ako vymeniť predné brzdové kotúče na volkswagen

Click here to load reader

Post on 04-Apr-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ako vymeni predné brzdové kotúe na VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)Ako vymeni predné brzdové kotúe na VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
VIDEO TUTORIÁL
Tento proces výmeny môete poui pre model: VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 TDI
Postup sa môe mierne meni poda dizajnu auta.
WWW.AUTODOC.SK 1–27
Prípravok na zatlaenie brzdových piestov
Ráový kú
Momentový kú
1
WWW.AUTODOC.SK 3–27
Vymete brzdové kotúe na aute VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) v kompletnom sete na kadej náprave, bez ohadu na stav jednotlivých komponentov. Zaruí to rovnomerné brzdenie.
Proces výmeny je rovnaký pre oba brzdové kotúe na rovnakej náprave.
Pri výmene brzdových kotúov vdy vymete aj brzdové platniky.
Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
3
Uvonite upevovacie skrutky kolesa. Pouite rázový nástavec na koleso . 17.
WWW.AUTODOC.SK 4–27
5
Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek drte koleso.
WWW.AUTODOC.SK 6–27
kú.
9
WWW.AUTODOC.SK 7–27
11
WWW.AUTODOC.SK 9–27
Priviate strme k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadiky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
Uistite sa, e brzdový strme nevisí na brzdovej hadike.
Po odstránení brzdového strmea nestláajte brzdový pedál. Vypadol by toti piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
WD-40.
14
Pouite ráový kú.
WWW.AUTODOC.SK 10–27
Vyistite povrch brzdového kotúa. Pouite drôtenú kefu. Pouite sprej WD-40.
WWW.AUTODOC.SK 11–27
skrutkova.
20
kú. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.
22
Vyistite montáne otvory brzdového strmea a jeho driaka. Pouite drôtenú kefu.
WWW.AUTODOC.SK 14–27
Upevnite svorku brzdového strmea Pouite nástavec .21. Pouite momentový kú.
Utiahnite ju krútiacim momentom 75 Nm.
25
AUTODOC odporúa:
27
kú. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.
29
WWW.AUTODOC.SK 17–27
31
AUTODOC odporúa:
33
35
Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v kríovom poradí. Pouite momentový kú. Utiahnite ju
krútiacim momentom 120 Nm.
WWW.AUTODOC.SK 20–27
Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádri a ak je to potrebné, doplte ju.
37
Bez naštartovania motora stlate brzdový pedál niekokokrát, a kým nebudete cíti znaný odpor.
WWW.AUTODOC.SK 23–27
AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ
OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO
WWW.AUTODOC.SK 24–27
BRZDOVÉ KOTÚE: ŠIROKÝ VÝBER
BRZDOVÉ KOTÚE PRE VOLKSWAGEN: KÚPI TERAZ
WWW.AUTODOC.SK 26–27
Dokument obsahuje iba všeobecné odporúania, ktoré pre vás môu by uitoné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho pouitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.
AutoDoc neberie zodpovednos za iadne moné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je moné ich zameni s radami od odborníkov.
AutoDoc neberie zodpovednos za nesprávne alebo rizikové pouívanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúa by pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodriava všetky bezpenostné pravidlá. Pamätajte si: pouívanie dielov nízkej kvality nezaruí vášmu autu dostatonú mieru bezpenosti na cestách.
© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spolonos Autodoc GmbH.
WWW.AUTODOC.SK 27–27