alternativa 2012 - wyspa. now is now

Download Alternativa 2012 - Wyspa. Now is Now

Post on 28-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alternativa Guidebook to Wyspa. Now is Now exhibition

TRANSCRIPT

 • WYSPA. TerAz jeST TerAz25.05.2012 30.09.2012Instytut Sztuki Wyspa.

  WYSPA. noW iS noW25.05.2012 30.09.2012Wyspa Institute of Art.

  AlTernATivA 2012

 • 2WYSPA. TerAz jeST TerAz WYSPA. noW iS noW

  PlAn WYSTWY

  Parter

  Pitro

  exhibiTion PlAn

  First floor

  Second floor

  f

  A

  bc

  d

  d

  g

 • 33

  PArTer

  A Praca

  b Miejsce

  c Spotkanie

  d Mit

  e Projekcje filmowe

  PiTro

  f Grafiki Jarosaw Bartoowicz Grzegorz Klaman Robert Rumas Eugeniusz Szczudo g Czytelnia i nagrania

  W czASie TrWAniA WYSTAWY

  firST floor

  A Labour

  b Location

  c Meeting

  d Myth

  e Film projections

  Second floor

  f Graphics Jarosaw Bartoowicz Grzegorz Klaman Robert Rumas Eugeniusz Szczudo

  g Reading room & recordings

  during The exhibiTion

  Agata Biskup i Przemek Czepurko

  Mateusz Kula, Krzysztof Skoczylas i Aleksandra Jach

  Mikoaj Moskal

  Konrad Smoleski

  Pavel Sterec

  Zorka Wollny

  PlAn WYSTAWY exhibiTon PlAn

 • 4WYSPA. TerAz jeST TerAz WYSPA. noW iS noW

  KUratorzyDominik Kuryek Anna PtakEwa Magorzata Tatar

  Wsppraca KUratorsKa Wojciech Orlik

  architeKtUra WystaWyKrzysztof Skoczylas

  asystentKi KUratorW: Wiktoria Kozio, Katarzyna Naleziska, Marta wietlik

  opraWa graficzna WystaWy Kaja Gliwa

  cUratorsDominik Kuryek Anna PtakEwa Magorzata Tatar associate cUratorWojciech Orlik

  exhibition design Krzysztof Skoczylas

  cUratorial assistantsWiktoria Kozio, Katarzyna Naleziska, Marta wietlik

  graphic design of the exhibitionKaja Gliwa

 • 55

  conTenTS

  WhAT Are AlTer nATivA 2012?

  WYSPA. noW iS noW

  A hiSToricAl ouTline i. Beginnings

  ii. Other art activities in Gdask

  iii. Granary Island

  iV. From the studio to an institution

  V. Archive

  zAWArTo

  co To S AlTer nATivA 2012?

  WYSPA. TerAz jeST TerAz

  rYS hiSTorYcznYi. Pocztki

  ii. Inne dziaania a rtystyczne w Gdasku

  iii. Wyspa Spichrzw

  iV. Od pracowni do instytucji

  V. Archiwum

  7

  13

  20

  22

  24

  29

  32

  zAWArTo conTenTS

 • 6WYSPA.TerAz jeST TerAz WYSPA.noW iS noW

  38

  39

  44

  50

  55

  61

  66

  70

  WYSTAWAParter

  Praca

  Miejsce

  Spotkanie

  Mit

  Pitro

  noTY bio- grA ficzne Artyci

  Zesp kuratorski

  exhibiTionFirst floor

  Labour

  Location

  Meeting

  Myth

  Second Floor

  biogrAPhicAl noTeS Artists

  Curatorial team

 • 7rYS hiSTorYcznY A hiSToricAl ouTline7

  106

  108

  112

  115

  co To S AlTer-nATivA 2012?

  WhAT Are AlTer-nATivA 2012?

 • 8MATeriAlno MATeriAliTY

 • 99

  Alternativa is a cycle of exhi-bitions and many accompany-ing events designed to explore new possibilities for art and its role in society. Since the winter of 2010, we have been staging various events; the current cy-cle is going to last until the end of 2012. The concept behind it draws upon the political tradi-tions of Gdask as well as the new artistic phenomena that started to emerge in the city in the early 1980s. These were typi-cally related to political, histori-cal and urban contexts. These artistic movements tended to be self-organized, independent and willing to discover unfamiliar spaces within the city. At first, they explored Granary Island [Wyspa Spichrzw], next came Lower City [Dolne Miasto], and now the former shipyard where a new, seaside district is being planned.

  Present-day reflections on the beginnings of the scene are to be found in the exhibition Wyspa. Now is Now, organized by representatives of the young generation of curators and art historians. The other exhibition, Materiality, is the result of a col-laboration between an inter-national team of curators, and has been shaped by people with

  Alternativa to cykl wystaw obu-dowany szeregiem wydarze towarzyszcych, ktry poszuku-je nowych drg dla sztuki i jej roli spoecznej. Od zimy 2010 przygotowujemy wydarzenia, ktre w tym cyklu trwa bd do koca 2012 roku. Jego idea nawizuje do tradycji polity-cznych Gdaska, a take do nowych zjawisk w sztuce, ktre zaczy pojawia si w Gdasku w pierwszej poowie lat 80. xx wieku. Ich charakterystyczn waciwoci byo dziaanie wobec politycznego, historycz-nego i miejskiego kontekstu. Te ruchy cechowaa tendencja do samoorganizacji, niezalenoci oraz odkrywania nieznanych przestrzeni miasta. Niegdy Wyspy Spichrzw, pniej Dol-nego Miasta, a obecnie terenw postoczniowych, gdzie ma w przyszoci powsta nowa nad-wodna dzielnica Gdaska.

  Dzisiejszy namys nad poczt-kami sceny przedstawiamy na wystawie Wyspa. Teraz jest teraz, nad ktr pracowali przedstawi-ciele modego pokolenia kurato-rw i historykw sztuki. Druga wystawa Materialno przygo-towana przez midzynarodo-we grono kuratorw to wynik wsppracy osb o rnorodnych kompetencjach, perspektywach

  co To S AlTer nATivA 2012? WhAT Are AlTer nATivA 2012?

 • 10WYSPA.TerAz jeST TerAz WYSPA.noW iS noW

  different specialities, cultural perspectives and display strate-gies. The challenge posed by curators involves acknowledging ourselves as part of the mate-rial world with relations and hierarchies imposed by power and technology, foremost of these being: medicine, economics and logistics. The exhibition offers an opportunity to analyze our proceedings in a world where a touch is capable of triggering individual emotions and politi-cal repercussions. This is a world originating in the cells of our bodies and extending through our immediate surroundings here the shipyard around us to finally connect the remot-est places around the globe by means of economic, and political mechanisms as well as knowl-edge. Alternativa questions the classic form of a festival, being an ongoing program cycle that constitutes a platform for pre-senting art as well as accumu-lating and distributing knowl-edge. It not only exhibits, it also investigates. We are interested in both, systematic and formal knowledge as well as the infor-mal and extraordinary methods by which it is gained. We believe that contemporary art and cura-torial practice do not reproduce

  kulturowych i strategiach pre-zentacji sztuki. Wyzwanie, jakie stawiaj sobie kuratorzy, to zo-baczenie nas samych jako czci materialnego wiata, w ktrym relacje i hierarchie ustala wiedza i technologia w tym zwaszcza medycyna, ekonomia i logisty-ka. Wystawa stwarza nam mo-liwoci analizowania naszych dziaa w tym wiecie, w ktrym dotyk materii wyzwala osobiste emocje i polityczne reperkusje. W wiecie, ktry zaczyna si od komrek naszego ciaa, znajduje przeduenie w naszym bezpo-rednim rodowisku jakim jest otaczajca nas stocznia i czy najodleglejsze miejsca wiata poprzez mechanizmy ekonomii, wiedzy i polityki.

  Alternativa stawia wyzwa-nie typowej formule festiwalu. Jest to raczej cykl programowy rozoony w czasie, ktry jest platform prezentacji sztuki oraz akumulacji i dystrybucji wiedzy. Jego funkcja jest nie tylko pre-zentacyjna, ale te badawcza. Interesuje nas zarwno wiedza systematyczna i formalna, jak i nieformalne oraz nietypowe me-tody jej uzyskiwania. Wierzymy, e sztuka wspczesna i praktyka kuratorska nie reprodukuj wie-dzy, ale s drog ku niej.

 • 1111

  knowledge but offers means of acquiring it.

  The Alternativa project com-prises a range of associated ele-ments: reSeArch performed by artists and curators as necessary for the preparation of exhibitions and other events; MobiliTY with reference to art-ists, intellectuals and curators; ProducTion of new works, new publications, new exhibitions; PreServATion And diSTribuTion in-cluding creating databases, digi-talization, archiving, websites; diScuSSion debates, conferences, workshops, panel discussions; PreSenTATion contemporary art exhibitions, performance; being TogeTher workshops, con-certs and other events.

  This guide will provide you with an introductory note to the exhibitions, comments on works and artists biographies.

  Projekt Alternativa to szereg powizanych elementw: bAdAniA w celu przygotowania wystaw i innych wydarze przez artystw i kuratorw; Mobilno artystw, intelektua-listw i kuratorw; ProdukcjA nowych prac arty-stycznych, nowych publikacji, nowych wystaw; ArchiWizAcjA i dYSTrYbucjA baza danych, digitalizacja, archiwum, projekt powizanych stron inter-netowych; dYSkuSjA debaty, konferencje, warsztaty, dyskusje panelowe; PrezenTAcjA wystawy sztuki wspczesnej, performance; PrzebYWAnieM rAzeM warsztaty, koncerty i inne wydarzenia.

  W przewodniku tym znajdzie-cie Pastwo wprowadzenie do wystaw, noty o pracach i biogra-fie artystw.

  co To S AlTer nATivA 2012? WhAT Are AlTer nATivA 2012?

 • 12WYSPA.TerAz jeST TerAz WYSPA.noW iS noW

  W celu uzyskania informacji o dziaaniach towarzyszcych oraz o przygotowywanych pub-likacjach, prosimy o regularne sprawdzanie stron interneto-wych:

  www.wyspa.art.pl www.alternativa.org.plwww.facebook.com/AlternativaFestival.

  Na wszelkie pytania odpowie te zesp opiekujcy si wystawami.

  Mamy nadziej, e niebawem zaprosimy Pastwa na drugi cykl Alternativa 2013 2016.

  Aneta SzyakDyrektor Artystyczna Alternativa

  Grzegorz KlamanPrezes Fundacji Wyspa Progress

  For information on accompany-ing events, including lectures, workshops, performance, film projections as well as forthcom-ing publications, please regularly check the websites:

  www.wyspa.art.pl www.alternativa.org.plor visit our Facebook profile at www.facebook.com / AlternativaFestival.

  The exhibition staff will also be happy to answer any questions you may have.

  We hope t