adisonova bolest

Author: amer-ekmekcic

Post on 22-Feb-2018

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  1/13

  UNIVERZITET U SARAJEVUMEDICINSKI FAKULTETPATOLOGIJA 2

  ADISONOVA BOLEST

  SEMINARSKI RAD

  STUDENT: MENTOR:ZERINA ZAHIROVI DOC. DR MIRSADDORI

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  2/13

  Adisonova bolestili hronina insufcijencija kore

  nadbubrenih lijezda, ri!"#$ ! %&r!'!(# $&i)#*+#! $#& %&*l!"i# %r&-r!*i)&-r#/#r#)# $&r! )#"010r!-#. Vi! &" 34 5 *i6

  &0&l!)# '&7! *! %ri%i*#+i !")&' &" 8!+iri1/r&$#:

  #1+&i'1)*$&' #"r!)#li+i*1,+10!r$1l&/i,*i)"r&'1 *+!8!)! i'1)&"!9i!)i! !)-.

  #;1ir!" i''1)! "!9i!)< *

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  3/13

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  4/13

  Autoimunski adrenalitis! &"-&&r#) /# >4 5 "& ?45 *l18#!# i %r!"*+#l# "#l!$& )#8!(i 1/r&$

  %ri'#r)! i)*19i!)i! $&r! )#"010r!)i6 7li!/"# 1/!'l#'# 1 r#/&1.

  K&" &+%rili$! %&l&i)! 0&l!*)i$# #1+&i'1)*$&

  &0&l!)! ! &-r#)i8!)& )# )#"010r!7)! 7li!/"!izolovana autoimunska Adisonova bolest=.

  K&" %r!&*+#li6 0&l!*)i$# %&*+&! i "r1-!#1+&i'1)*$! 0&l!*+i $#& +& *1 H#i'&+& +ir!&i"i+i*,%!r)ii&/)# #)!'i#, "i#0!+!* +i%# @ i i"i&%#+*$i6i%!r%#r#+ir!&i"i/#' sindrom autoimunske

  poliendokrinopatije=.

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  5/13

  Inekcije, %&*!0)& +10!r$1l&/# i &)! i/#/#)! -lii#'#, '&-1+#$&! "# i/#/&1 %ri'#r)1 6r&)i8)1 i)*19i!)i1 $&r!)#"010r!7)i6 7li!/"#.

  Glii8)! i)!$i! $&! i/#/i#1 Histoplasma capsulatum iCoccidioides immitis'&-1 "# 1/r&$11 6r&)i8)1 i)*19i!)i1 $&r!)#"010r!7)i6 7li!/"#.

  Histoplasma capsulatum Coccidioides immitis

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  6/13

  B&l!*)ii *# AIDS&' i'#1 %&!(#) ri/i$ &" )#*+#)$# i)*19i!)i!)#"010r!-#, $&1 '&-1 i/#/#+i r#/li8i+! &/0il)! i)!$+i)!i+&'!-#l&ir1*, Mycobacterium aviumintracellulare= i )!i)!$+i)!

  K#%&i! *#r$&'= $&'%li$#i!.

  Mycobacterium aviumintracellulare K#%&i! *#r$&'

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  7/13

  Metastatski tumori$&i /#6#+#1 )#"010r!7)!7li!/"! *1 *l!"!(i '&-1(i 1/r&$ i)*19i!)i!)#"010r!-#.

  K#ri)&'i %l1(# i "&$! *i i/&r )#!(!- 0r'!+#*+#/# 1 )#"010r!/i'#, i#$& i ')&-i "r1-i+1'&ri, $#& +& *1 -#*+r&i)+!*+i)#l)i $#ri)&'i,'#li-)i '!l#)&'i i 6!'#+&%&!+*$! )!&%l#/'!

  '&-1 +#$&! "# '!+#*+#/ir#1 1 +# &r-#).

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  8/13

  Sekundarna insufcijencija kore

  nadbubrenih lijezda

  U *!$1)"#r)& 0&l!*+i )!"&*+#! 6i%!r%i-'!)+#i# $ *!i"i 1 A"i*&)&& 0&l!*+i 01"1(i "# ! )i& '!l#)+r&%)&-6&r'&)# )i/#$.

  N!"&*+#+#$ ACTH '&7! "# *! %i i/&l)&, #li $&")!$i6 0&l!*)i$# %r!"*+#l# *#'& "i& %#)6i%&%i+1i+#ri/'#%&!/#)&- *# )!"&*+#+$&' '1l+i%li6 +r&%)i6 6&r'&)#.

  S!$1)"#r)1 i)*19i!)i1 $&r! )#"010r!7)i6 7li!/"#&"li$1! )i/#$ )i& ACTH i 0r/& %&i!)# )i $&r+i/&l# 1%l#/'i $#& &"-&&r )# "##)! ACTH.

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  9/13

  Morologija

  I/-l!" )#"010r!7)i6 7li!/"# #rir# 1 /#i*)&*+i &" 1/r&$#i)*19i!)i! $&r! )#"010r!7)i6 7li!/"#. U sekundarnomhipoadrenalizmu)#"010r!7)! 7li!/"! *1 *'#)!)! )# '#l!,%l&*)#+! *+r1$+1r! $&! &0i8)& /#"r7##1 *&1 71($#*+1 0&1/0&- '#l! $&li8i)! %r!&*+#li6 li%i"#. Hi*+&l&$i *! i"i #+r&9#(!li# $&r! *# -10i+$&' i+&%l#/'#+*$i6 li%i"#, )#r&8i+& 1 /&)i#*i$1l#+i i r!+i$1l#ri*.

  !rimarni#1+&i'1)*$i #"r!)#li+i* $#r#$+!ri1 )!%r#il)& *$r8!)!7li!/"!, /0&- 8!-# *! %&)!$#" +!$& %r&)#l#/! 1 '#*)&' +$i1i/)#" 010r!-#. Hi*+&l&$i *! i"i "# $&r# *#r7i *#'& r#/0##)!r!/i"1#l)! $&r+i$#l)! (!li! 1 $&l#0ir#)& %&+$i !/i)&- +$i#.

  K&" tuberkulozeili "ljivinih bolesti-r## )#"010r!7)i6 7li!/"#! /0ri*#)# -r#)1l&'#+&/)&' /#%#l!)*$&' r!#$i&'i"!)+i8)&' &)& $ *! i# )# "r1-i' '!*+i'# *# i)!$i&'.Z# "&$#/i#)! %ri*1*+# *%!i98)i6 'i$r&&r-#)i/#'# '&7! 0i+i

  )!&%6&")# %ri'!)# *%!i#l)i6 0&!)#. K#"# ! 6i%"r!)#li/#'i/#/#) metastatskim karcinomom, )#"010r!7)! 7li!/"! *1

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  10/13

  Klinika slika

  U %ri)i%1, $li)i8$& i*%&l##)! i)*19i!)i!$&r! )#"010r!7)i6 7li!/"# )! %&8i)! %ri!)!-& +& *! &+!+i )#'#)! 34 5 $&r!)#"010r!-#. !*+! %&8!+)! '#)i!*+#i! *1%r&-r!*i)# *l#0&*+ i 0r/& /#'#r#)! i &)! *!

  '&-1 /#)!'#ri+i !r *1 )!*%!i98)i *i'%+&'i.

  #astrointestinalni poreme$aji*1 8!*+i i +& *1-10i+#$ #%!+i+#, '18)i)#, %&r#(#)!, -10i+#$

  +!7i)! i %r&li. K&" &*&0# *# %ri'#r)i'&+!(!)!' )#"010r!-#, %&i!)!%r!$1r*&r*$&- 6&r'&)# ACTH *+i'1li!'!l#)&i+!, +& i/#/i#pove$anu pi"mentaciju$&7! i *l1/)i#. N#8!(# '!*+# %#)!

  %i-'!)+#i! *1 li!, %#/1)! #'!, 0r#"#i!

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  11/13

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  12/13

  Z# r#/li$1 &" +&-#, 6i%!r%i-'!)+#i# *! )! i# $&" *!$1)"#r)!

  i)*19i!)i! $&r! )#"010r!7)i6 7li!/"#. S'#)!)# #$+i)&*+'i)!r#l&$&r+i$&i"# #l"&*+!r&)= $&" 0&l!*)i$# *# %ri'#r)&'i)*19i!)i&' )#"010r!-# i'# /# %&*l!"i1 /#"r7##)!$#li1'# i -10i+#$ )#+ri1'#, +& i/#/i# hiperkalemiju,hiponatremiju,"ubitak tenosti ipad pritiska%

  N#*1%r&+ +&'!, *!$1)"#r)1 i)*19i!)i1 )#"010r!-# &"li$1!*'#)!)& *+#r#)! $&r+i/&l# i #)"r&-!)#, #li )&r'#l)& ili *$&r&)&r'#l)& *+#r#)! #l"&*+!r&)#. Hi%&-li$!'i# *! %&)!$#" '&7!#i+i $#& %&*l!"i# )!"&*+#+$# -l1$&$&r+i$&i"# i %&r!'!(!)!-l1$&)!&-!)!/!.

  S+r!*)# *+#)# $#& +& *1 i)!$i!, +r#1'# ili 6ir1r$i /#6#+i '&-1$&" +i6 0&l!*)i$# "# i/#/&1 #$1+)1 $ri/1 )#"010r!7)i6 7li!/"#$ *! i*%&l## 1%&r)i' %&r#(#)!', 0&l&i'# 1 +r0161,6i%&+!)/i&', $&'&' i #*$1l#r)i' $&l#%*&'. U$&li$& *! &"'#6)! i/ri )#"&$)#"# -l1$&$&r+i$&i"# 10r/& *li!"i *'r+)i i*6&".

 • 7/24/2019 Adisonova bolest

  13/13

  HVALA NA PANJI