ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa...

Download Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Synergiaseminaari

Post on 13-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8.11.2019 1

  Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa

  Synergiaseminaari 6. - 7.11.2019, Tampere Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson

 • Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma ja toimintasuunnitelma

  8.11.2019 2

 • Hallitusohjelman strategiset tavoitteet 1. Koulutus- ja osaamistaso nousevat

  kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

  2. Lapset ja nuoret voivat hyvin 3. Koulutus rakentaa yhteiskunnallista

  tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 4. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva

  paikka opiskella, tutkia ja investoida

  8.11.2019 3

 • Hallitusohjelman keskeiset hankkeet • Oppivelvollisuuden laajentaminen • Jatkuvan oppimisen uudistus • Oppimisen ja osaamisen tiekartta = koulutuspoliittinen

  selonteko • Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon

  kehittämisohjelma

  8.11.2019 4

 • Oppivelvollisuuden laajentaminen • Oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen • Oppivelvollisuuden sisään erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan

  sisällyttää toisen asteen tutkintoihin, esim. kymppiluokat, kansanopistot, työpajatoiminta, kuntoutus, valmentavat koulutukset

  • Edellytyksenä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus: selvitys maksuttomuudesta ja oppimateriaalikustannusten alentamisesta

  • Toisen asteen keskeyttämisen syiden selvittäminen ja tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi

  • Toisen asteen valmistavien koulutusten kehittäminen • Ohjauksen ja oppilashuollon palveluiden vahvistaminen • Peruskoulun mahdollisuudet tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua

  toisen asteen koulutuksesta • Määrärahatarpeet varmistetaan jokaisen opinto- ja tukimuodon kohdalla. • Järjestäjille korvataan täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät

  kustannukset. 8.11.2019 5

 • Oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelu (1)

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut projektiryhmän valmistelemaan hallituksen esitystä.

  • Projektiryhmän työtä tukee laaja-alainen seurantaryhmä. • Seurantaryhmässä on opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi edustettuna 39

  eri tahoa. • Ryhmien toimikaudet jatkuvat vuoden 2021 loppuun. • Valmistelu perustuu tutkittuun tietoon ja tietoperustaan. • Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tietoperustan varmistamiseksi

  projektiryhmä organisoi ja hankkii tarvittavalla tavalla tutkimus- ja arviointiasiantuntemusta valmistelun tueksi.

  • Oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva valmistelutyö tehdään laajassa yhteistyössä hallinnonalan ja sidosryhmien kanssa.

  8.11.2019 6

 • Oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelu (2)

  • Valmistelu tehdään vuorovaikutteisesti ja osallistavia työtapoja hyödyntäen järjestämällä mm. työpajoja, aluetapaamisia, pyöreän pöydän tapaamisia sekä verkkokuulemisia.

  • Lainsäädännön arviointineuvosto on valinnut oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan HE:n arviontikohteeksi.

  • Hallituksen esityksen on tarkoitus olla lausunnolla 4 – 5/2020. • Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 8 – 9/2020. • Laki tulee voimaan vuonna 2021.

  8.11.2019 7

 • Jatkuvan oppimisen uudistus (1) • Uudistustyössä painottuvat aikuisväestön osaamisen kehittämisen

  kysymykset, vaikkakin oppimiselle luodaan edellytykset aina varhaiskasvatuksesta lähtien.

  • Uudistus tähtää erityisesti työikäisten osaamisen kehittämiseen. • Tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin

  osaamistarpeisiin. • Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää

  työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.

  • Uudistuksessa on otettava huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen niveltyminen uuteen järjestelmään.

  8.11.2019 8

 • Jatkuvan oppimisen uudistus (2) • Hallituksen kaavailemia keinoja tässä vaiheessa ovat mm. muunto-,

  täydennys- ja erikoistumiskoulutusten lisääminen työelämässä, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen uudelleenkoulutus- ja aikuiskoulutusväylänä sekä joustavat mahdollisuudet opiskella korkeakouluissa.

  • Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea kehitetään ja parannetaan työttömien mahdollisuuksia opiskella työnhaun ohessa.

  • Koulutusjärjestelmää sekä sen rahoitusta ja ohjausta kehitetään, jotta se tukisi paremmin työelämässä tapahtuvaa oppimista.

  • Muualla kuin koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle on tarkoitus sopia yhteiset periaatteet.

  8.11.2019 9

 • Jatkuvan oppimisen uudistus (3) • Elinikäiselle ohjaukselle luodaan palvelut ja niitä ohjataan tukemaan myös

  aliedustettujen ryhmien osallistumista aikuiskoulutukseen. • Työntekijöiden osaamista ja työllistymistä parannetaan muutosturvalla. • Koulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen osuvuuden varmistamiseksi

  kehitetään rakennemuutoksen ennakointia. • Erityistä huomiota kiinnitetään aloihin, joihin kohdistuu muutospaineita

  teknologisen kehityksen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. • Kehitetään nopean aikavälin keinoja osaamispulaan vastaamiseksi ja

  heikoilla perustaidoilla olevien aikuisten kouluttamiseksi.

  8.11.2019 10

 • Jatkuvan oppimisen uudistuksen organisointi

  Parlamentaarinen uudistusryhmä - Puheenjohtaja opetusministeri Andersson,

  varapuheenjohtajat tiede- ja kulttuuriministeri Kosonen ja työministeri Harakka

  - Kokonaistarkastelu - Linjaukset pitkäjänteiselle kehittämiselle - Kansliapäälliköt pysyvinä asiantuntijoina - Sihteeristö (OKM, TEM, STM ja VM)

  Työmarkkinoiden keskusjärjestöt - Parlamentaarisen ryhmän

  tukena

  Seurantaryhmä - Laaja-alainen - Valmistelu ja seuranta - Sidosryhmäyhteistyö

  Valtioneuvostossa uudistusta johtaa osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä.

  Myös työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän käsiteltävänä.

 • Jatkuvan oppimisen uudistuksen valmistelu

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut valmistelua varten parlamentaarisen ryhmän, johon kuuluvat kaikki eduskuntapuolueet.

  • Uudistus toteutetaan kolmikantaisena yhteistyönä yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa.

  • Seurantaryhmässä ovat edustettuina työmarkkinajärjestöt, koulutuksen järjestäjät sekä muut keskeiset järjestöt ja ministeriöt.

  • Jatkuvan oppimisen uudistuksen valmistelu on tarkoitus rakentaa tutkitun tiedon ja olemassa olevan tietoperustan pohjalle.

  • Sidosryhmien ja alan toimijoiden toivotaan osallistuvan valmisteluun laajalti esimerkiksi erilaisten tapaamisten ja sähköisen työstämisen kautta.

  • Ehdotukset jatkuvan oppimisen uudistukseksi laaditaan 12/2020 mennessä.

  8.11.2019 12

 • Oppimisen ja osaamisen tiekartta = koulutuspoliittinen selonteko (1)

  • Hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään yhteiset pitkän aikavalin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi.

  • Tiekartta toteutetaan koulutuspoliittisena selontekona.

  8.11.2019 13

  NYKY- JA TAVOITETILA,

  KOULUTUSPOLITIIKKA TAVOITTEIDEN

  SAAVUTAMISEKSI

  KOULUTUS- JA OSAAMISTASO

  KOULUTUKSELLI-NEN TASA-ARVO,

  YHDENVERTAI-SUUS JA SAAVUTETTA-VUUS

  HOUKUTTELEVA SUOMI

  LASTEN JA NUORTEN

  HYVINVOINTI

 • Koulutuspoliittinen selonteko (2) • Selonteossa tehdään koulutuksen ja tutkimuksen kokonaistarkastelu

  varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen saakka ottaen huomioon molemmat kansalliskielet.

  • Tavoitteena on luoda laajassa yhteistyössä valmisteltu ja hyväksytty perusta pitkäjänteiselle koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle kokonaisuutena.

  • Selonteossa etsitään yhteiset pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi, koulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi.

  • Jatkuvan oppimisen uudistus ja oppivelvollisuuden pidentäminen valmistellaan omina hankkeinaan, mutta ne huomioidaan koko prosessin ajan myös selonteon laatimisessa.

  8.11.2019 14

 • Koulutuspoliittisen selonteon valmistelu (1) • Selonteon valmisteluun on nimetty virkamiesryhmä, joka koostuu opetus- ja

  kulttuuriministeriön virkamiehistä ja toimii opetus- ja kulttuuriministeriön poliittisen ja virkamiesjohdon ohjauksessa.

  • Virkamiesryhmän työhön kutsutaan mukaan muuta virkamiehistöä kulloisenkin tarpeen mukaan, myös työ- ja elinkeinoministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä.

  • Opetushallituksella, Suomen Akatemialla ja Kansallisella koulutuksen arviointikeskuksella on merkittävä rooli valmistelussa.

  • Virkamiestyöryhmän työtä tukee parlamentaarinen seurantaryhmä. • Selonteossa hyödynnetään

  – korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyö