adnan menderes أœniversitesi - idari.adu.edu.tr aydin myo.pdfآ  116 adnan menderes...

Download Adnan Menderes أœniversitesi - idari.adu.edu.tr AYDIN MYO.pdfآ  116 Adnan Menderes أœniversitesi I-

Post on 11-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 116

  AAAdddnnnaaannn MMMeeennndddeeerrreeesss ÜÜÜnnniiivvveeerrrsssiiittteeesssiii

  II-- PPRROOGGRRAAMMLLAARR BBAASSIIMM VVEE YYAAYYIINN TTEEKKNNOOLLOOJJİİLLEERRİİ

  BBİİLLGGİİSSAAYYAARR PPRROOGGRRAAMMCCIILLIIĞĞII BBİİLLGGİİSSAAYYAARR PPRROOGGRRAAMMCCIILLIIĞĞII ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm))

  BBÜÜRROO YYÖÖNNEETTİİMMİİ VVEE YYÖÖNNEETTİİCCİİ AASSİİSSTTAANNLLIIĞĞII ÇÇOOCCUUKK GGEELLİİŞŞİİMMİİ

  ÇÇOOCCUUKK GGEELLİİŞŞİİMMİİ ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm)) EELLEEKKTTRRİİKK

  EELLEEKKTTRRİİKK ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm)) EELLEEKKTTRROONNİİKK TTEEKKNNOOLLOOJJİİSSİİ

  EELLEEKKTTRROONNİİKK TTEEKKNNOOLLOOJJİİSSİİ ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm)) GGİİYYİİMM ÜÜRREETTİİMM TTEEKKNNOOLLOOJJİİSSİİ

  GGİİYYİİMM ÜÜRREETTİİMM TTEEKKNNOOLLOOJJİİSSİİ ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm)) İİNNŞŞAAAATT TTEEKKNNOOLLOOJJİİSSİİ

  İİNNŞŞAAAATT TTEEKKNNOOLLOOJJİİSSİİ ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm)) İİŞŞLLEETTMMEE YYÖÖNNEETTİİMMİİ

  MMAAKKİİNNEE ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm)) MMAAKKİİNNEE RREESSİİMM KKOONNSSTTRRÜÜKKSSİİYYOONN

  MMAAKKİİNNEE RREESSİİMM KKOONNSSTTRRÜÜKKSSİİYYOONN ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm)) MMOOBBİİLLYYAA VVEE DDEEKKOORRAASSYYOONN

  MMOOBBİİLLYYAA VVEE DDEEKKOORRAASSYYOONN ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm)) MMUUHHAASSEEBBEE VVEE VVEERRGGİİ UUYYGGUULLAAMMAALLAARRII

  MMUUHHAASSEEBBEE VVEE VVEERRGGİİ UUYYGGUULLAAMMAALLAARRII ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm)) OOTTOOMMOOTTİİVV TTEEKKNNOOLLOOJJİİSSİİ ((İİkkiinnccii ÖÖğğrreettiimm))

  PPAAZZAARRLLAAMMAA

  AA A YY Y DD D II I

  NN N MM M E

  E E SS S LL L EE E

  KK K YY Y ÜÜ Ü

  KK K SS S EE E KK K

  OO O KK K UU U LL L

  UU U

  IIII-- ÖÖĞĞRREENNCCİİ SSTTAAJJ YYÖÖNNEERRGGEESSİİ

 • 117

  BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI EK-2

  D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS D.KODU DERSİN ADI T U K AKTS Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler BMY101 Matematik - I 2 0 2 2 BMY102 Matematik - II 2 0 2 2 BMY103 Temel Grafik Tasarım 2 2 3 3 BMY104 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım - I 2 2 3 3 BMY105 Yazı ve Tipografi 2 0 2 4 BMY106 Reprodüksiyon ve Renk Bilgisi 3 1 4 4 BMY107 Temel Fotografi 2 0 2 4 BMY108 Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı - I 2 2 3 3 BMY109 Baskı Teknikleri 2 0 2 5 BMY110 Ofset Baskı Sistemleri 2 0 2 3 Aİ101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi - I 2 0 2 2 Aİ102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi - II 2 0 2 2 TD101 Türk Dili - I 2 0 2 2 TD102 Türk Dili - II 2 0 2 2 YYD101 Yabancı Dil - I 2 0 2 2 YYD102 Yabancı Dil - II 2 0 2 2 Program Seçmeli Dersleri Program Seçmeli Dersleri

  Seçmeli Ders 2 4 Seçmeli Ders 3 3 Seçmeli Ders 3 4

  Ders Havuzu Seçmeli Dersi Ders Havuzu Seçmeli Dersi Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi 2 2 Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi 2 2

  I. Y AR

  IY IL

  TOPLAM 21 30

  II. YA

  RI YI

  L

  TOPLAM 28 30 D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS D.KODU DERSİN ADI T U K AKTS Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler BMY201 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım - II 2 2 3 3 BMY202 Ofset Baskı Teknikleri - II 2 2 3 3 BMY203 Ofset Baskı Teknikleri - I 3 1 4 4 BMY204 Karton Ambalaj Üretimi 2 0 2 3 BMY205 Görüntü İşleme Teknikleri - I 2 2 3 3 BMY206 Görüntü İşleme Teknikleri - II 2 2 3 4 BMY207 Karton Ambalaj Tasarımı 2 2 3 3 BMY208 Meslek Hesaplamaları 2 0 2 2 BMY209 Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı - II 3 1 4 4 BMY210 Mesleki Uygulama - II 2 2 3 4 BMY211 Mesleki Uygulama - I 2 2 3 4 STJ202 Staj 0 2 1 8 Program Seçmeli Dersleri Program Seçmeli Dersleri

  Seçmeli Ders 3 3 Seçmeli Ders 2 2 Seçmeli Ders 2 4 Seçmeli Ders 2 2

  Ders Havuzu Seçmeli Dersi Ders Havuzu Seçmeli Dersi Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi 2 2 Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi 2 2

  III. Y

  AR IY

  IL

  TOPLAM 27 30

  IV . Y

  AR IY

  IL

  TOPLAM 20 30 ( Zorunlu Dersler; Zorunlu Dersler dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.)

 • 118

  PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ D. Kodu Dersin Adı T U K AKTS D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS OSD802 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 0 2 4 BMY151 Fotoğraf Çekim Teknikleri 2 2 3 3 BYA108 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri 2 0 2 4 BPR104 Web Tasarımının Temelleri 2 2 3 3

  PAR256 Deneyim Pazarlaması 2 2 3 4I. Y AR

  IY IL

  II. YA

  RI YI

  L

  PAR258 Uygulamalı Elektronik Pazarlama 2 2 3 4 PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ

  D. Kodu Dersin Adı T U K AKTS D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS BPR105 Bilgisayar Donanımı 2 2 3 3 OSD804 İletişim 2 0 2 2 BPR152 Web Editörü 2 2 3 3 OSD807 Meslek Etiği 2 0 2 2 OSD805 İşletme Yönetimi - I 2 0 2 4 BMY252 Optik Fizik 2 0 2 2III.

  Y AR

  IY IL

  MRS258 Tersine Mühendislik 1 1 2 4

  IV . Y

  AR IY

  IL

  BMY254 Çevre Koruma 2 0 2 2

 • 119

  BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI (BİRİNCİ / İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI EK-2

  D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS D.KODU DERSİN ADI T U K AKTS Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler BPR101 Matematik 2 0 2 7 BPR102 Mesleki Matematik 2 0 2 4 BPR103 Programlama Temelleri 3 1 4 6 BPR104 Web Tasarımının Temelleri 2 2 3 3 BPR105 Bilgisayar Donanımı 2 2 3 3 BPR106 Görsel Programlama - I 3 1 4 4 BPR107 Grafik ve Animasyon - I 3 1 4 4 BPR108 Grafik ve Animasyon - II 3 1 4 4 Aİ101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi - I 2 0 2 2 BPR110 Veritabanı - I 3 1 4 4 TD101 Türk Dili - I 2 0 2 2 Aİ102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi - II 2 0 2 2 YYD101 Yabancı Dil - I 2 0 2 2 TD102 Türk Dili - II 2 0 2 2

  YYD102 Yabancı Dil - II 2 0 2 2 Program Seçmeli Dersleri Program Seçmeli Dersleri

  Seçmeli Ders 2 2 Seçmeli Ders 3 3

  Ders Havuzu Seçmeli Dersi Ders Havuzu Seçmeli Dersi Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi 2 2 Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi 2 2

  I. Y AR

  IY IL

  TOPLAM 23 30

  II. YA

  RI YI

  L

  TOPLAM 28 30 D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS D.KODU DERSİN ADI T U K AKTS Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler BPR201 İnternet Programcılığı - I 3 1 4 5 BPR202 İnternet Programcılığı - II 3 1 4 5 BPR203 Veritabanı - II 3 1 4 4 BPR204 Yazılım Mimarileri 2 0 2 2 BPR205 Görsel Programlama - II 3 1 4 4 BPR206 Görsel Programlama - III 3 1 4 4 BPR207 İçerik Yönetim Sistemi 2 0 2 2 BPR208 Açık Kaynak İşletim Sistemi 2 0 2 3 BPR209 Ağ Temelleri 2 0 2 2 STJ202 Staj 0 2 1 8 Program Seçmeli Dersleri Program Seçmeli Dersleri

  Seçmeli Ders 4 5 Seçmeli Ders 4 6 Seçmeli Ders 4 6

  Ders Havuzu Seçmeli Dersi Ders Havuzu Seçmeli Dersi Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi 2 2 Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi 2 2

  III. Y

  AR IY

  IL

  TOPLAM 26 30

  IV . Y

  AR IY

  IL

  TOPLAM 19 30 ( Zorunlu Dersler; Zorunlu Dersler dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.)

 • 120

  PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ D. Kodu Dersin Adı T U K AKTS D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS

  OSD804 İletişim 2 0 2 2 BPR152 Web Editörü 2 2 3 3

  I. Y AR

  IY IL

  OSD807 Meslek Etiği 2 0 2 2 II. Y

  AR IY

  IL

  BMY108 Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı - I 2 2 3 3

  PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ D. Kodu Dersin Adı T U K AKTS D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS BPR251 Sunucu İşletim Sistemi 3 1 4 5 BPR252 Nesne Tabanlı Programcılığı - II 3 1 4 6 BPR253 Sistem Analizi ve Tasarımı 3 1 4 5 MKE205 CNC Torna Teknolojisi 3 1 4 6 BPR255 Nesne Tabanlı Programcılığı - I 3 1 4 6III.

  Y AR

  IY IL

  MRS106 Bilgisayar Destekli Çizim 3 1 4 6

  IV . Y

  AR IY

  IL

 • 121

  BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI EK-2

  D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS D.KODU DERSİN ADI T U K AKTS Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler BYA101 Ekonomi-I 2 0 2 2 BYA102 Ekonomi-II 2 0 2 3 BYA103 İşletme-I 2 0 2 3 BYA104 İşletme-II 2 0 2 3 BYA105 Ticari Matematik 2 0 2 4 BYA106 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları 2 0 2 2 BYA107 Klavye Teknikleri 1 3 3 5 BYA108 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri 2 0 2 4 BYA109 Temel Hukuk 2 0 2 3 BYA110 Mesleki Yazışmalar 3 1 4 4 Aİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2 0 2 2 Aİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2 0 2 2 TD101 Türk Dili - I 2 0 2 2 TD102 Türk Dili - II 2 0 2 2 YYD101 Yabancı Dil -I 2 0 2 2 YYD102 Yabancı Dil - II 2 0 2 2 Program Seçmeli Dersleri Program Seçmeli Dersleri

  Seçmeli Ders 2 2 Seçmeli Ders 2 2 Seçmeli Ders 2 3 Seçmeli Ders 2 4

  Ders Havuzu Seçmeli Dersi Ders Havuzu Seçmeli Dersi Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi 2 2 Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi 2 2

  I. Y AR

  IY IL

  TOPLAM 23 30

  II. YA

  RI YI

  L

  TOPLAM 24 30 D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS D.KODU DERSİN ADI T U K AKTS Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler BYA201 Muhasebe 3 1 4 5 BYA202 Yönetici Asistanlığı 3 1 4 5 BYA203 Büro Yönetimi 3 1 4 4 BYA204 Toplantı Yönetimi 2 0 2 3 BYA205 Etkili ve Güzel Konuşma 2 0 2 2 BYA206 Bilgisayar Büro Programları 2 2 3 5 BYA207 İletişim 2 0 2 2 STJ202 Staj 0 2 1 8 BYA209 Örgütsel Davranı

Recommended

View more >