akta keselamatan & k ih t p k j 1994 akta keselamatan & k ih t p k j

of 16 /16
1 Akta Keselamatan & K ih t Pk j 1994 Akta Keselamatan & K ih t Pk j 1994 Kesihatan Pekerjaan 1994 - Akta 514 - (OSHA 1994) Kesihatan Pekerjaan 1994 - Akta 514 - (OSHA 1994) SKOP KANDUNGAN CERAMAH : Konsep OSHA 1994 Peruntukan-peruntukan Utama Akta

Upload: tranthu

Post on 14-Jan-2017

273 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

1

Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994

Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994Kesihatan Pekerjaan 1994

- Akta 514 -(OSHA 1994)

Kesihatan Pekerjaan 1994- Akta 514 -

(OSHA 1994)

SKOP KANDUNGAN CERAMAH :

• Konsep OSHA 1994

• Peruntukan-peruntukan Utama Akta

Page 2: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

2

STRUKTUR PERUNDANGAN

AKTA

Tugas & Kewajipan (Duties of Care)

Organisasi Keselamatan & Kesihatan

Pegawai JKKP, Notis Pembaikan & Larangan

STRUKTUR PERUNDANGAN

PERATURAN-PERATURANPERATURAN PERATURAN

Untuk memperincikan kehendak-kehendak khusus AKTA.

KOD TATA AMALANPanduan di dalam pematuhan AKTA.

Page 3: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

3

TUJUAN AKTA

Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja.

Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja(selain daripada orang-orang yang sedang bekerja).

Untuk mengalakkan suatu persekitaran pekerjaanyang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi orang-orang yang sedang bekerja.

Untuk mengadakan suatu sistem perundangan yang berasas kepada peraturan-peraturan dan tata amalan industri disamping peruntukan Akta.

FALSAFAH & KONSEP AKTATangungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atasdan kesihatan di tempat kerja terletak di atas mereka yang bekerja dengan bahayatersebut (pekerja) dan mereka yang mengujudkan bahaya tersebut (majikan)

Konsep setakat yang PRAKTIK atau MUNASABAH

Page 4: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

4

FALSAFAH & PRINSIP AKTA

“Peraturan Kendiri” atau “Pengurusan Tempat Kerja Sendiri” (Self Regulation)Tempat Kerja Sendiri (Self Regulation)

Kerjasama Pekerja (Cooperation) dan,

Perundingan (Consultation)

SKOP AKTA• merangkumi dan melindungi semua orang

yang bekerja dalam semua aktiviti ekonomi t k khid t b dtermasuk perkhidmatan awam, badan berkanun dan sektor swasta kecuali :-

Angkatan Tentera

Mereka yang bekerja di atas kapal perdagangan

Angkatan Tentera

Page 5: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

5

SKOP AKTAPengilangan

Perlombongan dan KuariPerlombongan dan Kuari

Pembinaan

Pertanian, Perhutanan dan Perikanan

Kemudahan Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan Kebersihan

Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi

P d B d R iPerdagangan Borong dan Runcit

Hotel dan Restoran

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan

Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah. IV Seksyen 15 ( 1 )Bah. IV Seksyen 15 ( 1 )

“Memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya”.

Page 6: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

6

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah. IV Seksyen 15 ( 1 )Bah. IV Seksyen 15 ( 1 )

“SETAKAT YANG PRAKTIK”Teruknya bahaya atau risiko terlibatPengetahuan mengenai hazad, risiko dan cara mengawalnya.Kewujudan dan Kesesuaian kaedahKewujudan dan Kesesuaian kaedah pengawalanKos yang terlibat bagi mengawal bahaya atau risiko tersebut

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG YG BEKERJA SENDIRI

Mengada dan menyelenggara loji dan sistem kerjayang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatanM b t ki t t l k h l k hMembuat perkiraan tentang langkah-langkah yangperlu diambil dalam penyimpanan, pengendalian,penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan.Menyediakan maklumat, arahan, latihan danpengawasan ke atas aktiviti-aktiviti berbahaya

M l t t k j t di kMenyelenggara tempat kerja serta menyediakanlaluan keluar dan masuk yang selamat.

Menyediakan dan memelihara persekitaraan tempatkerja yang selamat dan dengan kelengkapan yangmencukupi.

Page 7: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

7

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah. IV : Seksyen16Bah. IV : Seksyen16

“Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri menyediakan kenyataan bertulis mengenai DASAR AMNYA berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya, ORGANISASI dan PERKIRAAN yang sedang berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu dan memberitahu pekerjamenjalankan dasar itu dan memberitahu pekerja-pekerjanya tentang dasar tersebut.”

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah IV : Seksyen16Bah IV : Seksyen16Bah. IV : Seksyen16Bah. IV : Seksyen16

Kewajipan menyediakan POLISI OSHMenyediakan dasar yg bertulis.Semakan dari masa ke semasa dasar bertulis.Mengadakan susunatur dan perkiraan di dalamMengadakan susunatur dan perkiraan di dalam melaksanakan dasar tersebut.Memaklumkan kepada pekerja.

Page 8: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

8

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah. IV : Seksyen17Bah. IV : Seksyen17

Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri terhadap orang lain selain dari pekerja mereka.

• Memastikan setakat yang praktik mereka tidak terdedah kepada risiko bahaya dari tempat kerjakerja

• Memberi maklumat tentang aspek aktiviti di tempat kerja

Page 9: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

9

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRIBEKERJA SENDIRI Bah. IV : Seksyen18Bah. IV : Seksyen18

Kewajipan seseorang penghuni tempat kerja terhadap orang lain selain dari pekerja mereka.

PENALTI DI ATAS PELANGGARAN SEKSYEN 15 -18

• DENDA : tidak melebihi RM 50 000 00• DENDA : tidak melebihi RM 50,000.00

• PENJARA : tidak melebihi 2 tahun

• atau KEDUA-DUANYA SEKALI

Page 10: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

10

KEWAJIPAN MAJIKAN Bah. VII : Organisasi Keselamatan & KesihatanBah. VII : Organisasi Keselamatan & Kesihatan

Sek 28 : Pengawasan PerubatanSek. 28 : Pengawasan Perubatan

Sek. 29 : Pegawai Keselamatan Kesihatan

Sek. 30 : Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan

Denda RM 5,000.00 atau 6 bulan penjara atau kedua-, p jduanya sekali bagi setiap seksyen.

KEWAJIPAN MAJIKANBah. VII : Organisasi Keselamatan dan KesihatanBah. VII : Organisasi Keselamatan dan Kesihatan

JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN -JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATANSEKSYEN 30 (1)

Tiap-tiap majikan hendaklah menubuhkanJawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja, jika :-

Terdapat 40 atau lebih orang di tempat kerjaTerdapat 40 atau lebih orang di tempat kerja

Diarah oleh Ketua Pengarah JKKP

Page 11: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

11

OBJEKTIF PENUBUHAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Menggalakkan konsep perundingan dan gg p p gkerjasama bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Menyediakan forum atau saluran komunikasi dua hala untuk menyampaikan teguran, pandangan, maklumat dan maklumbalas mengenai isu-isu keselamatan dan kesihatan.

Memupuk minat dan motivasi semua pihak dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan

FUNGSI-FUNGSI UTAMA JKK

Membantu di dalam penyediaan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja selamatselamat

Menjalankan pemeriksaan

Menjalankan siasatan kemalangan dan aduan

Mengkaji semula polisi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja

Membantu menganjurkan program galakan dan pendidikan

Page 12: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

12

KEWAJIPAN MAJIKAN Bah VIII : Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Bah VIII : Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan, Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan, dan Siasatandan Siasatan

Hendaklah memberitahu pejabat JKKP terdekat

Pengamal Perubatan hendaklah melaporkan kepada Ketua Pengarah JKKP

PENALTI UMUM :DENDA : RM 10,000.00 atau PENJARA : 1 TAHUN atau KEDUA-DUA

Kesalahan berulang – RM 1000.00/hari

KEWAJIPAN AM PEKERJA 24 . (1) Adalah menjadi kewajipan setiap

pekerja yang sedang bekerja :-(a) memberi perhatian yang munasabah(a) memberi perhatian yang munasabah

bagi keselamatan dan kesihatan dirinyadan orang lain yang mungkin terjejas olehtindakan atau peninggalannya semasabekerja;

(b) memberi kerjasama samada kepada(b) memberi kerjasama samada kepadamajikan atau orang lain dalam halberkaitan dengan pematuhan terhadapOSHA 1994;

Page 13: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

13

KEWAJIPAN AM PEKERJA

(c) Memakai peralatan perlindungan diri yg dibekalkan olehmajikan ; danmajikan ; dan

(d) Mematuhi mana-mana arahan keselamatan dan kesihatanseperti yang dikehendaki di bawah OSHA 1994 danperaturan-peraturan.

KEWAJIPAN AM PEKERJA

24 (2). DENDA : Tidak melebihi RM 1,000.00 atau PENJARA : Tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya sekali.

Page 14: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

14

KEWAJIPAN AM PEKERJA

25. Seseorang yang dengan sengaja, melulu, atau cuaig y g g g j , ,menganggu atau menyalahgunakan apa-apa juayang diadakan atau dilakukan untuk kepentingankeselamatan, kesihatan dan kebajikan menurut Akta iniadalah melakukan suatu kesalahan dan, apabiladisabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM 20,000.00atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2tahun atau kedua-duanya.

CAJ DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA

M jik tid k b l h k j/l i k t

Majikan/Kesatuan Sekerja tidak boleh mendiskriminasi (memecat, mendera atau mengubah kedudukan)

Majikan tidak boleh mengenakan caj/levi ke atas pekerja

Page 15: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

15

PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 94

Employers’ Safety and Health General PolicyStatements Exception Regulations 1995Statements Exception Regulations 1995

Control of Industrial Major Accident HazardsRegulations 1996

Safety and Health Committee Regulations 1996Safety and Health Committee Regulations 1996

Classification, Packaging and Labeling ofHazardous Chemical Regulations 1997

PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 94

Safety and Health Officer Regulations 1997

Safety and Health Officer Order 1997Safety and Health Officer Order 1997

Use and Standard Exposure of ChemicalHazardous to Health 2000

Notification of Accident, Dangerous Occurrence, , g ,Occupational Poisoning and Occupational Disease Regulations 2004

Page 16: Akta Keselamatan & K ih t P k j 1994 Akta Keselamatan & K ih t P k j

16

RINGKASAN KESAN OSHA 94 KEPADA ORGANISASI

• Integrasi (kesepaduan) OSH di dalam sistemIntegrasi (kesepaduan) OSH di dalam sistem pengurusan organisasi – tiada lagi pengasingan di antara OSH dan aspek pengurusan yang lain.

• OSH akan diuruskan sama seperti lain-lain fungsi pengurusan di dalam organisasi.pengurusan di dalam organisasi.

IMPAK OSHA 94 KEPADA ORGANISASI

• Penurunan kes kemalangan, penyakit dan keracunan di tempat kerjakeracunan di tempat kerja

• Pengurangan kadar ponteng• Peningkatan daya pengeluaran dan qualiti• Memperbaiki perhubungan industri (Industrial

Relation)Relation)• Imej korperat yang lebih baik dan mantap• Kelebihan terhadap pesaing• Data dan maklumat untuk menetapkan piawaian