ÇaliȘma raporu - İmİb...mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok ihracatı, bir önceki...

Click here to load reader

Post on 21-Feb-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ÇALIȘMARAPORU

 • 2İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  RAPORU

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ3

 • 4İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Sektörümüz, 2014 Soma ve Ermenek maden

  kazalarından sonra zor günler geçirmektedir.

  2012 Başbakanlık Genelgesi ile zorlaşan orman

  ve ruhsat alım izinleri ile büyük sıkıntı yaşayan

  sektörümüz, 2008 yılından sonra 2014 yılında da

  ihracatta düşüş yaşamıştır.

  Yönetime geldiğimiz 25 Nisan 2014 tarihinden iti-

  baren gerek Ekonomi Bakanımızla, gerekse Enerji

  ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla bu konular birkaç

  kez görüşülüp, konuşulmuş ve İhracat Genel Mü-

  dürü Sayın Veysel Parlak Bey ile bizzat Başbakan-

  lık’ta genelgeyle ilgili Komisyon Başkanı Kasım

  Bostan Bey de ziyaret edilip sektörle ilgili sıkıntıla-

  rımız aktarılmıştır.

  Gerek katıldığımız televizyon programlarında,

  gerekse yazılı basında ve toplantılarda orman be-

  dellerinin yüksek olduğu vurgulanmış, 26.03.2015

  tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla İs-

  tanbul’da yapılan özel bir toplantıda orman ruhsat

  bedellerinin %40’a düşürüldüğü, Bakanlar Kuru-

  lu’nda imzaya açıldığı bilgisi ve 2012 Başbakanlık

  Genelgesi’nin de yakın bir zamanda kaldırılacağı

  müjdesi alınmıştır.

  2015 yılının Sektörümüz için iyi geçmesi dilekle-

  rimle tüm Sektörümüze kazasız, belasız hayırlı

  işler temenni ediyorum.

  Değerli Üyelerimiz,

  Saygılarımla...

  İMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

  ALİ KAHYAOĞLU’NUNKALEMİNDEN...

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ5

  Ali KahyaoğluYönetim Kurulu BaşkanıNaturelmar Madencilik

  Rüstem ÇetinkayaYönetim Kurulu Bşk. Yrd.

  Natura Mermer

  H. Hüsnü AyvacıYönetim Kurulu Bşk. Yrd.

  Vezir Madencilik

  Ali Fuat EkşiYönetim Kurulu Üyesi

  Akmer Mermer

  Harun KütükYönetim Kurulu Üyesi

  Kütük Mermer

  Ömer BallıYönetim Kurulu ÜyesiMarmor Madencilik

  Aydın DinçerMuhasip Üye

  TUR-ER Madencilik

  Beyazıt ÖzganYönetim Kurulu ÜyesiNetmer Net Mermer

  M. Naci İlciYönetim Kurulu Üyesi

  İltaş İnşaat

  Erol YüceYönetim Kurulu Üyesi

  2E Madencilik

  M.Selçuk ÇevikYönetim Kurulu ÜyesiMamet Mad. Mermer

  Yönetim Kurulu

 • 6İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Denetim Kurulu

  Genel Sekreterlik

  İMİB Danışmanı

  M. Mutlu ÖktemİMİB Danışmanı

  Ümit KoşkanGenel Sekreter Yardımcısı

  Coşkun KırlıoğluGenel Sekreter Vekili

  Fatih ÖzerGenel Sekreter Yardımcısı

  Ali Ömer DevresDenetim Kurulu Üyesi

  Barit Maden

  Yakup Kadri SürmenDenetim Kurulu Üyesi

  Boğaziçi Doğaltaş Mermer

  Akın GölcükDenetim Kurulu Üyesi

  Arcent Planlama

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ7

 • 8İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  İçindekilerİçindekiler2014 Yılı Genel Ekonomik Durum ve Sektörel Değerlendirme

  2014 Yılı Faaliyetleri

  Yayınlar

  Web Siteleri ve Sosyal Medya

  Basında İMİB

  Mali Tablolar ve Denetim Kurulu Raporu

  2015 Yılı İş Planı

  İstatistikler

  10/

  32/

  66/

  72/

  76/

  110/

  118/

  132/

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ9

  Dünya ve Türkiye Ekonomisi Genel Değerlendirmesi

  Dünya Ekonomisi

  2014 Yılı2014 yılı için küresel ekonomiler incelendiğinde, beklenenin altında ancak olumlu sinyaller veren bir seyirde yön aldığı gözlenmiştir. Gelişmiş ekonomilerde neden-leri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte yavaş bir toparlanma gözlenmektedir. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de yılın ilk çeyreğinde kötü hava koşullarının da etkisiyle gözlenen durgunluk yılın devamında yerini belirginle-şen bir toparlanmaya bırakmıştır. Buna karşın Avro Bölgesi’nde beklenenden zayıf bir toparlanma söz konusudur. Bölge’de yüksek kamu borçları, kredi akışındaki durgunluk ve atıl kapasite sorun-ları ekonominin daha hızlı topar-lanmasının önünde önemli birer engel olarak durmaktadır. Başta

  Çin olmak üzere birçok gelişmek-te olan ekonominin performansı ise jeopolitik gerginlikler, finan-sal riskler, zayıf iç talep ve bazı yapısal sorunlar dolayısıyla zayıf seyretmektedir. Bu görünüme paralel olarak IMF de 2014 yılı için küresel büyüme tahminini 0,3 puan aşağı yönlü revize ederek % 3,6’dan % 3,3’e çekmiştir. Bununla birlikte 2015 yılı için daha iyimser bir beklentiye sahip olan kurum, 2015 yılı büyüme tahminini ise % 3,8 olarak belirlemiştir. Küresel ekonomi önümüzdeki dönemde de üç temel risk ile karşı karşı-yadır. Bunlar; Avro Bölgesi’nde düşük büyüme ve durgunluk riski, küresel finansal koşullarda daral-ma riski ve jeopolitik riskler olarak görülmektedir.

 • 10İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Türkiye ekonomisi, 2013 yılının ikinci yarısında ve 2014 yılının ilk çeyreğinde yurt içinde artan siyasi risklere, yurt dışında ise özellikle ABD’de para politikasında görülen normalleşme sinyallerine karşın beklenenden daha iyi bir büyüme performansı göstermiştir. 2013 yılının tamamında % 4,1 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2014’ün ilk yarısında yerel seçimler, parasal sıkılaşma ve makro ihtiyati ted-birlere rağmen % 3,3 düzeyinde büyümüştür. Satın alma yöneti-cileri endeksinde görülen ivme kaybına karşın, ihracat, sanayi üre-tim endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi göstergeler ekonominin makul bir hızda büyümeye devam etmekte olduğunu göstermek-tedir. Öte yandan Irak, Suriye, Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopoli-tik riskler ve AB ekonomisindeki toparlanmanın istenen düzeyde olmaması dış talep dolayısıyla büyüme görünümü üzerinde bas-kı yaratmaktadır. Rekabetçi kur düzeyi dış talepteki bu riskleri bir

  miktar dengelese de 2014 yılında Türkiye ekonomisinin % 3,3 büyü-mesi öngörülmektedir. Gelecek yıl ise küresel ekonomideki topar-lanma, AB’de beklenen ekono-mik iyileşme, Türkiye’nin ticaret ortaklarında büyümenin artması ve iç talepte görülecek canlanma ile büyümenin % 4 olması beklen-mektedir.

  2014 yılının ilk yarısında iç talep-teki yavaşlamaya rağmen nispe-ten güçlü istihdam artışı devam etmektedir. Özellikle tarım dışı istihdamda artışın devam etme-si sayesinde toplam istihdamda önemli bir iyileşme görülmüştür. Ancak son dönemde işgücüne katılımdaki artış ve büyümede-ki yavaşlama nedeniyle 2014 yılı sonunda işsizlik oranının % 9,6 olarak gerçekleşmesi beklenmek-tedir. 2014 yılı ticaret rakamları incelendiğinde bir önceki yıla göre değerde % 4 artışla 157,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

  Türkiye Ekonomisi

  2013 yılının tamamında % 4,1 büyüyen Türkiye ekonomisi,

  2014’ün ilk yarısında % 3,3 büyümüştür.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ11

  MADEN

  2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında Doğal Taşlar 7,3

  milyon ton ve 2,13 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, bu ürün grubunu, 4,5 milyon ton ve 1,39 milyar dolar ile Metalik Cevherler, 9 milyon ton ve 850 milyon dolarla Endüstriyel Mineraller, 143 bin ton ve 264 milyon dolarla Ferro Alyajlar ile diğer ürünlerin ihracatı takip etmektedir.

  Tablo 1: Türkiye İhracatı İle Maden İhracatının Karşılaştırılması

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Toplam İhracat( x 1.000 $)

  Maden İhracatı(x 1.000 $)

  Maden İhra-catının Toplam İhracatta Payı (%)

  85.774.644 105.964.665 132.027.195 102.142.612 113.685.989 134.571.338 151.860.846 151.707.002 157.622.057

  2.715.825 3.241.019 2.508.609 3.655.300 3.876.465 4.181.381 5.042.322 4.646.9452.080.486

  2,4 2,5 2,4 2,4 3,2 2,9 2,8 3,3 2,9

  Kaynak: TİM

  SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

 • 12İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü

  ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

  2014 yılında maden sektörü ihracatı ay bazında incelendiğinde tablo şu şekilde olmaktadır.

  Grafik 1: 2014 Yılı Maden İhracatı Aylara Göre Dağılımı (USD)

  Kaynak: İMMİB

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ13

  HİNDİSTAN

  İSPANYA

  RUSYA FEDERASYONU

  HOLLANDA

  DİĞER

  ÇİN HALK CUMHURİYETİ

  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

  BELÇİKA

  İTALYA

  IRAK

  SUUDİ ARABİSTAN

  Grafik 2: 2014 Yılı Maden İhracatımızın Mal Gruplarına Göre Dağılımı (%)

  Kaynak: İMMİB

  Bu dönemde, ham, kabaca yontul-muş veya blok mermer-traverten 4,92 milyon ton ve 977,8 milyon dolarla 2014 yılında toplam ma-den ihracatımız içinde en fazla ihraç edilen ürün olurken, işlenmiş mermer 1,54 milyon ton ve 799,3 milyon dolarla ikinci, Bakır Cevher-leri 342,3 bin ton ve 370 milyon dolarla üçüncü, Krom Cevherleri 1,41 milyon ton ve 342,2 milyon dolarla dördüncü, İşlenmiş Traver-ten 522,9 bin ton ve 273,9 milyon dolarla beşinci ve Tabii Boratlar ve Konsantreleri 841 bin ton ve 266,4 milyon dolarla altıncı sırada

  yer almıştır. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Tayvan, Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı Diğer Asya ülke-leri 2,17 milyar dolarla 2014 yılında maden ihracatımızın en fazla yapıl-dığı ülke grupları arasında ilk sırada yer alırken, bu ülkelere yönelik ihra-catımızda 2013 yılının eş dönemine göre değerde %20,81 oranında bir azalış kaydedilmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri 985 milyon dolarla ikin-ci (%10,64 artış), Kuzey Amerika ülkeleri 485 milyon dolarla üçüncü (%9,9 artış), Yakın Orta Doğu Asya 458 milyon dolarla (%7,3 artış) dör-düncü, Diğer Avrupa ülkeleri 268

  milyon dolarla (%2,7 azalış) beşinci sırada yer almışlardır. 2014 yılında sektör ihracatının gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 1,81 milyar do-larla ilk sırada yer alırken, bu ülkeye olan ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine oranla %26,53 ora-nında azalış kaydedilmiştir.

  ÇİN’i sırasıyla, 428 milyon dolar-la ABD (%10,9 artış), 142 milyon dolarla Belçika (%14,06 artış) , 133 milyon dolarla İtalya (%9,08 artış) ve 130 milyon dolarla Irak (%4,44 azalış) takip etmiştir.

  Kaynak: İMMİB

  Grafik 3: 2014 Yılı Maden İhracatımızda İlk 10 Ülke (%)

  FERRO ALYAJLAR

  DOĞAL TAŞLAR

  METALİK CEVHERLER

  ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

 • 14İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  DOĞAL TAŞ İHRACATIMIZ2014 yılında Doğal taş ihracatımız 2013 yılına göre miktarda %12,61 değerde de %4,21 oranında azalış kaydederek, 7,37 milyon ton karşılığı 2,13 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aşağıda bulunan grafikte, son 11 yılda gerçekleşen doğal taş ihracatımız gösterilmektedir.

  Grafik 4: 2004 - 2014 Yılları Doğal Taş İhracatı (Milyon USD)

  Kaynak: İMMİB

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ15

  Dünya doğal taş ticareti potansiyelinin büyük bir kısmını oluşturan işlenmiş ürünler 2014 yılında, doğal taş ihracatımızdan yaklaşık

  %53,3 pay alırken, ham, kabaca yontulmuş veya blok ürünler ise %46,7 pay almıştır.

  Kaynak: İMMİB

  Söz konusu dönemde, Doğal taş ihracatının yapıldığı ülkelerin başında 828 milyon dolarla Ç.H.C. gelmektedir. Bu ülkeye olan ihracatımız-da bir önceki yılın aynı dönemine oranla

  %15,57 oranında azalış kaydedilmiştir. Ç.H.C.’yi sırasıyla, 324 milyon dolarla ABD, 112 milyon dolarla Irak, 110 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 55 milyon dolarla Hindistan izlemektedir.

 • 16İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Kaynak: İMMİB

  Tablo 2: 2014 Yılı Doğal Taş İhracatında İlk 10 Ülke

  2013ÜLKE MİKTAR (KG) MİKTAR (KG) MİKTAR (KG)DEĞER(USD) DEĞER(USD) DEĞER(USD)

  2014 % DEĞİŞİM

  IRAK

  SUUDİ ARABİSTAN

  HİNDİSTAN

  FRANSA

  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

  KANADA

  İSRAİL

  İNGİLTERE

  DİĞER

  TOPLAM

  ÇİN HALK CUMHURİYETİ

  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

  4.865.750.252

  512.451.685

  420.797.002

  227.263.904

  159.369.328

  90.898.475

  73.302.333

  44.478.963

  99.837.150

  55.666.638

  1.886.885.062

  8.436.700.792

  981.529.949

  297.969.442

  114.898.802

  94.980.814

  46.372.486

  45.423.924

  44.834.999

  40.528.748

  37.856.489

  37.978.396

  480.021.071

  2.222.395.120

  4.060.621.534

  576.935.844

  366.191.115

  245.583.795

  186.765.937

  100.973.309

  76.539.125

  49.546.413

  115.566.818

  50.733.241

  1.543.192.974

  7.372.650.105

  828.749.368

  324.122.732

  112.429.109

  110.718.256

  55.634.063

  50.398.262

  47.564.057

  46.577.295

  40.098.023

  36.638.149

  475.800.454

  2.128.729.767

  -16,55

  12,58

  -12,98

  8,06

  17,19

  11,08

  4,42

  11,39

  15,76

  -8,86

  -0,18

  -12,61

  -15,57

  8,78

  -2,15

  16,57

  19,97

  10,95

  6,09

  14,92

  5,92

  -3,53

  -0,01

  -4,21

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ17

  ÜRÜN BAZINDA

  İNCELEME

 • 18İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  ÜRÜN BAZINDA

  İNCELEME

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ19

  DOĞAL

  Sektör ihracatı içerisinde 2014 yı-lında %45,9 ile en büyük payı alan Mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %13,48, değerde de %12,9 oranında azalış göstererek, 4,9 mil-yon ton karşılığı 977,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mermer-tra-verten ham, kabaca yontulmuş veya blok ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler arasında ÇHC 826 milyon dolarla (%15,58 azalış) ilk sı-rada yer almış, bu ülkeyi 51 milyon dolarla Hindistan (%20,8 artış) ve 19,6 milyon dolarla Tayvan (%1,96 azalış) takip etmiştir.

  Söz konusu dönemde, %37,5’lik payı ile sektör ihracatı içerisinde ikinci büyük grubu ile İşlenmiş Mermer ihracatı ise miktarda %2,28 azalış ve değerde %5,03 artış göstererek 1,53 milyon ton karşılığı 799,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunda ihracat sıralamasında ABD birinci (196 milyon dolar, %16,58 artış),

  Suudi Arabistan ikinci (101 milyon dolar, %13,54 artış) ve Irak üçüncü (93 milyon dolar, %12,06 azalış) olarak yer almaktadır.

  İşlenmiş Traverten ihracatımız 2014 yılında, 522 bin ton karşılığı 273 milyon dolar olarak gerçekleş-miştir. Söz konusu ürün ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine göre, miktarda %5,69 ve değerde %4,88 oranında artış kaydedilmiştir. 117,3 milyon dolarla bu ürün grubunun en önemli pazarı durumundaki Amerika Birleşik Devletleri’nin ithalatı, miktarda %0,54 artarken değerde %2,97 oranında azalmıştır. Söz konusu ülkeyi 31,6 milyon do-larla Fransa ve 17,4 milyon dolarla Avustralya takip etmektedir. 2014 yılında ihracatı yapılan diğer önemli doğal taş ürün grupları “Tabi Taşlardan Karo, Ranül, Parça ve Tozları; İnşaata Elverişli Diğer İş-lenmiş Taşlar ile Ham, Kabaca Yon-tulmuş veya Blok Granit” olmuştur.

  TAŞ

 • 20İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Ürün ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine göre, miktarda %5,69 ve

  değerde %4,88 oranında artış kaydedilmiştir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ21

  Bakır CevheriBakır Cevheri ihracatımız, 2014 yılında bir önceki yıla oranla miktarda %20,19 değerde ise %27,24 oranında azalarak, 342 bin ton karşılığı 370 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bakır Cevheri ihracatımızda ÇHC 219 milyon dolarla (%45,2 azalış) ilk sırada yer alırken, bu ül-kenin ardından 64,8 milyon dolarla Bulgaristan (%21,17 azalış) ve 22,4 milyon dolarla Filipinler gelmektedir.

  Grafik 7: Son 5 Yıllık Bakır Cevheri İhracatımız (Milyon USD)

  Kaynak: İMMİB

 • 22İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Krom Cevheri2014 yılında Krom Cevheri ihracatımız bir önceki yılın aynı döne-mine göre miktarda %30,28, değerde ise %24,01 oranında düşüş ile 1,4 milyon ton karşılığı, 342 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

  Krom Cevheri ihracatımızda en büyük paya sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatımız miktarda %41,6 değerde de

  %35,32 oranında azalarak 1.09 milyon ton karşılığı 271,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Krom cevheri ihracatımızda diğer önemli ülkeler sırasıyla İsveç, Belçika ve Umman’dır.

  Grafik 8: Son 5 Yıllık Krom Cevheri İhracatımız (Milyon USD)

  Kaynak: İMMİB

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ23

  Çinko Cevher2014 yılında Çinko Cevheri ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %7,76 ve değerde %16,90 oranında artışla, 420 bin ton karşılığı 236,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Çinko Cevheri ihracatımızda Belçika 104 milyon dolarla (%15,34 artış) ilk sırada yer alırken, bu ülkenin ardından 30,6 milyon dolarla (%34,4 azalış) ÇHC ve 23,8 milyon dolarla (%126,5 artış) İspanya gelmektedir.

  Grafik 9: Son 5 Yıllık Çinko İhracatımız (Milyon USD)

  Kaynak: İMMİB

 • 24İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Tabii Boratlar ve KonsantrelerTabii Boratlar ve Konsantreleri ihracatımız, 2014 yılında bir önceki yıla oranla miktarda %14,58 değerde de %14,79 oranında artarak 841 bin ton karşılığı 266,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

  Çin Halk Cumhuriyeti, 118 milyon dolarla (%8,48 artış) ilk sırada, Amerika Birleşik Devletleri 41 milyon dolarla ikinci (%32,3 artış), Tayvan 18,7 milyon dolarla (%3,38 artış) üçüncü sırada yer almışlardır.

  Grafik 10: Son 5 Yıllık Tabii Boratlar ve Konsantreleri İhracatımız (Milyon USD)

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ25

  Kurşun CevherleriKurşun Cevheri ihracatımız, 2014 yılında bir önceki yıla göre miktarda %18,85 değerde ise %28,45 oranında azalış kaydederek, 103 bin ton karşılığı 142,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

  Sektörün en önemli pazarı durumundaki ÇHC’ye 97,7 milyon dolar (%35,34 azalış), Hindistan’a 20 milyon dolar (%189 artış) ve Almanya’ya 12 milyon dolar (%51 artış) ihracat gerçekleşmiştir.

  Grafik 11: Son 5 Yıllık Kurşun Cevheri İhracatımız (Milyon USD)

  Kaynak: İMMİB

 • 26İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  FeldspatFeldspat ihracatımız, 2014 yılında 4,6 milyon ton karşılığı 156,7 mil-

  yon dolar seviyesinde gerçekleşerek, bir önceki yıla göre miktarda %12,69 değerde de %9,47 oranında artış göstermiştir.

  İtalya, değerde %0,26 artış ve 57,9 milyon dolar ile 2014 yılında Feldspat ihracatı gerçekleştirdiğimiz en önemli ülke olurken, İspanya’ya 26,9 milyon dolar (%15,3 artış), Rusya Federasyo-

  nu’na 14,7 milyon dolar (%4,45 artış) değerinde feldspat ihracatı yapılmıştır.

  Grafik 12: Son 5 Yıllık Feldspat İhracatımız (Milyon USD)

  Kaynak: İMMİB

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ27

  FerrokromFerrokrom ihracatımız 2014 yılında, bir önceki yıla göre miktarda %1,9 oranında azalış ve değerde %12,08 oranında artışla 102 bin ton karşılığı 151,6 mil-yon dolar olarak gerçekleşmiştir.

  Hollanda 49,4 milyon dolar (%41 artış), A.B.D. 35,4 mil-yon dolar (%8,9 artış), İtalya 13,4 milyon dolar (%40 ar-tış) ile ferrokrom ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülkeler olurken Belçika, İsveç ve Japonya diğer önemli pazarlarımız olmuştur.

  Grafik 13: Son 5 Yıllık Ferrokrom İhracatımız (Milyon USD)

  Kaynak: İMMİB

 • 28İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  ManyezitManyezit ihracatımız, 2014 yılında miktarda %1,01 artış, değerde ise

  %2,32 oranında azalış kaydederek, 303 bin ton karşılığı 101 mily-on dolar olarak gerçekleşmiştir.

  Sektörün en önemli pazarı durumundaki Avusturya’ya 44,5 milyon dolar (%16,2 azalış), Almanya’ya 11,5 milyon dolar

  (%9,6 artış) ve İrlanda’ya 7,5 milyon dolar (%22,4 artış) ihra-cat gerçekleşmiştir.

  Grafik 14: Son 5 Yıllık Manyezit İhracatımız (Milyon USD)

  Kaynak: İMMİB

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ29

  Alçı Taşı, Alçılar

  2014 yılında Alçı Taşı ihracatımız, bir önceki yıla göre miktarda %7,23, değerde ise %11,90 oranında azalışla, 847 bin ton karşılığı 71,2 milyon dolar olarak gerçek-leşmiştir.

  Rusya Federasyonu 20,5 milyon dolar (%20,72 aza-lış), Nijerya 9 milyon dolar (%24 artış), Mersin Serbest Bölge 8,5 milyon dolar (%21,5 azalış) alçı taşı ihracatı-mızın yapıldığı önde gelen ülke ve bölgeler olmuştur.

  Grafik 15: Son 5 Yıllık Alçı Taşı, Alçılar İhracatımız (Milyon USD)

  Kaynak: İMMİB

 • 30İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Kuvars, Kuvarzit2014 yılında kuvars kuvarzit ihracatımız, bir önceki yıla göre miktarda %18,06, değerde de %20,24 oranında artışla, 465 bin ton karşılığı 62,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

  İsrail 21,2 milyon dolar (%25,9 artış), İspanya 9,7 milyon dolar (%0,7 azalış), Vietnam 6,7 milyon dolar (%173 artış) ile kuvars kuvarzit ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülkeler olmuştur.

  Grafik 16: Son 5 Yıllık Kuvarz, Kuvarsit İhracatımız (Milyon USD)

  Kaynak: İMMİB

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ31

  İMİB

  FAALİYETLERİ2014

 • 32İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ33

  FUARLARVE TANITIMFAALİYETLERİ

 • 34İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ35

  MİLLİ KATILIM İLE GERÇEKLEŞEN FUARLARCoverings 2014, The Ultimate Tile + Stone Experience Fuarı

  29 Nisan-02 Mayıs 2014 tarihleri arasında A.B.D.’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen “COVE-RINGS, Showcasing Tile + Stone 2014 Fuarı” ülkemiz milli katılım organizasyonu bu yıl 13. kez Birli-ğimizce gerçekleştirilmiştir.

  1990 yılından bu yana 25. kez düzenlenen Coverings Fuarı’nda, mermer, granit, traverten, fayans,

  plaka ve bordürler; seramik gibi yüzey kaplama malzemeleri ile mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine / ekipmanları sergi-lenmiştir. Fuar, dünyanın en çok doğal taş ithal eden ülkelerinden biri olan ABD’de düzenlenen en büyük doğal taş fuarı konumun-dadır. 2008 yılında yaşanan ve Amerika’da özellikle taşınmaz mal piyasasını vuran ekonomik

  krizle birlikte gerek sektörün iş hacminde, gerekse fuara yönelik katılımdaki düşüşe rağmen 2010 yılından itibaren krizin etkilerinin geçmesiyle birlikte sektör yeni-den büyümeye geçmiş özellikle 2014 yılının ilk 4 ayı gerçekleşen ihracat değerleri geçen seneye oranla %18,2’lik artış göstermiştir. Fuarda Türkiye’nin yanı sıra İtal-ya, İspanya, Kuzey Amerika, Mısır,

 • 36İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Brezilya, Çin, Mısır gibi ülkelerin de milli katılım organizasyonu düzenle-dikleri görülmüştür.

  Coverings 2014 Fuarı, Güney Binası S2 holünde gerçekleşmiştir. Yaklaşık 1.000 firma ürünlerini sergilemiştir. Sadece ilgili sektörden profesyonel-lere açık olan fuarın ziyaretçi pro-filine bakıldığında ise ziyaretçilerin

  toptan ve perakendeci, distribütör, mimar, tasarımcı ve müteahhitler-den oluştuğu görülmektedir. Dört gün devam eden fuar esnasında pa-zarlama, yeni eğilimler ve yenilikler, tasarım, eyalet ve ülke bazlı gelecek perspektifleri gibi konularda sektöre ilişkin konferanslarla katılımcılar ve ziyaretçiler bilgilendirilmiştir. Fuar istatistikleri ise aşağıda yer almak-

  tadır. Coverings 2014 Fuarında Tür-kiye Stantına toplam 465 m2 alan tahsis edilmiş ve bu alanda 17 firma-mız katılımlarını gerçekleştirmişler-dir. Fuara ayrıca 16 Türk firması da bireysel olarak katılım gerçekleştir-miştir. Fuar süresince firmalarımız tarafından mermer, traverten, granit gibi ürünler ile mozaik ve benzeri dekoratif malzemeler sergilenmiştir.

  Toplam Katılımcı Toplam Katılımcı Ülke Toplam Ziyaretçi

  1000 40 22.000

  2014 yılının ilk 4 ayı gerçekleşen ihracat değerleri geçen seneye oranla %18,2’lik artış göstermiştir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ37

  Marmomacc Verona 2014, 49th International Trade Fair for Stone Design and Technology Fuarı

  24-27 Eylül 2014 tarihleri arasında İtalya’nın Vero-na şehrinde düzenlenen “MARMOMACC, 49th International Trade Fair for Stone Design and Technology Fuarı ülkemiz milli katılım organizasyonu bu yıl 5. kez Birliğimizce gerçekleştirilmiştir.İtalya’nın dünyanın en büyük ikinci doğal taş ihracatçısı olması, Marmo-macc Fuarı’nın cazibesini artıran önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Marmomacc Fuarı, doğal

  taşlar, makine ve ekipman-ları konularında dünyanın en büyük, en önemli ve en prestijli fuarlarından biri olma özelliğini uzun yıllardır devam ettirmek-tedir. 49 yıldır düzenlen-mekte olan Marmomacc Fuarı’nda, mermer, granit, traverten, diğer doğal taşlar, plaka, bordür, mo-zaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekipmanları sergilenmektedir. 58 ülke-den 76.000 m2’de 1.500 katılımcısı ve 65.000’den fazla ziyaretçisiyle tüm

 • 38İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  üretici, tasarımcı ve sektörde başarı hedefleyen nihai mercileri buluş-turan bir etkinlik konumunda olan Marmomacc Fuarı'na katılımın geniş olması ihracat potansiyelimizin fiili ihracata dönüşmesinin devamı yönünde önemli katkıları olduğu-na inanılmaktadır. Fuarın ziyaretçi açısından ilk on listesinde yer alan ülkeleri ise sırasıyla; Hindistan, Almanya, Türkiye, İspanya, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika, Brezilya, Rusya ve Mısır olmuştur. 2010'dan bu yana ziyaretçi açısın-dan olumlu yönde gelişme gösteren fuara katılan ziyaretçi sayısı 2013 yılına oranla %15 artış göstermiş ve fuar 65.000’den fazla kişi tarafın-dan ziyaret edilmiştir.

  Türk firmalarının fuara katılımı geçen yıllara oranla artmış ve toplamda 112 Türk firması, 4988 m2 alanda yer almıştır. Marmomacc 2014 Fuarında Türkiye Pavilyonu-na toplam 1.500 m2’lik alan tahsis edilmiş ve bu alanda 49 firmamız katılımlarını gerçekleştirmiştir. Fuara

  ayrıca 63 Türk firması da bireysel olarak katılım göstermiştir. Fuar idaresi ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde 24.09.2014 tarihin-de Türkiye Pavilyonunda yer alan katılımcı firmaları; Fransa, Vietnam, Arjantin, Romanya, Rusya, İngiltere, Fas, Makedonya, Sırbistan, Kanada, Çek Cumhuriyeti’nden toplamda 22 satın almacı ve mimar ziyaret etmiştir. Öncesinde Türkiye Pazarı hakkında bilgi alan satın almacı-lar Türkiye Pavilyonunda yer alan stantları gezmiş ve firmalara büyük ilgi göstermişlerdir. Fuarın milli katılım stant konstrüksiyon tasa-rımında doğal taş ürünlerinin yanı sıra Türkiye’nin turistik ve kültürel değerlerine de yer verilerek stantla-ra olan ilginin artması sağlanmıştır. Stant başlarında Türkiye’ye özgü üç boyutlu görseller kullanılırken, fuar süresince iki saat aralıklarla sema gösterisi yapılmıştır. Ayrıca, sema gösterisi ve Türkiye’ye ait görsel-lerin açıklamalarının bulunduğu bir broşür hazırlanmış ve ziyaretçilere dağıtılmıştır. Fuarın reklam ve tanı-

  tım çalışmaları kapsamında 30.000 adet boyun askı ipi sponsorluğu alınmış ve “Turkish Stones” logolu askı ipleri fuar idaresince tüm ka-tılımcı ve ziyaretçilere dağıtılmıştır. Fuar alanı ana giriş kapısı üzerinde bir adet 18*9 m ölçülerinde büyük pano ilanı ve fuar alanı içerisinde çeşitli noktalarda ve hol girişlerinde 10 adet çift taraflı ayaklı panoda ilan verilmiştir. İlanlarda kullanılan Türk mermerleri ile tasarlanmış heykel-ler oldukça ilgi çekmiştir. Ayrıca fuar kataloğunda iki tam sayfa ilan verilmiştir. Birliğimiz organizasyonu altında ve bireysel olarak katılan firmalarımız ile Birliğimiz hakkında bilgiler içeren katılımcı firma broşü-rü, Türk doğal taş arşiv katalogları, mimarlara yönelik Türk doğal taş arşivinin yer aldığı USB'ler, Natura Dergisi, Turkish Stones logolu bez çanta, promosyon malzemeleri İMİB info stantını ziyaret eden kişilere dağıtılmıştır. Fuarın protokol davet-lisi olarak katılan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Veysel Parlak, milli katılımla fuara iştirak eden firmaların stantlarını ziyaret etmiştir.

  Fuara katılan ziyaretçi sayısı 2013 yılına oranla

  %15 artış göstermiş ve fuar 65.000’den fazla

  kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ39

  The 15th China (Nan’an) Shuitou International Stone Exhibition Fuarı

  8 - 11 Kasım 2014 tarihleri arasın-da Çin’in Shuitou kentinde düzen-lenen “SHUITOU, The 15th China (Nan’an) Shuitou International Stone Exhibition” fuarı ülkemiz milli katılım organizasyonu bu yıl ilk kez Birliğimizce gerçekleşti-rilmiştir. 15 yıldır düzenlenmekte olan Shuitou Fuarı’nda, mermer, granit, traverten, diğer doğal taşlar, plaka, bordür, mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekip-manları sergilenmektedir.

  8 ülkeden 55.000 m2’de 518 katı-lımcısı ve 35.000’den fazla ziya-retçisiyle tüm üretici, tasarımcı ve sektörde başarı hedefleyen nihai mercileri buluşturan bir etkinlik konumunda olan Shuitou Fuarı’na katılımın geniş ihracat potansiye-limizin fiili ihracata dönüşmesinin

  devamı yönünde önemli katkıları olduğuna inanılmaktadır. Fua-rın ziyaretçisi konumunda olan önemli ülkeler ise sırasıyla; Tür-kiye, İran, İtalya, Brezilya, İspan-ya, Pakistan, Ukrayna olmuştur. Shuitou 2014 Fuarı tek holden oluşan kapalı alanda gerçekleş-miştir. Toplamda 8 ülkeden 518 firma yaklaşık 55.000 m2‘lik net sergileme alanında ürünlerini sergilemiştir. Bu firmaların 85’i yabancı firmalardır. Türk firmala-rının fuara katılımı geçen yıllara oranla artmış ve 11’i milli katılım, 22’si UR-GE Kapsamında ve 5’i bireysel olmak üzere toplamda 38 Türk firması, 1260 m2 alanda yer almıştır. Bu yıl yeni kurulan fuar alanı ile birlikte geçtiğimiz sene-lerde 15.000 m2 olan sergileme alanı, 55.000 m2 ye çıkartılmış ve

  önümüzdeki sene ise bu rakamın 100.000 m2 olması planlanmak-tadır. Bu sayede Shuitou Fuarı’na verilen önem gösterilmekle birlik-te ziyaretçi sayıları da bu önemi doğrular niteliktedir. Sadece bu yıl fuara 35.000’den fazla ziya-retçi ilgi göstermiştir. Bu rakamın önümüzdeki senelerde ise, Fuarın Uluslararası Xiamen Ticaret Li-manı’na yakınlığı, mermer üretim ve işleme fabrikaların bu bölgede bulunması sebebi ile artış göste-receği beklenmektedir.

  Shuitou 2014 Fuarında Türkiye Stantına toplam 990 m2’lik alan tahsis edilmiş ve bu alanda 33 fir-mamız katılım göstermiştir. Fuara ayrıca 5 Türk firması da bireysel olarak katılmıştır.

  Toplam Katılımcı Uluslararası Katılımcı Toplam Katılımcı Ülke Toplam Ziyaretçi Toplam Alan (m2)

  518 85 8 35.000 55.000

  Sadece bu yıl fuara 35.000’den fazla ziyaretçi

  ilgi göstermiştir.

 • 40İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  10 Kasım Saygı Duruşu

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ41

  İNFO STANT Katılımıyla GerçekleşenFuarlar

  04 - 07 Haziran 2014 tarihleri arasında, CNR Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından T.C Ekonomi Bakan-lığı, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve KOSGEB desteğinde 11.’si düzenlenen “Natural Stone 11. Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı” mermer, traverten, granit gibi doğal taş ürünlerinin blok, plaka ve karo halindeki ürün gruplarının yanı sıra doğal taş makineleri ve teçhi-zatlarının sergilendiği, dünyanın alanındaki en büyük ve en önemli fuarı olma hedefinde olan ve yılda bir kere düzenlenen fuardır. Natural

  Stone Fuarı toplam 50.000 m2’lik bir alanda, 32’si yabancı olmak üzere toplam 360 firmanın katılımı ile gerçekleşmiştir. Fuar idaresinin açıklamış olduğu istatistiklere göre 20.120 yerli, 4.600 yabancı olmak üzere toplam 24.720 kişi fuarı zi-yaret etmiştir.

  İstanbul’da düzenlenen Natural Stone fuarı için Ekonomi Bakan-lığı ve Ticaret Müşavirliklerimizle işbirliği yapılarak, fuarla eş zamanlı düzenlenen alım heyeti programı kapsamında iki ülkeden (Irak, Filistin) iki ticari firmanın katılımı

  ile 3.6.2014 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi’nde ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu katılımcılar 4.6.2014 tarihinde ise fuarı ziyaret etmiştir. Gerek yabancı gerekse Türk firma temsilcileri ile yapılan ve bir gün süren ikili iş görüşmelerinin ihracat potansiyeli bakımından oldukça faydalı geçtiği bilgisi edinilmiştir. Natural Stone Fuarı ziyareti sayesinde, heyet pro-gramına katılan yabancı firmalar, Türk doğal taşının değişik türlerde, zengin renk ve desen çeşitliliğinde-ki taşları yakından inceleme fırsatı bulmuşlardır.

  Fuar idaresinin açıklamış olduğu istatistiklere göre 20.120 yerli, 4.600 yabancı olmak üzere toplam 24.720

  kişi fuarı ziyaret etmiştir.

  Natural Stone 2014 Uluslararası Mermer Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı

 • 42İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Natural Stone Fuarı toplam 50.000 m2’lik bir alanda, 32’si yabancı olmak üzere toplam

  360 firmanın katılımı ile gerçekleşmiştir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ43

  UR-GEFAALİYETLERİ

  Brezilya HeyetiEkonomi Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenme-sine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde; İşbirliği Kuruluşu statüsünde olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından doğal taş sektöründe ihracat yapan firmalarımızın ih-racat kapasitelerini geliştirmek amacıyla başlatılan "Doğal Taş Sektörü Pazarlama Takımı” proje-

  sinin ilk yurt dışı faaliyeti 10 doğal taş firmasının katılımı ile Brezil-ya'da gerçekleştirilmiştir. 17 Şubat 2014 tarihinde Sao Paulo'da Türk firmalar Brezilyalı alıcı firmalar ile bir araya gelerek ikili iş görüş-melerinde bulunmuş ve 22 farklı firma ile toplam 107 iş görüşmesi gerçekleştirilmiştir. İkili iş görüşme-lerinin ardından 18-21 Şubat 2014 tarihleri arasında, Espirito Santo'da

  bulunan, 60 farklı ülkeden 25.000’i aşkın ziyaretçinin katılım sağladığı 2014 Vitoria Doğal Taş Fuarı'na ka-tılım sağlanmıştır. Proje kapsamın-da ayrıca firmaların Brezilya doğal taş pazarını ve doğal taş konu-sunda son teknik gelişmeleri daha yakından takip etmeleri amacıyla Granito Zucchi Ltda ve Cosentino Latina Ltda tesislerine teknik gezi düzenlenmiştir.

 • 44İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Çin Shuitou HeyetiEkonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Uluslararası Rekabetçiliğin Gelişti-rilmesinin Desteklenmesi hakkında tebliğ çerçevesinde Birliğimiz tara-fından yürütülen UR-GE Doğal Taş Pazarlama Takımı Projesi dahilinde 6-11 Kasım 2014 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti’ne yurt dışı faaliyeti gerçekleştirildi. Söz konu-su faaliyet kapsamında 8-11 Kasım 2014 tarihleri arasında Çin’in Shui-tou kentinde düzenlenen “THE 15th CHINA (NAN’AN) SHUITOU INTER-NATIONAL STONE EXHIBITION FUARI”na katılım sağlanmış olup,

  22 doğal taş firması fuar süresi bo-yunca ürünlerini sergilemiştir. Top-lam 8 ülkeden 518 firmanın katılımı ile gerçekleştirilen Shuitou Fuarı, 15. kez sektör temsilcilerini buluştur-muştur. Geniş renk ve desen çeşit-liliği ile kaliteli doğal taş ürünlerinin sergilendiği fuara Türkiye’nin yanı sıra katılan ülkeler arasında İtalya, İran, İspanya, Brezilya, Pakistan ve Ukrayna sayılabilmektedir. Fuar idaresi, 07.11.2014 tarihinde İMİB’in onur konuğu olarak katıldığı açılış yemeği organizasyonunu düzenle-miştir. Bu organizasyon sayesinde

  Türk Firmaları Çin’in önde gelen firmaları ile görüş alışverişinde bu-lunma şansı elde etmişlerdir. Söz konusu faaliyet kapsamında ayrıca Çin doğal taş sektöründe ilk üç firma arasında yer alan “Univer-sal Marble (H.K.) Co. Ltd.” firması-nın fabrikasına teknik gezi düzen-lenerek Türk doğal taş firmalarının Çin doğal taş sektöründeki teknik ve teknolojik gelişmeleri yerinde gözlemlemesi amaçlanmıştır.

  Espirito Santo'da bulunan, 60 farklı ülkeden 25.000’i aşkın ziyaretçinin katılım sağladığı 2014 Vitoria Doğal

  Taş Fuarı'na katılım sağlanmıştır.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ45

  ETKİNLİKLER

 • 46İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ47

  ETKİNLİKLER3. Doğal Taş Tasarım Yarışması

  İstanbul Maden İhracatçıları Bir-liği, Türkiye’nin doğal taş zengin-liğini tasarımın gücüyle buluştur-mayı hedefleyerek 2014 yılında üçüncü kez ‘Doğal Taş Tasarım Yarışması’nı düzenlemiştir. Yarış-maya katılan yarışmacılar çağlar boyu tarihe iz bırakan eserlere yenilerini eklemek üzere çok özel ürünler tasarlamışlardır. Birbirin-den çarpıcı 549 projenin başvur-duğu yarışmanın kazananları ise Esma Sultan Yalısı’nda düzenle-nen törenle açıklanmıştır. Profes-yoneller ve öğrenciler için iki ayrı kategoriden oluşan yarışmada

  toplam 10 proje, Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen törenle ödüllendirilmiştir. Profesyonel ka-tegorisinde; merdiven basamakla-rıyla doğal taşları bir araya geti-ren Salih Saygın Deren’in ‘Tırnak’ projesi birinci olurken, öğrenci kategorisinde İstanbul Teknik Üni-versitesi Mimarlık Fakültesi’nden Hilal Kurt ‘Dividewall’ projesi ile birincilik ödülünü kazanmıştır. Tasarım yarışmalarına ilişkin de-taylı bilgi için www.dogaltastasa-rimyarismasi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 • 48İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Milano Tasarım Haftası “Past-Present-Future: Marble Across Time” Doğal Taş Sergisi2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqu-ality®nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ“ çerçevesinde İstanbul Ma-den İhracatçıları Birliği tarafından “Doğal Taş Yurt Dışı Tanıtım Projesi” kapsamında yürütülen çalışma-lardan biri olan Türk Doğal Taşları Tasarım Sergilerinin ilki 2012 yılında “ Thus Spoke the Marble-The Jour-ney Alters You” ismiyle, ikincisi ise 2013 yılında “Bathing in Light” adı altında Milano Tasarım Haftası’nda gerçekleştirilmiştir. İki yıl boyunca Zona Tortona bölgesinde yer alan Superstudio Piu Art Garden’da dü-zenlenen söz konusu sergiler, Türk doğal taşlarının dünyadaki itibarının ve tercih edilebilirliğinin artırılması

  yönünde başarılı birer çalışma ol-muştur. 2014 yılında da, Türk doğal taşlarının yurt dışında bilinirliğinin arttırılması, tasarımcı, mimarlar ve alıcı firmalar ile buluşturulması çalışmalarının devamı kapsamında 8 - 13 Nisan 2014 tarihleri arasında tasarımın beşiği konumundaki Mi-lano’da düzenlenen tasarım hafta-sına “Past-Present-Future-Marble Across Time” isimli sergi ile katılım yapılmıştır. Bu kez Via Tortona böl-gesinde yer alan Magna Pars Event Space’de düzenlenen bu sergi ile yerli ve yabancı tasarımcılar tarafın-dan tasarlanan ve Türk doğal taşları kullanılarak üretilen eserlerin tasa-rımcı ve mimari camia ile buluştu-rulması ve doğal taşlarımızın itibarı-nın arttırılması hedeflenmiştir.

  AZİZ SARIYER – ‘PASSAGE’ “Zaman Boyunca Mermer” adlı sergide, kısa zaman dilimlerinin ele alındığı durağan bir anlatım, yerini geçmişte başlayıp geleceğe uzanan bir yolculuk kapsamında “Kendinize Zaman Ayırın” çağrısıyla, mermerde kristalleşen bir mecaza bırakmakta-dır. Küratör Erdem Şeker’in tasar-ladığı bu duygusal yolculuk, Türk Tasarımcı Aziz Sarıyer’in dokunu-şuyla geçmişte başlamakta, İtalyan Tasarımcı Fabio Novembre’nin içinde bulunduğumuz zamanla ilgili bir düşüncesiyle devam etmekte ve Japon Tasarımcı Yoshioka Tokujin’in geleceğe yönelik bir öngörüsüyle son bulmaktadır.

  Erdem Şeker’in tasarladığı duygusal yolculuk, Aziz Sarıyer’in dokunuşuyla geçmişte başlamakta, Fabio Novembre’nin içinde bulun-

  duğumuz zamanla ilgili bir düşüncesiyle devam etmekte ve Yoshioka Tokujin’in geleceğe yönelik bir öngörüsüyle son bulmaktadır.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ49

  “Dış Ticarette Çin’in Önemi ve Doğal Taş Sektörüne Çinli Firmaların Etkileri” Toplantısı

  İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Kahyaoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Hüsnü Ayvacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Naci İlci’nin konuşmacılığını yaptığı toplantıda,

  Çin’in Türk doğal taş sektörüne etkileri ile İMİB Yönetim Kurulu üyelerinin Çin’e gerçekleştirdikleri teknik geziden bilgiler alınmıştır. Toplantıya Çin Halk Cumhuriyeti’ne mermer ihracatı yapan firmalara ek olarak sektörde faaliyette bulunan

  derneklerin yöneticileri de katılımcı olarak iştirak etmişlerdir. Toplantıda İMİB Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Burdur Doğal Taş ve Madenciler Derneği Başkanı Nasuh Ekinci de değerlendirmelerde bulunmuştur.

 • 50İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  10 Eylül 2014 Bursa – Yönetim Kurulu ve Üyelerle Sektör Değerlendirme Toplantısı

  10 Eylül 2014 tarihinde Bursa’da Maden ve Doğal Taş Sektörünün sorunlarını tartışmak üzere İs-tanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali KAHYAOĞLU’nun başkanlığında, İMİB Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla, Bursa ve çevresinde yer alan maden ve doğal taş sek-törü temsilcileri sektörde yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini tartışma fırsatı bulmuşlardır.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ51

  “21 Eylül Maden ve Çevre Etkileşimi” EtkinliğiÇevreye olan duyarlılığını Türkiye’nin çeşitli bölgele-rinde gerçekleştirdiği pro-jeler ile gösteren Birliğimiz, madenciliğin çevreci yönü-ne dikkat çekmek ve sosyal paydaşlarla işbirliğini ve ilişkiyi geliştirmek amacıyla basın mensupları ile birlikte İstanbul’da Milten Holding’e ait Miltenpark’ta 21 Eylül 2014 Pazar günü piknik organizasyonu gerçekleştir-miştir. Söz konusu etkinliğe Hanımeli Balık Restaurant’ta yapılan kahvaltının ardından Milten Holding tarafından 1990’lı yıllardan itibaren maden ruhsat alanı içerisin-de rehabilitasyon çalışmala-rına başlayarak İstanbul’un

  önemli ormanlarından biri haline getirilen piknik ala-nına geçilmeden önce hala aktif halde çalışmakta olan ocak ziyaretinde bulunul-muştur. Daha sonrasında piknik alanına geçilmiş olup, sihirbaz gösterisi, voleybol, dart ve tavla turnuvaları gibi renkli görüntülere ev sahipliği yapan pikniğimizde katılımcılarımıza dağıtılmak üzere hediye çekilişi düzen-lenmiştir. Basın ve Milten Holding ekibinin katılımları ile gerçekleştirilen etkinliği-miz Hanımeli Balık Restau-rant’ta yenilen öğlen yemeği ile bir sonraki buluşmaya kadar sonlanmıştır.

 • 52İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  4 Aralık Dünya Madenciler Günü Yemeği

  İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 2014 yılında gerçekleştirdiği “4 Aralık Dünya Madenciler Günü” etkinliğini, maden ocaklarında görev yapan işçi ve mühendislerle beraber 300 kişinin katılımıyla Bursa ilinde kut-lamıştır. Üretimde çalışan personele çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkin-likte sektörün önde gelen firmalarına plaket verilmiştir. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali KAHYAOĞLU’ nun açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, yemek organizasyonu ve Bursa San-ayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim BURKAY’ ın konuşmasıyla devam etmiştir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ53

  Türkiye İnovasyon Haftası – İstanbul 2014Türkiye İhracatçılar Meclisi tara-fından hayata geçirilen Türkiye İnovasyon Haftası 2014 etkinlikleri kapsamında İMİB Doğal Taş Tasarım Yarışması Sergisi 4 - 6 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşmiştir. İno-vasyon Haftası’nda 2014 yılında düzenlenen 3. Doğal Taş Tasarım Yarışmasında finale kalan özgün tasarımların paftaları sergilenmiştir.

  Sergi süresi boyunca ziyaretçile-re geçmiş dönem ve 2015 yılında dördüncüsü gerçekleşecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması ile ilgili bilgiler verilmiş, iki ayda bir düzenli olarak yayınlanan taş mimarlık ve iç mekân tasarım dergisi Natura ile Doğal Taş Tasarım Yarışması kata-loğu tanıtılarak ziyaretçilerle payla-şılmıştır. 4 - 6 Aralık 2014 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan İMİB

  Sergisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş tarafın-dan ziyaret edilmiş olup; İnovasyon Haftası’nda T.C Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu konuşma yaparak inovasyonun öne-mini vurgulamışlardır.

 • 54İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  UR-GE Çalıştayı

  İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından doğal taş sektörünün ve yarattığı katma değerin artırılması amacıyla; sektörün gelişmesine olanak sağlayacak önerileri oluştur-mak, sektörün tanıtımına yönelik strateji ve faaliyetleri belirlemek

  ve Birliğimiz üyesi firmaların mar-ka bilinirliğinin artmasına, marka geliştirmesine ve uluslararası ti-caret hacminin artırılmasına yöne-lik olarak kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla “2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin

  Geliştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde yer alan desteklerden en etkin şekilde fayda-lanılabilmesi için ihtiyaçları tanım-lamak ve bir yol haritası belirlemek amacıyla 23 Aralık 2014 tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ55

  ZİYARETLER

 • 56İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ57

  STONA 2014 11. Uluslararası Granit, Doğal Taş ve Mermer Fuarı ZiyaretiHindistan’da düzenlenen önemli doğal taş fuarlarından olan “STO-NA 2014 - 11. Uluslararası Granit, Doğaltaş ve Mermer Fuarı” 12 - 15 Şubat 2014 tarihleri arasında Bangalore International Exhibition Centre’da gerçekleştirilmiştir. Or-ganizatörlüğünü All India Granites & Stone Association (AIGSA)’nın

  yaptığı fuarın milli katılım organi-zasyonu TG EXPO tarafından ya-pılmıştır. Fuar, Birliğimizce ziyaret edilmiş ve katılımcı Türk firmala-ra 14 Şubat tarihinde bir akşam yemeği daveti verilmiştir. Fuar ziyareti kapsamında fuardan bir gün önce Mumbai’de T.C. Mum-bai Başkonsolosluğu ve Ticaret

  Ataşeliği ziyaret edilerek doğal taş sektörü ve Hindistan ithal lisansı uygulamalarına yönelik toplantı yapılmıştır. 45.000 m2’lik alanda gerçekleşti-rilen fuara 500’ün üzerinde firma katılmıştır. Türkiye’ den ise toplam 35 firma katılım göstermiştir.

 • 58İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Xiamen 2014 International Stone Fuarı Ziyareti

  Xiamen 2014 fuarı, Xiamen Jinhongxin Exhibition Co., Ltd. tarafından düzenlenen ve ağırlıklı olarak doğal taş ürünleri ile doğal taş işleme makine ve ekipmanının sergi-lendiği bir ihtisas fuarıdır. 2014 yılında 14. kez düzenlenen fuar, Çin’in doğal taş sektöründeki en önemli fuarı olarak değer-lendirilmektedir. Doğaltaş ve teknolojileri sektörünün tüm kollarından 166.000 m2’lik stant alanında, 470’i yabancı (54 ülkeden) olmak üzere yaklaşık

  2.000 civarında firmanın stant açarak katıldığı Xiamen Stone fuarının ağırlıklı olarak doğal taş ürünleri, blok ve plakalar, makine ve ekipman alanları ile ilgilenen 148 farklı ülkeden 142.000’den fazla profesyo-nel ziyaretçisi bulunmaktadır. Türkiye milli katılım alanı fuarın uluslararası katılımcılar için ayrılan bölümünde yer alan “T” holü içerisinde toplam 2.303 m2 büyüklüğünde bir alana sahip olmuştur.

  470’i yabancı (54 ülkeden) olmak üzere

  yaklaşık 2.000 civarında firmanın stant açarak

  katıldığı Xiamen Stone fuarının 148 farklı ülk-

  eden 142.000’den fazla profesyonel ziyaretçisi

  bulunmaktadır.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ59

  Marble İzmir 2014 Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı Ziyareti

  Dünyada alanında önde gelen üç büyük fuar arasında yer alan MARBLE – 20. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 26 – 29 Mart 2014 tarihleri arasında, yur-tiçi ve yurtdışından 1.187 firmanın katılımı ile 45.000 m2 alanda İz-mir Kültür Park’ta gerçekleşmiştir. Fuarın açılışında Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi bir konuşma yapmış ve stantları gezmiştir. Fuar sırasında, her biri ortalama 25 ton ağırlığında olan toplam 659 adet blok Kültürpark Alanı’na taşınmış ve tanıtımı yapılmıştır. Toplamda 14 bin ton ağırlığında olan bloklar, Kültür-park içerisinde çeşitli noktalarda sergilenerek yurtiçi ve yurtdışından gelen profesyonel ziyaretçilere

  tanıtılmıştır. Fuarda, mermer ve do-ğal taş, fabrika makineleri, ocak-iş makineleri/ekipmanları ve sarf mal-zemeleri olmak üzere 4 ana grupta ürünler sergilenmiştir. Genel Sek-reterliğimiz ve İMİB Maden Şubesi

  olarak ziyaret ettiğimiz İzmir Marble Fuarı’nda üye firmalarımızın stant-ları ziyaret edilmiş ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir.

 • 60İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  TBMM Maden Komisyon Başkanı, Gaziantep Milletvekili Sayın Halil Mazıcıoğlu’na Yapılan Ziyaret

  Mayıs ayı içerisinde İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Kahyaoğlu, TBMM Maden Komisyon Başkanı Gaziant-ep Milletvekili Sayın Halil Mazıcıoğlu’nu makamında ziyaret etmiştir Toplantıda gündemde olan Maden Yasası ve orman ruhsat izinleri konuşulmuştur.

  Carrara Marmotec Fuarı Ziyareti ve Akdeniz Doğal Taş ManifestosuBirliğimiz, 21 – 23 Mayıs 2014 tarihlerinde Carrara / İtalya’da

  Carrara Marmotec 2014 Doğal Taş Fuarına “1. Akdeniz Doğal

  Taş Toplantısı” Internazionale Marmi e Macchine Carrara

  Spa ve Confindustria Marmomacchine tarafından “Akdeniz

  Doğal Taş Birliği” kurulması amacıyla davet edilmiştir. Söz

  konusu davete İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim

  Kurulu’ndan Başkan Yardımcısı Sayın Rüstem ÇETİNKAYA

  ile Muhasip Üye Sayın Aydın DİNÇER katılmıştır. 22 Mayıs

  2014 Perşembe günü saat 14.00- 17.30 arasında davet edilen

  ülke temsilcileriyle bir ön toplantı yapılmış ve ertesi gün

  manifestonun imzalanması planlanmıştır. Ancak ön toplantı

  esnasında yeni düzenlemeler yapılması gerektiği konusunda

  hem fikir kalınması nedeniyle manifesto imzalanamamıştır.

  Toplantıyla ilgili olarak açılış konuşmasını ev sahibi kuruluşlar-

  dan biri olan Confindustria Marmomacchine Genel Sekreteri

  Sayın Raimondo Lovati yapmıştır. Lovati, manifestonun yeni

  bir dernek, birlik veya federasyon kurmak amaçlı olmadığını,

  hali hazırda bu tarzda yeterince kurum ve kuruluş olduğunu

  belirtmiştir. Bu manifesto ile tek amaçlarının dünya doğal

  taş ticaretinde önemli bir yeri olan Akdeniz ülkelerini temsil

  eden kurum ve kuruluşlar arasında bir ağ oluşturmak, doğal

  taş sektörüyle ilgili profesyonellerin sektöre özgü konuları,

  sorunları, çözümleri ve her tür bilgiyi paylaşacağı bir tartışma

  platformu oluşturmayı planladıklarını dile getirmiştir. İMİB ve

  TÜMMER haricinde tüm katılımcılar bu toplantının kendileri

  için önemli bir imkân sağladığını, diğer ülkelerdeki hukuk-

  sal yapıyı, teknolojik gelişmeleri, stantardizasyon, istihdam,

  eğitim, maliyet analizi, mimarlarla iletişim ve diğer konularla

  ilgili olarak Akdeniz ülkelerinin birbirleriyle bilgi paylaşımının

  çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bazı ülkeler bilgi payla-

  şımıyla ilgili bir çerçeve belirlenmesini ve kimin elinde nasıl

  bir veri bankası olduğunu sormuşlardır. İkinci gün Carrara

  Mermer Ocakları ziyaret edilmiştir. Gezi esnasında İtalyanların

  ticari becerisi bir kere daha görülmüştür. Zira ocak girişle-

  rinde birkaç mermer eserle basit bir müze yapılmış ve ocak

  girişi basit bir şekilde süslenmiş olmakla beraber şehre gelen

  turistlere ciddi bir tanıtım yapılmakta ve ocak ziyareti için

  ücret alınmaktadır.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ61

  Çin Doğal Taş Fuarları Ziyareti 16-22 Temmuz 2014

  Birliğimiz tarafından 16-22 Tem-muz 2014 tarihlerinde, Çin’in çe-şitli bölgelerinde doğal taş fuarları değerlendirme konulu toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir.Bu maksatla önce Yunfu Fuar ida-resiyle görüşülmüş ve 2015 yılında 12.si düzenlenecek olan Yunfu Sto-ne Fair ile ilgili olarak ön görüşme-ler gerçekleştirilmiştir. Yunfu Fuar yetkililerine İMMİB ve İMİB hakkın-da bilgiler verilmiş olup, gelecek

  yıllardaki işbirliği hususları değer-lendirilmiştir. Amerika Coverings, Marmomacc Verona ve Hindistan India Stonemart gibi fuarların milli katılım düzeyinde birliğimiz tarafın-dan yapıldığı anlatılmıştır.

  Ayrıca Çin’in önemli firmalarından Xin Hong Tai, Shun Shun Shun Sto-ne ve Yuan Da Shi Cai gibi firma-larına ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Firma yetkilileriyle Çin’in doğal taş/

  mermer sorunları hakkında görü-şülmüş olup bu konular üzerindeki devlet politikaları öğrenilmiştir. En son olarak ise Çin’in doğal taş sektöründeki önemli fuarlarından olan ve bu sene 15. si düzenlenecek olan Shuitou Fuarı ile ilgili görüşü-lerek 8-11 Kasım 2014 tarihlerindeki fuarın milli katılım düzeyinde birliği-miz tarafından yapılmasını öngören anlaşma imzalanmıştır.

 • 62İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim Şenel’e Yapılan ZiyaretÇinli girişimcilerin Türkiye’de mermer ocaklarını sa-tın almaları ve bunun sektöre etkileri ile Hindistan’ın doğal taşa uygulamakta olduğu ithalat kota sorunlarını görüşmek ve çözüm üretmek üzere İMİB Başkanı Sayın Ali KAHYAOĞLU ve sektör temsilcileri Ağustos ayının son haftasında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim Şenel ile bir araya gelmişlerdir. Konsinye blok

  mermer ihracatı Birliğimizin yardımlarıyla engellenerek, ülkemizin milli değeri olan mermerin değerinden düşük fiyat ile yurt dışına satılması engellenmiştir. Ayrıca yine Birliğimizin gerek Hindistan’daki yetkililer, gerekse T.C. Ekonomi Bakanlığı nezdindeki çalışmaları sonucu Hindistan’ın doğal taşa uyguladığı senelik kota miktarı 600.000 tondan 800.000 tona çıkartılmıştır.

  Kalkınma Bakanlığı ZiyaretiEkim ayında İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali KAHYAOĞLU, Kalkınma Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet CEYLAN’ı makamında ziyaret etmiş ve sektörün sorunlarını anlatmıştır.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ63

  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanı Sayın Kasım Bostan’a Yapılan ZiyaretEkim ayının son günlerinde İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Kahyaoğlu İMİB Muhasip Üyesi Sayın Aydın Dinçer ve İhracat Genel Müdürü Sayın Veysel Parlak ile birlikte Ankara’da Orman ve Maden ruhsatlarını veren ko-misyonun Başkanı Sayın Kasım Bostan’ı yerinde ziyaret etmişlerdir. Zamanında verilmeyen ruhsatların, sektörün sorunlarının konuşulduğu toplantıda olumlu adımlar atılmıştır.

 • 64İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  B.A.E Dubai Big 5 Show 2014 Fuarı Ziyareti

  17 - 20 Kasım 2014 tarihleri arasın-da Dubai World Trade Center’da gerçekleştirilen Orta Doğu’nun en büyük yapı fuarı olan “The Big 5 Show 2015” Fuarı’na Birliğimizce ziyaret gerçekleştirilmiştir. Dua-bi World Trade Center’da 48.608 m2’lik alanda gerçekleştirilen fuara

  59 ülkeden 2.676 firma katılmıştır. Türkiye’den katılan toplam 268 fir-manın 31 tanesi doğal taş sektörün-deki firmalardan oluşmuştur.Fuar ziyareti kapsamında, fuardan bir gün önce Sharjah eyaletinde Aseel Marble Firmasının deposu ziyaret edilmiştir. Fuarın birinci

  günü olan 17 Kasım 2014 tarihinde, T.C. Abu Dabi Büyükelçisi Sayın Şefik Vural ALTAY ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Veysel PARLAK ile beraber Türk doğal taş firmalarının stantları ziyaret edilmiş ve ardından birlikte öğle yemeği yenilmiştir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ65

  YAYINLAR

 • 66İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ67

  HİKAYEKİTAPLARIİlköğretim öğrencilerini madencilik sektörü ile ilgili bilgilendirmek amacıyla hazırlanan ve İstanbul Maden İhra-catçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali KAHYAOĞLU’ nun yazmış olduğu hikâye kitapları uzun bir aranın ardından tekrar basılmış ve Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılmıştır.

 • 68İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  NATURAİstanbul Maden İhracatçıları Birliği desteğiyle, 2006 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Natura Dergisi, zengin içerik ve tasarımıyla 2014 senesinde de birçok kesime hitap etmeye devam etmiştir. Türk doğal taşlarını yabancı mimar, iç mimar, tasarım-cı ve proje sahiplerine tanıtmayı amaçlayan dergi, İngilizce ve Türkçe olarak iki ayda bir olmak üzere “Kare Medya” tarafından yayınlanmaktadır. 2015 yılında gösterdiği atılımla dijital ortamda da okuyucularıyla buluşan derginin Android ve IOS uygulamaları da kullanıcılara sunulmaktadır.

  Otel, alışveriş merkezleri, kampüsler gibi birçok farklı yapıya ve ünlü tasarımcıların, sektör liderler-inin röportajlarına yer verilen derginin Facebook sayfası ise https://www.facebook.com/naturad-ergi?fref=ts linki üzerinden takip edilebilmektedir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ69

  TÜRKİYE DOĞAL TAŞKATALOĞU 2014İlk olarak 2008 yılında oluşturulmuş olan mevcut “Türk Doğal Taşları Arşiv Kataloğu”, 2014 yılı itibariy-le üretimi gerçekleştirilen doğal taşların tekrar tespit edilmesiyle yeniden yapılandırılmıştır. 2013 yılı sonu itibariyle toplamda 120’ye yakın üretici firmanın katılımı ve 600’e yakın doğal taş bilgileri ile “Türk Doğal Taşları Arşiv Kataloğu” güncellenerek www.turkishstones.org web sitesinde yer alan bilgiler ile eşleşir hale getirilmiştir. Arşiv katalog, doğal taşların türlerine ve renklerine göre kategorilendirilerek oluşturulmuştur.

  Mermer klasöründe; mermerler renklerine göre kategorilendirilmiş olup, Onyx türünden doğal taşlara da ayrı kategoride yer verilmiştir. Mermer klasöründe 450’ye yakın doğal taş bilgisi yer almaktadır. Traverten, kireçtaşı, granit ve diğer doğal taşlarının yer aldığı ikinci klasörde ise 150’ye yakın doğal taş bilgisi bulunmaktadır.

  80’in üzerinde değişik tür ve 400’ün üzerinde renk ve desen çe-şitliliği ile eşsiz bir mermer-traver-

  ten cenneti olan ülkemizde çıkan doğal taşlarının bir arşivi oluşturu-larak mimarların da proje yazılımla-rında kullanabilmesi için doğal taş doku kütüphanesi USB formatında uygulanmıştır.

 • 70İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  120’ye yakın üretici firmanın katılımı ve 600’e yakın doğal taş bilgileri ile “Türk Doğal Taşları Arşiv Kataloğu”

  www.turkishstones.org web sitesinde

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ71

  WEB SİTELERİ VE

  SOSYAL MEDYA

 • 72İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ73

  İMİB Web Sitesi

  Turkish Stones Web Sitesi

  Birliğimizce gerçekleştirilen faaliyetle-rin güncel olarak paylaşıldığı İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin kurumsal web sitesi www.imib.org.tr 2014 sene-si içerisinde yenilenmiştir. Türkiye’deki maden ihracatçılarına yönelik olarak tasarlanan www.imib.org.tr web site-miz ile üyelerimizin sektör raporlarına, istatistik verilerine ve yurt dışı satın almacı listelerine kolaylıkla ulaşmaları sağlanmaktadır. Web sitemizde ma-dencilik ve doğal taş sektörüne ilişkin haber ve duyurulara da anlık olarak yer verilmektedir.

  Yurt içinde ve yurt dışında satın alım yapan yetkilileri bir araya getiren ve dijital platforma taşıyanwww.turkishstones.org web sitesi, firmalardan talep edilen 500’e yakın doğal taş görselinin üretici firma bilgile-riyle derlenen dijital bir katalogdur. 3D uygulama ile veri tabanı üzerinden seçilen doğal taşların belirli iç ve dış mekânlara uygulama olanağı sağlanarak ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunulmaktadır.

 • 74İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Turkish Minerals Web Sitesi

  Madencilik sektöründe İMİB üyesi mineral ihracatı yapan firma bilgilerine ve minerallerin teknik özellikleri gibi bilgilere www.turkishminerals.org sitesi sayesinde kolayca erişim sağ-lanmaktadır.

  İMİB Facebook SayfasıMadencilik ve doğal taş sektörüyle ilgili olarak haberlere, duyurulara ve videolara bundan böyle İMİB Facebook sayfasında anlık olarak ulaşılmaktadır.https://www.facebook.com/istanbulma-denihracatcilaribirligi

  Birliğimizce gerçekleştirilen faaliyetlerin güncel olarak paylaşıldığı İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin kurum-sal web sitesi www.imib.org.tr’de yayınlanan tüm güncel haberler artık Android mobil cihazınızda! İMİB Kurum-sal Youtube hesabının da takip edilebildiği uygulama ile Birliğimiz çalışmalarından haberdar olabilirsiniz.

  İMİB Artık Android Cihazlarda

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ75

  MEDYADAGÖRSEL VE YAZILI

  İMİB

 • 76İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ77

 • 78İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ79

 • 80İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ81

 • 82İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ83

 • 84İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ85

  2014 YILIİMMİB

  FAALİYETLERİ

 • 86İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ87

  AB MEVZUATIUYUM ŞUBESİ FAALİYETLERİ

  Mevzuat Birimi - rutin olarak yürütülen faaliyetler;

  1. Takip edilen AB mevzuatları hakkında Avrupa Birliği’nde ve ülkemizdeki gelişmelerin izlenmesi, Bakan

  lıklar ve ilgili kuruluşlar nezdindeki eğitim ve toplantılara katılım sağlanarak üyelerimizin bilgilendirilmesi,

  2. Genel Sekreterlik bünyesinde faaliyet gösteren Birlik üyesi firmalara, İhracatçı Birlikleri, Sanayi ve Ticaret

  Odaları ve Organize Sanayi Bölgesi üyesi firmalara, üniversitelere ilgili otoriteler ile işbirliği yapılarak sem

  inerlerin düzenlenmesi,

  3. Takip edilen mevzuatlarla ilgili Ajans sayfasında yer alan önemli bilgilerin üyelerimize, diğer ihracatçı Bir

  likleri’ne ve Sektörel Derneklere iletilmesi amacı ile resmî yazıların hazırlanması,

  4. Avrupa Kimyasallar Ajansı Ulusal Yardım Masaları Ağı‘nda (Help-net) Türkiye’nin temsil edilmesi ve

  REACH/CLP/Biyosidal mevzuatı konusunda yapılan faaliyetlerinin raporlanması,

  5. Farkındalık arttırıcı faaliyetler kapsamında broşür ve aylık bültenlerin hazırlanması,

  6. Mevzuatlara yönelik hazırlanan web portallarının içeriklerinin güncellenmesi,

  7. AB Mevzuatlarının Ulusal mevzuata aktarılmasına yönelik Bakanlıklar tarafından yürütülen kapasite art

  tırıcı projelere katılım,

  8. Yönetmelikler hakkında Birlik adına görüşler oluşturmaya katkıda bulunmak ve Birlikler ve alt sektörlerin

  düzenlediği gelişim çalıştaylarına katılım.

  AB mevzuatları ile ulusal ve uluslararası mali destekleri takip etmek ve İMMİB Genel Sekreterliği ve bünyesin-de yer alan İhracatçı Birlikler adına proje başvuruları yapılması amacıyla kurulmuştur.

  AB Mevzuatı Uyum Şubesi’nde 2 Yüksek Kimya Mü-hendisi, 1 Yüksek Kimyager, 1 Kimya Mühendisi, 1 Çevre

  Mühendisi, 2 Uluslararası İlişkiler Uzmanı olmak üzere 7 kişi istihdam edilmektedir.

  Şube faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile AB Mevzuatı takip ve Projeler olmak üzere iki ayrı birim bulunmakta olup, her iki birimin rutin faaliyetleri ve 2014 performansı tablolar halinde özetlenmektedir.

 • 88İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Endüstriyel Yardım Masası Görevi Kapsamında Takip Edilen Ab Mevzuatları

  İlgili Web SayfasıEtkinlik (seminer, çalıştay,v.b) Bilgilendirme

  Sera Gazı Emisyonu (ETS/MRV)

  REACH Tüzüğü

  CLP Tüzüğü

  Biyosidal Tüzüğü

  AB Mevzuatları (Çevre Faslı)

  Kozmetik Tüzüğü

  Stockholm Sözleşmesi

  Yapı Malzemeleri Tüzüğü

  SEA Yönetmeliği

  http://reach.immib.org.tr

  http://clp.immib.org.tr

  http://biyosidal.immib.org.tr

  İlgili web sayfası

  http://ab.immib.org.tr

  http://ab.immib.org.tr

  http://ab.immib.org.tr

  http://ab.immib.org.tr

  http://ab.immib.org.tr

  24 seminer (158 katılımcı)

  19 seminer (131 katılımcı)

  1 TAIEX Çalışma Ziyareti (3 katılımcı)

  Etkinlik

  1 TAIEX Çalışma Ziyareti (3 katılımcı)

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projelerine katılım

  1 TAIEX Çalıştayı (69 katılımcı)

  1 Seminer (165 kişi)

  Bakanlıktan ilgili sektörler için çalıştay talebi yapıldı, çalıştaylara katılım için sektör şubeleri bilgilendirildi.

  Güncel Duyuru/Aylık-Haftalık Bülten

  Güncel Duyuru/Aylık -Haftalık Bülten

  Güncel Duyuru/Aylık-Haftalık Bülten

  Bilgilendirme

  Güncel Duyuru/ Haftalık Ab Bülteni

  Haftalık Bülten

  Haftalık Bülten

  Haftalık Bülten

  Haftalık Bülten

  SEVESO, Atık Yönetimi ve diğer çevre mevzuatları ile ilgili güncel bilgiler takip edilmekte ve haftalık AB Bülten-inde gelişmeler paylaşılmakta olup, 2015 yılında bu konularda ayrıca bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecektir.

  2014 Yılında AB Mevzuatı Uyum Şubesi-Mevzuat Birimi Faaliyetleri

  AB Mevzuatı Uyum Şubesi’nde 2 Yüksek Kimya Mühendisi, 1 Yüksek Kimyager, 1 Kimya Mühendisi, 1 Çevre

  Mühendisi, 2 Uluslararası İlişkiler Uzmanı olmak üzere 7 kişi istihdam edilmektedir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ89

  Proje Birimi tarafından rutin olarak yürütülen faaliyetler şunlardır:

  1. Genel Sekreterlik ve hizmet verilen Birlikler adına gerek Ulusal gerekse uluslararası hibe programları kapsamında proje başvurularında bulunulması,2. Avrupa Birliğine ilişkin alanlarda, farklı kurum ve kuruluşlardan gelen duyuruların düzenli olarak takip edilerek, ilgili seminer ve eğitim çalışmalarının üyelere duyurulması,3. İMMİB personelinin alt yapısını güçlendirmek amacı ile ihtiyaç duyulan konularda AB eğitim program- larının duyurulması ve söz konusu programlara yapılacak başvurulara destek olunması,4. Üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda proje önerisi hazırlama ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla mali yardımlar konusunda eğitim, seminer ve bilgi günlerinin düzenlenmesi.

  2014 İstanbul Kalkınma Ajansı Desteğiyle Yürütülen Projeler

  2014 Yılı Ulusal Ajans Ve AB Komisyonu Desteğiyle Yürütülen Projeler

  Başvurulan Birlik Proje Adı Amaç Durum Bütçe

  İMİB

  TET & İDDMİB & İKMİB

  İDDMİB & İKMİB

  Hızlı Prototipleme Merkezi Kurulumu

  Taşların Tılsımını Duymak İşitme engellilereyönelik taş kesme eğitim ve üretim atölyesinin kurulumu

  Kullanıcı testlerine de imkân verecek hızlı prototipleme merkezinin kurulumu

  Sanayide markalaşma ve endüstriyel tasarım çalışmalarının teşvik edilmesi

  Endüstriyel Tasarımda Toplam Kalite ve İnovasyon

  Tamamlandı

  Tamamlandı

  Yürütülüyor

  494,049.00

  504,057.50

  515,600.00

  Toplam 1.513.706,50 TL

  Başvurulan Birlik Proje Adı Amaç Durum Bütçe

  İKMİB

  İDDMİB

  İMMİB

  I-CIA of SMEs

  Chemical Movetech Kimya sektöründeki çalışanların üretim teknikleri/prosesleri hakkında bilgi ve beceri düzeylerini artırmak amacıyla mobil araçların geliştirilmesi

  KOBİ’lerin rekabetçiliğini desteklemeyi amaçlayan web tabanlı bir uzaktan eğitim (e-learning) modülü ile mobil platformun oluşturulması

  Avrupa çapında bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla girişimcilik kapasite arttırılması

  Entrepreneurial Network of Entrepreneurs

  Yürütülüyor

  2014 yılı ilk yarısında başladı

  2014 yılı ilk yarısında başladı

  € 259,268.00

  € 274,574.00

  € 554,000.00

  € 1.087.847,00Toplam

 • 90İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  494,049.00

  504,057.50

  515,600.00

  € 259,268.00

  € 274,574.00

  € 554,000.00

  € 1.087.847,00

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ91

  BİLGİ İŞLEMŞUBESİ FAALİYETLERİ

  2023 İhracat hedefimiz paralelinde, üyelerimize daha iyi hizmet vermek, İMMİB bünyesinde kullanılmak-ta olan Bilişim Sistemlerinin daha verimli çalışması, günümüz en son bilişim teknolojilerinin şubelerimizce kullanılması amacıyla 2014 yılında Bilgi İşlem şubemiz tarafından aşa-ğıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

  E-posta sunucusuna paralel ola-rak Mail Store (e-posta arşivleme) yazılımı kurularak, 6 ay ve öncesi e-postaların otomatik arşivlenme-si sağlanmıştır. E-posta sunucusu üzerindeki aşırı yüklü veri tabanı küçültülerek, daha verimli çalışması sağlanmıştır. Bünyemizde kullanılan Sunucu, Bilgisayar, Diz üstü bilgi-sayar, yazıcı ve Network cihazları, güvenlik duvarlarının güncelleşti-rilmesi, bakım ve onarımları, yazı-lımların takibi ve yeni yazılımların

  kurulması, satın alma süreçlerindeki tüm fonksiyonları yerine getiren sa-tın alma yazılımı, tamamı Bilgi İşlem Şubesince geliştirilen İş Takip yazı-lımı, web sayfalarımızın yenilenmesi ve güncellenmesi, Ticaret Heyetleri web portalinin yazılımı, Turkish-construction, İKMİB, Reach, AB, Biyosidal ve CLP web sayfalarının yenilenmesi çalışmaları gerçekleşti-rilmiştir. Detaylı log analizi yapmak amacıyla log analiz cihazı kurulu-mu ve yapılandırılması yapılmıştır. Sistem güvenliğine ilişkin güvenlik yazılımları ve donanımları güncel-lenip, bağımsız bir firma tarafın-dan sistem güvenliğini test etmek amacıyla sızma testi yaptırılmıştır. Bu test sonucu herhangi bir sistem açığı tespit edilmemiştir. Kullanıcı tanımlamaları, elektronik imza ku-rulumları ve ihtiyaç duyulan yazılım, lisanslama, yedekleme, dosya erişim

  yetkileri, teknik satın almalar yapı-lıp; teknik toplantılara, eğitim, fuar ve seminerlere katılım sağlanmıştır. Mobil platformda, Bilgi İşlem Şubesi tarafından İMMİB mobil uygulama yazılımı geliştirilip, yönetim kurulu dosyalarının kâğıtsız ortamda tab-letler üzerinden elektronik ortamda takibi için altyapının tamamlanma-sına devam edilmiştir. GTIP Konvert İşlemleri, Yönetim Kurulu Raporları, Yönetim Kurullarımız, Genel Sekre-terliğimiz, Üyelerimiz, Şubelerimiz-ce talep edilen istatistik talepleri, Performans Güvenirlik belgeleri titizlikle hazırlanmıştır. İhracatın Yıl-dızları Ödül Töreni İstatistikleri, web sayfası veri tabanları, sunumlar ve ihtiyaç duyulan her türlü istatistik raporlar hazırlanmıştır.

  E-Birlik.net sisteminin iyileştirilmesi kapsamında, TİM tarafından koor-

  E-Birlik.net sisteminin iyileş-tirilmesi kapsamında, TİM

  tarafından koordine edilen toplantı ve çalışmalara katılım

  sağlanmıştır.

  Mail Store (e-posta arşiv-leme) yazılımı kurularak,

  6 ay ve öncesi e-postaların otomatik arşivlenmesi

  sağlanmıştır.

 • 92İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Buyfromturkey.org sitesi revize edilerek mobil altyapıya uygun hale

  getirilecek mobil yazılımlar yapılacaktır.

  dine edilen toplantı ve çalışmalara katılım sağlanmıştır. IBM firması ile E-Birlik.net yazılımının yenilenmesi ama-cıyla, sistem analiz çalışması yapılarak teknik şartname için analiz dokümanı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Teknik Proje Yönetimi, İş Zekâsı ve Raporlama, Üye-lik ve Uygulama, Evrak Akış komitelerinde çalışmalar yapılmıştır.

  2015 Yılı Projeleri:Sunucular ve veri ta-banlarının yedek-leme sisteminin yeni teknolo-jiye uygun hale geti-rilmesi için, yedekleme altyapısı ku-rulması için çalışmalar yapılacaktır.

  E-Birlik.net Siste-minin yenilenmesi için; E-Birlik.net sisteminin tüm sorunlarının giderilmesi ve bütün-leşik bir altyapıya kavuşturulması amacıyla, yazılımın yeniden yazılması, şartname hazırlanması, sistemsel altyapı çalışmalarının yapılması işlemleri ta-mamlanmış olup TİM tarafından yazılımcı firma ihalesi

  tamamlandıktan sonra, aktif olarak yazılımın detay analiz ve yenilenme çalışmaları yapılacaktır.

  Süreç analiz yazılımı kapsamında İMMİB bünyesinde kullanılan tüm formların kâğıtsız ortama aktarılması, elektronik imza altyapısı ile desteklenerek süreçlerin

  optimize edilmesi ve bütçe sisteminin satın alma sistemine entegras-

  yonu sağlanacaktır.

  Buyfromturkey.org sitesi revize

  edilerek mobil altyapıya uygun hale getirile-cek mobil yazılımlar yapılacaktır.

  İMMİB – Sos-yal medya

  siteleri kullanılır hale getirilip, mobil

  uygulamaların geliştiril-mesi ve bu uygulama sayı-

  larının artırılarak daha fazla hizmet sunulması sağlanacaktır.

  CRM yazılımı kurularak üyeler ile iletişim altyapısı daha kullanılır hale getirilecektir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ93

  FUAR VE DİĞERDESTEKLER ŞUBESİ FAALİYETLERİYurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Hak-kında 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsa-mında, firmaların Bireysel veya Milli düzeyde katılım sağladıkları Yurtdı-şında düzenlenen fuarlarına ilişkin, ilgili mevzuatla belirlenmiş olan destek kapsamındaki fuar harcama-ları desteklenmektedir. Bu kap-samda, 2014 yılında yaklaşık 3.400 adet başvuru dosyası incelenmiş olup, sonuçlandırılan 3015 dosya kapsamında toplam 44.427.831 TL tutarındaki hak edişin ödenebilmesi için T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatı verilmiştir.

  2014 yılı için, Yurtdışı Bireysel Fuar Katılımı Desteğinden yararlanan-dırılan katılımcıların üye oldukları Birliklere göre ödenen destek tutarı bazında şubemize yansıyan iş dağı-lımı sırasıyla %27,58 Kimya, %25,63 Elektrik, %22,92 Demir, %11,09 Mücevher, %7,48 Maden, %3,79 Çelik, %1,52 Diğer Birliklerin Üretici

  İmalatçı Organizasyonları olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı için, Yurt-dışı Milli Fuar Katılımı Desteğinden yararlanan katılımcıların üye olduk-ları Birliklere göre ödenen destek tutarı bazında şubemize yansıyan iş dağılımı sırasıyla %47,42 İMMİB üyesi olmayan diğer Birlik üyele-ri, %13,85 Elektrik, %12,10 Kimya, %11,37 Demir, %6,47 Milli Katılım Organizatör Teşviği, %5,60 Maden, %2,13 Çelik, %1,06 Mücevher olarak gerçekleşmiştir.

  Yurtdışı Fuar Destekleri kapsamın-da en fazla teşvik alınan ilk 10 fuar ülkesi sırasıyla; Almanya, Rusya Fe-derasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Çin, Amerika Birleşik Devlet-leri, Nijerya, Fransa, Suudi Arabistan ve Irak olmuştur.

  Çevre Maliyetlerinin Desteklen-mesi Hakkında 97/5 Sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ yerine geçmek üzere 04.09.2014 tarihinde yürürlüğe

  giren Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında 2014/8 Sayılı Karar kapsamında firmaları-mız tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanmasına yönelik olarak akredite edilmiş kurum ve/veya ku-ruluşlardan alınan uluslararası belge ve sertifika alımlarına ilişkin giderler desteklenmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılında 343 adet başvuru dos-yası incelenmiş olup; sonuçlandırı-lan 314 dosya kapsamında toplam 2.929.109 TL tutarındaki hak edişin ödenebilmesi için T.C. Merkez Ban-kasına ödeme talimatı verilmiştir.2014 yılında Çevre Maliyetleri Des-teğinden yararlanan firmaların üye oldukları Birliklere göre ödenen destek tutarı bazında şubemize yansıyan iş dağılımı sırasıyla %32,01 Demir, %31,69 Elektrik, %17,71 Çe-lik, %16,00 Kimya, %2,60 Maden olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarları-nın Desteklenmesi Hakkında 95/7

  3.400 adet başvuru dosyası incelen-miş olup, sonuçlandırılan 3015 dosya kapsamında toplam 44.427.831 TL tutarındaki hak edişin ödenebilmesi için T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatı verilmiştir.

 • 94İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

  Sayılı Tebliğ kapsamında, Fuar organizasyonu şirketlerinin yurtiçinde düzenlenen uluslara-rası ihtisas fuarı organizasyon giderleri ilgili mevzuat çerçe-vesinde desteklenmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılında İMMİB’e yapılmış 2 adet başvuru dos-yasının incelenmesi ve sonuç-landırılması sonucunda toplam 39.914 TL tutarındaki hak edişin ödenebilmesi için T.C Merkez Bankasına ödeme talimatı veril-miştir. Bu Tebliğ yerine geçmek üzere 16.08.2014 tarihinde yü-rürlüğe giren “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 Sayılı Karar kapsamında yapı-lan 1 adet başvuru, söz konusu Karara İlişkin Uygulama Usul ve

  Esaslarının (başvuru için gerekli belgeler v.b.) henüz yayımlan-mamış olması nedeniyle incele-mesi yapılamamıştır.

  Genel Değerlendirme:2014 yılında Yurtdışı Fuar Destekleri ile Çevre Maliyetleri Desteği kapsamındaki des-teklerin yaklaşık 47 Milyon TL tutarındaki kısmı İMMİB tarafın-dan gerçekleştirilmiştir. Önceki yıla kıyasla ödeme talimatı verilen hak ediş tutarı yaklaşık %35 oranında, sonuçlandırılan dosya sayısı da %20 oranında arttırılmıştır. Dosya kapatılma süresi 2013 yılında ortalama 129 gün iken, 2014 yılında ortalama 57 gün olarak gerçekleşmiştir. En kısa dosya kapatılma süresi 5 gün olarak gerçekleşmiştir.

  Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında firmalarımız tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanmasına

  yönelik olarak akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan alınan uluslararası belge ve sertifika alımlarına ilişkin giderler desteklenmektedir.

  2014 yılında Yurtdışı Fuar Destekleri ile Çevre Maliyetleri Desteği kapsamındaki desteklerin yaklaşık 47 Milyon TL tutarındaki kısmı İMMİB tarafından gerçekleştirilmiştir.

  Dosya kapatılma süresi 2013 yılında ortalama 129 gün iken, 2014 yılında ortalama 57 gün olarak gerçekleş-

  miştir. En kısa dosya kapatılma süresi 5 gün olarak gerçekleşmiştir.

 • İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ95

  İDARİ İŞLERVE SATIN ALMA ŞUBESİ FAALİYETLERİYazılım Çalışmaları

  1. 2014 yılı başında tüm satın alma işlemlerinin süreç yönetimi yazılımı üzerinden gerçekleştirilmesine yö-nelik olarak satın alınan Algorizma Sistemi çalışmalarına başlanmıştır. Sistemde satın alma modülü altında talep, teklif, komisyon kararı, sipariş, sözleşme, ödeme onay ve firma değerlendirme alt süreçleri oluştu-rulmuştur. 12 Mayıs 2014 tarihi itiba-riyle sistemde talep formu bölümü devreye alınmış olup, tüm şubelere verilen eğitimlerin ardından kısa zamanda tüm taleplerin sistem üze-rinden akışı sağlanmış, bu sayede hem sürecin bu adımında yaşanan aksaklıklar giderilmiş hem de

  yapılan tüm taleplerin stantardizas-yonu sağlanmıştır. Talep formunun ardından test süreci tamamlanan ödeme onay formu bölümü de devreye alınmış olup, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren tüm ödeme onay formlarının sistem üzerinden onaylanması sağlanmıştır. Ödeme onay işleminin de elektronik ortama aktarılması ile yapılan ödemelerin ve faturaların mükerrerliğinin önüne geçilmiş, bunun yanında fiziki evra-kın onay sürecinde kaybolma/tahrip olma riski ortadan kalkmıştır. Bunun yanında, Birlik genelinde fiziki evrak trafiği fark edilir şekilde azalmıştır. Sistemin tüm bölümleri kullanıma

  açıldığında tüm sürecin büyük oran-da sadeleşeceği ve daha sistemli, stantart ve raporlanabilir niteliğe sahip olacağı öngörülmektedir.

  2. Türkiye İhracatçılar Meclisi tara-fından koordine edilen E-BİRLİK.NET programı yenileme projesi kapsamında IBM firması ile satın alma sürecinin tamamı ile ilgili mevcut durum ve ideal durum be-lirleme çalışmaları yapılmıştır. Satın alma modülü ile ilgili İTKİB ve İİB ile birlikte yürütülen çalışmalarda şubemiz ve Birliğimiz önderliğinde tamamlanmıştır.

  1. Birliklerimiz Başkanlar Kurulu'n-dan alınan karar uyarınca C blok 2. katta faaliyet gösteren 2 Teşvik Şubesinin 4 farklı şube olarak yeniden yapılanması çerçevesince mevcut ofislerin projelendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Proje uygulaması aşamasında ise gerekli tadilatlar, mobilya alımları ve yer-leşim çalışmaları gerçekleştirilerek, yeni yapılanmanın mümkün olan en kısa sürede altyapısal manada hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

  2. Birliğimiz 6. kat bay/bayan lava-boları ile 2B lavabolarının yenileme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

  3. Dış Ticaret Kompleksine bağlı olmasına karşın daha önce Birli-ğimizin koordinasyonunda yapımı gerçekleştirilen mescidin ihtiyaç doğrultusunda genişletilmesi proje-si tamamlanmıştır.

  4. Birliğimiz şubelerinde talep edilen yer değişiklikleri, ofis genişletme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

  Bina Yenileme Projeleri

  Başkanlar Kurulu'ndan alınan karar uyarınca 2 Teşvik Şubesinin 4 farklı şube olarak yeniden yapılanması çerçeve-since mevcut ofislerin projelendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

 • 96İ