ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

12
Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispace http://toplaaja.wikispace s.com/ s.com/ Laajennetun Laajennetun työssäoppimisen työssäoppimisen kokeilut kokeilut

Upload: nina-eskola

Post on 23-Jun-2015

470 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Nina Eskola: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen. Verkostoseminaari, Levi 9.-.11.2010

TRANSCRIPT

Page 1: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Laajennetun Laajennetun työssäoppimisen kokeiluttyössäoppimisen kokeilut

Page 2: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Terveiset Oph:staTerveiset Oph:sta

TopLaaja laajan kiinnostuksen kohteenaTopLaaja laajan kiinnostuksen kohteena

Page 3: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen-tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen

Kokeilun päätavoitteetKokeilun päätavoitteet

Page 4: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Tavoitteena on,Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen laajempaa ja Edistää työssäoppimisen laajempaa ja

monipuolisempaa hyödyntämistämonipuolisempaa hyödyntämistä Lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia Lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia

työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluunammatilliseen opiskeluun

Edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumistaEdistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista Edistää työelämän edellyttämän ammattitaidon Edistää työelämän edellyttämän ammattitaidon

saavuttamistasaavuttamista Edesauttaa ammatillisten perustutkintojen Edesauttaa ammatillisten perustutkintojen

suorittamistasuorittamista Tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta Tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta

työelämään työelämään

Page 5: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Palautteenkeruulomakkeen Palautteenkeruulomakkeen esitestausesitestaus

VastaajiaVastaajia 48 opiskelijaa48 opiskelijaa 12 opettajaa12 opettajaa 19 työpaikkaohjaajaa19 työpaikkaohjaajaa Yht. 79Yht. 79

Yleisiä huomioitaYleisiä huomioita Työssäoppimisjakson pituus 6-38 ovTyössäoppimisjakson pituus 6-38 ov Monet opiskelijat (67%) ja erityisesti työpaikkaohjaajat Monet opiskelijat (67%) ja erityisesti työpaikkaohjaajat

(95%) eivät tienneet työssäoppimisjakson pituutta tai (95%) eivät tienneet työssäoppimisjakson pituutta tai työssäoppimisen kokonaismääräätyössäoppimisen kokonaismäärää

Opiskelijoilla paljon eos vastauksia – ovatko kysymykset Opiskelijoilla paljon eos vastauksia – ovatko kysymykset liian vaikeita??liian vaikeita??

Page 6: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Poimintoja tuloksista _ Poimintoja tuloksista _ työssäoppimisen suunnittelutyössäoppimisen suunnittelu

Opettajien ja opiskelijoiden tuen tarve oli Opettajien ja opiskelijoiden tuen tarve oli kartoitettu, muttei työpaikkaohjaajien kartoitettu, muttei työpaikkaohjaajien (56,3% eri mieltä)(56,3% eri mieltä)

Opettajilla (90,9%) oli ollut mahdollisuus Opettajilla (90,9%) oli ollut mahdollisuus osallistua laajennetun työssäoppimisen osallistua laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun. Opiskelijoilla (45,9%) ja suunnitteluun. Opiskelijoilla (45,9%) ja työpaikkaohjaajilla (37,5%) ei työpaikkaohjaajilla (37,5%) ei

Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen vuorottelussa löytyi kehitettävää, oppimisen vuorottelussa löytyi kehitettävää, aikatauluista oltiin hyvin tietoisiaaikatauluista oltiin hyvin tietoisia

Page 7: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Poimintoja tuloksista - Poimintoja tuloksista - työssäoppimiseen valmentaminen työssäoppimiseen valmentaminen

ja perehdyttäminenja perehdyttäminenOpiskelijan perehdyttämiseen oli varattu

riittävästi aikaa

0

10

20

30

40

50

60

70

samaa mieltä eos eri mieltä

opiskelija työpaikkaohjaaja opettaja

Opiskelija oli riittävästi saanut tietoa ennen jakson alkua

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

samaa mieltä eos eri mieltä

opiskelija työpaikkaohjaaja opettaja

Page 8: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Muuta perehdyttämiseen Muuta perehdyttämiseen liittyvääliittyvää

Lähes kolmannes (27,3%) opettajista ei Lähes kolmannes (27,3%) opettajista ei perehdyttänyt (eri mieltä) opiskelijaa perehdyttänyt (eri mieltä) opiskelijaa työturvallisuus asioihin ennen jakson alkua työturvallisuus asioihin ennen jakson alkua

Lähes kolmannes (31,6%) työpaikkaohjaajista ei Lähes kolmannes (31,6%) työpaikkaohjaajista ei saanut oppilaitokselta tai opettajalta riittävästi saanut oppilaitokselta tai opettajalta riittävästi tietoa ja tukea työssäoppimiseen liittyen ennen tietoa ja tukea työssäoppimiseen liittyen ennen jakson alkuajakson alkua

Vain 45,5% opettajista uskoi, että Vain 45,5% opettajista uskoi, että työpaikkaohjaajat oli riittävästi perehdytetty työpaikkaohjaajat oli riittävästi perehdytetty jakson tavoitteisiin - Työpaikkaohjaajista taas jakson tavoitteisiin - Työpaikkaohjaajista taas 84,2% koki tietävänsä työssäoppimisen 84,2% koki tietävänsä työssäoppimisen tavoitteettavoitteet

Opettajien ja työpaikkaohjaajien käsitys Opettajien ja työpaikkaohjaajien käsitys perehdyttämisestä on positiivisempi kuin perehdyttämisestä on positiivisempi kuin opiskelijoidenopiskelijoiden

Page 9: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Poimintoja tuloksista _ Poimintoja tuloksista _ työssäoppimisen toteutustyössäoppimisen toteutus

Työssäoppimisen ajankohta oli Työssäoppimisen ajankohta oli hyvähyvä

Opiskelijat saivat kaikkien Opiskelijat saivat kaikkien osapuolten mukaan tehdä osapuolten mukaan tehdä tavoitteita ja taitojaan vastaavia tavoitteita ja taitojaan vastaavia tehtäviätehtäviä

Henkilökohtaiseen ohjaamiseen Henkilökohtaiseen ohjaamiseen olisi opiskelijoiden ja olisi opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien mukaan työpaikkaohjaajien mukaan saanut olla enemmän saanut olla enemmän materiaaliamateriaalia

Jakso oli opettajien ja Jakso oli opettajien ja opiskelijoiden mielestä sopivan opiskelijoiden mielestä sopivan mittainen. 22% mittainen. 22% työpaikkaohjaajista oli eri mieltätyöpaikkaohjaajista oli eri mieltä

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

opiskelija työpaikkaohjaaja opettaja

Työssäoppimista on liian vähän

Page 10: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Muuta laajennetusta Muuta laajennetusta työssäoppimisestatyössäoppimisesta

Arviointi oli opettajien ja to-ohjaajien Arviointi oli opettajien ja to-ohjaajien mielestä oikeudenmukaista ja tavoitteisiin mielestä oikeudenmukaista ja tavoitteisiin perustuvaa, opiskelijoista n 60% koki niinperustuvaa, opiskelijoista n 60% koki niin

Arviointikriteerit olivat kaikkien osapuolten Arviointikriteerit olivat kaikkien osapuolten tiedossatiedossa

Viidennes (19,6%) opiskelijoista ei saanut Viidennes (19,6%) opiskelijoista ei saanut opettajalta riittävästi palautetta jakson opettajalta riittävästi palautetta jakson aikanaaikana

Lähes kolmannes to-ohjaajista koki, ettei Lähes kolmannes to-ohjaajista koki, ettei saanut riittävästi palautetta saanut riittävästi palautetta ohjaustyöstään opiskelijlta eikä opettajaltaohjaustyöstään opiskelijlta eikä opettajalta

Kaikki osapuolet kokivat osallistuneensa Kaikki osapuolet kokivat osallistuneensa aktiivisesti arviointikeskusteluunaktiivisesti arviointikeskusteluun

Yhteistyö eri osapuolten välillä sujui hyvinYhteistyö eri osapuolten välillä sujui hyvin Opettajilla (90%) oli mahdollisuus antaa Opettajilla (90%) oli mahdollisuus antaa

kehittämisehdotuksia laajennetun kehittämisehdotuksia laajennetun työssäoppimisen suhteen selvästi työssäoppimisen suhteen selvästi paremmin kuin opiskelijoilla (51,1%) tai to-paremmin kuin opiskelijoilla (51,1%) tai to-ohjaajilla (26,3%) ohjaajilla (26,3%)

Opiskelijoiden valinnanmahdollisuudet lisääntyneet

0

10

20

30

40

50

60

70

80

paljon tai erittäin paljon eos vähän tai ei lainkaan

opiskelija työpaikkaohjaaja opettaja

Page 11: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Opiskelijat oppivat mielestään…Opiskelijat oppivat mielestään… Keskusteluista opetuksen yhteydessäKeskusteluista opetuksen yhteydessä OppimistehtävistäOppimistehtävistä Harjoittelemalla käytännön työtä työpaikallaHarjoittelemalla käytännön työtä työpaikalla Seuraamalla käytännön työtä työpaikallaSeuraamalla käytännön työtä työpaikalla

Muttei niinkään…Muttei niinkään… OppikirjoistaOppikirjoista Luento-opetuksestaLuento-opetuksesta VerkkolähteistäVerkkolähteistä Lehdistä, tv:stäLehdistä, tv:stä

Eivätkä osanneet sanoa oppivatko…Eivätkä osanneet sanoa oppivatko… ProjektityöskentelystäProjektityöskentelystä OpintokäynneistäOpintokäynneistä VerkkotyöskentelystäVerkkotyöskentelystä Toisilta opiskelijoilta Toisilta opiskelijoilta Muusta opetusmateriaalistaMuusta opetusmateriaalista

Page 12: Ajankohtaista laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin liittyen

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Kiitos mielenkiinnostanne!Kiitos mielenkiinnostanne!

Nina EskolaNina EskolaTopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattoriTopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori

TtM, projektipäällikköTtM, projektipäällikköPirkanmaan ammattiopisto Pirkanmaan ammattiopisto

Pyynikintie 2, 33230 Tampere Pyynikintie 2, 33230 Tampere Puh. 050 5761553Puh. 050 5761553

[email protected]

http://toplaaja.wikispaces.com/