alt om elbilen alt om elbilen

Download ALT OM ELBILEN ALT OM ELBILEN

Post on 02-Feb-2017

225 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ALTOMELBILENALTOMELBILEN

  Af Ivan Loncarevic

  Kbenhavn 2011

 • Alt Om Elbilen

  2

  IndholdIndhold s ide s ide ForordForord 3 3 E lbi lens historie Elbi lens historie 4 4 Dengyldnet id i begyndDengyldnet id i begyndelsenaf det 20. rhundredeelsenaf det 20. rhundrede 4 4 E lbi lens t i lbagekomst (1960Elbi lens t i lbagekomst (1960 2000) 2000) 8 8 Moderneelbi ler (2000Moderneelbi ler (2000 2011) 2011) 1717 Quadr icyc les Quadr icyc les 1717 Ombyggede b i ler Ombyggede b i ler 1919 Masseproducerede e lb i ler Masseproducerede e lb i ler 2121 Fremti Fremti dens Mikro e lb i ldens Mikro e lb i l 2929 Hvordaner enHvordaner en e lbi l opbyggete lbi l opbygget 3232 E lb i lens e lektr iske systemog konstrukt ion E lb i lens e lektr iske systemog konstrukt ion 3333 E lmotoren E lmotoren 3636 Motorcontro ler/ inverter Motorcontro ler/ inverter 3838 Op lader Op lader 3939 ElbiElbi lens batterilens batteri 4141 L i t iumbat ter i L i t iumbat ter i 4545 Bat ter ie ts kapac i te t , op ladning og ho ldbarhed Bat ter ie ts kapac i te t , op ladning og ho ldbarhed 4747 E lb i lens l i t iumbatter ipakke og krerkkevidde E lb i lens l i t iumbatter ipakke og krerkkevidde 4949 Forb l iver l i t iumbat ter ier dyrForb l iver l i t iumbat ter ier dyr e? e? 5353 S ikkerhed og forsyn ingss ikerhed S ikkerhed og forsyn ingss ikerhed 5555 Fremtid ige bat ter ier Fremtid ige bat ter ier 5656 Mi l jgevinstMil jgevinst 6161 Energ ik i lden Energ ik i lden 6262 Forbrndingsteknolog iens in frastruktur Forbrndingsteknolog iens in frastruktur 6666 G loba l a fhngighed G loba l a fhngighed 6666 Sundhedskonsekvensvurder ingSundhedskonsekvensvurder ing 6868 V indml leenerg iV indml leenerg i 6969 Er l i t iumg i f t ig? Er l i t iumg i f t ig? 7070 Der for l i t iumbaseret e lb i l teknolog i Der for l i t iumbaseret e lb i l teknolog i 7171 OOpladningsinfrastrukturpladningsinfrastruktur 7272 In te l l igent op ladnings in frastruktur In te l l igent op ladnings in frastruktur 7373 Model len for hurt ig bat ter iudsk i f tn ing Model len for hurt ig bat ter iudsk i f tn ing 7676 Model len f Model len f or hurt ig op ladningor hurt ig op ladning 7878 Hvordan ser vores op ladningsstruktur I f remt iden Hvordan ser vores op ladningsstruktur I f remt iden 8282 Energistyrelsens forsgsordningEnergistyrelsens forsgsordning 8484 Elbi lmarElbi lmarkedet i dag og i morgenkedet i dag og i morgen 9797 GoderGoder dnr dukber e lbi lendnr dukber e lbi len 101101 AbstraAbstra ct , dansk c t , dansk 103 103 AbstractAbstract , engl ish , engl ish 105 105 Ki ldel isteKi ldel iste 107 107

 • Alt Om Elbilen

  3

  ForordForord

  Formletmeddennebog erp enoverskuelig og vedkommendemdeat givedendanske befolkning med interesse for elbiler et indblik i elbilens teknologi ogtilvejebringeforstelsefor,hvorforviifremtidenkommertilaterstattedebenzinogdieseldrevnekretjermedelbiler.

  Dererskrevetmangebgerombilermedforbrndingsmotorer,menendnuikkeenenesteomelbiler til trods for,atde frstemasseproduceredeelbileralleredeerpmarkedet.Dendel af befolkningen, somovervejer at anskaffe en elbil, har dermedikkemulighedenforpetoplystgrundlagattrffeetkvalificeretvalg.Detvildennebogsgeatrdebodp.

  Den danske befolkning har igennemmedierne opfattet budskabet om, at elbiler erfremtiden,atelbilerkanmedfreengodudviklingafogforDanmark,atvikanbrugevindmlleenergitilopladningafelbiler,ogatelbilerneskalvremedtilatmindskeCO2udslippet. Men medierne har ikke prioriteret at formidle baggrundsviden ogmeredetaljeredeforklaringerom,hvordanalledisseudmeldingerhngersammen,og hvilke fakta som underbygger udmeldingerne. Denne bog er dermed ogs etforsg p at indfre danskere, som ikke ndvendigvis har tekniske ellervidenskabelige forudstninger her for, i debatten om klimaforandringer, og iovervejelserne om den vigtige rolle, som elbilen spiller i bestrbelserne p atreduceredetmenneskeskabteCO2udslip.Bogenvil ibundoggrundanskueliggre,atelbilenerengodlsningforDanmark.

  Forlseremedsrligfagliginteresseiemnetog/ellermedtekniskeforudstningerfindes der yderligere et indeks med henvisninger til rapporter og fagbaseredeprsentationersamttilenrkkeforfattere, forskereogandre,sombeskftigersigmedelbilproblematikkerprofessionelt.

  Bogen er blevet tilmedkonomisk sttte fra Energistyrelsen. En srlig tak til PerJrgensen Mller, formand for Dansk Elbil Komite, som har givet gode rd ogvejledningundervejs.

 • Alt Om Elbilen

  4

  ElbilenshistorieElbilenshistorie

  Den gyldne tid i begyndelsen af det 20. rhundrede Enhestevogn,somdenskotskeopfinderRobertAndersonombyggedetiletprimitivtelektrisk kretj i 1832, betragtes somden frste elektriske bil i verdenshistorien.Mankenderikketilmangetekniskedetaljeromkringkretjet,menmanved,atdetvarforsynetmedblybatterier,derikkekunnegenoplades.

  Verdensfrsteelbil(1832)

  EltaxaiNewYorksgader(1897)

  I1859opfinderdenfranskefysikerGastonPlant det genopladelige blybatteri ogmuliggrdermedvidereudviklingenafdenelektriskebil.Dergrimidlertidyderligere40 r, fr de frste brugbare elbiler serdagens lys. Det sker i USA, hvor PopeManufacturing Comp. i Connecticut ogElectric Carriage & Waggon Factory iPhiladeplia i 1895 indleder enmasseproduktionafelbiler,sombl.a.skullebrugestiltaxakrseliNewYork.

 • Alt Om Elbilen

  5

  Fastoverbevistom,at allebilervillebliveelektriskemed tiden,pbegynderdenkendte amerikanske opfinder Thomas Alva Edison i 1899 udviklingen af mereholdbare, genopladelige blybatterier. Det lykkedes ogs for Edison at forbedreblybatterierneslevetidogkvalitet,menikkeatforbedrebatterierneskapacitet.

  I starten af det 20. rhundrede besad elbilerne dog stadig mange umiddelbarefordelefremforandreafdatidensbenzindrevneogdampdrevnekretjer.Elbilernevar reneognsten lydlse, og skulle ikke varmesop flere timer indenbrug, somf.eks. dampkretjerne skulle det. De havde ingen gearkasser, intet farligtbrndstof, og de var i vrigt en hel del hurtigere end bde de benzin ogdampdrevnekretjer.

  Alleredei1899opnede,foreksempel,CammilleJenatzyverdenshastighedsrekordien elbil, somkrte105km/t, enhastighedder varuopnelig for bdebenzin ogdampdrevnebiler.

  ThomasAlvaEdisonmedDetroitElectric(1916)

  Blybatterier vedblev at vrealt for store, tungeogdyreatproducere, og elbilenskrerkkevidde forblevmeget begrnset p deomkring40kmpr.opladning.Denmanglendefunktionalitet,d.v.s. den manglende evne tilat transportere gods ogmennesker over strreafstande, skulle senere visesig at vre udslagsgivende idet historiskekaplbmellemelbiler og benzindrevne biler,som de benzindrevne bilervandt. Benzinbilen blev detforetrukne transportkretj idet20.rhundrede.

 • Alt Om Elbilen

  6

  JenatzyselbilJamaiseContentehavdeenelmotorihverbaghjulog

  kunnekre105km/t(1898)

  Istartenafdet20.rhundredesdetaltsud til, at elbilerneville indtageverden.Entredjedelafallebileridestrre amerikanske byer varelektriske,kunomkringtyveprocentaf bilerne var benzindrevne, og denresterende del udgjordes afforskellige slags dampkretjer.Pope Manufacturing producerede6.000 eltaxaer i perioden 18951920. I 1904 indledte den seneremeget bermte amerikanskproducent af benzinbiler,Studebaker,enproduktionafelbiler,sommanmente isr var velegnedeforkvinder.

  I Detroit som senere skulle bliveUSAs bilmekka, producerede hele tofirmaer,nemligGeneralElectricogMilburnElectric,tusindvisafelbileriperioden190616,ogDetroitElectricproducerede omkring 40.000elektriske personbiler i perioden19141926.

  Annoncefra1904fordenelektriskeStudebakerisr

  velegnetforkvinder.

 • Alt Om Elbilen

  7

  IEuropavardetsomidag,franksmandenedersatsedepudviklingenafelbiler.Detsketealleredei1894.Detfranskeelbileventyrvaredeimidlertidkuntil1906,hvordensidsteeuropiskeelbilblevproduceret.

  PetitDuemeden4kWelmotor,Frankrig(1894)

  Petit Due hed den franske topersoners elbil udviklet af den franske ingenir ogfabrikant Charles Jeantaud. Bilen var dyr, da den kostede 8.000 franc.Den vejede500 kilo, havde genopladelige blybatterier og en krerkkevidde p 60 km pr.opladningmedenmaksimalhastighedp25km/t.Jeantaudbegikselvmordi1906,ogmedhansddsluttedeogsdetfranskeelbileventyr.

  ProduktionenafelbileriUSAtoppedeomkringr1912,ogfaldtderefterstdtindtil,Detroit Electric i 1926 ophrte som den strste og sidste producent af elbiler iverden.Denprimrersagtil,atmasseproduktionenafelbilerophrte,varHenryFordsbermteogsuccesfuldeTModelmedbenzinforbrndingsmotor.

  TModellen var en meget billig, masseproduceret bil med en benzinmotor, derfunktionalitetsmssigt var elbilen overlegen. I samme periode, hvor den billigsteelbil kostede opmod 3.000 dollar, kunneman erhverve en Tmodel for blot 600dollar. Kun velhavende borgere havde rd til en elbil, som i vrigt i bedste faldhavde en krerkkevide p kun 40 km pr. opladning, og som var forsynet medtungeblybatterier,derskullegenopladeshelenatten.

 • Alt Om Elbilen

  8

  EnhverlnarbejderhavdeimidlertidrdtilatkbeenFortTmodeltilenfemtedelafelbilenspris,oge

Recommended

View more >