ana arzen¥œek andrej juri¤†ko blanka tacer - ess.gov.si poznavanje zahtev...

Download Ana Arzen¥Œek Andrej Juri¤†ko Blanka Tacer - ess.gov.si Poznavanje zahtev delovnega mesta in delodajalca

Post on 29-Aug-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Selekcijski intervju

  Ana Arzenek Andrej Juriko Blanka Tacer

 • Uvod v izobraevanje

  Kompetence Delo z

  naronikom

  Uporaba razlinih vpraanj

  Vedenjski intervju

 • Predstavitev udeleencev

 • Predstavitev programa

  Partnerji naroniku in kandidatu

  Kompetence

  Intervju z naronikom

  Administrativni izbor kandidatov

  Uporaba razlinih vpraanj

  Vedenjski intervju

 • Dogovor o nainu dela

 • Vozni red

  Partnerji naroniku in kandidatu

  Kompetence

  Intervju z naronikom

  Administrativni izbor kandidatov

  Uporaba razlinih vpraanj

  Vedenjski intervju

 • Vaja: Kaj priakujejo od nas?

  Karierni svetovalci smo pogosto v dvojni vlogi. Na eni strani imamo interese naronika, na drugi priakovanja kandidatov.

  Kako usklajujete obe vlogi? Kaj je pri vaem delu najteje?

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

  Douglas McGregor

 • Vozni red

  Partnerji naroniku in kandidatu

  Kompetence

  Intervju z naronikom

  Administrativni izbor kandidatov

  Uporaba razlinih vpraanj

  Vedenjski intervju

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • Opisi znanj, spretnosti, vein, vedenja in osebnostnih znailnosti posameznika

  Vedenja, ki so pomembna za uinkovitost na delovnem mestu

  Pogoste dileme

  uinkovitost danes vs. uinkovitost jutri

  opravljanje konkretnega dela vs. opravljanje odgovornih del

  Kompetence

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • Pomembne skupine kompetenc

  kompetenca vsebina primeri

  Organizacija Nartovanje in organiziranje lastnega asa,

  doloanje prioritet, iskanje poslovnih

  prilonosti, doloanje ciljev, gospodarno

  ravnanje, motiviranje, ocena uspenosti

  OSNOVNI NIVO: Gospodarno ravnanje s

  papirjem

  VIJI NIVO: Doloanje ciljev za poslovno enoto

  Prilagodljivost ter

  pripravljenost na uenje

  Pripravljenost za uenje, prilagoditev

  delovnega procesa ob novih tehnologijah

  ON: Pridobivanje novega znanja

  VN: Prilagoditev tehnologije, delovnega

  postopka

  Analitino miljenje Razumevanje delovnih procesov, zbiranje,

  analiza, organizacija podatkov, razlini zorni

  koti

  ON: Razumevanje delovnega procesa

  VN: Analitino miljenje (vzrok-posledica)

  Ustvarjalnost, divergentno

  razmiljanje

  Inovativnost, predlogi izboljav, reevanje

  problemov, ve reitev

  ON: Iskanje alternativ ob teavah v del. procesu

  VN: Ideja za nov izdelek, kompleksni problemi

  Strokovno-tehnine Znanje iz lastnega podroja dela, uporaba

  tehnologije

  ON: Obvladovanje delovnega stroja

  VN: Obvladovanje delovnega podroja

  Socialne Sodelovanje, delo v timu, ustvena

  inteligentnost, vpliv, odnosi s kupci, s kadri,

  razumevanje medkulturnih razlik

  ON: Dobri odnosi s sodelavci, medsebojna

  pomo in sodelovanje

  VN: Mediacija v primeru konfliktov

  Komunikacijske (pisanje,

  govorjenje)

  Uinkovito komuniciranje z razlinimi

  deleniki z uporabo razlinih komunikacijskih

  sredstev (ustno, pisno, grafino, neverbalno)

  ON: Priprava poroila o delu

  VN: Mentoriranje

 • Od zahtev delovnega mesta k zaelenim kompetencam

  Kljune kompetence nam povedo, kako zaposleni ustvarjajo konkurenno prednost za podjetje.

  Znailno je, da:

  jo je mogoe implementirati v ve razlinih situacijah

  ustvarja dodano vrednost za podjetje

  jo konkurenti teko posnemajo

  Za uspeno delovanje na delovnem mestu je pomembna kombinacija

  razlinih vrst kompetenc.

  Vendar pa je le nekaj kompetenc nujnih za odlino opravljanje dela.

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • Koristne kompetence

  Koristne kompetence so potrebne (a ne kljune) za normalno delovanje podjetja:

  podpora dejavnosti

  upravljanje lastne vloge

  organizacija delovnega procesa

  Primeri v prironiku

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • kodljive kompetence

  Nekatere kompetence so na specifinem delovnem mestu slabost in onemogoajo uspeno opravljanje dela

  Neka kompetenca, ki je sicer za opravljanje nekega dela sicer zaelena, je lahko v doloenem podjetju ali tipu organizacije nezaelena

  Primeri v prironiku

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • 7 korakov pri selekciji s kompetencami

  1. Jasen opis kompetenc (a vemo, kaj (ni)so kompetence?) 2. Poznavanje zahtev delovnega mesta in delodajalca (analiza

  dela in seznanitev s priakovanji delodajalca) 3. Doloanje kljunih, koristnih in kodljivih kompetenc za

  posamezna delovna mesta (niso vse kompetence enako pomembne za opravljanje dela)

  4. Prikaz kompetenc za posamezno delovno mesto (oris kompetennega profila)

  5. Ocenjevanje izraenosti kompetenc pri kandidatih (proces kadrovske selekcije)

  6. Iskanje skladnosti s kompetennimi profili kandidatov (primerjava obeh profilov)

  7. Evalvacija modela kompetenc (ali je cilj doseen?)

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • Vozni red

  Partnerji naroniku in kandidatu

  Kompetence

  Intervju z naronikom

  Administrativni izbor kandidatov

  Uporaba razlinih vpraanj

  Vedenjski intervju

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • Vzpostavitev dolgoronega odnosa in zaupanja

  Partnerski odnos z naronikom

  Pomen prvega vtisa

  Aktivno posluanje

  Pronost pri postavljanju vpraanj

  Spotovanje priakovanj

  Svetujemo, a ne vsiljujemo naih pogledov

  Ovrednotenje sodelovanja

  Povzemanje

  Parafraziranje

  Postavljanje podvpraanj

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • Kako pretvoriti informacije naronika v kompetence za delovno mesto

  e elimo izbrati primernega kandidata, moramo najprej vedeti, kaj naronik priakuje

  Postavljamo vpraanja, vezana na priakovana vedenja in na konkretne delovne situacije, ter na priakovane vloge

  Usmerimo ga k opisu svojega najboljega zaposlenega na delovnem mestu

  Intervjujska vpraanja odprtega tipa in specifina vpraanja

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • Primeri vpraanj, ki spraujejo o kompetencah

  Primeri vpraanj o kompetencah Kompetenca

  - Kako pogosto se pri vas spreminja tehnologija v proizvodnji?

  - Opiite tipine situacije, ko je na tem delovnem mestu

  potrebno hitro odreagirati.

  - Ocenite, koliko ur usposabljanja na leto v povpreju

  potrebuje nekdo, ki opravlja to delo. Pojasnite.

  Prilagodljivost ter

  pripravljenost na uenje

  - S kakne vrste problemi se sreuje posameznik na tem

  delovnem mestu?

  - Opiite najteje probleme, s katerimi se sreuje nekdo, ki

  opravlja to delo?

  - Kako priakujete, da se bo novi zaposleni lotil reevanja

  strokovnih problemov?

  Analitino miljenje

  - S kom bo prihajal sodelavec redno v stik?

  - Ali bo delo potekalo v veji meri samostojno ali v skupini?

  Opiite.

  - Kako je verjetno, da bo novi sodelavec vodil skupino ljudi?

  Socialne

 • Potek intervjuja primer ZRSZ svetovalca

  1. Prietek intervjuja: seznanitev z rokovanjem, kratek uvod v pogovor, ustvarjanje prijetnega in zaupnega vzduja. 2. Kratka predstavitev ZRSZ, svetovalca in njegove vloge v selekcijskem

  postopku. Opis namena in strukture svetovalnega intervjuja, predviden as za intervju.

  3. Odprta vpraanja, povezana s splonimi pogoji dela in trdimi kompetencami na delovnem mestu. Uporaba vein povzemanja, parafraziranja in podvpraanj.

  4. Odprta vpraanja, povezana z mehkimi kompetencami. Uporaba vein povzemanja, parafraziranja in podvpraanj.

  5. Pridobivanje dodatnih informacij o podjetju/sektorju. 6. Dogovor o tem, koliko kandidatov eli delodajalec videti v ojem

  izboru. 7. Zakljuek intervjuja: poziv k vpraanjem delodajalca, pojasnila,

  dodatne zabeleke. Povzetek povedanega. Oris nadaljnjih korakov in dogovor o vlogi obeh udeleenih. Vljudnostna fraza in odhod z rokovanjem.

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

  Kje sem?

 • Vozni red

  Partnerji naroniku in kandidatu

  Kompetence

  Intervju z naronikom

  Administrativni izbor kandidatov

  Uporaba razlinih vpraanj

  Vedenjski intervju

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • Vaja: Kaj pritegne pri CV-ju?

  Ne prepria le vsebina, pogosto je enako pomemben lep vtis.

  Kaken CV je za vas najbolj prepriljiv?

  SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske reitve, d.o.o.| www.skupinaprimera.si | info@skupinaprimera.si

 • Interpretacija CV-jev prvi vtis

  Kaj hitro pritegne? Kaj hitro odbije?

  Lepa oblika ivljenjepisa