admitere mircea cel batran

of 41 /41
1 DIN  5 ANEXA 4 LA R EGULAMENTUL DE ORGAN IZARE ŞI DESFĂŞURARE  A CONCURSULUI DE  ADMITE  RE ,  PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013 - 201 4 PROBE  DE  CONCURS, TEMATICA  ŞI  BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL  DE  ADMITERE  2013 1. PROBELE  CONCURSULUI  DE ADMITERE  LA FACULTATEA  DE  MARINĂ  MILITARĂ  (FMM) A.

Upload: iridenta-militaru

Post on 04-Jun-2018

261 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 1/41

1

DIN

5ANEXA 4

LA

R EGULAMENTUL DE ORGAN IZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE

ADMITE

RE , PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013

-

201

4

PROBE DE CONCURS,

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU

CONCURSUL DE ADMITERE 2013

1.

PROBELE CONCURSULUI DEADMITERE LA FACULTATEA DE MARINĂ MILITARĂ

(FMM)

A.

Page 2: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 2/41

P ROBA 1

-

P ROBA ELIMINATORIE LA L IMBA ENGLEZĂ .B. P ROBA

2

-

P ROBA

DE CUNOŞTINŢE LA

M ATEMATICĂ

.

A.

P ROBA 1

-

PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR

ESTE O PROBĂ ELIMINATORIE CU NOTA MINIMĂ DE ADMITERE 6,

00

( ŞASE %00) ŞI SE SUSŢINE SUB FORMA UNUI TEST GRILĂ CE CONSTĂ ÎN ITEMI CU

ALEGERE MULTIPLĂ (4 VARIANTE POSIBILE , O

SINGURA VARIANTĂ DIN CELE 4 REPREZENTÂND RĂSPUNS UL CORECT )

Page 3: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 3/41

. N OTA OBŢINUTĂ NU SE I A ÎN CALCUL LA MEDIA DE ADMITERE CI

POATE REPREZENTA AL DOI

LEA CRITERIU DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE EGALITATE PE ULTIMULLOC .

T ESTUL ESTE ALCĂTUIT DIN TREI SECŢIUNI AS TFEL :

A )

PARTEA I

CITIT–

15 ITEMI

B )

PARTEA II

ELEMENTE DE GRAMATICĂ ŞI VOCABULAR

20 ITEMI DIN CARE 10 ITEMI PENTRU

GRAMATICĂ SI 10 ITEMI PENTRU VOCABUL

AR

C )

PARTEA III

SCRIS

Page 4: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 4/41

10 ITEMI

T IMPUL DE SUSŢINE RE A TESTULUI ESTE DE

MAXIM

90 MINUTE .

B AREMUL

MINIM OBLIGATORIU ES TE CORESPUNZĂTOR

REZOLVĂRII A 25

DE ITEMI .

S E

ACORDĂ 0,2 PUNCTE PENTRU FIECARE ITEM CORECT REZOLVAT .

B. P ROBA

2

ESTE PROBA

AL CĂREI REZULT AT DECIDE ADMITEREA

LA FMM

ŞI SE SUSŢINE LA DIS CIPLINA

Page 5: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 5/41

M ATEMATICĂ SUB

FORMA UNUI

EXAMEN SCRIS CONŢINÂ ND 5 PROBLEME . F IECARE PROBLEMĂ SE NOTEAZĂ CU NOTE DE LA 1 LA

10 DIN CARE UN PUNCT

ESTE DIN OFICIU . M EDIA ARITMETICĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE LA

FIECARE PR

OBL EMĂ REPREZINTĂ NOTA DATĂ DE EVALUATOR .

F IECARE LUCRARE SE CO RECTEAZĂ DE

DOI

EVALUATORI

DIN CADRUL C OMISIEI DE ADMITERE . N OTA FINALĂ A LUCRĂRI I SE

STABILEŞTE

CA FIIND MEDIA NOTELOR CELOR DOI EVALUATORI .

T IMPUL DE SUSŢINERE A TESTULUI ESTE DE MAXIM 3 ORE .

2.

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA

DE MARINĂ CIVILĂ (FMC)

A. P ENTRU LOCURILE CU TA XĂ

CONCURS DE DOSARE ,

Page 6: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 6/41

Page 7: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 7/41

TĂ DE

EVALUATOR . F IECARE LUCRARE SE CO RECTEAZĂ DE DOI EVAL UATORI

DIN CADRUL C OMISIEI DE ADMITERE . N OTA FINALĂ A LUCRĂRI I SE

STABILEŞTE CA FIIND MEDIA NOTELOR CELOR DOI EVALUATORI .

T IMPUL DE SUSŢINERE A PROBEI

ESTE DE

MAXIM 3 ORE .

3.TEMATICA

LA DISCIPLINELE

DE CONCURS

3.1

MATEMATICĂ

3.1.1

ALGEBRĂ

-

C LASA A IX

-

A

1.

Page 8: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 8/41

M ULŢIMEA NUMERELOR RE ALE : OPERAŢII ALGEBRICE C U NUMERE

REALE , ORDONAREA NUMERELOR REALE , MODULUL UNUI NUMĂR

REAL , APROXIMĂRI PRIN LIPSĂ SAU PRIN ADAOS , PARTEA ÎNTREAGĂ , PARTEA FRACŢIONARĂ A UNUI

NUMĂR REAL ; OPERAŢII CU INTERVAL E

DE NUMERE REALE .

2.

M ODALITĂŢI DE A DEFINI UN ŞIR , ŞIRURI MĂRGINITE , ŞIRURI

MONOTONE ; EXEMPLE SIMPLE ;

3.

T IPURI DE ŞIRURI : PROGRESII ARITMETICE , PROGRESII GEOMETRICE , FORMULA TERMENULUI G ENERAL ÎN FUNCŢI E DE UN TERMEN

DAT

ŞI RAŢIE , SUMA PRIMILOR

N

TERMENI AI UNEI PROGRESII ;

4.

R EPER CARTEZIAN , PRODUS CARTEZIAN ; REPREZENTAREA PRIN

PUNCTE A UNUI PRODUS CARTEZIAN DE MULŢIMI

NUMERICE ;

5.

Page 9: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 9/41

F UNCŢIA : DEFINIŢIE , EXEMPLE , EXEMPLE DE CORESPOND ENŢE CARE

NU SUNT FUNCŢII , MODALITĂŢI DE

A DESCRIE O FUNCŢIE ,

LECTURI GRAFICE . E GALITATEA A DOUĂ FUNCŢII , GRAFICUL UNEI

FUNCŢII , RESTRICŢII ALE UNEI FUNCŢII .

6.

F UNCŢII NUMERICE (F = { F : D→R, D

R}), PROPRIETĂŢI ALE FUNCŢIILOR NUMERICE INTR ODUSE PRIN

LECTURI GRAFICE :

REPREZE

NTAREA GEOMETRICĂ A GRAFICULUI , INTERSECŢIA CU AXELE DE

COORDONATE , MONOTONIE .

7.

D EFINIŢIE FUNCŢIEI DE GRADUL ÎNTÂI , INTERSECŢIA GRAFICUL UI CU

AXELE DE COORDONATE , ECUAŢIA F ( X )=0, REPREZENTAREA

GRAFICĂ A FUNCŢIEI F : R

R , F ( X ) = AX + B , A , B

R

;

2

DIN

Page 10: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 10/41

5

8.

I NTERP RETAREA GRAFICĂ A PROPRIETĂŢILOR ALGEBRICE ALE FUNCŢIEI DE

GRADUL ÎNTÂI : MONOTONIA ŞI SEMNUL FUNCŢIEI ;

9.

I NECUAŢII DE FORMA AX + B

0 (, <, >) STUDIATE PE

R

SAU PE INTERVALE DE NUMERE

REALE .

10.

P OZIŢIA RELATIVĂ A DOUĂ DREPTE , SISTEME DE TIPUL

AX BY C

MX NY P

, A , B , C , M , N , P

NUMERE REALE .

11.

R EPREZENTAREA GRAFICĂ A FUNCŢIEI DE GRADUL AL DOILEA ;

Page 11: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 11/41

12.

F : R

R, F ( X ) = AX 2

+ BX + C , A , B , C

R, A

0, INTERSECŢIA GRAFICUL UI CU AXELE DE COORDONATE , ECUAŢIA

F ( X )=0,SIMETRIA FAŢĂ DE DRE PTE DE FORMA X

= M , M

R .

13.

R ELAŢIILE LUI V IETE , REZOLVAREA SISTEMELOR DE FORMA

P

XY

S

Y

X

S , P

R

Page 12: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 12/41

.

14.

M ONOTONIE : PUNCT DE EXTREM , ( VÂRFUL PARABOLEI ), INTERPRETAREGEOMETRICĂ ALE FUNCŢ IEI DE GRADUL AL DOILEA ;

15.

P OZIŢIONAREA PARABOLEI FAŢĂ DE AXA O X ,

SEMNUL FUNCŢIEI , INECUAŢII DE FORMA A X

2+ BX + C

0 (

,

,

) STUDIATE PE

R

SAU PE INTERVALE DE NUMERE REALE , INTERPRETARE GEOMETR ICĂ : IMAGINI ŞI PREIMAGIN I ALE UNOR INTERVALE ( PROIECŢIILE

UNOR PORŢIUNI DE PARABOLĂ PE AXE ).

16.

P OZIŢIA RELATIVĂ A UN EI DR

EPTE FAŢĂ DE O PARABOLĂ : REZOLVAREA SISTEMELOR DE FORMA

Page 13: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 13/41

Y

C

BX AX

Y

N

MX

2

A, B , C , M , N

R

3.1.2

ALGEBRĂ

-

C LASA A X

-

A

1.N UMERE REALE

: PROPRIETĂŢI ALE PUTE RILOR CU EXPONENT ÎN TREG ALE UNUI NUMĂR

REAL , APROXIMĂRI RAŢIONALE PENTRU

Page 14: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 14/41

NUMERE REALE .

2.

M EDIA A RITMETICĂ , MEDIA GEOMETRICĂ , MEDIA ARMONICĂ , MEDIA

PONDERATĂ ;

3.

R ADICAL DINTR

-UN NUMĂR RAŢIONAL ( ORDIN 2 SAU 3), PROPRIETĂŢI ALE

RADICALILOR ;

4.

N OŢIUNEA DE LOGARITM , PROPRIETĂŢI ALE LOGA RITMILOR , CALCULE

CU LOGARITMI , OPERAŢIA DE LOGARITM ARE .

5.

M ULŢIMEA C

.

N UMER

E COMPLEXE SUB FORMA ALGEBRICĂ , CONJUGATUL UNUI NUMĂ RCOMPLEX OPERAŢII CU NUMERE

COMPLEXE . I NTERPRETAREA GEOMETR ICĂ A OPERAŢIILOR DE ADUNARE

ŞI SCĂDERE A NUMERELOR COMPLEXE ŞI A ÎNMULŢIRII

Page 15: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 15/41

ACESTORA CU UN NUMĂR REAL .

6.

R EZOLVAREA ÎN C

ECUAŢIEI DE GRADUL AL

DOILEA CU COEFICIENŢ I REALI . E CUAŢII BIPĂTRATE .

7.

N UMERE COMPLEXE SUB F ORMA TRIGONOMETRICĂ ( COORDONATE

POLARE ÎN PLAN ), ÎNMULŢIREA NUMERELOR COMPLEXE ŞI

INTERPRETARE GEOMETR ICĂ , RIDICAREA LA PUTERE ( FORMULA LUI

M OIVRE ).

8.

R ĂDĂCINILE DE ORDINUL N ALE UNUI N UMĂR COMPLEX . E CUAŢII BINOME .

9.

F UNCŢIA PUTERE CU EXP ONENT NATURAL

F :

R

R

Page 16: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 16/41

, F ( X )= X

N

ŞI N ≥ 210.

F UNCŢIA RADICAL

F :

D→R

, F ( X )=

N

X

, N =2,3

, UNDE

D

= [0, ∞) PENTRU N PAR ŞI

D

=

RPENTRU N IMPAR .

11.

F UNCŢIA EXPONENŢIALĂ F :

Page 17: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 17/41

R

→ ( 0; ∞ ), F ( X )= A

X , A

Є ( 0;∞ ), A ≠ 1 ŞI FUNCŢIA LOGARITMICĂ F :( 0;∞ )→

R,

F ( X ) = LOG

A

X ,

A Є (0; ∞ ), A ≠ 1, CREŞTERE EXPONENŢIALĂ , CREŞTERE LOGARITMICĂ .

12.

I NJECTIVITATE , SURJECTIVITATE , BIJECTIVITATE ; FUNCŢII

INVERSABILE : DEFINIŢIE , PROPRIETĂŢI GRAFICE , CONDIŢIA NECESARĂ

ŞI

SUF

ICIENTĂ CA O FUNCŢIE SĂ FIE INVERSABILĂ .

13.

R EZOLVĂRI DE ECUAŢII FOLOSIND PROPRIETĂŢILE FUNCŢIILOR ;

14.

E CUAŢII IRAŢIONALE CE CONŢIN RADICALI DE O RDINUL 2 SAU 3;

Page 18: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 18/41

15.

E CUAŢII EXPONENŢIALE , ECUAŢII LOGARITMICE .

16.M ULŢIMI FINITE ORDONA TE

17.

P ERMUTĂRI

NUMĂRUL DE MULŢIMI O R

DONATE CU

N

ELEMENTE CARE SE OBŢ IN PRIN ORDONAREA UN EI MULŢIMI FINITE CU

N

ELEMENTE

18.

ARANJAMENTE

NUMĂRUL SUBMULŢIMILO R ORDONATE CU CÂTE

M

ELEMENTE FIECARE ,

M

Page 19: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 19/41

N

CARE SE POT FORMA CU CELE N ELEMENTE ALE UNEI MU LŢIMI FINITE

19.

C OMBINĂRI

NUMĂRUL SUBMULŢIMI

LOR CU CÂTE

K

ELEMENTE , UNDE

0

K

N

ALE UNEI MULŢIMI FIN ITE CU N ELEMENTE ,PROPRIETĂŢI : FORMULA COMBINĂRILOR COMPLEMENTARE , NUMĂRUL

TUTUROR SUBMULŢIMILOR UNEI MULŢIMI CU

N

Page 20: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 20/41

ELEMENTE .

20.

B INOMUL LUI N EWTON 3.1.3

ALGEBRĂ

-

C LASA A XI

-

A

1.

T ABEL DE TIP MATRICIAL

. M ATRICE , MULŢIMI DE MATRICE .

2.

O PERAŢII CU MATRICE : ADUNAREA , ÎNMULŢIREA , ÎNMULŢIREA UNEI

MATRICE CU SCALAR , PROPRIETĂŢI .

3.

D ETERMINANT DE ORDIN N ≤3, PROPRIETĂŢI .

4.

M ATRICE INVERSABILE DIN M

N

Page 21: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 21/41

(

R

), N ≤ 3.5.

E CUAŢII MATRICEALE .

6.

S ISTEME LINIARE CU CEL MULT 3 NECUNOS

CUTE , SISTEME DE TIP C RAMER , RANGUL UNEI MATRICE .

7.

S TUDIUL COMPATIBILITĂŢII ŞI REZOLVAREA SI STEMELOR : PROPRIETATEA K RONEKER

C APELLI , PROPRIETATEA R OUCHE .

3

DIN

5

3.1.4

ALGEBRĂ

-

C LASA A XII

Page 22: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 22/41

-

A

1.L EGE DE COMPOZIŢIE INTERNĂ ( OPERAŢIE ALGEBRICĂ ), TABLA

OPERAŢIEI , PARTE

STABILĂ .

2.

G RUP , EXEMPLE : GRUPURI NUMERICE , GRUPURI DE MATRICE , GRUPURIDE PERMUTĂRI ,

Z N

.

3.

M ORFISM , IZOMORFISM DE GRUPURI .4.

I NEL , EXEMPLE : INELE NUMERICE (

Z, Q, R), Z N ,

INELE DE MATRICE , INELE DE FUNCŢII REA LE .

5.

C ORP , EXEMPLE : CORPURI NUMERICE (

Q, R), Z P ,

Page 23: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 23/41

P P

RIM , CORPURI DE MATRICE .

6.M ORFISME ŞI IZOMORFISME DE INELE ŞI DE CO RPURI .

7.

F ORMA ALGEBRICĂ A UNU I POLINOM , OPERAŢII ( ADUNAREA, ÎNMULŢIREA , ÎNMULŢIREA CU UN SCA LAR ).

8.T EOREMA ÎMPĂRŢIRII CU REST ; ÎMPĂRŢIREA POLINOAME LOR , ÎMPĂRŢIREA CU

X

A , SCHEMA LUI H ORNER .

9.

D IVIZIBILITATEA POLINOAMELOR , TEOREMA LUI B EZOUT ;

C . M . M . D . C .

SI

C . M . M . M . C .

ALE UNOR POLINOAME , DESCOMPUNEREA

Page 24: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 24/41

UNOR POLINOAME ÎN FACTORI IREDUCTIBILI .

10.

R ĂDĂCINI ALE POLINOAM ELOR , RELAŢIILE LUI V IETE PENTRUPOLINOAME DE GRAD ≤ 4.

11.

R EZOLVAREA ECUAŢIILOR ALGEBRIC

E CU COEFICIENŢI ÎN

Z, Q, R,ECUAŢII BINOME , ECUAŢII RECIPROCE , ECUAŢII BIPĂTRATE .

3.1.5

E LEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

-

C LASA A XI

-

A

1.

N OŢIUNI ELEMENTARE DESPRE MULŢIMI DE PUNC TE PE DREAPTA

REALĂ : INTERVALE , MĂRGINIRE , VECINĂTĂŢI , DREAPTA

ÎNCHEIATĂ , SIMBO

LURILE

Page 25: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 25/41

+∞ ŞI

-

∞. 2.

L IMITE DE FUNCŢII : INTERPRETAREA GRAFIC Ă A LIMITEI ÎNTR

-

UN PUNCT UTILIZÂND V ECINĂTĂŢI , LIMITE LATERALE PENTRU : FUNCŢIA

DE GRADUL I, FUNCŢIA DE GRADUL AL II

-

LEA, FUNCŢIA LOGARITMICĂ , EXPONENŢIALĂ , FUNCŢIA PUTERE ( N =2, 3), FUNCŢIA RADICAL ( N

= 2, 3),FUNCŢIA RAPORT DE DOUĂ FUNCŢII CU GRAD C EL MULT 2.

3.

C ALCULUL LIMITELOR PE NTRU FUNCŢIA DE GRAD UL I, FUNCŢIA DE

GRADUL AL II

-LEA, FUNCŢIA LOGARITMICĂ , EXPONENŢIALĂ ,

FUNCŢIA PUTERE ( N = 2, 3), FUNCŢIA RADICAL ( N = 2, 3), FUNCŢIA

RAPORT DE DOUĂ FUNC

Page 26: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 26/41

ŢII CU GRAD CEL MULT 2, CAZURI

EXCEPTATE LA CALCULU L LIMITELOR DE FUNCŢ II : 0/0, ∞/∞, 0*∞

4.ASIMPTOTELE GRAFICULUI FUNCŢIILO R STUDIATE : VERTICALE , ORIZONTALE ŞI OBLICE .

5.

Ş IRURI CONVERGENTE :

INTUITIV , COMPORTAREA VALORILO R UNEI FUNCŢII CU GR AFICCONTINUU CÂND A

RGUMENTUL SE APROPIE

DE O VALOARE DATĂ , ŞIRURI CONVERGENTE : EXEMPLE SEMNIFICATIVE : ( A

N

)

N

, ( N

A

)N

, ((1+1/ N )

N

Page 27: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 27/41

)

N

( FĂRĂ DEMONSTRAŢIE ), OPERAŢII CU ŞIRURI CONVERGENTE , CONVERGENŢA ŞIRURILO R UTILIZÂND

PROPRIETATEA W EIERSTRASS . N UMĂRUL E ; LIMITA ŞIRULUI

1

1 , 0

N U

NN

N

UU

.

6.

I NTERPRETAREA GRAFICĂ A CONTINUITĂŢII UNEI FUNCŢII , OPERAŢII CU

FUNCŢII CONTINUE .

7.

S EMNUL UNEI FUNCŢII C ONTINUE PE UN INTERVAL DE NUMERE REALE

UTILIZÂND CONSECINŢA PROPRIETĂŢII LUI D ARBOUX .

8.

T ANGENTA LA O CURBĂ . D ERIVATA UNEI FUNCŢII ÎNT

Page 28: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 28/41

R

-

UN PUNCT , FUNCŢII DERIVABILE .9.

O PERAŢII CU FUNCŢII CARE ADMIT DERIVATĂ , CALCULUL DERIVATELOR

DE ORDIN I ŞI II PENTRU FUNCŢIILE STU DIATE .

10.

R EGULILE LUI L ’H OSPITAL PENTRU CAZURILE : 0/0, ∞/∞. 11.

R OLUL DERIVATELOR DE ORDINUL I ŞI AL II

-

LEA ÎN STUDIUL FUNCŢ IILOR :

MONOTONIE , PUNCTE DE EXTREM , CONCAVITATE , CONVEXITATE .

12.

T EOREMA LUI F ERMAT , T EOREMA LUI R OLLE , T EOREMA LUI

L AGRANGE ŞI INTERPRETAREA LOR GEOMETRICĂ ;

13.

R EPREZENTAREA GRAFICĂ A FUNCŢIILOR .

3.1.6

E LEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

Page 29: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 29/41

-

C LASA A XII

-A

1.

P RIMITIVELE UNEI

FUNCŢII . I NTEGRALA NEDEFINITĂ A UNEI FUNCŢII , PROPRIETĂŢI ALE

INTEGRALEI NEDEFINITE : LINIARITATE .P RIMITIVE UZUALE .

2.

D IVIZIUNI ALE UNUI INTERVAL [ A, B ], NORMA UNEI DIVIZIUNI , SISTEM

DE PUNCTE INTERMEDIARE . S UME R IEMANN ,

INTERPRETARE GEOMETR ICĂ . D EFINIŢIA IN TEGRABILITĂŢII UNEI FUNCŢII PE UN INTERV AL [ A, B ].

3.

P ROPRIETĂŢI ALE INTEG RALEI DEFINITE : LINIARITATE , MONOTONIE , ADITIVITATE ÎN RAPORT CU INTERVALUL DE INTEGRARE .

I NTEGRABILITATEA FUNC ŢIILOR CONTINUE .4.

T EOREMA DE MEDIE , INTERPRETARE GEOMETR ICĂ , TEOREMA DE EXI

STENŢĂ A PRIMITIVELOR UNEI FUNCŢII CONTINUE

Page 30: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 30/41

.

5.

D EFINIREA INTEGRALEI R IEMANN FOLOSIND FORMULA L EIBNIZ –

N EWTON .

6.

M ETODE DE CALCUL AL INTEGRALELOR DEFINITE : INTEGRAREA PRIN

PĂRŢI , INTEGRAREA PRIN SCHI MBARE DE VARIABILĂ . C ALCULUL INTEGRALELOR DE FORMA

G

RAD Q

<

4 PRIN METODA DESCOMPUNERII ÎN FRACŢII SIMPLE .

7.

ARIA UNEI SUPRAFEŢE P LANE .

8.

V OLUMULUI UNUI CORP D E ROTAŢIE .

4

DIN

5

Page 31: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 31/41

3.3

LIM

BA ENGLEZĂ 3.3.1

P ARTEA I

-

CITIT

U NIVERSUL TEMATIC AL TEXTULUI :

1.

F AMILIE

2.

ACTIVITĂŢI DIN TIMPUL LIBER

3.

M ESERII

4.

D IVERTISMENT

5.M ASS

-

MEDIA

Page 32: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 32/41

6.

C ĂLĂTORII

7.S PORT

8.

C UMPĂRĂTURI

9.

E DUCAŢIE

10.

M ÂNCARE

3.3.2

P ARTEA A II

-

A

GRAMATICĂ ŞI VOCABULAR

1.

S UBSTANTIVUL ( NUMĂRUL , CAZUL , GENUL )

2.

ARTICOLUL

Page 33: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 33/41

( HOTĂRÂT , NEHOTĂRÂT , ZERO )

3.

ADJECTIVUL , ADVERBUL ( GRADELE DE COMPARAŢI E , ORDINEA ÎN PROPOZIŢI E )

4.

P RONUMELE

( TIPURI DE P

RONUME )

5.

N UMERALUL

6.

V ERBUL

( FORMAREA ŞI FOLOSIRE A TIMPURILOR ; CORESPONDENŢA TIMPUR ILOR , VERBELE MODALE , DIATEZA ACTIVĂ / PASIVĂ ,

MODURILE PERSONALE ( INDICATIV , SUBJONCTIV , IMPERATIV ) ŞI

NEPERSONALE ( INFINITIV , GERUNZIU , PARTICIPIU PREZENT ,

PARTICIPIU TRECUT ).

V ERBE , SUBSTANTIVE , ADJECTIVE CU PREPOZI ŢII OBLIGATORII , VERBE

CU PARTICULĂ .

7.

S INTAXA PROPOZIŢIEI SIMPLE ŞI A FRAZEI

Page 34: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 34/41

. T IPURI DE SUBORDONATE ŞI ELEMENTE INTRODUC TIVE ( FRAZA

CONDIŢIONALĂ ,

PROPOZIŢIA TEMPORALĂ , CONCESIVĂ , RELATIVĂ , ETC .)

8.

V ORBIREA INDIRECTĂ

9.

P ROBLEME DE VOCABULAR

(‘ COLOCAŢII ’, POLISEMIE , SINONIMIE , ANTONIMIE )I TEMII DE

GRAMATICĂ

CONSTAU ÎN COMPLETAR EA UNOR PROPOZIŢII ; ITEMII DE

VOCABULAR

CONSTAU ÎN COMPLETAREA UNOR

SPAŢII LIBERE ÎNTR

-

UN TEXT DAT .

3.3.3

P ARTEA A III

-

A

Page 35: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 35/41

SCRIS

U NIVERSUL TEMATIC A

L TEXTULUI :1.

F AMILIE

2.

ACTIVITĂŢI DIN TIMPUL LIBER

3.

M UZICĂ

4.

D IVERTISMENT

5.

M ASS

-

MEDIA

6.

C ĂLĂTORII 7.

S PORT

8.

Page 36: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 36/41

C UMPĂRĂTURI

9.

Ş COALĂ 10.

M ÂNCARE

11.

T EHNICI DE SCRIERE : ORTOGRAFIE , PUNCTUAŢIE , STIL ,

ACURATEŢE , STRUCTURA SI COEZIUNEA TEXTULUI

SCRIS , FUNCŢII .

4.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDA

:

4.1

MATEMATICĂ

E LABORAREA SUBIECTELOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE SE VA

REALIZA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE TEMATICII

DE LA PUNCTUL II, CARE ESTE PARTE

A

Page 37: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 37/41

PROGRAME I ŞCOLARE . S UBIECTELE NU VIZEAZĂ CONŢINUTUL UNUI

MANUAL ANUME . M ANUALUL

ŞCOLAR REPREZ

INTĂ DOAR UNUL DINTR E SUPORTURILE DIDACTICE UTILIZATE DE

PROFESORI ŞI DE ELEVI CARE AJUTĂ LA PARC URGEREA

PROGRAMEI ŞCOLARE PRIN ÎNSUŞIREA DE CUNOŞTINŢE ŞI FORMAREA

DE COMPETENŢE .

S UNT VALABILE

TOATE MANUALELE ALTERNATIVE

(2001

-

2011),

C

ARE CUPRIND TEMATICA

DE LA PUNCTUL

3.1 ŞI 3.2

PUBLICATE DE EDITURILE :

MATHPRESS,

E.D.P.

,

Page 38: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 38/41

ALL

,

SIGMA,

CARDINAL

,

ROTECH PRO

,

VOX

,

NEDION

,

NICULESCU

,

POLIROM

.

4.2LIMBA ENGLEZĂ

4.2.1

P ARTEA I

Page 39: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 39/41

-

CITIT

M ANUALELE DE LICEU ,CLS .IX

-

XII, EDITURILE L ONGMAN , M ACMILLAN ŞI O XFORD .

M ATERIA

LE AUTENTICE

: ARTICOLE DIN ZIARE Ş I REVISTE , BROŞURI , MATERIALE PUBLICITARE , PLIANTE , MATERIALE DE PE REŢE AUA

I NTERNET ( CU DREPT PUBLIC DE FOLOSIRE ) ETC .

D AVIES , E., W HITNEY , N., P IKE

-

B AKY , M., B LASS , L

.,

T ASK R EADING

, CUP, 1990, PART I, PAG . 1

-

30,

G REENAL

Page 40: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 40/41

L , S., P YE , D.,

C AMBRIDGE S KILLS FOR FLUENCY , R EADING 3

, CUP, 1994, UNIT 3, PAG . 8-

12:; UNIT 6, PAG . 21

-

24;

UNIT 11, PAG . 41

-

44; UNIT 15, PAG . 55

-

58.

M ANN , M., T AYLORE

-

K NOWELS , S

.,

S KILLS FOR F IRST C ERTIFICATE , R EADING , M ACMILLAN , 2006, UNIT 1, PAG . 4

10;

UNIT 2,

Page 41: Admitere Mircea cel Batran

8/13/2019 Admitere Mircea cel Batran

http://slidepdf.com/reader/full/admitere-mircea-cel-batran 41/41

PAG . 10

16; UNIT 3, PAG . 16

22; UNIT 4, PAG . 2228; UNIT 5, PAG . 28

34; UNIT 6, PAG . 34

40; UNIT 7, PAG . 40

46; UNIT 8,

PAG . 46

52; UNIT 12, PAG . 70

76; UNIT 16. PAG . 94

100.