ana zogović , gojko joksimović elektrotehnički fakultet , bulevar džordža

Download Ana Zogović , Gojko Joksimović Elektrotehnički fakultet , bulevar Džordža

Post on 30-Dec-2015

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DINAMI Č KO MODELIRANJE ZASIĆENOG ASINHRONOG MOTORA SA NAMOTANIM ROTOROM U CILJU ANALIZE SPEKTRA NJEGOVE STRUJE STATORA. Ana Zogović , Gojko Joksimović Elektrotehnički fakultet , bulevar Džordža Vašingtona b.b , 81000 Podgorica , Crna Gora, anaz @ ac.me , jo xo@ac.me. UVOD. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Ana Zogovi, Gojko Joksimovi

  Elektrotehniki fakultet, bulevar DordaVaingtona b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora,anaz@ac.me, joxo@ac.me

 • *UVODCondition monitoringAnaliza spekra struje statora Dinamiki matematiki modelModelovanje zasienjaAnaliza procesa u vazdunom procjepuEksperimentalni rezultati i rezultati dobijeni iz modela

  CILJ RADA JE MODELOVANJE I ANALIZA SPEKTRA STRUJE STATORA ISPRAVNOG ALI ZASIENOG ASINHRONOG MOTORA SA NAMOTANIM ROTOROM

 • ANALIZA SPEKTRA STRUJE STATORA (MCSA)

  Prednosti ove metode

  on-line search coil sami namotaj motora prenosiva aparatura precizno otkrivanje razliitih kvarova u maini primjenjiva i za ostale tipove motora dokazana tehnologija, ve oko 20 godina

  *

 • MODEL MNOGOSTRUKO SPREGNUTIH KOLA

  Dinamiki model pogodan za opte namjeneUzima realnu konfiguraciju namotaja kako na statoru tako i na rotoruPoseban znaaj je dobio pojavom i definicijom pojmova kao to su turns function i winding functionPoznavanje funkcije namotaja omoguava olakano izraunavanje induktivnosti namotaja maineRadi se o linearnom modelu, tj. smatra se da je magnetsko kolo beskonano velike magnetske permeabilnosi, svi procesi se u maini analiziraju u vazdunom procjepu.

  *

  Jednaine modela:

 • MODELOVANJE ZASIENJAModelovanje zasienja neophodno za dobijanje potpunog spektra ispravne maineZasienje se moe modelovati superpozicijom osnovnog sa treim harmonikom talasa magnetske i indukcije u vazdunom procjepuTalasi se kreu istom brzinom u vazdunom procjepu*

 • *Zasienje prostorna promjena permeabilnosti gvoa poveenje reluktanse za region oko apsolutne vrijednosti maksimalne indukcije varijacije u reluktansi vazdunog procjepa duina vazdunog procjepa promjenljiva i prostorno i vremenski

  treba sadrati lan dvostruko veeg broja pari polova u odnosu na talas mms uestanost ovog talasa treba da bude dvostruko vea od uestanosti talasa mmsPermeansa vazdunog procjepa manja ili jednaka permeansi vazdunog procjepa u nezasienoj maini

  Funkcija permeanse treba da zadovolji sledee:

 • Zadovoljava sledea funkcija:

  Mnoenjem talasa permeanse i mms dobijaju se dva talasa:

  * Spektar talasa magnetske indukcije u vazdunom procjepu, [11]

 • DOBIJENE INDUKTIVNOSTI ZA EKPERIMENTALNI MOTOR*

  Sopstvene induktivnosti namotaja statora, kzas=1.09Meusobna induktivnost namotaja faze B statora i faze a rotora za =/3 rad, kzas=1.09 Induktivnosti nezasiene maine Induktivnosti zasiene maine

 • ANALIZA TALASA MAGNETSKE INDUKCIJE U VAZDUNOM PROCJEPU*U spektru struje statora e se javiti komponete na 250 Hz i na 350 Hz bez obzira na optereenje motora. One su direktna posledica zasienja motora.

 • REZULTATI DOBIJENI IZ MODELA I EKSPERIMENTALNIM PUTEM*Ugaona brzina rotora neoptereenog motora, kzas=1.09Elektromagnetski moment neoptereenog motora, kzas=1.09Struja faze a rotora neoptereenog motoraStruja statora faze A neoptereenog motora

 • *Struja faze A statora optereenog motora (s=4.89 %)Struja faze a rotora optereenog motora (s=4.89%)Karakteristika momenta optereenog motora (s=4.89 %) Karakteristika ugaone brzine optereenog motora, Mopt=45 Nm, (s= 4.89%)

 • Spektar struje faze A statora neoptereenog motora dobijen iz numerikog modelaSpektar struje faze A statora optereenog motora (s=4.98 %) dobijen iz numerikog modela*Oekuju se u spektru frekvencije na 250 Hz, 350 Hz, 650 Hz, 850 Hz i 950 Hz. Oekuju se u spektru frekvencije na 235 Hz , 335 Hz , 520 Hz i 620 Hz, 804 Hz i 904 Hz

 • Spektar struje statora faze A neoptereenog motora dobijen iz numerikog modela, Ul=415 V, kzas=1.21

  Spektar struje statora faze A neoptereenog motora dobijen iz numerikog modela, Ul=440 V, kzas=1.32*

 • Eksperimentalno dobijen spektar struje statora u praznom hodu, Ul=415 V, I=9.6 AEkperimentalno dobijen spektar struje statora u praznom hodu, Ul=380 V, I=8.1 A*11.46 A13,53 A

 • Eksperimentalno dobijen spektar struje statora optereenog motora Ul=380 V, I=15 A*Spektar struje statora dobijen iz numerikog modela Ul=380 V, I=15 A21,2 A288 mA

 • *Eksperimentalno dobijen spektar struje statora optereenog motora, Ul=440 V, I=15 ASpektar struje statora dobijen iz numerikog modela Ul=440 V, I=14.9 A21,2 A342 mA

 • ZAKLJUAKRazvijen je model zasienog asinhronog motora sa namotanim rotoromOpisan je nain implementacije zasienja glavnog puta magnetskog fluksa u model mnogostruko spregnutih kola, to omoguava dobijanje potpunog spektra ispravne maine neophodnog za izvoenje pravilnih zakljuaka pri analizi spektra za razliite reime kvarova. Kljuni parametri modela, induktivnosti namotaja statora i rotora zasienog motora su izraunavane korienjem funkcije namotaja, tj. njene proirene teorije za neravnomjerni vazduni procjep. Provedena je i analiza talasa magnetske indukcije u vazdunom procjepu motora. Analizirani su spektri struje statora dobijeni iz datog modelaAnalitikim postupkom se dolo do zakljuka da e se usled zasienja magnetskog kola javiti komponenta na 250 Hz i 350 Hz bez obzira na optereenje maine. U ekperimentalni rezultatima su dobijene komponente koje su predviene analitikim postupkom, dok se iz numerikog modela komponenta na 350 Hz ne istie. *

 • HVALA VAM NA PANJI

  ***********