aditya birla money project

Author: prateek-rastogi

Post on 11-Feb-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  1/58

  U`jb 0

  @ ]bpnrt ng @g`dyshs nf F`otnrs ta`t kbtbrlhgb tab prhob

  nf Orukb Nhd hg Onllnkhty l`ribt

  Hgtbrgsahp ]bpnrt _umlhttbk

  Hg U`rth`d fudfhddlbgt nf tab L`stbrs nf Mushgbss @klhghstr`thng

  Urnjr`l nf Oarhst Rghvbrshty$ M`gj`dnrb$ [email protected]

  My

  Ur`tbbi ]`stnjh

  00=05=1

  Rgkbr tab Juhk`gob nf Onlp`gy Juhkb

  Lr' _`oahg C`hg

  _r' Zb`dta L`g`jbr$ @khty` Mhrd` Lngby Dtk$ Jurj`ng$ A`ry`g`(

  F`oudty Juhkb3 Kr' ]`libsa Jupt`$ ORHL$ M`gj`dnrb

  OA]H_[ RGHVB]_H[X HG_[H[R[B NF [email protected]@JBLBG[

  [email protected]]3 =50=

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  2/58

  U`jb =

  ONG[BG[_ NF U]NCBO[

  [email protected] GN'

  @OIGNZDBKJBLBG[''''?

  BQBOR[HVB [email protected]]X'';

  [email protected][B] 03 Hgkustry Urnfhdb''''2,0?

  Hgkh`g _obg`rhn Bxoa`gjbs Onllnkhty L`ribt

  [email protected][B] =3 Onlp`gy Urnfhdb''''0;,08

  @khty` Mhrd` Lngby Dhlhtbk Onrpnr`tb _truoturb Urnkuots `gk _brvhobs

  [email protected][B] ?3 ]bsb`roa Nmcbothvbs''=5,=2

  Urhl`ry Nmcbothvbs `gk _pbohfho Nmcbothvbs Znrdk orukb nhd l`ribt

  [email protected][B] ;3 ]bsb`roa Lbtankndnjy'=6,;?

  Hgtrnkuothng ]bsb`roa prnmdbl ]bvhbw nf dhtbr`turb ]bsb`roa kbshjg K`t` onddbothng @g`dyshs Fhg`d Hgfbrbgob `gk Fhgkhgjs Dhlht`thngs nf tab stuky

  [email protected][B] 2'''''';;,;6

  ]bonllbgk`thngs Db`rghgjs

  MHMDHNJ]@UAX'';:,;1

  @GGBQR]B_''';8,21

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  3/58

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  4/58

  U`jb ;

  BQBOR[HVB [email protected]]X

  [ab purpnsb nf tahs rbsb`roa hs tn fnrl ` jbgbr`d ugkbrst`gkhgj ngkhffbrbgt f`otnrs `ffbothgj orukb nhd prhohgj' Ht hs lnthv`tbk my tab rhsb `gk f`dd nf orukb nhd

  prhobs hg =5510 `gk `dsn tab hgorb`shgj kbpbgkbgob nf onugtrhbs ng orukb nhd prhobs' [ab

  hlp`ots nf tab prhob oa`gjbs wbrb mrn`k `gk `dtbrbk hgkustrh`d `othvhty$ ongsulbr mba`vhnr

  `gk pndhtho`d pnwbr jdnm`ddy' Rgkbrst`gkhgj tab f`otnrs mbahgk tabsb oa`gjbs hs hlpnrt`gt fnr

  onllbroh`d hgvbstlbgts `gk pumdho pndhoy l`ihgj'

  [ahs rbsb`roa bx`lhgbs tab khffbrbgt f`otnrs ta`t `rb kbtbrlhgbk my

  `o`kblhoh`gs$ `g`dysts `gk rbsb`roabrs `gk t`ibs hgtn `oonugt tabhr nmsbrv`thngs ng tab nhd

  l`ribt' Nhd prhobs a`vb mbbg vbry vnd`thdb hg rbobgt yb`rs bspboh`ddy' Vnd`thdhty hg nhd prhobs

  knbs a`rl hg l`gy w`ys' Mnta kbvbdnphgj `gk kbvbdnpbk onugtrhbs `rb `ffbotbk' _phihgj

  ahja prhobs `ffbot pnnr pbnpdb lnrb khrbotdy mbo`usb fubd onsts `rb shjghfho`gt hg fnnk `gk

  tr`gspnrt`thng prhobs$ wahoa `rb gbobss`ry spbgkhgj' Ahja nhd onsts `dsn aht bongnlhbs ng `

  l`orn,dbvbd `gk a`vb mbbg trhjjbrhgj f`otnrs hg bongnlho oyodbs'

  _n$ tahs rbsb`roa fnousbs ng gnt `dd tab f`otnrs mut t`ibs hgtn

  `oonugt snlb `gk tabg `g`dysbs tab f`otnrs `gk Orukb nhd prhob m`sbk ng on hgtbjr`thng `gk

  tabg fhgks ta`t snlb v`rh`mdbs kn gnt on hgtbjr`tb whta tab Orukb nhd prhob wahoa sanws ta`t

  tabrb `rb snlb lnrb v`rh`mdbs ta`t `ffbot tab orukb nhd prhob `gk abgob tansb v`rh`mdbs sanudk

  `dsn mb ongshkbrbk mut tab k`t` sanudk `dsn mb `v`hd`mdb fnr tab s`lb frnl ` rb`dhz`mdb snurob'

  [a`gi ynu

  Ur`tbbi ]`stnjh

  Oarhst Rghvbrshty Hgsthtutb nf L`g`jblbgt

  0=551 rhsb nf Nhd prhobs ta`t s`w ` prhob nf +0;2 pbr m`rrbd'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  5/58

  U`jb 2

  HGKR_[][email protected] U]NFHDB

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  6/58

  U`jb 6

  Oa`ptbr 0

  HGKR_[]X U]NFHDB

  Onllnkhty hs ` r`w l`tbrh`d nr prhl`ry `jrhoudtur`d prnkuot ta`t o`g mb mnujat `gk sndk'

  [aby `rb lnst nftbg usbk `s hgputs hg tab prnkuothng nf ntabr jnnks nr sbrvhobs' Zabg taby

  `rb tr`kbk ng `g bxoa`gjb$ onllnkhthbs lust `dsn lbbt spbohfhbk lhghlul st`gk`rks$ `dsn

  ignwg `s ` m`shs jr`kb'

  Hgkh`g _obg`rhn3

  Hgkh`g l`ribts a`vb rbobgtdy tarnwg npbg ` gbw `vbgub fnr rbt`hd hgvbstnrs `gk tr`kbrs tn

  p`rthohp`tb3 onllnkhty kbrhv`thvbs' Fnr tansb wan w`gt tn khvbrshfy tabhr pnrtfndhns mbyngk

  sa`rbs$ mngks `gk rb`d bst`tb$ onllnkhthbs `rb tab mbst npthng'

  [hdd snlb lngtas `jn$ tahs wnudkg*t a`vb l`kb sbgsb' Fnr rbt`hd

  hgvbstnrs onudk a`vb kngb vbry dhttdb tn `otu`ddy hgvbst hg onllnkhthbs suoa `s jndk `gk shdvbr

  ,, nr nhdsbbks hg tab futurbs l`ribt' [ahs w`s gb`rdy hlpnsshmdb hg onllnkhthbs bxobpt fnr

  jndk `gk shdvbr `s tabrb w`s pr`otho`ddy gn rbt`hd `vbgub fnr pugthgj hg onllnkhthbs' [ab shzb

  nf tab onllnkhthbs l`ribts hg Hgkh` hs `dsn quhtb shjghfho`gt' Nf tab onugtrys JKU nf 0?$

  =5$:?5 ornrb ]s 0?$=5:'? mhddhng($ onllnkhthbs rbd`tbk `gk kbpbgkbgt( hgkustrhbs ongsthtutb

  `mnut 21 pbrobgt'

  Anwbvbr$ whta tab sbtthgj up nf tarbb ludth,onllnkhty bxoa`gjbs hg tab onugtry$

  rbt`hd hgvbstnrs o`g gnw tr`kb hg onllnkhty futurbs whtanut a`vhgj paysho`d stnois!

  Onllnkhthbs `otu`ddy nffbr hllbgsb pntbgth`d tn mbonlb ` sbp`r`tb `ssbt od`ss fnr l`ribt,

  s`vvy hgvbstnrs$ `rmhtr`jburs `gk spboud`tnrs' ]bt`hd hgvbstnrs$ wan od`hl tn ugkbrst`gk tab

  bquhty l`ribts$ l`y fhgk onllnkhthbs `g ugf`tanl`mdb l`ribt' Mut onllnkhthbs `rb b`sy tn

  ugkbrst`gk `s f`r `s fugk`lbgt`ds nf kbl`gk `gk suppdy `rb ongobrgbk' ]bt`hd hgvbstnrs

  sanudk ugkbrst`gk tab rhsis `gk `kv`gt`jbs nf tr`khgj hg onllnkhthbs futurbs mbfnrb t`ihgj `

  db`p' Ahstnrho`ddy$ prhohgj hg onllnkhthbs futurbs a`s mbbg dbss vnd`thdb onlp`rbk whta bquhty

  `gk mngks$ taus prnvhkhgj `g bffhohbgt pnrtfndhn khvbrshfho`thng npthng' Onllnkhthbs `t `

  jdnm`d dbvbd `rb lnst tr`kbk ng Oaho`jn Mn`rk nf [r`kb9 abgob `dd tab prhobs `rb quntbk hg

  R_K' _n tab prhobs nf onllnkhthbs hg Hgkh` `rb kbpbgkbgt ng tab R_K.HG] bxoa`gjb r`tb

  ab`vhdy'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  7/58

  U`jb :

  Hg Hgkh` onllnkhthbs tr`khgj hs jnvbrgbk my Fnrw`rk L`ribt Onllhsshng'

  =

  Fnrw`rk L`ribt Onllhsshng3

  Fnrw`rk L`ribts Onllhsshng FLO(? ab`kqu`rtbrbk `t Lulm`h$ hs ` rbjud`tnry `utanrhty

  wahoa hs nvbrsbbg my tab Lhghstry nf Ongsulbr @ff`hrs$ Fnnk `gk Uumdho Khstrhmuthng$ Jnvt'

  nf Hgkh`' Ht hs ` st`tutnry mnky sbt up hg 082? ugkbr tab Fnrw`rk Ongtr`ots ]bjud`thng( @ot$

  082='

  [ab fugothngs nf tab Fnrw`rk L`ribts Onllhsshng `rb `s fnddnws3

  !`( [n `kvhsb tab Obgtr`d Jnvbrglbgt hg rbspbot nf tab rbonjghthng nr tab

  whtakr`w`d nf rbonjghthng frnl `gy `ssnoh`thng nr hg rbspbot nf `gy ntabr l`ttbr `rhshgj nut

  nf tab `klhghstr`thng nf tab Fnrw`rk Ongtr`ots ]bjud`thng(; @ot 082='

  !m( [n ibbp fnrw`rk l`ribts ugkbr nmsbrv`thng `gk tn t`ib suoa `othng hg rbd`thng

  tn tabl$ `s ht l`y ongshkbr gbobss`ry$ hg bxbrohsb nf tab pnwbrs `sshjgbk tn ht my nr ugkbr tab

  @ot'

  !o( [n onddbot `gk wabgbvbr tab Onllhsshng tahgis ht gbobss`ry$ tn pumdhsa

  hgfnrl`thng rbj`rkhgj tab tr`khgj ongkhthngs hg rbspbot nf jnnks tn wahoa `gy nf tabprnvhshngs nf tab `ot hs l`kb `ppdho`mdb$ hgodukhgj hgfnrl`thng rbj`rkhgj suppdy$ kbl`gk `gk

  prhobs$ `gk tn sumlht tn tab Obgtr`d Jnvbrglbgt$ pbrhnkho`d rbpnrts ng tab wnrihgj nf fnrw`rk

  l`ribts rbd`thgj tn suoa jnnks9

  !k( [n l`ib rbonllbgk`thngs jbgbr`ddy whta ` vhbw tn hlprnvhgj tab

  nrj`ghz`thng `gk wnrihgj nf fnrw`rk l`ribts9

  =

  Hl`jb t`ibg frnl !Onllnkhty L`ribt lnkudb GOFL(? FLO tab rbjud`tnry mnky nf Hgkh` fnr futurb ongtr`ots'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  8/58

  U`jb 1

  !b( [n ugkbrt`ib tab hgspbothng nf tab `oonugts `gk ntabr knoulbgts nf `gy

  rbonjghzbk `ssnoh`thng nr rbjhstbrbk `ssnoh`thng nr `gy lblmbr nf suoa `ssnoh`thng wabgbvbr

  ht ongshkbrbrs ht gbobss`ry'

  Bxoa`gjbs

  [abrb `rb == bxoa`gjbs ta`t `rb rbonjghzbk my tab Fnrw`rk L`ribt Onllhsshng' Mut tab

  fnddnwhgj `rb tab twn bxoa`gjbs hg wahoa lnst tr`khgj a`ppbgs'

  Ludth onllnkhty bxoa`gjb3

  Ab`kqu`rtbrbk hg Lulm`h$ Ludth Onllnkhty Bxoa`gjb nf Hgkh` Dtk

  LOQ( hs ` st`tb,nf,tab,`rt bdbotrngho onllnkhty futurbs bxoa`gjb' [ab kblutu`dhsbkBxoa`gjb sbt up my F[HD2 a`s pbrl`gbgt rbonjghthng frnl tab Jnvbrglbgt nf Hgkh` tn

  f`ohdht`tb ngdhgb tr`khgj$ `gk odb`rhgj `gk sbttdblbgt npbr`thngs fnr onllnkhty futurbs `ornss

  tab onugtry' A`vhgj st`rtbk npbr`thngs hg Gnvblmbr =55?$ tnk`y$ LOQ andks ` l`ribt sa`rb

  nf nvbr 15" nf tab Hgkh`g onllnkhty futurbs l`ribt$ `gk a`s lnrb ta`g =555 rbjhstbrbk

  lblmbrs npbr`thgj tarnuja nvbr 055$555 tr`kbr wnri st`thngs$ `ornss Hgkh`'

  [ab Bxoa`gjb a`s `dsn blbrjbk `s tab shxta d`rjbst `gk `lngjst tab

  f`stbst jrnwhgj onllnkhty futurbs bxoa`gjb hg tab wnrdk$ hg tbrls nf tab gulmbr nf

  ongtr`ots tr`kbk hg =558' LOQ nffbrs lnrb ta`g ;5 onllnkhthbs `ornss v`rhnus sbjlbgts

  suoa `s muddhng$ fbrrnus `gk gng,fbrrnus lbt`ds$ `gk ` gulmbr nf `jrh,onllnkhthbs ng hts

  pd`tfnrl' [ab Bxoa`gjb hs tab wnrdk*s d`rjbst bxoa`gjb hg _hdvbr$ tab sbongk d`rjbst hg Jndk$

  Onppbr `gk G`tur`d J`s `gk tab tahrk d`rjbst hg Orukb Nhd futurbs$ whta rbspbot tn tab gulmbr

  nf futurbs ongtr`ots tr`kbk'

  G`thng`d Onllnkhty & Kbrhv`thvbs Bxoa`gjb Dhlhtbk !GOKBQ(

  GOKBQ hs ` prnfbsshng`ddy l`g`jbk ng,dhgb ludth onllnkhty

  bxoa`gjb' [ab sa`rbandkbrs nf GOKBQ onlprhsbs nf d`rjb g`thng`d dbvbd hgsthtuthngs$ d`rjb

  pumdho sbotnr m`gi `gk onlp`ghbs' Urnlntbr sa`rbandkbrs3 HOHOH M`gi Dhlhtbk HOHOH(#$

  Dhfb Hgsur`gob Onrpnr`thng nf Hgkh` DHO($ G`thng`d M`gi fnr @jrhoudturb `gk ]ur`d

  Kbvbdnplbgt [email protected]@]K( `gk G`thng`d _tnoi Bxoa`gjb nf Hgkh` Dhlhtbk G_B(' GOKBQ hs

  ` pumdho dhlhtbk onlp`gy hgonrpnr`tbk ng @prhd =?$ =55? ugkbr tab Onlp`ghbs @ot$ 0826' Ht

  2F[HD st`gks fnr Fhg`goh`d [boagndnjhbs !Hgkh`( Dtk

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  9/58

  U`jb 8

  nmt`hgbk hts Obrthfho`tb fnr Onllbgoblbgt nf Mushgbss ng L`y 8$ =55?' Ht onllbgobk hts

  npbr`thngs ng Kboblmbr 02$ =55?'

  GOKBQ ab`kqu`rtbrs `rb dno`tbk hg Lulm`h `gk nffbrs f`ohdhthbs tn hts lblmbrs frnl tab

  obgtbrs dno`tbk tarnujanut Hgkh`'

  G`thng`d _pnt Bxoa`gjb Dtk !G_BD(

  G_BD( hs ` st`tb,nf,tab,`rt bdbotrngho$ kblutu`dhsbk onllnkhty spnt

  l`ribt' [ab Bxoa`gjb hs prnlntbk my Fhg`goh`d [boagndnjhbs Hgkh`( Dtk F[HD( `gk

  G`thng`d @jrhoudtur`d Onnpbr`thvb L`ribthgj Fbkbr`thng nf Hgkh` Dhlhtbk [email protected](' Ht

  prnvhkbs `g bdbotrngho$ tr`gsp`rbgt$ wbdd nrj`ghzbk `gk obgtr`dhzbk tr`khgj pd`tfnrl whta tab

  f`ohdhty tn `oobss `gk p`rthohp`tb tab l`ribt rblntbdy' Ht f`ohdht`tbs rhsi frbb `gk a`ssdb frbb

  puroa`sb `gk sbdd nf qu`dhty `gk qu`gthty spbohfhbk onllnkhthbs tn onllnkhty l`ribt

  p`rthohp`gts hgodukhgj f`rlbrs$ tr`kbrs$ prnobssnrs$ bxpnrtbrs$ hlpnrtbrs$ `rmhtr`jburs$

  hgvbstnrs `gk tab rbt`hd l`ribt p`rthohp`gts' Bxoa`gjb `dsn nffbrs v`rhnus ntabr sbrvhobs suoa

  `s qu`dhty obrthfho`thng$ w`rbanushgj$ w`rbanusb rbobhpt fhg`gohgj$ bto' G_BD a`s mbbg

  phngbbr hg nffbrhgj onllnkhty m`sbk hgvbstlbgt hgstrulbgts whta tab d`ugoa nf B sbrhbs

  Urnkuots' G_BD hs rbonjghzbk my Lhghstry nf Ongsulbr @ff`hrs$ Fnnk & Uumdho Khstrhmuthng$

  `gk Jnvbrglbgt nf Hgkh`' Ht a`s nmt`hgbk dhobgsbs frnl v`rhnus st`tb jnvbrglbgts tn f`ohdht`tb

  ngdhgb kbdhvbry m`sbk tr`khgj hg v`rhnus `jrh,onllnkhthbs' Hg `kkhthng tab Bxoa`gjb prnvhkbs

  kbdhvbry m`sbk tr`khgj hg muddhngs `gk lbt`ds `ornss tab onugtry'

  G_BD onllbgobk hts dhvb npbr`thngs ng02ta Notnmbr =551' Ht

  a`s orb`tbk bffhohbgt spnt kbdhvbry pd`tfnrl$ abdphgj tab sbddbrs.prnkuobrs tn sbdd onllnkhthbs

  khrbotdy tn tab bgk muybrs onlprhsbs nf prnobssnrs. bxpnrtbrs' Ourrbgtdy$ G_BD andks `

  l`ribt sa`rb nf nvbr 81" nf tab Hgkh`g bdbotrngho onllnkhty _pnt l`ribt$ `gk a`s lnrb ta`g

  ;82 rbjhstbrbk lblmbrs npbr`thgj tarnuja nvbr ?555 tr`kbr wnri st`thngs$ `ornss Hgkh`'

  Jnvbrglbgt nrj`ghz`thngs dhib FOH$ [email protected]$ LL[O$ UBO$ [email protected]$ @[email protected]]IFBK$

  ]@CFBK$ `gk OOH a`vb mbbg `othvbdy uthdhzhgj tab Bxoa`gjb pd`tfnrl fnr sbddhgj v`rhnus

  onllnkhthbs' Lnrb ta`g ?? onllnkhthbs `rb tr`kbk ng G_BD Ud`tfnrl a`vhgj kbdhvbry

  dno`thngs sprb`k `ornss 0; st`tbs'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  10/58

  U`jb05

  Onllnkhty Futurbs3

  @ futurbs ongtr`ot hs `g `jrbblbgt mbtwbbg twn p`rthbs tn muy nr sbdd `g `ssbt `t ` obrt`hg thlb

  hg tab futurb `t ` obrt`hg prhob'

  M`sho [brlhgndnjy3 _pnt prhob3 [ab prhob `t wahoa `g `ssbt tr`kbs hg tab spnt l`ribt' Futurbs prhob3 [ab prhob `t wahoa tab futurbs ongtr`ot tr`kbs hg tab futurbs l`ribt' Ongtr`ot oyodb3 [ab pbrhnk nvbr wahoa ` ongtr`ot tr`kbs' [ab onllnkhty futurbs

  ongtr`ots

  Ng tab GOKBQ.LOQ a`vb ngb lngta$ twn lngtas$ `gk tarbb lngtas bto gnt lnrbta`g ` yb`r( bxphry oyodbs'

  Bxphry k`tb3 Ht hs tab k`tb spbohfhbk hg tab futurbs ongtr`ot' [ahs hs tab d`st k`y ngwahoa tab ongtr`ot whdd mb tr`kbk$ `t tab bgk nf wahoa ht whdd ob`sb tn bxhst'

  Kbdhvbry ught3 [ab `lnugt nf `ssbt ta`t a`s tn mb kbdhvbrbk dbss ta`g ngb ongtr`ot' Fnrhgst`gob$ tab kbdhvbry ught fnr futurbs ng _nymb`g ng tab GOKBQ hs 05 L[' [ab

  kbdhvbry ught fnr tab Jndk futurbs ongtr`ot hs 0 ij'

  M`shs3 M`shs hs tab khffbrbgob mbtwbbg tab futurbs prhob `gk tab spnt prhob' [abrb whddmb ` khffbrbgt m`shs fnr b`oa kbdhvbry lngta fnr b`oa ongtr`ot' Hg ` gnrl`d l`ribt$

  futurbs prhobs bxobbk spnt prhobs' Jbgbr`ddy$ fnr onllnkhthbs m`shs hs kbfhgbk `s spntprhob ,futurbs prhob' Anwbvbr$ fnr fhg`goh`d `ssbts tab fnrlud`$ futurb prhob ,spnt prhob$

  hs onllngdy usbk'

  Onst nf o`rry3 [ab rbd`thngsahp mbtwbbg futurbs prhobs `gk spnt prhobs o`g mbsull`rhzbk hg tbrls nf wa`t hs ignwg `s tab onst nf o`rry' [ahs lb`surbs tab stnr`jb

  onst pdus tab hgtbrbst ta`t hs p`hk tn fhg`gob tab `ssbt'

  Hghth`d l`rjhg3 [ab `lnugt ta`t lust mb kbpnshtbk hg tab l`rjhg `oonugt `t tab thlb `futurbs ongtr`ot hs fhrst bgtbrbk hgtn hs ignwg `s hghth`d l`rjhg'

  L`rihgj,tn,l`ribt L[L(3 Hg tab futurbs l`ribt$ `t tab bgk nf b`oa tr`khgj k`y$ tabl`rjhg `oonugt hs `kcustbk tn rbfdbot tab hgvbstnr*s j`hg nr dnss kbpbgkhgj upng tab

  futurbs odnshgj prhob' [ahs hs o`ddbk l`rihgj tn l`ribt'

  L`hgtbg`gob l`rjhg3 [ahs hs snlbwa`t dnwbr ta`g tab hghth`d l`rjhg' [ahs hs sbt tnbgsurb ta`t tab m`d`gob hg tab l`rjhg `oonugt gbvbr mbonlbs gbj`thvb' Hf tab m`d`gob

  hg tab l`rjhg `oonugt f`dds mbdnw tab l`hgtbg`gob l`rjhg$ tab hgvbstnr rbobhvbs `

  l`rjhg o`dd `gk hs bxpbotbk tn tnp up tab l`rjhg `oonugt tn tab hghth`d l`rjhg dbvbd

  mbfnrb tr`khgj onllbgobs ng tab gbxt k`y'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  11/58

  U`jb00

  Onllnkhty Urnkuots3

  [ab fnddnwhgj `rb tab onllnkhthbs ta`t `rb lnst tr`kbk ng vndulb m`shs hg futurb l`ribts3

  6

  Hgkustry _truoturbs `gk Kbvbdnplbgt3

  [ab mrnihgj hgkustry a`s sbbg lhorn oa`ddbgjbs nf hts nwg$ dbt `dngb tab

  l`orn ongobrgs ta`t bxhst `t d`rjb' Ng ngb a`gk$ onlpbththng a`s hgtbgshfhbk$ `gk ng tab ntabr$

  tab l`ribt prnkuot lhx a`s ugkbrjngb struotur`d oa`gjbs' [abrb a`s mbbg ongshstbgt sdhkb hg

  tab o`sa l`ribt sa`rb$ wahoa hs lnrb hgkho`thvb nf tab hgvbstlbgt hgtbrbst hg tab l`ribt'

  Furtabr$ tab yb`r s`w prbfbrbgob fnr dnw yhbdkhgj Hgkbx npthngs wahoa a`s sbbg hts sa`rb hg

  tab nvbr`dd vndulb ng G_B: hgorb`sb frnl 22" hg P; FX05 tn :?" hg P; FX00 putthgj

  shjghfho`gt prbssurb ng mrnibr`jb yhbdks' [ab onlpbththng hs dhibdy tn db`k tn ongsndhk`thng hg

  tab sbotnr `gk r`tabr b`rdy shjgs nf ongsndhk`thng `rb vhshmdb' Bxtbrg`d kbvbdnplbgts dhib

  oa`gjb hg tboagndnjy `gk oa`gjb hg tab bxtbrg`d bgvhrnglbgt `gk `dsn onst prbssurbs ng tab

  npbr`thngs frngt wnudk furtabr `oobdbr`tb ongsndhk`thng'

  [ab Onllnkhthbs l`ribt tnn whtgbssbk `g nvbr`dd hgorb`sb hg vndulbs' [ab

  onlmhgbk onllnkhthbs vndulbs rbonrkbk hg mnta LOQ `gk GOKBQ hgorb`sbk my ]s'

  ?$8;0$086 Ornrbs up frnl ]s' :$?05$11: Ornrbs hg =558,05 tn ]s'00$ =2=$51? Ornrbs hg tab

  ourrbgt FX =505,00'

  6Hl`jb sanws tab khffbrbgt l`rjhgs sbt my FLO fnr khffbrbgt onllnkhthbs `gk tab v`rhnus dnt shzbs tn tr`kb'

  :G_B st`gks fnr G`thng`d _tnoi Bxoa`gjb$ Hgkh`s g`thng`d bxoa`gjb'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  12/58

  U`jb0=

  [abrb a`s mbbg `g hgorb`sb hg tab gulmbr nf kbl`t `oonugts npbgbk hg tab

  l`ribt kurhgj tab FX =505,00 `gk `s ng L`roa ?0$ =500$ tab gulmbr nf kbl`t `oonugts

  stnnk `t 0'18 Ornrbs$ `g hgorb`sb nf 0;" nvbr tab d`st yb`r' [ab hgorb`sb hg Kbl`t `oonugts

  a`s mbbg hg dhgb whta tab jrnwta sbbg hg tab prbvhnus yb`rs9 anwbvbr$ tab `msndutb gulmbrs

  a`vb gnt jngb up shjghfho`gtdy' Kbl`t `oonugts sthdd `oonugt fnr dbss ta`g =" nf tab onugtrys

  pnpud`thng$ `s onlp`rbk tn tab RI$ wahoa a`s 06" nf hts pnpud`thng a`vhgj tab s`lb' _n

  tabrb hs sthdd ` dngj w`y tn jn hg tahs l`ribt wahoa andks ` strngj jrnwta hlpbtus whtahg'

  Onllnkhty ta`t hs fnousbk hg tahs stuky hs Orukb Nhd3

  Orukb nhd hs onllngdy ignwg `s pbtrndbul' Ht hs ` dhquhk fnugk whtahg b`rta' Onlpnsbk nf

  Aykrno`rmngs 25,8:"($ Nrj`gho onlpnugks G=$ N=$ _( 6,05"($ _l`dd `lnugts nf lbt`dOu$ Gh$ Vg$ Fb( 40"( Ht a`s ` Ndhjnpndhstho l`ribt struoturb' O`rtbds `rb fnrlbk my nhd

  prnkuohgj onugtrhbs' Lnst hlpnrt`gt pd`ybrs hg nhd l`ribt `rb3,

  NUBO1 Gng NUBO onugtrhbs

  _`ukh @r`mh` pd`ys knlhg`gt rndb hg tab ndhjnpndhstho nhd l`ribt' Frnl

  bongnlbtrho bvhkbgob ng _`ukh @r`mh`$ tabrb hs ongfnrl`thng nf `syllbtrho`d mba`vhnr nf

  dnw onst pbtrndbul suppdhbr h'b' tab onugtry rbstrhots prnkuothng hg rb`othng tn gbj`thvb

  kbl`gk sanois$ mut knbs gnt bxp`gk prnkuothng hg rbspngsb tn pnshthvb ngbs'

  1NUBO st`gks fnr tab Nrj`ghz`thng nf tab Ubtrndbul Bxpnrthgj Onugtrhbs

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  13/58

  U`jb0?

  5

  =

  ;6

  1

  05

  0=

  LHDDHNG NF [email protected]]]BD UB] [email protected]

  [email protected] @]@[email protected]

  ][email protected]

  RGH[BK _[@[B_

  H]@G

  LBQHON

  8Fhj3, Znrdk [np 2 Urnkuobrs nf Orukb Nhd

  05Fhj3, Znrdk [np 2 Ongsulbrs nf Orukb Nhd

  8Hl`jb hs t`ibg frnl Abkjb Bquhthbs rbpnrt ng orukb nhd

  05Hl`jb hs t`ibg frnl Abkjb Bquhthbs rbpnrt ng orukb nhd

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  14/58

  U`jb0;

  [email protected] @[email protected]_H_

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  15/58

  U`jb02

  Oa`ptbr =

  [email protected] U]NFHDB

  @khty` Mhrd` Lngby Dtk

  @khty` Mhrd` Lngby Dtk$ fnrlbrdy ignwg `s @pnddn _hgkannrh O`pht`d Hgvbstlbgt Dtk hs `

  db`khgj pd`ybr hg mrnihgj sp`ob' [ab onlp`gy hs prhgohp`ddy bgj`jbk hg tab mushgbss nf stnoi

  mrnihgj `gk rbd`tbk `othvhthbs' [aby a`vb ngb sumshkh`ry onlp`gy$ g`lbdy @pnddn _hgkannrh

  Onllnkhthbs [r`khgj Dtk' [ab onlp`gy nffbrs sbrvhobs suoa `s$ tr`khgj f`ohdhty hg bquhty

  sbjlbgt ng `gk kbrhv`thvb sbjlbgt ng G_B & M_B tarnuja ` shgjdb sorbbg9 tr`khgj f`ohdhty

  hg onllnkhty sbjlbgt$ hgodukhgj muddhng$ nhds$ j`ur sbbk bto tarnuja tabhr sumshkh`ry9

  kbpnshtnry U`rthohp`gt sbrvhobs nf G_KD00 `gk OK_D0= `t l`cnr dno`thngs9 Ngdhgb mhkkhgj

  fnr HUN `gk khstrhmuthng nf lutu`d fugk' [ab onlp`gy hs ab`kqu`rtbrbk hg Oabgg`h'

  @khty` Mhrd` Lngby Dtk$ ` p`rt nf @khty` Mhrd` fhg`goh`d _brvhobs Jrnup w`s hgonrpnr`tbk hg

  tab yb`r 0882 `s @pnddn _hgkannrh O`pht`d Hgvbstlbgt Dtk' B`rdhbr$ tab onlp`gy w`s

  prnlntbk my Ur`ta`p O ]bkky$ Oa`hrl`g nf @pnddn Anspht`ds Jrnup' Hg L`roa =558$ tab

  onlp`gy mbo`lb ` p`rt nf @khty` Mhrd` Jrnup$ wabg tab jrnup `oquhrbk :6" nf tab

  onlp`gy' [ab onlp`gy onllbgobk tabhr npbr`thngs hg Oabgg`h hg tab yb`r 0886'

  Hg @ujust =1$ =551$ tab onlp`gy bgtbrbk hgtn _a`rb Uuroa`sb @jrbblbgt whta @khty` Mhrd`

  Guvn Dtk fnr s`db nf 26" bquhty sa`rbs nf tab onlp`gy' Uursu`gt tn tahs `jrbblbgt$ @khty`

  Mhrd` Guvn Dtk l`kb `g npbg nffbr fnr puroa`sb nf =5" bquhty sa`rbs nf tab onlp`gy$

  wahoa w`s onlpdbtbk ng Fbmru`ry =;$ =558' @s ` rbsudt$ tab onlp`gy mbo`lb ` sumshkh`rynf @khty` Mhrd` Guvn Dtk whta bffbot frnl L`roa 6$ =558' [ab onlp`gy oa`gjbk tabhr g`lb

  frnl @pnddn _hgkannrh O`pht`d Hgvbstlbgts Dtk tn @khty` Mhrd` Lngby Dtk whta bffbot frnl

  @ujust ?$ =558'

  00G_KD hs tab G`thng`d _bourhthbs Kbpnshtnrhbs Dhlhtbk ht hs tab kbpnshtnry fnr tab bquhty l`ribt hg Hgkh`

  0=OK_D hs tab Obgtr`d kbpnshtnrhbs _brvhobs Dhlhtbk

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  16/58

  U`jb06

  Vhshng3

  -[n mb tab db`khgj rbsb`roa anusb ng prnvhkhgj v`dub `kkbk hgtbddhjbgob `gk hgshjatfud

  hgvbstlbgts ongodushngs ng blbrjhgj onlp`ghbs-'

  Onlp`gy Dnjn3

  [ab g`lb @khty` Mhrd` bvnibs `dd ta`t hs pnshthvb hg mushgbss `gk hg dhfb' Ht bxblpdhfhbs

  hgtbjrhty$ qu`dhty$ pbrfnrl`gob$ pbrfbothng `gk `mnvb `dd oa`r`otbr'

  Nur dnjn hs tab sylmndho rbfdbothng nf tabsb tr`hts' Ht hs tab onrgbrstngb nf nur onrpnr`tb

  hkbgthty' Ht abdps us dbvbr`jb tab ughqub @khty` Mhrd` mr`gk `gk bgknws us whta ` khsthgothvb

  vhsu`d hl`jb'

  Kbphotbk hg vhmr`gt$ b`rtay ondnrs$ ht hs vbry `rrbsthgj `gk sanws tab sug rhshgj nvbr twnohrodbs' @g hggbr ohrodb sylmndhzhgj tab hgtbrg`d ughvbrsb nf tab @khty` Mhrd` Jrnup$ `g nutbr

  ohrodb sylmndhzhgj tab bxtbrg`d ughvbrsb `gk ` kyg`lho lbbthgj nf r`ys ongvbrjhgj `gk

  khvbrjhgj mbtwbbg tab twn'

  @MLD Onrpnr`tb _truoturb3

  Jr`pa 03 _truoturb

  @MF_J

  @khty` Mhrd`O`pht`d @kvhsnrsUrhv`tb Dhlhtbk

  Urhv`tb Bquhty(

  @khty` Mhrd`Lngby DhlhtbkMrnihgj(

  @khty` Mhrd`Lngby L`rtDhlhtbk Zb`dta

  L`g`jblbgt(

  @khty` Mhrd`Hgsur`gob MrnibrsDhlhtbk Jbgbr`dHgsur`gob @kvhsnry(

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  17/58

  U`jb0:

  Urnkuots `gk sbrvhobs nffbrbk my @khty` Mhrd` Lngby Dtk' 3

  0?

  Bquhty3

  Bquhthbs `rb ongshkbrbk lnrb rbw`rkhgj wabg onlp`rbk tn ntabr hgvbstlbgt npthngs9

  @MLD0; prnvhkbs ahjady bffhohbgt `gk snpahstho`tbk tr`khgj snduthngs tn bffbothvbdy

  l`g`jb bquhty hgvbstlbgts hg `g hgorb`shgjdy onlpdbx l`ribt'

  Hgkh`g l`ribts$ tanuja hg tab g`sobgt st`jb nffbr ngb nf tab lnst bxohthgj `gk rbw`rkhgj

  hgvbstlbgt nppnrtughthbs `lngj tab blbrjhgj l`ribt bongnlhbs' Abgob$ `s fhg`goh`d

  `w`rbgbss kbbpbgs `gk lnrb snpahstho`tbk hgstrulbgts bgtbr tab Hgkh`g l`ribts$ hgvbstnrs

  gbbk tn trb`k tab p`ta o`uthnusdy'

  Kbrhv`thvbs3

  [ab Kbrhv`thvb sbjlbgt hs ` ahjady duor`thvb l`ribt ta`t jhvbs hgvbstnrs `g nppnrtughty tn

  b`rg supbrd`thvb prnfhts nr dnssbs( my p`yhgj ` gnlhg`d `lnugt nf l`rjhg' Nvbr p`st fbw

  yb`rs$ Futurb & Npthngs sbjlbgt a`s blbrjbk `s ` pnpud`r lbkhul fnr tr`khgj hg

  fhg`goh`d l`ribts' Futurb ongtr`ots `rb `v`hd`mdb ng Bquhthbs$ Hgkhobs$ Ourrbgohbs `gk

  Onllnkhthbs' _hgob kbrhv`thvbs hgstrulbgt prnvhkb jnnk dbvbr`jb nppnrtughty$ ht hs `

  jrb`t tnnd fnr spboud`thng' Dbvbr`jb hs ` knumdb bkjb swnrk fnr wahoa ngb rbquhrbs `g

  bquhty `kvhsnr' @MLD `kvhsnrs whdd `dsn abdp whta v`rhnus str`tbjhbs dhib Mudd _prb`k$

  Mb`r _prb`k$ Onvbr o`dd wrhthgj$ abkjhgj str`tbjhbs bto' [ahs hs tn abdp tab hgvbstnr tn

  0?Hl`jb t`ibg frnl onlp`ghbs prbsbgt`thng fnr hgvbstnrs

  0;@MLD hs tab sumshkh`ry nf @khty` Mhrd` Jrnup st`gks fnr @khty` Mhrd` Lngby Dhlhtbk

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  18/58

  U`jb01

  l`ib mbttbr tr`khgj rbturgs' [ab Bquhty `kvhsnr jnbs ` stbp furtabr tn bgsurb ta`t tr`kbs

  `rb sbttdbk `gk tr`kbk whta prnpbr l`rjhg hg odhbgts `oonugt hg ` thlbdy l`ggbr' [ahs

  `ddnws jhvhgj tabl ` ongvbghbgt shgjdb whgknw sbrvhob `gk tab `kvhsnr mbonlbs tab

  shgjdb pnhgt ongt`ot fnr `dd tab bquhty rbd`tbk l`ttbrs'

  Lutu`d fugks3

  Lutu`d Fugks nffbr `g nppnrtughty fnr dngj tbrl wb`dta orb`thng' @MLD bgsurbs ta`t

  hgvbstnrs `rb hg s`fb a`gks m`oibk my qu`dhty rbsb`roa `gk m`sbk ng tab gbbks nf tab odhbgt

  `oonrkhgj tn ahs hgonlb$ s`vhgjs$ `jb$ f`lhdy m`oijrnugk bto'

  Zhta @MLDs Lutu`d Fugk _brvhob _ystbl$ `g nrkbr onddbothng systbl prnvhkbk my G`thng`d

  _tnoi Bxoa`gjb G_B($ tab odhbgt o`g pd`ob sumsorhpthng nr rbkblpthng rbqubsts fnr lutu`d

  fugk ughts' [ab odhbgt gn dngjbr a`vb tn `w`ht tab st`tus nf ynur `ppdho`thng frnl @LO nr

  fugk anusb$ hgstb`k ab o`g tr`oi ahs rbqubst tarnuja ngdhgb hgtbrf`ob `gk bvbg lnkhfy tab

  rbqubst ugthd tab thlb ht hs `oobptbk my tab lutu`d fugk' ]bkuobk thlb d`js `gk tr`gsp`rbgoy

  hg prnobkurbs blpnwbr hgvbstnrs tn l`ib thlbdy `gk npthl`d hgvbstlbgt kbohshngs'

  Onllnkhty3

  [r`khgj hg Onllnkhthbs whta @MLD trudy blpnwbrs tn tab hgvbstlbgt gbbks' Ht bgsurb `

  supbrd`thvb tr`khgj bxpbrhbgob tarnuja

  @oobss tn k`hdy hgohshvb$ fugk`lbgt`d `gk tboagho`d rbsb`roa `gk `g`dythos frnl tabbffhohbgt hg anusb rbsb`roa'

  Ubrsng`dhzbk sbrvhobs tarnuja ` tb`l nf kbkho`tbk ]bd`thngsahp L`g`jbrs `gk Kb`dbrs Mrnwsbr `gk `ppdho`thng m`sbk pd`tfnrls `v`hd`mdb fnr onllnkhty tr`khgj'

  Ourrbgoy3

  Ourrbgoy tr`khgj hs tab d`rjbst l`ribt wnrdkwhkb' [ab lboa`ghsl nf tab ourrbgoy tr`khgj hs

  shlpdb `dd ourrbgohbs a`vb ` v`dub wabg onlp`rbk tn ntabr ourrbgohbs `gk ht hs tahs tr`khgj

  bhtabr puroa`sb nr s`db( nf ourrbgohbs ta`t hs kngb tn t`ib `kv`gt`jb nf tab sahfts hg tab

  rbd`thvb lnvblbgt'

  @MLD prnvhkbs ` fdbxhmdb pd`tfnrl tn hts odhbgts tn bxp`gk `gk khvbrshfy tabhr pnrtfndhns `gk

  `kk ourrbgoy kbrhv`thvbs tn onlpdblbgt tabhr onllnkhty `gk bquhty tr`khgj' _hgob hts

  hgobpthng hg @ujust =551$ tab ourrbgoy futurbs l`ribt a`s jrnwg my db`ps `gk mnugks' Zhta

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  19/58

  U`jb08

  tab suoobssfud tr`khgj hg R_K,HG]$ tab nffbrhgjs a`vb gnw mbbg bxtbgkbk tn Burn,Hgkh`g

  ]upbb$ Unugk _tbrdhgj,Hgkh`g ]upbb `gk C`p`gbsb Xbg,Hgkh`g ]upbb'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  20/58

  U`jb =5

  ][email protected]]OA NMCBO[HVB_

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  21/58

  U`jb =0

  Oa`ptbr ?

  ][email protected]]OA NMCBO[HVB_

  U][email protected]]X NMCBO[HVB_3

  [n fhgk tab f`otnrs ta`t `ffbot fugk`lbgt`ddy tab prhob nf Orukb Nhd hg Hgkh`gOnllnkhty L`ribt'

  [n `g`dyzb tab f`otnrs `gk hts bffbot ng prhob nf Orukb Nhd hg l`ribt'

  _UBOHFHO NMCBO[HVB_3

  [n ignw `gk ugkbrst`gk tab rb`sng mbahgk tab oa`gjb hg prhob nf Orukb Nhd [n stuky tab f`otnrs tabnrbtho`ddy `gk st`thstho`ddy `gk `g`dyzb `s tn way tabsb f`otnrs

  `ffbot tab orukb nhd

  [n prnvhkb rbdbv`gt hgfnrl`thng ta`t whdd abdp hgvbstnrs tn orukb nhd l`ribt'

  NMCBO[HVB @GK [email protected]]NRGK3

  Ly nmcbothvb hg tahs p`pbr hs shlpdy tn ugkbrst`gk wa`t f`otnrs kbtbrlhgb nhd prhobs `gk tn

  oaboi tahs rbd`thngsahp pr`otho`ddy 'Ly `pprn`oa hs mnta tabnrbtho`ddy `gk

  @dngj tab w`y H `dsn try tn prbsbgt shlpdhfhbk `gswbrs tn tab fnddnwhgj qubsthngs3 Za`t a`s

  a`ppbgbk hg tab ahstnry nf nhd> Knbs NUBO02 ]bsbrvbs `ffbot prhobs> Za`t hs bffbot ng JKU

  kub tn rhshgj nhd prhobs> Zay khk tab prhobs rhsb tn rbonrk ahjas hg tab =551 `gk way khk taby

  krnp rbobgtdy>

  [ab rbsb`roa hs `g `g`dytho`d rbvhbw hgtn dhtbr`turb `gk bvhkbgob ng tab nhd l`ribt' Ht prbsbgts

  tab orukb nhd l`ribt `gk hts ugkbrdyhgj fugk`lbgt`ds `gk oa`r`otbrhsthos hg onllnkhty

  l`ribt'

  02NUBO ta`t hs Nrj`ghz`thng nf Ubtrndbul Bxpnrthgj Onugtrhbs a`s 0= onugtrhbs$ l`hgdy Judf rbjhng

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  22/58

  U`jb ==

  [abrb `rb l`gy pbrhnkho`d rbpnrts `gk `g`dyshs ng tab nhd l`ribt rbdb`sbk my nrj`ghz`thngs

  suoa `s tab Hgtbrg`thng`d Bgbrjy @jbgoy nf tab NBOK06,onugtrhbs `gk tab Bgbrjy

  Hgfnrl`thng @klhghstr`thng nf tab Rghtbk _t`tbs Kbp`rtlbgt nf Bgbrjy'

  Ly ongtrhmuthng hs tn mrhgj nut tab f`otnrs `gk tabrb `ffbot ng prhob sn ta`t

  pbnpdb o`g `g`dyzb `gk hgvbst hg mbttbr w`y' [ab rbsudthgj p`pbr hs `g `g`dytho`d rbvhbw hgtn

  dhtbr`turb `gk bvhkbgob ng tab nhd l`ribt' Ht prbsbgts tab l`ribt `gk hts ugkbrdyhgj

  fugk`lbgt`ds tn ` rb`kbr wan a`s gn bxpbrhbgob ng tab l`ribt nr hg `kv`gobk bongnlhos' Ht

  `dsn rbfdbots ly p`ta frnl j`tabrhgj ahja,soannd dbvbd m`oijrnugk k`t` `gk db`rghgj `mnut

  tab m`shos nf tab l`ribt$ tn t`ihgj tab rndb nf ` cughnr bongnlhst `gk dnnihgj hgtn tab

  tabnrbtho`d dhlhts `gk bquhdhmrhuls ongobrgbk$ `gk bvbgtu`ddy wbhjahgj khffbrbgt f`otnrs hg `

  w`y ` onllbroh`d l`ribt `g`dyst lhjat

  Znrdk Orukb Nhd L`ribt

  Onllbroh`d Nhd k`tbs m`oi tn 012: wabg ht w`s krhddbk hg ]nl`gh`' Ubtrndbul Hgkustry hg

  Hgkh` hs `dsn ngb nf tab ndkbst hg tab wnrdk' Nhd hg Hgkh` w`s struoi fhrst hg 016: `t L`iul

  gb`r L`rjabrht` hg @ss`l `gk hg Khjmnh hg @ss`l fhrst nhd w`s struoi my Murl` Nhd

  Onlp`gy hg 0118' Bongnlho `othvhty hs vbry luoa kbpbgkbgt ng Orukb Nhd prhob' Orukb nhd

  hs ` dhquhk g`tur`ddy fnugk hg ugkbrjrnugk rbsbrvnhrs `gk tabg ht hs murgbk tn orb`tb bgbrjy'

  =5ta obgtury s`w nhd suppdy ngdy ;" nf tab wnrdks bgbrjy mut gnw ht a`s mbonlb tab lnst

  hlpnrt`gt bgbrjy snurob `gk suppdhbs `mnut ?:" nf tab wnrdks bgbrjy' Orukb nhd `gk hts my

  prnkuots `rb usbk l`hgdy `s r`w l`tbrh`ds nr hgput hg v`rhnus l`guf`oturhgj hgkustrhbs `gk

  snlb nf tab prnkuots nmt`hgbk `rb pbtrnd$ Dhquhk pbtrndbul j`s$ g`pata`$ ibrnsbgb$ j`s nhd

  `gk fubd nhd' Orukb nhd `rb od`sshfhbk `oonrkhgj tn @UH jr`vhty wahoa hs @lbrho`g Ubtrndbul

  Hgsthtutb' Hf tab nhd a`s ahjabr @UH jr`vhty ht hs ongshkbrbk `s dhjat `gk hf dbss jr`vhty dbvbd ht hs

  ongshkbrbk `s snur nr ab`vy' [ab tarbb prhl`ry mbgoal`ris nf nhd hg wnrdk tr`kb `rb Zbst

  [bx`s Hgtbrlbkh`tb Z[H($ Mrbgt Mdbgk `gk Kum`h & Nl`g'

  Zbst [bx`s Hgtbrlbkh`tb Z[H(3

  Zbst [bx`s Hgtbrlbkh`tb onllngdy o`ddbk `s Z[H hs usbk prhl`rhdy hg R'_' Ht hs dhjat @UH

  jr`vhty( `gk swbbt dnw sudpaur( l`ihgj ht hkb`d fnr prnkuohgj prnkuots dhib dnw sudpaur

  j`sndhgb `gk dnw sudpaur khbsbd' Mrbgt hs gnt dhjat nr swbbt `s Z[H mut sthdd ahja jr`kb orukb

  `gk Z[H typho`ddy tr`kbs `t ahjabr prblhul ta`g Mrbgt'

  Mrbgt orukb3

  06NBOK st`gks fnr Nrj`ghz`thng fnr Bongnlho On,npbr`thng `gk Kbvbdnplbgt a`s ?; onugtry lblmbrs

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  23/58

  U`jb =?

  Mrbgt Orukb hs tab d`rjbst nf tab l`gy l`cnr od`sshfho`thngs nf orukb nhd `gk hs usbk tn prhob

  twn tahrks nf tab wnrdks hgtbrg`thng`ddy tr`kbk orukb nhd suppdhbs' Mrbgt orukb hs snurobk

  frnl Gnrta _b` nf @td`gtho Nob`g dno`tbk mbtwbbg Jrb`t Mrht`hg `gk _o`gkhg`vh`('

  Kum`h Orukb3

  Kum`h orukb hs usbk `s ` prhob mbgoal`ri mbo`usb ht hs ngb nf fbw Ubrsh`g Judf orukb nhd'

  Kum`h orukb hs jbgbr`ddy usbk fnr prhohgj Ubrsh`g Judf orukb nhd bxpnrts tn @sh`' Kum`h Orukb

  hs ` dhjat snur orukb nhd bxtr`otbk frnl Kum`h' [ab Kum`h mbgoal`ri hs `dsn ignwg `s F`tba

  hs usbk hg tab Rghtbk @r`m Blhr`tbs'

  [ab pbtrndbul hgkustry jbgbr`ddy od`sshfhbs orukb nhd my3,

  0' [ab jbnjr`paho dno`thng ht hs prnkuobk hg'=' Hts @UH jr`vhty'?' My hts sudfur ongtbgt'

  0' @oonrkhgj$ tn tab jbnjr`paho dno`thng snlb nf tab typbs `rb Mrbgt orukb$ Z[H Zbst[bx`s Hgtbrlbkh`tb( orukb bto' [ab jbnjr`paho dno`thng hs hlpnrt`gt mbo`usb ht `ffbots

  tr`gspnrt`thng onsts tn tab rbfhgbry'

  =' @UH @lbrho`g Ubtrndbul Hgsthtutb( Jr`vhty3,@ spbohfho jr`vhty so`db kbvbdnpbk my [email protected]`g Ubtrndbul Hgsthtutb @UH( fnr lb`surhgj tab rbd`thvb kbgshty nf v`rhnus

  pbtrndbul dhquhks$ bxprbssbk hg kbjrbbs'

  Ht hs jhvbg my3 , @UH Jr`vhty < 0;0'2. spbohfho jr`vhty 0?0'2

  B'j'3 , @UH nf w`tbr < 05' Mbo`usb _'J' nf w`tbr

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  24/58

  U`jb =;

  Nrj`ghz`thngs fnr Nhd L`ribt3

  [ab Nrj`ghz`thng nf tab Ubtrndbul Bxpnrthgj Onugtrhbs NUBO( hs ` pbrl`gbgt

  hgtbrjnvbrglbgt`d nrj`ghz`thng$ ourrbgtdy ongshsthgj nf 0= nhd prnkuohgj `gk bxpnrthgj

  onugtrhbs$ sprb`k `ornss tarbb ongthgbgts @lbrho`$ @sh` `gk @frho`' [ab lblmbrs `rb

  @djbrh`$ @gjnd`$ Bou`knr$ tab Hsd`lho ]bpumdho nf Hr`g$ Hr`q$ Iuw`ht$ Dhmy`$ Ghjbrh`$

  P`t`r$ _`ukh @r`mh`$ Rghtbk @r`m Blhr`tbs & Vbgbzubd`'

  NUBO w`s fnrlbk `t ` lbbthgj abdk ng _bptblmbr 0;$ 0865 hg M`jak`k$ Hr`q$ my fhvb

  Fnugkbr Lblmbrs3 Hr`g$ Hr`q$ Iuw`ht$ _`ukh @r`mh` `gk Vbgbzubd`' NUBO w`s rbjhstbrbk

  whta tab Rghtbk G`thngs _borbt`rh`t ng Gnvblmbr 6$ 086= RG ]bsnduthng Gn 6?6?('

  NUBO Lblmbr Onugtrhbs3

  Onugtry Cnhgbk NUBO Dno`thng

  @djbrh` 0868 @frho`

  @gjnd` =55: @frho`

  Bou`knr ## rbcnhgbk =55: _nuta @lbrho`

  H] Hr`g # 0865 Lhkkdb B`st

  Hr`q # 0865 Lhkkdb B`st

  Iuw`ht # 0865 Lhkkdb B`st

  Dhmy` 086= @frho`

  Ghjbrh` 08:0 @frho`

  P`t`r 0860 Lhkkdb B`st

  _`ukh @r`mh` # 0865 Lhkkdb B`st

  Rghtbk @r`m Blhr`tbs 086: Lhkkdb B`st

  Vbgbzubd`# 0865 _nuta @lbrho`

  0:

  [ab Nhd `gk Bgbrjy Lhghstbrs nf tab NUBO Lblmbr Onugtrhbs lbbt `t db`st twhob ` yb`r tn

  on,nrkhg`tb tabhr nhd prnkuothng pndhohbs hg dhjat nf tab l`ribt fugk`lbgt`ds$ hb$ tab dhibdy

  futurb m`d`gob mbtwbbg suppdy `gk kbl`gk'

  [ab Lblmbr Onugtrhbs$ rbprbsbgtbk my tabhr rbspbothvb Ab`ks nf Kbdbj`thng$ l`y nr l`y gnt

  `dtbr prnkuothng dbvbds kurhgj tab Lbbthgjs nf tab NUBO Ongfbrbgob' Jhvbg ta`t NUBO

  Onugtrhbs prnkuob `mnut ;= pbr obgt nf tab wnrdk*s orukb nhd `gk `mnut 60 pbr obgt nf tab

  0:Fnugkbr Lblmbrs $Bou`knr cnhgbk NUBO hg 08:?$ suspbgkbk hts lblmbrsahp frnl Kbo' 088=,Not' =55:

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  25/58

  U`jb =2

  orukb nhd tr`kbk hgtbrg`thng`ddy$ `gy kbohshngs tn hgorb`sb nr rbkuob prnkuothng l`y dnwbr nr

  r`hsb tab prhob nf orukb nhd'

  [ab hlp`ot nf NUBO nutput kbohshngs ng orukb nhd prhobs sanudk mb ongshkbrbk sbp`r`tbdy

  frnl tab hssub nf oa`gjbs hg tab fhg`d prhobs nf nhd prnkuots$ suoa `s j`sndhgb nr ab`thgj nhd'

  [abrb `rb l`gy f`otnrs ta`t hgfdubgob tab prhobs p`hk my bgk ongsulbrs fnr nhd prnkuots' Hg

  snlb onugtrhbs t`xbs onlprhsb nvbr 65 pbr obgt nf tab fhg`d j`sndhgb prhob p`hk my ongsulbrs$

  sn bvbg ` l`cnr oa`gjb hg tab prhob nf orukb nhd lhjat a`vb ngdy ` lhgnr hlp`ot ng ongsulbr

  prhobs' @t tab bgk nf =505$ NUBO a`k prnvbg nhd rbsbrvbs nf 0$08?$0:= lhddhng m`rrbds nf

  orukb nhd$ rbprbsbgthgj 10'? pbr obgt nf tab wnrdk tnt`d nf 0$;6:$50= lhddhng m`rrbds'

  Hgkh`g Orukb Nhd L`ribt3

  Orukb Nhd hg Hgkh` `ots `s [ab Md`oi Jndk' Jdnm`d nhd kbl`gk l`g`jbk tn hgorb`sb hg =5059

  `s tab sdulp hg nhd kbl`gk frnl NBOK onugtrhbs wbrb nutwhttbk my tab hgorb`sb hg

  ongsulpthng hg tab @sh`,U`ohfho rbjhng' _uppdy `dsn rbl`hgbk vnd`thdb mbo`usb nf Dhmy`g

  ugrbst fnddnwbk my tab lbbthgj abdk hg =500 wabrb NUBO lblmbrs wbrb lutu`ddy gnt `mdb tn

  kbohkb ng prnkuothng qunt`s' Hg d`st ngb yb`r tab Z[ orukb prhobs `dsn whtgbssbk ahja

  vnd`thdhty$ ht tr`kbk hg tab r`gjb nf +:2 tn +00? pbr m`rrbd'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  26/58

  U`jb =6

  ][email protected]]OA LB[ANKNDNJX

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  27/58

  U`jb =:

  Oa`ptbr ;

  ]bsb`roa Lbtankndnjy

  HG[]NKRO[HNG

  Za`t hs rbsb`roa>

  ]bsb`roa hg onllng p`rd`gob rbfbrs tn ` sb`roa fnr ignwdbkjb' Ngob o`g `dsn kbfhgb

  rbsb`roa `s ` sohbgthfho `gk systbl`tho sb`roa fnr pbrthgbgt hgfnrl`thng ng ` spbohfho tnpho' Hg

  f`ot$ rbsb`roa hs `g `rt nf sohbgthfho hgvbsthj`thng'

  ]bsb`roa onlprhsbs kbfhghgj `gk rbkbfhghgj prnmdbls$ fnrlud`thgj aypntabshs nr sujjbstbk

  snduthngs9 onddbothgj$ nrj`ghzhgj `gk bv`du`thgj k`t`9 l`ihgj kbkuothngs `gk rb`oahgj

  ongodushngs9 `gk `t d`st o`rbfuddy tbsthgj tab ongodushngs tn kbtbrlhgb wabtabr taby fht tab

  fnrlud`thgj aypntabshs

  , Odhffnrk Znnky

  U]NMDBL KBFHGH[HNG

  [abrb `rb twn typbs nf rbsb`roa prnmdbls

  [ansb wahoa rbd`tb tn st`tbs nf g`turb' [ansb wahoa rbd`tb tn rbd`thngsahp mbtwbbg v`rh`mdbs'

  ]bsb`roabrs lust shgjdb nut ` prnmdbl taby w`gt tn stuky h'b' ab lust kbohkb tab jbgbr`d `rb`

  nf hgtbrbst ab wnudk dhib tn bgquhrb'

  [ab twn stbps ta`t `rb hgvndvbk hg tahs3

  [n ugkbrst`gk tab prnmdbl tanrnujady9 `gk$

  ]bpar`shgj tab s`lb hgtn lb`ghgjfud tbrls'

  @s ly rbsb`roa hs m`sbk ng fugk`lbgt`d p`r`lbtbrs sn ly rbsb`roa prnmdbl hs'

  [n fhgk nut tab khffbrbgt f`otnrs nf prhohgj nf orukb nhd hg tab onllnkhty l`ribt' [n `g`dyzb tab o`us`dhty nf orukb nhd prhohgj my tabsb f`otnrs

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  28/58

  U`jb =1

  ]BVHBZ NF DH[B]@[R]B

  Hgkh`g M`sibt a`s twn typb nf Orukb nhd onlhgj hg tab onugtry ngb hs Z[H `gk ntabr hs Mrbgt

  orukb$ tab m`sibt a`s l`cnrdy Mrbgt Orukb Nhd `gk abgob hg tab stukhbs pbnpdb a`vb l`kb ng

  Hgtbrg`thng`d l`ribt hs ng mnta Z[H `gk Mrbgt' [ab @lbrho`g rbsb`roabrs a`vb usbk Z[H `s

  tab prhob `gk Judf onugtrhbs l`hgdy Mrbgt'

  Hg ngb nf tab stukhbs kngb [email protected]' _d`hmh$ K' Oa`pl`g `gk A' K`nui=505(tab orukb nhd sanws

  tab jbnpndhtho`d mba`vhnr h'b' tab NUBO rbsbrvbs a`vb ` bffbot ng orukb nhd prhohgj `s tab

  NUBO prnvhkbs 15" nf tab nhd ongsulpthng hg tab wnrdk l`ribt' Hg tabhr rbsb`roa taby a`vb

  t`ib ` stuky kngb my I`uffl`g rbd`thgj tn Knbs NUBO l`ttbrs> my ushgj tab bongnlbtrho

  tnnd ab a`s sanwg ta`t tab NUBO rbsbrvbs kn bffbot tab Nhd prhob' [aby a`vb `dsn ahjadhjatbk

  ta`t tab gbws nf NBOK `dsn `ffbots tab Orukb nhd prhob fugk`lbgt`ddy `s ht hs t`ibg hgtn

  `oonugt my hgvbstnrs wahdb hgvbsthgj hg tab l`ribt'

  Ngb nf tab rbsb`roa p`pbr wrhttbg myF' Ibshoih$ R' ]bllb$ L' Mdbsd$ R' F`ad$ @' Vn =558(

  wa`t `rb pnsshmdb futurb kbvbdnplbgts hg orukb nhd prhob' [aby a`vb t`ibg hgtn `oonugt tab

  Orukb nhd prnkuothng$ ongsulpthng `gk rbsbrvbs k`t` abgob ahjadhjathgj ngb nf tab l`hg

  f`otnrs ta`t `ffbot prhob'

  Dbs Ondbl`g =500(hg ahs rbsb`roa p`pbr a`s bxpd`hgbk tab orukb nhd prhohgj ushgj

  fugk`lbgt`d lb`surbs' F`otnrs ab a`s ongshkbrbk `rb nhd suppdy$ kbl`gk$ pndhtho`d f`otnrs `gk

  l`cnr bvbgts'

  Ab a`s usbk @KF lbtank tn fhgk tab ught rnnt nf `dd tab f`otnrs `gk tab k`t` hs st`thng`ry `gk

  fhgk wb`tabr tansb f`otnrs `rb onrrbd`tbk nr gnt my rbjrbsshng' [ab stuky sanws tab usb nf

  [hlb _brhbs st`thstho`d tnnd @KF'

  Abkngho prhohgj nf orukb nhd h'b' oa`r`otbrhsthos nf orukb nhd `ffbot hts prhob' S' [email protected] =55?(

  hg ahs stuky a`s usbk Jr`vhty @UH kbjrbb($ _udfur "( `gk Vhsonshty hgkbx Unur pnhgt' Ab

  a`s ahjadhjatbk ta`t tab orukb nhd oa`r`otbrhsthos `gk tab pd`ob wabrb ht hs lhgbk `dsn

  hgfdubgobs tab prhob' Zhta tahs l`gy nf tab `rthodbs `dsn sujjbst ta`t tab Z[H hs luoa lnrb

  onstdy ta`g Mrbgt `s ht hs dhjat `gk swbbt `gk abgob ht `dsn sanws ta`t l`gy nf tab prnkuothng

  onst `dsn kbtbrlhgbs tab orukb nhd prhob' Ahs stuky fhg`ddy sanws gng dhgb`rhty hg tab prhob nfoa`r`otbrhsthos `gk orukb nhd l`ribt v`du`thng'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  29/58

  U`jb =8

  Lhoa`bd Xb & Cnag Syrbg & O`rnd Cnyob Mdulmbrj & Cn`ggb _anrb'=551( hg tabhr stuky

  a`vb sanwg tab oa`gjhgj rbd`thngsahp mbtwbbg orukb nhd prhob$ hgvbgtnrhbs `gk bxobss

  prnkuothng o`p`ohty' Ab `dsn t`ibs hgtn `oonugt tab NUBO k`t` nf prnkuothng ongsulpthng

  `gk rbsbrvbs' Ab usbs Z[H prhob fnr tab stuky mut H a`vb t`ibg Mrbgt fnr onlp`rhgj tab orukb

  nhd prhob `gk o`p`ohthbs `gk hgvbgtnry' Mut tab `g`dyshs yb`r whsb a`s k`t` nf Dhjat _wbbt

  Z[H orukb nhd' Ab usbs ]`toabt bffbot tn fhgk nut tab rbd`thngsahp nr trbgk nvbr yb`rs'

  C`ggb A`ppngbg =558( rbvhbwbk tab f`otnrs ta`t kbtbrlhgb tab orukb nhd prhob `gk a`s

  ahstnrho`ddy `g`dyzbk orukb nhd prhobs m`sbk ng kbl`gk$ suppdy `gk rbsbrvbs 'Ab `dsn sujjbst

  ta`t Orukb nhd hs `ffbotbk my NUBO rbsbrvbs'

  _ahu,_abgj Oabg =558( a`s stukhbk hgfd`thng`ry bffbots nf orukb nhd hg hts prhohgj `gk ahs

  rbsb`roa prnvbs ta`t gn onrrbd`thng mbtwbbg tab orukb nhd prhob `gk hts hgfd`thng' Fnr tahs ab

  usbs @KF lbtank `gk tabg Uahdhps Ubrrng lbtank tn kn tab ught rnnt tbst `gk oaboi ta`t tab

  k`t` hs st`thng`ry `gk tabg ab `ppdhbs struotur`d [email protected]] wahoa sanws vbry dnw onrrbd`thng

  rbjrbsshng onbffhohbgt'

  C`g Mbgtzbg =55:( a`s hgvbsthj`tbk ta`t NUBO hgfdubgobs tab orukb nhd prhob `gk fnr ta`t ab

  a`s t`ibg orukb nhd prhobs fnr mnta Mrbgt `gk Z[H `gk abgob ab usbs @KF st`thstho`d tnnd `gk

  KF,JD_ tn oaboi ta`t k`t` hs st`thng`ry `gk tn kn tab ught rnnt tbst `gk tabg `ppdhbk VBOL

  lnkbd tn fhgk nut onrrbd`thng mbtwbbg tab NUBO `gk orukb nhd prhob `gk abgob ahs stuky

  sanws ta`t NUBO knbs hgfdubgob tab orukb nhd prhob'

  Abgob my ushgj suoa dhtbr`turbs H a`vb t`ibg l`gy v`rh`mdbs fnr wahoa H a`vb kngb tab [hlb

  _brhbs @g`dyshs `gk hg ta`t H a`vb kngb tab @KF tbst `gk VBOL lnkbd' V`rh`mdbs `rb `s

  fnddnws3

  Kbpbgkbgt V`rh`mdb Orukb Nhd Urhob M]BG[ Hgkbpbgkbgt V`rh`mdb

  Hgkh`g Orukb nhd prnkuothng Hgkh`g Orukb nhd ongsulpthng Hgkh`g Orukb nhd hlpnrts Znrdk Orukb nhd prnkuothng Znrdk Orukb nhd ongsulpthng

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  30/58

  U`jb ?5

  NUBO nhd [email protected] m`sbk ng tabsb v`rh`mdbs H a`vb `ppdhbk tnnds whta abdp nf _[@[@ 01 v0='

  ][email protected]]OA KB_HJG

  [ab typb nf rbsb`roa kbshjg usbk hg tahs rbsb`roa prncbot hs O`us`d rbsb`roa

  kbshjg'

  Hf tab nmcbothvb hs tn kbtbrlhgb wahoa v`rh`mdb lhjat mb o`ushgj obrt`hg mba`vhnr$ h'b' wabtabr

  tabrb hs ` o`usb `gk bffbot rbd`thngsahp mbtwbbg v`rh`mdbs$ o`us`d rbsb`roa lust mb

  ugkbrt`ibg' Hg nrkbr tn kbtbrlhgb o`us`dhty$ ht hs hlpnrt`gt tn andk tab v`rh`mdb ta`t hs

  `ssulbk tn o`usb tab oa`gjb hg tab ntabr v`rh`mdbs( ongst`gt `gk tabg lb`surb tab oa`gjbs

  hg tab ntabr v`rh`mdbs('

  [email protected][@ ONDDBO[HNG

  [ab lbtank nf k`t` onddbothng usbk hg tahs rbsb`roa rbpnrt hs _bongk`ry K`t`'

  Orukb Nhd k`t` o`g mb fnugk l`gy pd`obs dhib LOQ wbmshtb `gk l`gy ntabr nrj`ghz`thngs

  ta`t ibbp tab st`thsthos nf bgbrjy' Mut jbtthgj k`t` frnl tabrb hs ` dhlht`thng abgob fnr tab

  jr`pa `g`dyshs H a`vb t`ibg k`t` frnl LOQ wbmshtb fnr Orukb Nhd l`ribt prhob `gk whta ta`t

  k`t` H a`vb l`kb tab `g`dyshs m`sbk ng jr`pa ng tab thlb dhgb =556,=500 orukb nhd spnt prhob'

  [abg fnr tab Orukb nhd prhob onlp`rhsng frnl tab Hgkh`g prnkuothng$ ongsulpthng$ hlpnrts$

  wnrdk prnkuothng$ `gk ongsulpthng`dd hg [anus`gk m`rrbd.k`y($ Mrbgt orukb nhd prhob hg

  kndd`rs( frnl hgkbx lugkh'onl08 ta`t a`s prnvhkbk lb k`t` frnl 0886,=500' @s tab Orukb

  Nhd Urhob w`s hg kndd`rs sn H a`vb t`ibg tab `vbr`jb prhob nf tab kndd`r hg b`oa yb`r `gk

  ongvbrtbk tab prhob hg Hgkh`g ]upbb `gk NUBO rbsbrvbs k`t` a`s mbbg t`ibg frnl MU

  st`thstho`d rbvhbw=5 =500'

  01_t`t` hs ` jbgbr`d,purpnsb st`thstho`d snftw`rb p`oi`jb orb`tbk hg 0812 my _t`t`Onrp

  08Hgkbx lugkh hs ` wbmshtb ta`t prnvhkbs wnrdkwhkb k`t`' [ahs shtb ongt`hgs kbt`hdbk onugtry st`thsthos$ oa`rts$

  `gk l`ps onlphdbk frnl ludthpdb snurobs'=5 MU hs ngb nf tab wnrdk*s db`khgj hgtbrg`thng`d nhd `gk j`s onlp`ghbs$ onlbs nut whta hts `ggu`d rbvhbw nf

  bgbrjy sbotnr'

  http://en.wikipedia.org/wiki/Statisticshttp://en.wikipedia.org/wiki/StataCorphttp://en.wikipedia.org/wiki/StataCorphttp://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  31/58

  U`jb ?0

  K`t` onddbothng w`s gnt `g b`sy p`rt `s tab k`t` hs gnt `v`hd`mdb frbbdy fnr mbttbr

  ugkbrst`gkhgj lngtady k`t` hs gbbkbk mut tab k`t` w`s gnt b`shdy `v`hd`mdb sn H a`vb t`ibg

  yb`rdy k`t` fnr `dd tab v`rh`mdbs'

  [email protected][@ @[email protected]_H_

  K`t` `g`dyshs hs kngb hg twn p`rts3

  Ngb hs m`sbk ng tab Hgkh`g orukb nhd prhob frnl =556,=500 m`sbk ng tab prhob `gkl`ribt bvbgts g`thng`ddy `gk hgtbrg`thng`ddy' Ht hs kngb tabnrbtho`ddy cust tn sanw tab

  trbgk nf tab orukb nhd prhob' K`t` t`ibg hs lngtady frnl loxhgkh`'nrj spnt l`ribt

  prhob' K`t` prnvhkbk tabrb w`s hg k`hdy m`shs H a`vb t`ib g `vbr`jb prhob fnr lngtas

  `gk tabg pdnttbk tab k`t`'

  _bongk tab k`t` `g`dyshs hs kngb fnr `ppdyhgj tab st`thstho`d tnnd `gk fhgks tabonrrbd`thng `gk abgob tab k`t` hs t`ibg frnl v`rhnus snurobs fnr tab Mrbgt orukb Nhd

  yb`rdy `gk hts Hgkh`g ongsulpthng prnkuothng hlpnrts `gk wnrdk orukb nhd prnkuothngongsulpthng `gk NUBO rbsbrvbs'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  32/58

  U`jb ?=

  [email protected][@ @[email protected]_H_ FH]_[ [email protected]][

  Hgfbrbgob3

  Orukb nhd ta`t cust mbdnw ?555 sanws lnvblbgt frnl ?255 tn =:25 `gk `t tab bgk htbgks dnwbr ta`g tab npbghgj'

  Orukb Nhd hlpnrts hg Hgkh` hgorb`sbk my 05" `gk tab Ongsulpthng hg tab wnrdk `dsnhgorb`sbk abgob sanwhgj ta`t tabrb w`s dnt nf kbl`gk hg tab l`ribts g`thng`ddy `gk

  hgtbrg`thng`ddy'

  Bvbg tab prhob nf orukb nhd hg fnrbhjg l`ribt sannts up tn knumdb frnl +?1'=8.m`rrbdhg =55; tn +62'?8.m`rrbd'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  33/58

  U`jb ??

  Hgfbrbgob3

  Orukb nhd npbgs mbdnw =255 `gk rhsbs sa`rpdy tarnujanut tab yb`r t`ihgj ht up `gk`mnvb ?255 wahoa l`ris tab rhshgj prhob nf orukb nhd mbfnrb =551'

  Hgkh`g prnkuothng w`s dbss abgob dbss suppdy frnl knlbstho l`ribt `j`hg db`khgj tnahja hlpnrts frnl fnrbhjg l`ribt `gk tab hgorb`sb hg kbl`gk

  [anuja wnrdk prnkuothng kborb`sbk l`rjhg`ddy mut NUBO nhd rbsbrvbs hgorb`sbk' @t tahs lnlbgt Hgkh`g l`ribt w`s `ffbotbk my ahja kbl`gk hg tab knlbstho l`ribt'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  34/58

  U`jb ?;

  Hgfbrbgob3

  Vbry aujb `gk k`gjbrnus lnvblbgt o`g mb sbbg abrb `s nhd npbgs `mnvb ]s ?255 `gkjnbs up tn ]s 2:55 `gk tabg f`dds sa`rpdy `gk jnbs knwg thdd =555 wahoa l`ris anw

  rhsiy Orukb nhd prhob mbo`lb fnr hgvbstlbgt `gk fnr onugtrhbs'

  Kr`l`tho yb`r fnr orukb nhd wahoa s`w r`phk rhsb `gk f`dd tarnujanut tab yb`r `s wbo`g sbb tab a`df yb`r s`w tab rhsb hg prhob `gk tabg hg d`tbr a`df f`dd nf orukb nhd frnl

  ]s 2:55 tn ]s =555'

  Jrnwta hg knlbstho prnkuothng wbgt gbj`thvb$ sdhjat hgorb`sb hg hlpnrts dbss kbl`gk' Jrnwta hg Znrdk prnkuothng gbj`thvb `gk ongsulpthng `dsn kborb`sbk `gk abgob tab

  kbbp f`dd nf orukb nhd hg tab l`ribt'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  35/58

  U`jb ?2

  Hgfbrbgob3

  Orukb nhd `j`hg npbgbk `t vbry dnw mut tahs yb`r s`w tab orukb nhd prhob rhshgj `gktabg st`mhdhzhgj d`tbr mbtwbbg ]s ?555 tn ]s ?255'

  L`ribt tryhgj tn st`mhdhzb `t hts prhob gb`r ]s ?555.m`rrbd' Ongsulpthng hg knlbstho l`ribt hgorb`sbk `gk prnkuothng kborb`sbk `j`hg hlpnrts

  frnl nutshkb'

  Znrdk prnkuothng `gk ongsulpthng kborb`sbk mut prnkuothng kborb`sb `t luoaahjabr r`tb ta`g ongsulpthng abgob fhg`ddy t`ihgj tab l`ribt up'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  36/58

  U`jb ?6

  Hgfbrbgob3

  Orukb nhd sanws lnvblbgt up `gk knwg l`ihgj ht vbry vnd`thdb prhob jnbs up tn ]s?155 `gk tabg ]s ?;55 `gk tabg fhg`ddy jnhgj up tn ]s ;=55'

  Hgkh`g prnkuothng hgorb`sbk `t luoa ahjabr r`tb ta`g ongsulpthng' Bvbg hg tab Hgtbrg`thng`d l`ribt tab wnrdk prnkuothng `gk ongsulpthng sant up `gk

  abgob hgorb`shgj tab rbsbrvbs nf NUBO

  @ trbgk tn mb gntbk ta`t hg =55:$ =558$ =505 tab orukb nhd prhob rhsbs hg whgtbr sb`sngsanwhgj tab hgorb`sbk kbl`gk hg tab l`ribt nf Orukb nhd'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  37/58

  U`jb ?:

  Hgfbrbgob3

  @j`hg ` vbry vnd`thdb yb`r sanwhgj up `gk knwg nf ]s 0555 pnhgts mbtwbbg tab FBM,@U] `gk tabg @U],@RJ gk tabg `g up lnvblbgt nf ]s 0255 frnl @RJ, KBO

  Ongsulpthng kborb`sbk `gk prnkuothng `gk hlpnrts rnsb' Znrdk prnkuothng rbl`hgbk s`lb mut ongsulpthng hgorb`sbk ab`vhdy abgob t`ihgj tab

  prhob up'

  @j`hg fnddnwhgj tab trbgk nf prhob rhsb `t tab d`tbr a`df nr hg whgtbr sb`sng'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  38/58

  U`jb ?1

  0255

  =255

  ?255

  ;255

  2255

  C`g,56

  @uj,56

  L`r,5:

  Not,5:

  L`y,51

  Kbo,51

  Cud,58

  Fbm,05

  _bp,05

  @pr,00

  Gnv,00

  U]HOB

  U]HOB

  Nvbr`dd prhob oa`gjb o`g mb sbbg tab rhsb `gk f`dd nf prhob

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  39/58

  U`jb ?8

  [email protected][@ @[email protected]_H_ [email protected]][ [ZN

  Hg tahs p`rt tab _[@[@ v0= hs usbk fhrst nf `dd tab K`t` ta`t wb a`vb a`s hs rbprbsbgtbk abrb `s

  fnddnws3

  yb`r HO HU HH ZU ZO N] MONH

  0882 02:;'6: :5?';2 2;6'1; 288;8'65 :5586'25 05::2='82 28:':0

  0886 0615'8= 620'5= 6:6'=: 60=1='62 :0616'15 005=:='08 :=6'=6

  088: 0:62';8 6:;'6= 6:='81 6??0:'6: :?;;:'86 00081=':; 682'?6

  0881 01;;'?: 660';= ::?':= 6;;61'=0 :;05='65 00=:25'18 2=2'8;

  0888 =5?0'=2 62='66 1:?'11 6??=='?8 :2162'05 00?86='21 :6?'?=

  =555 =0=:';; 6;6'?; 0??6'1= 66=6?'11 :6::1'2= 006?8='02 0=:;'0:

  =550 =01?':? 6;=';5 02:;'0= 621;8'82 ::252'11 00:081'?: 002;'8?

  =55= ==6?';; 66;':2 0658':1 6;8;;':8 :1028'?1 0=?:;5';8 0=0?';0

  =55? =?;6'?? 665'5? 0:11'61 6:=6:'0; :8:56'?6 0=;8;5'=? 0?;2'8;

  =55; =;=8'6= 61?'00 0800'81 :522:'50 1=222'=1 0=2161'60 0:??'55

  =552 =20=';? 66;'66 08?1'01 :0815'8; 1;51;'66 0=:58='11 =?8:'6;

  =556 =685'85 611'60 =026'55 :01;6'05 120?5'2= 0=1=?8'56 =821'88

  =55: =155':2 68:'2? =;0='=: :0?2;'08 1215?'58 0?561?'8: =886';8

  =551 =85:'62 68?':0 =226'68 :=020'60 12;??'18 0;58?2'?; ;=;;';:

  =558 ?55:'88 615';? =:61';; :5151'28 1;2:;';2 0;6?11'?2 =880':?

  =505 ?006'== :20'?5 ?52:'6? :=6?0'?: 1682=';: 02885:'20 ?6;5'0;

  =500 ??55'55 :1='?; ?;;;'== :=111'65 18=55'55 06?1:8'50 20:6'8;

  HO$ HU$ HH$ ZU$ ZO$ N] hs hg [anus`gk m`rrbd.k`y

  HO

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  40/58

  U`jb ;5

  [ab J]@UA sanwhgj tab MONH v`dubs nvbr thlb

  [abg tn usb _[@[@ H ongvbrtbk tab k`t` hgtn s`lb dnj `gk tabg usbk tab k`t` hg bxobd `gk

  ongvbrtbk tn s`lb ught dnj my ushgj fugothng o`ddbk G`tur`d Dnj`rhtal DG Ygulmbr\('

  [abg tab _[@[@ snftw`rb hs usbk tn `ppdy tab [hlb sbrhbs `gk kbod`rbk tab k`t` `s Xb`rs

  `gk tabg rug tab [B_[ NF RGH[ ]NN[ tn fhgk tab d`j

  [email protected] fnugk `rb `s fnddnws

  MONH < 5HO < 5

  HU < 5

  HH < 6

  ZU < 5

  ZO < 6

  N] < 5

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  41/58

  U`jb ;0

  [ahs d`j hs usbk tn rug @KF tnnd tab tbst nf oaboihgj tab v`dubs `rb st`thng`ry nr gnt'

  @KF tbst fnugk ta`t3

  MONH < _t`thng`ry

  HO < _t`thng`ry

  HU < _t`thng`ry

  HH < Gng _t`thng`ry

  ZU < _t`thng`ry

  ZO < Gng _t`thng`ry

  N] < _t`thng`ry

  [abg tab VBOL lnkbd hs usbk hg `dd tab v`rh`mdbs tn fhgk tab on hgtbjr`thng mbtwbbg tabl

  Abgob tab k`t` fnugk `rb `s fnddnws

  [email protected]][email protected]_ U v`dub On hgtbjr`thng ]bsudt

  MONHHO 7 5'52 Gnt On hgtbjr`tbk

  MONHHU 4 5'52 On hgtbjr`tbk

  MONHHH 4 5'52 On hgtbjr`tbk

  MONHZO 7 5'52 Gnt On hgtbjr`tbk

  MONHZU 7 5'52 Gnt On hgtbjr`tbk

  MONHN] 7 5'52 Gnt On hgtbjr`tbk

  [ahs sanws ta`t tabrb hs gn odb`r on hgtbjr`thng mbtwbbg orukb nhd prhob `gk Hgkh`g

  ongsulpthng$ wnrdk Ongsulpthng$ wnrdk prnkuothng$ NUBO rbsbrvbs `gk `dsn tab Hgkh`g

  prnkuothng `gk Hgkh`g Hlpnrts' [`mdbs `rb sanwg `t tab d`st'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  42/58

  U`jb ;=

  [email protected] HGFB]BGOB @GK FHGKHGJ

  [ab stuky sanws ta`t fugk`lbgt`ddy tab prhob nf Orukb nhd hs `ffbotbk my `dd tabf`otnrs ta`t `rb t`ibg hg tab stuky'

  [ab k`t` `g`dyzbk my ushgj VBOL sanws ta`t ngdy Hgkh`g Urnkuothng `gk hlpnrts `rbon hgtbjr`tbk `gk ntabrs `s dbss on hgtbjr`tbk'

  [ab tbst sanws ta`t tab f`otnrs `rb gnt luoa on hgtbjr`tbk sanwhgj tab hlpnrt`gob nftab ntabr f`otnrs ta`t `rb gnt t`ibg hg tab stuky'

  [ab rbsudts kn gnt l`toa onlpdbtbdy whta tab dhtbr`turb `s hg khffbrbgt dhtbr`turbs tabya`vb t`ibg luoa lnrb f`otnrs fnr wahoa k`t` wbrb gnt `v`hd`mdb'

  [ab f`otnrs dhib Hgkh`g Urnkuothng `gk Hlpnrts ta`t `rb on hgtbjr`thgj l`toa whta tabdhtbr`turb abgob sanwhgj ta`t tabsb f`otnrs `ffbot tab prhohgj nf orukb nhd'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  43/58

  U`jb ;?

  DHLH[@[HNG_ NF [AB _[RKX

  [ahs stuky hs ` mrn`k rbvhbw nf f`otnrs surrnugkhgj nhd prhobs `gk taus knbs gnt jn hg,kbpta tn l`gy nf tab f`otnrs' Ngb sanudk blpa`shzb ng `dd tab f`otnrs

  Zahdb `g`dyzhgj tab prhobs H fnous lnstdy ng fugk`lbgt`d ongobpts' _nlb ongobptssuoa `s suppdy sanois `rb gnt ongshkbrbk'

  Ly `g`dyshs fnousbs ng Hgkh`g orukb nhd prhobs ta`t `rb ngdy Mrbgt Orukb Nhd$ tausprhobs nf rbfhgbk nhd prnkuots `rb gnt `g`dyzbk khrbotdy$ mut ngdy tarnuja tab kbl`gk

  taby rbfdbot ng orukb nhd'

  Bvbg t`x`thng nr `ddnw`gobs ta`t bffbot Urhohgj nf nhd hs `dsn dbft nut tn ibbp tab stukyhg rb`sng'

  Hgfnrl`thng `mnut prnkuothng onsts$ kbt`hdbk prnkuothng gulmbrs$ `gk NUBO qunt`onlpdh`gob wbrb gnt `v`hd`mdb taus dhlhthgj gulbrho`d `g`dyshs'

  Fhgkhgj tab k`t` hs `dsn ` dhlht`thng `s k`t` fnr Mrbgt orukb nhd hg ludth onllnkhtybxoa`gjb w`s `v`hd`mdb ngdy frnl yb`r =552 `gk ly stuky hs m`sbk ng 0882,

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  44/58

  U`jb ;;

  [email protected][B] 2

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  45/58

  U`jb ;2

  ][email protected][HNG_

  Fugk`lbgt`d `g`dyshs sanws ta`t tabrb `rb sb`sng`d trbgks ta`t tab orukb nhd prhob jnbsup hg tab d`ttbr a`df nf yb`r kurhgj whgtbr thlb kub tn aujb kbl`gk abgob tab hgvbstnrs

  o`g fnous ng suoa trbgk'

  Ourrbgt l`ribt sanws ta`t tabrb hs ` kborb`sb hg orukb nhd l`ribt abgob tab prhob whddjn up hg gb`r `s wb jn tn d`ttbr a`df nf tab yb`r'

  [ab `g`dyshs ng orukb nhd sanws ta`t tab orukb nhd hg onllnkhty l`ribt hs gnt onhgtbjr`tbk whta tab Hgkh`g ongsulpthng nr wnrdk ongsulpthng `gk prnkuothng abgob

  hg ` l`ribt orukb nhd `ffbotbk my lnrb f`otnrs wahoa `rb gnt hgodukbk hg tab stuky kub

  tn k`t` dhlht`thng snlb nf tabl `rb hgfd`thng`ry `ffbots `gk kbl`gk suppdy sanoi'

  [ab onst nf prnkuothng `gk hlpnrts hg Hgkh`g l`ribt `ffbots tab prhob abgob sanwhgjta`t tab l`ribt hs sbgshthvb tn tab hlpnrts$ tab l`hg l`ribt fnr Hgkh`g hlpnrts ta`t

  onlbs hg Hgkh`g M`sibt hs Kum`h$ _hgj`pnrb `gk judf onugtrhbs dhib Hr`g'

  Ourrbgt vnd`thdhty hg Hgtbrg`thng`d l`ribts dhib Burnpb `gk Hgkh`g l`ribts sanwswb`i bongnlhbs a`vb sarhgibk tab kbl`gk `gk abgob wb o`g anpb fnr tab prhob rhsb

  hg futurb'

  [ab oa`gjb nf p`ylbgt lboa`ghsl hg tab tr`kb nf Orukb nhd whta Hr`g hs `dsn `ffbothgjtab orukb nhd prhohgj

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  46/58

  U`jb ;6

  LX [email protected]]GHGJ_

  Onlp`gy fnousbk ng prnvhkhgj db`rghgj ng anw tn kn Fugk`lbgt`d `gk [boagho`[email protected]`dyshs nf Onllnkhthbs hg Onllnkhty L`ribt

  H db`rgbk tab Fugk`lbgt`d @g`dyshs hs gbobss`ry tn cukjb tab mba`vhnr nf hgvbstnrs `stab hgvbstnrs m`sb sbgthlbgts `rb `ffbotbk my tab gbws taby jbt my tab bgvhrnglbgt'

  H a`vb `dsn db`rgbk tab khffbrbgt tab [boagho`d @g`dyshs nf onllnkhthbs$ snlb nf tab`rb Lnvhgj @vbr`jb Ongvbrjbgob Khvbrjbgob$ ]_H$ _tnoa`stho$ @kv`gob Kbodhgb$

  K`hdy Lnvhgj @vbr`jb `gk Bxpngbgth`d Lnvhgj @vbr`jb'

  [ab onllnkhthbs ta`t wbrb fnousbk wbrb tab Jndk$ _hdvbr$ Onppbr$ Orukb [email protected]$ Ghoibd `gk Shgo'

  [abg H `dsn mrnujat mushgbss fnr tab onlp`gy `gk ta`t `dsn `lnugtbk my lydb`rghgjs `s H a`k tn lbbt hgvbstnrs `gk tabg tbdd tabl `mnut onlp`gy `gk tab

  onllnkhty l`ribt'

  Ly lbgtnr j`vb lb ` wnri `s [b`l L`g`jbr tn `sshst tab uponlhgj hgtbrgs fnr tabFugk`lbgt`d `gk [boagho`d @g`dyshs `gk Onllnkhthbs'

  Hg tab nrj`ghz`thng H w`s jhvbg ` tbrlhg`d tn tr`kb hg tab l`ribt wahoa `dsn j`vb lbpr`otho`d ignwdbkjb nf anw tab stnoi l`ribt `gk onllnkhty l`ribt wnris `gk anw

  tab tr`kb a`ppbgs'

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  47/58

  U`jb ;:

  MHMDHNJ]@UAX

  Ibshoih$ F'$ ]bllb$ R'$ Mdbsd L'$ F`ad R'$ Vn @' =558(' [ab tahrk nhd prhob surjb Za`t hs khffbrbgt tahs thlb `gk wa`t `rb pnsshmdb futurb nhd prhob kbvbdnplbgts'

  Rghvbrshtt _tuttj`rt Hgsthtut fr Bgbrjhbwhrtsoa`ft ugk ]`thngbddb Bgbrjhb`gwbgkugj

  Mbgtzbg$ C`g =55:(' Knbs NUBO hgfdubgob orukb nhd prhobs> [bsthgj fnr on,lnvblbgts `gk o`us`dhty mbtwbbg rbjhng`d orukb nhd prhobs' @ppdhbk Bongnlhos'

  Kbp`rtlbgt nf Bongnlhos$ @`raus _oannd nf Mushgbss$ Rghvbrshty nf @`raus$

  _hdibmnrjvbc =$ KI, 1555 @`raus O$ Kbgl`ri' ?80?:2,0?12(

  A`lhdtng$ C`lbs'K =551(' Rgkbrst`gkhgj Orukb Nhd Urhobs' Kbp`rtlbgt nfBongnlhos $Rghvbrshty nf O`dhfnrgh`$ _`g Khbjn

  F`ttnua$ M`ss`l =55:(' [ab Krhvbrs nf Nhd Urhobs3 [ab Rsbfudgbss `gk Dhlht`thngs nfGng, _truotur`d Lnkbd$ tab Kbl`gk_uppdy Fr`lbwnri `gk Hgfnrl`d @pprn`oabs'

  Kbp`rtlbgt nf Fhg`goh`d `gk L`g`jblbgt _tukhbs$ [email protected]_ Rghvbrshty nf Dngkng

  Z`gj$ S =55?(' Abkngho prhobs fnr orukb nhd' Kbp`rtlbgt nf Bongnlhos$ Lng`saRghvbrshty$ @ustr`dh`' 0512:,160(

  A`ppngbg$ C`ggb =558(' @ ]bvhbw nf F`otnrs Kbtbrlhghgj Orukb Nhd Urhobs'ABD_HGIH _OANND NF BONGNLHO_ Kbp rtlbgt nf Bongnlhos'

  Xb$ Lhoa`bd & Syrbg$ Cnag & Mdulmbrj$ O`rnd Cnyob & _anrb$ Cn`ggb =551(' @_anrt,]ug Orukb Nhd Urhob Fnrbo`st Lnkbd whta ]`toabt Bffbot' _prhgjbr

  Ondbl`g$ Dbs' =500(' Bxpd`hghgj orukb nhd prhobs ushgj fugk`lbgt`d lb`surbs'Bgbrjy Undhoy,BD_BVHB]

  Oabg$ _ahu,_abgj' =558(' ]bvhshthgj tab Hgfd`thng`ry Bffbots nf Nhd Urhobs' [abBgbrjy Cnurg`d$ Vnd' ?5

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  48/58

  U`jb ;1

  Hgkbx Lugkh$ anlb nf tab Hgtbrgbt*s lnst onlpdbtb onugtry prnfhdbs'attp3..www'hgkbxlugkh'onl.onllnkhthbs.>onllnkhty

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  49/58

  U`jb ;8

  @GGBQR]B_

  [@MDB_

  [`mdb 03 Mrbgt Orukb Nhd Khoiby Fuddbr JD_ [bst Nf D`j

  Npt D`j !Gj,Ubrrng sbq t( < 5 Yusb l`xd`j!5(\

  0 ,='?== ,?'::5 ,?'06; ,='?85

  = ,0'605 ,?'::5 ,='1;1 ,='56:

  ? ,0':81 ,?'::5 ,=':15 ,0'80?

  ; ,0'0=; ,?'::5 ,?'=;1 ,='066

  2 ,5':8? ,?'::5 ,;'2?8 ,?'5626 ,5':?; ,?'::5 ,6'8;? ,;'1;1

  : ' ,?'::5 ,05':;1 ,:':2?

  Yd`js\ [bst _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  KF,JD_ t`u 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  L`xd`j < : oansbg my _oawbrt orhtbrhng

  KF,JD_ fnr MONH Gulmbr nf nms < 1

  ' kfjds MONH

  [`mdbs =3 @ujlbgtbk Khoiby Fuddbr [bst fnr ught rnnt `gk oaboihgj st`thng`rhty Mrbgt Orukb

  nhd

  ^ongs ,'51612=6 '0;61=?: ,5'28 5'262 ,';56:2;0 '=??5;11

  ^trbgk ,'55:8688 '502611 ,5'20 5'6=0 ,'5;=0200 '5=6=00?

  D0' ,0'06??;? '=181160 ,;'50 5'55= ,0':8;82 ,'2?0:?20

  MONH

  K'MONH Onbf' _tk' Brr' t U7|t| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  L`oIhggng `pprnxhl`tb p,v`dub fnr S!t( < 5'551;

  S!t( ,;'50? ,;'?15 ,?'655 ,?'=;5

  _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  [bst 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  Hgtbrpnd`tbk Khoiby,Fuddbr

  Khoiby,Fuddbr tbst fnr ught rnnt Gulmbr nf nms < 02

  ' kfuddbr MONH$ trbgk rbjrbss d`js!5(

  [`mdb ?3 NUBO ]bsbrvb Khoiby Fuddbr JD_ [bst nf D`j

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  50/58

  U`jb 25

  Npt D`j !Gj,Ubrrng sbq t( < 5 Yusb l`xd`j!5(\

  0 ,0'==8 ,?'::5 ,?'06; ,='?85

  = ,0'26: ,?'::5 ,='1;1 ,='56:

  ? ,0'8=2 ,?'::5 ,=':15 ,0'80?

  ; ,0'666 ,?'::5 ,?'=;1 ,='066

  2 ,5'?6= ,?'::5 ,;'2?8 ,?'562

  6 ,5';;? ,?'::5 ,6'8;? ,;'1;1

  : ' ,?'::5 ,05':;1 ,:':2?

  Yd`js\ [bst _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  KF,JD_ t`u 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  L`xd`j < : oansbg my _oawbrt orhtbrhng

  KF,JD_ fnr N] Gulmbr nf nms < 1

  ' kfjds N]

  [`mdbs ;3 @ujlbgtbk Khoiby Fuddbr [bst fnr ught rnnt `gk oaboihgj st`thng`rhty NUBO

  ]bsbrvbs

  ^ongs ,'55==5;; '50=860; ,5'0: 5'161 ,'5?5;;;8 '5=65?60

  ^trbgk ,'55?2680 '55068: ,='05 5'52: ,'55:=666 '5550=1;

  D0' ,0'06200= '=186?:8 ,;'5= 5'55= ,0':860:1 ,'2?;5;;:

  N]

  K'N] Onbf' _tk' Brr' t U7|t| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  L`oIhggng `pprnxhl`tb p,v`dub fnr S!t( < 5'551=

  S!t( ,;'5=? ,;'?15 ,?'655 ,?'=;5

  _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  [bst 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  Hgtbrpnd`tbk Khoiby,Fuddbr

  Khoiby,Fuddbr tbst fnr ught rnnt Gulmbr nf nms < 02

  ' kfuddbr N]$ trbgk rbjrbss d`js!5(

  [`mdb 23 Znrdk Ongsulpthng Khoiby Fuddbr JD_ [bst nf D`j

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  51/58

  U`jb 20

  Npt D`j !Gj,Ubrrng sbq t( < 6 whta ]L_B '55568=0

  0 ,='??1 ,?'::5 ,?'06; ,='?85

  = ,0':11 ,?'::5 ,='1;1 ,='56:

  ? ,='1?2 ,?'::5 ,=':15 ,0'80?

  ; ,='218 ,?'::5 ,?'=;1 ,='066

  2 ,='?58 ,?'::5 ,;'2?8 ,?'562

  6 ,0='6;= ,?'::5 ,6'8;? ,;'1;1

  : ' ,?'::5 ,05':;1 ,:':2?

  Yd`js\ [bst _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  KF,JD_ t`u 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  L`xd`j < : oansbg my _oawbrt orhtbrhng

  KF,JD_ fnr ZO Gulmbr nf nms < 1

  ' kfjds ZO

  [`mdbs 63 @ujlbgtbk Khoiby Fuddbr [bst fnr ught rnnt `gk oaboihgj st`thng`rhty Znrdk

  Ongsulpthng

  ^ongs ,'6165;5= 5 ' ' ' '

  ^trbgk '55:85=: 5 ' ' ' '

  D6K' 2':8505? 5 ' ' ' '

  D2K' 0='8:281 5 ' ' ' 'D;K' 08'18?11 5 ' ' ' '

  D?K' =;'8:=2; 5 ' ' ' '

  D=K' ?5'1=802 5 ' ' ' '

  DK' ?=':=:1= 5 ' ' ' '

  D0' ,?1'=6056 5 ' ' ' '

  ZO

  K'ZO Onbf' _tk' Brr' t U7|t| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  L`oIhggng `pprnxhl`tb p,v`dub fnr S!t( < 0'5555

  S!t( ' ,;'?15 ,?'655 ,?'=;5

  _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  [bst 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  Hgtbrpnd`tbk Khoiby,Fuddbr

  @ujlbgtbk Khoiby,Fuddbr tbst fnr ught rnnt Gulmbr nf nms < 8

  ' kfuddbr ZO$ trbgk rbjrbss d`js!6(

  [`mdb :3 Znrdk Urnkuothng Khoiby Fuddbr JD_ [bst nf D`j

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  52/58

  U`jb 2=

  Npt D`j !Gj,Ubrrng sbq t( < 5 Yusb l`xd`j!5(\

  0 ,='=52 ,?'::5 ,?'06; ,='?85

  = ,='61? ,?'::5 ,='1;1 ,='56:

  ? ,0'?=6 ,?'::5 ,=':15 ,0'80?

  ; ,=':5= ,?'::5 ,?'=;1 ,='066

  2 ,='0=6 ,?'::5 ,;'2?8 ,?'562

  6 ,5'805 ,?'::5 ,6'8;? ,;'1;1

  : ' ,?'::5 ,05':;1 ,:':2?

  Yd`js\ [bst _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  KF,JD_ t`u 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  L`xd`j < : oansbg my _oawbrt orhtbrhng

  KF,JD_ fnr ZU Gulmbr nf nms < 1

  ' kfjds ZU

  [`mdbs 13 @ujlbgtbk Khoiby Fuddbr [bst fnr ught rnnt `gk oaboihgj st`thng`rhty Znrdk

  Urnkuothng

  ^ongs ,'5=?;16; '50;0?60 ,0'66 5'0=? ,'52;=16= '55:?0?;

  ^trbgk '550==:6 '550;?2: 5'16 5';58 ,'5508552 '55;?22:

  D0' ,0'06;;5= '=1;61;1 ,;'58 5'550 ,0':1;6:: ,'2;;0=:;

  ZU

  K'ZU Onbf' _tk' Brr' t U7|t| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  L`oIhggng `pprnxhl`tb p,v`dub fnr S!t( < 5'5562

  S!t( ,;'585 ,;'?15 ,?'655 ,?'=;5

  _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  [bst 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  Hgtbrpnd`tbk Khoiby,Fuddbr

  Khoiby,Fuddbr tbst fnr ught rnnt Gulmbr nf nms < 02

  ' kfuddbr ZU$ trbgk rbjrbss d`js!5(

  [`mdb 83 Hgkh`g Hlpnrts Khoiby Fuddbr JD_ [bst nf D`j

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  53/58

  U`jb 2?

  Npt D`j !Gj,Ubrrng sbq t( < 6 whta ]L_B '550?=62

  0 ,0'=81 ,?'::5 ,?'06; ,='?85

  = ,5'6:2 ,?'::5 ,='1;1 ,='56:

  ? ,0'8?6 ,?'::5 ,=':15 ,0'80?

  ; ,5'8:: ,?'::5 ,?'=;1 ,='066

  2 ,5'22: ,?'::5 ,;'2?8 ,?'562

  6 ,='581 ,?'::5 ,6'8;? ,;'1;1

  : ' ,?'::5 ,05':;1 ,:':2?

  Yd`js\ [bst _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  KF,JD_ t`u 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  L`xd`j < : oansbg my _oawbrt orhtbrhng

  KF,JD_ fnr HH Gulmbr nf nms < 1

  ' kfjds HH

  [`mdbs 053 @ujlbgtbk Khoiby Fuddbr [bst fnr ught rnnt `gk oaboihgj st`thng`rhty Hgkh`g

  Hlpnrts

  ^ongs '6086010 5 ' ' ' '

  ^trbgk ,'5=6005: 5 ' ' ' '

  D6K' ,'5:::=: 5 ' ' ' '

  D2K' ,'685=21= 5 ' ' ' '

  D;K' ,'82:=85= 5 ' ' ' '

  D?K' ,'1;6121 5 ' ' ' 'D=K' ,0':62;00 5 ' ' ' '

  DK' ,='0;=668 5 ' ' ' '

  D0' ?';81028 5 ' ' ' '

  HH

  K'HH Onbf' _tk' Brr' t U7|t| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  L`oIhggng `pprnxhl`tb p,v`dub fnr S!t( < 0'5555

  S!t( ' ,;'?15 ,?'655 ,?'=;5

  _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  [bst 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  Hgtbrpnd`tbk Khoiby,Fuddbr

  @ujlbgtbk Khoiby,Fuddbr tbst fnr ught rnnt Gulmbr nf nms < 8

  ' kfuddbr HH$ trbgk rbjrbss d`js!6(

  [`mdb 003 Hgkh`g Urnkuothng Khoiby Fuddbr JD_ [bst nf D`j

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  54/58

  U`jb 2;

  Npt D`j !Gj,Ubrrng sbq t( < 5 Yusb l`xd`j!5(\

  0 ,='00= ,?'::5 ,?'06; ,='?85

  = ,='51: ,?'::5 ,='1;1 ,='56:

  ? ,5':=2 ,?'::5 ,=':15 ,0'80?

  ; ,5'8=0 ,?'::5 ,?'=;1 ,='066

  2 ,0'=== ,?'::5 ,;'2?8 ,?'562

  6 ,5'6;: ,?'::5 ,6'8;? ,;'1;1

  : ' ,?'::5 ,05':;1 ,:':2?

  Yd`js\ [bst _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  KF,JD_ t`u 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  L`xd`j < : oansbg my _oawbrt orhtbrhng

  KF,JD_ fnr HU Gulmbr nf nms < 1

  ' kfjds HU

  [`mdbs 0=3 @ujlbgtbk Khoiby Fuddbr [bst fnr ught rnnt `gk oaboihgj st`thng`rhty Hgkh`g

  Urnkuothng

  ^ongs '5=06?=0 '50:1:26 0'=0 5'=25 ,'50:?02; '5652:86

  ^trbgk ,'55;;26: '55=56== ,='06 5'52= ,'5518;88 '5555?62

  D0' ,0';5?1?1 '=?5=5?: ,6'05 5'555 ,0'852;58 ,'85==6:=

  HU

  K'HU Onbf' _tk' Brr' t U7|t| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  L`oIhggng `pprnxhl`tb p,v`dub fnr S!t( < 5'5555

  S!t( ,6'581 ,;'?15 ,?'655 ,?'=;5

  _t`thstho V`dub V`dub V`dub[bst 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  Hgtbrpnd`tbk Khoiby,Fuddbr

  Khoiby,Fuddbr tbst fnr ught rnnt Gulmbr nf nms < 02

  ' kfuddbr HU$ trbgk rbjrbss d`js!5(

  [`mdb 0?3 Hgkh`g Ongsulpthng Khoiby Fuddbr JD_ [bst nf D`j

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  55/58

  U`jb 22

  Npt D`j !Gj,Ubrrng sbq t( < 5 Yusb l`xd`j!5(\

  0 ,='585 ,?'::5 ,?'06; ,='?85

  = ,0':16 ,?'::5 ,='1;1 ,='56:

  ? ,0';1; ,?'::5 ,=':15 ,0'80?

  ; ,0'?08 ,?'::5 ,?'=;1 ,='066

  2 ,0'=;1 ,?'::5 ,;'2?8 ,?'562

  6 ,5'?1: ,?'::5 ,6'8;? ,;'1;1

  : ' ,?'::5 ,05':;1 ,:':2?

  Yd`js\ [bst _t`thstho V`dub V`dub V`dub

  KF,JD_ t`u 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  L`xd`j < : oansbg my _oawbrt orhtbrhng

  KF,JD_ fnr HO Gulmbr nf nms < 1

  ' kfjds HO

  [`mdbs 0;3 @ujlbgtbk Khoiby Fuddbr [bst fnr ught rnnt `gk oaboihgj st`thng`rhty Hgkh`g

  Ongsulpthng

  ^ongs ,'52;=;12 '5=52?21 ,='6; 5'5== ,'58188=0 ,'558252^trbgk '555806 '550=?; 5':; 5';:= ,'550::=6 '55?65;6

  D0' ,0'5;=1== '?50?8;1 ,?';6 5'552 ,0'688252 ,'?160?82

  HO

  K'HO Onbf' _tk' Brr' t U7|t| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  L`oIhggng `pprnxhl`tb p,v`dub fnr S!t( < 5'5;?8

  S!t( ,?';65 ,;'?15 ,?'655 ,?'=;5

  _t`thstho V`dub V`dub V`dub[bst 0" Orhtho`d 2" Orhtho`d 05" Orhtho`d

  Hgtbrpnd`tbk Khoiby,Fuddbr

  Khoiby,Fuddbr tbst fnr ught rnnt Gulmbr nf nms < 02

  ' kfuddbr HO$ trbgk rbjrbss d`js!5(

  Vbotnr Brrnr Onrrbothng Lnkbd

  [`mdb 023Vbotnr Brrnr Onrrbothng Lnkbd fnr Mrbgt Orukb Nhd `gk Hgkh`g Ongsulpthng

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  56/58

  U`jb 26

  ^ongs '55=10;: '552;65: 5'2= 5'656 ,'55:1110 '50?20:2

  DK' ,'??11;06 '=;=626 ,0';5 5'06? ,'10;;?16 '0?6:222

  HO

  DK' '5;0;00? '5=;60:? 0'61 5'58? ,'5561?:6 '518665?

  MONH

  D0' ,'5110=26 '5?060:0 ,=':8 5'552 ,'02558; ,'5=602:=

  ^ob0

  K^HO

  ^ongs ,'55508=: '5:?5;;: ,5'55 5'881 ,'0;??2:: '0;=8:==

  DK' 2'0?;66; ?'=;2162 0'21 5'00; ,0'==:002 00';86;;

  HO

  DK' '=;5=85: '?=8=852 5':? 5';66 ,';520561 '112611?

  MONH

  D0' ,0'=168?? ';==8=?? ,?'5; 5'55= ,='0021;: ,';21501=

  ^ob0

  K^MONH

  Onbf' _tk' Brr' z U7|z| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  [`mdb 023Vbotnr Brrnr Onrrbothng Lnkbd fnr Mrbgt Orukb Nhd `gk Hgkh`g Urnkuothng

  ^ongs ,'55:::=0 '50508?= ,5':6 5';;6 ,'5=::25; '50==56=

  DK' ,';8188== '=0206:1 ,='?= 5'5=5 ,'8=5:0?? ,'5::=:00

  HU

  DK' ,'5601=1? '5?:;:=1 ,0'62 5'588 ,'0?2=:?: '50060:

  MONH

  D0' '5===82? '522:2=; 5';5 5'618 ,'5168::2 '0?0261

  ^ob0

  K^HU

  ^ongs ,'555000; '56??6:1 ,5'55 5'888 ,'0=;?588 '0=;51:=

  DK' ,;'555?6: 0'??:6=6 ,='88 5'55? ,6'6==566 ,0'?:1668

  HU

  DK' '?:55881 '=?=8228 0'28 5'00= ,'516;122 '1=6612

  MONH

  D0' ,0'22282= '?;628;0 ,;';8 5'555 ,='=?2=6; ,'1:66?88

  ^ob0K^MONH

  Onbf' _tk' Brr' z U7|z| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  [`mdb 063Vbotnr Brrnr Onrrbothng Lnkbd fnr Mrbgt Orukb Nhd `gk Hgkh`g Hlpnrts

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  57/58

  U`jb 2:

  ^ongs '555?;=: '5=:62?= 5'50 5'885 ,'52?1266 '52;2;08

  DK' ,'??;886: '=05:5?2 ,0'28 5'00= ,':;:86:8 '5::8:;;

  HH

  DK' '?5610?6 '0586:1; ='15 5'552 '5801;:1 '2=0::8?MONH

  D0' ,'?0=?806 '06152=0 ,0'16 5'56? ,'6;0:6:1 '50681;2

  ^ob0

  K^HH

  ^ongs ,'5555626 '5662=2: ,5'55 5'888 ,'0?5;2?6 '0?5?==;

  DK' '6802?62 '25618=6 0'?6 5'0:= ,'?5082;: 0'6125=1

  HH

  DK' '?1;?0?? '=6?1220 0';6 5'0;2 ,'0?=1??0 '850;281

  MONH

  D0' ,0'6?=55? ';5;=126 ,;'5; 5'555 ,=';=;?11 ,'1?860:?

  ^ob0

  K^MONH

  Onbf' _tk' Brr' z U7|z| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  [`mdb 0:3Vbotnr Brrnr Onrrbothng Lnkbd fnr Mrbgt Orukb Nhd `gk Znrdk Urnkuothng

  ^ongs '55=8;22 '5511018 5'?? 5':?1 ,'50;??8= '5=5=?5=

  DK' ,'2;0:2=2 '=8?5:;8 ,0'12 5'562 ,0'006068 '5?=66?1

  ZU

  DK' '5;:;02 '5?1?210 0'=; 5'=06 ,'5=::626 '0==2826

  MONH

  D0' ,'5210122 '5285;?2 ,5'88 5'?=; ,'0:?851: '52:2?:6

  ^ob0

  K^ZU

  ^ongs ,'555050? '56;?:=? ,5'55 5'888 ,'0=6=616 '0=6566

  DK' ,?'5:52=: ='0?8=21 ,0';; 5'020 ,:'=6??86 0'0==?;?

  ZU

  DK' '226110= '=:8818: 0'88 5'5;: '551000; 0'052620

  MONH

  D0' ,0'680100 ';?58:86 ,?'8? 5'555 ,='2?6202 ,'1;:056=

  ^ob0

  K^MONH

  Onbf' _tk' Brr' z U7|z| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  [`mdb 013Vbotnr Brrnr Onrrbothng Lnkbd fnr Mrbgt Orukb Nhd `gk NUBO ]bsbrvbs

 • 7/23/2019 Aditya Birla Money Project

  58/58

  ^ongs ,'55?6086 '556:126 ,5'2? 5'28; ,'506808 '5586:88

  DK' ,';8;0?56 '=16:56? ,0':= 5'512 ,0'526562 '56:15?;

  N]

  DK' ,'52?:86= '5?0;=21 ,0':0 5'51: ,'002?182 '55::8:=MONH

  D0' '5=250?0 '5;?65=1 5'2: 5'266 ,'565;;61 '005;:?0

  ^ob0

  K^N]

  ^ongs ,'5555252 '521808; ,5'55 5'888 ,'0022?5; '002;=8;

  DK' ,;'00?562 =';18;8 ,0'62 5'581 ,1'88=?:6 ':66=;26

  N]

  DK' ':?61;82 '=:=1:= =':5 5'55: '=5=5?50 0'=:0668

  MONH

  D0' ,0':8;06= '?:16560 ,;':; 5'555 ,='2?6=06 ,0'52=05:

  ^ob0

  K^MONH

  Onbf' _tk' Brr' z U7|z| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\

  ^ongs '5556=5= '55?2;11 5'0: 5'160 ,'556??2; '55:2:2:

  DK' ,'0:8::8; '?5661; ,5'28 5'221 ,':15168 ';=0?05?

  ZO

  DK' '5512;:? '5012?=2 5';6 5'6;2 ,'5=:::21 '5;;1:5?

  MONH

  D0' ,'5;2?50; '5=20088 ,0'15 5'5:0 ,'58;2?2; '55?8?=:

  ^ob0

  K^ZO

  ^ongs ,'555501= '566?256 ,5'55 0'555 ,'0?556? '0?55=66

  DK' ;'61==8 2':??856 5'1= 5';0; ,6'222828 02'8=52;

  ZO

  DK' '?561;;; '?;6;808 5'18 5'?:6 ,'?:==6:? '8128260

  MONH

  D0' ,0'2;=282 ';6862=8 ,?'=1 5'550 ,=';6?581 ,'6==58=6

  ^ob0

  K^MONH

  Onbf' _tk' Brr' z U7|z| Y82" Ongf' Hgtbrv`d\