adina nanu arta,stil,costum

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2016

174 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AARRTT,, SSTTIILL,, CCOOSSTTUUMM

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a RomnieiAAddiinnaa NNAANNUUAArrtt~~,, ssttiill,, ccoossttuummtext: Adina NANU

  Manual avizat de Ministerul Educa]iei [i cercet~riinr. 1592, luna XI, 2006

  ed.: Noi Media Print, 2007ISBN: 978-973-7959-75-1

 • AARRTT,, SSTTIILL,, CCOOSSTTUUMM

  AADDIINNAA NNAANNUU

 • CCUUPPRRIINNSS

  p.10 Arta, stilul [i moda n decor [i costumpp..1122 Decor [i costumpp..1133 Mesajul social [i politic al costumuluipp..1144 Idealul uman, ]el al artei costumuluipp..1155 Stil [i mod~pp..1177 Individualitate [i spirit colectivpp..1188 Mijloace artistice de expresie n costum

  pp..2211 II CCoossttuummuull nn pprreeiissttoorriiee [[ii aannttiicchhiittaatteepp..2222 Costumul n preistorie / Bl~nuri n grote

  pp..2222 Epoca pietrei cioplitepp..2233 Epoca pietrei [lefuitepp..2244 Epoca bronzuluipp..2244 Epoca fierului

  pp..2211 Costuma]ia popoarelor primitive / Pictura direct pe pielepp..2277 Costumul n Egiptul Antic / Silueta piramidal~pp..3300 Costumul n Mesopotamia / R~sucirea [alului [i a turnului zigurat

  pp..3311 Costumul sumero-akkadianpp..3311 Costumul asiro-babilonian

  pp..3333 Costumul n Creta [i Micene / P~r crlion]at [i spirale de bronzpp..3366 Costumul n nordul Europei n epoca bronzului / Mini-jupa din mormntul de stejar

 • pp..3388 Costumul n Grecia antic~ / Construc]ii necimentate [i ve[minte necusutepp..3388 Epoca homeric~pp..3388 Epoca arhaic~

  Stilul doricStilul ionic

  pp..4422 Epoca clasic~pp..4455 Epoca elenistic~pp..4466 Pe teritoriul Romniei

  pp..4477 Costumul n India / Temple din sculpturi [i mbr~c~minte din bijuteriipp..4499 Costumul etrusc / Italia naintea Romeipp..5511 Costumul n Roma antic~ / Curba arcului n faldul togiipp..5566 Costumul n afara Imperiului Roman / Pantaloni [i coarne n p~durile transalpine

  pp..5566 Costumul popoarelor de strep~pp..5577 Costumul dacilor [i al daco-romanilorpp..6600 St~pnirea roman~ n Dacia

 • pp..6633 IIII CCoossttuummuull nn EEvvuull MMeeddiiuupp..6644 Costumul Imperiului bizantin / Luciul m~t~sii [i al mozaicului

  pp..7700 Pe teritoriul Romnieipp..7711 n Rusia

  pp..7722 Costumul european feudal / Mantii ca ziduri de incintapp..7722 Costumul n secolele VI-IX, stilul carolingianpp..7744 Costumul n secolele X-XII, stilul romanticpp..7799 Pe teritoriul Romniei

  pp..8800 Costumul n stil gotic / Nervuri de piatr~ [i pantofi ascu]i]ipp..9900 Pe teritoriul Romniei

  pp..9911 Costumul popoarelor islamice / Arabescuri cioplite [i brodatepp..9911 Costumul Imperiului Arabpp..9911 Costumul de[ertului arabicpp..9922 Costumul califelor islamicepp..9922 Costumul indo-persanpp..9944 Costumul Imperiului Otoman

  pp..9977 IIIIII CCoossttuummuull nn eeppooccaa RReennaa[[tteerriiiipp..9988 Costumul n Italia secolului al XV-lea / Revenirea idealului anticpp..110022 Costumul n stilul Rena[terii italiene din secolul al XVI-lea / Fibre musculare n pluspp..110055 Costumul german n epoca Reformei / Ferestruici [i crevasepp..110077 Costumul spaniol n perioada Contrareformei / Palatul m~n~stire [i corsetul de fierpp..110099 Costumul din ~rile de Jos n secolul al XVI-lea / Dansul ]~r~nescpp..111122 Costumul francez n vremea Rena[terii / Fa]a n form~ de inim~pp..111144 Costumul n Anglia secolului al XVI-lea / Broderii elisabetanepp..111188 Costumul romnesc n secolele XV-XVI / Caftanele ctitorilorpp..112211 Costumul din America precolumbian~ / arpele cu pene

 • pp..112255 IIVV CCoossttuummuull nn sseeccoolluull aall XXVVIIII--lleeaapp..112266 Costumul n cadrul stilului baroc / Ziduri ondulate [i mantii fluturndepp..112288 Costumul burghez olandez n secolul al XVII-lea / Case curate [i gulere scrobite

  pp..113311 R~spndirea costumului olandez, n Fran]a, n Anglia, n Americapp..113333 Costumul la jum~tatea secolului al XVII-lea / Fustanela olandez~ pp..113366 Costumul n stil clasic francez / Pere]ii de oglinzi pentru peruca Regelui Soarepp..114400 Costumul n ~rile Romne n secolul al XVII-lea /

  Rozete cioplite n piatr~ sau cusute cu fir pp..114444 Costumul tradi]ional n China / Case de por]elan [i haine de m~tasepp..114477 Costumul n Japonia / Flori pictate pe kimono

  pp..115533 VV CCoossttuummuull nn sseeccoolluull aall XXVVIIIIII--lleeaapp..115544 Costumul n stil rococo / P~stori pudra]i n p~duri aurite

  pp..116611 n alte ]~ripp..116644 Costumul englez din secolul al XVIII-lea / Haina de c~l~rie pe fotoliul Chippendalepp..116699 Costumul francez n stilul Ludovic al XVI-lea / Peruca cu cor~biipp..117755 Costumul Imperiului Otoman n secolul al XVIII-lea / Turbane [i [alvaripp..117766 Costumul n ~rile Romne n secolul al XVIII-lea [i nceputul secolului al XIX-lea /

  Giubele [i cepchene

 • pp..118811 VVII CCoossttuummuull nn sseeccoolluull aall XXIIXX--lleeaapp..118811 Costumul european n primul sfert al secolului al XIX-lea /

  De la neoclasicism la empirepp..118877 Costumul n cel de-al doilea sfert al secolului al XIX-lea /

  Suflete romantice n saloane Biedermeierpp..119933 Costumul \n ~rile Romne \n prima jum~tate a secolului al XIX-lea /

  Jos i[licul, sus p~l~riapp..119966 Costumul n al treilea sfert al secolului al XIX-lea /

  Cupola metalic~ [i crinolinapp..220011 Costumul n ultimul sfert al secolului al XIX-lea / Impresionismul [i turnura pp..220066 Costumul n Romnia n a doua jum~tate a secolui al XIX-lea /

  Jobenul [i malacof-ul pp..221100 Costumul Africii Negre / Fuste [i acoperi[uri din frunzepp..221122 Costumul pieilor ro[ii / Scalpuri pe haine [i pe cortpp..221155 Costumul eschimo[ilor / Cu hanoracul n caiac

 • pp..221177 VVIIII CCoossttuummuull nn sseeccoolluull aall XXXX--lleeaapp..221188 Costumul la 1900 / Linia serpentin~ Art-Nouveau [i cea dreapt~ Modern Stylepp..223300 Costumul \ntre 1900 - 1914 / Rochia sac [i p~l~ria ligheanpp..223355 Costumul n epoca primului r~zboi mondial 1914-1918 / Pr~bu[irea prejudec~]ilor pp..223388 Costumul ntre 1920 - 1930 / B~ietana n stil cubistpp..224455 Costumul \ntre 1930 - 1940 / Paris sau Hollywood?pp..225500 Costumul n epoca celui de-al doilea r~zboi mondial (1939-1945) /

  ntrecerea pe toate fronturilepp..225533 Costumul ntre 1950 - 1960 / New look [i Rockn Rollpp..225588 Costumul ntre 1960 - 1970 / Cosmonau]i, Pop [i Hippiespp..226688 Costumul ntre 1970 - 1980 / Punck [i Kitschpp..227744 Costumul ntre 1980 - 1990 / Postmodernii erei postindustrialepp..228822 Costumul ntre 1990 - 2000 / Stres [i relaxarepp..229911 Costumul la nceputul mileniului al III-lea / Sfr[itul modeipp..229955 Cum vor ar~ta nepo]ii nepo]ilor no[tri?

  pp..330022 BBiibblliiooggrraaffiiee

 • Vermeer de Delft,Tn~r~ la virginal1675, Londra, National Gallery

 • AARRTTAA,, SSTTIILLUULL II MMOODDAA NNDDEECCOORR II CCOOSSTTUUMM

 • DDEECCOORR II CCOOSSTTUUMM

  Orice om, pe orice treapt~ de civiliza]ie, este un

  creator, uneori f~r~ s~-[i dea seama, \ntr-un

  domeniu pasionant: propria imagine. De la

  tatuaj la alegerea unei cravate, procesul de

  crea]ie este acela[i: fiecare \ncearc~ prin hainele

  sale, prin amploare, ritm, culoare [i celelalte

  mijloace de expresie plastic~, s~-[i modeleze o

  \nf~]i[are ct mai apropiat~ de idealul pe care

  dore[te s~-l reprezinte \n via]~, corectndu-[i

  eventual imperfec]iunile. Dup~ cum sculptura

  nu poate exista dect cioplit~ \n lemn sau \n

  piatr~ sau turnat~ \n bronz, iar pictura prinde

  fiin]~ \n culoare, \n domeniul costumului haina

  face pe om, cum a remarcat de mult

  \n]elepciunea popular~.

  Lucrarea de fa]~ \ncearc~ s~ priveasc~ imaginea

  uman~ din alt punct de vedere dect cel

  cotidian, atr~gnd aten]ia cuvenit~ asupra

  aspectului artistic al crea]iei vestimentare,

  realizat~ prin mijloace plastice specifice. (Am

  \ncercat un studiu sistematic al aplic~rii acestora,

  \n Arta pe om, Editura Compania, 2001.)

  Ne propunem \n acela[i timp s~ prezent~m

  costumul nu izolat, rupt de ambian]a general~

  \n care s-a n~scut, ci integrat stilului din care

  face parte, [i pe care \l ilustreaz~ la fel de bine

  ca [i un monument, o pies~ de mobilier, un

  tablou sau o sculptur~.

  Vom parcurge pe scurt istoria artelor, a[eznd \n

  prim-plan costumul sau mai bine-zis chiar omul

  fiec~rei epoci, a[a cum s-a \nf~]i[at acesta pe sine,

  recrendu-se prin \mbr~c~minte, a doua piele

  \n acord cu ambientul vie]ii sale al treilea \nveli[.

  Prin aceste straturi ocrotitoare [i totodat~

  expresive se produce o comunicare vizual~ cu

  semenii, uneori chiar mai direct~ [i mai

  conving~toare dect prin cuvinte.

  Ca [i arhitectura, mobilierul, ceramica, textilele

  etc. care laolalt~ alc~tuiesc cadrul vie]ii omului,

  costumul depinde de nevoile materiale [i

  spirituale ale societ~]ii, \n dezvoltarea ei istoric~.

  Suferind prin purtare o uzur~ mai rapid~,

  costumul se schimb~ cel mai repede, oglinde[te

  cel mai prompt ne\ncetata evolu]ie a civiliza]iei.

  La fel cu toate celelalte obiecte de art~,

  costumul are o func]ie practic~, o func]ie de

  comunicare [i una estetic~.

  Practic, \mbr~c~mintea r~spunde nevoii de

  ap~rare a corpului de intemperii (prin purtarea

  bl~nurilor, impermeabilelor etc.). Dar chiar \n

  ]inuturile calde, vestimenta]ia redus~ la

  minimum nu lipse[te. n acest caz,

  ne\ndeplinind un rol practic, s-a invocat ca

  motiv pudoarea, o no]iune al c~rei \n]eles a

  variat \ns~ foarte mult \n timp [i spa]iu (istoric [i

  geografic). Rezultat al prejudec~]ilor impuse de

  clasa dominant~, morala a condamnat de

  fiecare dat~ dezvelirea acelor p~r]i ale corpului

  care erau acoperite c

View more