Ajuntament d’Alp - ddgi. . Informe de sostenibilitat...CRITERIS i OBJECTIUS AMBIENTALS DEL POUM D’ALP 9 4. ASPECTES RELLEVANTS DEL ... El bloc 4 de la Memria descriptiva i justificativa del POUM d’Alp ...

Download Ajuntament d’Alp - ddgi. . Informe de sostenibilitat...CRITERIS i OBJECTIUS AMBIENTALS DEL POUM D’ALP 9 4. ASPECTES RELLEVANTS DEL ... El bloc 4 de la Memria descriptiva i justificativa del POUM d’Alp ...

Post on 06-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • J o r d i R o m e r o i I m m a J a n s a n a , a r q u i t e c t e s a s s o c i a t s

  Ajuntament dAlp

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal

  Informe de sostenibilitat ambiental

  D o c u m e n t p e r a l a p r o v a c i i n i c i a l M a i g d e 2 0 0 9

 • J o r d i R o m e r o i I m m a J a n s a n a , a r q u i t e c t e s a s s o c i a t s

  EQUIP REDACTOR DEL PLA. Directors del Pla: Jordi Romero, arquitecte urbanista. Imma Jansana, arquitecta paisatgista. Arquitectes: Borja Iglsias, arquitecte. Coordinador dels treballs. Sergi Tamayo, Andreu Marfull, Pau Asens, Elena Gmez, Cecilia Russo, Marta Vidal, Mercedes Medina, Mnica Batalla, Anna Pascual, Lucia Vecchi Oriol Xandri Gonzlez, arquitecte consultor. Irene Viudas, Guillem Gascn, estudiants d'arquitectura. Assistncia jurdica: Maurici Anglarill (Anglarill & Agull, advocats). Medi ambient: Sergi Nogus, director-coordinador dels treballs ambientals. (Limonium S.L). Montserrat Fuguet, enginyera forestal. Eduardo Soler, enginyer agrnom. Agust Buisn, bileg. Economia: Maral Tarrag (Maral Tarrag & Associats). Enginyeria: Xavier Irigoyen, enginyer de CCP (Greccat S.L.)

 • Index Maig 2009

  POUM dAlp Informe de Sostenibilitat Ambiental

  INFORME de SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL POUM DALP 1. INTRODUCCI: ANTECEDENTS, OBJECTE I JUSTIFICACI EN EL MARC NORMATIU 1 2. PRESENTACI DEL PLA: EL POUM DALP PER A LAPROVACI INICIAL 3

  3. CRITERIS i OBJECTIUS AMBIENTALS DEL POUM DALP 9

  4. ASPECTES RELLEVANTS DEL CONTEXT TERRITORIAL I AMBIENTAL DALP 21 5. SINTESI DE LANLISI DALTERNATIVES 117 6. IDENTIFICACI I QUANTIFICACI DELS SLS OBJECTE DE TRANSFORMACI I AVALUACI 139 DE LES DEMANDES DE RECURSOS I INFRASTRUCTURES 7. AVALUACI AMBIENTAL GLOBAL DEL POUM DALP, GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS 145 I OBJECTIUS AMBIENTALS i MESURES AMBIENTALS PER A LA PRESERVACI I MILLORA DEL MEDI 8. MESURES DE SEGUIMENT AMBIENTAL 167 9. SINTESI 177

 • Introduccio Maig 2009

  POUM dAlp

  Informe de Sostenibilitat Ambiental 1

  1. INTRODUCCI: ANTECEDENTS, OBJECTE I JUSTIFICACI EN EL MARC NORMATIU El present document constitueix lInforme de Sostenibilitat Ambiental (ISA) del Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal (POUM) dAlp (comarca de la Cerdanya). LISA del POUM dAlp s el segon document ambiental del procediment davaluaci ambiental estratgica pel qual es tramita el pla, i ve precedit per un primer document ambiental, lInforme de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del Pla dOrdenaci Urbanstica Plurimunicipal de la Cerdanya, que es va lliurar al promotor del Pla, el Consell Comarcal de la Cerdanya, amb data novembre de 2007. En aquest ISA Preliminar del pla plurimunicipal sexplicava en detall el marc normatiu del procediment de lavaluaci ambiental estratgica de plans i programes, en el context de la segent normativa: - la Ley 9/2006 de 28 dabril sobre lavaluaci dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient (llei estatal de referncia) - el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme de Catalunya Dacord amb el procediment davaluaci ambiental estratgica del pla plurimunicipal, lISA Preliminar conjuntament amb un document dAvan de Pla va ser lliurat amb registre dentrada en data 21 de febrer de 2008 per part del Consell Comarcal de la Cerdanya als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que va emetre Document de Referncia sobre aquesta documentaci amb data 1 dabril de 2008. Amb posterioritat a lemissi del Document de Referncia sobre el Pla Plurimunicipal el consistori municipal dAlp va decidir desvincular-se de la tramitaci daquest instrument supramunicipal i realitzar la tramitaci del seu nou planejament municipal de forma independent. Revisat el contingut del Document de Referncia del pla plurimunicipal, amb referncies concretes al municipi dAlp i observant que aquest document contenia especificacions suficientment clares i precises per a orientar lISA del POUM dAlp es creu innecessari iniciar de nou la tramitaci del planejament partint de zero i per tant redactar el present ISA per acompanyar la documentaci urbanstica per a laprovaci inicial del POUM dAlp. Aquesta interpretaci ha estat ratificada en el mateix sentit pels Serveis Tcnics centrals del DMAH a Barcelona. Aix doncs, i als efectes del que determina la normativa sobre procediment davaluaci ambiental, el present ISA ha dincorporar les directrius i continguts de lesmentat Document de Referncia i es refereix a la documentaci del Pla que es presenta per a laprovaci inicial.

 • Introduccio Maig 2009

  POUM dAlp

  Informe de Sostenibilitat Ambiental 2

  Lestructura del present document segueix, contextualitzant per al municipi dAlp i completant els punts i estructura de lInforme de Sostenibilitat Ambiental Preliminar plurimunicipal ja elaborat, i sajusta al qu estableix larticle 70 del Decret 305/2006 pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme de Catalunya i recull les indicacions i disposicions tant de carcter general com especfic per al municipi dAlp del Document de Referncia que es va emetre, amb data 1 dabril de 2008 sobre la documentaci del pla plurimunicipal, documentaci constituda per lAvan del POUPM de la Cerdanya (expedient: U08/89) i sobre el corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (Limonium, 2007).

 • Presentacio del Pla Maig 2009

  POUM dAlp

  Informe de Sostenibilitat Ambiental

  3

  2. PRESENTACI DEL PLA: EL POUM DALP PER A LAPROVACI INICIAL. ESTRUCTURA FORMAL, MBIT, RELACI AMB PLANEJAMENT DE REFERNCIA, SNTESI DE CONTINGUT 2.1 Estructura formal del pla, mbit daplicaci i relaci amb el planejament de referncia La documentaci de referncia del present ISA s constituda pel Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal (POUM) dAlp en la seva versi per a laprovaci inicial, constituda per la segent documentaci:

  Memria descriptiva i justificativa: informaci urbanstica i definici de criteris, avaluaci alternatives, propostes urbanstiques especfiques

  Plnols dInformaci urbanstica i plnols dordenaci urbanstica Normes Urbanstiques. Catleg de masies i cases rurals. Informe de Sostenibilitat Ambiental. Estudi davaluaci de la mobilitat generada. Memria social. Agenda i avaluaci econmica i financera sostenible.

  El promotor del POUM dAlp s lAjuntament dAlp.

  Administrativament i en termes de planejament territorial, la Llei 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de lAlt Pirineu i Aran com a rea funcional de planificaci, mitjanant la modificaci del Pla Territorial General de Catalunya, implic que la Cerdanya passava a formar part daquesta rea funcional de planificaci i per tant subjecta a les disposicions i determinacions del Pla Territorial Parcial de lAlt Pirineu i Aran (PTPAPA), pla aprovat en data 25/7/2006 pel Govern de Catalunya.

  A ms de la documentaci del PTPAPA com a referncia tamb cal considerar la documentaci del Pla Director Urbanstic de la Cerdanya (PDU de la Cerdanya), instrument aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 1 dagost de 2008.

  La informaci del PDU de la Cerdanya i del PTPAPA estan disponibles a la web del Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques de la Generalitat de Catalunya i els seus continguts han estan tinguts en compte per part de lequip redactor del pla i per lequip redactor de la documentaci ambiental.

 • Presentacio del Pla Maig 2009

  POUM dAlp

  Informe de Sostenibilitat Ambiental

  4

  2.2. Sntesi de contingut del pla: principals continguts, criteris i objectius La Memria descriptiva i justificativa del POUM dAlp en la seva versi per a laprovaci inicial (maig 2009) cont la descripci i justificaci detallada dels criteris, objectius i resta dinformacions urbanstiques de referncia del present ISA, conjuntament amb la resta de documentaci integrant del pla (normativa, cartografia,...). El primer bloc daquesta Memria descriptiva i justificativa del pla est dedicat a revisar el marc legal del planejament urbanstic general, amb referncies a les principals lleis i disposicions reguladores; cal apuntar daltra banda, que precisament en el moment de tancar aquesta documentaci del pla per a laprovaci inicial, fa escassos dies es va publicar la nova llei catalana 6/2009 davaluaci ambiental de plans i programes. El segon bloc daquesta Memria descriptiva i justificativa del POUM dAlp est dedicat a repassar els seus objectius i propostes de carcter general contingudes en el planejament territorial de referncia i constitut pel Pla Territorial Parcial de lAlt Pirineu i lAran (PTPAPA), el Pla Director Urbanstic de la Cerdanya (PDUC) i el Pla Director de les Estacions de Muntanya 2006-2011 (PDEM). El bloc 3 de la Memria descriptiva i justificativa del POUM dAlp es presenta lanlisi de les alternatives i els objectius i criteris generals i bsics, aix com les justificacions del compliment del planejament territorial vigent, constitut pel Pla Territorial Parcial de lAlt Pirineu i lAran (PTPAPA) i el Pla Director Urbanstic de la Cerdanya (PDUC). Lanlisi dalternatives que presenta la Memria descriptiva i justificativa del nou POUM dAlp analitza 4 situacions diferents, vinculades a levoluci del Pla dOrdenaci Urbanstica Plurimunicipal de la Cerdanya, ja que el municipi dAlp en va formar part des que es va iniciar la redacci daquest, fins loctubre de 2008 data en qu lAjuntament dAlp decideix tramitar el seu propi POUM; aix doncs aquestes alternatives que es consideren en el context del nou POUM dAlp sn les segents: -lalternativa zero, corresponent al model urbanstic previst pel planejament vigent en el context del pla plurimunicipal, fonamentat en el PICC per la part gironina i les NNSS per la part lleidatana. -model urbanstic de potencialitats i mnims, constitut pel document de criteris i objectius POUPM de la Cerdanya en la seva versi dAvan (juliol 2006). -model urbanstic municipal heterogeneitzador, constitut pel document de criteris i objectius POUPM de la Cerdanya en una segona versi dAvan (novembre 2006). -model urbanstic territorial homogeneitzador, constitut pel document de treball del POUPM de la Cerdanya (juliol 2007). En aquest 3er bloc tamb es fa una anlisi de les mancances i potencials del planejament vigent i proposat, tractant de potenciar el carcter estratgic del nou planejament, no nicament la seva vessant reguladora. En aquest sentit en aquest bloc es descriuen les poltiques especfiques del pla en matria de sl i dhabitatge, desenvolupament del sl urbanitzable en un context dintegraci en el medi natural, limpuls dactivitats econmiques de tipus local i la regulaci

 • Presentacio del Pla Maig 2009

  POUM dAlp

  Informe de Sostenibilitat Ambiental

  5

  normativa de ledificaci i la urbanitzaci. Els enunciats dels criteris de les poltiques especfiques del nou POUM dAlp sn els segents:

  Desacceleraci del creixement: respecte el ritme de creixement del municipi en els darrers 20 anys, tant pel que fa a la intensitat edificatria com al fet que menys del 20% de les noves edificacions es constitueixen com a residncia permanent.

  Estructuraci dels nuclis urbans: utilitzant els espais encara vacants o necessitats de renovaci o rehabilitaci, versus la generaci de nou sl urbanitzable.

  Desenvolupament poligonal del sl urb: com a eina per a desencallar i desenvolupar amb garanties aquests espais (figures del PAU i del PMU).

  Criteris generals de desenvolupament del sl urbanitzable: adaptaci de lordenaci a les caracterstiques topogrfiques, a la presncia de camins, recs i squies, a lestructura de bocatge, criteris de sostenibilitat en la urbanitzaci, protecci del patrimoni, entre daltres; aquests es regulen a les normes urbanstiques del pla.

  Criteris generals dimplantaci dactivitats econmiques locals: concentrant les noves actuacions de sectors dactivitat econmica en 2 mbits a lentorn immediat del casc urb dAlp, regulaci de les granges agrcoles i ramaderes, regulaci de la implantaci del comer i dels allotjaments turstics.

  Criteris de regulaci normativa de ledificaci i la urbanitzaci. El bloc 4 de la Memria descriptiva i justificativa del POUM dAlp est dedicat a la presentaci de les propostes urbanstiques especfiques en els segents apartats:

  Els sistemes estructuradors del territori: sistemes generals, sistemes de comunicacions, sistema dequipaments, sistema despais lliures pblics, sistema hidrogrfic i sistema de domini esquiable.

  La classificaci urbanstica del sl

  La qualificaci urbanstica i ordenaci del sl urb

  Els sectors en sl urbanitzable

  Avaluaci de la capacitat residencial derivada del pla:

  El sl per a activitats econmiques

  Lordenaci del sl no urbanitzable Realitzem tot seguit una sntesi de les principals propostes urbanstiques per cadascun daquests mbits. -Sistemes de comunicacions: es recullen les principals actuacions del planejament superior de referncia, com el desdoblament de la E-9 (amb adaptaci del seu traat als nous creixements), la imlantaci de 2 telecabines duni dAlp amb lestaci de la Masella i el nucli urb de la Molina i lestaci desqu de la Molina, la implantaci de 2 telecabins denlla entre les dues estacions desqu, diverses propostes per a millorar la mobilitat i laccessibilitat amb mitjans de

 • Presentacio del Pla Maig 2009

  POUM dAlp

  Informe de Sostenibilitat Ambiental

  6

  transport alternatius al vehicle autombil (servei comarcal de bus, potenciaci servei transport pblic, creaci xarxa itineraris per a bicicletes i vianants a partir del cam de Sant Jaume i a lentorn del riu Segre). -Sistema dequipaments: el pla realitza un diagnstic i una justificaci de les propostes per aquest mbit en el context de levoluci de la poblaci en lhoritz del pla (any 2025) i del carcter diferenciat de cadascun dels 3 nuclis urbans del municipi (Alp versus la Molina i la Masella). -Sistema despais lliures pblics: el pla realitza un diagnstic i una justificaci de les propostes per aquest mbit en el context dels nous desenvolupaments, de la seva situaci estratgica en el context urb i del sistema dequipaments i en el context de transici amb el sl no urbanitzable. -Sistema hidrogrfic: classificaci dels terrenys corresponents en aquest sistema per a garantir el correcte desgus de les aiges i la protecci de les seves rees dinfluncia. -Sistema de domini esquiable: classificaci dels terrenys corresponents en aquest sistema per a garantir la continutat de lestructu...

Recommended

View more >