agresja i przemoc u dzieci

13
Agresja i przemoc u dzieci. /materiały warsztatowe dla rodziców/ Sporządziły: Krystyna Wesołowska Katarzyna Zielińska

Upload: felix-combs

Post on 04-Jan-2016

119 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Agresja i przemoc u dzieci. /materiały warsztatowe dla rodziców/ Sporządziły: Krystyna Wesołowska Katarzyna Zielińska. Agresja, przemoc /wyjaśnienie pojęć/. Mechanizm powstawania zachowań agresywnych. Przyczyny agresji. i przemocy wśród dzieci. Formy agresji i przemocy. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Agresja i przemoc u dzieci

Agresja i przemoc u dzieci./materiały warsztatowe dla

rodziców/Sporządziły: Krystyna Wesołowska

Katarzyna Zielińska

Page 2: Agresja i przemoc u dzieci
Page 3: Agresja i przemoc u dzieci

Agresja, przemoc /wyjaśnienie pojęć/.

Mechanizm powstawania zachowań agresywnych.

Przyczyny agresji.i przemocy wśród dzieci.

Formy agresji i przemocy.

Zasady postępowania z agresywnymi dziećmi.

Zawarcie kontraktu z dzieckiem jako sposób zapobiegania zachowaniom agresywnym.

Page 4: Agresja i przemoc u dzieci

• Agresja to świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szkody/krzywdy/ – fizycznej, psychicznej lub materialnej. Jej charakterystyczną cechą jest używanie przez kogoś siły wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony.

• Zachowania agresywne zdarzają się wszystkim ludziom, ale najczęściej bywają jednorazowe bądź incydentalne. Charakterystyczną cechą agresji jest, więc to, że jej sprawca i ofiara nie pozostają nimi na zawsze, często „zamieniają się” swoimi rolami.

• Przemoc to wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy).

Page 5: Agresja i przemoc u dzieci

Mechanizm powstawania zachowań agresywnych.

1. Zachowania agresywne mają zawsze swoja przyczynę. Zwykle ich podłoże stanowią niezaspokojone potrzeby dziecka:

akceptacja; poczucie przynależności do grupy; Poczucie bycia wartościowym człowiekiem.

2. Powstawaniu zachowań agresywnych sprzyjają: doznanie jakiejkolwiek formy przemocy: fizycznej, psychicznej,

opuszczenia, seksualnej; uczucie bezsilności; uczucie upokorzenia; uczucie złości lub rozpaczy; powiększające się poczucie samotności; Podatność na dewiacje, uzależnienia, przestępczość.

Page 6: Agresja i przemoc u dzieci

Przyczyny agresji i przemocy wśród uczniów.

1. Czynniki biologiczne: Czynniki temparamentalne – dziecko o „gorącym” temperamencie jest

bardziej narażone na wytworzenie u siebie wzorca agresywnych zachowań.

Wysoki poziom hormonów, zwłaszcza testosteronu u chłopców. Zaburzona dynamika przebiegu procesów nerwowych /nadpobudliwość

psychoruchowa związana ze wzmożona aktywnością dziecka i problemami w kontrolowaniu swojego zachowania./

2. Wpływ środowiska rodzinnego: Brak ciepła, zaangażowania, zainteresowania sprawami swego dziecka;

/najczęściej matki/; Pobłażliwość i przyzwolenie dla dziecka na stosowanie agresji wobec

innych; Brak jasnego przekazu, co jest dobre, a co złe;

Page 7: Agresja i przemoc u dzieci

Brak wyznaczonych granic – jak dziecku wolno się zachować, a jak nie;

Stosowanie agresji i przemocy przez rodziców w kontaktach między dorosłymi i w stosunku do samego dziecka;

Wychowanie w duchu „ dziecko nie ma głosu”; Rozwiązywanie konfliktów i napięć domowych „siłą”; Kryzysy domowe (kłótnie, rozwód rodziców); Podwójne wzorce zachowań, (co innego się mówi, a co innego

robi).

3. Wpływ grupy rówieśniczej: Naśladowanie agresywnych zachowań tych osób, które są

ważne i atrakcyjne w grupie /np. starsi koledzy/; Zmniejszenie się osobistej odpowiedzialności za agresywne

zachowania, poprzez rozłożenie jej pomiędzy więcej osób /wszyscy to robią/;

Zmniejszenie kontroli nad swoim agresywnym zachowaniem pod wpływem grupy;

Istnienie norm grupowych dopuszczających agresję – zarówno wobec członków swojej grupy, jak i osób spoza niej.

Page 8: Agresja i przemoc u dzieci

4. Wpływ środowiska szkolnego:

Czynniki związane z organizacja nauczania – nuda, brak zagospodarowania czasu, ograniczenie przestrzeni, zagęszczenie, nadmiar bodźców, hałas, brak możliwości relaksu i odprężenia (dla uczniów i nauczycieli), brak zajęć pozalekcyjnych.

Niewłaściwy system norm – np. system norm niejasny, niespójny lub normy „podwójne” (inne są deklarowane, a inne rzeczywiście obowiązują, normy preferujące użycie siły, nieprzestrzeganie norm przez osoby znaczące;

Niewłaściwa reakcja na zachowania agresywne – reakcje niekonsekwentne, bagatelizowanie przez nauczycieli niektórych agresywnych zachowań uczniów, brak reakcji na drobne wykroczenia, brak skutecznej mediacji w przypadku konfliktów.

Czynniki związane z relacjami uczeń – nauczyciel – rodzic – m.in. sprzeczność interesów, brak autentycznego dialogu i kontaktu, niewłaściwy sposób komunikowania się nauczycieli z uczniami.

Page 9: Agresja i przemoc u dzieci

Formy agresji i przemocy:

PRZEMOC FIZYCZNA PRZEMOC SŁOWNAPRZEMOC BEZ UŻYCIA SŁÓW I KONTAKTU FIZYCZNEGO

BiciePopchnięciaPodcinanieWymuszanie pieniędzyZamykanieNiszczenie własnościKopaniePlucie

PrzezywanieWyśmiewanieGrożenieOśmieszaniePlotkowanieNamawianie sięSzantażObrażanie

Wrogie gestyMinyIzolowanieManipulowanie związkami przyjaźni

Page 10: Agresja i przemoc u dzieci

Zasady postępowania z agresywnymi dziećmi.

1. Dziecko może oglądać audycje odpowiednie do swego wieku. Niedopuszczalne jest oglądanie przez dziecko filmów przeznaczonych dla dorosłych. Dziecko po obejrzeniu takiego filmu identyfikuje się z negatywnymi bohaterami i naśladuje ich postępowanie.

2. Istotne są rozmowy z dzieckiem o różnych sytuacjach z życia codziennego i wyjaśnianie niewłaściwych zachowań (jak ty postąpiłbyś, czy tak należało).

3. W rozmowie należy uświadamiać dziecku, co było powodem jego złości i pokazać sposoby wyładowywania tej złości.

Page 11: Agresja i przemoc u dzieci

4. Wyjaśniaj dziecku, jakie zachowania są krzywdzące dla innych, co jest dobrem, a co złem. (Bartku, jeśli ciągniesz Julię za włosy, to ją bardzo boli, tak się nie postępuje; Jeśli chcesz pożyczyć kredki to nie wyrywaj ich Beacie, ale poproś ją; Bicie innych jest bardzo złe. Jeśli jesteś zdenerwowany na Darka, to powiedz mu to słowami.)

5. Zdecydowane i konsekwentne przeciwstawiaj się agresji; zwracaj uwagę, komentuj, nie udawaj, że nic nie widzisz.

6. Sam unikaj agresji fizycznej: nie szarp ze złością nie popychaj nie ściskaj za rękę nie staraj się sam fizycznie karać

7. Sam unikaj agresji słownej: nie obrażaj, nie zawstydzaj.

Page 12: Agresja i przemoc u dzieci

8. Zamiast długich monologów i moralizowania - mów krótko i jasno:

formułuj krótkie zdania opisz fakt (Widzę, że go drażnisz; Słyszę, że

przezywasz) zaakcentuj swoje zdanie (Nie zgadzam się

na to) powołaj się na normy (Ustaliliśmy, że nikogo

nie bijemy) pokaż konsekwencje takiego zachowania

dla poszkodowanego (Bartka to boli; Ani jest przykro).

9. Całość oddziaływań wychowawczych wymaga od wszystkich członków rodziny bardzo dużo spokoju, cierpliwości, życzliwości i zrozumienia oraz konsekwencji.

Page 13: Agresja i przemoc u dzieci

Kontrakt z dzieckiem.Janikowo, dnia…….2008

KontraktJa, ........................................, zobowiązuję się, że nie będę wyśmiewałasię z Beaty ubrań ani rodziców, ani nie będę mówiła o niej żadnychnieprzyjemnych rzeczy. Jeśli będzie mnie już bardzo złościła, to będęodchodziła na przerwie w inną stronę.Obiecuję, że powiem przy całej klasie, że to nie prawda, że Beata jest zdomu dziecka i przeproszę ją za te plotki, które opowiadałam dziewczynom.

Jeśli nie dotrzymam umowy, to nie wezmę udziału w szkolnej dyskotece, a wnastępnej rozmowie ze mną będzie brała udział Pani pedagog.

Podpis ucznia

Podpis wychowawcy/rodzica Pieczątka szkoły