akçansa Çimento sanayi ve ticaret anonim Şirketi · 2011. 3. 31. · 1 ocak - 30 haziran 2009...

of 63/63
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar hakkında inceleme raporu

Post on 01-Apr-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar hakkında inceleme raporu

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa

  Konsolide finansal tablolar hakkında inceleme raporu 1

  Konsolide bilanço 2-3

  Konsolide gelir tablosu 4

  Konsolide kapsamlı gelir tablosu 5

  Konsolide özkaynak değişim tablosu 6

  Konsolide nakit akım tablosu 7

  Konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar 8 – 61

 • 1 Ocak - 30 Haziran 2009 ara dönem konsolide finansal tablolar hakkında inceleme raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortakları’na: Giriş Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığı, Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (birlikte “Şirket” olarak anılacaktır) ekte yer alan 30 Haziran 2009 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık konsolide gelir tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. Şirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem konsolide finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. İncelemenin kapsamı İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem konsolide finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Sonuç İncelememiz sonucunda, ara dönem konsolide finansal tablolarının, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığı, Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Ertan Ayhan, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 12 Ağustos 2009 İstanbul, Türkiye

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

  (2)

  Varlıklar

  Dipnot referansları

  Cari dönem bağımsız

  incelemeden geçmiş

  Geçmiş dönem bağımsız

  denetimden geçmiş

  30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 Dönen varlıklar 245.448.403 256.000.434 Nakit ve nakit benzerleri 6 20.477.396 29.312.899 Finansal yatırımlar 7 - - Ticari alacaklar 10,37 142.662.297 118.882.746 -İlişkili taraflardan ticari alacaklar 17.331.578 1.393.250 -Diğer ticari alacaklar 125.330.719 117.489.496 Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar 12 - - Diğer alacaklar 11,37 5.353.040 8.598.820 Stoklar 13 73.330.201 89.107.876 Canlı varlıklar 14 - - Diğer dönen varlıklar 26 3.625.469 10.098.093 245.448.403 256.000.434 Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar 34 - - Duran varlıklar 864.645.754 877.787.220 Ticari alacaklar 10,37 - - Finans sektörü faaliyetlerinden alacakları 12 - - Diğer alacaklar 11,37 20.691 20.691 Finansal yatırımlar 7 75.590.003 63.680.758 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 27 - - Canlı varlıklar 14 - - Yatırım amaçlı gayrimenkuller 17 - - Maddi duran varlıklar 18 621.851.852 646.992.558 Maddi olmayan duran varlıklar 19 34.348.140 34.262.557 Şerefiye 20 129.457.887 129.457.887 Ertelenmiş vergi varlığı 35 1.794.735 1.603.602 Diğer duran varlıklar 26 1.582.446 1.769.167 Toplam varlıklar 1.110.094.157 1.133.787.654

  İlişikte 8 ile 61’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

  (3)

  Yükümlülükler

  Dipnot referansları

  Cari dönem bağımsız

  incelemeden geçmiş

  Geçmiş dönem bağımsız

  denetimden geçmiş

  30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 Kısa vadeli yükümlülükler 217.964.733 193.066.135 Finansal borçlar 8,37 133.523.613 125.063.791 -Finansal kredilerden borçlar 129.612.386 119.460.523 -Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 3.911.227 5.603.268 Diğer finansal yükümlülükler 9 - - Ticari borçlar 10,37 63.281.288 53.955.431 -İlişkili taraflara ticari borçlar 1.398.772 1.455.545 -Diğer ticari borçlar 61.882.516 52.499.886 Diğer borçlar 11,37 11.422.613 9.591.832 Finans sektörü faaliyetinden borçlar 12 - - Devlet teşvik ve yardımları 21 - - Dönem karı vergi yükümlülüğü 35 5.401.214 - Borç karşılıkları 22 3.767.747 4.376.931 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 26 568.258 78.150 217.964.733 193.066.135 Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara ilişkin yükümlülükler 34 - - Uzun vadeli yükümlülükler 146.991.588 176.145.349 Finansal borçlar 8,37 94.029.003 124.047.072 -Finansal kredilerden borçlar 91.870.619 120.276.981 -Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 2.158.384 3.770.091 Diğer finansal yükümlülükler 9 - - Ticari borçlar 10,37 - - Diğer borçlar 11,37 - - Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar 12 - - Devlet teşvik ve yardımları 21 - - Borç karşılıkları 22 2.677.541 1.992.062 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 24 12.685.787 13.476.183 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 35 37.599.257 36.630.032 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 26 - - Ozkaynaklar 745.137.836 764.576.170 Ana ortaklığa ait özkaynaklar 27 734.112.031 753.119.308 Ödenmiş sermaye 191.447.068 191.447.068 Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 233.177.582 233.177.582 Karşılıklı iştirak sermayesi düzeltmesi(-) - - Hisse senedi ihraç primleri - - Değer artış fonları 34.397.025 24.298.151 Yabancı para çevrim farkları - - Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 78.033.880 67.943.530 Geçmiş yıllar karları 156.160.570 131.983.269 Dönem net karı 40.895.906 104.269.708 Azınlık payları 27 11.025.805 11.456.862 Toplam yükümlülükler 1.110.094.157 1.133.787.654

  İlişikte 8 ile 61’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

  (4)

  Cari dönem Geçmiş dönem

  Bağımsız incelemeden

  geçmiş

  Bağımsız incelemeden

  geçmiş

  Dipnot referansları

  1 Nisan - 30 Haziran

  2009

  1 Ocak - 30 Haziran

  2009

  1 Nisan - 30 Haziran

  2008

  1 Ocak - 30 Haziran

  2008 Sürdürülen faaliyetler Satış gelirleri 28 200.967.464 336.441.331 247.170.362 405.308.410 Satışların maliyeti (-) 28 (154.245.510) (266.120.393) (173.546.138) (295.296.716) Ticari faaliyetlerden brüt kar 46.721.954 70.320.938 73.624.224 110.011.694 Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler - - - - Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-) - - - - Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar - - - - Brüt kar 46.721.954 70.320.938 73.624.224 110.011.694 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri(-) 29,30 (1.521.335) (3.311.175) (1.609.608) (3.129.474) Genel yönetim giderleri(-) 29,30 (4.789.218) (9.310.239) (5.343.601) (11.459.254) Araştırma ve geliştirme giderleri(-) 29,30 - - - - Diğer faaliyet gelirleri 31 1.133.336 2.762.742 1.295.184 2.353.377 Diğer faaliyet giderleri (-) 31 (4.515.188) (6.534.028) (5.804.565) (7.763.525) Faaliyet karı 37.029.549 53.928.238 62.161.634 90.012.818 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların

  kar/zararındaki paylar - -

  -

  - Finansal gelirler 32 7.763.839 20.540.652 26.416.397 30.940.522 Finansal giderler (-) 33 8.247.948 (26.011.001) (11.060.335) (33.075.240) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 53.041.336 48.457.889 77.517.696 87.878.100 Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri (8.950.343) (7.738.240) (15.501.399) (17.691.107) - Dönem vergi gelir/(gideri) 35 (8.770.518) (8.770.518) (13.018.992) (13.623.295) - Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) 35 (179.825) 1.032.278 (2.482.407) (4.067.812) Sürdürülen faaliyetler dönem kar/zararı 44.090.993 40.719.649 62.016.297 70.186.993 Durdurulan faaliyetler Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem

  kar/zararı - -

  - - Dönem kar/zararı 44.090.993 40.719.649 62.016.297 70.186.993 Dönem kar /zararının dağılımı Azınlık payları 27 (125.417) (176.257) 222.285 212.244 Ana ortaklık payları 27 44.216.410 40.895.906 61.794.012 69.974.749 Hisse başına kazanç/kayıp (Kuruş) 27 0,231 0,214 0,323 0,365 Sürdürülen faaliylerden hisse başına

  kazanç/kayıp (Kuruş) 0,231 0,214 0,323 0,365 Ağırlık ortalama hisse senedi sayısı 19.144.706.825 19.144.706.825 19.144.706.825 19.144.706.825 İlişikte 8 ile 61’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren döneme ait konsolide kapsamlı gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

  (5)

  Cari dönem Geçmiş dönem

  Bağımsız incelemeden

  geçmiş

  Bağımsız incelemeden

  Geçmiş

  Dipnot referansları

  1 Nisan - 30 Haziran

  2009

  1 Ocak - 30 Haziran

  2009

  1 Nisan - 30 Haziran

  2008

  1 Ocak - 30 Haziran

  2008 Dönem karı / (zararı) 44.090.993 40.719.649 62.016.297 70.186.993 Diğer kapsamlı gelir: Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim 27 8.468.459 11.909.244 (26.808.538) (51.117.162) Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir /

  giderleri 27 (1.810.370) (1.810.370) - - Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası) 6.658.089 10.098.874 (26.808.538) (51.117.162) Toplam kapsamlı gelir 50.749.082 50.818.523 35.207.759 19.069.831 Toplam kapsamlı gelirin dağılımı: Azınlık payları (125.417) (176.257) 222.285 212.244 Ana ortaklık payları 50.874.499 50.994.780 34.985.474 18.857.587 İlişikte 8 ile 61’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren döneme ait konsolide özkaynak değişim tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

  (6)

  Ödenmiş sermaye

  Ödenmiş sermaye

  enflasyon düzeltmesi

  farkları

  Kardan ayrılan

  kısıtlanmış yedek

  Değer

  artış fonu

  Net dönem karı

  Geçmiş yıllar karları

  Ana ortaklığa ait

  özkaynaklar

  Azınlık payları (Not 27)

  Toplam özkaynaklar

  1 Ocak 2008 bakiyesi 191.447.068 233.177.582 50.022.484 92.178.418 185.798.034 89.082.927 841.706.513 12.205.278 853.911.791 Transferler - - 17.921.046 - (185.798.034) 167.876.988 - - - Ödenen temettüler (Not 27) - - - - - (124.976.646) (124.976.646) (994.700) (125.971.346) Finansal varlıklar üzerindeki gerçekleşmemiş net gider (Not 7) - - - (51.117.162) - - (51.117.162) - (51.117.162) Net dönem karı - - - - 69.974.749 - 69.974.749 212.244 70.186.993 30 Haziran 2008 bakiyesi 191.447.068 233.177.582 67.943.530 41.061.256 69.974.749 131.983.269 735.587.454 11.422.822 747.010.276 1 Ocak 2009 bakiyesi 191.447.068 233.177.582 67.943.530 24.298.151 104.269.708 131.983.269 753.119.308 11.456.862 764.576.170 Transferler - - 10.090.350 - (104.269.708) 94.179.358 - - - Ödenen temettüler (Not 27) - - - - - (70.002.057) (70.002.057) (254.800) (70.256.857) Finansal varlıklar üzerindeki gerçekleşmemiş net gider (Not 7) - - - 11.909.244 - - 11.909.244 - 11.909.244 Net dönem karı - - - - 40.895.906 - 40.895.906 (176.257) 40.719.649 Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir / giderleri (Not 35) - - - (1.810.370) - - (1.810.370) - (1.810.370) 30 Haziran 2009 bakiyesi 191.447.068 233.177.582 78.033.880 34.397.025 40.895.906 156.160.570 734.112.031 11.025.805 745.137.836

  İlişikte 8 ile 61’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide nakit akım tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

  (7)

  Cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız

  incelemeden geçmiş

  Bağımsız İncelemeden

  geçmiş Dipnot

  referansları

  30 Haziran 2009 30 Haziran 2008 İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri Vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kar 48.457.889 87.878.100Vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:

  Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri/geliri 5.482.500 4.128.457Amortisman ve itfa payları 18, 19,30 28.509.379 27.600.829Kıdem tazminatı karşılığı 24 1.497.808 1.786.189Kıdem teşvik karşılığı (266.994) (115.569)Maden sahalarını doğaya kazandırma karşılığı, net 22 685.479 593.200Maddi ve maddi olmayan varlık satış karı/zararı 31 (116.998) (370.637)Faiz gideri 33 7.635.739 12.279.134Ceza karşılıklarının iskonto edilmesinden kaynaklanan faiz 22 - (111.317)Şüpheli alacak karşılığı 10 1.016.839 477.923Temettü gelirleri 32 (6.683.009) (14.419.044)Yasal dava karşılığı,net 22 - 2.450.000 İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 86.218.632 122.177.265 Net işletme sermayesindeki değişim Ticari alacaklar (24.244.004) (45.951.273)Diğer alacaklar (101.169) 12.661.708Stoklar 15.777.675 (23.683.973)Diğer dönen varlıklar 6.472.624 (2.384.417)Diğer duran varlıklar 186.721 3.810.580Ticari borçlar 9.325.857 5.801.348Diğer borçlar 1.844.689 3.204.079Diğer yükümlülükler 490.108 (969.445)Borç karşılıkları (59.184) 634.242Ödenen vergi (22.359) (5.584.766)Ödenen kıdem tazminatı ve primler 24 (2.571.210) (1.303.479)Şüpheli alacaktan tahsilatlar (552.386) (310.254) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişi 92.765.994 68.101.615 Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları Maddi varlık alımları, net (2.978.639) (36.850.460)Maddi olmayan varlık alımları 19 (573.466) (237.137)Maddi ve maddi olmayan varlık satış hasılatı 214.848 388.231Alınan temettü 32 6.683.009 14.419.044 Yatırım faaliyetlerinde sağlanan(kullanılan) net nakit 3.345.752 (22.280.322) Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları Alınan kısa vadeli kredilerden sağlanan nakit 112.538.493 189.095.842Ödenen kısa vadeli krediler (132.978.598) (73.085.822)Ödenen finansal kiralama borçları (3.552.697) (1.178.185)Azınlık hissedarlarına dağıtılan kar (254.800) (994.700)Ödenen temettü (70.015.965) (124.747.971)Ödenen faiz (10.683.682) (15.017.576) Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit (104.947.249) (25.928.412) Nakit ve nakit eşdeğerlerindeki net artış/(azalış) (8.835.503) 19.892.881 Dönem başı itibariyle nakit ve nakit eşdeğerleri 6 29.312.899 22.254.050 Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit eşdeğerleri 6 20.477.396 42.146.931 Nakit akışları için ek bilgi Faiz gelirlerinden elde edilen nakit 1.076.000 1.391.485 İlişikte 8 ile 61’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (8)

  1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Akçansa) 1967 yılında kurulmuş olan Akçimento Ticaret Anonim Şirketi (Akçimento) ve 1974 yılında kurulmuş olan Çanakkale Çimento Sanayi Anonim Şirketi’nin (Çanakkale) birleşmesi ile 30 Eylül 1996 tarihinde kurulmuştur. 12 Ocak 1996 tarihinde tamamı Cimenteries CBR S.A. (CBR)’a ait olan Mortelmaattschappij Eindhoven B.V. (Mortel), Çanakkale’nin %97,7 payını satın almıştır. 24 Temmuz 1996 tarihinde de, CBR Şirket, Çanakkale’deki hisselerini, çoğunlukla Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketine bağlı şirketlerin elinde tuttuğu Akçimento hisselerinin %30’u ile takas etmiştir. 1 Ekim 1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Akçimento, Çanakkale ile birleşmiş ve varlığını sona erdirmiş olup, Çanakkale’nin ismi Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Akçansa’nın hisseleri 1986 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir. 27 Kasım 2006 tarihinde, HeidelbergCement A.G.’nin % 100 oranında iştiraki olan CBR International Holdings B.V.’nin sahibi olduğu %39,72 oranında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamı yine HeidelbergCement A.G.’nin %100 oranında iştiraki olan HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L. şirketine devir olmuştur. Akçansa’nın genel merkezi ve kayıtlı ofisinin adresi Kozyatağı Mahallesi, Kaya Sultan Sokak, Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, No: 97, Kat: 5 – 8, Kozyatağı, İstanbul’dur. Konsolide mali tablolar yayınlanmak üzere 12 Ağustos 2009 tarihinde Akçansa yönetimi tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş mali tabloları ve bu mali tabloları tashih etme hakkı vardır. 25 no’lu dipnot da detaylarıyla anlatıldığı üzere Akçansa’yı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L. birlikte kontrol etmektedir. Konsolide mali tabloların sunumu amacıyla, Akçansa ve Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karçimsa - %50,99’u Akçansa’ya ait olan bağlı ortaklık) bundan böyle “Akçansa ve bağlı ortaklığı” veya “Şirket” olarak adlandırılacaktır. 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren 6 aylık dönemdeki ve 31 Aralık 2008 yılındaki personel sayısı (hepsi Türkiye’de istihdam edilmiş) sırasıyla 1,065 ve 1,132’tır. Faaliyet konusu Şirket, çimento, klinker, hazır beton ve agrega üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (9)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri Akçansa ve bağlı ortaklığı, muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu (Akçansa için), Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Konsolide mali tablolar Akçansa’nın ve bağlı ortaklığının yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup SPK tarafından yayınlanmış muhasebe standartlarına göre Şirket’in durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, bir takım tashihlere ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, tam konsolidasyon yöntemi ile konsolidasyonun yapılması, işletme birleşmelerinin kayda alınması, ertelenmiş vergi hesaplaması, alacak, borç ve diğer yükümlülüklerin iskonto edilmesi, kıdem tazminatı ve diğer karşılıkların hesaplamasıdır. Rayiç değerden taşınan finansal varlıklar ve vadeli işlemler gelir/gider tahakkukları hariç, mali tablolar maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Bu bağlamda Şirket finansal tabloların hazırlanmasında 31 Aralık 2007’ye kadar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın Seri: XI, No: 25, “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i esas almıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarının uygulanması durumunda da, SPK Muhasebe Standartları’na uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. Şirket’in konsolide finansal tabloları, 31 Aralık 2007’ye kadar, yukarıda bahsedildiği üzere SPK’nın izin verdiği alternatif yöntem çerçevesinde hazırlanmıştır. 9 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) uyarınca halka açık işletmeler 1 Ocak 2008’den itibaren finansal tablolarını, söz konusu Tebliğ’de öngörüldüğü üzere, Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama (UMS/UFRS) standartlarına uygun olarak hazırlamaya başlamıştır. Yukarıda belirtilen Seri: XI, No: 25 no’lu tebliğ uyarınca Şirket tarafından 31 Aralık 2007’ye kadar uygulanan alternatif yöntem ile Seri: XI, No: 29 tebliğ’inde öngörülen muhasebe politikaları arasında herhangi bir fark olmadığından dolayı, Şirket’in cari ve önceki dönem mali tablolarının hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikalarında bir değişiklik olmamıştır. Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan XI-29 numaralı tebliğinde belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. İşlevsel ve raporlama para birimi 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, Türkiye’nin yeni para birimi, eski para biriminden altı sıfırın atılmasıyla beraber, Yeni Türk Lirası olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle, “Yeni” referansı para biriminden kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak, Şirket’in 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ekteki finansal tabloları ve karşılaştırma amacıyla sunulan geçmiş yıl rakamları Türk Lirası (TL) olarak sunulmuştur (1 YTL=1 TL). Şirket’in işlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiştir.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (10)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden mali tablolardaki tutarları yeniden ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın varolan verilere dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, 30 Haziran 2009 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır. Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni standartlar, var olan standartlarda yapılan değişiklikler ve yorumlar aşağıda yer almaktadır: Şirket’in, finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayan yeni standart ve değişiklikler aşağıdaki gibidir; UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödeme (Değişiklik) - Hakkın Kazanılması ve İptal edilmesi” UMS 23, Borçlanma Maliyetleri” (Değişiklik) UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1’de yapılan değişiklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan Satılabilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler” (Değişiklik) UFRYK 13, “Müşteri Bağımlılık Uygulamaları” UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaatı ile İlgili Anlaşmalar” UFRYK 16, " Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım İle İlgili Riskten Korunma" UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” Şirket, faaliyet bölümlerine ilişkin ilgili söz konusu değişiklikleri, SPK’nın zorunlu raporlama formatında yaptığı değişiklikler doğrultusunda uygulamıştır. UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar” (Değişiklik) Gerçeğe uygun değer ölçümü ve likidite riskine ilişkin ek açıklamalar, yıllık finansal tabloların dipnotlarında belirtilecektir. UMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” (Değişiklik) Şirket finansal tabloların sunuluşuna ilişkin ilgili söz konusu değişiklikleri gelir tablosunun devamında sunarak SPK’nın zorunlu raporlama formatında yaptığı değişiklikler doğrultusunda uygulamıştır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (11)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) UFRS’lerdeki iyileştirmeler - Mayıs 2008 Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (UMSK) Mayıs 2008’de değişiklik getirdiği standartlar aşağıda sunulmuştur: UFRS 5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” UMS 8 “Muhasebe Politikaları Muhasebesel Tahmin ve Hatalardaki Değişimler” UMS 10 “Raporlamadan Sonraki Olaylar” UMS 16 “Sabit Kıymetler” UMS 18 “Hasılat” UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” UMS 20 “Devlet Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Kamuya Açıklanması” UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” (Değişiklik) UMS 28 “İştiraklerdeki Yatırımlar” UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” UMS 31 “Ortak Girişim Paylarının Mali Raporlaması” UMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” UMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar” UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” UMS 41 “Tarım”: (Değişiklik) UFRYK 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi) ve UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” : Şirket, hisse başına kar tutarını ara dönem kapsamlı gelir tablosu ekinde açıklamıştır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (12)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Ara dönem finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış ve 1 Temmuz 2009 tarihinde ve bu tarihten sonra başlayan hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olan ve Şirket tarafından erken uygulama yoluna gidilmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki gibidir: UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar’a İlişkin Yapılan Düzenlemeler” (Değişiklik) (1 Temmuz 2009 tarih ve bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Revize edilmiş UFRS 3 ve revize edilmiş UMS 27, 10 Ocak 2008 tarihinde UFRYK tarafından yayımlanmıştır. Değişikliğe tabii tutulmuş UFRS 3 (UFRS 3R) işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi, şerefiyenin kayıtlara alınması ile birleşmenin olduğu dönemin finansal sonuçlarının raporlanması hususlarına çeşitli değişiklikler getirmektedir. Söz konusu değişiklikler, satın alım ile ilişkilendirilen maliyetlerin giderleştirilmesini ve satın alım sırasında dikkate alınan şartlı durumlarda, raporlama dönemi sonrasında meydana gelen rayiç değer değişikliklerinin şerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir. Revize edilmiş UMS 27 (UMS 27R) bağlı ortaklığın hisse sahipliğinde meydana gelen değişikliklerin sermaye hareketi olarak değerlendirilmesi gerektiğini tanımlamaktadır. Böylelikle söz konusu sermaye hareketinin şerefiyeye veya kar zarara herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca, standart bağlı ortaklık zararlarının ve bağlı ortaklık üzerinde kaybedilen kontrolün muhasebeleştirilmesi konusunda da değişiklikler getirmektedir. Söz konusu değişiklik geriye ve ileriye dönük uygulanacaktır. UMS 39’da yapılan değişiklikler: Temmuz 2008’de yayınlanmış olup, 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. UMS 32, UMS 1, UFRS 3’de ve Mayıs 2008’de yayımlanan UFRS’deki iyileştirmeler çerçevesinde yapılan değişikliklerin UMS 39’da gerektirdiği değişiklikleri içermektedir. UFRS 1’de yapılan değişiklikler: Kasım 2008’de yayınlanmış olup, 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. UMS ve UFRS’lerde 3 Temmuz 2008 tarihine kadar gerçekleştirilen değişikliklerin UFRS 1’de gerektirdiği değişiklikleri içermektedir. UFRYK 17 ‘Parasal olmayan varlıkların hissedarlara dağıtımı: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup ileriye dönük uygulanacaktır)’: UFRYK 17, Şirket’in dağıtacağı temettünün nakdi veya gayri nakdi olması kararının Şirket hissedarlarına bırakılması durumunda, sözkonusu temettünün mali tablolarda nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin açıklama getirir. UFRYK 18: ‘Müşterilerden Varlık Transferi’: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir)’: Standard, müşterilerden alınan maddi duran varlıkların mali tablolarda nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin açıklama getirir.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (13)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) UFRS’lerdeki iyileştirmeler Nisan 2009’da Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) 12 standartta toplam 15 adet değişiklik gerçekleştirmiştir. UMSK’nın değişiklik getirdiği standartlar aşağıda sunulmuştur: - UFRS 2: UFRS 2 ve UFRS 3’ün kapsamı - UFRS 5: Satılmaya hazır varlık olarak sınıflanan duran varlıkların ve durdurulan faaliyetlerin

  açıklanması - UFRS 8: Bölümlere göre varlıkların açıklanması - UMS 1: Dönüştürülebilir araçların dönen/duran olarak sınıflanması - UMS 7: Muhasebeleştirilmemiş varlıklarla ilgili harcamaların sınıflanması - UMS 17: Arsa ve bina kiralamalarının sınıflaması - UMS 18: İşletmenin ana işletme gibi mi yoksa aracı gibi mi hareket ettiğinin belirlenmesi - UMS 36: Şerefiye değer düşüklüğü testindeki muhasebeleştirme birimi - UMS 38: Revize UFRS 3 ile ilgili ek değişiklikler - UMS 38: İşletme birleşmelerinde satın alınan maddi olmayan varlıkların rayiç değer ölçümü - UMS 39: Kredilerle ilgili peşin ödemeli cezaların saklı türev ürünü olarak değerlendirilmesi - UMS 39: İşletme birleşmesi sözleşmesindeki kapsam istisnası - UMS 39: Nakit akımı koruması muhasebesi - UFRYK 9: UFRYK 9 ve UFRS 3’ün kapsamı - UFRYK 16: Koruma amaçlı aracı olan işletmeye getirilen kısıtlamalarla ilgili değişiklik Kullanılan tahminler Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, düzeltme ihtiyacı doğduğunda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir : a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların

  ayrılma oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklara ilişkin detaylar Not 24’de yeralmaktadır.

  b) Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari

  ekonomik koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve anahtar müşteriler dışında kalan borçluların geçmiş performansları piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle şüpheli alacak karşılıkları Not 10‘da yansıtılmıştır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (14)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) c) Şirket yönetimi özellikle bina ve makina ekipmanların faydalı ekonomik ömürlerinin

  belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur. d) Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde

  katlanılacak olan sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığa ilişkin açıklamalar Not 22’de yeralmaktadır.

  e) Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak ve ne kadar geçmişten geldiği

  incelenmekte, teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto oranlarına ilişkin veriler kullanılmakta ve katlanılacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda net gerçekleşebilir değeri maliyet değerinin altında olan stoklar için karşılığın detayları Not 13’de yer almaktadır.

  f) Şirket varlıklarına ilişkin değer düşüklüğü analizini indirgenmiş nakit akımlarını kullanarak

  yapmaktadır. Bu analizlerde Şirket’in gelecekteki faaliyetlerine ve kullanılan iskonto oranlarına ilişkin muhtelif varsayımlar bulunmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket Yönetimi finansal olmayan varlıklarında herhangi bir değer düşüklüğü olmadığı sonucuna varmıştır.

  g) Şirket maden sahalarını doğaya kazandırma karşılığı hesaplanmasında da teknik personelin

  görüşlerini alarak varsayımlarda bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, maden sahalarını doğaya kazandırma karşılıklarına ilişkin açıklamalar Not 22’de yer almaktadır.

  Uygulanan konsolidasyon esasları Konsolide mali tablolar Akçansa’nın ve %50,99’una sahip olduğu Karçimsa’nın mali tablolarını kapsamaktadır. Bağlı ortaklık, kontrolün Akçansa’ya geçtiği tarihten itibaren konsolide edilmeye başlanır ve kontrolün Akçansa’dan çıkması ile konsolide edilme işlemi son bulur. Yukarıda da belirtildiği üzere konsolide mali tablolar Akçansa ve onun kontrol ettiği bağlı ortaklığın aynı döneme ait mali tablolarından oluşur. Akçansa direkt veya indirekt olarak bir şirketteki oy haklarının %50 sinden fazlasına sahip olduğunda ve o şirketin faaliyetlerinden yarar sağlamak amacıyla finansal ve faaliyet politikalarını yönlendirme hakkı elde ettiğinde kontrol’ü ele geçirmiş sayılır. Bağlı ortaklığın karının (zararının) ve özkaynağının azınlık payına düşen kısmı gelir tablosunda ve bilançoda ayrı birer kalem olarak gösterilmektedir. Bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş, dolayısıyla kayıtlı bağlı ortaklık değerleri, ilgili özkaynakları karşılığında netleştirilmiştir. Bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı hak sahiplerine atfedilen özkaynak ve net dönem karları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda azınlık payları olarak gösterilmektedir. Akçansa ve bağlı ortaklığı arasındaki işlemler ve bakiyeler ile bu işlemlerle ilgili olarak oluşan kar marjları elimine edilmiştir. Konsolide mali tablolar benzer işlemler için aynı muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (15)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Netleştirme / mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir. Nakit ve nakit benzerleri Konsolide nakit akım tablosunun sunumu açısından, nakit ve nakit eşdeğerleri, kasadaki nakit varlığı, bankalardaki nakit para, çekler ve orijinal vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir. Ticari ve diğer alacaklar Ticari alacaklar fatura edilmiş tutarları ile kayıtlara alınmakta ve efektif faiz oranı (TL için %14,32 ABD Doları için %1,6063 ve Euro için %1,5013) (31 Aralık 2008 – TL için %24, ABD Doları için %2,003 ve Euro için %3,058) metoduyla indirgenmiş net değeri ile ve varsa şüpheli alacak karşılığı düşüldükten sonra taşınmaktadır. Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler efektif faiz oranı metoduyla reeskonta tabi tutularak indirgenmiş değerleri ile taşınır. Şüpheli alacak karşılığı gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Karşılık, müşteriden alınan teminatlar göz önüne alınarak, Şirket yönetimi tarafından tahmin edilen ve ekonomik koşullardan ya da hesabın doğası gereği taşıdığı riskten kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığı düşünülen tutardır. Stoklar Stoklar maliyet değeri veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenmiştir. Stokları bulundukları duruma getirmek için yapılan harcamalar aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmiştir : İlk madde ve malzemeler – aylık ağırlıklı ortalama belirlenmektedir. Mamul ve yarı mamüller – Direkt malzeme ve işçilik giderleri, değişken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda (normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak) dahil edilmiştir. Envanter değerleme yöntemi aylık ağırlıklı ortalama yöntemidir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından satış esnasına kadar oluşacak ek maliyetler düşülerek tahmin edilen tutardır. Finansal yatırımlar Tüm finansal yatırımlar ilk alım anındaki rayiç değeri ifade ettiği düşünülen ve işlem maliyetlerini de içeren maliyet bedeli ile kayıtlara alınır ve 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle tüm finansal yatırımlar, “satılmaya hazır finansal varlıklar”dır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (16)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) İlk kayda alımdan sonra finansal yatırımlar rayiç değerleri ile değerlenir. Finansal yatırımlardan elde edilen faiz, faiz geliri olarak gösterilmiştir. Finansal yatırımlardan elde edilen diğer kazanç veya kayıplar, ilgili varlıklar satılana, nakde dönüşene veya başka bir şekilde elden çıkarılana veya herhangi bir şekilde değer düşüklüğüne maruz kalana kadar özkaynaklar içinde ayrı bir kalemde “değer artış fonları” hesap kaleminde gösterilir, bu tarihten sonra ise gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören finansal yatırımlar, bilanço tarihindeki iş günü sonunda borsada oluşan piyasa fiyatları esas alınarak değerlenmiştir. Borsada işlem görmeyen finansal yatırımları değerlemek için uygulanabilir bir değerleme metodu olmadığı zaman, ilgili finansal yatırımlar tarihi maliyetleri ile değerlenmiştir. Maddi duran varlıklar Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlıklar, maliyet değerinden birikmiş amortisman ve var ise değer düşüklüğü karşılığı çıkartıldıktan sonraki net değerleri ile gösterilmiştir. Üzerinden maden çıkarılan araziler haricinde, arazi amortismana tabi tutulmamıştır. Üzerinden maden çıkarılan araziler ise, yıl içerisinde tüketilen rezervin toplam rezerve oranı esas alınarak amortismana tabi tutulmuştur. Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyet tutarları üzerinden aşağıda belirtilen tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortismana tabi tutulmuştur. Yerüstü yer altı düzenleri ve binalar 20-25 yılMakina tesis ve cihazlar 10-25 yılDöşeme ve demirbaşlar 5-15 yılTaşıt araç ve gereçleri 5-10 yılÖzel maliyetler 5-47 yıl Maddi duran varlıkların taşınan değerlerinin gerçekleşemeyeceğine yönelik olay veya değişikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir değer düşüklüğünün olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu uyarıların olması veya taşınan değerlerin gerçekleşebilir değeri aşması durumunda varlıklar gerçekleşebilir değerlerine indirgenmektedir. Maddi duran varlıkların gerçekleşebilir değeri net satış fiyatı veya kullanımdaki değerinden büyük olanıdır. Kullanım değeri bulunurken, gelecekteki nakit akışları, cari piyasa koşullarındaki paranın zaman değeri ve bu varlığa özel riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak iskonto edilmektedir. Bağımsız olarak büyük bir nakit girişi sağlamayan bir varlığın geçekleşebilir değeri varlığın ait olduğu nakit girişi sağlayan birim için belirlenmektedir. Değer düşüklükleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar başlıca bilgisayar yazılımları ve maden çıkarma haklarından oluşmakta olup, maliyet bedeli üzerinden aktifleştirilir. Maddi olmayan varlıklar maden çıkarma hakları dışında, doğrusal amortisman yöntemine göre ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü üzerinden itfa edilmektedir. Maden çıkarma hakları yıl içerisinde tüketilen rezervin toplam rezerve oranı esas alınarak amortismana tabi tutulmuştur. Maddi olmayan duran varlıkların taşıdıkları değerler, şartlarda değişiklik olduğu takdirde herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığını test etmek için incelenmektedir.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (17)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Şerefiye Şerefiye, satın alınan ortaklığın veya satın alınan varlıkların satın alım tarihindeki maliyeti ile net aktiflerinin (satın alınan varlıklar için varlığın) rayiç bedelleri arasında kalan farktır. Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 3 “İşletme birleşmeleri” çerçevesinde şerefiye tutarı itfa edilmemektedir. Şerefiye, taşındığı değerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlarda ve yılda en az bir kere olmak üzere gerekli görüldüğü zamanlarda değer düşüklüğü için gözden geçirilmektedir. Şirket Not 20’de detayları ile açıklandığı üzere, 1 Mayıs 2007 tarihinde Türkerler İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’den Ladik çimento fabrikasını satın almıştır. Şirket, söz konusu satın alma kapsamında elde etmiş olduğu belirlenebilen varlık ve yükümlülükleri, UFRS 3 “İşletme birleşmeler” uyarınca, satın alma tarihindeki rayiç bedelleri ile kayıtlarına almış ve satın alma maliyeti ile belirlenebilen varlık ve yükümlülüklerden rayiç bedelleri arasındaki farkı, şerefiye olarak kayıtlarına yansıtmıştır. Belirlenebilen varlık ve yükümlülüklerin rayiç bedelleri UFRS 3 uyarınca aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: Arsa, bina, makine, teçhizatlar, demirbaşlar ve maddi olmayan duran varlıklar (başlıca maden işletme hakları); - Bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından satınalma tarihi itibariyle tespit edilen piyasa rayiç

  değerleri kullanılarak, Stoklar; - Şirketler arasında gerçekleşen satış işleminin tarafsızlık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir

  emsal bedel işlemi olduğu varsayılarak faturaların maliyet bedelleri kullanılarak, Kıdem tazminatı yükümlülüğü; - Devralınan fabrikada hizmet veren çalışanların kıdem tazminatları “Projeksiyon Yöntemi”

  kullanılarak, Ertelenmiş vergi; - Söz konusu belirlenebilir varlık ve yükümlülüklerin yasal vergi hesabındaki bazları ile rayiç

  bedelleri arasındaki geçici farklar dikkate alınarak hesaplanmıştır. Varlıkların değer düşüklüğü Şirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş amortismanlar düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (18)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen makul değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit akımları, paranın zaman değerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirilir. Bu çalışmalar sırasında kullanılan başlıca varsayımlar, önümüzdeki yıllardaki enflasyon beklentileri, satış ve maliyetlerde beklenen artışlar, ihracat-iç pazar kompozisyonunda beklenen değişimler ve beklenen ülke büyüme oranlarından ibarettir. Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden daha az olması durumunda varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali gelir tablosuna kayıt edilir. Yabancı para cinsinden işlemler Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı tarihteki kurlarla TL’ye çevrilmiştir. 30 Haziran 2009 tarihindeki yabancı para cinsinden aktif ve pasifler, bilanço tarihindeki Merkez Bankası alış kuru ile değerlenmiş olup ortaya çıkan kur farkları ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılmıştır. Dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: Tarih TL/ABD Doları TL/Euro Alış kuru 30 Haziran 2009 1,5301 2,1469 31 Aralık 2008 1,5123 2,1408 30 Haziran 2008 1,2237 1,9271 Banka kredileri Bütün banka kredileri, ilk kayıt anında rayiç değerlerini de yansıttığı düşünülen ve ihraç maliyetini içeren maliyet bedeli ile kaydedilir. İlk kayda alımdan sonra krediler, etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş net değerleri ile gösterilir. İndirgenmiş değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler ve geri ödeme sırasındaki indirimler ve primler göz önünde bulundurulur. İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler, gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Ticari ve diğer borçlar Ticari ve diğer borçlar, mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın rayiç değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır. İndirgenmiş maliyet bedeli bulunurken kullanılan faiz oranları TL için %14,32 (31 Aralık 2008 - %24), ABD Doları için %1,606 (31 Aralık 2008 - %2,003) ve Euro için %1,501 (31 Aralık 2008 - %3,058)’dir.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (19)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar Karşılıklar Karşılıklar ancak Şirket’in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı mevcut ise ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. İndirgenmiş değer kullanıldığında, zamanın ilerlemesinden dolayı karşılıklarda meydana gelecek artışlar faiz gideri olarak kaydedilir. Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise mali tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenmiş vergi karşılıklarının tamamıdır. Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri dikkate alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamış vergi zararlarının ileride indirilebilmesi için yeterli karların oluşması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamış vergi zararları üzerinden ayrılır. Her bilanço döneminde Şirket, ertelenmiş vergi varlıklarını gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olması ihtimalini göz önüne alarak muhasebeleştirmektedir. Ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlığın gerçekleşeceği ve yükümlülüğün yerine getirileceği dönemlerde oluşması beklenen vergi oranları, bilanço tarihi itibariyle uygulanan vergi oranları (vergi mevzuatı) baz alınarak hesaplanır. Çalışanlara sağlanan faydalar / kıdem tazminatı karşılığı a) Tanımlanan fayda planı : Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Not 24’de daha detaylı belirtildiği üzere, Şirket mali tablolarda yer alan kıdem tazminatı karşılığını, bağımsız bir aktüer tarafından yapılan aktüer çalışmasına dayanarak “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak yansıtmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü, profesyonel aktüerler tarafından tahmin edilen faiz oranı ile iskonto ederek hesaplanmıştır. Konsolide bilançolarda kıdem tazminatı karşılıkları uzun vadeli borçlar altında ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (20)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) (b) Tanımlanan katkı planları : Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır. İlgili primlere ilişkin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle toplam 2.993.540 TL (2008 – 3.495.491 TL) tutarında gider gerçekleşmiştir. Kiralamalar Finansal kiralama Şirket’e kiralanan varlığın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, finansal kiralamanın başlangıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlığın rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı esas alınarak yansıtılmaktadır. Finansal kira ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek şekilde anapara ve finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri dönemler itibariyle doğrudan gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Aktifleştirilen kiralanmış varlıklar, varlığın tahmin edilen ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Operasyonel kiralama Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca doğrusal olarak gider kaydedilmektedir. İlişkili taraflar Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır: (a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:

  (i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);

  (ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya (iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;

  (b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması ; (c) Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması; (d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması; (e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması; (f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de

  bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya

  (g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması, gerekir.

  İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (21)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Gelirlerin muhasebeleştirilmesi Gelir, ekonomik faydanın işletmeye geleceğinin muhtemel olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebildiği zaman kaydedilmektedir. Gelirler, indirimler ve katma değer vergisi düşüldükten sonra net olarak gösterilmiştir. Gelirin oluşması için aşağıdaki kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir. Mal satışları Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği durumda gelir oluşmuş sayılır. Net satışlar, indirimler ve komisyonlar düşüldükten sonraki faturalanmış satış bedelinden oluşmaktadır. Hizmet satışı Hizmet satışından doğan gelir ölçülebilir bir tamamlanma derecesine ulaşıldığı zaman oluşmuş sayılır. Yapılan anlaşmadan elde edilecek gelirin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda, gelir, katlanılan giderlerin geri kazanılabilecek tutarı kadar kabul edilir. Kira geliri Kira gelirleri aylık olarak kazanıldığında mali tablolara yansıtılır. Faiz Tahsilatın şüpheli olmadığı durumlarda tahakkuk esasına göre gelir kazanılmış kabul edilir. Temettü Ortakların kar payı alma hakkı doğduğu anda gelir kazanılmış kabul edilir. Borçlanma maliyetleri İlişkilendirilen varlığın elde edilmesi veya inşası için affedilebilir olan borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Hisse başına kar / (zarar) Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, çeşitli içsel kaynaklardan “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve Şirket’in bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek hususlar konsolide mali tablolara yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar ise önemlilik derecesine göre notlarda açıklanmaktadır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (22)

  2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) İşlem ve teslim tarihindeki muhasebeleştirme Tüm finansal varlık alış ve satışları işlem tarihinde, bir başka deyişle Şirket’in alımı veya satımı gerçekleştireceğini taahhüt ettiği tarihte muhasebeleştirilir. Olağan alış ve satışlar, varlığın teslim süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendiği alış ve satışlardır. Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve kayıttan çıkarılması Şirket, finansal varlık veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde bilançosuna yansıtmaktadır. Şirket finansal varlığın tamamını veya bir kısmını, sadece söz konusu varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan çıkartır. Şirket finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır. Bölümlere göre raporlama Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi bölümdür. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Şirket’in diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Şirket’in belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dışı müşterilere yapılan satışlardan kazanılması ve grup dışı müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az %10’unu oluşturması veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen bölümlerin toplam sonuçları ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az %10’una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10’unu oluşturmasıdır. Şirket’in risk ve fayda oranlarının özellikle faaliyet gösterdiği endüstriyel bölümlerdeki farklılıklardan etkilenmesi sebebiyle, bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birinci format olarak endüstriyel bölümler belirlenmiştir (Not 5). 3. İşletme birleşmeleri Yoktur. 4. İş ortaklıkları Şirket’in, 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle iş ortaklıkları bulunmamaktadır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (23)

  5. Bölümlere göre raporlama Şirket’in iş faaliyetleri, sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Şirket’in iş alanları hakkındaki bilgiler, Şirket’in 30 Haziran 2009 ve 30 Haziran 2008 tarihleri itibariyle çimento (klinker ve agrega dahil) ve hazır beton faaliyetlerinden elde edilen kazancı ve kar bilgilerini içermektedir. 1 Ocak-30 Haziran 2009 Çimento Hazır beton Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam Satış gelirleri 243.013.598 132.490.398 - (39.062.665) 336.441.331 Satışların maliyeti (-) (186.633.940) (118.549.118) - 39.062.665 (266.120.393) Brüt kar 56.379.658 13.941.280 - - 70.320.938 Faaliyet giderleri (-) (9.369.337) (3.252.077) - - (12.621.414) Diğer faaliyet gelirleri / giderleri (-), net (2.911.391) (859.895) - - (3.771.286) Faaliyet karı 44.098.930 9.829.308 - - 53.928.238 Finansal gelirler / giderler (-), net 47.832 429.580 (5.947.761) - (5.470.349) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 44.146.762 10.258.888 (5.947.761) - 48.457.889 Sürdürülen faaliyetler vergi gideri, net - - (7.738.240) - (7.738.240) Dönem vergi gideri (-) - - (8.770.518) - (8.770.518) Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) - - 1.032.278 - 1.032.278 Sürdürülen faaliyetler dönem karı 44.146.762 10.258.888 (13.686.001) - 40.719.649 30 Haziran 2009 Çimento Hazır beton Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam Varlıklar ve yükümlülükler (*) Bölüm varlıkları 723.986.304 61.671.575 - - 785.657.879 İştirakler - - 75.590.003 - 75.590.003 Dağıtılmamış varlıklar - - 248.846.275 - 248.846.275 Toplam varlıklar 723.986.304 61.671.575 324.436.278 - 1.110.094.157 Bölüm yükümlülükleri - - - - - Dağıtılmamış yükümlülükler - - 1.110.094.157 - 1.110.094.157 Toplam yükümlülükler - - 1.110.094.157 - 1.110.094.157 1 Ocak – 30 Haziran 2009 Diğer bölüm bilgileri Yatırım harcamaları (giderleri) Maddi duran varlıklar 2.308.034 1.243.394 - - 3.551.428 Toplam yatırım harcamaları 2.308.034 1.243.394 - - 3.551.428 Amortisman gideri 25.890.253 2.131.243 - - 28.021.496 İtfa payları 397.603 90.280 - - 487.883

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (24)

  5. Bölümlere göre raporlama (devamı) 1 Nisan-30 Haziran 2009 Çimento Hazır beton Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam Satış gelirleri 144.999.597 79.626.583 - (23.658.716) 200.967.464 Satışların maliyeti (-) (107.763.198) (70.141.028) - 23.658.716 (154.245.510) Brüt kar 37.236.399 9.485.555 - - 46.721.954 Faaliyet giderleri (-) (4.810.393) (1.500.160) - - (6.310.553) Diğer faaliyet gelirleri / giderleri (-), net (2.919.891) (461.961) - - (3.381.852) Faaliyet karı 29.506.115 7.523.434 - 37.029.549 Finansal gelirler / giderler (-), net (323.874) 107.790 16.227.871 - 16.011.787 Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 29.182.241 7.631.224 16.227.871 - 53.041.336 Sürdürülen faaliyetler vergi gideri, net - - (8.950.343) - (8.950.343) Dönem vergi gideri (-) - - (8.770.518) - (8.770.518) Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) - - (179.825) - (179.825) Sürdürülen faaliyetler dönem karı 29.182.241 7.631.224 7.277.528 - 44.090.993 1 Ocak - 31 Mart 2009 Diğer bölüm bilgileri Yatırım harcamaları (giderleri) Maddi duran varlıklar 672.254 1.169.260 - - 1.841.514 Toplam yatırım harcamaları 672.254 1.169.260 - - 1.841.514 Amortisman gideri 12.925.402 1.047.212 - - 13.972.614 İtfa payları 208.010 81.193 - - 289.203

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (25)

  5. Bölümlere göre raporlama (devamı) 1 Ocak-30 Haziran 2008 Çimento Hazır beton Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam Satış gelirleri 308.254.553 144.409.391 - (47.355.534) 405.308.410 Satışların maliyeti (-) (200.743.297) (141.908.953) - 47.355.534 (295.296.716) Brüt kar 107.511.256 2.500.438 - - 110.011.694 Faaliyet giderleri (-) (11.891.210) (2.697.518) - - (14.588.728) Diğer faaliyet gelirleri / giderleri (-), net (4.940.976) (469.172) - - (5.410.148) Faaliyet karı 90.679.070 (666.252) - - 90.012.818 Finansal gelirler / giderler (-), net 34.552 153.259 (2.322.529) - (2.134.718) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 90.713.622 (512.993) (2.322.529) - 87.878.100 Sürdürülen faaliyetler vergi gideri, net - - (17.691.107) - (17.691.107) Dönem vergi gideri (-) - - (13.623.295) - (13.623.295) Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) - - (4.067.812) - (4.067.812) Sürdürülen faaliyetler dönem karı 90.713.622 (512.993) (20.013.636) - 70.186.993 30 Haziran 2008 Çimento Hazır beton Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam Varlıklar ve yükümlülükler (*) Bölüm varlıkları 754.853.497 61.560.087 - - 816.413.584 İştirakler - - 80.443.864 - 80.443.864 Dağıtılmamış varlıklar - - 306.221.238 - 306.221.238 Toplam varlıklar 754.853.497 61.560.087 386.665.102 - 1.203.078.686 Bölüm yükümlülükleri - - - - - Dağıtılmamış yükümlülükler - - 1.203.078.686 - 1.203.078.686 Toplam yükümlülükler - - 1.203.078.686 - 1.203.078.686 1 Ocak – 30 Haziran 2008 Diğer bölüm bilgileri Yatırım harcamaları (giderleri) Maddi duran varlıklar 34.539.218 2.548.379 - - 37.087.597 Toplam yatırım harcamaları 34.539.218 2.548.379 - - 37.087.597 Amortisman gideri 21.673.604 4.531.994 - - 26.205.598 İtfa payları 1.124.892 270.339 - - 1.395.231

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (26)

  5. Bölümlere göre raporlama (devamı) 1 Nisan-30 Haziran 2008 Çimento Hazır beton Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam Satış gelirleri 194.633.155 79.592.425 - (27.055.218) 247.170.362 Satışların maliyeti (-) (122.556.496) (78.044.860) - 27.055.218 (173.546.138) Brüt kar 72.076.659 1.547.565 - - 73.624.224 Faaliyet giderleri (-) (5.605.584) (1.347.624) - - (6.953.208) Diğer faaliyet gelirleri / giderleri (-), net (4.309.059) (200.323) - - (4.509.382) Faaliyet karı 62.162.016 (382) - - 62.161.634 Finansal gelirler / giderler (-), net 58.961 76.204 15.220.897 - 15.356.062 Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 62.220.977 75.822 15.220.897 - 77.517.696 Sürdürülen faaliyetler vergi gideri, net - - (15.501.399) - (15.501.399) Dönem vergi gideri (-) - - (13.018.992) - (13.018.992) Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) - - (2.482.407) - (2.482.407) Sürdürülen faaliyetler dönem karı 62.220.977 75.822 (280.502) - 62.016.297 1 Ocak - 31 Mart 2008 Diğer bölüm bilgileri Yatırım harcamaları (giderleri) Maddi duran varlıklar 16.311.843 995.332 - - 17.307.175 Toplam yatırım harcamaları 16.311.843 995.332 - - 17.307.175 Amortisman gideri 11.387.558 2.211.554 - - 13.599.112 İtfa payları 558.745 137.107 - - 695.852 6. Nakit ve nakit benzerleri 30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 Banka (kısa vadeli mevduatlar dahil) 18.828.210 27.521.294Vadesi raporlama döneminden önce olan çekler 1.646.175 1.790.581Kasa 3.011 1.024 Toplam 20.477.396 29.312.899

  Vadeli mevdautlar Şirket’in acil nakit ihtiyaçlarına bağlı olarak Türk Lirası için 1-3 gün (31 Aralık 2008 – 1-3 gün), ABD Doları için 1-3 gün (31 Aralık 2008 – 1 – 10 gün), EURO için 1-3 gün arasında değişen vadelerde yapılmıştır. Faiz oranları Türk Lirası vadeli mevduat için %9,75-13,35 (31 Aralık 2008 - %15) ABD Doları için %1,65-3,70 (31 Aralık 2008 - %4,40), EURO için 2,05-2,75 ‘dir. 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktadır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (27)

  7. Finansal yatırımlar

  30 Haziran 2009 31 Aralık 2008

  Pay oranı (%)

  Tutar

  Pay oranı (%)

  Tutar

  Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Çimsa) 8,98 49.007.463 8,98 37.119.513 Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik A.Ş. (Liman İşletmeleri) 15,00 22.662.688 15,00 22.662.688 Eterpark Endüstri Ürünleri İmalat Ticaret İthalat İhracat Pazarlama A.Ş. (Eterpark)

  8,73 2.686.527

  8,73

  2.686.527

  Arpaş Ambarlı Römerkaj Pilataj Ticaret A.Ş. (Arpaş) 16,00 841.399 16,00 841.399 Lafarge Aslan Çimento A.Ş. (Lafarge) 0,05 190.016 0,05 168.721 Altaş Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş. (Altaş) 12,25 201.910 12,25 201.910 75.590.003 63.680.758

  Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören Çimsa ve Lafarge, 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihli iş günleri sonunda borsada oluşan piyasa fiyatları ile değerlenmiştir. 11.909.244 TL (31 Aralık 2008 – 67.880.268 TL gider) tutarındaki cari dönemde ortaya çıkan rayiç değer farkı (artı yönde), toplam kapsamlı gelir tablosu içinde gösterilmiştir. Eterpark ve Liman İşletmeleri’nin hisseleri borsada işlem görmemektedir. Akçansa ürünlerini deniz yoluyla sevk etmek istediğinde bu iki şirketin işlettiği limanlardan faydalanmaktadır. Bu iki finansal varlığa ilişkin değer düşüklüğü olup olmadığı, kara taşımacılığı ile kıyaslandığında deniz taşımacılığının kullanılması durumunda gelecekte bu şirketlerden sağlanacak faydanın bilanço tarihine indirgenmesi yolu ile hesaplanmaktadır. Her dönem sonunda Şirket, sözkonusu finansal duran varlıklardan gelecekte elde edilecek faydanın bilanço tarihine indirgenmiş tutarının söz konusu varlıkların enflasyona göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden yüksek olduğundan emin olduktan sonra, bu finansal varlıkları (2004 yılı sonuna kadar enflasyona göre düzeltilmiş) maliyet bedelleri ile bilançoda taşımaktadır. Arpaş ve Altaş’ın rayiç bedellerini makul bir şekilde hesaplamak mümkün olmadığı için sözkonusu finansal duran varlıklar (2004 yılı sonuna kadar enflasyona göre düzeltilmiş) maliyet bedelleri üzerinden bilançoda taşınmaktadır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (28)

  8. Finansal borçlar Kısa vadeli finansal borçlar 30 Haziran 2009

  Para birimi

  Bakiye

  Vade TL

  Bakiye

  TL 515.750 5 Nisan 2010 515.750 TL 516.139 2 Nisan 2010 516.139 TL 1.032.597 31 Mart 2010 1.032.597 TL 15.534.375 1 Ekim 2009 15.534.375 TL 10.187.863 3 Temmuz 2009 10.187.863 TL 5.087.340 7 Temmuz 2009 5.087.340 TL 10.189.181 4 Aralık 2009 10.189.181 TL 10.168.097 9 Kasım 2009 10.168.097 TL 10.179.611 5 Ekim 2009 10.179.611 TL 5.088.333 7 Eylül 2009 5.088.333 TL 15.287.083 2 Şubat 2010 15.287.083

  Teminatsız krediler

  TL(*) 14.813.679 - 14.813.679 Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı ABD Doları 20.268.177 2 Mayıs 2009 31.012.338 129.612.386

  31 Aralık 2008

  Para birimi

  Bakiye

  Vade TL

  Bakiye Teminatsız krediler

  ABD Doları ABD Doları TL(*)

  25.669.302 25.681.992 7.333.667

  6 Nisan 2009 11 Mayıs 2009

  -

  38.819.686 38.838.877 7.333.667

  Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı ABD Doları 22.791.968 2 Mayıs 2009 34.468.293 119.460.523 (*) Geçici amaçla kullanılan faizsiz kısa vadeli krediler. Uzun vadeli finansal borçlar 30 Haziran 2009

  Para birimi

  Bakiye

  Vade TL

  Bakiye

  ABD Doları 40.073.151 2 Mayıs 2013 61.440.479 Teminatsız krediler ABD Doları 40.074.457 2 Mayıs 2013 61.442.478

  Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı* ABD Doları (20.268.177) 2 Mayıs 2009 (31.012.338) 91.870.619

  31 Aralık 2008

  Para birimi

  Bakiye

  Vade TL

  Bakiye Teminatsız krediler ABD Doları

  ABD Doları 51.176.572 51.147.883

  2 Mayıs 2013 2 Mayıs 2013

  77.394.330 77.350.944

  Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı* ABD Doları (22.791.968) 2 Mayıs 2009 (34.468.293) 120.276.981 (*) Uzun vadeli kredilerin bu yıla düşen ve ödenecek olan faiz kısmı kısa vadeli finansal borçlar içerisinde gösterilmiştir. 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle, Şirket’in çeşitli bankalardan kullanmış olduğu 80.000.000 ABD Doları tutarında kredinin uzun vadeli kısmının faiz ödemeleri yıllık, anapara ödemeleri ise iki yıl ödemesiz dört yıl eşit taksitlerle yapılacaktır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (29)

  8. Finansal borçlar (devamı) Uzun vadeli kredilerin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 1 yıldan az 31.012.338 34.468.2931-5 yıl 91.870.619 120.276.981 Toplam uzun vadeli finansal borçlar 122.882.957 154.745.274 Finansal kiralama taahhütleri a) Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlar (net) 30 Haziran 2009 tarihi itibari ile Şirket makine, teçhizat ve taşıt alımıyla ilgili olarak yirmi kiralama sözleşmesi imzalamıştır. Finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kira ödemeleri Şubat 2007’den başlayarak, Aralık 2011’a kadar aylık taksitler halinde ödenecektir. Şirket’in, 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle kısa vadeli kiralama işlemlerinden 3.727.615 TL (1.736.278 Euro ve 88.656 Amerikan Doları) (31 Aralık 2008 – 5.421.792 TL (2.408.140 Euro ve 176.186 Amerikan Doları)) tutarında borcu bulunmaktadır. Ayrıca, bir başka finansal kiralama sözleşmesi kapsamında, 900.000 ABD Doları tutarındaki kira ödemeleri Temmuz 2007’de aylık 10.000 ABD Doları olarak eşit taksitlerle ödenmeye başlanmış ve Eylül 2014’e kadar ödenecektir. Şirket’in, 30 Haziran 2009 itibariyle ABD Doları kısa vadeli kiralama işlemlerinden 183.612 TL (31 Aralık 2008 – 181.476 TL) tutarında borcu bulunmaktadır. b) Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlar (net) 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine istinaden ödenecek uzun vadeli kısım 1.378.030 TL (641.870 Euro) (31 Aralık 2008 – 2.908.080 TL (1.358.408 Euro))’dir. 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle yukarıda bahsi geçen 900.000 ABD Doları tutarındaki finansal kiralama işlemine istinaden ödenecek uzun vadeli kısmı 780.354 TL (31 Aralık 2008 – 862.011 TL)’dir. 9. Diğer finansal yükümlükler Şirket’in, 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle diğer finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (30)

  10. Ticari alacaklar ve borçlar Ticari alacaklar Kısa vadeli ticari alacaklar 30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 Ticari alacaklar, net 76.348.037 66.090.332Vadeli çekler ve alacak senetleri 48.982.682 51.399.164Ortaklardan alacaklar (Not 37) - 35.937İştiraklerden alacaklar (Not 37) 1.426.213 13Diğer ilişkili taraflardan alacaklar (Not 37) 15.905.365 1.357.300Şüpheli alacaklar 2.945.589 2.481.136Şüpheli alacak karşılığı (-) (2.945.589) (2.481.136) 142.662.297 118.882.746

  30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle şüpheli alacak karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur: 30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 30 Haziran 2008 1 Ocak 2.481.136 2.237.916 2.237.916Cari dönem şüpheli alacak karşılık gideri (Not 31) 1.016.839

  1.221.949 477.923

  Tahsilatlar (Not 31) (552.386) (978.729) (310.254) 2.945.589 2.481.136 2.405.585

  Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliğine ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak değişmekte olup, çimento için ortalama 60 gün, hazır beton için 73 gündür. 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle, alacakların vadelerine göre detayı ana hatlarıyla şöyledir Vadesi geçmiş ama şüpheli alacak karşılığı ayrılmayan alacaklar Vadesi

  gelmemiş alacak

  1 aya kadar

  1-2 ay

  2-3 ay

  3-4 ay

  4 ay üzeri

  Toplam 30 Haziran 2009 136.301.819 4.396.318 383.068 291.260 592.242 697.590 142.662.297 31 Aralık 2008 113.346.842 4.553.895 667.311 71.618 59.716 183.364 118.882.746

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (31)

  10. Ticari alacaklar ve borçlar (devamı) Ticari borçlar Kısa vadeli ticari borçlar 30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 Satıcılar, net 61.882.516 52.499.886İştiraklere borçlar (Not 37) 237.137 265.508Diğer ilişkili taraflara borçlar (Not 37) 561.747 1.132.087Ortaklara borçlar (Not 37) 599.888 57.950 63.281.288 53.955.431

  Ticari borçların ortalama ödeme süresi 30 – 45 gün arasındadır. 11. Diğer alacaklar ve borçlar Kısa vadeli diğer alacaklar 30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 Satıcılara verilen iş avansları 2.143.833 662.363İadesi talep edilecek KDV 2.112.322 1.538.506Personelden alacaklar (Not 37) 889.856 674.578Devreden KDV 13.976 1.580.551Verilen depozito ve teminatlar 9.550 9.550Peşin ödenen vergiler 22.359 3.877.329Diğer 161.144 255.943 5.353.040 8.598.820

  Kısa vadeli diğer borçlar 30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 Ödenecek vergi ve fonlar 6.031.315 1.827.015Alınan depozito ve teminatlar 1.323.148 1.601.393Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.153.481 1.169.075Alınan avanslar 958.616 2.665.968Personele borçlar (Not 37) 877.163 626.635Ortaklara temettü borçları (Not 37) 829.325 843.233Ödenecek diğer yükümlülükler 233.764 662.213Tecil edilebilir KDV - 180.419Diğer çeşitli borçlar 15.801 15.881 11.422.613 9.591.832

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (32)

  11. Diğer alacaklar ve borçlar (devamı) Uzun vadeli diğer varlıklar 30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 Verilen depozito ve teminatlar 20.691 20.691 20.691 20.691

  12. Finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçlar Şirket’in, 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle finans sektörü faaliyeti bulunmamaktadır. 13. Stoklar 30 Haziran 2009 31 Aralık 2008 Hammadde stokları, net 59.721.089 63.475.376Yarı mamul stokları 5.409.832 13.112.982Mamul stokları 4.094.741 10.664.904Yoldaki mallar 4.104.539 1.854.614 73.330.201 89.107.876

  Şirket, 2009 yılı içerisinde ayrılan stok değer düşük karşılığı yoktur (31 Aralık 2008 – 811.000 TL). 14. Canlı varlıklar Şirket’in 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle canlı varlıkları bulunmamaktadır. 15. Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin varlıklar Şirket’in inşaat faaliyeti yoktur. 16. Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar Şirket’in 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatımımı bulunmamaktadır. 17. Yatırım amaçlı gayrimenkuller Şirket’in 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır.

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

  (33)

  18. Maddi duran varlıklar 1 Ocak

  2009 Girişler Transferler (*) Çıkışlar 30 Haziran

  2009 Maliyet Arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri 131.569.383 113.000 14.841 - 131.697.224 Binalar 250.189.319 - 17.618 - 250.206.937 Makine, tesis ve cihazlar 1.070.074.398 7.483 1.376.849 (41.765) 1.071.416.965 Döşeme, demirbaş ve taşıt araçları 64.904.310 18.252 22.449 (703.709) 64.241.302 Özel maliyetler 43.925.472 - 31.003 - 43.956.475 Yapılmakta olan yatırımlar 6.485.241 3.412.693 (2.035.549) - 7.862.385 Toplam 1.567.148.123 3.551.428 (572.789) (745.474) 1.569.381.288 Eksi: Birikmiş amortisman Arazi, yerüstü ve yer altı düzenleri 61.085.880 1.320.810 - - 62.406.690 Binalar 77.700.469 8.781.053 - - 86.481.522 Makine tesis ve cihazlar 709.620.807 15.734.035 - (3.274) 725.351.568 Döşeme, demirbaş ve taşıt araçları 45.258.763 1.477.377 - (644.351) 46.091.789 Özel maliyetler 26.489.646 708.221 - - 27.197.867 Toplam 920.155.565 28.021.496 - (647.625) 947.529.436 Maddi varlıklar, net 646.992.558 621.851.852 (*) Yapılmakta olan yatırımlardaki çıkışların 572.789 TL (30 Haziran 2008 – 237.137 TL) tutarındaki kısmı maddi olmayan

  varlıklara transferdir. 1 Ocak

  2008 Girişler Transferler (*) Çıkışlar 30 Haziran

  2008 Maliyet Arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri 128.721.761 - 1.190.468 - 129.912.229 Binalar 234.416.545 - 7.261.070 - 241.677.615 Makine, tesis ve cihazlar 911.698.248 30.952 140.555.936 (182.302) 1.052.102.834 Döşeme, demirbaş ve taşıt araçları 65.898.735 81.501 471.439 (3.730.548) 62.721.127 Özel maliyetler 42.979.675 - 31.522 - 43.011.197 Yapılmakta olan yatırımlar 129.491.836 36.975.144 (149.747.572) - 16.719.408 Toplam 1.513.206.800 37.087.597 (237.137) (3.912.850) 1.546.144.410 Eksi: Birikmiş amortisman Arazi, yerüstü ve yer altı düzenleri 57.405.992 1.763.319 - - 59.169.311 Binalar 72.388.722 2.635.242 - - 75.023.964 Makine tesis ve cihazlar 673.363.224 17.362.423 - (168.596) 690.557.051 Döşeme, demirbaş ve taşıt araçları 43.029.877 3.490.486 - (3.726.660) 42.793.703 Özel maliyetler 24.732.469 954.128 - - 25.686.597 Toplam 870.920.284 26.205.598 - (3.895.256) 893.230.626 Maddi varlıklar, net 642.286.516 652.913.784 30 Hazira