alocarea fondurilor fsc mfp ¢  2009-04-14¢  1 alocarea fondurilor structurale...

Download Alocarea Fondurilor FSC MFP ¢  2009-04-14¢  1 Alocarea Fondurilor Structurale ¥i de Coeziune

Post on 08-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 11

  AlocareaAlocarea FondurilorFondurilor StructuraleStructurale şşi de i de CoeziuneCoeziune îîn Românian România,,

  in in perioadaperioada 22007007--2013 2013

  Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar -

  AMCSC

  Sorin VOICESCUSorin VOICESCU ConsilierConsilier

  MFPMFP--AMCSCAMCSC Tel: 021 30 25 Tel: 021 30 25 243243

  sorin.voicescusorin.voicescu@@mfinante.romfinante.ro

 • 22

  InstrumenteleInstrumentele structuralestructurale ale UEale UE

  2007 2007 -- 20132013

  �� FondulFondul European de European de DezvoltareDezvoltare RegionalRegionalăă (FEDR)(FEDR)

  �� FondulFondul Social European (FSE)Social European (FSE)

  �� FondulFondul de de CoeziuneCoeziune (FC)(FC)

  �� AlocareaAlocarea FondurilorFondurilor StructuraleStructurale şşi de i de CoeziuneCoeziune -- prinprin intermediulintermediul ProgramelorProgramelor OperaOperaţţionaleionale, care , care detaliazdetaliazăă domeniiledomeniile de de finanfinanţţare are cece corespundcorespund prioritpriorităăţţilorilor nanaţţionaleionale şşi ale UEi ale UE

 • 33

  IN ROMÂNIA:

  �� Suma Suma alocatalocatăă RomRomâânieiniei pentrupentru perioadaperioada 20072007--

  2013:2013:

  31 miliarde 31 miliarde €€ / 1/ 19,9,7 7 miliardemiliarde €€

  �� MFP MFP –– coordonatorcoordonator national national al alocării FSC al alocării FSC ((prinprin AutoritateaAutoritatea de Management de Management pentrupentru CadrulCadrul de de SprijinSprijin ComunitarComunitar))

 • 44

  Ce esteCe este

  Planul NaPlanul Naţţional de Dezvoltare?ional de Dezvoltare?

  �� DDocumentocument de de planificare planificare strategicstrategică ă şşi programare i programare financiară multianuală financiară multianuală al Românieial României

  �� Document similar programării realizate de Statele Document similar programării realizate de Statele Membre UE pentru Membre UE pentru Obiectivul Obiectivul ““ConvergentaConvergenta”” aall Instrumentelor StructuraleInstrumentelor Structurale ((ObiectivulObiectivul ““ConvergentaConvergenta”” == promovează dezvoltarea promovează dezvoltarea şşi ajustările structurale ale i ajustările structurale ale statelorstatelor//regiunilor având regiunilor având îîntârzieri ntârzieri îîn dezvoltare,n dezvoltare, prin prin furnizarea de infrastructură de bază furnizarea de infrastructură de bază şşi i îîncurajarea ncurajarea investiinvestiţţiilor iilor îîn activităn activităţţi economice i economice productiveproductive))

  �� Stă la baza negocierii cu Comisia Europeană a Stă la baza negocierii cu Comisia Europeană a priorităpriorităţţilor ilor şşi obiectivelor strategice de dezvoltarei obiectivelor strategice de dezvoltare ale României pe care ale României pe care UEUE le va sprijini cu finanle va sprijini cu finanţţări ări structurale structurale îîn perioada 2007n perioada 2007--20132013

 • 55

  FEP

  (coresp.

  SAPARD)

  FEDR

  FSE (coresp. PHARE-CES)

  FC

  (coresp. ISPA)

  FEADR

  (coresp.

  SAPARD)

  PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 20072007--20132013

  PROGRAME PROGRAME

  OPERATIONALEOPERATIONALE

  PoliticaPolitica de de CoeziuneCoeziune

  InstrumenteInstrumente StructuraleStructurale PoliticaPolitica

  AgricolaAgricola

  ComunComunăă

  PoliticaPolitica

  ComunaComuna de de

  PescuitPescuit

  Cadrul Cadrul Strategic NaStrategic Naţţionalional

  de Referinde Referinţţă ă (C(CSNSNR)R)

  Plan Plan National National Strategic Strategic DezvoltareDezvoltare RuralaRurala

  MFP –

  AMCSC

  MAPDR

  Agenţia Naţională pentru

  Pescuit şi Acvacultură

  Plan Plan National National StrategicStrategic pentrupentru PescuitPescuit

 • 66

  PrioriPrioritătăţţii aleale CadrulCadruluiui Strategic Strategic NaNaţţional de ional de ReferinReferinţţăă (CSNR)(CSNR)

  20072007--20132013

  - Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene

  - Îmbunătăţirea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti

  - Dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman

  - Construcţia unei capacităţi administrative eficiente

  - Dezvoltarea teritoriala echilibrată

 • 77

  CSNR 2007 - 2013

  PO Dezvoltarea Resurselor Umane

  PO Transport

  Cooperare Teritorială Europeană

  PO Creşterea Competitivităţii Economice

  PO Regional

  Convergenţă

  PO Asistenţă Tehnică

  PO Capacitate Administrativă

  PO Mediu

  Competitivitate regională şi ocupare

  PO pentru Cooperare Transfrontalieră

  RO-HU RO-BG

  RO-Serbia RO-Ucraina-MD

  PO Bazinul Mării Negre Ungaria-Slovacia-RO-Ucraina

  PO pentru Spaţiul Sud-Est European

  PO pentru Cooperare Inter-regională INTERREG IV C

  URBACT II ESPON 2013

  INTERRACT II

 • 88

  CSNR 2007 - 2013

  PO Dezvoltarea Resurselor Umane

  PO Transport

  PO Creşterea Competitivităţii Economice

  PO Regional

  PO Asistenţă Tehnică

  PO Capacitate Administrativă

  PO Mediu

  Structura instituţională – autorităţi de management

  Ministerul Economiei Ministerul Economiei şşi Comeri Comerţţuluiului

  Ministerul Transporturilor, Ministerul Transporturilor, ConstrucConstrucţţiilor iilor şşi Turismuluii Turismului

  Ministerul Mediului Ministerul Mediului

  şşi Gospodăririi Apelori Gospodăririi Apelor

  Ministerul Muncii, Ministerul Muncii,

  SolidarităSolidarităţţii Sociale ii Sociale şşi Familieii Familiei

  Ministerul Integrării EuropeneMinisterul Integrării Europene

  Ministerul AdministraMinisterul Administraţţiei iei şşi Internelori Internelor

  Ministerul FinanMinisterul Finanţţelor Publiceelor Publice

  Convergenţă

  Ministerul Ministerul FinanFinanţţelor Publice elor Publice --

  AMCSCAMCSC

 • 99

  Structura instituţională: autorităţi de management şi organisme intermediare

  Ministerul Economiei Ministerul Economiei şşi Comeri Comerţţuluiului

  Ministerul Transporturilor, Ministerul Transporturilor, ConstrucConstrucţţiilor iilor şşi Turismuluii Turismului

  Ministerul Mediului Ministerul Mediului

  şşi Gospodăririi Apelori Gospodăririi Apelor

  Ministerul Muncii, Ministerul Muncii,

  SolidarităSolidarităţţii Sociale ii Sociale şşi Familieii Familiei

  Ministerul Integrării EuropeneMinisterul Integrării Europene

  Ministerul AdministraMinisterul Administraţţiei iei şşi Internelori Internelor

  Ministerul Ministerul FinanFinanţţelor Publice elor Publice --

  AMCSCAMCSC • ANIMMC • Min. Educaţiei şi Cercetării • Min. Comunicaţiilor şi TI • MEC – Directia gen. Energie • Autoritatea Naţ. Turism

  • 8 OI regionale ale MMSSF • ANOFM • Min. Educatiei si Cercetarii • CNDIPT • FDSC • FRDS

  Cele 8 ADR-uri

  Agentiile regionale de protectia mediului

 • 1010

  �� AAdministradministraţţiiaa centrală centrală şşi administrai administraţţiiaa locală locală (consilii (consilii

  judejudeţţene, coene, consilii locale, prinsilii locale, primăriimării))

  �� ONGONG--uriuri (asocia(asociaţţii, fundaii, fundaţţii de profilii de profil, , sindicatesindicate etc.)etc.)

  �� MMediuediull de afaceride afaceri (organiza(organizaţţii patronale, camere de ii patronale, camere de

  comercomerţţ, asocia, asociaţţii profesionale, ii profesionale, băncibănci, firme etc.), firme etc.)

  �� IInstitutenstitutelele de de cercetarecercetare, , universităuniversităţţii, , instituinstitutete de de pregatirepregatire

  profesionalprofesională ă şşi i vocavocaţţionalăională etc.etc.

  PotenPotenţţiali beneficiari iali beneficiari ai programelor ai programelor operationaleoperationale pentru pentru

  ConvergentaConvergenta :

 • 1111

  CSNR 2007 - 2013

  Cooperare Teritorială Europeană

  PO pentru Cooperare Transfrontalieră

  RO-HU RO-BG

  RO-Serbia RO-Ucraina-MD

  PO Bazinul Mării Negre Ungaria-Slovacia-RO-Ucraina

  PO pentru Spaţiul Sud-Est European

  PO pentru Cooperare Inter-regională INTERREG IV C

  URBACT II ESPON 2013

  INTERRACT II

  Agenţia Naţională de Dezvoltare (Ungaria)

  Ministerul Integrarii Europene

  Ministerul Guvernarii Locale si Dezvoltarii Teritoriale (Ungaria)

  Ungaria

  PROGRAMELE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA

  – autorităţi de management

  Franţa Franţa

  Luxemburg Austria

 • 1212

  �� AAdministradministraţţiiaa centrală centrală şşi administrai administraţţiiaa locală locală

  �� ONGONG--uri uri

  �� MMediuediull de afaceri de afaceri

  �� IInstitutenstitutelele dede cercetare cercetare, u, universităniversităţţii, , instituinstitutete de de pregatirepregatire profesionalprofesională ă şşi i vocavocaţţionalăională

  …… din judedin judeţţele ele invecinateinvecinate cu frontiera re

Recommended

View more >