aktiv za maternji jezik i knjiŽevnost vannastavne ... za maternji jezik i knj... · aktiv za...

Click here to load reader

Post on 26-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AKTIV ZA MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST

  vannastavne aktivnosti

  DRAMSKA SEKCIJA

  Dramska sekcija aktivno radi u koli dugi niz godina.Najbrojnija je,a lanovi su uenici svih razreda Gimnazije,ekonomske i medicinske struke.Uestvuju u pripremanju oglednih asova,predstavama,gostovanjima kole.Svi lanovi dobijaju ansu da pokau svoj talenat i da ga usavravaju.Pojedini lanovi nae sekcije aktivno rade i van kole,na nivou nae i drugih optina.

 • Posljednjih deset godina, polaznici ove sekcije su bili glavni nosioci svih znaajnijih projekata. Od maja 2000. godine izvedeni su zapaeni performansi i predstave, na kojima je godinama struni saradnik bio scenograf Zoran Joki.

  Pomenuemo samo neke: Krivo je more, Kapetan Petar elali, Capt. Vizin- 360 stepeni oko Boke, Jo jedno popodne kod Isidore, Odbrana Sokratova, Trojica, iste ruke, kao i programe Put od hiljadu milja poinje jednim korakom i Lako mi je s nemirom, ne mogu da umirim mir.

  Nekoliko puta, lanovi dramske sekcije su svoj rad predstavili kotorskoj, tivatskoj i novljanskoj publici.

  Ove godine, rade na pripremanju elave pjevaice i Stilskih vjebi. Za Dan kole, u saradnji sa literarano-recitatorskom sekcijom pripremaju program pod nazivom Portret umjetnika u mladosti.

  Angaovanja u radu ove sekcije donose:

  znanja steena usvajanjem sadraja koji zahtijevaju izuavanje, razumijevanje i pamenje,

  razvijanje kritikog miljenja i socijalnih vjetina, sticanje vrlina, pozitivnih navika, odgovornog i kulturnog ponaanja, sticanje sposobnosti javnog nastupa, uspostavljanja odnosa sa publikom,

  improvizacije

 • LITERARNO RECITATORSKA SEKCIJA

  Biti lan literarno-recitatorske sekcije znai razvijati osjeaj za rije, knjievnoumjetniku i svakodnevnu,proirivati i produbljivati literarno obrazovanje.lanovi sekcije izgrauju sebe u svestranu stvaralaku osobu razvijenih sposobnosti izraavanja,stvaranja,doivljavanja,spoznavanja i vrjednovanja umjetnikog djela.Radom u grupi stiu se trajna zanimanja za jezik i umjetnost,ostvaruju se mnogobrojni susreti itaoca i teksta,itaoca i autora.Redovnim pohaanjem sekcije uenici razvijaju osjeaj za ekspresivnost pjesnike slike i poetske igre rijeima,bude interes za nove teme i knjievne forme.Jednostavno,dolazi do cjelovitog doivljavanja knjievnosti kao estetske stvarnosti,preoblikovanja uenikovog spontanog doivljaja u stvaralaki in,tj. oblikovanje vlastitog literarnog izraza.

  OSTALI CILJEVI:-upoznavanje knjievne batine svog naroda;-susreti s knjievnicima;

 • -susreti s drugim i srodnim sekcijama;-uestvovanje u literarnim takmienjima;-upoznavanje knjievnika i njihovih djela koja nisu u nastavnom programu;-razvijanje i stvaranje svijesti o svojim estetskim potrebama i estetskim potrebama drugih.

  lanovi literarno-recitatorske sekcije aktivno uestvuju u svim programima koje organizuje kola.Mnogi lanovi ukljueni su u rad vankolskih kulturnih zbivanjai postiu lijepe rezultate.U saradnji sa ostalim sekcijama(dramskom,muzikom,likovnom) organizuju knjievne veeri i uestvuju u realizaciji svakog javnog asa.Posebno su bili uspjeni u realizaciji javnog asa Na tragu Danila Kia,organizovanog povodom obiljeavanja dvadesetogodinjice smrti velikog pisca.

  Ove godine,u martu,gost nae kole bio je profesor Aleksandar Jerkov.Poznati knjievni kritiar, za vrijeme svog dvodnevnog boravka ,uenicima je odrao predavanje na temu:Poetika D.Kia i B.Pekia.Profesori Aktiva sa lanovima recitatorsko-literarne sekcije organizovali su i veernje druenje sa knjievnim kritiarem.Kotorskoj publici i uenicima predstavljene su knjige prof.Jerkova :De/konstitucija i Samo/osporavanje.Vodea tema je bila Orfiko zavetanje.

 • K L U B P R I J A T E LJ A U M J E T N O S T I

  Aktiv za maternji jezik i knjievnost,s namjerom da kod uenika razvije zanimanje za umjetniki izraz,upoznavanje s kulturnim ustanovama i kulturnim deavanjima ,doao je na ideju da oformi Klub prijatelja umjetnosti.Ciljevi ovog kluba su:

 • razvijanje kulture gledanja,praenja i miljenja,buenja zanimanja za kulturne sadraje u javnim prostorima

  interesovanje za dramu,mjuzikl,ples,crte,sliku,muziku i rije navikavanje uenika na praenje vijesti(internet,Radio Kotor,Radio Skala,,pozorini programi u Kotoru,Tivtu i Herceg Novom) praenje kulturnih dogaanja kao to su izlobe,pozorine

  predstave,filmovi,koncerti i predstavljanje knjiga vanuionika aktivnost u prostoru pozorine, koncertne ili kino dvorane,

  muzeja i galerije u saradnji s kulturnim institucijama grada Kotora i Tivta.

  Sadraji rada Kluba bie istaknuti na sajtu Gimnazije (35 asova godinje).Raspored asova rada nee biti ravnomjerno rasporeen po mjesecima zbog usklaivanja rada kole i programa kulturnih institucija.Organizovanje Kluba motivisano je idejom da od naredne kolske,2011/2012.,bude obnovljeno tampanje kolskog asopisa .Oekujemo da e lanovi Kluba prijatelja umjetnosti biti aktivni saradnici.

 • IZBORNI PREDMETI

  TEORIJA KNJIEVNOSTI 1

  Nastava iz ovog predmeta se izvodi sa po dva asa sedmino u I razredu gimnazije. Program obuhvata izuavanje knjievnih rodova i vrsta (lirike, epike i drame) i istoriju knjievnih teorija. Kroz primjere pjesama, pripovijedaka i romana, ue se razliiti pristupi knjievnom djelu, ali i likovnim, filmskim i medijskim tekstovima.Program je povezan sa gradivom maternjeg jezika i knjievnosti u I polugoditu, to pomae uenicima da bolje savladaju analizu lirskih pjesama, kao i strukturu epskih i dramskih djela. Rade se i struni tekstovi koji trae paljivo i temeljno itanje da bi se pravilno razumjeli. Program je dosta ozbiljan i zahtijeva od uenika kontinuirani rad na asu i kod kue. Prednosti su to uenici stiu znanja koja e koristiti u nastavi maternjeg jezika i knjievnosti sve etiri godine, ali i u nastavi drugih predmeta, kao na primjer, itanje tekstova s razumijevanjem i njihovo tumaenje i samostalno korienje strune literature.

  TEORIJA KNJIEVNOSTI 2

  Uenici drugog razreda koji su se opredijelili za izuavanje ovog izbornog predmetabie u prilici da se upoznaju sa savremenim knjievnim teorijama.Za prouavanje novih sadraja neophodno je imati vii nivo znanja iz humanistikih nauka,bez tekoa vladati vjetinama itanja i pisanja. Upoznavanje sa istorijom teorijske misli zapoinje u prvom razredu radom na odabra-nim tekstovima nastalim u periodu od antike do klasicizma.Nastava te oblasti u drugom razredu zapoinje izuavanjem estetike i hermeneutike 18.vijeka i zavrava modernim teorijskim pravcima 20.vijeka.

 • Od uenika se oekuje da umiju da prirede tekst na raunaru,da znaju da koriste rje-nike , enciklopedije i Internet. Cilj nastave teorije knjievnosti je razvoj uenikove linosti,razvijanje sposobnosti za aktivan ivot u drutvu koje se neprestano usavrava.

  UVOD U OPTU LINGVISTIKU

  Izborni predmet Uvod u optu lingvistiku daje mogunost uenicima da se bave lingvistikom kao empirijskom naukom. Otkrivajui fenomen jezika uopte (predmet opte lingvistike), funkciju jezika u drutvu (predmet sociolingvistike), ili razliitosti ostvarenja jezika pojedinca (predmet psiholongvistike), uenici e postajati svjesni znaaja ostvarenja jezika u svim sferama ivota.

  MEDIJSKA PISMENOST

  Gdje su mediji tu je i mo, ekonomska, ali i mo rijei, gdje se vlada rijeju mogua je i manipulacija. Ovaj izborni predmet navodi uenike na razmiljanje kako da medijski konstrukt razloe na sastavne dijelove i uoe vanost informacije koja se njime prenosi, kao i ono to je u njemu sakriveno. Cilj nastave je ukazivanje uenicima na sve vidove manipulacije i uticanje na formiranje njihovih kritikih stavova vezanih za to.