â€‌inhimillisempأ¤أ¤â€‌ – sosiaalityأ¶n tulevaisuutta hahmottelemassa ......

Download â€‌Inhimillisempأ¤أ¤â€‌ – sosiaalityأ¶n tulevaisuutta hahmottelemassa ... olipa kyse sitten politiikasta

Post on 06-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ”Inhimillisempää”

  – sosiaalityön tulevaisuutta hahmottelemassa

  Erja Mervaala

  Itä-Suomen yliopisto

  Yhteiskuntatieteiden ja kauppa-

  tieteiden tiedekunta

  Sosiaalityö

  Pro gradu -tutkielma

  Helmikuu 2020

 • Tiedekunta Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

  Laitos Yhteiskuntatieteiden laitos

  Tekijä Erja Mervaala Työn nimi ”Inhimillisempää” – sosiaalityön tulevaisuutta hahmottelemassa Oppiaine Sosiaalityö

  Työn laji Pro gradu -tutkielma

  Tutkielman ohjaajat Veli-Matti Poutanen (yliopistonlehtori, sosiaalipolitiikka) ja Taru Kekoni (yliopistonlehtori, sosiaalityö) Aika Helmikuu 2020

  Sivumäärä 75 sivua + 2 liitettä (3 sivua)

  Tiivistelmä Tutkielmani tarkastelee sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön opiskelijoiden nykyhetkeen ja tulevaisuuteen liit- tämiään sosiaalityön kehittämisnäkökulmia sosiaalisen kestävyyden ja sosiaalisen laadun konsepteihin reflek- toiden. Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Ilmentävätkö sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön opiskelijoiden tulevaisuudenkuvaukset ja kehittämisnä- kökulmat sosiaalista kestävyyttä ja/tai sosiaalista laatua ja mitä kyseisten konseptien osa-alueita? 2. Miten sosiaalityötä tulisi sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön opiskelijoiden mielestä kehittää ja millaista sosiaalityö voisi heidän mukaansa parhaimmillaan olla?

  Aineistonkeruu suoritettiin eläytymismenetelmän avulla sähköisellä lomakkeella, jossa vastaaja ohjautui suku- nimensä alkukirjaimen perusteella kirjoittamaan joko tehtävänannon A tai B pohjalta seuraavasti: ”Olet sosiaalityöntekijä ja vietät tavallista työpäivää. Keskustelet kollegasi kanssa siitä, millaista sosiaalityö voisi parhaimmillaan olla (A) ajankohtaisesti / (B) kymmenisen vuoden päästä ja minkä siinä, sen käytännöissä ja/tai asiakastyössä tulisi muuttua tämän saavuttamiseksi. Kirjoita mielikuviisi ja ajatuksiisi pohjautuva kuvaus tai lyhyt tarina keskustelustanne”. Aineistoa kertyi yhteensä 41 eläytymiskertomusta, joista 19 keskittyi nyky- ajan kehittämisnäkökulmiin (A) ja 22 tulevaisuuden kehittämisnäkökulmiin (B). Tutkielman tulosten perusteella sosiaalityön merkittävät kehittämisnäkökulmat keskittyvät paljolti sosiaalityön käytännön työhön ja sen haasteisiin, esimerkiksi resursseihin, johtamiseen, työmenetelmiin, työnjakoon, kou- lutukseen, tutkimukseen, rakenteelliseen sosiaalityöhön ja alan yhteiskunnalliseen arvostukseen. Sosiaalisen kestävyyden konsepti nousi esiin kehittämiskuvauksissa vain muutamaan otteeseen ja ilmensi luonteeltaan ke- hityksellistä sosiaalista kestävyyttä. Sosiaalisen laadun osa-alueita sen sijaan painotettiin kehittämisnäkökul- missa paljon, erityisesti osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden osa-alueisiin keskittyen. Nykyajan kehittämisnä- kökulmien (B) ja tulevaisuuden kehittämisnäkökulmien (B) välillä ei ollut suuria eroja, joskin esimerkiksi so- siaalityön käytännön kokeminen ”tulipalojen sammutteluna” liitettiin erityisesti nykyaikaan, kun taas tulevai- suuden kehittämisnäkökulmissa korostuivat enemmän esimerkiksi sosiaalisen laadun ja teknologisen kehityk- sen teemat. Tutkielman tuloksien tulkinnan myötä hahmottuu useita sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön opis- kelijoiden merkittäviksi kokemiaan kehittämisnäkökulmia, joita voidaan parhaimmillaan hyödyntää pohditta- essa tulevaisuuden sosiaalityön käytännön ja tieteenalan kehittämistä sekä sosiaalityössä tuotetun tiedon hyö- dyntämistä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Asiasanat sosiaalityö, kehittäminen, eläytymismenetelmä, sosiaalinen kestävyys, sosiaalinen laatu Säilytyspaikka Itä-Suomen yliopiston kirjasto

  Muita tietoja

  ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO – UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND TIIVISTELMÄ

 • Faculty Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Department Department of Social Sciences

  Author Erja Mervaala Title ”More humane” – outlining the future of social work Academic subject Social Work

  Type of thesis Master’s thesis

  Supervisors Veli-Matti Poutanen (University Lecturer of Social Policy) and Taru Kekoni (University Lecturer of Social Work) Date February 2020

  Pages 75 pages + 2 appendices (3 pages)

  Abstract My master’s thesis examines the current and future social work development perspectives of social workers and social work students reflected on the concepts of social sustainability and social quality. The research questions of my thesis are the following: 1. Do the future and current development perspectives of social workers and social work students reflect social sustainability and / or social quality and what aspects of these concepts do they reflect? 2. How do social workers and social work students think social work should be developed and what could social work be like at its best, according to them? The data collection was conducted using the method of empathy-based stories via an electronic form, in which the respondent was guided, based on the first letter of their surname, to write a story based on either assignment A or assignment B as follows: “You are a social worker on a normal working day. You are discussing with your colleague about what could social work (A) currently / (B) in about ten years’ time be like at its best and what should change in social work practice and / or client work in order to achieve this. Write a description or a short story of your conversation based on your visualisation and thoughts.” The collected data consisted of 41 stories, 19 of which focused on contemporary developmental aspects (A) and 22 on future developmental aspects (B). Based on the results of the thesis, the significant aspects of social work development are largely focused on the practical work and its challenges, such as resources, management, working methods, work distribution, educa- tion, research, structural social work and societal valuation of the profession. The concept of social sustaina- bility was assessed only a few times in the developmental descriptions and exhibited the development sustain- ability sub-category of social sustainability. In contrast, the aspects of the social quality concept were strongly emphasized in the developmental aspirations, with a particular focus on inclusion and cohesion. There were no major differences between current developmental perspectives (A) and future developmental perspectives (B), although, for example, the experience of social work practice as 'putting out fires' was associated particularly with the present, while the future developmental aspects emphasized, for example, the themes of social quality and technological development. The interpretation of the results of the thesis outline several developmental aspects social workers and social work students consider to be significant, which can at best be used when considering the future development of social work practice and science as well as the utilization of information produced in social work in societal decision-making. Keywords social work, development, the method of empathy-based stories, social sustainability, social quality Archive location University of Eastern Finland Library

  ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO – UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND ABSTRACT

 • Sisällysluettelo

  1 JOHDANTO ......................................................................................................... 1 2 SOSIAALINEN KESTÄVYYS JA SOSIAALINEN LAATU TUTKIELMAN

  TEOREETTISINA LÄHTÖKOHTINA ................................................................ 6 2.1 Johdanto ........................................................................................................ 6 2.2 Sosiaalinen kestävyys teoreettisena viitekehyksenä ........................................ 6 2.3 Sosiaalinen laatu teoreettisena viitekehyksenä ............................................. 14 2.4 Sosiaalinen kestävyys ja sosiaalinen laatu tutkielman teoreettisena

  viitekehyksenä ............................................................................................. 20 2.5 Sosiaalityön teoriaperusta suhteessa tutkielman teoreettiseen

  viitekehykseen ............................................................................................. 22

  3 EMPIIRINEN TUTKIMUSPROSESSI ............................................................... 27 3.1 Johdanto ...................................................................................................... 27 3.2 Eläytymismenetelmä tutkimusmetodina ....................................................... 27 3.3 Aineistonkeruuprosessi ................................................................................ 30 3.4 Aineiston esittely ja analysointiprosessi ....................................................... 32 3.5 Tutkielman etiikka ja luotettavuus ............................................................... 35

  4 TUTKIELMAN TULOKSET .............................................................................. 39 4.1 Johdanto ...................................................................................................... 39 4.2 Eläytymiskertomukset nykyaikaan orientoituneesta

  kehyskertomuksesta A ................................................................................. 39 4.2.1 Sosiaalinen kestävyys ja sosiaalinen laatu kehyskertomuksen A

  pohjalta tehdyissä eläytymiskertomuksissa .........

Recommended

View more >