aleister crowley - goetia

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2014

677 views

Category:

Documents

71 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

goetia

TRANSCRIPT

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

GOETIAPRVA KNJIGA KLJUEVA SOLOMONOVIH

ORDO TEMPLI ORIENTIS SRBIJA

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

ATRA

TE

G

MA

Tau

TON

L

A

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

EPIKALOUMAI SE TON EN TW KENEO PNEUMATI, DEINON, AORAUON, PANTOKRATORA, QEON QEOU, FQEROPOION, KAI ERHMOPOION, O MISWN OIKIAN EUSTAQOUSAN, WS EXEBRSQHS EK UHS AIGUPUIOU KAI EXO CWRAS. EPONOMASQHS O PANTA RHSSWN KAI MH NIKWMENOS. EPIKALOUMAI SE TUFWN SHQ TAS SES MANTEIAS EPITELW, OTI EPIKALOUMAI SE TO SON AUQENTIKO SOU ONOMA EN OIS OU DUNE PARAKOUSAI IWERBHQ, IWPAKERBHQ, IWBOLCWSHQ, IWPATAQNAX, IWSWRW, IWNEBOUTOSOUALHQ, AKTIWFI, ERESCIGAL, NEBOPOWALHQ, ABERAMENTQOWU, LERQEXANAX, EQRELUWQ, NEMAREBA, AEMINA, OLON HKE MOI KAI BADISON KAI KATEBALE TON DEINON MAQERS. RIGEI KAI PUREIW AUTOS HDIKHSEN TON ANQRWPON KAI TO AIMA TOU TUFWNOS EXECUSEN PAR' EAUTW. DIA TOUTO TAUTA POIEW KOINA.

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU

KNJIGA

GOECIAKRALJA SOLOMONAPREVEDENO MRTVOM RUKOMI

UKRAENO RAZNOVRSNOM DRUGOM GRAOM SRODNO OARAVAJUE MUDROMITAVO

UREENO, PROVERENO, UVEDENO I KOMENTARISANOOD

ALEISTER CROWLEY

ORDO TEMPLI ORIENTIS SRBIJA

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV

K O H A B I M

O

D

S

E

LI

M

O O K

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

UVODNA BELEKA A.G.R.C. A.R.G.C

OVAJ prevod Prve Knjige Lemegetona (sada po prvi put napravljena dostupna adeptima i studentima Misterija) je uraena, posle paljivog uporeivanja i ureivanja, od brojnih MSS.-a na Jevrejskom, Latinskom, Francuskom i Engleskom, od strane G.H. Fra. D.D.C.F., po nareenju Tajnih efova Rozekrojcerskog Reda. 1 G.H. Fra., nesreno podlegavi napadima etiri Velika Princa (radivi primetno pod Ratobornim uticajima), izgledalo je celishodno da delo dovede svom zakljuku neka druga ruka. Istraivanja strunog Medijuma u kui naeg nesrenog Fra., su potvrdila ovu divinaciju; ni na Fra. niti njegova Hermetijska ena nisu bili tamo vieni; ve samo uasni oblici zlih Adepta S.V.A.2 i H., ija originalna tela zaplenjena Pravdom, im nisu vie bila od koristi.

_________________________________________________________________________________________________________

G-din A.E. Vejti pie (Prava Istorija Rozekrojcera, s. 426): Preklinjem doputenje da upozorim svog itaoca da sve osobe koje proglaavaju sebe Rozekrojcerima su jednostavno lanovi pseudo-bratstava, i postoji ta razlika izmeu njihovog tvrenja i injenice sluaja u kojoj se sutina lai sastoji! U ureivaevom linom znanju je da je G-din Vejti bio (i jo uvek je verovatno) lan drutva koje tvrdi da je R.C. bratstvo. Kako G-din Vejti stalno naglaava u svojim delima da je u kontaktu sa iniciranim centrima, mislim da je silogizam, ije premise su date gore, prilino, ako ne potpuno formalan. - Urednik. 2 Iz razloga to je na Fra. primio ovu S.V.A. kao svog Superiora, i predavanja Arkana naeg Bratstva u tako osknavljenu mo, smo Mi odluili da vie ne ostavljamo Nae dostojanstvo i autoritet u rukama nekog koji bi tako prosto mogao biti obmanut. (Jer je deijim i jednostavnim maginim trikom S.V.A. ubedila D.D.C.F. u tu la.)_________________________________________________________________________________________________________

1

6

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Nad ovim vie nismo zadravali Nau Ruku; ve povlaei Nas, i konsultujui Rota, i Knjige M. i Q. smo odluili da upitamo G. Alister Krolija, 1 pesnika, i vetog studenta Magike Nauke, i eksperta Kabalistu, da otvoreno zavri ono to je bilo zapoeto tajno.2 To je ono to je bilo zapisano: Njegovu Biskupiju neka drugi preuzme. I ponovo: Oculi Tetragrammaton. Ovo je takoe ono to je reeno: Nomen Secundum }fc urq refertur ad Gebhurah; qui est Rex secundus, quo moriente delabebantur Posteriora Matris, unde Bittul atque Corruptio Achurajum Patris et Matris hoc indigitatur. I to rekavi elimo vam dobro. Ex Deo Nascimur. In Jesu Morimur. Per S.S. Reviviscimus. Dato iz nae Planine A., ovog dana C.C. 1903 H.E.

_________________________________________________________________________________________________________

Zadatak ureivanja MSS. tako postavljen u moje ruke se dokazao praktino isplativim. Prvobitni prevodilac i ureiva je zavrio njegov rad tako efikasno da je vrlo malo ostalo za mene da uradim van preduzaimanja poslovnih transakcija povezanih sa njim, itanja korekture, i deifrovanja, sa prevodom sa enohijanskih slova, Aneoske verzije Perduraba, iz neprocenjivog MS. poverenog meni. - Urednik. 2 Onaj to je propisan da zavri u tajnosti ono to je zapoeto otvoreno je R.R., i ue se o njemu staranjem ureivaa._________________________________________________________________________________________________________

1

7

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Preliminarna InvokacijaTebe prizivam, Neroeni. 1 Tebe, koji si stvorio Zemlju i Nebesa: 2 Tebe, koji si stvorio No i Dan. Tebe, koji si stvorio tamu i Svetlost. Ti si Ozoronofris: 3 Kojeg ni jedan ovek nikada nije video. Ti si Iabas: 4 Ti si Iapos: 5 Ti si raspoznao izmeu pravednog i Nepravednog. Ti si sainio ensko i Muko. 6 Ti si proizveo Seme i plod. 7 Ti si uobliio ljude da vole jedni druge, i da mrze jedni druge. 8 Ja sam Moeh9 tvoj Prorok, Kojem si Ti predao Tvoje Misterije, Ceremonije Israela:10 Ti si proizveo vlano i suvo, i ono to gaji sav stvoren ivot.11 uj Me Ti, jer Ja sam Aneo Pafro12 Ozoronofris:13 ovo je Tvoje Istinito Ime, prenoeno Prorocima Israela.14

___________________________________________________________[[Apepur, Neroena Vatra, 666]] [[Kvan i Kien]] 3 [[Asar-un-nefer.]] [[Ozoronofris = Usavreni Oziris. Hijerofant u Z.Z. u neofit ritualu. Ali za one koji prihvataju Qelhma varijaciju, formula je Horusa. Uvek rastueg deteta, ne umirueg Boga. Kandidat je Horus, i usavreni Horus je Ra Hoor Khuit.]] 4 [[Ia-Bez: ivot, Hleb, Meso]] 5 [[Ia-Apofraz: Ljubav, Vino, Krv.]] 6 [[Involucija]] 7 [[Evolucija.]] 8 [[Samo-ostvarenje.]] 9 (zamena) [[Ankh-f-n-Khonsu]] 10 (zamena) [[Khem]] 11 [[Orao: Lav: Eliksir.]] 12 (Zamena) [[Apofraz]] 13 (izmeni ili zameni za celo ime) [[Apefi-Asar-un-Nefer]] [[Ptah-Apofraz-Ra]] 14 (zamena) [[Khem]]2_________________________________________________________________________________________________________

1

8

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

a1uj me:

Ar:2 Tia: Rajbet: 3 Ateleberst: 4 A: Belata: 5 Abeu: Ebeu: Fi: 6 Titaso: 7 Ib: 8 Tia.uj me, i uini sve Duhove podlone Meni: tako da svaki Duh nebesa9 i Etera:10 na Zemlji11 i pod Zemljom:12 na suvom Tlu13 i u Vodi:14 Kovitlajueg Vazduha15 i juriajue Vatre:16 i svaka arolija17 i Bi18 Boiji mogu biti podloni Meni.

[[D. Istok. Zlatna Slava. Tahoeloj. . . hwhy. 2=9..]] 2 [[ra = Svetlost (201).]] 3 [[Rh bht = 418; Bujica Merkura, Spiritus Verbi.]] 4 [[fc rb rab la ta sutina AL potomak SET-a (Hadit) 401 + 31 + 203 + 31 (X) = 666. 5 [[Balata = Pravda (Enohijanski) = g glavni znak D.]] 6 [[Fi = 510 = Binah (Nux, Qura, Kronoj, itd.)]] 7 [[Qhta-su: dua (zaetnik) ! (qhta = 318 = Hlioj)]] 8 [[IB = f #; Devica Hermesa, nesumorno vozilo Rei.]] 9 [[1. The jawr. Mentalna ravnica. Zevs. u. Gde se okreu tokovi Gune. S[atvas] R[ada] T[amas]: H F G.]] 10 [[2. Akaa. Etir Fizike. Prima, belei, i prenosi sve impresije bez mutacije istog.]] 11 [[3. Sfere gde se 1 i 2 pojavljuju bez percepcije. (opaane projekcije).]] 12 [[4. Svet onih fenomena koji informiu 3.]] 13 [[5. Sfera mrtvih materijalnih stvari, (Suvo = nesaznatljivo) ... nemogue da utie ne nae umove.]] 14 [[6. Vozilo kojim oseamo takve stvari (5).]] 15 [[7. Instrument gde se ova oseanja (6) mentalno shvataju, kovitlajua nestabilnost misli.]] 16 [[8. Svet u kojem se lutajua misao (7) sagoreva u hitru probadajuu volju.]] 17 [[9. arolija: bilo koja forma svesnosti (ideja).]] 18 [[10. Bi: bilo koja forma rada (delo).]]_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________1

9

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

c1Ja Te prizivam, Uasni i Nevidljivi Boe: Koji prebiva u Praznim Mestima Duha: 2

Arogogorobra: Sotou: 3 Modori: 4 Falarta: 5 O: 6 Ape, 7 Neroeni:uj me: itd.

m8uj me:

Roubria: Maridam: Balbnabaot: 9 Asalonai: Afnia: I: Totet: 10 Abrasaks: A: Iure, Moni i Neroeni!uj me: itd.

[[B. J[ug]. Crveno i Zraci. Verendum. Ohooohaatan. . \yhla. Tum Ae Neit. 4=7.]] 2 [[On je Q]] 3 [[Soq Jug 279 = 9 31]] [[Cf. swthr]] 4 [[mu-dwriw Inicijator.]] 5 [[epalac Falusa]] 6 [[Nita u svoje tri forme.]] 7 [['APH = 'a-ph ne-gde, tj.Neroeni. Ja koji idem, nigde naen. AIN SOF]] 8 [[C. Z[apad]. Plavo Zraenje. tap. Tahebiobeeatan. . la. 3=8 Auramot.]] 9 [[twa ba }b lb Gospod Sina Velianstva Znaka.]] 10 [[Totet = Forma Tota. C blizanac D kao odailjalac.]]_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________1

10

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

t11Ja Te prizivam:

Ma: Barrai: 12 Il: 13 Kotha: 14 Atorbal: Abrat:uj me: itd.

___________________________________________________________[[E. S[ever]. Zeleni Plamen. Tahaaotahe. . ynda. 1=10 Set u Borbi.]] 12 [[?Baru ?]] [Grki koren koji indicira teinu, surovost, etc.] [[Bar-Ra-IO: Sin Sunca, svi Pozdrav!]] 13 [[IO-AL: Pozdrav AL.]] 14 [[Pehar.]]_________________________________________________________________________________________________________

11

11

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

}ma1uj me! 2

At: 3 Abat: 4 Basum: 5 Isak: 6 Sabat: 7 Ia:Ovo je Gospod Bogova: Ovo je Gospod Univerzuma: Ovo je On Kojeg se Vetrovi plae. Ovo je On, Koji napravivi glas svojom Zapoveu, je Gospod Svih Stvari: Kralj Vladalac i Pomaga. uj me: itd.8 uj me: 9

Ieou: Pur: 10 Iou: Pur: Iat: Iae: Ioou: Abrasaks: Sabriam: Oo: Uu: Adnaie: Ede: Edu: Angelos ton Teon: Anlala11 Lai: Gaia: Ape: Diatana Torun. 12______________________________________________________________________________ 1 [[A Y hyha.]] 2 [[Uspravna .]] 3 [[Znak AOTH twa = 407 = 11 37.]] 4 [[ABA-OTH: ABA = A takodje 1-2-1, 0-I-0 [po Tarotu], $, Oevi, e 2 5.]] 5 [[\c Ime [BASUM, neki misle, da je izvedena forma \cb, ba-em, u Ime] BA-SUM ab Otac-Idelac; \ws 666 Sol.]] [brojei \ kao 600] 6 [[ISAK ]asy = 91 = }ma itd; ]acy blizanac Sutina.]] [brojei ] kao 500, ]acy = 811, IAW - T.S.] 7 [[Sabaot = sedmica = abx 93 } wt 406 } 499]] 8 [[Za Oca i Sina itd.]] 9 [[uzdigni se u .]] 10 [[P#r [sic] = Vatra = 186 = 2 93 = 6 31.]] 11 (Anlala modifikovano u Analala) [[Borbeni pokli Mnotva]] 12 (podvueno) [[Prepunjuje]] [[Ispucavanje (kao zvezde) Semena.]]_________________________________________________________________________________________________________

12

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Ja sam On! Neroeni Duh! imajui vid u nogama: Snana, i Besmrtna vatra!1 Ja sam On! Istina2 Ja sam On! Koji mrzi to se zlo ini u Svetu!3 Ja sam On, koji seva i grmi,4 Ja sam On, od kojeg je Pljusak ivota Zemlje:5 Ja sam On, ija usta uvek plamte:6 Ja sam On, Zaetnik i Ispoljitelj Svetlosti:7 Ja sam On, Ljupkost Svetova:8 Srce Uvijeno Zmijom je Moje Ime!9 Prii Ti, i sledi Me: i uini sve Duhove podlone Meni: tako da svaki Duh nebesa i Etera: na Zemlji i pod Zemljom: na suvom Tlu, ili u Vodi: Kovitlajueg Vazduha i juriajue Vatre: i svaka arolija i Bi Boiji mogu biti podloni Meni.

Ia:10 Saba:11Takve su Rei!

______________________________________________________________________________ 1 [[1]] 2 [[2]] 3 [[3]] 4 [[e f 4, 5]] 5 [[6]] 6 [[% p 7, 8]] 7 [[9]] 8 [[10]] [nagovetaj je na Sefirote i horizontalne puteve Drveta ivota] 9 [[Eliksir.]] 10 [[On je IA = Jedanaest; Seme (y) Alefa. [la = 111 Bahus Difeus, Zevs Arrhnoqhluj, Heru-pa-kraat; = 831 Falloj, Puramij $SV= Keter, Hokmah, Binah [brojei $ kao ST, c-f = XX + XI = 31] = Atu 0 = Jedan. 11 [[On je 6: He is CBA = VOLJA ili On je Sabaa tj. 7.]]_________________________________________________________________________________________________________

13

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Inicirana Interpretacija Ceremonijalne Magije1Visoko je zabavno za studenta magine literature koji nije u potpunosti budala a retka je takva kombinacija! - da opazi kriticizam usmeren od strane Filistinaca protiv tvrave njegove nauke. Istinski, kako je nae doba detinjstva u nas ukorenila ne samo bukvalnu veru u Bibliju, ve i znatnu veru u Alf Lajla va Lajla,2 i samo adolescencija nas moe izleiti, mi smo ve veoma podloni, pod napadom i energijom sviue mukosti, da grubo i hitro zbacimo oba ova klasika, da ih smatramo na istom nivou, kao interesantne dokumente sa stanovita foklora i antropologije, i kao nita vie. ak i kada nauimo da Biblija, dubokim i podrobnim prouavanjem teksta, moe biti prisiljena da proizvede Kabalistike tajne kosmikog opsega i vanosti, mi smo preesto spori u primeni slinih okrepljenja prateem tomu, ak iako smo sreni draoci Burtonovog istinskog izdanja. Meni, onda, preostaje da uzdignem Alf Lajla va Lajla na svoje odgovarajue mesto jo jednom. Mene ne interesuje da poreknem realnost svih maginih fenomena; ako su oni iluzije, one su barem realne koliko i mnoge nesporavane injenice svakodnevnog ivota; i, ako pratimo Herberta Spensera, oni su barem dokazi nekog uzroka.3 Sada, ova injenica je naa osnova. ta je uzrok moje iluzije vienja duha u trouglu Umetnosti? Svaka sveznalica, svaki ekspert u psihologiji, e odgovoriti: Taj uzrok lei u tvojem mozgu.

______________________________________________________________________________ 1 Uvodni Esej. Od Alistera Krolija. 2 Hiljadu i jedna no, uobiajeno zvana Arabijske noi. 3 Ovo je, uzgredno, moda najvei argument koji posedujemo, izguran do svoje krajnosti, protiv teorije Advaitista._________________________________________________________________________________________________________

14

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Engleska deca se ue (pace in Edukacije) da Univerzum lei u beskonanom Prostoru; Hinduska deca, u Akai, to je ista stvar. Oni Evropljani koji idu malo dublje da naue od Fihtea, da je pojavni Univerzum kreacija Ega; Hindusima, ili Evropljanima koji ue pod Hinduskim Guruom, biva reeno, da se pod Akaom podrazumeva itakaa. itakaa je smetena u Treem Oku, tj. u mozgu. Preuzimanjem viih dimenzija prostora, mi moemo pripojiti ovo lice Realizmu; ali nema potreba da se toliko muimo. Kako je istina za obian Univerzum, da su svi oseaji-utisci zavisni od promena na mozgu,1 mi moramo ukljuiti iluzije, koje su na kraju krajeva oseaji-utisci kao to su i realnosti, u klasu pojava zavisnih od modanih promena. Magine pojave, meutim, spadaju pod posebnu pod-klasu, s obzirom da su voljne, i njihov uzrok je serija realnih pojava nazvanih operacijama ceremonijalne Magije. Ove se sastoje od: (1) Vid. Krug, kvadrat, trougao, posude, lampe, odore, pribor, itd. (2) Zvuk. Prizivanja. (3) Miris. Mirisi. (4) Ukus. Priea. (5) Dodir. Kao pod (1) (6) Um. Kombinacija svih ovih i razmiljanje o njihovom znaaju. Ovi neobini utisci (1-5) proizvode modane promene; odatle je njihov zbir (6) neobine vrste. Njihovo projektovanje nazad u oigledan pojavni svet je zato neobino.

______________________________________________________________________________ 1 Misao je izluenje mozga (Vajsman). Svesnost je funkcija mozga (Haksli)._________________________________________________________________________________________________________

15

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

U ovome se sadri realnost operacija i dejstva ceremonijalne magije,1 i ja shvatam da je izvinjenje obilno, dokle god se dejstva odnose samo na one fenomene koji se pojavljuju samom magiaru, pojava duha, njegov razgovor, mogui okovi zbog nesmotrenosti, i tako dalje, ak do ekstaze sa jedne strane, i smrti ili ludosti sa druge. Ali moe li se bilo koji od dejstva opisanih u ovoj naoj knjizi Goecia postii, i ako je tako, moe li dati racionalno objanjenje okolnosti? Tako vi kaete? Mogu, i hou. Duhovi Goecie su delovi ljudskog mozga. Njihovi peati predstavljaju (G-din Spenserova projektovana kocka) metode stimulisanja i regulacije tih naroitih taki (kroz oko). Imena Boga su vibracije sraunate da uspostave: (a) Optu kontrolu nad mozgom. (Uspostavljanje funkcija srodnih tananom svetu). (b) Kontrolu nad mozgom detaljno. (in ili vrsta Duha). (c) Kontrola nad jednim odreenim delom. (Ime Duha). Mirisi pomau kroz ulo mirisa. Uobiajeno miris e teiti kontrolisanju velike povrine; ali postoji atribucija mirisa slovima alfabeta, doputajui pojedincu, preko Kabalistike formule, da sroi ime Duha. Ne moram ulaziti u iscrpniju diskusiju o ovim takama; inteligentan italac e lako dopuniti ta nedostaje. Ako, onda, ja kaem, sa Solomonom: Duh Cimieris ui logiku, ono to mislim je: Ovi delovi mojeg uma koji su od koristi logikoj sposobnosti mogu biti stimulisani i razvijeni pratei proces nazvan Prizivanje Cimierisa. I to je isto materijalistiki racionalna izjava; nezavisna je od bilo koje objektivne hijerarhije u potpunosti. Filozofija nema nita da kae; a Nauka moe samo obustaviti osudu, vrei pravilnu i metodinu istragu navedenih injenica.

______________________________________________________________________________ 1 Pored njene vrednosti u postizanju jedno-smernosti. O ovom predmetu zanimljivo je konsultuvati moj tycarb. [Berait, Esej o Ontologiji: kasnije svezano sa Maem Pesme u tomu II Sabranih Dela A.K.-a]_________________________________________________________________________________________________________

16

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

______________________________________________________________________________ 1 Pesnik velikih sposobnosti. Uredio je knjigu nazvanu O Crnoj Magiji i Savezima u kojoj ozloglaava isto. 2 Falus ive Unititelja. Zapravo je identian sa Kabalistikim Srednjim stubom Drveta ivota_________________________________________________________________________________________________________

Naalost, ne moemo se tu zaustaviti. Solomon nam obeava da moemo (1) stei informacije; (2) unititi neprijatelje; (3) razumeti glasove prirode; (4) stei blago; (5) leiti bolesti, itd. Uzeo sam ovih pet moi nasumino; obzir o prostoru mi zabranjuje da ih sve objasnim. (1) Dovodi injenice iz podsvesti. (2) Ovde dolazimo do interesantne injenice. Zanimljivo je primetiti suprotnost izmeu plemenitih sredstava i oigledno podmuklih ciljeva maginih rituala. Ovo drugo su maske za uzviene istine. Unitii nae neprijatelje je shvatiti iluziju dualnosti, pobuditi saoseanje. (Ah! G-dine Vejti,1 svet Magije je ogledalo, u kojem ko vidi gadost je gad.) (3) Paljivi prirodnjak e razumeti mnogo od glasova ivotinja koje je dugo prouavao. ak i dete zna razliku izmeu maijeg mjaukanja i predenja. Sposobnost se moe uveliko razviti. (4) Poslovni kapacitet se moe stimulisati. (5) Nenormalna stanja tela se mogu ispraviti, a obuhvaena tkiva vraena nazad u tonus, pokornou strujama zaetim u mozgu. Tako i za sve druge pojave. Nema ishoda koji je istinski i neophodno udestan. Naa Ceremonijalna Magija se stanjuje, tako, u seriju sitnih, premda naravno empirijskih, psiholokih eksperimenata, i svako ko hoe da ih sprovede inteligentno ne mora se plaiti rezultata. Ja imam svo zdravlje, blago i logiku koja mi treba; ja nemam vremena za bacanje. Postoji lav na putu. Za mene su ove prakse beskorisne; ali za korist drugih manje srenih ja ih dajem svetu, zajedno sa ovim objanjenjem, i izvinjenjem, za njih. Verujem da e ovo objanjenje omoguiti mnogim prouavaocima koji do ovde, detinjastom objektivnou svojeg vienja pitanja, nisu postigli nikakve rezultate, da uspeju; da e izvinjenje utisnuti naim podrugljivim ljudima nauke da bi prouavanje baciluma trebalo ustupiti mesto prouavanju bakuluma, manje veemkoliko velikom pojedinac shvata kada uporeuje tap sa Mahalingamom,2 kojim je Brama poleteo brzinom 84000 jodana u sekundi za 84000 mahakalpa, niz koji je Vinu sleteo brzinom 84000 kroresa dohanasa u sekundi za 84000 kroresa mahakalpa-ipak nijedan nije dostigao kraj. Ali ja dostiem kraj. Kua Boleskin Fojers, Juli, 1903.

17

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

BELEKA. - Nameravao sam na ovom mestu da posvetim malo panje izdanju (spasi obeleje) Goecie G-dina A. E. Vejtia u Knjizi Crne Magije. Ali svei pregled tog dela otkriva da je to takva papazjanija dvadeset-petog reda otrcanog kolarskog urnalizma da me gnuanje primorava da se suzdrim. Mogu tek pomenuti da su otisci tampe iskvareni i peati gadno nacrtani. Da dam jedan konkretan primer: na str. 202, G-din Vejti zapaa: Ovo (da je sastavlja Lemegetona bio upoznat sa N. T.) je dokazano nagovetajem u Treoj Zakletvi na ivua Stvorenja u Apokalipsi. Nema nijednog takvog nagovetaja! U Drugoj Zakletvi, jer ja sam ispravio G-din Vejtievu nehatnu greku, postoji nagovetaj na ivua Stvorenja; postoji takoe nagovetaj na ista bia u Apokalipsi. Argument tada stoji: Knjiga Hronika se odnosi na Kralja Solomona (nepoznat datum). G-din Vejti se poziva na Kralja Solomona (1898). Zato, Autor Knjige Hronika je bio upoznat sa G-din Vejtievom knjigom.1 Zakljuiemo sa saaljavanjem autora Knjige Hronika.

______________________________________________________________________________ 1 ak i odvojeno od ovoga, ako su ivua Bia zaista postojea bia - to bi ime nagovetavalo - argument stoji: Rig-Veda, Stari Zavet, Insidecompletuar Britanniaware, Ma Pesme svi nagovetavaju Sunce. postoji zajedniki izvor u literaturi. Zabluda G-din Vejtija je u redu, mada, za ljude koji nikada nisu drali ivua Stvorenja, niti ak postigli etvrtu u Bridu._________________________________________________________________________________________________________

18

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

LEMEGETON VEL CLAVICULA SALOMONIS REGIS PRELIMINARNA DEFINICIJA MAGIJE.1 MAGIJA je Najvie, naj-Apsolutnije, i naj-Boanskije Znanje Prirodne Filozofije, napredno u svojim radovima i predivnim operacijama kroz razumevanje unutranjih skrivenih vrlina stvari; tako da kada se pravi Agensi2 primene na odgovarajue Pacijente,3 udni i zavidni efekti e se proizvesti. Odatle su magiari duboki i marljivi istraitelji Prirode; oni, usled svoje vetine, znaju kako da predosete napor,4 to e prostom izgledati kao udo. Origen rekae da Magina Umetnost ne sadri nita logino, i mada bi trebalo, ve da ona ne sme biti Zla, ili predmet prezira ili podsmeha; i razlikuje Prirodnu Magiju od onoga to je Diabolino. Apolonius Tijane je izvodio jedino Prirodnu Magiju, pomou koje je vrio divne stvari. Filo Hebreus rekae da je istinska Magija, pomou koje dolazimo do razumevanja Tajnih Radova Prirode, toliko daleko od preziranja da su je najvei Monarsi i Kraljevi prouavali. Nipoto! meu Persijancima niko nije mogao vladati ukoliko nije bio vet u ovoj VELIKOJ UMETNOSTI. Ova Plemenita Nauka se esto degenerisala, od Prirodne postajala Diabolina, a iz Istinske Filozofije se pretvarala Nigromantiju.5 to se moe potpuno teretiti na njene sledbenike, koji su, zloupotrebljavajui ili ne bivajui umeni tom Visokom i Mistinom Znanju, trenutno podlezali iskuenjima Satona, i koji su od njegove strane dovoeni u zabludu u Prouavanje Crne Umetnosti. Otud Magija lei u sramoti, a oni koji je trae su vulgarno procenjivani kao arobnjaci.

______________________________________________________________________________ 1 Ova Preliminarna Definicija Magije je pronaena u vrlo retkim Spisima, i verovatno je kasnija od tela dela. 2 Ili Aktivni. 3 Ili Pasivne. 4 Ili Dejstva. 5 Ili Crnu Umetnost, odvojena od Nekromantije, ili Divinacije po Mrtvima._________________________________________________________________________________________________________

19

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Bratstvo Rozi Krusijanaca je mislilo da nije pogodno da se naslove Magiarima, ve radije Filozofima. A oni nisu neuki Empiriari,1 nego ueni i iskusni Lekari, iji lekovi nisu samo Zakoniti ve Boanski. KRATAK UVODNI OPIS (N.B. Ovo je uzeto iz nekoliko Manuskript Spisa, od kojih su etiri glavne varijacije ovde sastavljene zajedno u paralelnim kolonama kao primer bliskog slaganja razliitih tekstova Lemegetona. Jer u celom delu, razlike u nainu izraavanja razliitih Spisa nisu dovoljni da zahtevaju konstantno davanje paralelnih itanja; ali, osim u starijim primerima, postoji mnogo pokvarenosti u Peatima i Sigilima, tako da u ovom poslednjem skoranji primerci nisu u potpunosti pouzdani.)CLAVICULA SALAMONIS REGIS koji sadri sva Imena, Nadletva i Redove svih Duhova sa kojima je ikada razgovarao, sa Peatima i Simbolima svakog duha i nainom njihovog pozivanja do vidljive pojave. U 5 delova, naime: PRVI DEO je Knjiga Zlih Duhova, zvana GOECIA, pokazuje kako je svezao te Duhove, i iskoristio ih u optim stvarima, ime je dostigao veliku slavu. CEO LEMEGETON ILI CLAVICULA Sada ova Knjiga sadri sva Imena, Redove i Nadletva svih duhova sa kojima je Solomon ikada razgovarao, Peate i Simbole koji pripadaju svakom Duhu i nain za njihovo pozivanje do vidljive pojave: Podeljena u pet posebnih Knjiga ili delova, naime: PRVA KNJIGA, ili Deo, koja je Knjiga koja se tie Duhova Zla, i koja se naziva GOECIA SOLOMONA, pokazuje njegov nain svezivanja Duhova za korienje u stvarima raznovrsnim. I ovime je dobio veliko uvenje. DRUGA KNJIGA je ona koja se bavi pomeanim Duhovima Dobrih i Zlih Priroda, koja je imenovana TEURGIA-GOECIA, ili Magina Mudrost Duhova Vazdunih, od kojih neki prebivaju, ali sigurno lutaju i ne prebivaju. CLAVICULA SALAMONIS REGIS koji sadri sva Imena, Nadletva, i Redove svih duhova sa kojima je ikada vodio ikakav razgovor; zajedno sa Peatima i Simbolima odgovarajuim svakom Duhu, i metodu za pozivanje njih do vidljive pojave: U 5 delova, naime: PRVI DEO je Knjiga Zlih Duhova, zvana GOECIA, koja pokazuje kako je svezao te Duhove i koristio ih u stvarima optim i pojedinim, ime je dostigao veliko uvenje. KLJU SOLOMONA koji sadri sva imena, redove, i nadletva svih Duhova sa kojima je ikada Solomon razgovarao, zajedno sa Peatima i Simbolima koji pripadaju svakom Duhu, i nain njihovog zvanja do vidljive pojave: U 4 dela. PRVI DEO je Knjiga Zlih Duhova zvana GOECIA, koja pokazuje kako je on svezao te Duhove i koristio ih u nekoliko stvari, ime je dobio veliko uvenje.

DRUGI DEO je Knjiga Duhova, delom Zlih i delom Dobrih, koja je zvana TEURGIAGOECIA, svi Vazduni Duhovi, itd.

DRUGI DEO je knjiga Duhova delom Zlih i delom Dobrih koja je zvana TEURGIAGOECIA, svih Vadzunih Duhova, itd.

DRUGI DEO je Knjiga Duhova delom Dobrih i delom Zlih, koja je zvana TEURGIA-GOECIA, svih Vazdunih Duhova.

______________________________________________________________________________ 1 Ili arlatani i Licemeri. Vidi beleku na str. 10_________________________________________________________________________________________________________

20

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

TREI DEO je o Duhovima koji vladaju Planetarnim Satima, i koji Duhovi pripadaju svakom stepenu, Znakovima, Planetama u Znacima. Nazvana PAULINE UMETNOST, itd. ETVRTI DEO ove knjige je nazvan ALMADEL SOLOMONA, koji sadri one duhove koji vladaju sa etiri Visine, ili 360 Stepeni Zodiaka. Ova dva poslednja Reda Duhova su Dobra, i trebaju biti traena za Boanska traenja, itd. i zovu se TEURGIA.

PETI DEO je Knjiga Beseda i Molitvi koje je Mudri Solomon koristio na Oltaru u Hramu. Koji su nazvani Ars Nova, to je otkriveno Solomonu od onog Svetog Anela Boga zvanog MIHAEL; i on je takoe primio mnoge kratke Beleke napisane Prstom Boga, koje su objavljene njemu od pomenutog Anela sa Udarima Groma; bez kojih Beleki Kralj Solomon nikada nije postizao svoje veliko znanje, jer je po njima on saznao sve Umetnosti i Nauke i Dobre i Loe; iz ovih beleki je zvana NOTARSKA UMETNOST, itd.

TREA KNJIGA, zvana ARS PAULINA, ili Umetnost PAULINE, se bavi Duhovima dodeljenim svakom stepenu od 360 Stepeni Zodiaka, i takoe Znacima, i o Planetama u Znacima, kao i o Znacima. ETVRTA KNJIGA zvana, ARS ALMADEL SALOMONIS, ili UMETNOST ALMADEL SOLOMONA, se tie onih Duhova koji su postavljen nad etvrtinama Visina. Ove dve poslednje pomenute Knjige, UMETNOST PAULINE i UMETNOST ALMADEL, se odnose na Dobre Duhove jedino, ije znanje se moe dobiti kroz traenje Boanskog. Ove dve Knjige se klasiraju zajedno pod ime Prvog i Drugog Dela Knjige TEURGIA SOLOMONA. PETA KNJIGA Lemegetona je ona Molitvi i Beseda. Koje je Solomon Mudri koristio nad Oltarom u Hramu. I naslovi odavde su ARS NOVA, NOVA UMETNOST, NOTARSKA UMETNOST. to je bilo otkriveno njemu od MIHAELA, tog Svetog Anela Boga, u gromu i munji, i on je dalje primio od gore pomenutog Anela odreene Beleke napisane Rukom Boga, bez kojih Veliki Kralj nikada ne bio postigao njegovu veliku Mudrost, jer odatle je saznao sve stvari Nauke i Umetnosti bilo Dobre ili Zle.

TREI DEO je o Duhovima koji vladaju Planetarnim Kuama, i o tome koji Duh pripada kojem Stepenu Znaka, i o Planetama u Znacima. Ovo je nazvano PAULINE UMETNOST. ETVRTI DEO ove Knjige je nazvana ALMADEL SOLOMONA, koja sadri one Duhove koji vladaju sa etiri Visine, ili 360 Stepeni Zodiaka. Ova dva Zadnja Reda Duhova su Dobri, i zovu se TEURGIA, i trebaju se traiti pomou Boanskog traenja, itd.

TREI DEO je Knjiga koja upravlja Planetarnim Kuama, i koji Duhovi pripadaju kojem stepenu Znaka, i Planetama u Znacima. Zvana Paulinska Umetnost. ETVRTI DEO je Knjiga zvana ALMADEL SOLOMONA, koja sadri Dvadeset etiri Glavna Duha koji upravljaju sa etiri Visine, ili 360 Stepeni Zodiaka. Ova dva poslednja Reda Duhova su Dobri, i zovu se TEURGIA, i trebaju biti traeni pomou Boanskog Traenja.

PETI DEO je Knjiga Beseda i Molitvi koje je Mudri Solomon koristio nad Oltarom u Hramu. Koja je zvana ARS NOVA, koja je otkrivena Solomonu od strane tog Svetog Anela Boga zvanog MIHAEL; i on je takoe primio mnoge kratke Beleke pisane Prstom Boga, koje su mu objavljene od pomenutog Anela sa Udarima Groma; bez kojih Beleki Kralj Solomon nikada ne bi postigao njegovu Veliku Mudrost, jer pomou njih je za kratko vreme on dobio Znanje svih Umetnosti i Nauka i Dobrih i Zlih; od ovih Beleki je nazvana NOTARSKA UMETNOST, itd.

Ove Najsvetije Misterije su otkrivene Solomonu.

_________________________________________________________________________________________________________

21

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Sada u ovoj Knjizi LEMEGETONA je sadrana cela Umetnost Solomona. I premda ima mnogih drugih Knjiga za koje se kae da su njegove, tek nijedna se ne moe uporediti sa ovom, jer ova ih sadri sve. Iako ima naslova sa nekim drugim Imenima Knjiga, KNJIGA HELSIOLA, koja je potpuno ista ovoj poslednjoj Knjizi Lemegetona zvanoj ARS NOVA ili ARS NOTORIA, itd. Ove Knjige su isprva naene u Kaldejskom i Hebrejskom Jeziku u Jerusalimu od strane Jevrejskog Rabina; i on ih je preveo u Grki jezik i odatle u Latinski, kao to je reeno.1

______________________________________________________________________________ 1 Samo prva od ovih pet knjiga je ovde izdana; astralno protivljenje uzgredno izdavanju svakog maginog spisa ne treba biti okrivljeno za ovo; ve angaovanje prevodioca u pitanjima drugog znaaja, kao to je prethodno nagoveteno. Ovaj istinski ivot ovog oveka i njegovih saradnika, sa verodostojnim prikazom njihovih istraivanja u magijskim umetnostima, itd., se moe potraiti u mojem predstojeem tomu: Istorija Reda Zlatne Zore. - Urednik._________________________________________________________________________________________________________

22

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Shemhamphorash.1. BAEL. Prvi glavni Duh je Kralj, koji vlada na Istoku, zvan BAEL. On te ini nevidljivim. On vlada nad 66 Legija Paklenih Duhova. Javlja se u razliitim oblijima, katkad kao maak, katkad kao aba, a katkad kao ovek, a katkad kao sva ova oblija u jednome. Govori hrapavo, to je njegov karakter koji se obicno nosi kao Lamen pred onim, koji ga zaziva, ili ti inae on nee uiniti ast.

_________________________________________________________________________________________________________

23

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

2. AGARES. Drugi duh je Vojvoda zvan AGREAS ili AGARES. On je pod moi Istoka, i dolazi u obliku starog svetloputog oveka, koji jae na krokodilu, nosei jastreba kokoara u svojoj aci, pa ipak blag u pojavi. On ini da se zaustavljaju oni koji tre, te vraa nazad odbegle. On poduava sve jezike i govore odmah zatim. Ima snagu takoe da razara dostojanstva i duhovna i svetska, pa prouzrokuje zemljotrese. Bio je od Reda Vrlina. Ima pod svojom vlau 31 Legiju Duhova. I to je njegov Pecat ili znaaj koji es ti nositi kao Lamen pred sobom.

_________________________________________________________________________________________________________

24

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

3. VASSAGO. Trei je moni Princ, koji je iste naravi kao AGARES. Zove se VASSAGO. Taj Duh je dobre naravi, a njegova sluba je izjavljivati stvari prole i budue, otkrivati sve skrivene i izgubljene stvari. On vlada nad 26 Legija Duhova, i to je njegov Peat.

_________________________________________________________________________________________________________

25

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

4. SAMIGINA, ili GAMIGIN. etvrti Duh je SAMIGINA, veliki Markiz. Javlja se u obliku malog konja ili magarca, i tada se pretvara u ljudski oblik na zahtev Majstora. On govori hrapavim glasom. Vlada nad 30 Legija Niih. O poduava sve slobodne nauke, i izvetava o mrtvim duama, koje su umrle u grehu. A njegov Peat je ovaj koji treba nositi pred Magom kad je zaziva.

_________________________________________________________________________________________________________

26

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

5. MARBAS. Peti Duh je MARBAS. On je veliki Predsednik, a javlja se najpre u obliku velikog lava, a posle, na zahtev Majstora, preuzima ljudski oblik. On istinito odgovara o istinitim i skrivenim stvarima. Prouzrokuje bolesti i lei ih. Opet, on daje veliku mudrost i znanje u mehanikim umetnostima, i moe pretvarati ljude u druge oblike. On upravlja nad 36 Legija Duhova. A njegov Peat je ovaj, koji treba nositi kao to je gore reeno.

_________________________________________________________________________________________________________

27

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

6. VALEFOR. esti duh je VALEFOR. On je moni Vojvoda, a javlja se u obliku lava s magareom glavom, zavijajui. On je dobar Familijar, ali kad se isprobava on je Familijar za krau. Upravlja nad 10 Legija Duhova. Njegov Pecat je ovaj, to se mora nositi, hteo li ga ti za Familijara ili ne.

_________________________________________________________________________________________________________

28

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

7. AMON. Sedmi Duh je AMON. On je Markiz velikih moi, i najmraniji. Javlja se kao vuk sa zmijskim repom, bljujui iz svojih usta vatrene plamenove, ali na zapovest Maga on uzima na sebe oblik oveka sa pseim zubima smetenim u glavi kao u gavrana, ili kao ovek sa gavranovom glavom. Govori sve, i prolost i budunost. On izaziva osvete i smiruje rasprave meu prijateljima. Vlada nad 40 Legija Duhova. Njegov Peat je ovaj koji se mora nositi kao gore navedeno.

_________________________________________________________________________________________________________

29

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

8. BARBATOS. Osmi Duh je BARBATOS. On je veliki Vojvoda, a javlja se kad je Sunce u Strelcu, sa etiri plamenita Kralja u drutvu njihovih velikih trupa. Daje razumevanje pesme ptica, i glasovima drugih stvorenja, takvih kao lajanje pasa. On otvara skrivena blaga, koja su skrivena arolijama Magova. On je iz Reda Vrlina, od kojih zadrava neki deo, pokazuje sve prolo i budue, miri prijatelje i one koji su u Moi. On vlada nad 30 Legija Duhova. Njegov Peat poslunosti jeste ovaj, koji nosi pred sobom kao to je gore spomenuto.

_________________________________________________________________________________________________________

30

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

9. PAIMON. Deveti Duh u ovom redu je PAIMON, veliki Kralj, vrlo posluan Luciferu. On se javlja u obliku oveka koji sedi na dvogrboj kamili s najslavnijom krunom na glavi. Pred njim ide mnotvo Duhova, kao ljudi sa trubama i zvonima, to lepo odzvanjaju, i sa svim drugim vrstama muzikih instrumenata. Ima jak glas pa grmi kad prvi put dolazi, a njegov glas (govor) je takav da Mag ne moe dobro razumeti ako ga ne moe primorati. Taj duh moe ovladati svim umetnostima i naukama, i drugim tajnim stvarima. On moe otkriti ta je u zemlji i ono to je pod vodom, i ono to je razum, i gde je on, ili koju god stvar elis saznati. Daje dostojanstvo i potvruje ga. On vee i ini bilo kog oveka podvrgnutog Magu, ako on to eli. On daje dobre Familijare (kune duhove), takve koji mogu poduavati sve umetnosti. Njega mora gledati prema zapadu. Iz Reda je Vlasti. On ima pod sobom 200 Legija Duhova - deo njih su iz Reda Anela, a drugi deo iz Reda Monika. Ako zove ovog Duha, samog Paimona, mora mu prineti neku zrtvu, pratie ga dva Kralja po imenu LABAL i ABALIM, i takoe drugi Duhovi koji su iz Reda Moi u njegovoj skupini, i 25 Legija. A ti Duhovi koji su podloni njima nisu uvek s njima, dok ih Mag ne prisili. Njegov Peat jeste ovaj koji se mora nositi kao Lamen pred tobom...

_________________________________________________________________________________________________________

31

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

10. BUER. Deseti Duh je BUER, veliki Predsednik. On se javlja u Strelcu i to je njegov oblik kad je Sunce tamo. On poduava filozofiju, moralnu i prirodnu, logiku umetnost, takoe vrline svih trava i biljaka. On zaceljuje sve preteranosti u oveku, a daje dobre Familijare. Upravlja nad 50 Legija Duhova, a njegov karakter poslunosti je onaj koji mora nositi ako ga zaziva da se javi.

_________________________________________________________________________________________________________

32

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

11. GUSION. Jedanaesti Duh je veliki i jaki Vojvoda, po imenu GUSION. On se javlja kao Xenopilus. On govori sve, prolost, sadanjost i budunost, a pokazuje znaenje i reava sva tvoja pitanja. On smiruje i pomiruje prijateljstva, daje ast i dostojanstvo svakome. Vlada nad 40 Legija Duhova. Njegov je Peat ovaj, koji nosi kao to je gore reeno.

_________________________________________________________________________________________________________

33

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

12. SITRI. Dvanaesti Duh je SITRI. On je veliki Princ, a javlja se prvo s leopardovom glavom i grifonovim krilima, ali na naredbu Majstora Egzorcizma preuzima ljudski oblik, i to vrlo lep. Rasplamsava mukarevu ljubav prema enama, a ene ljubavlju prema mukarcima, i uzrok je da se oni pokazuju nagima ako poeli. Upravlja nad 60 Leguja Duhova. Njegov peat je ovo, koji treba nositi pred sobom.

_________________________________________________________________________________________________________

34

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

13. BELETH. Trinaesti Duh zove se BELETH (BILETH ili BILET). On je moni Kralj i straan. On je na bledom konju sa trubama i drugim vrstama muzikih instrumenata koji sviraju pred njim. On je vrlo besan kad se prvi put javlja, tj. dok Egzorcist odlae svoju odvanost. Da bi uinio ovo on mora drati leskov tap u ruci, udarivi njime juni i istoni deo, ocrtavsi trougao izvan kruga mora zapovediti da ue u nega okovima i nalozima Duhova kako sledi nakon ovoga. Ako on ne ue u trougao, na vae pretnje, ponovi predstavu tih okova i ari pred njim i tada e on popustiti, ui i uiniti ono to zapoveda Egzorcist. Ali on je veliki Kralj i treba ga primiti s potovanjem, kao to to ine Kraljevi i Prinevi koji ga prate. Mora uvek imati srebrni prsten na srednjem prstu ili levu ruku drati na svome licu da bi se zatitio od gorueg daha besnog Duha (vidi Magiki Krug), kao to ine jo pred AMAYMON-om. Taj veliki Kralj BELETH prouzrokuje svaku ljubav i mukarca i ene, dok Majstor Egzorcist nije ispunio njegovu elju. On je iz Reda Moi, i vlada nad 85 Legija Duhova. Ovo je njegov Plemeniti peat, koji se mora nositi pred tobom tokom rada.

_________________________________________________________________________________________________________

35

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

14. LERAJE, ili LERAIKHA. etrnaesti Duh zove se LERAJE, (LERAIKHA ili LERAIE). On je Markiz velik u moi, koji se prikazuje u obliku Strelca odevenog u zeleno, s lukom i tobolcem. On prouzrokuje sve velike bitke i borbe, i ini da se gnoje rane prouzrokovane strelevim strelama. Ovo pripada Strelcu. On upravlja nad 30 Legija Duhova, i ovo mu je Peat...

_________________________________________________________________________________________________________

36

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

15. ELIGOS. Petnaesti Duh je ELIGOS, veliki Vojvoda, a javlja se u obliku dobroudnog viteza, koji nosi koplje kao znak i zmiju. On otkriva skrivene stvari, poznaje dogaaje koji e se desiti, i ratove, i kako e se vojnici suoiti. On je uzrok ljubavi gospode i velikih osoba. On upravlja nad 60 Legija Duhova. Ovo mu je Peat...

_________________________________________________________________________________________________________

37

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

16. ZEPAR. esnaesti Duh je ZEPAR. On je veliki Vojvoda, i javlja se u crvenoj opremi sa oklopom, kao vojnik. Njegov zadatak je prouzrokovati da ene vole mukarce, i uvesti ih zajedno u ljubav. On takoe ini da se oni svlae. Upravlja nad 26 Legija Niih Duhova, a Peat mu je ovaj kojem se on pokorava ako ga vidi.

_________________________________________________________________________________________________________

38

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

17. BOTIS. Sedamnaesti Duh je BOTIS, veliki Predsednik i Grof. On se javlja najpre u obliku gadne otrovnice, na naredbu Maga uzima ljudski oblik sa velikim zubima i dva roga, nosei sjajan i otar ma u ruci. Govori o svemu prolom i buduem, pomiruje prijatelje i neprijatelje. Vlada nad 60 Legija Duhova, i evo njegovog Peata...

_________________________________________________________________________________________________________

39

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

18. BATHIN. Osamnaesti Duh je BATHIN. On je moan i snaan Vojvoda. Javlja se kao snaan ovek sa zmijskim repom koji sedi na svetlom konju (ili magarcu). Poznaje osobine trava i dragog kamenja, i moe prenositi ljude naglo iz jedne zemlje u drugu. Vlada nad 30 Legija Duhova. Ovo je njegov Peat koji se mora nositi kako je gore reeno.

_________________________________________________________________________________________________________

40

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

19. SALLOS. Devetnaesti Duh je SALLOS (ili SALEOS). On je velik i moan Vojvoda, a javlja se u obliku elegantnog vojnika to mirno jae na krokodilu, s vojvodskom krunom na glavi. On je uzrok enske ljubavi prema mukarcu, a muke prema eni, i upravlja nad 30 Legija Duhova. Ovo mu je Peat...

_________________________________________________________________________________________________________

41

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

20. PURSON. Dvadeseti Duh je PURSON, veliki Kralj. Njegova pojava je prijatna, poput oveka lavljeg lica, koji nosi stranu otrovnicu u ruci i jae na medvedu. Pred njim idu mnogi trubai svirajui. Poznaje mnoge skrivene stvari, moe otkriti blago i rei sve prolo, sadanje i budue. Moe uzeti telo ljudsko ili vazduno, i odgovara istinito na sve zemaljske stvari, tajne i boaske, i o stvaranju Sveta. Donosi sa sobam Familijare i pod njegovom zapoveu su 22 Legije Duhova, delom iz Reda Vrlina a delom iz reda Prestola. Njegov Znak, Peat, ili Karakter je ovo, emu on iskazuje poslunost, koji es nositi u vreme akcije...

_________________________________________________________________________________________________________

42

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

21. MARAX. Dvadesetprvi Duh je MARAX (u nekim kodeksima pisano MORAKX). On je veliki Grof i Predsednik. Javlja se kao veliki bik s ljudskim licem. Zadatak mu je nainiti velike poznavaoce astronomije i svih slobodnih nauka. Daje dobre Familijare, mudre, koji poznaju vrline dragocenih trava i kamenja. Upravlja nad 30 Legija Duhova, a Peat mu je ovo, koji se mora napraviti i nositi kao to je gore reeno...

_________________________________________________________________________________________________________

43

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

22. IPOS. Dvadesetdrugi Duh je IPOS. On je Grof i moni Princ, javlja se u obliku anela s lavljom glavom, guskinom nogom i zeijim repom. Poznaje sve prolo, sadanje i budue. Cini ljude duhovitim i smelim. Vlada nad 36 Legija Duhova. Ovo mu je Peat koji mora nositi...

_________________________________________________________________________________________________________

44

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

23. AIM. Dvadesettrei Duh je AIM. On je veliki snani Vojvoda. Javlja se u obliku lepog oveka, ali sa tri glave, prva zmije, druga oveka sa dve zvezde na elu, trea je kao u teleta. Jae na otrovnici nosei vatreni ugarak u svojoj ruci, kojim potpaljuje gradove i velike trgove. ini te duhovitim na sve mogue naine i daje ispravne odgovore na sve privatne stvari. Upravlja nad 26 Legija Niih Duhova, a njegov Peat je ovo, koji es nositi kao to je gore reeno...

_________________________________________________________________________________________________________

45

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

24. NABERIUS. Dvadesetetvrti Duh je NABERIUS. On je najvaljaniji Markiz, a prikazuje se u obliku crnog drala koji lepra oko kruga, i kad on govori hrapav mu je glas. ini ljude lukavim u svim umetnostima i naukama, posebno u umetnosti retorike. Vraa izgubljena dostojanstva i poasti. Upravlja nad 19 Legija Duhova. Ovo mu je Peat koji valja nositi...

_________________________________________________________________________________________________________

46

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

25. GLASYA-LABOLAS. Dvadesetpeti Duh je GLASYA-LABOLAS. On je moni Predsednik i Grof, a prikazuje se u obliku psa s grifonovim krilima. Poduava sve umetnosti i nauke u jednom trenutku, a zaetnik je krvoprolia i ubistava. Poduava sve stvari prole i budue. Ako eli prouzrokovae ljubav i prijatelja i neprijatelja. Moe uiniti oveka nevidljivim. Ima pod svojom upravom 36 Legija Duhova. Ovo mu je Peat...

_________________________________________________________________________________________________________

47

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

26. BUNE, ili BIM. Dvadesetsesti Duh je BUNE (BIME ili BIM). On je snaan, velik i moan Vojvoda. Javlja se u obliku zmaja s tri glave, jedna psa, jedna grifona a jedna oveka. Govori visokim i ugodnim glasom. Menja mesto mrtvih i uzrok je da se Dusi koji su pod njim sakupljaju zajedno na vaim grobovima. On daje bogatstvo oveku, ini ga mudrim i reitim. Daje istinite odgovore na pitanja. Upravlja sa 30 Legija Duhova. Njegov peat je ovo, kome ukazuje potovanje. On ima jo jedan peat (koji je prvi od ovih ali poslednji je najbolji).

_________________________________________________________________________________________________________

48

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

27. RONOV. Dvadesetsedmi Duh je RONOVE. Javlja se u obliku udovista. Poduava vrlo dobro o umetnosti retorike, daje dobre sluge, znanje jezika i usluge s prijateljima ili neprijateljima. On je Markiz i veliki Grof, ima pod zapovednitvom 19 Legija Duhova. Ovo mu je Peat...

_________________________________________________________________________________________________________

49

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

28. BERITH. Dvadesetosmi Duh u redu, kako ih je Solomon povezao zove se BERITH. On je moan, velik i straan Vojvoda. Ima dva druga imena to su mu ih ljudi dali nedavno, npr. BEALE ili BEAL, i BOFRY ili BOLFRY. Javlja se u obliku crveno odevenog vojnika sa zlatnom krunom na glavi koji jae crvenog konja. Daje istinite odgovore za prolost, sadanjost i budunost (to nije u skladu s tvrdnjom da je veliki laljivac i da se u njega ne moe uzdati). Mora se posluziti jednim prstenom kad ga zaziva, kako smo pre rekli u vezi sa Belethom (Duh br.13). On moe pretvoriti sve metale u zlato. Moe dati dostojanstva i moe ih uvrstiti u oveku. Govori vrlo razgovetnim i suptilnim glasom. Veliki je laljivac i ne moete se pouzdati u njega. Vlada nad 26 Legija Duhova. Njegov Peat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

50

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

29. ASTAROTH. Dvadesetdeveti Duh je ASTAROTH. On je moni i snani Vojvoda, a javlja se u obliku povreenog anela koji jae na paklenoj zveri poput zmaja. U svojoj desnoj ruci nosi otrovnicu. Ne sme nikada pustiti da ti se priblii, da te ne povredi svojim bunim dahom. Zato Mag mora drati Magini Prsten blizu svog lica i to e ga odbaniti. On daje prave odgovore o prolom, sadanjem i buduem, i moe otkriti sve tajne. On e izjaviti kako su Dusi pali, ako elis, i razlog njihovog pada. Moe uiniti da ljudi na udesan nain saznaju o svim slobodnim naukama. Vlada nad 40 Legija Duhova. Ovo mu je Peat, koji nosi pred sobom kao Lamen, ili ti se inae on nee javiti niti pokoriti.

_________________________________________________________________________________________________________

51

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

30. FORNEUS. Trideseti Duh je FORNEUS. On je moan i velik Markiz, a javlja se u obliku velikog morskog udovista. On nauava i ini da se ljudi udesno razumeju u umetnost retorike. Uzrok je da ljudi steknu dobro ime, da uvaju znanje i razumevanje jezika. ini da neko bude zavoljen od svojih neprijatelja, isto kao od svojih prijatelja. Vlada nad 29 Legija Duhova, delom iz Reda Prestola, delom iz Reda Anela. Ovo mu je Peat, koji nosi...

_________________________________________________________________________________________________________

52

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

31. FORAS. Tridesetprvi Duh je Foras. On je moni Predsednik, javlja se u formi jakog oveka u ljudskom obliku. Moe dati razumevanje ljudima kako mogu upoznati vrednost svih trava i dragog kamenja. Poduava umetnost logike i etike u svim njihovim delovima. Ako eli, on ini ljude nepobedivim (vie na mentalnom planu), da dugo ive i da budu reiti. Moe otkriti blago i pokriti izgubljene stvari. Vlada nad 29 Legija Duhova i njegov Peat je ovaj koji nosi...

_________________________________________________________________________________________________________

53

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

32. ASMODAY. Tridesetdrugi Duh je ASMODAY ili ASMODAI. On je veliki Kralj, snaan i moan. Javlja se sa tri glave od kojih je prva bika, druga oveka, a trea ovna. Ima i rep zmije a iz njegovih usta izlaze vatreni plamenovi. Noge su mu presvuene plovnom koom kao u guske. Sedi na paklenom zmaju, a u ruci nosi koplje sa zastavom. On je prvi i bez premca pod Moi AMAYMON-a, on ide ispred svih. Ako Egzorcistu bude palo na pamet da ga zazove, neka bude daleko i neka stoji na nogama celo vreme delovanja skinuvi kapu ili frizuru, jer ako nosi neto na glavi AMAYMON e ga prevariti i opozvati sva njegova delovanja da se otkriju. Ali im Egzorcist vidi Asmoday-a u gore spomenutom obliju, mora ga zazvati njegovim imenom govorei: "Jesi li ti Asmoday?" i on to nee porei, pa e se malo-pomalo nakloniti do zemlje. On daje Prsten Vrlina, poduava umetnost aritmetike, astronomije, geometrije i sve zanate uopteno. Daje istinite i pune odgovore na tvoja pitanja. ini ljude nevidljivim. Pokazuje mesto gde lee blaga i uva ga. On meu Legijama Amaymona vlada nad 72 Legije Niih Duhova. Njegov Peat je ovaj, to mora nositi kao Lamen na svojim grudima...

_________________________________________________________________________________________________________

54

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

33. GAP. Tridesettrei Duh je GAAP. On je veliki Predsednik i moni Princ. Javlja se kad je Sunce u nekom od Junih Znakova u ljudskoj spodobi, hodajui pred etiri velika i mona Kralja, kao da je voa, da ih vodi na njihovom putu. Njegova sluba jeste initi ljude neosetljivim i neukim, takoe da im daje znanje u filozofiji i svim slobodnim naukama. Moe prouzrokovati ljubav ili mrznju, isto tako moe te poduiti i posvetiti u onom to pripada Vlasti AMAYMAN-a, njegovog Kralja. Moe osloboditi Familijare od strae drugih Magova, odgovara istinito savreno o prolom, sadanjem i buduem. Po volji i elji Egzorcista moe vrlo brzo prenositi ljude iz jednog kraljevstva u drugo. Vlada nad 66 Legija Duhova, a iz Reda je Moi. Njegov Peat je ovaj da se napravi i nosi kao to je napred reeno...

_________________________________________________________________________________________________________

55

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

34. FURFUR. Tridesetetvrti Duh je FURFUR. On je velik i moan Grof, koji se javlja u obliku jelena s vatrenim repom. Nikad ne govori istinu ako nije prisiljen, ili naveden unutar jednog trougla. A kad je unutra, uzee na sebe oblije Anela. Ako mu se zapoveda, govori hrapavim glasom. Drage volje e pokrenuti ljlubav izmeu mukarca i ene. Moe izazvati munje, gromove, ege i velike oluje. Ako mu se zapovedi, daje prave odgovore o stvarima tajnim i boanskim. Vlada nad 26 Legija Duhova. A njegov Peat je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

56

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

35. MARCHOSIAS. Tridesetpeti Duh je MARCHOSIAS. On je velik i moan Markiz, najpre se javlja kao vuk s grifonovim krilima i zmijskim repom koji bljuje vatru iz usta. Ali nakon nekog vremena po nalogu Egzorcista, uzima oblije oveka. Snaan je borac iz Reda Vlasti. Upravlja nad 30 Legija Duhova. Rekao je svojem upravitelju, koji je Solomon, da se nakon 1200 godina nada povratku na Sedmo Prestolje. A njegov Peat je ovo, valja ga napraviti i nositi kao Lamen...

_________________________________________________________________________________________________________

57

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

36. STOLAS, ili STOLOS. Tridesetesti Duh je STOLAS (ili STOLOS). On je velik i moan Princ, to se pred Egzorcistom javlja u prilici snanog gavrana, ali posle uzima oblije oveka. Poduava umetnost astronomije i osobine trava i dragog kamenja. Vlada nad 26 Legija Duhova, a Peat mu je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

58

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

37. PHENEX. Tridesetsedmi Duh je PHENEX (ili PHEYNIX). On je veliki Markiz, a javlja se kao ptica Feniks s deijim glasom. Peva mnogo divnih nota pred Egzorcistom, na ta se on ne sme osvrtati, nego ga malo-pomalo prisiliti na ljudsko oblije. Tada e, ako se od njega trai, on udesno govoriti o svim neobinim naukama. On je dobar i inzvanredan pesnik. Bie voljan da izvri tvoje zahteve. I on se nada povratku na Sedmo Prestolje nakon 1200 godina, kao to je rekao Solomon. Vlada nad 20 Legija Duhova, a njegov Peat je ovo, to ga nosi...

_________________________________________________________________________________________________________

59

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

38. HALPHUS, ili MALTHUS. Tridesetosmi Duh je HALPHAS (MALTHUS ili MALTHAS). On je veliki Grof, a javlja se u spodobi goluba dupljaa. Govori hrapavim glasom. Zadatak mu je da gradi kule, snabdeva ih orujem i municijom i rasporeuje ratnike. Vlada nad 26 Legija Duhova, a njegov Peat je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

60

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

39. MALPHAS. Tridesetdeveti Duh je MALPHAS. Javlja se najpre kao vrana, ali posle e staviti na sebe ljudsko oblije na zehtev Egzorcista, i govorie hrapavim glasom. On je moni Predsednik i pun snage. Moe graditi kue i visoke tornjeve, moe ti navesti ta neprijatelji ele, njihove misli i ono ta su uinili. Daje dobre Familijare. Ako mu prinese rtvu, primie je ljubazno i dragovoljno, ali e prevariti onoga koji je prinosi. Vlada nad 40 Legija Duhova, a Peat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

61

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

40. RUM. etrdeseti Duh je RAUM. On je veliki Grof, a javlja se najpre u obliku vrane, ali nakon naloga Egzorcista na sebe stavlja ljudsko oblije. Po zadatku krade blago iz kraljevskih kua i nosi ga gde mu se naredi. Razara gradove, dostojanstva ljudi, govori sve prolo, to jest, i to e biti. Prouzrokuje ljubav izmeu prijatelja i neprijatelja. On bee iz Reda Prestola, vlada nad 30 Legija Duhova, a Peat mu je ovo, to ga nosi kao to je pre toga reeno...

_________________________________________________________________________________________________________

62

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

41. FOCALOR. etrdesetprvi Duh je FOCALOR (FORCALOR ili FURCALOR). On je moan i snaan Vojvoda. Javlja se u obliku oveka sa grifonovim krilima. Zadatak mu je ubijati ljude, potapati ih u vodu, ruiti ratne brodove, jer on ima snagu nad vetrom i morem, ali nee ozlediti nijedno bie ako mu Egzorcist zapovedi protivno. On se isto nada povratku na Sedmo Postolje nakon 1000 godina. Vlada nad 30 Legija Duhova, a Peat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

63

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

42. VEPAR. etrdesetdrugi Duh je VEPAR (ili VEPHAR). On je Vojvoda velik i snaan, a javlja se poput morske device. Zadatak mu je upravljanje nad vodama, voditi brodove natovarene orujem, oklopom i municijom. Na zahtev Egzorcista moe odmah uzburkati mora i napuniti ih brodovima. Takoe ini da ljudi umiru posle tri dana od gnojnih rana ili povreda i uzrokuje da se crvi razvijaju u njima. Vlada nad 29 Legija Duhova, a Peat mu je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

64

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

43. SABNOCK. etrdesettrei Duh, kako im je kralj Solomon zapovedio da uu u posudu od mesinga, zove se SABNOCK (ili SAVNOK). On je Markiz, moan, velik i snaan. Javlja se u spodobi naoruanog vojnika s lavljom glavom, jaui na svetlom konju. Zadatak mu je graditi, dobro zatiene, visoke kule, utvrenja i gradove. Moe udariti ljude viednevnim ranama i gnojnim ozledama punih crva. Na zahtev Egzorcista daje dobre Familijare. Vlada nad 50 Legija Duhova, a Peat mu je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

65

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

44. SHAX. etrdesetetvrti Duh je SHAX (SHAZ ili SHASS). On je veliki Markiz, a javlja se u obliju goluba dupljaa, govorei hrapavim glasom, ali ipak sitnim. Po zadatku oduzima vid, sluh i razum, bilo kojeg oveka ili ene, krade novac iz kraljevskih kua, pa ga opet nosi za 1200 godina. Po zapovesti, dovese konje, ili bilo ta drugo. Mora ga prvo staviti u trougao, inae e te lagati i prevariti. Moe otkriti sve skrivene stvari, neuvane od Zlih Duhova. Daje dobre Familijare. Vlada nad 30 Legija Duhova, a Peat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

66

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

45. VINE. etrdesetpeti Duh je VINE (ili VINEA). On je veliki Kralj i Grof, a javlja se u obliju lava (ili s lavljom glavom) jaui na vrancu i nosei otrovnicu u svojoj ruci. Po zadatku otkriva skrivene stvari, vetice, vece, stvari sadanje, prole i budue. Na zahtev Egzorcista gradie kule, ruiti kamene zivove, i uzburkati vode olujama. Vlada nad 36 Legija Duhova. Peat mu je ovo, to nosi kako je gore reeno...

_________________________________________________________________________________________________________

67

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

46. BIFRONS. etrdesetesti Duh je BIFRONS (BIFROUS ili BIFROVS). On je Grof, a javlja se u obliku udovista, ali na nalog Egzorcista, ubrzo preuzima oveciju priliku. Njegov zadatak je da nekome omogui upoznavanje astrologije, gometrije i drugih umetnosti i nauka. Poduava vrline dragog kamenja i uma. On menja i premeta mrtva tela, i pali prividne svee na grobovima mrtvih. Ima pod svojom upravom 6 Legija Duhova, (verovatnije 60). Njegov Peat je ovo, koji e on priznati i podvrgnuti mu se.

_________________________________________________________________________________________________________

68

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

47. UVALL, VUAL, ili VOVAL. etrdestesedmi Duh je UVALL (VUAL ili VOVAL). On je Vojvoda, velik, jak i moan. Najpre se javlja u obliku snane kamile, ali nakon malo vremena na nalog Egzorcista on uzima ljudski prikaz. Govori egipatskim jezikom, mada ne savreno (danas moze jasno govoriti kopski). Njegova sluba je pribaviti ljubav ena, govoriti prole, sadanje i budue stvari. Takoe pribavlja prijateljstvo meu prijateljima i neprijateljima. Bio je iz Reda Moi ili Monika. Upravlja sa 37 Legija Duhova, a njegov Peat je ovaj, da bude napravljen i noen pred tobom...

_________________________________________________________________________________________________________

69

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

48. HAAGENTI. etrdesetosmi Duh je HAAGENTI. On je Predsednik, a javlja se u obliku snanog bika s grifonovim krilima. To je najpre, dok posle na nalog Egzorcista uzima ljudski izgled. Zadatak mu je uiniti ljude mudrima, uputivi ih u razliite stvari. Pretvara sve metale u zlato, vino u vodu i vodu u vino. Upravlja s 33 Legije Duhova, a Peat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

70

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

49. CROCELL. etrdesetdeveti Duh je CROCELL (ili CROKEL). Javlja se u obliku Anela. On je veliki i moni Vojvoda, koji mistiki govori o skrivenim stvarima. Poduava umetnost geometrije i slobodne nauke. Na egzorcistov nalog izazvae jake umove, poput hukanja mnogih voda, i bez blizine vode. Zagreva vodu i otktiva kupke. Bee iz Reda Moi, pre svog pada, kao to je izjavio kralju Solomonu. Upravlja s 48 Legija Duhova. Njegov Peat je ovo, koji nosi kao to je napred reeno.

_________________________________________________________________________________________________________

71

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

50. FURCAS. Pedeseti Duh je FURCAS. On je Vitez, a javlja se u obliju okrutnog starca, sede glave i duge brade, jaui na svetlom konju s otrim maem u ruci. Po zadatku poduava umetnost filozofije, astrologije, retorike, logike, hiromantije i piromantije, u svim delovima savreno. Ima pod svojom vlau 20 Legija Duhova. Njegov Peat je ovako napravljen...

_________________________________________________________________________________________________________

72

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

51. BALAM. Pedesetprvi Duh je BALAM. On je straan, velik i moan Kralj. Javlja se s tri glave, Prva je poput bika, druga oveka, a trea je poput ovna. Ima rep zmijski i plamtee oi. Jae na divljem medvedu i nosi sokola u svojoj aci. Govori hrapavim glasom, dajui ispravne odgovore o prolom, sadanjem i buduem. Omoguuje da ljudi postanu nevidljivi, i da budu duhoviti. Upravlja nad 40 Legija Duhova. Njegov Peat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

73

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

52. ALLOCES. Pedesetdrugi Duh je ALLOCES (ili ALOCAS). On je Vojvoda, velik, moan i jak, a javlja se u obliku vojnika (ili ratnika). Jae na velikom konju. Lice mu je poput lava, vrlo crveno s plamenim oima. Govor mu je hrapav i vrlo velik. Poduava umetnost astronomije i sve slobodne nauke. Dovodi dobre Familijare, a vlada nad 36 Legija Duhova. Njegov Peat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

74

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

53. CAMIO ili CAM. Pedesettrei Duh je CAMIO (ili CAIM). On je veliki Predsednik, a javlja se u obliku ptice zvane drozd, dok posle uzima izgled oveka koji u ruci nosi britki ma. Kao da govori u goruem pepelu ili vatrenom ugljevlju. Dobar je raspaljiva. Sluba mu je davati ljudima razumevanje svih ptica, mukanje vola, lajanja pasa i drugih stvorova, i glasa vode. Daje prave odgovore o onome to e se dogoditi. Bio je iz Reda Anela, ali sad upravlja nad 30 Legija Paklenih Duhova. Njegov Peat je ovo, koji nosi...

_________________________________________________________________________________________________________

75

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

54. MURMUR, ili MURMUS. Pedesetetvrti Duh zove se MURMUR (MURMUS ili MURMUX). On je veliki Vojvoda i Grof, a javlja se u prilici ratnika koji jae na grifonu, s vojvodskom krunom na glavi. Pred njim idu njegovi ministri s velikim trubama to odjekuju. Poduava savreno filozofiju, po volji Egzorcista prisiljava due umrlih da odgovaraju na pitanja. Bio je delom iz Reda Prestola, a delom iz Reda Anela. On sad vlada nad 30 Legija Duhova, a Peat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

76

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

55. OROBAS. Pedesetpeti Duh je OROBAS. On je veliki i moni Princ, a javlja se najpre kao konj, al na zapoved Egzorcista, uzima oblik oveiji. Sluba mu je da otkriva sve stvari prole, sadanje i budue. Takoe daje dostojanstvo, prelatske slube i sklonost prijatelja i neprijatelja. Daje prave odgovore o boanstvu i stvaranju Sveta. Vrlo je veran Egzorcistu i ne doputa drugom Duhu da se mea. Upravlja s 20 Legija Duhova. Njegov Peat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

77

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

56. GREMORY, ili GAMORI. Pedesetesti Duh je GREMORY (ili GAMORY). On je Vojvoda, snaan i moan, a javlja se u liku lepe ene s krunom vojvotkinje vezanoj oko struka koja jae na velikoj kamili. Njegov zadatak je da prorie o prolom, sadanjem i buduem, o skrivenom blagu, i o tome gde ono lei, a pribavlja i ljubav ena mladih i starih. Upravlja nad 26 Legija Duhova, a njegov Peat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

78

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

57. OS, ili VOSO. Pedesetsedmi Duh je OSE (VOSO ili OSO). On je veliki Predsednik, prikazuje se nejpre kao leopard, ali nakon malo vremena preuzima oblije oveka. Zadatak mu je uiniti nekoga otroumnim u slobodnim naukama, i daje prave odgovore o Boanskim i Tajnim stvarima. Moe pretvoriti Egzorcistu u bilo koji oblik, tako dobro, da bude ubeen da je on uistinu ta stvar ili oblik. Upravlja nad 3 Legije Duhova (verovatnije 30), a Peat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

79

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

58. AMY, ili AVNAS. Pedesetosmi Duh je AMY (ili AVNAS). On je veliki Predsednik, a javlja se prvo u obliku rasplamsale vatre, ali nakon malo vremana postaje ljudska spodoba. Sluba mu je da nekoga uini savrenim znalcem u astronomiji i svim slobodnim naukama. Daje dobre Familijare i moe nehotice otkriti blago koje uvaju Duhovi. Upravlja nad 36 Legija Duhova i njegov Peat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

80

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

59. ORIAX, ili ORIAS. Pedesetdeveti Duh je ORIAX (ili ORIAS). On je veliki Markiz, javlja se u obliku lava (ili s lavljim licem). Jae na snanom i jakom konju, sa zmijskim repom, a u desnoj ruci dri dve siktave zmijurine. Nauava vrline zvezda, zna kue planeta i kako shvatiti njihove vrline. Pretvara ljude, daje im dostojanstva, prelatske slube, potvrdu o tome i naklonost s prijateljima i neprijateljima. Upravlja nad 30 Legija Duhova, a ovo mu je Peat...

_________________________________________________________________________________________________________

81

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

60. VAPULA, ili NAPHULA. ezdeseti Duh je VAPULA (ili NAPHULA). On je Vojvoda velik, snaan i moan, javlja se u obliku lava s grifonovim krilima. Zadatak mu je poduiti ljude u svim umetnostima i profesijama, takoe u filozofiji i drugim naukama. Upravlja nad 36 Legija Duhova, a njegov Peat ili Znak je ovako napravljen, nosies ga kako je napred reeno...

_________________________________________________________________________________________________________

82

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

61. ZAGAN. ezdesetprvi Duh je ZAGAN. Veliki Kralj i Predsednik, a javlja se najpre u obliku bika s grifonovim krilima, ali nakon nekog vremena uzima na sebe ljudski oblik. ini ljude duhovitim, moe pretvoriti vino u vodu, a krv u vino, takoe vodu u vino. Moe pretvoriti sve metale u novac vlasti iji je metal. Moe ak napraviti lude mudrima. Vlada nad 33 Legije Duhova, a Peat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

83

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

62. VOLAC, VALAK, VALU, ili UALUC. ezdesetdrugi Duh je VOLAC (VALAK ili VALU ili UALAC). On je Predsednik, moan i jak, a javlja se kao dete s aneoskim krilima koje jae na dvoglavom zmaju. Daje prave odgovore o skrivenom blagu i govori gde se mogu videti zmije. Ono to donese Egzorcistu, bez ikakve sile ili nasilja, je upotrebljivo. Upravlja nad 38 Legija Duhova, a Peat mu je ovo..

_________________________________________________________________________________________________________

84

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

63. ANDRAS. ezdesettrei Duh je ANDRAS. On je veliki Markiz, koji se javlja u obliku anela s glavom crnog nonog gavrana. Jae na snaznom crnom vuku, a ima i britak i sjajan ma u svojoj ruci. On seje neslogu. Ako Egzorcist ne vodi brigu, on e pobiti njega i njegove blinje. Vlada nad 30 Legija Duhova, a ovo mu je Peat...

_________________________________________________________________________________________________________

85

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

64. HAURES, HAURAS, HAVRES, ili FLAUROS. ezdesetetvrti Duh je HAURES (HAURAS ili HAVRES ili FLAUROS). On je veliki Vojvoda, a javlja se najpre kao leopard, snaan, jak i straan, ali nakon malo vremena, na Egzorcistovu zapoved, uzima na sebe ljudsko oblije, plamenih i vatrenih oiju i najstranijeg dranja. Daje prave odgovore o svemu sadanjem, prolom i buduem. Ali ako nije nateran u trougao, lagae u svemu, namamie i prevariti Egorcistu. Govorie o stvaranju Sveta, Boanstvu, pa kako su pali on i drugi Duhovi. Po Egzorcistovaj zelji on razara i pali neprijatelje, isto tako nee trpeti isprobavanje od bilo kog drugog Duha. Vlada nad 36 Legija Duhova, a Peat mu je ovo, valja ga nositi kao Lamen...

_________________________________________________________________________________________________________

86

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

65. ANDREALPHUS. ezdesetpeti Duh je ANDREALPHUS. On je moan Markiz, a javlja se u obliku pauna uz veliku buku. Nakon nekog vremena preuzima ljudski oblik. Moe savreno predavati geometriju, inei ljude vrlo suptilnim u tome, i svemu onom to pripada merama i astronomiji. Moe pretvoriti oveka u oblije ptice. Vlada nad 30 Legija Paklenih Duhova, a Peat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

87

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

66. CIMEJES, CIMEIES, ili KIMARIS. ezdesetesti Duh je CIMEJES (CIMEIES ili KIMARIS). On je Markiz, moan, velik, jak i snaan, a javja se kao hrabar ratnik koji jae na dobrom vrancu. Vlada nad svim Duhovima u delovima Afrike. Savreno nauava gramatiku, logiku, retoriku, otkriva izgubljene, skrivene stvari i blaga. Vlada nad 20 Legija Paklenih, a Peat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

88

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

67. AMDUSIAS, ili AMDUKIAS. ezdesetsedmi Duh je AMDUSIAS (ili AMDUKIAS). On je Vojvoda, velik i snaan, a javlja se najpre kao jednorog, ali na Egzorcistov zahtev on staje pred njim u ljudskoj prilici, ineci da trube i sve vrste muzikih instrumenata jee, al ne odmah i neposredno. Takoe, moe prouzrokovati da se drvee savija i njie po volji Egzorcistovoj. Daje inzvanredne Familijare. Upravlja nad 29 Legija Duhova. Peat mu je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

89

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

68. BELIAL. ezdesetosmi Duh je BELIAL. On je moni i snani Kralj, a stvoren je odmah nakon Lucifera. Javlja se u obliku dva lepa Anela koja sede u vatrenim kolima. Govori umilnim glasom, i izjavljuje da je pao prvi iz najvrednije vrste koja je bila pod Mihajlom i drugim Nebeskim Anelima. Po zadatku deli poloaje, senatorstva i budi naklonost prijatelja i neprijatelja. On daje izvanredne Familijare, a vodi 80 Legija Duhova (verovatnije 30, stvarni broj je 50, barem je to bilo 1898). Pripazi dobro da Kralj BELIAL mora imati darove, rtve koje mu daje Egzorcist, ili inae nees dobiti tane odgovore na pitanja. Ali tada se ne zadrava jedan sat u istinim, ako nije prisiljen Boanskom Moi. Njegov Peat je ovaj, koji se mora nositi kao to je gore reeno.

_________________________________________________________________________________________________________

90

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

69. DECARBIA. ezdesetdeveti Duh je DECARABIA. Javlja se najpre u obliku zvezda u pentagramu, K, ali posle, na naredbu Egzorciste, uzima oveiju spodobu. Sluba mu je otkrivati vrline ptica i dragog kamenja, uiniti da razne vrste ptica lete pred Egzorcistom, pevaju i piju kao to to ine prirodno. Upravlja sa 30 Legija Duhova, dok je on sam veliki Markiz. A njegov Peat je ovaj koji valja nositi...

_________________________________________________________________________________________________________

91

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

70. SEERE, SEAR ili SEIR. Sedamdeseti Duh je SEERE (SEAR ili SEIR). On je moni i silni Princ, pod AMAYMON-om, Kraljem od Istoka. Javlja se u obliku lepog oveka dok jae na krilatom konju. Po zadatku stie da na brzinu preda ili donese obilje stvari, prenosei ih gde god elis. Moze proi celom zemljom u tren oka. Tano izvetava o svim vrstama krae, skrivenom blagu i mnogim drugim stvarima. On je ravnoduno dobre naravi i rado ini ta Egzorcist eli. Vlada nad 26 Legija Duhova, a ovo mu je Peat to valja nositi...

_________________________________________________________________________________________________________

92

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

71. DANTALION. Sedamdesetprvi Duh je DANTALION. On je Vojvoda, veliki i moni, a javlja se u obliku oveka s mnogo lica, svim mukim i enskim licima, nosei knjigu u desnoj ruci. Moe bilo koga nauavati sve umetnosti i nauke, izjavljuje bilo ije tajne besede, jer on zna misli svih ljudi i ena i moe ih promeniti po volji. Moe pobuditi ljubav, preuzeti oblije osobe iz bilo kog dela sveta. Upravlja nad 36 Legija Duhova, i ovo mu je Peat, to ga volja nositi...

_________________________________________________________________________________________________________

93

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

72. ANDROMALIUS. Sedamdesetdrugi Duh po Redu je imena ANDROMALIUS. On je Grof velik i moan, prikazuje se kao ovek sa velikom zmijom u ruci. Po zadatku vraa nazad lopova i ukradenu robu, otkriva sve zloe i meetare, otkriva skriveno blago, a kanjava lopove i druge zle ljude. On vlada nad 36 Legija Duhova. Njegov Peat je ovaj, te ga nosi kako je gore reeno.

_________________________________________________________________________________________________________

94

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

To su 72 mona Kralja i Princa, kojima je Kralj Solomon zapovedio da uu u mesinganu posudu, zajedno sa svojim Legijama, iji su efovi bili BELIAL, BILETH, ASMODAY i GAAP. Treba upozoriti da je Solomon to uinio zbog njihove oholosti, jer nikada nije naveo drugi razlog zato ih je tako ograniio. A kad ih je tako ograniio i zapeatio u posudu, on ih je Bojom Moi prognao u duboko jezero ili rupu u Babilonu. A oni iz Babilona, jedva ekajuci da vide tako neto, svi pooe u jezero da razbiju i otvore posudu, nadajui se, da se unutra nai veliko skladite blaga. Ali kad su je razbili i otvorili, odmah izletee glavni Dusi u pratnji svojih Legija. Svi su bili vraeni na preanja mesta osim Beliala koji je uao u neku sliku i iz nje davao odgovore onima koji su mu prinosili rtve, i astili sliku kao svog Boga... ZAPAANJA Najpre upoznaj i dri se meseevih mena, kada radi. Najbolji dani bi bili, kad je Mesec star 2, 4, 6, 8, 10, 12 ili 14 dana, kako Solomon kae, a ni jedan drugi dan ne bi bio koristan. Peati 72 Kralja moraju se napraviti od metala. Kraljeva u Suncu (Zlato), Markiza u Mesecu (Srebro), Vojvoda u Veneri (Bakar), Prelatske slube u Jupiteru (Cink), Vitezova u Saturnu (Olovo), Predsednika u Merkuru (iva), Grofova u Veneri (Bakar) i Mesec (Srebro), iste je jaine... Ova 72 Kralja bila bi pod Vlau AMAYMON-a, CORSON-a, ZIMIMAY-a ili ZIMINIAR-a i GOAP-a koji su 4 velika Kralja, a vladaju u 4 etvrti ili Kardinalnim Takama (Ova etvorica Kraljeva se obino zovu Oriens ili Uriens, Paymon ili Paymonia, Ariton ili Egyn i Amaymon ili Amaimon. Rabini ih esto nazivaju: Samael, Azazel, Azael i Mahazael). Istok, Zapad, Sever i Jug, ne smeju se zazivati osim u Velikim Okolnostima, ali se mogu zazivati i biti im zapoveeno da poalju odreenog Duha pod njihovom vlau, kako se pokazuje u sledeim Zazivima ili Zaklinjanjima. Slavni Kraljevi mogu biti vezani od 9 do 12 sati u podne i od 3 do zalaska Sunca. Markizi mogu biti vezani od 3 po podne do 9 u noi i od 9 u noi do Sunevog izlaska. Vojvode mogu biti vezani od izlaska Sunca do podneva, po vedrom vremenu. Prelati se mogu zarobiti bilo koji sat u danu. Vitezovi mogu od svitanja dana do izlaska Sunca ili od 4 sata do zalaska Sunca. Predsednici, u bilo koje vreme osim u suton, nou, ako Kralj kome su podvrgnuti ne biva zazivan. Grofovi, bilo koji sat dana, tako je to u umama ili u bilo kojim drugim mestima kuda ljudi ne zalaze, ili gde nema buke.

_________________________________________________________________________________________________________

95

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

KLASIFIKACIJA 72 GLAVNA DUHA IZ GOETIE PREMA NJIHOVOJ TITULI [[!]] (Peat u Zlatu) Kraljevi: (1.) Bael; (9.) Paimon; (13.) Beleth; (20.) Purson; (32.) Asmoday; (45.) Vin; (51.) Balam; (61.) Zagan; (68.) Belial. [[$]] (Peat u Bakru) Vojvode: (2.) Agares; (6.) Valefor; (8.) Barbatos; (11.) Gusion; (15.) Eligos; (16.) Zepar; (18.) Bathin; (19.) Sallos; (23.) Aim; (26.) Bun; (28.) Berith; (29.) Astaroth; (41.) Focalor; (42.) Vepar; (47.) Vual; (49.) Crocell; (52.) Alloces; (54.) Murmur; (56.) Gremory; (60.) Vapula; (64.) Haures; (67.) Amdusias; (71.) Dantalion. [[&]] (Peat u Cinku) Prinevi i Prelati: (3.) Vassago; (12) Sitri; (22.) Ipos; (33.) Gap; (36.) Stolas; (55.) Orobas; (70.) Seere. [["]] (Peat u Srebru) Markizi: (4.) Samigina; (7.) Amon; (14.) Leraj; (24.) Naberius; (27.) Ronov; (30.) Forneus; (35.) Marchosias; (37.) Phenex; (43.) Sabnock; (44.) Shax; (59.) Orias; (63.) Andras; (65.) Andrealphas; (66.) Cimeies; (69.) Decarbia. [[#]] (Peat u Merkuru) Predsednici: (5.) Marbas; (10.) Buer; (17.) Botis; (21.) Marax; (25.) Glasya-Labolas; (31.) Foras; (33.) Gap; (39.) Malphas; (48.) Hagenti; (53.) Cam; (57.) Ose; (58.) Amy; (61.) Zagan; (62.) Valac. [[%]] (Peat u Bakru ili Srebru-ekvivalent) Grofovi: (17.) Botis; (21.) Marax; (25.) Glasya-Labolas; (27.) Ronov; (34.) Furfur; (38.) Halphas; (40.) Rum; (45.) Vin; (46.) Bifrons; (72.) Andromalius. [[']] (Peat u Olovu) Vitezovi: (50.) Furcas. Primetiete da neki meu spomenutim Duhovima poseduju dve titule razliitog ranga ili poloaja. 45-ti je Kralj i Grof, 25-ti je Predsednik i Grof... "Princ" i "Predsednik" prividno se upotrebljavaju kao meusobno zamenjivi termini. Verovatno se Peati Grofova moraju izraivati od gvoa, a Predsednika u smei ili bakra i srebra ili srebra i ive, kako je metal Marsa iskljuen iz popisa, a metali pripisani planetama, njih 7 su: Saturnu pripada Olovo, Jupiteru Kalaj, Marsu Gvoe, Suncu Zlato,