Allah nece izmjeniti stanje jednog naroda - Amr Halid

Download Allah nece izmjeniti stanje jednog naroda - Amr Halid

Post on 03-Apr-2015

1.245 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>1</p> <p>AmrHalid Allahnee izmijenitistanje jednojnarodadokonsamsebeneizmjeni </p> <p> 2</p> <p>Predgovor</p> <p>HvalapripadaAllahu,Gospodarusvjetova.Nekajeblagoslovimirna posljednjegPoslanikaMuhammeda,s.a.v.s.,kojijeposlankaomilost svjetovima,nanjegovuporodicuiashabe,kaoinaonekojiihslijededobra djelaineidoSudnjegdana. Dogaajiinesreekojevedugovremenadoivljavamo,aposebnoonekoje sedeavajuuislamskomsvijetu,dovelisuovajummetustanjeizgubljenosti ipatnje...Ljudisuzbunjeni,neodluni,neznajukudaekrenuti...Boli tegobajeposvuda...Konfuzijajezavladalaumovimapripadnikanaeg ummeta. Kakodapomognemoummetuutojkonfuziji?tamoemopruitisebi? Kakodapromijenimostvarnost? Nepredajteseineodustajte,jerjouvijekpostojinada...Da,usvakomod naspostojinada.Moramodoivjetipreporodiodigratisvojuuloguprema drugimnarodima. Svakoodnasmoraizvritisvojzadatakpremamuslimanimanaovom svijetu...Svakousvojojstruci...Svakoodnastomoe... Iti,takoer,moeuinitineto...Moedoprinijetidaovajummetkrene naprijed.Moraseuivjetiuulogumuslimanakojivolisvojislamizemlju muslimana. Ovajummetsvojlijeknosiusamomsebi...Kako?Takotoesrcapohrliti islamuipremanjemuseupravljatiusvomivotu... PotraimolijekuAllahovojKnjizi,statutuummeta,kakobismonalionoto smoizgubili. Proitajmoasniajet: Allahneepromijenitistanjejednognaroda,.. Zato,Gospodaru?Zarjepromjenanemogua? svedok...zarpostojiuvjetzapromjenu?Da...svedoknepromijenesami sebe.Znai,nadapostoji,nijeiskljuena...OvosurijeiGospodarasvjetova, Stvoriteljakosmikihzakona,aupravojeNjegovzakontototrebamo primijenitiusvojimivotima...PromjenadolaziodUzvienogAllaha,aliuz uvjet...Kojijetouvjet?Damipromijenimoonotojeunama,dasevratimo Allahovomuetu,daMuponiznodovuuputimo,daiskrenonastojimo ujedinitiummettakotoemonapustitigrijeenje,pouzdatiseuAllaha, iskorijenitimrnjupremamuslimanima...Takotoemoaktivno,pozitivnoi predanodjelovati,cijenitivrijemeiraditinapobjedimuslimana,trpjeti iskuenjaitruditisenaAllahovomputu,imajuiciljuivotunaijememo ostvarenjuulagatisvojeznanje,trudistrpljenje. TojeobeanjeUzvienogAllahasvedoknepromijenesamisebe.AAllah Svojaobeanjaispunjava.Vjerujtemi,akoseovogabudemopridravali,3</p> <p>ummeteubrzopovratitisvojumoiponosizauzetiliderskomjestou budunosti. Ovaknjigapredstavljapismonade,programrada...Nijerijeopolitikoj analizi,novinarskomistraivanjuilireportainekogdogaaja...Ovosurijei izsrca...izdueirazuma,upuenesrcimakojaudedasenapojesaizvora islamainjegovogsavrenstva. NaaposljednjadovajehvalaAllahu,Gospodarusvjetova.Nekamilosti blagoslovpratenajboljegPoslanika.Molimo UzvienogAllahadanampodariistosrce,iskrenjezikiprimljenodjelo;da nasuputinaispravnerijeiidjela.OnnamjedovoljanidivanjeOn pomaga...MolimoGadaprihvatiovodjelokojeiskrenoNjemu posveujemoiuvrstigaunaadobradjelanaSudnjemdanu...Amin! Vabrat,AmrHalid,Safer,1424.h. </p> <p>PoniznostpredUzvienimAllahomPoniznostjevrhunskiibadet Poniznostjejedanodnajvanijihibadetakojimsemoemopribliiti UzvienomAllahu.Onapodrazumijevaizraenosjeajovisnostiipotrebeza Allahom... PoniznostznaidapokucanaAllahovavrataizatraipomo,dozivajui Gasvojimsrcem,duomibiem,pokornoplauipredMonim Stvoriteljem,upiruisedatodaljepruiruke,lijuisuze,svakimatomom svogtijelaisvakimdahomzoveupomo,OnogaKojitipomomoe pruiti... Poniznostjebolnaiskruenadova... Allahu,kakosulijepeoverijei,kadabismoshvatilisvanjihovaznaenja! Analizirajmozajednoznaenjeistinskeponiznosti...Poniznostje najpogodnijiibadetutekimsituacijama,nesreamaitragedijama... KadabinasAllahvidiokakoovenoiklanjamoirukekNjemupruamo, rodilabisenada...Meutim,turijeprvo,moramonauiti,patekonda osjetitinjensmisao. Znalidajeponiznostibadetizgubljenog,zalutalog.Nauimoponizno molitiUzvienogAllahaiobraatiMuse:"Gospodaru,Gospodaru..." Izgovorimotokaoovjekkojijedoiviobrodolomikojinaraspolaganjuima samodrvenuploukojujemorskasogotovoizjela...Moelizamislitikako tajovjekisputakrikemeutalasima,dalekoodljudi,oijuuprtihknebu, dokmusesrcecijepasvakiputkadaizgovori:Gospodaru,Gospodaru...? Tojeponiznost... 4</p> <p>Ajetioponiznosti KaeUzvieni: APoslanikesmoinarodimaprijetebeslaliineimatinomiboleuih kanjavalinebiliposlunipostali.Trebalojedasuposlunipostalikadbiim kaznaNaadola!Ali,srcanjihovasuostalatvrda,aejtanimjelijepim prikazivaoonotosu radili.(ElEn'am,4243.)Oviljudisuinilidobradjelasamokadaimjebilo teko.Hoemoliimibititakvi?!Akodanasnebudemoponiznomolili Gospodara,kadaemo?Moramobitiponizniusvakomtrenutku... Pogledajmonaestanjeikakvisunasratoviinesreesnali... Reci:'KovasizstrahotanakopnuimoruizbavljakadMuseijavnoitajno poniznomolite:AkonasOnizovogaizbavi,sigurnoemobiti zahvalni!'Reci:Allahvasiznjihiizsvakenevoljeizbavlja,paviipaksmatrate daimaNjemuravnih.'(ElEn'am,6364.) Pogledajovedivnerijei!IzbavitenasizstrahoteisvakenevoljeakoGa budemoponiznomolili.Neemo,uzAllahovupomo,bitikaotajnarodkoji je,nakontoihjeAllahspasio,postaomnogoboaki...Miemoustrajatiu naojvjeriuUzvienogAllaha. IMinijednogvjerovjesnikaunekigradnismoposlali,adastanovnike njegoveneimatinomiboleunismokaznilidabisepokajali.(ElE'raf,94.) AzarsustanovniciselaigradovasigurnidaihNaakaznaneesnainou dokbuduspavali?IlisustanovniciselaigradovasigurnidaihNaakazna neestiidanjudoksebuduzabavljali?(ElE'raf,9798.) Ovajajetgovoriokaznikojaekaonogakoneeliponiznostatipred Allaha...AkoAllahbudekanjavaoljudezbognjihovognemara,toneebiti lahkopodnijeti...Odtoganasmoespasitisamoonotojespasilonae pretkeponiznost...Zakon,uvjetiposljedica: Ikadbismoimsesmilovaliinevoljeihoslobodili,opetbioniuzabludi svojojjednakolutali.Mismoihnamukestavljali,aliseoniGospodarunisu pokorili,nitisumolitveupuivali. (ElMu'minun,7576.)Da,svioekujuudoisebeneoptereujuakni dovom... Svioekujusreuiblagostanjenaraundrugih...naraunonihkoji ginuumnogimzemljama. VidimokakonasAllahkanjava...ikanjava...aveina,naalost,neini nikakavgestkakobiMusevratiliiponiznoGamolili. MoramosevratitiAllahu...zatotonamOnaljetekoenebilisevratilii poniznoGamolili.Akotoneuinimo,iskuenjeebitieeiopasnije... Ponekadzaboravimoinitiibadet,panasAllahopomene.Nipotonedozvoli datisedesinesrea,adanezamoliAllahaponizno.Negubinaduine predajse.UvijekpostojinadauAllaha</p> <p>5</p> <p>uOnogaKojiposjedujeovajsvemirisveivoineivonanjemu...uOnoga Kojistvarazakoneimijenjaihpremaajetu:Budi!Ionobiva.(EnNahl,40.) PoniznostAllahujeibadetPoslanika PogledajmokakoseJunus,a.s.,poniznoobraaouutrobiribe naposlanikJunus,a.s.,kojijebiozarobljenispodtritmine,udubinimora, umrklinikitoveutrobe. Ipak,onsenijepredao.PoniznoseobratioAllahu,izdubinesvogasrca: NemaBoga,osimTebe,hvaljennekasi!Ajasamsezaistaogrijeioprema sebi!(ElEnbija,87) PogledajkakomujeodgovorioMilostivi,Samilosnispasivigategobe: Odazvasmomuseitegobegaspasismo;eto,takoMispaavamovjernike. (ElEnbija,88.). AllahovPoslanik,s.a.v.s.,jegledaomnogobrojnuidobronaoruanuvojsku mnogoboacanadanBedra,dokjemuslimanskavojskabilamalobrojnai slabijenaoruana.I,tajeontadauradio? Podigaojeobjerukeipoeouitidovu,svedokmuogrtanijespaos ramenaiotkriobjelinunjegovogpazuha...Govorioje:"Allahumoj,akoova skupinamuslimanadanasbudeporaena,vienaZemljineebiti oboavan."ASiddik(EbuBekr)muree:"AllahovVjerovjesnie,dostasi moliosvogaGospodara.Onezasigurnoispunitiobeanjekojetijedao."1 VidilitajePoslanik,s.a.v.s.,uradiokadaseosjetioslabim?Poniznoje uputiodovuAllahu.Namajedanasponiznostprijekopotrebnakakobinas Allahoslobodiotegoba... Vanostponiznostiidoveusvakodnevnomivotu Najuzvienijeinajljepestanjeukomovjekmoebitijestestanje spominjanjaUzvienogAllaha.Tadasenjegovduhkristalizira,srcesmirujei otklanjajuejtanskasaaptavanja. Zarnasovoneodvajaodostalihstvorenja?SpominjemoAllahaiponiznoGa molimo...PoniznostpredAllahomstvaraunamanaduipostavljanasna najuzvienijemjestonaovomibuduemsvijetu. StojeovjekponiznijipredUzvienim,srcemujesvjetlijeamisliprodornije.1Muslim,4563.</p> <p>ovjekujedanasuvremenurasijanostiirazularenostiprijekopotrebna povezanostsGospodarom...Strastisu,danasAllahsauva,pretvorileivot naovomsvijetuunesnosnipakao.ovjekmislidastrastiimajusvojugranicu kodkojeesemoiusreitiiodmoriti. Omladino,jediniizlazuovomtekomvremenuleiupovratkuAllahu, stajanjupredNjegovimvratimaiponiznoupremaNjemu.Poniznostjeput Poslanikausvakomvremenu.UvjerodostojnomhadisukogbiljeiTirmizi, Resulullah,s.a.v.s.,kae:"Gospodarmijeponudiopunudolinuzlata,paja rekoh:'Ne,Gospodaru,draemijedasamjedandangladan,adrugisit.</p> <p>6</p> <p>Kadabudemgladan,uinituTidovuispomenutiTe,akadasezasitim, zahvalituTiipohvalitiTe.'"2 Udrugomhadisusenavodi:JedanbeduinjepitaoAllahovogPoslanika, s.a.v.s.,ononomnamazu,paonree:"Noninamazseklanjapodvarekata, sateehhudomnakonsvakadvarekata.Budiponizan,skruen,osjeajse ovisniminejakimpredGospodarom.PodignirukeidozivajGospodara, okrenilicekaakamaireci:'Gospodaru,Gospodaru...!'Kotoneuini,tajje takavitakav..."3 Poslanikjeupitanoljudimananajveemiskuenju.Odgovorioje:"Poslanici, zatimonislininjima,zatimonisliniovima.ovjekebitiiskuavanprema stepenusvojevjere(imana),paijavjerabudeslababiteiskuanprema jainivjere,aijavjerabudevrstabiteiskuanpremavrstoivjere."4 Nisitijedinikojitrpiiskuenja.Nanajveukunjusustavljani iPoslanici,alionisubiliizdrljiviistrpljivi.Jojednomproitajovu reenicu:"ovjekebitiiskuavanpremajainivjere."2Tirmizi,2347. 3Tirmizi,385. 4Tirmizi,2398.</p> <p>MislimdaeodsadabitistrpljivijiizadovoljnijiAllahovomodredbom. UpuujMudovuiskruenoGamoli. OkretanjeleaAllahujeoholost Dragimoji,nakonsvegaovoga,moetelizamislitidapostojemladiikoji gledajurazvratnesatelitskeprograme,aljuviceveposredstvominterneta,i djevojkekojesuzaluenesluanjemmuzike?! Zarneosjeajudajeopasnostblizu? Zarnisusvjesnidaihsmrtmoezadesitiusvakomtrenutku? Brao,mladiiidjevojke,vratiteseAllahu!Kuajtesvojimsrcimaslast imana;osjetitepromjenuusvojimduama.TakoeAllahpromijenitinae stanjeiotklonititjeskobu,boliiratovekojisunaszadesili. Vjerujtemidajedananjineredusvijetunaakrivica. Zbognemarnosti,neznanja,okretanjaodAllaha,zbogoholosti,arogancije... Dokle!?Dokleemo,brao,lutatimoremzabludaistranputica?Zarnije dolovrijemedasevratimo?Zarnijedolovrijemepokajanja?Jeste,takomi Allaha...JediniputosvjeivanjaovogummetajestekrozpovratakAllahu. Uzvienikae: Allahneeizmijenitijedannaroddokonsamsebeneizmijeni.(ErRa'd,11) PoslunostAllahujerjeenje Veomasmouznemirenizbogstanjaukomsedanasnalazimo.Naabraa ginunasvimstranamasvijeta.Uplaenismo...Ekonomskasituacijajeteka, omladinaneznatadaradi...Nalazimoseustanjunereda,aupravotonam neprijateljeli.Zapadnisvijetelidanatajnainpatimo.Pa,jeliuspiou tome?Hoelitajuspjehdugotrajatiiliemomiuzetistvarusvojeruke?7</p> <p>Tojenaepravokaoislamskogummeta,ummetaokomeUzvienikae: Vistenarodnajboljiodsvihkojiseikadapojavio.(AliImran,110.) Osjeamodasmozalutali.Naesvetinjesuurukamaneprijatelja... Kakoihmoemovratiti?Nemanaina,takomiAllaha,osimkrozvraanje UzvienomAllahu.PoslunostNjemujerjeenje.Tojenajmanjeto,za poetak,moemouiniti...aAllahjemoanizmijenitinaunutrinu,akoMu budemoposluniipokorni. SjetiserijeiimamaAhmedaibnHanbela:"PoniznomoliteAllaha,poput onogako,izgubljenusredmora,plivasamonadasci." Jedanmladimijeposlaoemailporukuukojojjenapisaodovuizamolio medajeobjavim:"Gospodaru,mismosebinanijelinepravdu,panam oprosti...Gospodaru,uSvojojKnjizisinamnarediodaoslobaamorobove... Gospodaru,mismouTvomvlasnitvu,panasoslobodi.Gospodaru,naredio sidanevraamosiromahakojinanaavratakuca.Gospodaru,minaTvoja vratakucamoinemojnasvratitinitiotjerati!" AllahvolisluatiglasoverobovakadaGaponiznomole.Nekekosmikei vremenskepojavesedeavajukakobismoponiznozamoliliAllaha,poput pomraenjaSunca,sua,danaArefata... Dragimoji,nekanamsvakidanbudedanArefataukomeemomolitiAllaha iskrenoiskrueno,kakobinamsesmilovaoispasionas. PoniznomoliteAllaha...PoniznoGamolite...Onevasspasiti. </p> <p>JedinstvoummetaStanjeummeta Ummetjedanasuveomatekomstanju.Velikenesreekojetrpimo posljednjihstotinugodina"krunisane"sunaomudaljenouodAllaha,uz sunovratmoralaivrijednosti,tehnikuinaunuzaostalost.tasuposljedice ovihnesrea?Mnogimladiipostalisusociopatedepresivni,frustrirani, oajni,poljuljanogsamopouzdanja...Zapadjezanaspostaonajuzvieniji pojamkojislijedimousvemu.Promijenimosvojestanje: Allahneeizmijenitijedannaroddokonsamsebeneizmijeni.(ErRa'd,11.) Modaeteseupitati:"Kakosemoemopromijeniti?Okakvojpromjeni govori?"Promjenajeprelazakuboljestanje,kakobismopovratilisvoju dominaciju... NaummetjenajboljinaZemlji Kadabinekudruguzajednicuzadesiloonotojezadesilonaummet, nestalobijesalicaZemlje.Meutim,mismojouvijektu.Da,slabismoi ugnjetavani,aliUzvieniAllahkae: AMismohtjelidaonekojisunaZemljitlaeni,milouobaspemoidaih vodamainasljednicimauinimo,idaimnaZemljivlastdarujemo,ada faraonuiHamanuivojskamanjihovimdamodadoivebaonozbogegasu odnjihstrahovali.(ElKasas,56.)Da,Gospodaru,mismoslabi...8</p> <p>Allaheliuzdiislabe,atatekmisliteoslabimakojisunajboljinarodna Zemlji? Dragimoji,ciljnamjedaummetponovozauzmesvojemjestouhistoriji? Zato?JelitovidohologodnosapremadrugimnarodimanaZemlji?Ne, takomiAllaha,nikako!Uosnovi,islamjevodioZemljuvieod1.300godina. Tojebilovrijemeblagostanja.ivotjebiomnogoboljioddananjeg. Utovrijemesvevjeresuivjeleuslobodiispokoju,kaonikaddotada. Naravno,bilojenekihgreaka,alijetoipakbilonajsretnijevrijemekojeje ovajummetdoivio. Hajdemo,ujedinimosedabinaummetbiojakkaonekada.Promijenimo sebe,kakobinasAllahpomogaoipromijenionaestanje. Pravilojejednostavno:Dokonsamsebeneizmijeni Dragibrate,tamielimo?emustremimo?elimodaislamzauzmesvoje mjestomeunarodima,daponovopostanesvjetskilider...Dabisprovodio tiraniju?Ne,takomiAllaha,vedabidoniosreuovjeanstvu.ToAllaheli odnaegummeta.Meutim,dalijetomogue?Da,mogueje,takomi Allaha. Sigurnoesezauditiirei:"Zariuovakvomstanju?Uovakvojdepresiji? Odakletitasigurnost?"Siguransamzatotoimamargumentipravilo. Modaeterei:"Ljudivedugovremenanenalazerjeenjeinisuuspjeli nitapromijeniti..."Ipak,nijetako!Promjenasemoepostiiuzpomo jednestvari. Reiete:"Mismoizgubilisvojemjestomeduostalimnarodimavestotinu godina,atinamkaedatrebauraditisamojednustvar!"Da,jednustvar... TakomiVelikogAllaha,moramobitiuvjereniuto.Ummetmorabitikrajnje uvjerenispremandarealiziratustvar.Spoznajmoirealizirajmojedno pravilo:Dokonsamsebeneizmijeni.Tojekur'anskiajet!Tojepravilo promjene!Tojenada!tavie,tojejedinorjeenjekrizeukojojsenalazimo veitavvijek. tajeargument? KadajeAllahstvoriokosmos,uspostaviojeodreenezakonitostiunjemu. Tezakonitostievladatisvedokpostojisvijet.Kojisutozakoni?Uemuse oniogledaju? Tizakonisemanifestirajuuprirodi,uljudskomponaanju,naZemlji... Akoelimovoditiovajsvijet,moramopotovatitezakone,zatotooniine osnovuivotanaZemlji. Dragibrate,kadabisenekohtiopopetinavrhbrdaipoletjeti,reklibimu: "Znalizazakongravitacije?Pasteipolomitise."Bolesnikdolaziljekaru kojimuprepisujelijek:"Uzmiovajlijekiozdravitenakontrisedmice."</p> <p>9</p> <p>Dalijeljekarnadnaravnobie?Naravnodanije.Meutim,onpoznaje zakonemedicine... Postoji,takoer,izakondrutvenogponaanja.Kogasebudepridravao, postatevoa.Akojijetozakon? Allahneeizmijenitijedannaroddokonsamsebeneizmijeni. (ErRa'd,11.)Promijenimoseipostatemolideri. Dragiitaoe,promijenimoseividjetekakoAllahzanasmijenjaizgled Zemlje.Svakodnevnogovorimo:Zatonamjeovakvostanje?Zatone pobijedimo?Dragimoji,nemoemopobijeditizatotopostojizakonpoput zakonagravitacije,koganemaunaimivotima...Svedokganebudemo potivali,neemopobijeditiiostatemoidaljegubitnici.Aimseponemo pridravatitogzakona,AllahenampromijenitiZemljuionotojenanjoj. Zakonipostojedabismonjihovim...</p>