alkany - węglowodory nasycone rh wę żskładająsięjedynie z...

of 64 /64
1 Alkany i Cykloalkany C n H 2n+2 C n H 2n Alkany - węglowodory nasycone RH węglowodory ponieważ składają się jedynie z atomów C i H nasycone, bo zawierają jedynie pojedyncze wiązania C – C i tym samym mają maksymalną możliwą liczbę atomów H. Alkany związki alifatyczne (od greckiego słowa aleiphas „tłuszcz”) lub parafiny ( od łacińskiego parum affinis co oznacza „ niewielkie powinowactwo”) . Określenie to trafnie wskazuje na małe powinowactwo alkanów do innych związków i ich obojętność chemiczną w stosunku do większości odczynników chemicznych. Związki, w których atomy węgla połączone są w szereg noszą nazwę alkanów normalnych lub alkanów nierozgałęzionych

Author: others

Post on 02-Mar-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Alkany i CykloalkanyCnH2n+2 CnH2n

  Alkany - węglowodory nasycone RH

  węglowodory ponieważ składają się jedynie z atomów C i H

  nasycone, bo zawierają jedynie pojedyncze wiązania C – C i tym samym mają maksymalną możliwą liczbę atomów H.

  Alkany – związki alifatyczne (od greckiego słowa aleiphas „tłuszcz”)

  lub parafiny ( od łacińskiego parum affinis co oznacza „ niewielkie powinowactwo”) . Określenie to trafnie wskazuje na małe powinowactwo alkanów do innych związków i ich obojętnośćchemiczną w stosunku do większości odczynników chemicznych.

  Związki, w których atomy węgla połączone są w szereg nosząnazwę alkanów normalnych lub alkanów nierozgałęzionych

 • 2

  Nazwy alkanów nierozgałęzionych:

  Liczba atomów węgla

  Nazwa Wzór Liczba atomów węgla

  Nazwa Wzór

  1 metan CH4 7 heptan C7H16

  2 etan C2H6 8 oktan C8H18

  3 propan C3H8 9 nonan C9H20

  4 butan C4H10 10 dekan C10H22

  5 pentan C5H12 11 undekan C11H24

  6 heksan C6H14 12 dodekan C12H26

 • 3

  Liczba atomów węgla

  Nazwa Wzór Liczba atomów węgla

  Nazwa Wzór

  13 tridekan C13H28 22 dokozan C 22H4614 tetradekan C14H30 23 trikozan C 23H4815 pentadekan C 15H32 24 tetrakozan C 24H5016 heksadekan C 16H34 25 pentakozan C 25H5217 heptadekan C 17H36 26 heksakozan C 26H5418 oktadekan C 18H38 27 heptakozan C 27H5619 nonadekan C 19H40 28 oktakozan C 28H5820 ejkozan C20H42 29 nonakozan C 29H6021 henejkozan C 21H44 30 trikontan C30H62

 • 4

  Grupy alkilowe

  Jeśli atom wodoru zostanie usunięty z alkanu, częściowa struktura, która pozostała nosi nazwę grupy alkilowej R

  Nazwy grup alkilowych powstają w wyniku zastąpienia zakończenia –an występującego w macierzystym alkanie, przyrostkiem –yl

  CH4 metan CH3- metyl Me

  CH3CH3 etan CH3CH2- etyl Et

  CH3CH2CH3 propan CH3CH2CH2- n-propyl n-Pr (Pr)

  (CH3)2CH izopropyl i-PrCH3CHCH3C C CH x

 • 5

  C CC

  C

  C C C C H CH3CH2CH2CH2 n-butyl n-Bu x

  C CH

  C C CH3CHCH2CH3 sec-butyl sec-Bu x

  xizobutyl i-Bu(CH3)2CHCH2C CC

  C H

  C CC

  CH

  (CH3)3CCCH3

  CH3CH3

  tert-butyl tert-Bu t-Bu x

  2-metylopropan - izobutan

 • 6

  xizopropylCH3CHCH3

  CH3CHCH2CH3

  izobutyl

  CH3CHCH2CH2CH3

  izopentyl

  CH3CHCH2CH2CH2CH3

  izoheksyl

 • 7

  Rzędowość C

  xCRH

  HH 1o I rz

  xCRR

  HH 2o II rz

  xCRR

  RH 3o III rz

  xCRR

  RR 4o IV rz

  xCHH

  HH 0o

  Rzędowość - liczba określająca ile atomów węgla o hybrydyzacjisp³ jest przyłączonych do określonego atomu węgla

 • 8

  CH3CCH2CHCH3CH3

  CH3

  CH3

  1o 2o 3o 4o

  CH3CCH2CHCH3CH3

  CH3

  CH3

 • 9

  10 20 30 40

 • 10

  Nazewnictwo alkanów

  System nazewnictwa zaleciła IUPAC – Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry)

  PRZEDROSTEK-RDZEŃ-PRZYROSTEK

  Ile atomów węgla

  Określenie miejscapodstawnika

  Jaka to rodzina związków?Określenie grupy funkcyjnej

 • 11

  Nazewnictwo alkanów

  1. Określ nazwę macierzystego związku:

  a) znajdź najdłuższy ciągły łańcuch węglowy obecny w cząsteczcei użyj nazwy tego łańcucha, jako nazwy macierzystej.

  CH3CH2CH2CHCH2CH3

  CH3

  x6 węgli nazwa od heksanuCH3CH2CH2CHCH2CH3

  CH3

  CH3CH2CH2CHCH2CH3

  CH3 5 węgli

 • 12

  Nazewnictwo alkanów

  1. Określ nazwę macierzystego związku:

  a) znajdź najdłuższy ciągły łańcuch węglowy obecny w cząsteczcei użyj nazwy tego łańcucha, jako nazwy macierzystej.

  CH3CHCHCH2CH3CH2CH3

  CH2CH2CH3

  xCH3CHCHCH2CH3CH2CH3

  CH2CH2CH37 węgli nazwa od heptanu

  CH3CHCHCH2CH3CH2CH3

  CH2CH2CH35 węgli

  CH3CHCHCH2CH3CH2CH3

  CH2CH2CH36 węgli

 • 13

  b) jeśli obecne są dwa różne łańcuchy o równej długości,to za łańcuch macierzysty wybierz ten o większej liczbie

  punktów rozgałęzienia:

  CH3CHCHCH2CH2CH3CH3

  CH2CH3

  CH3CHCHCH2CH2CH3CH3

  CH2CH3CH3CHCHCH2CH2CH3

  CH3

  CH2CH3

  nazwany jako heksan nazwany jako heksanz dwoma podstawnikami z jednym podstawnikiem

 • 14

  2. Ponumeruj atomy w łańcuchu głównym:

  a) rozpoczynając od końca najbliższego pierwszego rozgałęzienia.

  Oznacz cyfrą każdy atom węgla w łańcuchu macierzystym.

  CH3CHCHCH2CH3CH2CH3

  CH2CH2CH3

  CH3CHCHCH2CH3CH2CH3

  CH2CH2CH3CH3CHCHCH2CH3

  CH2CH3

  CH2CH2CH3765

  4

  3

  2 1 76

  5

  4

  3 2 1

  pierwsze rozgałęzienie pierwsze rozgałęzienieprzy C 3 przy C4

 • 15

  b) jeśli rozgałęzienie usytuowane jest w równej odległości od obydwu końców łańcucha macierzystego, numerowanie rozpocznij od końca najbliższego drugiego punktu rozgałęzienia :

  CH3CHCH2CH2CHCHCH2CH3CH2CH3 CH3

  CH2CH3

  CH3CHCH2CH2CHCHCH2CH3CH2CH3 CH3

  CH2CH3CH3CHCH2CH2CHCHCH2CH3

  CH2CH3 CH3

  CH2CH36

  12

  3 4 5

  7 8 9

  6

  123

  457

  8 9

  3,6,7 3,4,7

  Liczba utworzona z kolejnych liczb lokantów musi być jak najmniejsza.

 • 16

  3. Określ i ponumeruj podstawniki:

  a) oznacz cyfrowo każdy podstawnik zgodnie z jego miejscemdołączenia do łańcucha głównego:

  Podstawniki: na C3 C2H5 - 3-etylo

  na C4 CH3 - 4-metylo

  na C7 CH3 - 7-metylo

  CH3CHCH2CH2CHCHCH2CH3CH2CH3

  CH2CH3

  CH398

  7 5 4

  3 2 1

  6

  3-etylo-4,7-dimetylononan

 • 17

  b) jeśli na danym atomie węgla znajdują się dwa podstawniki, oznacz obydwa tą samą cyfrą.

  Ile jest podstawników, tyle musi być cyfr oznaczających miejsce podstawienia:

  Podstawniki: na C2 CH3- 2-metylo

  na C4 CH3- 4-metylo

  na C4 CH3CH2- 4-etylo

  4-etylo-2,4-dimetyloheksan

  CH3CH2CCH2CHCH3CH3

  CH2CH3

  CH3

  6 5

  42

  1CH3CH2CCH2CHCH3

  CH3

  CH2CH3

  CH3

 • 18

  4. Zapisz nazwę w postaci jednego słowa,

  stosując łączniki - do rozdzielenia różnych przedrostków i stosując przecinki , do rozdzielenia cyfr.

  Jeśli jest więcej takich samych podstawników użyj przedrostka:

  2 di-

  3 tri-

  4 tetra

  5 penta

  6 heksa

  Podstawniki podajemy w kolejności alfabetycznej nie zwracając uwagi na przedrostki di-, tri- itd., i-, sec-, t-, tert-.

  izopropylo, izobutylo itp. pisane razem zaczynają się na literę „i”.

 • 19

  Nazewnictwo cykloalkanów

  1. Ustal liczbę atomów węgla w pierścieniu i w największym podstawniku.

  Jeśli liczba atomów węgla w pierścieniu jest równa liczbie atomów węgla w największym podstawniku lub większa od niej, związek przyjmuje nazwę od cykloalkanu podstawionego grupą alkilową.

  4

  3

  2

  1

  3

  654 2

  1

  n-butylocykloheksan

 • 20

  Jeśli liczba atomów węgla w największym podstawniku jest większa od liczby atomów węgla w pierścieniu,

  związek przyjmuje nazwę od alkanu podstawionego grupącykloalkilową:

  1

  2 4

  53

  1-cyklobutylopentan

 • 21

  2. Dla cykloalkanów podstawionych grupą alkilową oznaczanie pozycji rozpoczyna się od punktu dołączenia podstawnika.

  Podstawniki w pierścieniu numeruje się tak, aby suma numerów podstawionch atomów węgla była jak najmniejsza.

  1 2

  456

  3

  CH3

  CH3

  CH3

  CH336

  54

  2 1

  1,3-dimetylocykloheksan 1,5-dimetylocykloheksan

  1 + 3 = 4 1 + 5 = 6

 • 22

  Kiedy w cząsteczce obecne są dwie lub więcej grup alkilowych, numerujemy je w kolejności alfabetycznej:

  12

  4 5

  3

  CH3CH2CH3

  1-etylo-2-metylocyklopentan x

 • 23

  Jeżeli obecny jest atom fluorowca, to postępujemy z nim dokładnie tak samo

  jak z grupami alkilowymi:

  124

  56

  3

  CH3

  Br1-bromo-3-metylocykloheksanx

  12

  4

  56

  3

  Br

  CH3CH3CH21-bromo-3-etylo-5-metylocykloheksanx

 • 24

  Izomeria cis-trans w cykloalkanach

  projekcja Haworth’a

 • 25

  CH3CH3

  CH3

  CH3

  cis-1,2-dimetylocyklopropan trans-1,2-dimetylocyklopropanx

  BrBr

  Cl

  Cl

  cis-1,2-dibromocyklopentan trans-1,3-dichlorocykloheksanx

 • 26

  ClCl

  Cl Cl

  ClCl

  obserwator

  obserwator

 • 27

  Cl

  Br Br

  Cl

  CH3CH3

  CH3CH3

  CH3CH3

  obserwator

  obserwator

  obserwator

 • 28

  Narysuj wszystkie izomery konstytucyjne i izomery geometryczne dichlorocyklopentanu.

  Izomery konstytucyjne: 1,1- ; 1,2- i 1,3-dichlorocyklopentan

  Izomery geometryczne: cis- i trans- 1,2-dichlorocyklopentancis- i trans- 1,3-dichlorocyklopentan

  Cl

  Cl

  ClCl

  ClCl ClCl

 • 29

  Stereochemia alkanów i cykloalkanów

  Wokół wiązań pojedynczych C – C w cząsteczkach otwartołańcuchowych dochodzi do swobodnego obrotu (rotacji).

  Różne rozmieszczenie atomów w przestrzeni, wynikające z rotacji wokół wiązania pojedynczego, nosi nazwę konformacji.

  Konkretna, względnie trwała konformacja nazywa siękonformerem (konformacyjny izomer).

  Odmiennie, niż w przypadku izomerów konstytucyjnych, różne konformery na ogół nie mogą być wyizolowane, ponieważ ich wzajemne przemiany zachodzą zbyt szybko.

 • 30

  Chemicy przedstawiają izomery konformacyjne

  w dwojaki sposób:

  1. W projekcji konikowej (koziołkowej)

  W projekcji tej rozpatruje się wiązanie C – Cpatrząc na nie z ukosa.

 • 31

  CH3CH2CH2CH3 obrót wokół wiązania C2-C3x

  CH3

  CH3

  CH3

  CH3CH3CH3

  CH3

  CH3 CH3

  CH3

  CH3

  CH3

 • 32

  W projekcji Newmanapatrzymy na cząsteczkę wzdłuż wiązania węgiel – węgiel

  bezpośrednio. Dwa atomy węgla przedstawiane są jako koło

  przedni atom węgla

  atom węglabędący z tyłu

 • 33

  CH3

  CH3

  CH3CH3

  60o

  CH3

  CH3

  60oCH3

  CH3

  60o

  CH3

  CH3

  60oCH3

  CH3

  60o

  CH3CH3

  konformacjaantyperiplanarnanaprzemianległa

  najtrwalsza

  synperiplanarnanaprzeciwległanajmniej trwała

 • 34

  E

  0o 60o 120o 180o 240o 300o 360o

  CH3

  CH3

  CH3

  CH3

  CH3CH3

  CH3CH3

  CH3CH3

  CH3

  CH3

  CH3

  CH3

  kJ/mol

  14,63,8

  24

 • 35

  Konformacje cykloheksanu

  Cykloheksan nie jest płaski.

  Jest pofałdowany w przestrzeni.

  Może przyjąć konformację krzesłową:

  łodziową: lub skręconej łódki:

 • 36

  1 2 3 4

  53 2

  1

  2

  3

  4

  3

  2

  5

  EnergiakJ/mol

  46

  23

  6

  3 – skręcona łódka4 – łódka1 i 5 - krzesło

 • 37

  Kąt C-C-C cykloheksanu może osiągnąć wartość tetraedryczną109,5o wolną od naprężeń kątowych jeżeli pierścień przyjmuje konformację krzesłową. W tej konformacji nie ma równieżnaprężenia torsyjnego gdyż sąsiadujące wiązania C-H sąnaprzemianległe.

  Maksimum energii ma konformacja łodziowa. W tej konformacji cykloheksan jest o 29 kJ/mol (7,0 kcal/mol) mniej trwały niż cykloheksan w konformacji krzesłowej ze względu na naprężenia steryczne i torsyjne.

  Konformacja skręconej łódki (mniej trwała od krzesłowej o 23 kJ/mol) nadal jest znacznie bardziej naprężona niżkonformacja krzesłowa i cząsteczki przyjmują tę konformacjąjedynie w wyjątkowych okolicznościach.

 • 38

  Cykloalkany przyjmują koformacje o minimalnej energii z trzech występujących łącznie przyczyn:

  1. Naprężenia kątowego – naprężenia związanego z powiększaniem lub zmniejszaniem się kątów między wiązaniami (np. w cyklopropanie czy cyklobutanie)

  2. Naprężenia torsyjnego – naprężenia związanego z naprzeciwległym ułożeniem wiązań przy sąsiednich atomach węgla

  3. Naprężenia sterycznego – naprężenia związanego z oddziaływaniem odpychającym, gdy atomy (grupy) zbliżają się do siebie zbyt blisko.

 • 39

  cyklobutan

  cyklopentan

  cykloheksan cykloheptan cyklooktan

 • 40

  pozycje aksjalne

  pozycjeekwatorialne

 • 41

  x12 3

  456 1

  2 3 4

  56

  1 2 3

  456

  ruch tego atomuwęgla „ w górę”

  ruch tego atomuwęgla „w dół”

  x

  1

  2 3 4

  56

  „przekręt pierścienia”

 • 42

  Konformacje cykloheksanów jednopodstawionych

  oddziaływania1,3-diaksjalne

  CH3H

  CH3H

  HCH3H

  CH3

  grupa metylowaw pozycji ekwatorialnej

 • 43

  Konformacje cykloheksanów dwupodstawionych

  cis-1,2-dimetylocykloheksan

  CH3CH3

  Te dwie konformacje są dokładnie równe energetycznie.

  a , ee , a

  CH3CH3

  CH3

  CH3

 • 44

  CH3

  CH3

  trans-1,2-dimetylocykloheksan

  CH3

  CH3

  trans-1,2-dimetylocykloheksan

  Uprzywilejowane pozycje ekwatorialne –

  brak oddziaływań 1,3-diaksjalnych.

  Duże objętościowo podstawniki będą zawsze „wolały” pozycjęekwatorialną.

  CH3

  CH3

  CH3CH3

  e,e a,a

  > 99%

 • 45

  CH(CH3)2

  CH3H

  CH(CH3)2

  H3C

  H

  CH3 – poz ei-Pr – poz a

  CH3 – poz ai-Pr – poz e

 • 46

  cis-dekalinatrans-dekalina

 • 47

  Stereoizomery mogą być klasyfikowane na trzy sposoby:mogą byćKonformerami albo Izomerami konfiguracyjnymiprzechodzące wzajemnie w siebie nie przechodzące wzajemnie przez obrót,przez obrót wokół pojedynczych wiązań tylko przez zerwanie i odtworzenie wiązań

  Chiralne albo Achiralnecząsteczki ich nie nakładają się na swoje cząsteczki i ich lustrzane odbicia sąlustrzane odbicia identyczne

  Enancjomerami albo Diastereoizomeramilustrzane odbicia – mają przeciwną stereoizomery, które nie są lustrzanymi odbiciami,konfigurację wszystkich np.; jedno lub więcej centrów ma taką samącentrów chiralności konfigurację, lecz różnią się konfiguracją

  przy pozostałych centrach

  Stereochemia powtórzenie definicji:

 • 48

  (Z)-2-buten i (E)-2-buten

  Izomery konfiguracyjnenie przechodzą w siebie przez rotację wokół pojedynczego wiązania

  achiralneodbicie lustrzane każdego z nich może być nałożone na cząsteczkę oryginalną

  diastereoizomerychociaż są stereoizomerami, nie są wzajemnymi lustrzanymi odbiciami

  C CCH3

  HHCH3

  C CCH3

  HCH3H

 • 49

  naprzeciwległa i naprzemianległa odmiana butanu

  Izomery konformacyjneprzechodzą w siebie przez rotację wokół pojedynczego wiązania

  achiralneodbicie lustrzane każdego z nich może być nałożone na cząsteczkę oryginalną

  diastereoizomerychociaż są stereoizomerami, nie są wzajemnymi lustrzanymi odbiciami

  CH3

  CH3

  CH3

  CH3

 • 50

  kwas ( R ) - i ( S ) - mlekowy

  Izomery konfiguracyjnekażdy z nich jest chiralny,

  są to enancjomery .

  OHH

  CH3C

  HOOCOHH

  CH3C

  HOOC

  1

  2

  3

  1

  23

 • 51

  Projekcja Fischera a konformacja cząsteczki

  ClH

  CH3

  Br

  CH3 H

  ClH

  CH3

  obrót

  CH3

  ClH

  BrCH3 HCH3

  HBrClH

  CH3

  CH3HBrClH

  CH3

  obserwator

  CH3

  CH3

  Cl

  HBr

  H

  obserwator

 • 52

  Przekształć poniższy wzór konikowy jednego z izomerów kwasu winowego we wzór rzutowy Fischera. Jaki to jest izomer kwasu winowego (R,R), (S,S) czy mezo?

  HO2C OH

  HH

  CO2HHO

  COOH

  COOH

  COOH

  COOH

  HO2C OH

  H

  COOH

  HO H

  HO

  COOH

  COOHHHO

  H COOHHHOHHO

  COOH

  związek mezo

 • 53

  Orzymywanie alkanówNa skalę przemysłową żródłem alkanów jest przede wszystkim destylacja

  frakcyjna ropy naftowej.

  Temp. wrzenia frakcji [ o C ]

  Liczba atomów węgla Nazwa frakcji

  < 20 C1 – C4 gaz naturalnygaz rafineryjny

  20 – 60 C5 – C6 eter naftowy

  60 - 100 C6 – C7 ligroina

  40 - 200 C5 – C10 benzyna

  180 - 300 C11 – C14 nafta

  250 - 400 C12 – C25 olej napędowy

  Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem

  oleje smarowe i woski

  nielotna smolista pozostałość

  asfalt, mazut

 • 54

  Właściwości fizyczne alkanów

  Alkan t.t. oC t.wrz. oCGaz w temp. pokoj. CH4 - 183 - 161,5

  C2H6 - 172 - 88,6C3H8 -188 - 42C4H10 - 132 - 0,5

  Ciecz w temp. pok. C5H12 - 130 36,1C6H14 - 95 68,7C7H16 - 91 98,4C16H34 18 287C17H36 22 303

  Ciało stałe C18H38 28 308C19H40 32 330C20H42 36 344

 • 55

  Synteza alkanów

  1. Uwodornienie alkenów:

  C CH2kat.

  C CH H

  kat. = Pt, Pd, Ni

  2. Hydroliza odczynnika Grignarda

  związekGrignarda

  H2OeterR-X + Mg RMgX R-H

 • 56

  4. Reakcja Wurtza:2 R-X + 2 Na → R-R + 2 NaX

  (tylko do otrzymywania symetrycznych alkanów)

  3. Redukcja związków karbonylowych:

  C ORR

  C ORR

  R CR

  HH

  Zn / Hg

  HCl

  1. H2NNH22. KOH, ∆t

  R CR

  HH

  Redukcja Clemmensena

  Redukcja Wolffa i Kiżnera

 • 57

  Reakcje alkanów

  1. Utlenianie – spalanie

  RH + O2 → CO2 + H2O

  → CO + H2O

  → C + H2O

 • 58

  2. Halogenowanie alkanów, SR - substytucja rodnikowa, reakcja łańcuchowa

  R-H R-Cl + HCl

  R-H R-Br + HBr

  Cl2

  Br2hν

  hν x

  x

  F2 - reaguje wybuchowoI2 – w ogóle

  hν lub ∆t

 • 59

  Mechanizm reakcji halogenowania alkanów:

  1. Etap inicjowania łańcucha:

  Cl Clhν

  2 Cl

  Energia wiązań:

  Cl-Cl 243 kJ / mol 58 kcal / mol

  C-H 420 104

  C-C 356 90

  H-H 436 kJ / mol 104 kcal / mol

  F-F 151 38

 • 60

  Mechanizm reakcji halogenowania alkanów:

  1. Etap inicjowania łańcucha:

  2. Etap wzrostu łańcucha ( propagacji) :

  Cl + H R H Cl + R

  R Cl Cl ++ ClR Cl

  a)

  b)

  Cl Clhν

  2 Cl

  Ciągłe powtarzanie się etapów a) i b)

 • 61

  3. Terminacja (zakończenie reakcji – przerywanie łańcucha):

  +

  +

  R

  +

  Cl

  R Cl

  R R R

  Cl Cl 2

  R Cl

 • 62

  Wolne rodniki nie ulegają przegrupowaniu.

  Trwałość rodników: 3o > 2o > 1o

  Budowa rodników:

  niezhybrydyzowany orbital p z pojedynczym elektronem

  x3 orbitale sp2

  x

 • 63

  CH3CH2CH3

  CH3CH2CH2Cl CH3CHCH3Cl

  CH3CH2CH2Br CH3CHCH3Br

  +

  +

  Cl2

  Br2

  45% 55%

  3% 97%

  x

  x

  Brom jest mniej reaktywny niż chlor a więc bardziej selektywny.

  W reakcji z bromem decyduje trwałość powstających rodników alkilowych :

  2o > 1o

 • 64

  Reakcje cykloalkanów

  Cyklopropan i cyklobutan są bardzo reaktywne ze względu na naprężenia w pierścieniu.

  Łatwo ulegają reakcjom prowadzącym do otwarcia pierścienia

  i powstania produktów łańcuchowych.

  CH3CH2CH2Br

  BrCH2CH2CH2Br

  CH3CH2CH3

  Cl

  + HCl SR

  HBr

  Br2

  H2kat.

  kat.

  Cl2hν x

  C5, C6 i wyżej - cykloalkany reagują podobnie jak alkany