agencija za zaštitu tržišnog natjecanja · 8.5.3. 32319 ostalo 1.600,00 200000 1.000,00 2.400,00...

of 2/2
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Klasa: 400-01/2014-01/01 Urudžbenl broj: 580-11/6-14-4 2. prosinca 2014. III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2014. godinu I. Na temelju čl. 20 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11 ,83/13,143/13 i 13114), donose se III. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu, sukladno Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2014. godinu. eKu I Dlan naDave IIllzm ene D'ana naDave Predmet nabave Procijenjena Planirana povećanjels Procijenjena Planirana Vrsta postupka Način nabave Pozicija vrijednost sredstva manjenje vrijednost vrijednost Red.br. Dlana (bez PDV-a) (s PDV-om) (bez PDV-a) (s PDV-om) A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1. 3211 Službena putovanja 1.1. 32116 Priievoz u inozemstvo 120.000,00 150.000,00 120.000,00 150.000,00 bagateina nabava narudžbenica 2. 3213 Stručno usavriavanje zaposlenika 80.000,00 100.000,00 0,00 80.000,00 100.000,00 2.1. 32131 Seminari, savietovania i simpoziii 28.000,00 35,000,00 28.000,00 35.000,00 bagateina nabava narudžbenica 2.2. 32132 Tečajevi i stručni ispiti 52.000,00 65.000,00 52.000,00 65.000,00 bagateina nabava narudžbenica 3. 3221 Uredski matertlal I ostali materIIaini rashodi 107.480,00 134.350,00 17.000,00 121.080,00 151.350,00 3.1. 32211 Uredski materiiai 74.280,00 92,850,00 15.000,00 86.280,00 107,850,00 bagateina nabava ugovor 3,2. 32212 Literatura 13.200,00 16.500,00 -1.500,00 12,000,00 15,000,00 bagateina nabava narudžbenica 3,3. 32214 Materiilal i sredstava za čišćenie i održavanie 3.040,00 3,800,00 1.500,00 4.24000 5.300,00 bagateina nabava narudžbenica 3.4. 32216 Materiiai za hiaiienske Dotrebe 15.600,00 19.500,00 3.00000 18.000,00 22.50000 bagateina nabava narudžbenica 3.5. 32219 Ostali materijal 1.36000 1.70000 -1,00000 560,00 700,00 baaatelna nabava narudžbenica 4. 3223 Energjla 96.00000 120.00000 000 96.00000 120.00000 4.1. 32231 Električna energija 83.200,00 104,000,00 83.20000 104.000,00 4.1.1, 32231 lektrična energi'a-mrezarina 33.600,00 42,000,00 33.600,00 42.000.00 Izuzece ZJN 1.10 to ka4 4.12 32231 Električna eneraiia-distribuciia 49.600,00 62.000,00 49.60000 62.000,00 bagateina nabava ugovor 4.2. 32234 Bezolovni benzin 12.800,00 16.000,00 12.800,00 16.000,00 baaatelna nabava narudžbenica 5. 3224 Materiiali dllelovl za tekuće Ilnvesl.održ. 4.00000 5.00000 000 4.00000 5.00000 bagateina nabava narudžbenlca 6. 3225 Sitni Inventar I auto gume 4.000,00 5.000,00 0,00 4.000,00 5.000,00 bagateina nabava narudžbenlca 7. 3227 Službena radna I zaštitna odjeća 4.00000 5.000,00 0,00 4.000,00 5.00000 bagateina nabava narudžbenlca 8. 3231 Usluge telefona, pošte I prtjevoza 180.00000 225.000,00 0,00 180.000,00 225.00000 8.1, 32311 Usluge telefona 78.400,00 98.000,00 -3.000,00 76.000,00 95.000,00 8,1,1. 32311 Usiuge mobilne telefoniie 56.00000 70,000,00 -3.000,00 53.60000 67.00000 bagateina nabava ugovor 8.12. 32311 Usluge fiksne telefonije 22.400,00 28.000,00 22.400,00 28.000,00 baaatelna nabava uaovor 8.2. 32312 Usluge intemeta 58.800.00 73.500,00 -23.500,00 40.000,00 50.000,00 bagateina nabava uaovor 8.3. 32313 Poštarina 20.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 bag ate Ina nabava 8.4. 32314 Renta-car i taxi pri'evoz 800,00 1.000,00 800,00 1.000,00 bagateina nabava 8.5. 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 22.000,00 27.500,00 26.500,00 43.200,00 54.000,00 8.5,1. 32319 Usluge Hitroneta 20.400,00 25,500,00 -9.50000 12.80000 16.00000 baoatelna nabava uaovor 8.5,2 32319 Usluga izrade web stranice 0,00 000 35.000,00 28.000,00 35.00000 bagateina nabava ugovor 8.5.3. 32319 Ostalo 1.600,00 200000 1.000,00 2.400,00 3.000,00 bagateina nabava narudžbenica 9. 3232 Usluge tekućeg I Investicijskog održavanja 40.00000 50.00000 2.00000 41.60000 52.00000 9.1. 32321 Održavanie građevinskih obiekata 3.20000 4.00000 3.20000 4.00000 bagateina nabava narudžbenica 9.2. 32322 Održavanje i popravi'an'e ODreme i uređaia 19.20000 24.000.00 2.00000 20.80000 26.00000 bagateina nabava narudžbenica 9,3. 32323 Usluge popravaka i održavanje automobila 11.60000 14.50000 11.600,00 14.50000 baaatelna nabava narudžbenica 9.4. 32329 Ostale usluge - održavanje video nadzora 6.000,00 7.500,00 6.000,00 7.50000 bagateina nabava narudžbenica 10. 3233 Usluge Dromldžbe I InformiranJa 64.00000 80.00000 000 64.00000 80.00000 10.1. 32332 Tisak 16.00000 20.000,00 16.000.00 20.00000 bagateina nabava narudžbenica 10.2. 32339 Ostale usluge informiranja 48.000,00 60.000,00 48.000,00 60.000,00 baaatelna nabava narudžbenica 11. 3234 Komunalne usluge 216.00000 270.00000 000 216.00000 270.00000 11.1. 32341 Voda za piće 14,400,00 18.000,00 14.400,00 18.000,00 baaatelna nabava narudžbenica 11.2. 32349 Komunalne usluge-reži'ski troškovi 201.600.00 252.000,00 201.600.00 252.000.00 Izuzece LJN , 1.1u,toka4 12. 3235 ZakuDnlne I naJam nine 1.056.000,00 1.320.000,00 000 1.056.00000 1.320.000 00 Izuzeće ZJN čl. 10, točka 4 13. 3237 Zdravstvene usluge 1.60000 2.00000 1.60000 2.00000 baaatelna nabava narudžbenlca 14. 3237 Intelektualne I osobne usluae 8.000,00 10.000,00 0,00 8.00000 10.000,00 14.1. 32372 Autorski honorari 6.080,00 7.600,00 6,080,00 7.600,00 bagateina nabava ugovor 14.2. 32372 Ugovori o djelu 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3. 32377 Usluge agenciia, stud,servisa (prijepisi, prijevodi I dr 0,00 0,00 0,00 0,00 14.4. 32379 Ostale intelektualne usluge 1,920,00 2.400,00 1,920,00 2.400,00 bagateina nabava narudžbenica 15. 3239 Ostale usluge 64.000,00 80.000,00 0,00 64.00000 80.000,00 15.1. 32391 Grafičke i tiskarske usluge 1.600,00 2.000,00 1,600,00 2.000,00 bagateina nabava narudžbenica 32392 Film i izrada fotografija 800,00 1.000,00 800,00 1.000,00 baaatelna nabava narudžbenlca 15.2. 32393 Uređenje prostora 1,600,00 2.000,00 1.60000 2.000,00 bagateina nabava narudžbenica 15.3. 32394 Registraci'a priievoznih sredstava 2.400,00 3.000,00 2.40000 3.00000 bagateina nabava narudžbenica 15.4. 32395 Usluge čišćenja 57,60000 72.00000 57.60000 72.00000 baaatelna nabava ugovor

Post on 18-Aug-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Agencija za zatitu trinog natjecanja

  Klasa: 400-01/2014-01/01Urudbenl broj: 580-11/6-14-42. prosinca 2014.

  III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2014. godinu

  I.Na temelju l. 20 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11 ,83/13,143/13 i 13114), donose se III. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu, sukladno Izmjenama i dopunamaDravnog prorauna Agencije za zatitu trinog natjecanja za 2014. godinu.

  eKu I Dlan naDave IIllzm ene D'ana naDave

  Predmet nabave Procijenjena Planiranapoveanjels Procijenjena Planirana Vrsta postupka Nain nabave

  Pozicija vrijednost sredstva manjenje vrijednost vrijednostRed.br. Dlana (bez PDV-a) (s PDV-om) (bez PDV-a) (s PDV-om)

  A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

  1. 3211 Slubena putovanja1.1. 32116 Priievoz u inozemstvo 120.000,00 150.000,00 120.000,00 150.000,00 bagateina nabava narudbenica

  2. 3213 Struno usavriavanje zaposlenika 80.000,00 100.000,00 0,00 80.000,00 100.000,002.1. 32131 Seminari, savietovania i simpoziii 28.000,00 35,000,00 28.000,00 35.000,00 bagateina nabava narudbenica2.2. 32132 Teajevi i struni ispiti 52.000,00 65.000,00 52.000,00 65.000,00 bagateina nabava narudbenica

  3. 3221 Uredski matertlal I ostali materIIaini rashodi 107.480,00 134.350,00 17.000,00 121.080,00 151.350,003.1. 32211 Uredski materiiai 74.280,00 92,850,00 15.000,00 86.280,00 107,850,00 bagateina nabava ugovor3,2. 32212 Literatura 13.200,00 16.500,00 -1.500,00 12,000,00 15,000,00 bagateina nabava narudbenica3,3. 32214 Materiilal i sredstava za ienie i odravanie 3.040,00 3,800,00 1.500,00 4.24000 5.300,00 bagateina nabava narudbenica3.4. 32216 Materiiai za hiaiienske Dotrebe 15.600,00 19.500,00 3.00000 18.000,00 22.50000 bagateina nabava narudbenica3.5. 32219 Ostali materijal 1.36000 1.70000 -1,00000 560,00 700,00 baaatelna nabava narudbenica

  4. 3223 Energjla 96.00000 120.00000 000 96.00000 120.000004.1. 32231 Elektrina energija 83.200,00 104,000,00 83.20000 104.000,004.1.1, 32231 lektrina energi'a-mrezarina 33.600,00 42,000,00 33.600,00 42.000.00 Izuzece ZJN 1.10 to ka44.12 32231 Elektrina eneraiia-distribuciia 49.600,00 62.000,00 49.60000 62.000,00 bagateina nabava ugovor4.2. 32234 Bezolovni benzin 12.800,00 16.000,00 12.800,00 16.000,00 baaatelna nabava narudbenica

  5. 3224 Materiiali dllelovl za tekue Ilnvesl.odr. 4.00000 5.00000 000 4.00000 5.00000 bagateina nabava narudbenlca

  6. 3225 Sitni Inventar I auto gume 4.000,00 5.000,00 0,00 4.000,00 5.000,00 bagateina nabava narudbenlca

  7. 3227 Slubena radna I zatitna odjea 4.00000 5.000,00 0,00 4.000,00 5.00000 bagateina nabava narudbenlca

  8. 3231 Usluge telefona, pote I prtjevoza 180.00000 225.000,00 0,00 180.000,00 225.000008.1, 32311 Usluge telefona 78.400,00 98.000,00 -3.000,00 76.000,00 95.000,008,1,1. 32311 Usiuge mobilne telefoniie 56.00000 70,000,00 -3.000,00 53.60000 67.00000 bagateina nabava ugovor8.12. 32311 Usluge fiksne telefonije 22.400,00 28.000,00 22.400,00 28.000,00 baaatelna nabava uaovor8.2. 32312 Usluge intemeta 58.800.00 73.500,00 -23.500,00 40.000,00 50.000,00 bagateina nabava uaovor8.3. 32313 Potarina 20.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 bagate Ina nabava8.4. 32314 Renta-car i taxi pri'evoz 800,00 1.000,00 800,00 1.000,00 bagateina nabava8.5. 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 22.000,00 27.500,00 26.500,00 43.200,00 54.000,008.5,1. 32319 Usluge Hitroneta 20.400,00 25,500,00 -9.50000 12.80000 16.00000 baoatelna nabava uaovor8.5,2 32319 Usluga izrade web stranice 0,00 000 35.000,00 28.000,00 35.00000 bagateina nabava ugovor8.5.3. 32319 Ostalo 1.600,00 200000 1.000,00 2.400,00 3.000,00 bagateina nabava narudbenica

  9. 3232 Usluge tekueg I Investicijskog odravanja 40.00000 50.00000 2.00000 41.60000 52.000009.1. 32321 Odravanie graevinskih obiekata 3.20000 4.00000 3.20000 4.00000 bagateina nabava narudbenica9.2. 32322 Odravanje i popravi'an'e ODreme i ureaia 19.20000 24.000.00 2.00000 20.80000 26.00000 bagateina nabava narudbenica9,3. 32323 Usluge popravaka i odravanje automobila 11.60000 14.50000 11.600,00 14.50000 baaatelna nabava narudbenica9.4. 32329 Ostale usluge - odravanje video nadzora 6.000,00 7.500,00 6.000,00 7.50000 bagateina nabava narudbenica

  10. 3233 Usluge Dromldbe I InformiranJa 64.00000 80.00000 000 64.00000 80.0000010.1. 32332 Tisak 16.00000 20.000,00 16.000.00 20.00000 bagateina nabava narudbenica10.2. 32339 Ostale usluge informiranja 48.000,00 60.000,00 48.000,00 60.000,00 baaatelna nabava narudbenica

  11. 3234 Komunalne usluge 216.00000 270.00000 000 216.00000 270.0000011.1. 32341 Voda za pie 14,400,00 18.000,00 14.400,00 18.000,00 baaatelna nabava narudbenica11.2. 32349 Komunalne usluge-rei'ski trokovi 201.600.00 252.000,00 201.600.00 252.000.00 Izuzece LJN , 1.1u,toka412. 3235 ZakuDnlne I naJam nine 1.056.000,00 1.320.000,00 000 1.056.00000 1.320.000 00 Izuzee ZJN l. 10, toka 4

  13. 3237 Zdravstvene usluge 1.60000 2.00000 1.60000 2.00000 baaatelna nabava narudbenlca

  14. 3237 Intelektualne I osobne usluae 8.000,00 10.000,00 0,00 8.00000 10.000,0014.1. 32372 Autorski honorari 6.080,00 7.600,00 6,080,00 7.600,00 bagateina nabava ugovor14.2. 32372 Ugovori o djelu 0,00 0,00 0,00 0,0014.3. 32377 Usluge agenciia, stud,servisa (prijepisi, prijevodi I dr 0,00 0,00 0,00 0,0014.4. 32379 Ostale intelektualne usluge 1,920,00 2.400,00 1,920,00 2.400,00 bagateina nabava narudbenica

  15. 3239 Ostale usluge 64.000,00 80.000,00 0,00 64.00000 80.000,0015.1. 32391 Grafike i tiskarske usluge 1.600,00 2.000,00 1,600,00 2.000,00 bagateina nabava narudbenica

  32392 Film i izrada fotografija 800,00 1.000,00 800,00 1.000,00 baaatelna nabava narudbenlca15.2. 32393 Ureenje prostora 1,600,00 2.000,00 1.60000 2.000,00 bagateina nabava narudbenica15.3. 32394 Registraci'a priievoznih sredstava 2.400,00 3.000,00 2.40000 3.00000 bagateina nabava narudbenica15.4. 32395 Usluge ienja 57,60000 72.00000 57.60000 72.00000 baaatelna nabava ugovor

 • 16. 3292 Premlle oslauranla 13.200,00 16.500,00 3.00000 10.80000 13.5000016.1. 32921 Osiguranje prijevoznih sredstava 9.600,00 12.000,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00 bagateina nabava narudbenica16.2. 32922 Osiauranje ostale imovine 3.600,00 4.500,00 1.000,00 2.800,00 3.500,00 baaatelna nabava narudbenica

  17. 3293 Reprezentacija 16.000,00 20.000,00 0,00 16.00000 20.000,00 bagateina nabava narudbenlca

  18. 3294 I,;lanarlne 2.960,00 3.700,00 0,00 2.960,00 3.700,0018.1. 32941 Tuzemne lanarine 2.960,00 3.700,00 2.960,00 3.700,00 bagateina nabava

  19. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.04000 3.80000 000 3.04000 3.80000 baaatelna nabava

  20. 4221 Uredska oprema I namleAtal 5.60000 7.00000 000 5.60000 7.0000020.1. 42212 Uredski namjeMaj 4.000,00 5.000,00 4.000 00 5.00000 bagateina nabava narudbenica20.2. 42219 Ostala uredska oprema 1.600 00 2.000,00 1.600 00 2.000 00 baaatelna nabava narudbenica

  21. 4222 Komunikacijska oprema 4.80000 6.00000 4.80000 6.00000 bagateina nabava narudbenlca

  K507005 INFORMATIZACIJA22. 3238 Raunalne usluae 174.18800 217.735,00 10.000,00 182.18800 227.7350022.1. 32381 Usluaa auriran'a raunalnih baza 13.200,00 16.500,00 0,00 13.200,00 16.500,0022.1.1. 32381 Usluae aurirania i odravania Konto prOQrama 13.20000 16.50000 13.20000 16.50000 baoatelna nabava uoovor22.2. 32389 Ostale raunalne usluae 160.988,00 201.235,00 10.000,00 168.988,00 211.235,0022.2.1. 32389 Usluoe antivirusne zaAtite 1110400 13.880,00 11.104,00 13.88000 baaatelna nabava uaovor22.2.2. 32389 Usluae odravania Arhineta 4.80000 6.000,00 4.80000 6.00000 bagateina nabava uoovor22.2.3. 32389 Usluae odravania Encase licenci 26.31600 32.895,00 26.31600 32.895,00 baQatelna nabava uaovor22.2.4. 32389 Usluoe odravan'a licenci Meridio e DRM 24.56000 30.700,00 24.560,00 30.700,00 baaatelna nabava uaovor22.2.6. 32389 Usluae odravania informatike infrastrukture 56.001,60 70.002,00 56.001,60 70.002,00 bagateina nabava uaovor22.2.7. 32389 Usluae odravania CISCO 30.240,00 37.80000 30.240,00 37.800,00 baaatelna nabava uaovor22.2.5. 32389 Ostale usluge odravanja 7.96640 9.958,00 10.000,00 15.966,40 19.958,00 baaalelna nabava narudbenica

  23. 4221 Uredska oprema I namleAtal 208.568,00 260.710,00 -87.000,00 138.968,00 173.710,0023.1. 42211 Stoina osobna raunala i monilori 48.000,00 60.000,00 48.000,00 60.000,00 baaalelna nabava uaovor23.2. 42211 Prijenosna raunala 16.000,00 20.000,00 5.800,00 11.360,00 14.200,00 bagateina nabava narudbenica23.3. 42211 Oprema za forenziku 144.568,00 180.710,00 81.200.00 79.608,00 99.510,00 baaatelna nabava uaovor

  24. 4262 Ulaaanla u raunalne proarame 000 0,00 80.10000 000 80.10000 00024.1. 42621 Software za forenziku 0,00 0,00 80.100.00 80.100,00 baaatelna nabava uaovor

  Predsjednik Vijea za zaAlitu triAnog natjecanja

  Mladen Cerovac. mag.iur.