ajangizko mapa · 75 25 50 75 125 100 225 250 200 175 150 150 175 50 75 75 25 25 50 75 50 75 100...

of 1/1
75 150 175 50 75 75 25 25 50 75 50 75 100 125 25 50 50 75 25 75 75 100 125 50 75 100 125 150 150 175 175 200 200 225 150 100 25 25 50 50 75 25 75 225 75 175 100 125 125 150 200 100 50 50 187.94 87.05 25.79 6.11 36.42 44.40 73.32 78.33 81.33 141.05 75.89 147.73 13.18 16.44 59.78 9.43 12.03 10.30 7.09 5.49 5.10 4.45 5.15 96.73 133.74 80.84 83.52 81.57 85.86 11.18 51.26 86.75 35.94 16.96 12.41 17.81 251.57 233.26 243.09 140.27 139.41 156.80 156.26 148.09 156.44 187.21 116.06 127.16 88.21 86.30 180.86 88.26 88.26 157.87 87.10 82.32 86.99 178.97 180.89 171.78 170.69 42.02 142.83 157.17 BI-4215 BI-2238 BI-2224 BI-2224 BI-3224 BI-3224 BI-2224 BI-3222 BI-635 BI-3222 BI-3224 Ortubarri Ortuzar Arandia Argenagoiti Argenaetxebarri Errotaburu Argondo Eskolak Urretxaga Bengoetxe Ardantza Done Joanes Etxetxua Uriarteaurrekoa Uriarteatzekoa Uriartebekoa Lezamena Arizpe Solaburu Andonietxea Berezia Talaipe Iturribekoa Antsosolo Arabietagana Arabietazarra (errota) Gardoki Lurraska Ingurugiro eskola Ibargane Oteibarri Enbeita Kanpantxu Enbeitagoikoa Mentzeta Mentzetatorrea Etxezarra - Astobietabekoa Astobietagoikoa Astobietatxiki Laubide Larruzea Larruzondo Usa (Okaragana) Andrabaso Mendikoa (Mendiondo) Eperlanda Argena Gantzabal Sagartzola Ubegia Ispizubarrena Ispizuriarte Ispizuauzokoa Ispizuaurrekoa Uriburu Torrezuri Mendietagoitia Ibarra (Ajangizibarra) Abadetxea (Kultur etxea) Gorgana Etxetxubarri Burgoetxebarri Pertxamendi Burgogoikoa Burgoa (Burgogana) Urigana Obietagoikoa Obietabekoa Mendieta Elexalde Burgobekoa Zubiaurregoikoa Lorategieta Ondartzatxikia (Ibinagaormaetxea) Ibinarriaga (Kasabena) Etxetxuri Bidaspe Mimentza Bizkarrondo Auriategibekoa Muskiz Ajangizagirre (Ajangizarra) Ajangiz Lete Gaztelu Goikoerrota Agirre (Mendietagirre) Beaskoa (Mendietabeaskoa) Mendieta Altamira Argenazpi Etxebarri Urrutia Auriategigoikoa Bizkarratorrea Urionabarrenetxea Aresti Zubialdea Bekoetxebarri Arestieta jauregia Arestietaurrekoa Errotabarri Gernikabaso Ola Larruzeaurre Bilbosolo Etxeaurrekoarestia Igartua Goiko mendia Etxaburu Kanteraburu Antxustieta Irugizonsolo Antsoneta Gaztañadisakona Arrandieta Eskileku Sakonekolandea Sakoneta Aranaerreka Maitesolotxu Ispizuko mastia Auzokondo LeixarteganaUrsolo Lubarripartekoa Solonagusi Uruburu Goiko zarratua Kortagana Sakonetabekoa Burgoandikoa Patxikusolo Espartigana Eperdigana Ardauedanleku Goiko soloa Bikotza Bidebarrigoikoa Askaleku Burgoste Erdiko aresti Arriaga Kamiñogaña Burgoazpia Uribe Burgosoloa Atxondo Bizkarra Arriajauregi Atxa Zubialdea Goiko etxeazpia Goikoetxeaurrepagadia Altamiralde Loma Lauisolo Solonagusia Alemanaren etxea Etxaurreko soloa Bellavista Zubibarri Aurreko soloa Bizkarrondosoloa Buentario Elexabidea Irugizonerdisoloa Bostgizonsolo Solokerra Sololuze Gizonbatsolo Argenape Lubarria Serendia Solotxua Zubitxoaga Ormaetxe Silixe Amargizonsolo Sagastia Zelaia Ziersolo Zillegiondo Soloandiak Urbieta Presaldenagusia Ibarreko soloak Ibarreko soloak Mendietapartekoa Ibaizabal Muskiz Anamari Marisolo Irupunta Aligergoiko Aligerbeko Algar Etxealdeak Ibartxu Argenabidea Urenondo Erdiko soloa Mateolanda Zelaiko soloa Lezamenondo Ajangizagirreazpia Sagastedi Kamiñoazpia Usolo Masti Aurreko soloa Arduibe Lubarri Iturripe Errekatxulanda Etxekosolo Beotegi Etxezarra Maritxusolo Mastia Okaranganako landa Mikelaresti Mastiolanda Gizonbisolo Ijinasolo Zarratutxua Laugizonsolo Bideko soloa Josemarikontrea Sololuze Berengo Ibarreko itzia Kallesoloa Kallesolotxiki Txorisolo Eskeko Beheko Solonagusi Eleusolo Solokerra Sastra Ondartza Urbietarte Etxetxusolo Berengela Ezkerrena Urretxarlo Errekaillunbekoa Errekaillun Mastia Ubidepea Errekaillungoikoa Gandariasbaso Etxebarribaso Etxebarribaso Etxebaso Berezia Etxeaurreko landa Auzoko banda Okatxa Sololuzea Solonagusia Ispizuko iturria Zubiondo Zubitxo Bekoetxebarribide Amargizonsolo Gantzabal Iturriondo Bidegan Mendietaibarra Mendietalde Gaztañadi Masti Ikokoarlo Gantzabalostea Lubarria Mosotza Mintegiondo Arlonagusi Bekoetxebarriondo Etxalbosolo Etxaurreko soloa Solotxiki Etxekosolonagusia Goiko zelaia Ortua Arloluzea Ortutxo Lubarria Iturralde Zelaia Arregi Ortuondo Etxaba Lubarri Gorganaparte Goiko ortua Goiko solo Sagardia Sagartzolabekoa Iturripe Priñana Etxeondoko soloa Artatza Goiko solo Etxekosolo Zarratua Solosastarra Maisuzarratua Presazarra Errekamuna Mastia Astelarra Lurbarri Ibargana Aldatsa Martilanda Sepamendi Eusebiosolo Zortzigizonsoloa Etxatzesolo Errotaburuazpi Lasarte Urretxagaresti Arlonagusia Amargizonsolo Urrutia Gizonbisolo Arizpesolobarrena Usetxutxikia Aldape Mastia Torrezuripartea Sagastaditxu Sagastia Solozabala Solotxutxikia Zelaia Arizpeko iturria • Amasolo Amasolo Solaburuko karkabea Sagastitxu Antsosolondo Abi Alai elkartea Goiko baso Urenondotxiki Mendietazpi Sakonetagoikoa Berokia Urretxagasolo Lubarripartekoa Beheko landatxua Arlonagusi Bereziak Bidepea Goiko landatxua Mokotza Montorralde Bidegaña Lubarritxu Sakonekoa Mastia Gaztañadi Lubarria Akaleku Antonortu Etxeondoko soloa Ribero Iturripe Solobarrena Txipibarrena Goiko Amonaga Beheko solo Gizonbilana Alargunena Beheko Amonaga Laubisolo Solozar Makatzeta Mantxosolo Aldarra Santiagoaresti Mastia Lubarri Txokolo Goiko soloa Etxeazpiko soloa Etxeazpiko zarratua Etxezarraldea Mendikoa Tomasolo Oskolo Etxezarraldetxua Goiko basotxu Putzua Laratxo Zazpigizonsolo Ortua Errekondo Argondondoa Larriñeko solo Serbitxuaga Etxekosoloa Basotxu Zazpigizonsolo Etxebaso Bereziostea Txabolaurre Berezia Lubarria Errotalde Txabolen ondoko soloa Madaripeko soloa Intxasarri Presabarri Martiolanda Usaondokerrak Erbibaso Ubideak Konportaondoa Ubidebitartea Bideazpi Lubarrieta Errotabarriko soloa Ortua Txirpia Iturriko soloa Oskolaga Presazarra Berezia Usako Usatxu Igartugoikoa Igartugaztañaditxua Igartuko gaztañadizarra Igartua Basotxu Usatxutxikia Usatxuaurre Okaragana Usanagusi Andrabasotxikia Igartua Gizonarestiak Labapea Mendikoa Elosuerreka Igartuzabala Eperlanda Berezinagusia Berezitxikia Solonagusia Solotxua Labaostea Lubarripartekoa Goiko basoa Errotatxualde Igartubekoa Erdiko soloa Bazterreko solo MAIER S. COOP. O K A I B A I A O K A I B A I A B e r r e k o n d o k o e r r e k a A r t a t z a k o e r r e ka G o l a k o e r r e k a Igartua U s a Mentzeta Tontorra Uriarte Argenabeitia Arandigoikoa Ispizua Leixarte Jaunaren Igokundearen eliza Ajangizarra Presabarri Madalenoste (Maloste) Goisko Urbiak Urbieta Goiko ibarra Beheko ibarra ERRENTERIA Kateko • • Goiritxu • Argatxa • Errementarienea Barrenengoa • Baserrinekoa • Kurtzero • Urrengoerrota Katekotxu • A R R A T Z U GERNIKA M U X I K A M E N D A T A Sagartzolape Astelarra Marmiz T x a nt x u n e r r e k a Ast o b i e t a er r e k a G a z t a ñ a bar re nae rreka La rr uz er r e k a B e r r e k o n d o k o e r r e k a A r t z u b e r r e k a • Barrenengobarrena Otxiña Solonasantro Arasolo Aldarra Kaltzadaburu Iturrialdea Ureta Bereziondoa Zelaiko soloa Gaztañeko Mastia Katalinabasoa Uribe Aresti kalea Villa García Bizkargane Zazpigizonsolo Ibertxu Mahasti Andikosoloa Iber-ertz Etxe zutik Txakursolo Iturrialdea Arrizko zubia Olezko zubia Arritze Kardusolo Txaporta Trabesa Berezitxugana Ugertoki Bekoetxe Txarko Gaztañadi Bulergorri Nabasolo Marisolu Ibertxu Arbitxu Araiene Munitxia Biderripea Montorraldetxikia Zazpikoa Sanjuansolo • Santa Marina ermita Txirpia Iturriondo Padura Santiagoaresti Txantxunerreka Errekarte Martutxu Galigiber Larruzondotxikia Solobarri Larruzeatze Txarbenondoa Presalde Larratxu Kastillosolo Andikobaso E s t r a t a Karabiondo Urretxagaresti Iturriko solo Burgoene Etxetxiki Argenaberriz Argenabarri Sakontxu Pozuondo Artxube Zortzigizonsolo Bollarresiena Bigizonsolo Irugizonsolo Sololuzea Urasandi Munebe Gaztañarloa Zelaia Solonagusia Zelaitxu Loma Solozantar Soloandi Ibertxikierdiko Nasa Zapatarisolo Aldapaburu Ibertxiki Ibernagusi Irugizonsolo Errotasolo Solobarri Biderripea Ibarnagusia Ibartxiki Nekebizkarra Atxekoa Sagastiandi Sedasolo Saltoa Irugizonsolo Iturriko solo Menditiberra Urkitxepe Arrietagana Olalde Bideganea Arrostagana Arestietabaso (Totorikabaso) Larratxugoikoa Lamikizbasonagusia Tomasolo Lubarri Lubegan Tallekaski Iturritxu Zarratugaztañadia Larratxubekoa Lugane Zelaia Tabakosolo Atxekosolo Martutxu Bederatzigizonsolo Goikoleunesakona Bizkarraretza Siertxu Gizonbisolo Gaztañondo Presondoa Usabekoa Astillotxa Sakontxu • Arrietagana Plazabarrena Zapatariene Herriko taberna Udaletxea EUA-ETAP Burgoa • Mugarria Hilerria 4.793.500 4.797.000 4.796.000 4.795.000 4.794.000 4.793.000 4.792.000 4.797.000 4.796.000 4.795.000 4.794.000 4.793.000 4.792.000 525.300 526.000 527.000 528.000 529.000 525.300 526.000 527.500 528.000 529.000 A B C D E F G A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ETXEAK ETA BASERRIAK Abadetxea (Kultur etxea) D4 Abi Alai elkartea B6 Agirre (Mendietagirre) D5 Ajangiz D4 Ajangizagirre (Ajangizarra) D3 Alemanaren etxea C2 Altamira D4 Andonietxea B7 Andrabaso B10 Antsosolo B6 Arabietagana B6 Arabietazarra (errota) B6 Araiene D6 Arandia D6 Arandigoikoa D5 Ardantza B6 Aresti D3 Arestieta jauregia C7 Arestietaurrekoa C7 Argatxa B2 Argenabarri C6 Argenabeitia D6 Argenaberriz D6 Argenaetxebarri D6 Argenagoiti D6 Argondo C6 Arizpe B6 Astobietabekoa (Etxezarra) B7 Astobietagoikoa B8 Astobietatxiki B8 Auriategibekoa D3 Auriategigoikoa D3 Barrenengoa B2 Barrenengobarrena B2 Baserrinekoa B2 Beaskoa (Mendietabeaskoa) D5 Bekoetxe D3 Bekoetxebarri C6 Bengoetxe B7 Berezia B6 Bidaspe C2 Bizkargane D3 Bizkarra C2 Bizkarratorrea D3 Bizkarrondo C3 Burgobekoa D2 Burgoene D3 Burgoetxebarri E3 Burgogoikoa E3 Done Joanes ermita C6 Enbeita B7 Enbeitagoikoa B7 Errementarienea C2 Errotabarri C7 Errotaburu C6 Eskolak C6 Etxe zutik D4 Etxebarri D4 Etxetxiki D4 Etxetxua B6 Etxetxubarri E4 Etxetxuri C2 Etxezarra (Astobietabekoa) B7 Gantzabal D5 Gardoki B6 Gaztelu D4 Goikoerrota D8 Goiritxu B2 Goitia (Mendietagoitia) D5 Gorgana D4 Herriko taberna D4 Ibargane B7 Iber-ertz D4 Ibinagaormaetxea (Ondartzatxikia) C2 Ibinarriaga (Kasabena) C2 Igartua C10 Ispizuaurrekoa E5 Ispizuauzokoa E5 Ispizubarrena E5 Ispizuriarte E5 Iturribekoa B6 Iturriondo B6 Kasabena (Ibinarriaga) C2 Kateko B2 Katekotxu B2 Larruzea D9 Larruzeaurre D9 Larruzondo D8 Larruzondotxikia D8 Laubide B9 Leixarte E4 Lete C4 Lezamena B6 Lorategieta C2 Lurraska A6 Mahasti D4 Martutxu C8 Mendieta D4 Mendietabeaskoa (Beaskoa) D5 Mendietagirre (Agirre) D5 Mendietagoitia (Goitia) D5 Mendikoa (Mendiondo)B10 Mendiondo (Mendikoa)B10 Mentzeta A7 Mentzetatorrea A7 Mimentza C3 Muskiz C3 Obietabekoa E3 Obietagoikoa D3 Okaragana (Usa) B10 Ola D8 Ondartzatxikia (Ibinagaormaetxea) C2 Ortubarri D6 Ortuzar D6 Oteibarri B7 Plazabarrena D4 Sagartzola E5 Santa Marina ermita B7 Solaburu B7 Talaipe B6 Torrezuri E4 Udaletxea D4 Uriarte B6 Uriarteatzekoa B6 Uriarteaurrekoa B6 Uriartebekoa C6 Uriburu E4 Urigana D3 Urionabarrenetxea D2 Urrengoerrota B2 Urretxaga C7 Urrutia C6 Usa (Okaragana) B10 Villa García D3 Zapatariene D4 Zubialdea C6 Zubiaurregoikoa D2 LEKUAK Ajangizagirreazpia D3 Akaleku A7 Alargunena A7 Aldapaburu C3 Aldape C6 Aldarra A7 Aldarra C2 Aldatsa C5 Algar C5 Aligerbeko C5 Aligergoiko C5 Altamiralde C2 Amargizonsolo C6 Amargizonsolo C6 Amargizonsolo C6 Amasolo B6 Amasolo B7 Anamari C5 Andikobaso D6 Andikosoloa C4 Andrabasotxikia B10 Antonortu B7 Antsoneta E4 Antsosolondo B6 Antxustieta E4 Aranaerreka E5 Arasolo C2 Arbitxu D5 Ardauedanleku E3 Arduibe D4 Arestietabaso (Totorikabaso) D7 Argenabidea C5 Argenape C5 Argenazpi D5 Argondondoa C6 Arizpesolobarrena C6 Arloluzea D5 Arlonagusi B6 Arlonagusi D6 Arlonagusia C6 Arrandieta F3 Arregi E4 Arriaga E3 Arriajauregi D2 Arrietagana D7 Arritze D5 Arrizko zubia D5 Arrostagana C7 Artatza D5 Artxube D3 Askaleku E3 Astelarra B6 Astillotxa D9 Atxa D2 Atxekoa C5 Atxekosolo D6 Atxondo D2 Aurreko soloa C3 Aurreko soloa D3 Auzoko banda E5 Auzokondo E4 Basotxu B7 Bazterreko solo D9 Bederatzigizonsolo D5 Beheko Amonaga A7 Beheko landatxua B7 Beheko solo A6 Beheko Solonagusi B5 Bekoetxebarribide C6 Bekoetxebarriondo C6 Bellavista C2 Beotegi C4 Berengela C4 Berengo C5 Berezia C7 Berezia C9 Berezia E5 Bereziak B6 Berezinagusia D9 Bereziondoa C2 Bereziostea C7 Berezitxikia D9 Berezitxugana C6 Berokia C6 Bideazpi C7 Bidebarrigoikoa E3 Bidegan D5 Bideganea D7 Bidegaña B6 Bidekosoloa C5 Bidepea B6 Biderripea C3 Biderripea E5 Bigizonsolo C4 Bikotza E3 Bilbosolo E5 Bizkarraretza D5 Bizkarrondosoloa D3 Bollarresiena C4 Bostgizonsolo C5 Buentario C5 Bulergorri D4 Burgoandikoa F5 Burgoazpia D3 Burgosoloa E3 Burgoste E3 Eleusolo C5 Elexabidea C5 Elosuerreka C10 Eperdigana F4 Eperlanda B11 Erbibaso C9 Erdiko aresti E3 Erdiko soloa C5 Erdiko soloa D9 Errekaillun D7 Errekaillunbekoa D7 Errekaillungoikoa D7 Errekamuna B6 Errekatxulanda D4 Errekondo C6 Errotabarriko soloa C7 Errotaburuazpi C6 Errotalde C7 Errotasolo C3 Errotatxualde D9 Eskeko C5 Eskileku E3 Espartigana E4 Estrata D6 Etxaba E5 Etxaburu F5 Etxalbosolo C6 Etxatzesolo C6 Etxaurreko soloa C2 Etxaurreko soloa C6 Etxealdeak C5 Etxeaurreko landa E5 Etxeaurrekoarestia E5 Etxeazpiko soloa A7 Etxeazpiko zarratua A8 Etxebarribaso D7 Etxebarribaso E7 Etxebaso C7 Etxebaso E7 Etxekosolo B6 Etxekosolo D4 Etxekosoloa C6 Etxekosolonagusia C6 Etxeondoko soloa A7 Etxeondoko soloa D5 Etxetxusolo C5 Etxezarra D4 Etxezarraldea B8 Etxezarraldetxua B8 Eusebiosolo C6 Ezkerrena C4 Galigiber D8 Gandariasbaso E7 Gantzabalostea D6 Gaztañadi B6 Gaztañadi D4 Gaztañadi D6 Gaztañadisakona F3 Gaztañarloa D4 Gaztañeko D2 Gaztañondo C8 Gernikabaso D7 Gizonarestiak B11 Gizonbatsolo C5 Gizonbilana A6 Gizonbisolo C5 Gizonbisolo C6 Gizonbisolo C6 Goiko Amonaga A6 Goiko basoa C9 Goiko basotxu B7 Goiko etxeazpia D3 Goiko landatxua B7 Goiko mendia F5 Goiko ortua D5 Goiko solo B6 Goiko solo D5 Goiko soloa B7 Goiko soloa E4 Goiko zarratua E4 Goiko zelaia D6 Goikoetxeaurrepagadia D3 Goikoleunesakona D5 Goisko C2 Gorganaparte D5 Ibaizabal C5 Ibargana B6 Ibarnagusia C5 Ibarreko itzia B5 Ibarreko soloak C4 Ibartxiki C5 Ibartxu C5 Ibernagusi C3 Ibertxiki C3 Ibertxikierdiko C3 Ibertxu D4 Ibertxu D5 Igartua B11 Igartua F5 Igartua F5 Igartubekoa D9 Igartugaztañaditxua C10 Igartugoikoa C10 Igartuko gaztañadizarraC10 Igartuzabala C9 Ijinasolo B5 Ikokoarlo D6 Intxasarri C8 Irugizonerdisoloa C5 Irugizonsolo C3 Irugizonsolo C4 Irugizonsolo E4 Irugizonsolo C6 Irupunta C5 Ispizuko iturria E5 Ispizuko mastia E5 Iturralde E4 Iturrialdea C2 Iturrialdea D5 Iturriko solo D9 Iturriko solo C5 Iturriko soloa D8 Iturriondo D5 Iturripe A7 Iturripe D4 Iturripe E5 Iturritxu D6 Josemarikontrea C5 Kallesoloa B5 Kallesolotxiki B5 Kaltzadaburu C2 Kamiñoazpia D3 Kamiñogaña D3 Kanteraburu E5 Karabiondo C10 Kardusolo C5 Karkabea B6 Kastillosolo D6 Katalinabasoa D2 Konportaondoa D8 Kortagana E4 Kurtzero B2 Labaostea C9 Labapea B11 Lamikizbasonagusia D6 Laratxo B7 Larratxu D6 Larratxubekoa D6 Larratxugoikoa D6 Larriñeko solo C6 Larruzeatze D9 Lasarte C6 Laubisolo A6 Laugizonsolo C5 Lauisolo C2 Leixartegana E4 Lezamenondo D4 Loma C2 Loma D4 Lubarri A7 Lubarri D4 Lubarri D6 Lubarri E5 Lubarria B7 Lubarria C7 Lubarria D5 Lubarria D6 Lubarria E4 Lubarrieta D7 Lubarripartekoa B7 Lubarripartekoa C9 Lubarripartekoa E4 Lubarritxu B7 Lubegan D6 Lugane D6 Lurbarri B6 Madaripeko soloa C7 Maisuzarratua B6 Maitesolotxu E5 Makatzeta A7 Mantxosolo A7 Marisolo C5 Marisolu D5 Maritxusolo C5 Martilanda C6 Martiolanda C8 Martutxu D5 Masti D4 Masti D6 Mastia A7 Mastia B6 Mastia B6 Mastia C5 Mastia C6 Mastia D2 Mastia D7 Mastiolanda C5 Mateolanda D4 Mendietaibarra D5 Mendietalde D5 Mendietapartekoa C5 Mendietazpi C6 Mendikoa B11 Mendikoa B9 Menditiberra C5 Mikelaresti C5 Mintegiondo C6 Mokotza B7 Montorralde B7 Montorraldetxikia E5 Mosotza D6 Munebe D4 Munitxia D6 Muskiz C5 Nabasolo D5 Nasa C3 Nekebizkarra D5 Okaragana B9 Okaranganako landa C5 Okatxa E5 Olalde D7 Olezko zubia D5 Ondartza C5 Ormaetxe C6 Ortua C6 Ortua D6 Ortua D8 Ortuondo E4 Ortutxo D6 Oskolo B7 Otxiña B1 Padura C7 Patxikusolo E4 Pozuondo D3 Presabarri C4 Presabarri C8 Presalde D8 Presaldenagusia C4 Presazarra B6 Presazarra C8 Presondoa D9 Priñana D5 Putzua B7 Ribero A7 Sagardia E5 Sagartzolabekoa E5 Sagartzolape E5 Sagastaditxu B6 Sagastedi D3 Sagastia B6 Sagastia C6 Sagastiandi D4 Sagastitxu B6 Sakonekoa B6 Sakonekolandea E4 Sakoneta E4 Sakonetabekoa E4 Sakonetagoikoa C6 Sakontxu D3 Sakontxu E4 Saltoa C5 Sanjuansolo B7 Santiagoaresti A7 Santiagoaresti C7 Sastra C5 Sedasolo C4 Sepamendi C6 Serbitxuaga C6 Serendia C6 Siertxu D6 Silixe C6 Solaburuko B6 Soloandi D4 Soloandiak C3 Solobarrena A7 Solobarri C3 Solobarri D8 Solokerra C5 Solokerra C5 Sololuze C5 Sololuze C5 Sololuzea C4 Sololuzea E5 Solonagusi E4 Solonagusia C2 Solonagusia C3 Solonagusia D9 Solonagusia E6 Solonasantro C2 Solosastarra B6 Solotxiki D6 Solotxua C6 Solotxua D9 Solotxutxikia B6 Solozabala B6 Solozantar D4 Solozar A7 Tabakosolo D6 Tallekaski D7 Tomasolo B8 Tomasolo D7 Torrezuripartea B6 Totorikabaso (Arestietabaso) D7 Trabesa B6 Txabolaurre C7 Txabolen ondoko soloa C7 Txakursolo D4 Txantxunerreka C7 Txaporta B5 Txarbenondoa D8 Txarko E3 Txipibarrena A7 Txirpia B7 Txirpia D8 Txokolo B7 Txorisolo B5 Ubegia F5 Ubideak D8 Ubidebitartea D8 Ubidepea D7 Ugertoki C6 Urasandi D4 Urbieta C4 Urenondo C5 Urenondotxiki C6 Ureta C3 Uribe C4 Uribe D3 Urkitxepe E7 Urretxagaresti C6 Urretxagaresti D9 Urretxagasolo C7 Urretxarlo C4 Urrutia D4 Ursolo E4 Uruburu E4 Usabekoa C9 Usako B8 Usanagusi B9 Usaondokerrak B9 Usatxu B8 Usatxuaurre C9 Usatxutxikia B9 Usetxutxikia C6 Usolo D3 Zapatarisolo C3 Zarratua B6 Zarratugaztañadia D7 Zarratutxua C5 Zazpigizonsolo C4 Zazpigizonsolo C7 Zazpigizonsolo C7 Zazpikoa B7 Zelaia B6 Zelaia C6 Zelaia D3 Zelaia D6 Zelaia E4 Zelaiko soloa C3 Zelaiko soloa C4 Zelaitxu D3 Ziersolo C6 Zillegiondo C6 Zortzigizonsolo C4 Zortzigizonsoloa C6 Zubialdea D2 Zubibarri C3 Zubiondo C6 Zubitxo C6 LEKU NAGUSIAK Basotxu C9 Beheko ibarra C3 Burgoa (Burgogana) E2 Burgogana (Burgoa) E2 Eperlanda C10 Errekarte C7 Gantzabal D6 Goiko baso B7 Goiko ibarra C5 Ibarra (Ajangizibarra) C4 Igartua C10 Oskolaga D8 Pertxamendi E4 Urbiak (Urbieta) C4 Urbieta (Urbiak) C4 Urbietarte C5 Usa C9 Zubitxoaga C6 ERREKAK ETA ITURRIAK Arizpeko iturria B6 Artatzako erreka C5 Artzuberreka D4 Astobietaerreka A8 Berrekondoko erreka C4-D8 Gaztañabarrenaerreka E8 Golako erreka D2 Larruzerreka D9 Oka ibaia A6-C4 Txantxunerreka C7 AUZOAK Ajangizarra D4 Aresti kalea D3 Argena D6 Elexalde D4 Errenteria B2 Ispizua E5 Kanpantxu B7 Madalenoste (Maloste) C2 Mendieta D5 Mentzeta A7 Tontorra B6 TOPONIMOEN ZERRENDA 525.500 526.500 527.500 528.500 525.500 526.500 527.000 4.796.500 528.500 4.795.500 4.794.500 4.792.500 4.792.500 4.793.500 4.794.500 4.795.500 4.796.500 Oinarrizko errepidea Eskualdeko errepidea Tokiko errepidea Landa-errepidea Harrizko errepidea Baso-pista nagusia Baso-pistak, bidea Oinezko espaloia (bidegorria) GR 38 ibilbidea Done Jakue bidea Udalerriko mugalerroa Etxea, eraikina. Herriz kanpoko eraikina Ur-depositoa. Aspiestazioa. Edateko uren araztegia Eliza, ermita. Nekazalturismoa, landa etxea Mahai interpretatiboa. Haurren jolasgunea Kultur etxea. Pilotalekua Herriko taberna. Atseden lekua Udaletxea INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA Carretera básica Carretera comarcal Carretera local Carretera rural Carretera con firme de piedra Pista forestal principal Pista forestal, camino Vía peatonal Sendero GR 38 Camino de Santiago Límite municipal Casa, edificio. Edificio exterior al municipio. Depósito de agua. Subestación. Estación de tratamiento de aguas potables Iglesia, ermita. Agroturismo, casa rural. Mesa interpretativa. Parque infantil. Casa de cultura. Frontón. Bar. Area recreativa. Ayuntamiento. AJANGIZKO MAPA TOPONIMIKOA DATUM: ETRS89 (= X ED50 -106 / Y ED50 -209) • 1/6.000 eskala © Ajangizko Udala • Lege gordailua: BI-3503-2010 Ahozko toponimiaren bilketa: Mª Elena Beitia, Aiora Berrojalbiz, Koldo Carbonell, Ana Mª Narbaiza, Jose Luis Elorriaga, Leire Garatxena, Mikel Gorrotxategi, Alizia Intxausti, Ana Intxausti, Nerea Isasi, Roberto Musatadi, Ainhoa Odriozola, Idoia Orbe, Emi Regatos Ikerketa dokumentala: Jon Kortazar Billelabeitia • Argazkilariak: Jesus Alba, Oier Elorriaga Diseinua eta argitalpena: Ikermap Ibaeta SL Eusko Ikaskuntzak babestutako ikerketa Euskaltzaindiak onetsitako toponimia AJANGIZKO UDALA 225 200 BI-3222 AJANGIZ AJANGIZ KO MAPA

Post on 08-Mar-2020

30 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 75

  25

  50

  75

  125

  100

  225

  250

  200

  175

  150

  150

  175

  50

  75

  75

  25

  25

  50

  75

  5075100

  125

  25

  25

  25

  75

  50

  100

  50

  50

  75

  25

  75

  75

  100

  125

  50

  75

  100

  125

  150

  150

  175

  175

  200

  200

  225

  150

  100

  25

  25

  50

  50

  75

  125

  25

  25

  50

  5075

  225

  225

  50

  75

  100

  125

  75

  150

  175

  175

  150

  100

  125

  125

  150

  200

  200

  100

  50

  50

  187.94

  87.05

  25.79

  6.11

  36.42

  44.40

  73.32

  78.33

  81.33

  141.05

  75.89

  147.73

  13.18

  16.44

  59.789.43

  12.03

  10.30

  7.09

  5.49

  5.10

  4.45

  5.15

  96.73

  133.74

  80.8483.52

  81.57

  85.86

  11.18

  51.26

  86.75

  35.94

  16.96

  12.41

  27.13

  17.81

  251.57

  233.26

  243.09

  140.27

  139.41

  156.80

  156.26

  148.09

  156.44

  187.21

  116.06

  127.16

  88.21

  86.30

  55.86

  180.86

  88.26

  88.26

  157.87

  87.1082.32

  86.99

  178.97

  231.82

  180.89

  171.78

  170.69

  42.02

  142.83

  157.17

  BI-42

  15

  BI-22

  38

  BI-2224

  BI-2224

  BI-3224

  BI-4215

  a

  BI-3224

  BI-2224

  BI-3

  222

  BI-6

  35

  BI-32113

  BI-3222

  BI-3

  224

  Ortubarri

  Ortuzar

  Arandia

  Argenagoiti

  Argenaetxebarri

  Errotaburu

  ArgondoEskolak

  Urretxaga

  Bengoetxe

  Ardantza

  Done Joanes

  Etxetxua

  Uriarteaurrekoa

  Uriarteatzekoa

  Uriartebekoa

  Lezamena

  Arizpe

  Solaburu

  Andonietxea

  Berezia

  Talaipe

  Iturribekoa

  Antsosolo

  Arabietagana

  Arabietazarra (errota)

  GardokiLurraska

  Ingurugiro eskola

  Ibargane

  Oteibarri

  Enbeita Kanpantxu

  Enbeitagoikoa

  MentzetaMentzetatorrea

  Etxezarra - Astobietabekoa

  Astobietagoikoa

  Astobietatxiki

  Laubide

  Larruzea

  Larruzondo

  Usa (Okaragana)

  Andrabaso

  Mendikoa (Mendiondo)

  Eperlanda

  Argena

  Gantzabal

  Sagartzola

  Ubegia

  IspizubarrenaIspizuriarte

  IspizuauzokoaIspizuaurrekoa

  Uriburu

  Torrezuri

  Mendietagoitia

  I b a r r a( A j a n g i z i b a r r a )

  Abadetxea(Kultur etxea)

  Gorgana

  Etxetxubarri

  Burgoetxebarri

  Pertxamendi

  Burgogoikoa

  Burgoa(Burgogana)

  Urigana

  Obietagoikoa

  Obietabekoa

  Mendieta

  Elexalde

  Burgobekoa

  Zubiaurregoikoa

  Lorategieta

  Ondartzatxikia(Ibinagaormaetxea)

  Ibinarriaga (Kasabena)

  EtxetxuriBidaspe

  Mimentza

  Bizkarrondo

  AuriategibekoaMuskiz

  Ajangizagirre(Ajangizarra)

  Ajangiz

  LeteGaztelu

  Goikoerrota

  Agirre (Mendietagirre)

  Beaskoa (Mendietabeaskoa)

  Mendieta

  Altamira

  Argenazpi

  Etxebarri

  Urrutia

  Auriategigoikoa

  Bizkarratorrea

  Urionabarrenetxea

  Aresti

  Zubialdea

  Bekoetxebarri

  Arestieta jauregia

  Arestietaurrekoa

  Errotabarri

  Gernikabaso

  Ola

  Larruzeaurre

  Bilbosolo

  Etxeaurrekoarestia

  Igartua

  Goiko mendia

  Etxaburu

  Kanteraburu

  Antxustieta

  IrugizonsoloAntsoneta

  Gaztañadisakona

  Arrandieta

  Eskileku

  Sakonekolandea

  Sakoneta

  AranaerrekaMaitesolotxu

  Ispizuko mastia

  Auzokondo

  LeixarteganaUrsolo

  LubarripartekoaSolonagusi

  Uruburu

  Goiko zarratua

  Kortagana

  Sakonetabekoa

  Burgoandikoa

  Patxikusolo

  Espartigana

  Eperdigana

  Ardauedanleku

  Goiko soloa

  Bikotza

  Bidebarrigoikoa

  Askaleku

  Burgoste

  Erdiko aresti

  Arriaga

  Kamiñogaña

  Burgoazpia

  Uribe

  Burgosoloa

  AtxondoBizkarra Arriajauregi

  Atxa

  Zubialdea

  Goiko etxeazpia

  Goikoetxeaurrepagadia

  Altamiralde

  Loma

  Lauisolo

  Solonagusia

  Alemanaren etxea

  Etxaurreko soloa

  Bellavista

  Zubibarri

  Aurreko soloa

  Bizkarrondosoloa

  Buentario

  Elexabidea

  IrugizonerdisoloaBostgizonsolo

  Solokerra

  Sololuze

  Gizonbatsolo

  Argenape

  Lubarria

  Serendia

  SolotxuaZ u b i t x o a g a

  OrmaetxeSilixe

  AmargizonsoloSagastia

  ZelaiaZiersoloZillegiondo

  Soloandiak

  Urbieta

  Presaldenagusia

  Ibarreko soloak

  Ibarreko soloak

  MendietapartekoaIbaizabal

  MuskizAnamari

  Marisolo

  Irupunta

  Aligergoiko

  AligerbekoAlgar

  EtxealdeakIbartxu

  Argenabidea

  Urenondo

  Erdiko soloa

  Mateolanda

  Zelaiko soloa

  Lezamenondo

  Ajangizagirreazpia

  Sagastedi

  Kamiñoazpia

  Usolo

  Masti

  Aurreko soloa

  Arduibe

  Lubarri

  Iturripe

  ErrekatxulandaEtxekosolo

  Beotegi

  Etxezarra

  MaritxusoloMastia

  Okaranganako landa

  MikelarestiMastiolanda

  Gizonbisolo

  Ijinasolo Zarratutxua

  Laugizonsolo

  Bideko soloa

  JosemarikontreaSololuzeBerengo

  Ibarreko itziaKallesoloa

  KallesolotxikiTxorisolo

  Eskeko

  Beheko Solonagusi

  Eleusolo

  SolokerraSastra

  Ondartza

  U r b i e t a r t eEtxetxusolo

  BerengelaEzkerrena

  Urretxarlo

  Errekaillunbekoa

  Errekaillun

  MastiaUbidepea

  ErrekaillungoikoaGandariasbaso

  Etxebarribaso

  Etxebarribaso

  Etxebaso

  BereziaEtxeaurreko landa

  Auzoko banda

  Okatxa

  Sololuzea

  Solonagusia

  Ispizuko iturria

  Zubiondo

  Zubitxo

  Bekoetxebarribide

  Amargizonsolo

  Gantzabal

  IturriondoBidegan

  Mendietaibarra

  Mendietalde

  Gaztañadi

  Masti

  IkokoarloGantzabalostea

  Lubarria

  Mosotza

  MintegiondoArlonagusi

  Bekoetxebarriondo

  Etxalbosolo

  Etxaurreko soloaSolotxiki

  Etxekosolonagusia

  Goiko zelaia

  Ortua

  Arloluzea

  Ortutxo

  LubarriaIturralde

  ZelaiaArregi

  Ortuondo

  Etxaba

  Lubarri

  Gorganaparte

  Goiko ortua

  Goiko solo

  Sagardia

  Sagartzolabekoa

  Iturripe

  PriñanaEtxeondoko soloa

  Artatza

  Goiko solo

  Etxekosolo

  Zarratua

  Solosastarra

  Maisuzarratua

  Presazarra

  ErrekamunaMastia

  Astelarra

  Lurbarri

  Ibargana

  Aldatsa Martilanda

  Sepamendi

  Eusebiosolo

  Zortzigizonsoloa

  Etxatzesolo

  ErrotaburuazpiLasarte

  Urretxagaresti

  ArlonagusiaAmargizonsolo

  Urrutia

  Gizonbisolo

  ArizpesolobarrenaUsetxutxikia

  Aldape

  MastiaTorrezuripartea

  SagastaditxuSagastia

  Solozabala

  Solotxutxikia

  ZelaiaArizpeko iturria •

  Amasolo

  Amasolo

  Solaburukokarkabea

  Sagastitxu

  AntsosolondoAbi Alai elkartea

  G o i k o b a s o

  UrenondotxikiMendietazpi

  SakonetagoikoaBerokia

  Urretxagasolo

  LubarripartekoaBeheko landatxua

  ArlonagusiBereziak Bidepea

  Goiko landatxua

  Mokotza

  Montorralde

  Bidegaña

  Lubarritxu

  Sakonekoa

  MastiaGaztañadi

  Lubarria

  Akaleku

  Antonortu

  Etxeondokosoloa

  Ribero

  Iturripe

  Solobarrena

  Txipibarrena

  Goiko Amonaga

  Beheko solo

  Gizonbilana

  Alargunena

  Beheko Amonaga

  Laubisolo

  Solozar

  MakatzetaMantxosolo

  AldarraSantiagoaresti

  MastiaLubarri

  Txokolo

  Goiko soloa

  Etxeazpikosoloa

  Etxeazpiko zarratuaEtxezarraldea

  Mendikoa

  Tomasolo

  Oskolo

  Etxezarraldetxua

  Goiko basotxu

  Putzua

  Laratxo

  Zazpigizonsolo

  Ortua

  Errekondo

  Argondondoa

  Larriñeko solo

  SerbitxuagaEtxekosoloa

  Basotxu

  Zazpigizonsolo

  Etxebaso

  Bereziostea

  Txabolaurre

  Berezia

  Lubarria

  Errotalde

  Txabolen ondoko soloa

  Madaripeko soloa

  Intxasarri

  PresabarriMartiolanda

  Usaondokerrak

  Erbibaso

  Ubideak

  Konportaondoa

  Ubidebitartea

  Bideazpi

  Lubarrieta

  Errotabarriko soloa

  Ortua

  Txirpia

  Iturriko soloa

  Oskolaga

  Presazarra

  Berezia

  Usako Usatxu

  IgartugoikoaIgartugaztañaditxua

  Igartuko gaztañadizarra

  Igartua

  BasotxuUsatxutxikia

  UsatxuaurreOkaragana

  Usanagusi

  Andrabasotxikia

  Igartua

  Gizonarestiak

  Labapea

  Mendikoa

  ElosuerrekaIgartuzabala

  Eperlanda

  Berezinagusia

  Berezitxikia

  Solonagusia

  SolotxuaLabaostea

  Lubarripartekoa

  Goiko basoa

  ErrotatxualdeIgartubekoa

  Erdiko soloaBazterreko solo

  MAIER S. COOP.

  OK

  AI

  BA

  IA

  O KA

  I BA I

  A

  Be

  rr

  e

  k o nd

  ok

  oe

  rr

  ek

  a

  A r t a t z a k o

  e r r e k a

  G o la k

  oe r r

  e k

  a

  Igartua

  U s a

  Mentzeta

  Tontorra

  Uriarte

  Argenabeitia

  Arandigoikoa

  Ispizua

  Leixarte

  Jaunaren Igokundearen eliza

  Ajangizarra

  Presabarri

  Madalenoste (Maloste)

  Goisko

  UrbiakUrbieta

  G o i k o i b a r r a

  B e h e k o i b a r r a

  ERRENTERIA

  Kateko • • Goiritxu• Argatxa

  • ErrementarieneaBarrenengoa •

  Baserrinekoa • Kurtzero

  • UrrengoerrotaKatekotxu •

  A R R A T Z U

  GERNIKA

  M U X I K A

  M E N D A T A

  Sagartzolape

  Astelarra

  Marmiz

  T xa n

  t xu n

  e r re k

  a

  A s t o b i e t a e r r e k a

  G az t a

  ñ a ba r r

  e na e

  r r ek a

  L a rr u z

  e r r ek a

  Be r r e

  ko

  nd

  oko

  er

  re

  ka

  A r t zu b

  e rr e

  k a

  • Barrenengobarrena

  Otxiña

  Solonasantro

  Arasolo

  Aldarra Kaltzadaburu

  Iturrialdea

  Ureta

  Bereziondoa

  Zelaiko soloa

  Gaztañeko

  Mastia

  Katalinabasoa

  Uribe

  Aresti kalea

  Villa GarcíaBizkargane

  Zazpigizonsolo

  IbertxuMahasti

  Andikosoloa

  Iber-ertzEtxe zutik

  Txakursolo

  Iturrialdea

  Arrizko zubiaOlezko zubia

  Arritze

  Kardusolo

  Txaporta

  Trabesa

  Berezitxugana

  Ugertoki

  Bekoetxe

  Txarko

  Gaztañadi

  Bulergorri

  Nabasolo

  Marisolu

  Ibertxu

  Arbitxu

  Araiene

  Munitxia

  Biderripea

  Montorraldetxikia

  Zazpikoa

  Sanjuansolo

  • Santa Marina ermita

  Txirpia

  Iturriondo

  Padura

  Santiagoaresti

  T x a n t x u n e r r e k a

  Errekarte

  Martutxu

  Galigiber

  Larruzondotxikia

  Solobarri

  Larruzeatze

  Txarbenondoa

  Presalde

  Larratxu

  Kastillosolo

  Andikobaso

  Es

  tr

  at

  a

  Karabiondo

  Urretxagaresti

  Iturriko solo

  Burgoene

  Etxetxiki

  Argenaberriz

  Argenabarri

  SakontxuPozuondo

  Artxube

  Zortzigizonsolo

  BollarresienaBigizonsoloIrugizonsolo

  Sololuzea

  UrasandiMunebe

  Gaztañarloa

  ZelaiaSolonagusia

  Zelaitxu

  Loma

  Solozantar

  Soloandi

  Ibertxikierdiko

  NasaZapatarisolo

  Aldapaburu

  IbertxikiIbernagusi

  Irugizonsolo

  ErrotasoloSolobarri

  Biderripea

  Ibarnagusia

  Ibartxiki

  Nekebizkarra

  Atxekoa

  Sagastiandi

  Sedasolo

  Saltoa

  Irugizonsolo

  Iturriko solo

  Menditiberra

  Urkitxepe

  ArrietaganaOlalde

  Bideganea

  ArrostaganaArestietabaso(Totorikabaso)

  Larratxugoikoa

  Lamikizbasonagusia

  Tomasolo

  Lubarri Lubegan

  Tallekaski

  Iturritxu

  Zarratugaztañadia

  Larratxubekoa

  Lugane

  Zelaia

  Tabakosolo

  Atxekosolo

  Martutxu

  BederatzigizonsoloGoikoleunesakona

  Bizkarraretza

  Siertxu

  Gizonbisolo

  Gaztañondo

  Presondoa

  Usabekoa

  Astillotxa

  Sakontxu

  • Arrietagana

  PlazabarrenaZapatariene

  Herriko taberna

  Udaletxea

  EUA-ETAP Burgoa

  • Mugarria

  Hilerria

  4.793.500

  4.797.000

  4.796.000

  4.795.000

  4.794.000

  4.793.000

  4.792.000

  4.797.000

  4.796.000

  4.795.000

  4.794.000

  4.793.000

  4.792.000

  525.300 526.000 527.000 528.000 529.000

  525.300 526.000 527.500 528.000

  529.000

  A B C D E

  F G

  A B C D E F G

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  ETXEAKETABASERRIAKAbadetxea (Kultur etxea) D4Abi Alai elkartea B6Agirre (Mendietagirre) D5Ajangiz D4Ajangizagirre (Ajangizarra) D3Alemanaren etxea C2Altamira D4Andonietxea B7Andrabaso B10Antsosolo B6Arabietagana B6Arabietazarra (errota) B6Araiene D6Arandia D6Arandigoikoa D5Ardantza B6Aresti D3Arestieta jauregia C7Arestietaurrekoa C7Argatxa B2Argenabarri C6Argenabeitia D6Argenaberriz D6Argenaetxebarri D6Argenagoiti D6Argondo C6Arizpe B6Astobietabekoa (Etxezarra) B7Astobietagoikoa B8Astobietatxiki B8Auriategibekoa D3Auriategigoikoa D3Barrenengoa B2Barrenengobarrena B2Baserrinekoa B2Beaskoa (Mendietabeaskoa) D5Bekoetxe D3Bekoetxebarri C6Bengoetxe B7Berezia B6Bidaspe C2Bizkargane D3Bizkarra C2Bizkarratorrea D3Bizkarrondo C3Burgobekoa D2Burgoene D3Burgoetxebarri E3Burgogoikoa E3Done Joanes ermita C6Enbeita B7Enbeitagoikoa B7Errementarienea C2Errotabarri C7Errotaburu C6Eskolak C6Etxe zutik D4Etxebarri D4Etxetxiki D4Etxetxua B6Etxetxubarri E4Etxetxuri C2Etxezarra (Astobietabekoa) B7Gantzabal D5Gardoki B6Gaztelu D4Goikoerrota D8Goiritxu B2Goitia (Mendietagoitia) D5Gorgana D4Herriko taberna D4Ibargane B7Iber-ertz D4Ibinagaormaetxea (Ondartzatxikia) C2Ibinarriaga (Kasabena) C2Igartua C10Ispizuaurrekoa E5Ispizuauzokoa E5Ispizubarrena E5Ispizuriarte E5Iturribekoa B6Iturriondo B6Kasabena (Ibinarriaga) C2Kateko B2Katekotxu B2Larruzea D9Larruzeaurre D9Larruzondo D8Larruzondotxikia D8Laubide B9Leixarte E4Lete C4Lezamena B6Lorategieta C2Lurraska A6Mahasti D4Martutxu C8Mendieta D4Mendietabeaskoa(Beaskoa) D5Mendietagirre (Agirre) D5Mendietagoitia (Goitia) D5Mendikoa (Mendiondo)B10Mendiondo (Mendikoa)B10Mentzeta A7Mentzetatorrea A7Mimentza C3Muskiz C3Obietabekoa E3Obietagoikoa D3Okaragana (Usa) B10Ola D8Ondartzatxikia (Ibinagaormaetxea)C2Ortubarri D6Ortuzar D6Oteibarri B7Plazabarrena D4Sagartzola E5Santa Marina ermita B7Solaburu B7Talaipe B6Torrezuri E4Udaletxea D4Uriarte B6Uriarteatzekoa B6

  Uriarteaurrekoa B6Uriartebekoa C6Uriburu E4Urigana D3Urionabarrenetxea D2Urrengoerrota B2Urretxaga C7Urrutia C6Usa (Okaragana) B10Villa García D3Zapatariene D4Zubialdea C6Zubiaurregoikoa D2

  LEKUAKAjangizagirreazpia D3Akaleku A7Alargunena A7Aldapaburu C3Aldape C6Aldarra A7Aldarra C2Aldatsa C5Algar C5Aligerbeko C5Aligergoiko C5Altamiralde C2Amargizonsolo C6Amargizonsolo C6Amargizonsolo C6Amasolo B6Amasolo B7Anamari C5Andikobaso D6Andikosoloa C4Andrabasotxikia B10Antonortu B7Antsoneta E4Antsosolondo B6Antxustieta E4Aranaerreka E5Arasolo C2Arbitxu D5Ardauedanleku E3Arduibe D4Arestietabaso (Totorikabaso) D7Argenabidea C5Argenape C5Argenazpi D5Argondondoa C6Arizpesolobarrena C6Arloluzea D5Arlonagusi B6Arlonagusi D6Arlonagusia C6Arrandieta F3Arregi E4Arriaga E3Arriajauregi D2Arrietagana D7Arritze D5Arrizko zubia D5Arrostagana C7Artatza D5Artxube D3Askaleku E3Astelarra B6Astillotxa D9Atxa D2Atxekoa C5Atxekosolo D6Atxondo D2Aurreko soloa C3Aurreko soloa D3Auzoko banda E5Auzokondo E4Basotxu B7Bazterreko solo D9Bederatzigizonsolo D5Beheko Amonaga A7Beheko landatxua B7Beheko solo A6Beheko Solonagusi B5Bekoetxebarribide C6Bekoetxebarriondo C6Bellavista C2Beotegi C4Berengela C4Berengo C5Berezia C7Berezia C9Berezia E5Bereziak B6Berezinagusia D9Bereziondoa C2Bereziostea C7Berezitxikia D9Berezitxugana C6Berokia C6Bideazpi C7Bidebarrigoikoa E3Bidegan D5Bideganea D7Bidegaña B6Bidekosoloa C5Bidepea B6Biderripea C3Biderripea E5Bigizonsolo C4Bikotza E3Bilbosolo E5Bizkarraretza D5Bizkarrondosoloa D3Bollarresiena C4Bostgizonsolo C5Buentario C5Bulergorri D4Burgoandikoa F5Burgoazpia D3Burgosoloa E3Burgoste E3Eleusolo C5Elexabidea C5Elosuerreka C10Eperdigana F4Eperlanda B11Erbibaso C9Erdiko aresti E3Erdiko soloa C5Erdiko soloa D9Errekaillun D7Errekaillunbekoa D7Errekaillungoikoa D7Errekamuna B6

  Errekatxulanda D4Errekondo C6Errotabarriko soloa C7Errotaburuazpi C6Errotalde C7Errotasolo C3Errotatxualde D9Eskeko C5Eskileku E3Espartigana E4Estrata D6Etxaba E5Etxaburu F5Etxalbosolo C6Etxatzesolo C6Etxaurreko soloa C2Etxaurreko soloa C6Etxealdeak C5Etxeaurreko landa E5Etxeaurrekoarestia E5Etxeazpiko soloa A7Etxeazpiko zarratua A8Etxebarribaso D7Etxebarribaso E7Etxebaso C7Etxebaso E7Etxekosolo B6Etxekosolo D4Etxekosoloa C6Etxekosolonagusia C6Etxeondoko soloa A7Etxeondoko soloa D5Etxetxusolo C5Etxezarra D4Etxezarraldea B8Etxezarraldetxua B8Eusebiosolo C6Ezkerrena C4Galigiber D8Gandariasbaso E7Gantzabalostea D6Gaztañadi B6Gaztañadi D4Gaztañadi D6Gaztañadisakona F3Gaztañarloa D4Gaztañeko D2Gaztañondo C8Gernikabaso D7Gizonarestiak B11Gizonbatsolo C5Gizonbilana A6Gizonbisolo C5Gizonbisolo C6Gizonbisolo C6Goiko Amonaga A6Goiko basoa C9Goiko basotxu B7Goiko etxeazpia D3Goiko landatxua B7Goiko mendia F5Goiko ortua D5Goiko solo B6Goiko solo D5Goiko soloa B7Goiko soloa E4Goiko zarratua E4Goiko zelaia D6GoikoetxeaurrepagadiaD3Goikoleunesakona D5Goisko C2Gorganaparte D5Ibaizabal C5Ibargana B6Ibarnagusia C5Ibarreko itzia B5Ibarreko soloak C4Ibartxiki C5Ibartxu C5Ibernagusi C3Ibertxiki C3Ibertxikierdiko C3Ibertxu D4Ibertxu D5Igartua B11Igartua F5Igartua F5Igartubekoa D9Igartugaztañaditxua C10Igartugoikoa C10Igartuko gaztañadizarraC10Igartuzabala C9Ijinasolo B5Ikokoarlo D6Intxasarri C8Irugizonerdisoloa C5Irugizonsolo C3Irugizonsolo C4Irugizonsolo E4Irugizonsolo C6Irupunta C5Ispizuko iturria E5Ispizuko mastia E5Iturralde E4Iturrialdea C2Iturrialdea D5Iturriko solo D9Iturriko solo C5Iturriko soloa D8Iturriondo D5Iturripe A7Iturripe D4Iturripe E5Iturritxu D6Josemarikontrea C5Kallesoloa B5Kallesolotxiki B5Kaltzadaburu C2Kamiñoazpia D3Kamiñogaña D3Kanteraburu E5Karabiondo C10Kardusolo C5Karkabea B6Kastillosolo D6Katalinabasoa D2Konportaondoa D8Kortagana E4Kurtzero B2Labaostea C9Labapea B11Lamikizbasonagusia D6Laratxo B7Larratxu D6Larratxubekoa D6Larratxugoikoa D6Larriñeko solo C6Larruzeatze D9

  Lasarte C6Laubisolo A6Laugizonsolo C5Lauisolo C2Leixartegana E4Lezamenondo D4Loma C2Loma D4Lubarri A7Lubarri D4Lubarri D6Lubarri E5Lubarria B7Lubarria C7Lubarria D5Lubarria D6Lubarria E4Lubarrieta D7Lubarripartekoa B7Lubarripartekoa C9Lubarripartekoa E4Lubarritxu B7Lubegan D6Lugane D6Lurbarri B6Madaripeko soloa C7Maisuzarratua B6Maitesolotxu E5Makatzeta A7Mantxosolo A7Marisolo C5Marisolu D5Maritxusolo C5Martilanda C6Martiolanda C8Martutxu D5Masti D4Masti D6Mastia A7Mastia B6Mastia B6Mastia C5Mastia C6Mastia D2Mastia D7Mastiolanda C5Mateolanda D4Mendietaibarra D5Mendietalde D5Mendietapartekoa C5Mendietazpi C6Mendikoa B11Mendikoa B9Menditiberra C5Mikelaresti C5Mintegiondo C6Mokotza B7Montorralde B7Montorraldetxikia E5Mosotza D6Munebe D4Munitxia D6Muskiz C5Nabasolo D5Nasa C3Nekebizkarra D5Okaragana B9Okaranganako landa C5Okatxa E5Olalde D7Olezko zubia D5Ondartza C5Ormaetxe C6Ortua C6Ortua D6Ortua D8Ortuondo E4Ortutxo D6Oskolo B7Otxiña B1Padura C7Patxikusolo E4Pozuondo D3Presabarri C4Presabarri C8Presalde D8Presaldenagusia C4Presazarra B6Presazarra C8Presondoa D9Priñana D5Putzua B7Ribero A7Sagardia E5Sagartzolabekoa E5Sagartzolape E5Sagastaditxu B6Sagastedi D3Sagastia B6Sagastia C6Sagastiandi D4Sagastitxu B6Sakonekoa B6Sakonekolandea E4Sakoneta E4Sakonetabekoa E4Sakonetagoikoa C6Sakontxu D3Sakontxu E4Saltoa C5Sanjuansolo B7Santiagoaresti A7Santiagoaresti C7Sastra C5Sedasolo C4Sepamendi C6Serbitxuaga C6Serendia C6Siertxu D6Silixe C6Solaburuko B6Soloandi D4Soloandiak C3Solobarrena A7Solobarri C3Solobarri D8Solokerra C5Solokerra C5Sololuze C5Sololuze C5Sololuzea C4Sololuzea E5Solonagusi E4Solonagusia C2Solonagusia C3Solonagusia D9Solonagusia E6Solonasantro C2

  Solosastarra B6Solotxiki D6Solotxua C6Solotxua D9Solotxutxikia B6Solozabala B6Solozantar D4Solozar A7Tabakosolo D6Tallekaski D7Tomasolo B8Tomasolo D7Torrezuripartea B6Totorikabaso (Arestietabaso) D7Trabesa B6Txabolaurre C7Txabolen ondoko soloa C7Txakursolo D4Txantxunerreka C7Txaporta B5Txarbenondoa D8Txarko E3Txipibarrena A7Txirpia B7Txirpia D8Txokolo B7Txorisolo B5Ubegia F5Ubideak D8Ubidebitartea D8Ubidepea D7Ugertoki C6Urasandi D4Urbieta C4Urenondo C5Urenondotxiki C6Ureta C3Uribe C4Uribe D3Urkitxepe E7Urretxagaresti C6Urretxagaresti D9Urretxagasolo C7Urretxarlo C4Urrutia D4Ursolo E4Uruburu E4Usabekoa C9Usako B8Usanagusi B9Usaondokerrak B9Usatxu B8Usatxuaurre C9Usatxutxikia B9Usetxutxikia C6Usolo D3Zapatarisolo C3Zarratua B6Zarratugaztañadia D7Zarratutxua C5Zazpigizonsolo C4Zazpigizonsolo C7Zazpigizonsolo C7Zazpikoa B7Zelaia B6Zelaia C6Zelaia D3Zelaia D6Zelaia E4Zelaiko soloa C3Zelaiko soloa C4Zelaitxu D3Ziersolo C6Zillegiondo C6Zortzigizonsolo C4Zortzigizonsoloa C6Zubialdea D2Zubibarri C3Zubiondo C6Zubitxo C6

  LEKUNAGUSIAKBasotxu C9Beheko ibarra C3Burgoa (Burgogana) E2Burgogana (Burgoa) E2Eperlanda C10Errekarte C7Gantzabal D6Goiko baso B7Goiko ibarra C5Ibarra (Ajangizibarra) C4Igartua C10Oskolaga D8Pertxamendi E4Urbiak (Urbieta) C4Urbieta (Urbiak) C4Urbietarte C5Usa C9Zubitxoaga C6

  ERREKAKETAITURRIAKArizpeko iturria B6Artatzako erreka C5Artzuberreka D4Astobietaerreka A8Berrekondoko erreka C4-D8Gaztañabarrenaerreka E8Golako erreka D2Larruzerreka D9Oka ibaia A6-C4Txantxunerreka C7

  AUZOAKAjangizarra D4Aresti kalea D3Argena D6Elexalde D4Errenteria B2Ispizua E5Kanpantxu B7Madalenoste (Maloste) C2Mendieta D5Mentzeta A7Tontorra B6

  TOPONIMOEN ZERRENDA

  525.500 526.500 527.500 528.500

  525.500 526.500 527.000

  4.796.500

  528.500

  4.795.500

  4.794.500

  4.792.5004.792.500

  4.793.500

  4.794.500

  4.795.500

  4.796.500

  Oinarrizko errepidea

  Eskualdeko errepidea

  Tokiko errepidea

  Landa-errepidea

  Harrizko errepidea

  Baso-pista nagusia

  Baso-pistak, bidea

  Oinezko espaloia (bidegorria)

  GR 38 ibilbidea

  Done Jakue bidea

  Udalerriko mugalerroa

  Etxea, eraikina. Herriz kanpoko eraikina

  Ur-depositoa. Aspiestazioa.

  Edateko uren araztegia

  Eliza, ermita. Nekazalturismoa, landa etxea

  Mahai interpretatiboa. Haurren jolasgunea

  Kultur etxea. Pilotalekua

  Herriko taberna. Atseden lekua

  Udaletxea

  INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA,NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

  DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,PLANIFICACION TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

  Carretera básica

  Carretera comarcal

  Carretera local

  Carretera rural

  Carretera con firme de piedra

  Pista forestal principal

  Pista forestal, camino

  Vía peatonal

  Sendero GR 38

  Camino de Santiago

  Límite municipal

  Casa, edificio. Edificio exterior al municipio.

  Depósito de agua. Subestación.

  Estación de tratamiento de aguas potables

  Iglesia, ermita. Agroturismo, casa rural.

  Mesa interpretativa. Parque infantil.

  Casa de cultura. Frontón.

  Bar. Area recreativa.

  Ayuntamiento.AJANGIZKOMAPA TOPONIMIKOA

  DATUM: ETRS89 (= X ED50 -106 / Y ED50 -209) • 1/6.000 eskala© Ajangizko Udala • Lege gordailua: BI-3503-2010

  Ahozko toponimiaren bilketa:Mª Elena Beitia, Aiora Berrojalbiz, Koldo Carbonell, Ana Mª Narbaiza,

  Jose Luis Elorriaga, Leire Garatxena, Mikel Gorrotxategi, Alizia Intxausti, Ana Intxausti,Nerea Isasi, Roberto Musatadi, Ainhoa Odriozola, Idoia Orbe, Emi Regatos

  Ikerketa dokumentala: Jon Kortazar Billelabeitia • Argazkilariak: Jesus Alba, Oier ElorriagaDiseinua eta argitalpena: Ikermap Ibaeta SL

  Eusko Ikaskuntzak babestutako ikerketa Euskaltzaindiak onetsitako toponimia

  AJANGIZKO UDALA

  225

  200

  BI-3222

  AJANGIZ

  A J A N G I Z K OM A P A