ampersand - thuis voor iedereen

Download Ampersand - Thuis voor Iedereen

Post on 19-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Special-Ampersand - Thuis voor Iedereen

TRANSCRIPT

 • 1ampersand

  www.cdenv.be

  extra nummer ledenblad Cd&V

  Vlaanderen, een thuis voor iedereen

 • colofonRedactiecomit:

  Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

  {iedereen inbegrepen}Niemand valt uit de boot. Goed voor de sterken, sterk voor de zwakkeren. We zijn een partij die wil verzorgen en versterken.

  {iedereen inbegrepen}CD&V is een partij die zijn verantwoordelijkheid neemt. We doen. En kijken vooruit.

  {iedereen inbegrepen} We doen aan politiek op een positieve manier. Niet tegen, maar voor.

  {iedereen inbegrepen} We zijn een waardengedreven partij. We verbinden, verzorgen, versterken en zien vooruit.

  Als christendemocraten onderscheiden we ons van anderen als doeners. niet langs de zijlijn bij de pakken neerzitten, maar de rele problemen benoemen en oplossen. Zeker over themas als de multiculturele samenleving. Zij die over dit dossier het hardst roepen zijn ook diegene die het minst een oplossing willen.

  cD&Vers doen. Met een netwerk allochtonen* wil cD&V steeds een multiculturele spiegel krijgen over de eigen standpunten. Geen spiegel die enkel in de Wetstraat wordt voorgehou-den. Maar waarbij we samen met u in de Dorpsstraat de vinger aan de pols willen houden. Voelen wat er leeft. Weten wat u denkt.

  De komende maanden willen we onze visie met u bespreken. In dialoog met elkaar. Want: {iedereen inbegrepen}

  CD&V is voorstander van een gentegreerde aanpak. We moeten van migratie en integratie een positief verhaal maken: een duidelijke visie, een coherent beleid over verschillende bevoegd-heden en beleidsniveaus heen, en een volwaardig burgerschap. Onze visie begint bij het begin, bij een evenwichtig en consequent migratiebeleid. Verderop in deze Ampersand schetst onze migratiespecialiste, Nahima Lanjri, de krijtlijnen van onze christendemocratische visie. Die getuigt van een evenwichtige benadering, humaan n streng maar rechtvaardig.

  Een volwaardig burgerschap moet het doel zijn. Veli Yksel beschrijft dit vanuit een rechten en plichten benadering.

  Tot slot geven onze christendemocratische ministers concrete ideen en voorbeelden hoe zij in de dagelijkse realiteit alles doen om deze volledige participatie mogelijk te maken. Voor een warme samenleving halen we graag alles uit de kast.

  Wouter Beke, voorzitter & cindy franssen, ondervoorzitter *ditnetwerkkomttotstanddooronzelokaletrekkers:CindyFranssen,NahimaLanjri,HamidRiffi, VeliYksel,Aliaglar,WalterVandenbossche

  2 3

  Cindy Franssen, Peter Poulussen, Bruno Debbaut, Paolo De Francesco, Brecht Grieten, Annemie Lemahieu, Veli Yksel, Bert Verpoest, Nahima Lanjri, Tom De Wachter, Philippe Vanstapel, Frederik Meulewaeter, Dominique, Dehaene, Liesbeth Dhondt, Pieter Marechal, Koen Colpaert, Claudine Stevens, Saartje Stevens, Walter Vandenbossche, Hamid Riffi, Ali Caglar

  Linda Meskens 02 238 38 30www.luna.bePascal Laseur 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 ampersand@cdenv.be

  laat ons weten waar u van wakker ligt. We houden er rekening mee in ons beleid. Want politiek is vooral samen bouwen aan een mooie toekomst. Voor iedereen. Geef uw mening via tine@cdenv.be | Wetstraat 89 1040 Brussel.

 • 4 5

  iedereen inbegrepen

  Humaan

  Vlaanderen, een thuis voor iedereen

  Doe meer met cD&V

  RechtvaardigStreng

  ook jij bent inbegrepen

  Hamid Riffi uit Mechelen inbegrepen

  Walter Vandenbossche uit Brussel inbegrepen

  nahima lanjri uit Antwerpen inbegrepen

  Veli Yksel uit Gent inbegrepen

  cindy franssen uit oudenaarde

  inbegrepen

  Ali caglar uit Genk inbegrepen

  Daden inbegrepen

  laat ons weten waar u van wakker ligt. We houden er rekening mee in ons beleid. Want politiek is vooral samen bouwen aan een mooie toekomst. Voor iedereen. Geef uw mening via tine@cdenv.be | Wetstraat 89 1040 Brussel.

 • 76

  De christendemocratische visie van CD&V: Humaan, streng maar rechtvaardig

  Het regeerakkoord uitgelegd.

  Nahima, als migratiespecialiste binnen CD&V volg je het migratiedossier al lang. Hoe is de situatie de laatste jaren gevolueerd?Door de jaren heen zijn mensen anders gaan denken over migratie. Streng maar rechtvaardig was van bij het begin het uitgangspunt van CD&V. Vandaag wordt die visie meer en meer gedeeld door alle Vlaamse par-tijen. Integratie en participatie is daar voor ons aan gekoppeld. Want eenmaal mensen het recht krijgen hier te blijven, moeten ze zich ook integreren en vol-op deelnemen aan onze samenleving. CD&V heeft in belangrijke mate bijgedragen aan die mentaliteitswij-ziging: door ons werk in het parlement, onze standpun-ten die we op publieke fora en in de media innamen en door een zeer duidelijk verkiezingsprogramma. Dat werk is niet voor niets geweest. De vertaling daarvan vinden we vandaag terug in een belangrijk hoofdstuk rond asiel en migratie in het federale regeerakkoord. De geesten zijn op dat vlak trouwens ook in het zuiden van het land gerijpt. In de periode van lopende zaken zijn er in het parlement onder impuls van CD&V belangrijke stappen vooruit gezet in dossiers zoals de opvangwet, gezinshereniging en nationaliteitsverwerving. Ook de Franstalige partijen gingen uiteindelijk mee het bad in.

  Wat is dan de CD&V aanpak in dit dossier?Wij willen van migratie en integratie een positief ver-haal maken. Vanuit een duidelijke christendemocra-tische visie: humaan n streng maar rechtvaardig. We zijn geen voorstander van een open grenzenbeleid. Een te open migratiebeleid versterkt onze samenleving niet: er wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de draagkracht van de gemeenschap om migranten op te vangen of er wordt onvoldoende gedaan om die mensen ook te integreren en te laten participe-ren aan onze samenleving. Het migratiebeleid moet transparant en efficint zijn, maar ook coherent over verschillende bevoegdheden en beleidsniveaus heen. Dan pas kan men spreken van een doeltreffend beheer.

  Erissprakevaneenopvangcrisis.Gaanweditprobleemnueindelijkgoedaanpakken?Eerst en vooral: die mensen hebben recht op bescher-ming. Dat is voor ons land geen vrijblijvende keuze maar een internationale verplichting. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of omdat ze vervolgd worden voor hun overtuiging (politiek, religieus, ) , hebben recht op asiel in een veilig land. In 2011 zaten we aan 25.000 asielaanvragen. Dat is meer dan de voorbij jaren, maar ook veel minder dan in 2000 met 43.000 aanvragen. Helaas zijn er nu eenmaal veel conflict-gebieden in de wereld, denken we maar Afghanistan, Irak en de recente gebeurtenissen in Syri. Het is niet onlogisch dat van daaruit vluchtelingenstromen ontstaan van mensen die op zoek zijn naar veiligheid. Alleen, we mogen als overheid hierin niet onze eigen ineffici-entie organiseren. CD&V is voorstander van een gen-tegreerde aanpak. Als je weet dat we een gemiddelde erkenningsgraad hebben van 20 %, betekent dit ook dat 80 % wordt geweigerd en dus niet de status van vluchteling of subsidiaire bescherming krijgt. Er zitten dus nogal wat mensen in de asielprocedure die afkom-stig zijn uit landen waaruit bijna nooit mensen worden erkend of die asiel aanvragen omwille van economische redenen, bv. uit de Balkanlanden.

  Hoe is het opvangprobleem eigenlijk ontstaan? Voor 2007 konden asielzoekers op een bepaald mo-ment financile steun krijgen. Wij zijn altijd voor-stander geweest van het afschaffen van de financile steun, want dat creerde een aanzuigeffect. Dus we steunden in 2007 ook de nieuwe opvangwet die de financile steun afschafte en enkel materile steun (bed, bad, brood en begeleiding) voorzag doorheen de hele asielprocedure. Helaas heeft de toenmalige paarse regering die opvangwet nooit volledig uitge-voerd en nooit volledig de consequenties van haar be-leidskeuze aanvaard. Men heeft nagelaten om toen de extra plaatsen te creren die nodig waren om asielzoe

  nAHiMA lAnjRifederaal volksvertegenwoordiger

 • 8luDWiG cAluW

  9

  Je moet weten dat gezinshereniging het belangrijkste migratiekanaal is in ons land.

  Het heeft geen zin om mensen hierover een rad voor de ogen te draaien.

  Belg worden moet de bekroning zijn van een geslaagd integratieproces.

  We kunnen niet het zieken-huis van de hele wereld worden.

  kers tijdens de hele periode op te vangen. Daardoor kwam men tijdens regering Leterme in de problemen: tesamen met de stijging van het aantal asielzoekers ontstond al snel een tekort. Hoewel het aantal op-vangplaatsen onder Leterme is verdubbeld, bleef het een probleem. Maar, we kunnen geen opvangplaatsen blijven oprichten.

  Wat moet er dan gebeuren? Om de druk op het opvangsysteem te verlichten is er nood aan een gentegreerde aanpak. Dit wil zeggen dat je tegelijk werk moet maken van drie dingen: een beheersing van de instroom, een snellere doorstroom en een betere uitstroom. En met n minister die nu bevoegd is voor het geheel, moet dat lukken. De in-stroom beheersen doe je o.m. via ontradingscampag-nes in de landen van herkomst n een snelprocedure voor personen die uit veilige landen. De doorstroom verbeteren betekent dat we kortere en transparantere procedures willen, met respect voor de kwaliteit. Want als je de procedure korter maakt, moet je de mensen ook minder lang opvangen en zal er bijgevolg geen opvangprobleem meer zijn. De voorbije jaren liep de gemiddelde behandelingtermijn op tot 13 maanden. Nu willen we daar maximaal 6 maanden van maken. En sinds begin dit jaar zijn we er dankzij bijkomend personeel ook in geslaagd! Tot slot: de uitstroom, het terugkeerbeleid. Dat is het sluitstuk. Want als 80% van de mensen geweigerd wordt, moeten die mensen ook effectief ons land verlaten, liefst vrijwillig, maa