akti naؤŒelnika opإ tine srerenia - srebrenica akti naؤŒelnika opإ tine srebrenica ......

Download AKTI NAؤŒELNIKA OPإ TINE SRERENIA - Srebrenica AKTI NAؤŒELNIKA OPإ TINE SREBRENICA ... interesima fiziؤچkih

Post on 05-Feb-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ____________________________________________________________________________________________________________ Strana 1 od 131

  SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE SREBRENICA BROJ: 2/2017 Srebrenica, 14.08.2017. god.

  SKUPŠTINA OPŠTINE SREBRENICA ODLUKE, ZAKLJUČCI, PROGRAMI I JAVNI KONKURSI,

  AKTI NAČELNIKA OPŠTINE SREBRENICA

  AKTI NAČELNIKA OPŠTINE SREBRENICA

  Broj: 01-014-250/17

  Srebrenica, 31.03.2017. god. Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", broj: 97/16), člana 48. tačka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", broj: 97/16), člana 16. Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi ("Sl. glasnik RS", broj: 10/17), a u skladu sa članom 62. stav 1. tačka 8. i 92. Statuta opštine Srebrenica ("Sl. glasnik opštine Srebrenica", broj: 1/16), Uredbom o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", broj: 10/17) i Odlukom o osnivanju Opštinske uprave Srebrenica broj: 01-014-250-O/17 od 31.03. 2017. godine, Načelnik opštine Srebrenica donosi:

  PRAVILNIK

  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Srebrenica

  I OPŠTE ODREDBE

  Član 1.

  Ovim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Srebrenica (u daljem tekstu: Pravilnik) detaljnije se uređuju sledeća pitanja:  Organizacione jedinice;  Nadležnosti osnovnih i unutrašnjih

  organizacionih jedinica;  Način rukovođenja,  Ukupan broj opštinskih službenika i

  namještenika  Osnovna službena zvanja opštinskih službenika i

  namještenika,  Zasnivanje radnog odnosa,  Stručno osposobljavanje i usavršavanje

  službenika,  Naziv i raspored poslova po organizacionim

  jedinicama sa opisom poslova za svakog službenika i namještenika, u pogledu stručne spreme i drugih uslova za rad na radnim mjestima,

   Pripravnici i uslovi za prijem,  Javnost rada i pristup informacijama,

   Prelazne i završne odredbe.

  Član 2. Organizacija rada u Opštinskoj upravi Opštine Srebrenica (u daljem tekstu: opštinska uprava) zasniva se na principima ekonomičnosti, efikasnosti, djelotvornosti i javnosti rada organa jedinice lokalne samouprave u izvršavanju njihovih nadležnosti koji obuhvataju između ostalog, poštovanje slijedećih najvažnijih principa:  Objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno

  međusobno povezanih poslova u odgovarajuće osnovne i unutrašnje organizacione jedinice,

   Zakonito i blagovremeno odlučivanje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih lica,

   Stručno, racionalno i odgovorno obavljanje poslova i ostvarivanje zadatih ciljeva rada zaposlenih i imenovanih lica,

   Efikasno rukovođenje organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavljanjem poslova i

   Obezbjeđivanje javnosti rada organa jedinice lokalne samouprave.

  II ORGANIZACIONE JEDINICE I NJIHOVE

  NADLEŽNOSTI

  Član 3. Unutrašnja organizacija Opštinske uprave utvrđuje se u skladu sa vrstom, prirodom i obimom poslova koji proizilaze iz djelokruga rada pojedinih odjeljenja, službi i drugih organizacionih jedinica tako da se obezbijedi potpuno, efikasno i racionalno vršenje poslova. Organizacione jedinice u Opštinskoj upravi Srebrenica osnivaju se kao osnovne i unutrašnje organizacione jedinice. Osnovne organizacione jedinice su odjeljenja i službe, kojima rukovodi načelnik odjeljenja odnosno službe. Unutrašnja organizaciona jedinica je odsjek, kojim rukovodi šef odsjeka. Odjeljenja i službe moraju imati najmanje sedam izvršilaca uključujući i načelnika odjeljenja odnosno služe.

 • ____________________________________________________________________________________________________________ Strana 2 od 131

  Odsjek mora imati najmanje tri izvršioca a formira se unutar odjeljenja ili službe, izuzetno može se formirati kao samostalna organizaciona jedinica ukoliko specifičnost poslova to zahtjeva.

  Član 4.

  U skladu sa vrstom, obimom i prirodom poslova koje obavljaju pojedine osnovne i unutrašnje organizacione jedinice opštinske uprave, svi poslovi se grupišu u okviru slijedećih odjeljenja, službi i odsjeka opštinske uprave, kako slijedi: 4.1. ODJELJENJA OPŠTINSKE UPRAVE:

  4.1.1. Odjeljenje za opštu upravu, 4.1.2. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-

  komunalne poslove, 4.1.3. Odjeljenje za privredu i razvoj, 4.1.4. Odjeljenje za društvene djelatnosti i javni

  servis, 4.1.5. Odjeljenje za finansije.

  4.2. STRUČNE SLUŽBE

  4.2.1. Stručna služba skupštine opštine Srebrenica, 4.2.2. Stručna služba načelnika opštine i zajedničkih

  poslova. 4.3. ODSJECI OPŠTINSKE UPRAVE

  4.3.1. Odsjek-Jedinica za spašavanje i zaštitu u Odjeljenju za društvene djelatnosti i javni servis,

  4.3.2. Odsjek za pomoćne i zajedničke poslove u Stručnoj službi načelnika opštine i zajedničkih poslova,

  4.3.3. Odsjek za mjesne zajednice na području Skelana u Odjeljenju za opštu upravu.

  Član 5.

  Kabinetom rukovodi šef kabineta, koji je ujedno i načelnik stručne službe načelnika opštine. Načelnik opštine može imati najviše dva savjetnika, koje angažuje u opštinsku upravu bez prethodnog raspisivanja javnog konkursa. Savjetnici načelnika opštine moraju posjedovati najmanje završen četverogodišnji studij ili završen fakultet prvog ciklusa 240 ECTS bodova ili ekvivalent i najmanje tri godine rada u struci, a poželjno je da posjeduju i druge kvalifikacije. Savjetnici imaju pravo na naknadu za rad u visini propisanoj Pojedinačnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u opštinskoj upravi Srebrenica.

  Mandat šefa kabineta i savjetnika načelnika, prestaje prestankom mandata načelnika opštine, ostavkom ili razrješenjem. Na radno-pravni status šefa kabineta, savjetnika, službenika i namještenika raspoređenih u kabinetu načelnika opštine primjenjuju se opšti propisi o radu. Izuzetno, ako je za šefa kabinea raspoređeno lice sa statusom službenika ili namještenika u opštinskoj upravi, to lice, dok je u mandatu šefa kabineta, kao i nakon prestanka mandata, ima prava iz radnog odnosa službenika ili namještenika u opštinskoj upravi.

  Član 6. Obrazovanjem 5 (pet) odjeljenja osigurava se efikasno razgraničenje i podjela poslova i zadataka svakog odjeljenja i postizanje veće učinkovitosti, efektivnosti i odgovornosti. Za obavljanje poslova koji se vrše van obrazovanih odjeljenja, uspostavljaju se 2 (dvije) službe u kojima će se obavljati 3 (tri) kategorije poslova, i to:

  - stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe sazivanja i održavanja sjednica Skupštine opštine Srebrenica,

  - kadrovske, organizacione, analitičko- informativne poslove i poslove koordinacije za načelnika opštine, te

  - zajednički poslovi (tehnički i pomoćni) za opštinsku upravu.

  Član 7.

  U okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuje se u organizaciono tehničkom smislu posebna jedinica, odnosno Centar za pružanje usluga građanima – šalter sala (u daljem tekstu: Šalter sala), čiji zaposlenici su odgovorni šefu šalter sale i načelnicima odjeljenja iz kojih dolaze i u okviru kojih obavljaju poslove. Može se dozvoliti i trećim licima pružanje usluga u Šalter sali, a ista su odgovorna kako svom poslodavcu, tako i šefu šalter sale ili načelniku odjeljenja za opštu upravu u skladu sa ranije međusobno potpisanim ugovorom.

  Član 8. U vršenju poslova iz djelokruga rada organizacione jedinice, su dužne da primjenjuju takve metode i oblike rada kojima se postiže samostalan, stvaralački rad i afirmacija stručnog znanja službenika i namještenika, odgovornost za rad kao i davanje inicijative i prijedloga za što efikasnije obavljanje poslova.

 • ____________________________________________________________________________________________________________ Strana 3 od 131

  Član 9. Kod donošenja Pravilnika, načelnik opštine vodi računa o finansijskim mogućnostima i ograničenjima, te o javnom interesu uzimajući u obzir smjernice koje izdaje Vlada i nadležno ministarstvo.

  Član 10. Poslovi opštinske uprave su:

  - Izvršavanje i sprovođenje propisa skupštine opštine i načelnika opštine,

  - Pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donose skupština opštine i načelnik opštine,

  - Izvršavanje i sprovođenje zakonskih i drugih propisa, te obezbjeđenje vršenja poslova čije je izvršavanje povjereno opštini,

  - Administrativni i stručni poslovi za funkcionisanje mjesnih zajednica,

  - Poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara pogođenih elementarnim

  - nepogodama, - Vršenje stručnih i drugih poslova koje im povjeri

  skupština opštine i načelnik opštine.

  Član 11. Zaposleni u opštinskoj upravi obavljaju stručne i druge poslove za potrebe skupštine opštine i načelnika opštine, kao i poslove koji su im zakonom povjereni.

  Član 12. Načelnik opštine će u koordinaciji sa službenikom za ljudske resurse, načelnicima odjeljenja i načelnicima službi, najmanje jednom godišnje vršiti a