acuta 1137

of 48 /48
1 CUTA Medicinersprøjten ACUTA Uge 13 - 2012 - 44. årgang A CUTA 1137

Upload: acuta-medicinerblad

Post on 06-Mar-2016

238 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Påskenummeret af Acuta - bragt lige til din facebook:-)

TRANSCRIPT

Page 1: ACUTA 1137

1

A C U TAM

edic

iner

sprø

jten

AC

UTA

U

ge 1

3 -

2012

- 4

4. å

rgan

g

ACUTA1137

Page 2: ACUTA 1137

2

A C U TA GuidelinesACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuder ende, Århus

Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus

Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor

ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

Hent dit Acutai standere du finder i:

Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage

Victor Albeck Bygningen: “Hall’en” og pausearealet

Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium

Anatomisk Institut: Vandrehallen

Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B

Århus Sygehus Nørrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium

Århus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hæmatologisk)

Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

Retningslinjer for indlæg· Skal have interesse for en større del af læserne.

· Indlæg indsendt anonymt antages ikke.

· Indlæg skal helst indleveres i digital form pr. email,

· Indlæg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat

eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

Priser· Artikler, læserbreve, kommentarer m.v. er gratis

· Annoncering efter læsemakker og salg af bøger er gratis.

· Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA.

· Annoncer med kommercielt islæt fra et medlem, der har særlig interesse

for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en

½ side og 200 kr for en hel side.

· Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospi-

taler o.lign. koster hhv. 600 kr for en ½ side, 1200 kr. for en hel side.

· Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshos-

pitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning.

· Øvrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr.

Deadline og redaktionDeadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmødet foregår umiddelbart

herefter på FADL, Nørre Allé 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at

deltage.

kontakt os

deadlines

redaktionen

FADL

Nørre Allé 32

8000 Århus C

Att.: ACUTA

INDLÆG:

[email protected]

SPØRGSMÅL:

[email protected]

HJEMMESIDE:

www.acuta.dk

1138 10/4 13/4

1139 24/4 27/4

1140 8/5 4/5 udko

mm

er

deadlin

e

numm

er

Stine Karlsen (ansv)

Mirela Dzeko

Oliver Sharpe

Jesper Kjær

Steffen Dam Nielsen

Sara Kim Witting

Nina Friss Bak

Page 3: ACUTA 1137

3

A C U TA Leder

Kære medicinstuderende, så er det igen blevet tid til et nyt Acuta.

Redaktionen er gået i forårs-mode og bringer i dette nummer en stor pindeis-test, som vi håber du kan bruge i den kommende sommertid. Forsommeren har været over landet i den sidste uge – er du også blevet solskoldet på næsen? Hvis ikke får du snart chancen igen. Husk D-vitamin er godt for kroppen, så tag bogen under armen og sæt dig ud i parken og læs et par timer næste gang solen viser sig – man risikerer at blive glad af det

Er du i tvivl om hvilket speciale, der passer til din personlighed, kan du tage vores udsøgte test og få et hint. Du kan også få et indblik i medicinen med 1800-tals briller på. I dette nummer folder psykiatrien sig ud. Artikler, arrangementer og anmeldelser– ja du kan få lidt af det hele.

Til sidst skal siges ”det er altid sjovt med lidt penishumor”

- God fornøjelse

Stine Karlsen

Page 4: ACUTA 1137

4

A C U TA Kalender

April

7. kl. 8-12 + 12-16TALERØRET foredrag

11. Kl. 19, LoungenSexekspressens månedsmøde

Kl. 19, Biokemi Aud 6Sommertutor infomøde

12. Kl. 17-19, frokoststuen institut for folkesundhedMR-møde

22. Kl. 10.15, INCUBA, SkejbySATS anæstesiologisk introkursus

23. KøbenhavnStudenterkonference om patientsikkerhed

26. Kl. 14.15-20.30, SøauditorierneForskningsorienteringsmøde og Forskerdating

28.-29. København, PanumPIT Tropemedicin weekendkursus

Maj

3. UniparkenKapsejlads

Kl. 19, LoungenSexekspressens månedsmøde

14. Kl. 17-19, Frokoststuen institut for folkesundhedMR-møde

19. Kl. 12, UniparkenUniparkløbet

Efter UniparkløbetAshipti-festen

August

20.-21. Psykiatrisk Summer School

Page 5: ACUTA 1137

5

A C U TA Opslagstavle

Page 6: ACUTA 1137

6

A C U TA Ispinde-test��������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�����������

��������!���"��������������������#��������������������������������$��%���������

&������"�'(������)�������*�����������������������������������������������+��������

,������"�-��������������������)�������.������������

���������������������"�/)����������*����������������0��������������������������������

1���������"�'������������������������������������

�������������������������� !���"�����������*����������������'�����������������2�'����������������������

&������"�3������)��(��������������4�����������������������

,������"�5�(�����*����������0������������������������

���������������������"�%���������������������������������*�����%6/�������������������

�����'�����������������������������������

1���������"�6�������������������*�������������2

!"�������� #$��"%&�'(�(�"%���')"��"������*�)��)�����'�&������"���������������������7��������������������)�����������������*�������������������������

%��������������������

,������"�%�����2�'������������������������������

���������������������"�7����������������������������,�����������������������������

1���������"�8������������������2�,��������������������������'�������������������

+"('����"'�����$�!���"�+���������������5���2�'�������3���������������������������������

&������"�0����������9����������)��

,������"�0����*�(���0����������������������

���������������������"�0���������������:����������������������������)�������0��������

�������������������������������������������

1���������"�8������������������

Page 7: ACUTA 1137

7

A C U TA Ispinde-test+"('���!�"���,��$�!���"�-�������2�8������������������������������

&������"�������3 �����������������������������������������+�������������*�*������

�����������

,������"�0������������'�;������������8�������)��������+����)�������������

���������������������"�5�����������������������������������4�����������2

1���������"�8�����������������

�-��'&".'���)"'(��/!���"�0������������8��������*����3��������������������������

&������"�<���������������������)����2�%���������������������������

,������"�0�������*�(�����������������������������������

���������������������"�0������������������������������%����)��������������������

1���������"�3���������

!&"��"('�������/!���"�-�������*�����������������������������������������*�����������,(*���������������

&������"�+����������������������������������(��������������(���������������8������������

�������������

,������"�,�)�����������-�������������������

���������������������"������������������������2�����������������������������������:�*��

:�������������(�����������'����������������!���=�%���=

1���������"�'����������������������2�0������������������������������������������������������

�0��)�����!���"�+���������+�����������������������

&������"�'���������������2�!�������������������0�������������*�������������%���������������

,������"�:���������*�(���0�����������������������������������*(������������,���������

��������

���������������������"�����������2�3����������������������������������������

1���������"����*���2�6��������������

Page 8: ACUTA 1137

8

A C U TA Medicinsk historie del II

!"#$%$&'()*$'+,-$")#".)//)!"#$%&!'()*+(,!+-..%+!(/!-$0))1/%!%#$%&+23&/+)%&!4&15/%&!6.-$0!%5*5-!%$!-**&0/!#&0!)7/%#0/%$+!)05/%!(/!$&0*1$1(5+&1/%!81+$(&1%9!:%55%!/05/!4%'7/%&!'1!(+!-*%5!#(&!)05*%$+!/&75+%&;!57&,%&%!4%+$%,$!"5/)05*;!8'(&#&0!'1!80&!#&%,+<0##%$!=!"#$%&'()"$*"+,-.'-/"*$-"+0,)'(01"2()"34/15652(1=!0#!7-8599'":$-;50<=">?@?="A?@?="#95(5629"3-$*'11$-"$*"B'(50$CD-5(2-/"+,-.'-/"2()"E'('-'29"@51'21'1="F'**'-1$("A')5629"#$99'.'9!>?!80&!'1!'1+$!(/+?!#?%$!*%$!8%)%!,%*@!A(/%5!%&!#&0!BCDE!(/!/%55%,!4%805*)15/%5!0#!#)%&%!#(&+<%))1/%!<1&-&/1+<%!$1)+$05*%F!0)$!#&0!5%*/&(%*%!5%/)%;!('%&!8%&51%&15/!$1)!0,2-$0$1(5%&!0#!*1'%&+%!)%,,%&9!!G#$%!,%*!27*0/(/1+<%!$%/515/%&9!!A(/%5!%&!HIH!+1*%&!)05/!(/!15*%8()*%&!BJK!1))-+$&0$1(5%&;!+?!*%&!%&!1<<%!(#&%$!,05/%!+1*%&!2?!*%!%5<%)$%!15*/&%4+!#(&+<%))1/%!2&(4)%,+$1))15/%&9!L1)!/%5/7)*!/?&!*%5!,%/%$!*1&%<$%!$1)!'7&<+@!M'0*!*%5!,05/)%&!1!(,#05/;!80&!*%5!1!805*)%<&0#$9!:%5!+<7&%&!)1/%!$1)!4%5%$!(,!,05!+?!,?!+1/%9!!!:%&!%&!,05/%!,15*%'7&*1/%!20++0/%&;!(/!'1!80&;!50$-&)1/'1+;!#-5*%$!%$!20&!/-)*<(&59!N05!4%,7&<%&!8-&$1/$;!0$!4(/%5!%&!#(&#0$$%$!1!057+$%+1()(/1%5+!$1*)1/%!?&F!*%&!4%*3'%+!,%*!OIG;!#(&+<%))1/%!#(&,%&!#(&!%$8%&!(/!50$-&)1/'1+!<)(&(#(&,9!P<<%!1!+1/!+%)'!+?!('%&&0+<%5*%;!,%5!8'1+!,05!+<-))%!<(,,%!$1)!0$!0*,151+$&%&%!%5!('%&*(+1+!Q8'1)<%$!,05!,?!#(&,(*%!+<%$%!,%*!R7'5%!,%))%,&-,;!5?&!0*,151+$&0$1(5+,%$(*%5!'0&!%5!'7*%$!<)-*S;!%&!:&9!M(&T1$U!<)0&!,%*!#3)/%5*%!&?*;!*%&!'1))%!/3&%!+%)'!*%5!,%+$!87&*%*%!50&<(,05%&!#)('V!!!G!"#$%&"'()*+'#*#$)&'#"(,*-(".-&"'(*"(*%-)$)*'+*$/&#$.$*)0(%'1$H"I'%$8'"04'"&599$;"*-$%"J'('204"04'"&205'(0K1"4'2)="1'5<'"04'"0$(.,'";504"04'"*$-6'&1"2()")-2;"50"*$-;2-)L"6$%&-'11"04'"10'-(,%"*$-65J9/="299$;5(."04'"64'10"$*"50"$;("'92105650/"0$"'M&2()L")$"($0";250"*$-"04'"-'1&5-205$("0$"6'21'"J'*$-'")$5(."0451?"!0"04'"12%'"05%'"9'0"$('"$*"04'"2115102(01"2)%5(510'-"2"4/&$)'-%56"5(N'605$(1"$*"*5*0''("%5(5%1"O.0!W9D!,X!Y!&%*9S"$*"05(60,-'"$*")5.502951?"P*"04'"1/%&0$%1"$*"4'2-0"*259,-'"6$(05(,'=".58'"2($04'-"4/&$)'-%56"$*"2Q,2"2%%$(52="R"%5(5%L";451S'/="TU"%5(5%?"P*"04'-'"J'"1/%&0$%1"$*"*259,-'"$*"-'1&5-205$(="2)%5(510'-"4/&$)'-%56299/"VWVX"$*"2".-25("$*"20-$&52"O.09!E9WZ!,/!Y!&%*Y?Z""!!!!!!!!!!!!!!!

Page 9: ACUTA 1137

9

A C U TA Medicinsk historie del II

"$!05*%$!+275*%5*%!<021$%);!%&!0#+51$$%$!(,!4%805*)15/!0#!-&%$8&0[+$&1<$-&9!\3&+$!,3*%+!,05!0#!*%$$%!41))%*%;!*%&!'1+%&!#(&+<%))1/%!15+$&-,%5$%&!$1)!*1)0$0$1(5!0#!-&15&3&%$V!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!:%&%#$%&!#3)/%&!%5!,0)%5*%!4%+<&1'%)+%!0#!4&-/%5!0#!'1+$%!15+$&-,%5$%&9!G/!#(&!0$!*%$!1<<%!+<-))%!'7&%!+)%,$!5(<;!0#+)-$$%&!805!,%*!*%55%!2%&)%V!!=[9'60-$9/151"\">/"0451"%'04$)"2("200'%&0"51"%2)'"0$"6,-'"04'"10-560,-'"J/"%'2(1"$*"'9'60-5650/?"]$-"0451"&,-&$1'"2(",-'04-29"'9'60-$)'"51"J-$,.40"5(0$"5%%')520'"6$(0260";504"04'"10-560,-'?"P*"2(/".$$)"51")'-58')"*-$%"0451"%$)'"$*"0-'20%'(0"50"51"),'"0$"04'"6$(05(,29")5920205$("&-$),6')"J/"04'"'9'60-$)'?"^451"$&'-205$("51"*-'Q,'(09/"*$99$;')"J/"1,64"6$%&956205$(1"21",-'04-5051="&-$10205051="'&5)5)/%5051="2()"2**'605$("$*"04'"J92))'-?"!*0'-".585(."'9'60-$9/151"2"*25-"0-529="04'";-50'-"51"$*"04'"$&5(5$("0420"50"14$,9)"($0"J'"'%&9$/')?"":%$!%&!'1!80,;!8%&!2?!6.-$0;!,%/%$!$0<5%,,%)1/%!#(&;!(/!8%&,%*!$0<<%&!'1!0#!#(&!*%55%!/05/9!!

[!>$%##%5!K9!>%,%+$%&!

Page 10: ACUTA 1137

10

A C U TA Natlig erektion

!"#$%&'()(*#%+,'-'(,'+./001'

!

"#!$%&!'(#!)#*(+),(&(!-.$!(/!01.,.2-)$)3.#4!%$!5($!,63/(!&(/!75($!+%8/89&(8!!"#$#:;!

<(8!')84!*,)#&/!-)#$(!.#/(8(33)#/(!.#&,6$4!(#!=8(>%8/)$(=!%-!#)/,.$!(8(?/.%#!%$!

&(#3!@83)$(8;!!A$!5($!*,('4!3%-!-(&.B.#3/C&(8(#&(!%$!-)#&4!#)/C8,.$'.3!$8(*(/D!

E%C8#),.3/(8#(!7,)&!%3!*)8(!?),&(!&(-!&(/:!1)'&(!.#/(8'.(F(/!3(G%,%$!7%$!

(?3>(8/!.!?68,.$1(&:!H)5!I.3-)##4!&(8!,('(8(&(!+J,$(#&(!+%8?,)8.#$K!

!

CHILI: Hej Maj – hvorfor vågner fyre ofte med morgenjern på?

MAJ: Fordi blodet i løbet af natten cirkulerer rundt i kroppen – og sørme også

ud i pikken – for at holde kroppen varm. Faktisk har fyre det 3-5 gange om

natten, men de opdager det kun, når de vågner.

L(!3@;!M%8!)/!1%,&(!?8%>>(#!')8-;!N-.&&(,*)8/!,9&(8!&(/!&C-/!%$!+%8?(8/4!-(#!

,)&!%3!#C4!+%8&%-3+8.(!3%-!'.!(84!$@!3(-.2'.&(#3?)*(,.$/!/.,!'68?3;!!!

!

"#!3?.-#.#$!)+!O1%)&(3!P!Q(,,!7O%)&!/%!R(,,S:!$.'(8!.#/(/!8(3C,/)/4!%$!1'.3!-)#!

3J$(8!(+/(8!#)/,.$!(8(?/.%#!>@!TC*H(&4!(#&(8!-)#!-(&!-)#$(!-68?(,.$(!%$!

-93/.3?(!)8/.?,(8U!!&(!+,(3/(!)+!&(-!.??(!#%$(#!-)#!1)8!,93/!/.,!)/!,63(!-(8(!(#&!

)*3/8)B/!>@;!!

<(/!?)#!>@!.#$(#!-@&(!)#*(+),(34!-(#!5(8(3!C#&(8/($#(&(!$(##(-$.?!.!

'.&(#3?)*(#3!/5(#(3/(!(#!,)#$!86??(!)+!)8/.?,(8#(!%$!+)#&/!.!E%C8#),!%+!

"#&%B8.#%,%$9!+J,$(#&(!+%8?,)8.#$K!!

!

!

!

Page 11: ACUTA 1137

11

A C U TA Natlig erektion

= The neurophysiological basis of NPT (nocturnal penile tumescence – red.)

is still disputed, but one plausible explanation is that REM sleep is associated

with a ‘switching off’ of the noradrenergic cells in the locus coeruleus (l.c.)

(Parmeggiana & Morrison 1990) which, via their spinal projections, are

probably associated with inhibitory tone in the penis. Thus, the reduction of

inhibitory tone during REM permits what can be called ‘excitatory tone’ to

be expressed as erection. NPT is clearly impaired in hypogonadal men, and

restored to normal with testosterone replacement. The l.c. has testosterone

receptors (Parmeggiana & Morrison 1990), and this putative ‘excitatory

tone’ can be regarded as testosterone dependent.”1

!

L@&)#D!!

H(#!&(8!(8!.??(!(#.$1(&!.!,.//(8)/C8(#4!+%83/@3;!L@!01.,.V3!+%8?,)8.#$!(8!3/)&.$!.!

3>.,;!H@3?(!3(G%,%$(#!1)'&(!(#!C#&(83J$(,3(4!5($!.??(!?C##(!+.#&(S!!

L@!5($!$.?!&.8(?/(!/.,!?.,&(#4!3%-!(#1'(8!5%C8#),.3/!5%!),/.&!*J8!$J8(4!%$!8.#$(&(!/.,!

H)54!3%-4!9&(83/!'(#,.$/4!+%8/),/(!)/!1'.3!&(8!')8!/),(!%-!(/!,6$(+)$,.$/!3>J8$3-@,4!

3J$/(!1C#!(#/(#!>@!#(/&%?/%8;&?!(,,(8!8.#$(&(!/.,!(#!,6$(;!W)&!%3!$6//(!>@4!)/!&(/!

.??(!')8!/.,+6,&(/!1(8;!",,(834!+%8/),/(!1C#4!3J$/(!1C#!>@!X%%$,(4!>@!)-(8.?)#3?4!

+%8!&(!')8!/./!,)#$/!+8(--(!>@!&(/!3(G%,%$.3?(!+(,/;!L(,'%-!&(8!5%!')8!-($(/!3?.&/!

>@!.#/(8#(//(/;!!

!

L@!3?C,,(!&(/!'.3/!'68(!)+$5%8/;!A$!1'.3!&(/!(8!&(#!3,)$3!?.,&(?8./.?!01.,.!$J8!*8C$!

)+4!?)#!&(/!.??(!C#&8(4!)/!*,)&(/!(8!$@(/!#(&(#%-!%$!15(-D!!!

2L/(++(#!Y;!3(-(3/(8!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Z!E;!Q)#B8%+/!2!L/)8,.#$!O('.(F3![!\1(!"#&%B8.#%,%$.!%+!L(GC),!]8%C3),;!E%C8#),!%+!"#&%B8.#%,%$9!

Page 12: ACUTA 1137

12

A C U TA Antacida

Antacida

!"#$%&'"%&"()'"*+()",)-$"./"()00)"(%*1")$"$)&234)0"%&5267'1"+*"()$")$"#30"*26()28*)"

5)96$#080*)$":-,&;"0)()07'/)0()<;"

¥ =%0'%7'87#"7+27#807,)-$"

¥ >?+#+2%()"&$%"@)(8A80)$2%()0"

¥ BA3'%7"/$28*)"87C')7'D"

¥ E)087?39+$"

¥ FG7)"%&')0)$"

¥ H870)GC9378#"

¥ I3$?%0"J"

¥ K+27#+2()()"067)$"

¥ J$%,8()"9%,)$"

¥ L2"'82"$)(%#'8+079M()'"

¥ E8NN%"9)("7%2%'"./"O"+*"9%7)$"%&"($)7780*"

¥ P?+9%7"Q)298*D"

¥ E/7#)":()'")$"%2'7/"()0"*2%()7')"?M-'8("9)("()"7M()7')"#G2280*)C.G0'<"

""

Page 13: ACUTA 1137

13

A C U TALægetesten Hvad siger dine daglige handlinger om den lægetype, du bliver i fremtiden? 1. Du kommer cyklende om morgenen og ser, at lyset skifter til rødt, så du.. a) ..kigger dig lige hurtigt for og kører så. b) ..stopper med hvinende bremser! c) ..Var der rødt lys? 2. Du stiller dine ting ved en læseplads, går på toilettet og da du kommer tilbage, sidder der en anden på din plads. Hvad gør du? a) Jeg går direkte hen til vedkommende og kræver min plads tilbage. b) Jeg kigger forvirret på vedkommende, rømmer mig og informerer vedkommende om fejlen. c) Jeg kommer i tanker om, at jeg har glemt min kaffekop ude i køkkenet.

3. Du ser en ældre herre sammensunket på en bænk i uni-parken, så du.. a) ..løber hen til manden, lægger ham ned på bænken og går straks i gang med at udføre hjerte-lungeredning. b) ..skynder dig hen til manden, konstaterer at han bare var døset hen, men insisterer alligevel på at følge ham hele vejen hjem til Lystrup. c) ..skynder dig hen til manden, konstaterer at han bare var døset hen og ender med at sidde og snakke om fugle i en time. 4. Du sidder til forelæsning og tjekker Facebook, da forelæseren stiller dig et spørgsmål, så du..

a) ..giver et fantasifuldt, men nok ikke strengt teoretisk korrekt svar. b) ..giver ordret det svar, der står i Medicinsk Kompendium. c) ..beder forelæseren gentage spørgsmålet og svarer så på noget andet, du rent faktisk ved noget om.

5. Du har glemt din mors fødselsdag, så da din far ringer og spørger, hvor du bliver af, siger du.. a) ..at du ikke havde glemt det, men er midt i en kæmpe operation på sygehuset. b) ..at du sidder i bussen – for selvfølgelig har du da ikke glemt det! c) ..at du vist er kommet til at aftale fodbold med drengene, så kan fødselsdagen ikke flyttes til en anden dato? 6. Du står i køkkenet og opdager, at du har glemt at købe løg. Hvad gør du? a) Jeg improviserer mig ud af sagen med nogle eksotiske krydderier. b) Jeg løber hurtigt ned i supermarkedet – ellers kommer det jo ikke til at passe med opskriften. c) Jeg bruger ingen opskrift, så det generer mig ikke. 7. Din kæreste sidder og stortuder, fordi hendes hund er blevet kørt over. Hvad gør du? a) Jeg stormer ned i kiosken og køber Kleenex, Marabou og en film med Richard Gere. b) Jeg går straks ud og køber hende en ny af samme race. c) Jeg vidste ikke, at hun havde en hund, men jeg holder hende i hånden og spørger, hvordan tabet får hende til at føle.

Lægetesten

Page 14: ACUTA 1137

14

A C U TAResultater Flest a’er = Actionman/woman Du kommer til at arbejde i et miljø præget af action og handlekraft, for eksempel som anæstesiolog, thorax-kirurg eller obstetriker. Du er lynsnar, når det kommer til at igangsætte en behandling, og du formår i den grad at tage en beslutning, når alle andre tøver. Dit potentielle problem ligger i, at du ikke altid når at fordybe dig ordentligt i tingene. Godt råd: Tag en pause og tænk efter en ekstra gang. Flest b’er = Den grundige Du kommer til at arbejde i et speciale, der værdsætter din evne til at sætte dig grundigt ind i tingene, før du kommer med en udtalelse, for eksempel hæmatologi eller infektionsmedicin. Du forstår at danne dig et overblik, og du kan anvende din viden som baggrund for dine handlinger. Til tider skal du dog passe på ikke at blive for firkantet. Nogle ting kan ikke læses i bøger, og nogle gange kan man ikke nå at tænke over problemstillingen i flere timer. Godt råd: Forsøg at tænke mere kreativt. Flest c’er = Den distræte Du kommer til at arbejde inden for områder, der er meget specialiserede, hvilket også gør, at man kan miste lidt af forbindelsen med verden uden omkring. Det kunne for eksempel være psykiatri eller radiologi. Du er rigtig god til den fastlagte opgave, du har, og dine kollegaer ser dig som ekspert på dit område. Men når det kommer til det mere almene, halter du lidt bagefter, for du er til tider så distræt, at du kunne blive væk i kaffestuen. Godt råd: Forsøg at fokusere på andre ting end lige dit speciale.

Lægetesten

Page 15: ACUTA 1137

15

A C U TA Acuta spotter

Pudsigt logo Nogen der kan se en lighed?

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Page 16: ACUTA 1137

16

A C U TA Acuta anmelder

Psykiatri for ”dummies”

!

"#$!%&!'(%!)$!*+''),!-#!.)%!(%.)%!/(01.)0!(2!3,&.4),5!34..)$!'(%!,4,!,40!&%.)$143%4%6)%!+6!

2+$)3,400)$!346!/1+$.(%!'(%!3)01!1400)!2$)'3,#!4!.)%!2$)'0(6,)!34,&(,4+%5!')%3!'(%!607.)$!346!

,40!3)01!(,!*+'')!&.!4!.)%!14$*)046)!1)$.)%8!9)%!.(!.)$!)$!')6),!(,!07$)!)%.%&!4%.)%!'(%!3*(0!

,40!(,!:;(00!,/)!3/+,3:!42<$,!*4,,)05!*(%!'(%!046)!3#!6+.,!=$&6)!,4.)%!-#!(,!=041)!*0+6)$)8!>),!*(%!

'(%!6<$)!-#!'(%6)!'#.)$5!=0(%.,!(%.),!1).!(,!,(6)!4'+.!%+60)!(2!.)!'(%6)!,40=&.!.)!'(%6)!

3,&.)%,)$2+$)%4%6)$!/($!(,!,40=?.)8!>),,)!6@+$.)!&%.)$,)6%).)!3#!1).!(,!,(6)!,40!),!2+$).$(6!

($$(%6)$),!(2!A3?*4(,$43*!B)03*(=!2+$!9).4;4%3,&.)$)%.)!CAB9D!').!,4,0)%!:A3?*4(,$4!2+$!

.&''4)3E8!"&!3*(0!.),!346)35!(,!'4%)!-3?*4(,$43*)!)$2($4%6)$!)$!=),?.)046,!&%.)$!

6)%%)'3%4,,),5!3#!.),,)!1($!),!,40,$7%6,!4%.30(68!!

!

F+$).$(6),!=0)1!/+0.,!(2!

-3?*4(,)$!G0(&3!F43;/)$!4!.),!=0#!

(&.4,+$4&'!4!HIJ!-#!)%!,4$3.(6!

)2,)$'4..(68!H).!(%*+'3,)%!4!

(&.4,+$4),5!'#!@)6!346)5!(,!@)6!

=0)1!+1)$$(3*),!+1)$!(,!3#!'(%6)!

(%.$)!/(1.)!1(06,!(,!,$+--)!+-!

.)%%)!(2,)%!K!(&.4,+$4),!1($!

-$+-2?0.,L!9#3*)!.),!1($!0<2,),!

+'!3(%.M4;/3!+6!3+.(1(%.!

)2,)$2<06)%.)!.)$!6@+$.)!.),N!O!

/1)$,!2(0.!2(%.,!(00)!.)!

2$)''<.,)!34..)-0(.3)$!-#!6&01),5!4!14%.&)3*($')!+318!+6!2+$).$(63/+0.)$)%!64*!4!6(%68!P40!(,!

3,($,)!').!2+$,(0,)!G0(&3!F43;/)$!+'!.),!(,!17$)!-3?*4(,)$!+6!/1+$.(%!'(%!=041)$!3+'!/('8!

>)$)2,)$!2$)'0(6.)!/(%!04.,!2+$3*)0046)!;(3)3!').!4=0(%.).)!/43,+$4)$!+'!)6%)!)$2($4%6)$8!Q)$!

1($!.)$!'&046/).!2+$!*+'')%,($)$!+6!3-<$63'#0!2$(!-&=04*&'5!/140*),!.)$!+63#!1($!),!-($!(28!

B,)'%4%6)%!1($!-$76),!(2!%?36)$$46/).!+6!2(6046/).!K!3#!2+0*!1($!%+*!4**)!*+''),!*&%!2+$!(,!

2#!3(%.M4;/3!(0046)1)08!Q)$!/(1.)!.),!'#3*)!17$),!$($,!').!,4.!,40!(,!.43*&,)$)!04.,8!FR!3?%)3!

Page 17: ACUTA 1137

17

A C U TA Acuta anmelder

@)6!(,!),!3-<$63'#0!+'!=$&6!(2!,1(%6!=0)1!6)%%)'6#),!2+$!/&$,46,5!.(!)%!2$(!-&=04*&'!')6),!

/&$,46,!2+$)30+6!=$&6!(2!,1(%6!+1)$2+$!)%!-(,4)%,!4!)%!;(3)8!Q)$!/(1.)!.),!17$),!$($,!').!)%!

&..?=%4%6!(2!/140*)!'&046/).)$!.)$!)$!(,!=)%?,,)!346!(2!4!-$)33).)!34,&(,4+%)$!4!-3?*4(,$4)%5!.(!

.),!%73,)%!14$*).)!1+0.3+',!(,!3-400)!:,1(%6S*+$,),:!').!.),!3('')8!!

F+$).$(63/+0.)$)%!1($!6+.!,40!(,!/+0.)!2+0*3!4%,)$)33)!-#!,$+.3!(2!(,!,)'-)$(,&$)%!3,)6!,40!

&(%).)!/<@.)$!4!.),!0400)!(&.4,+$4&'!4%.)%!-(&3)%8!>)$!1($!.+6!$#.!2+$!.),,)!').!*+0.)!

3+.(1(%.!4!-(&3)%8!>)%!(%.)%!/(01.)0!(2!2+$).$(6),!64*!/&$,46,!').!')$)!;(3)S=(3)$),!3%(*!

+6!*+'')%,($)$!2$(!-&=04*&'8!>),,)!=),<.!.)317$$)5!(,!.)$!4**)!=0)1!,4.!,40!(,!6)%%)'6#!

/1+$.(%!'(%!1&$.)$)$!+'!)%!-(,4)%,!)$!3&4;4.(08!>),,)!/(1.)!@)6!)00)$3!3),!2$)'!,408!9)%!(*5!

'(%!*(%!4**)!2#!.),!/)0)!-#!)%!(2,)%5!3)01+'!'(%!24*!$46,46!')6),8!>),!1($!(=3+0&,!)%!6+.!'#.)!

(,!=$&6)!)%!6(%3*)!(0'4%.)046!,4$3.(6!(2,)%!-#!K!+6!)%!6+.!3(%.M4;/!4!<1$46,8!T(%!1($',!

(%=)2(0)3!/143!'(%!3<6)$!04.,!3,4'&0(,4+%8!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

94$)0(!

Page 18: ACUTA 1137

18

A C U TA iPSYCH����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� ���!"#$������������������

������������������%&�����������������'������(���)��������%������

&��������������*������+,���������&��������������'������$���������������������

���!�������������������������������������������������������-�-������������������������

./0���������1���������������������������������2���������������������2��������

�����������*2���3��������������������*������*�)�������������������������������

��������������$����������%4!��%�+5%����6�%4!���������%4!�*2��/�7��������

���(��������������������8���������������������*��������������������������������������

��!,����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������9�����1����:%������+��������*2�

�����������;��������������<�=��$���5>�������:��������������������������*�������

���������������������������������;����������������������������*����������

��������(�����',��������������*��������������������������������%����������)����

���!�����*��)�����**��������������������2����������������*�����������������������

��������������������*���������������������2������������������������������)������

,��������2���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������?��������������������@�%1$1�����������

��*��������������5��*����������������<��������

���%������������������������������������,����������������������������������������

����%�������������������������������������������������������������*���������

Page 19: ACUTA 1137

19

A C U TA FADL støtte

§7

Der kan nu søges støtte samt underskudsdækning fra Fadl til medicinske studenter Foreninger og

andre almen nyttige formål.

Send en ansøgning med en beskrivelse af dit/jeres projekt og send det til [email protected]

Ansøgningsfristen er d. 30. april 2012

Du kan vores facebook side ”FADL Århus” og bliv opdateret når der kommer nye spændende nyheder og tilbud.

Page 20: ACUTA 1137

20

A C U TA PIT tropeweekend

Page 21: ACUTA 1137

21

A C U TA IMCC Uland!!

!

”Your health, our concern” – IMCC Ulands arbejde i Ghana

Af Silje Marie Meltvedt, udsendt med IMCC Uland i Ghana 2011-2012.

!"#$%&'()&*$#(&$+,--$./0)&$1$230)0$4/15(6$7(8$"9*($':%68*;$350&$8<6$064(7&(*$(8()*/18$%&$:<=$>(*$(6$'5?6*$0*$'506($@"6*$"8$8"&*$:<$&(*$':A68'#</B$9"6&1$064(7&(*$(6$C)$'*"6$'%::($09$0@*151*(*(6B$&(6$)?::($@0)$@"8('$)(&$*1/$9<$&?@@()&($'?*)1)8(6D$>(69"6$@0)$&(*$815($#()1)8$0*$ &E@@($ )(&$ "8$ '($ :<$ &($ ()@(/*($ 0@*151*(*(6B$ &(6$ *1/'0##()$ (6$ #(&$ *1/$ 0*$ ":9E/&($ +,--$./0)&'$A)'@(&($#</$1$230)0D$$$

!"!#$%&'!&%(#!)*+'%!+'&,!-&!".//!0)-1+2!3%$4'#&!5!67-1-!7-%!&5)!89)2(&151:!-&!;$%<'+%'!2=1+7'+2&5)2&-1+'1!5!'&!-;!)-1+'&2!1$%+)5:2&'!+52&%5#&'%>!?'&!'%!+'&,!@5!7@'%!+-:!-%<'4+'%!39!-&!$319!:'11'8!23-%%51:!8'+!+'1!)$#-)'!2=1+7'+2-+85152&%-&5$1!$:!2-8-%<'4+'%!39!#%*+2!$:!&@(%2!8'+!;$%2#'))5:'! )$#-)'!A6B'%>!.':'&!-;!-%<'4+'&!:9%!+'%;$%!=+!39!-&!3)-1)(::'!$:!#$$%+51'%'!51+2-&2'%! 51+'1!;$%!2=1+7'+>!?'&!<'&*+'%,!-&!@5!;$%!'#2'83')!;$%2C:'%!-&!2#-<'!;())'2!-#&5@5&'&'%!58'))'8!'1!%(##'!)$#-)'!A6B'%>!!!!

Malaria under solen D'1'2&!7-%!@5!$%:-152'%'&!'1!&%(151:!5!8-)-%5-$3)*2151:,!7@$%!)$#-)'!2=1+7'+2-%<'4+'%'!;%-!;$%2#'))5:'!A6B'%!+')&$:>!E%(151:'1!@-%!'&!)'+!5!'1!$3)*2151:2#-83-:1',!+'%!2#=))'!;51+'!2&'+!5!FG!)-1+2<*'%>! !H-83-:1'1!7-@+'!&5)!;$%89)!-&!$3)*2'!;$)#!$8,!7@$%+-1!8-1!<'+2&!<'2#*&&'%!25:!8$+!8-)-%5-,!$:!2$8!+'1!2&C%2&'!=+;$%+%51:!;$%!2=1+7'+'1,!5!+'11'!+')!-;!)-1+'&,!'%!8-)-%5-!'1!2*:+$8!+'%!'%!$:!!"#$!@(%'!5!;$#=2>!"85+)'%&5+!@52'%!+'&!25:!$:29,!-&!+'%!'%!'1!+')!;$%2#'))5:'!;$%'2&5))51:'%!$8,!7@-+!+'%!'%!2#*)+!5!8-)-%5->! "!;)'%'!)-1+2<*'%!)*+'%!+'&,!-&!;$)#!39+%-:'%!25:!8-)-%5-!@'+!-&!2352'!#$)+!8-+!'))'%!@'+!-&!25++'!5!%';)'#25$1!-;!2$)'12!2&%9)'%>!I$%'2&5))51:'%!2$8!+522'!&*+'%!39,!-&!+'%!'%!'&!<'7$@!;$%!$3)*2151:>!?'1!3%58(%'!$3)*2151:2#-1-)!'%,!5!8-1:'!-;!+'!;4'%1&)5::'1+'!)-1+2<*'%,!;%-!8=1+!&5)!8=1+!$:!1'&$3!+'%;$%!'%!+'&!@5:&5:&!-&!&-:'!=+!$:!$3)*2'!$8!;$%'<*::')2'!$:!<'7-1+)51:!-;!2*:+$88'1>!

%&'()*+,#$-+.*'()*/'0/,)0%*,)*1+#0#*2,#$-+*3,)45/,6!*7'--'8*3#7#)9,:;,*7,$$,7*<')!",$$5=,*!(0;+,;!>#)-0,),*,)*/,0-)#$-*?*'=!@*<')*ABCC*D$#0;!*#)9,:;,8!

Page 22: ACUTA 1137

22

A C U TA IMCC Uland

Page 23: ACUTA 1137

23

A C U TA IMCC Uland!!

!

*

!

!

!

"#$!%&!'()*!*+'!#*!,-$.!/011!2'#3%)!&%).3%*.!45!3(*!)&3%6.%)4$78.9*!+!:6#3#;!

"#$$!%&'()!*"(+,-('+./('&!#,).0'&!$//1,-'+./(!$/22.++,,3!456,-!+/!7//1,-'(+,-8!4/2!9.&!9:-,!2,)!+.&!'+!;)'-<,=),!,+!(>+!4;()?,)41-/=,7+!.!),+!(/-)&.6,!@?'('!2,)!?,(<&.7!1A!;)4,(),&4,!4/22,-!BCDEF!

G;!<&.9,-!.!H5-4+,!/26'(6!,(!),&!'H!"#$$!%&'()4!)>('2.47,!1-/=,7+/14+'-+46-;11,F!G,!H-.9.&&.6,!.!6-;11,(!,-!'&&,-,),!6/)+!.!6'(68!2,(!9.!5(47,-!'+!.(9/&9,-,!1-/=,7+,+4!+/!H5-4+,!;)4,()+,!+.)&.6+!.!1-/0,44,(F!

IA-!1-/=,7+,+!6A-!.!&;H+,(!+.&!4/22,-!BCDE!<&.9,-!);!4'22,(!2,)!,(!'(),(!*),+!7'(!9:-,!).(!1'-+(,-3!;)4,()+!+.&!@?'('!.!DJ!2A(,),-F!!

<.*!=5$!%&!

o K-H'-.(6!2,)!'+!H/-2;&,-,!,+!<:-,)>6+.6+!;)9.7&.(641-/=,7+!2,)!H/7;4!1A!4;()?,)F!!o G;!<&.9,-!,(!),&!'H!,(!,(6'6,-,+!/6!4,-.54!/-6'(.4'+./(8!4/2!?'-!2'(6,!A-4!,-H'-.(6!2,)!

;)9.7&.(64'-<,=),!.!@?'('8!#'&.!/6!L/&.9.'F!o "(),(!;)4,(),&4,!HA-!);!,(!6-;().6!;))'((,&4,!.(),(!H/-!<&'()+!'(),+!7/(H&.7+&54(.(68!

1-/=,7+4+>-.(6!/6!6&/<'&!4;()?,)F!o DJ!2A(,),-4!;)4,(),&4,!+.&!),+!(/-)&.6,!@?'('!2,)!).:+!/6!'&&,!59-.6,!;)6.H+,-!):77,+F!!o "!@?'('!7/22,-!);!+.&!'+!&,),!1-/=,7+,+!.!+:+!4'2'-<,=),!2,)!-,1-:4,(+'(+,-!H-'!9/-,4!

1'-+(,-/-6'(.4'+./(!@?'('!$/'&.+./(!/H!I@MN4!.(!O,'&+?F!!

<+3!4$7=+'!

o G;!,-!,(6'6,-,+8!9,)?/&),(),8!?'-!6A1A2/)!/6!&>4+!+.&!'+!;)9.7&,!/6!'-<,=),!1A!,+!4;()?,)41-/=,7+!.!),+!(/-)&.6,!@?'('F!!

o G;!47'&!9:-,!4+;),-,(),!1A!4.)4+,!),&!'H!).(!;))'((,&4,F!!o P.!4,-!6,-(,8!'+!);!?'-Q!

o K(!4;()?,)4H'6&.6!1-/H.&F!!o K-H'-.(6!2,)!/-6'(.4'+/-.47!'-<,=),!.!G'(2'-7!,&&,-!.!;)&'(),+F!o K-H'-.(6!H-'!+.)&.6,-,!/1?/&)!.!,+!;&'()F!o @/),!')2.(.4+-'+.9,!7/21,+,(0,-F!

"#$$!%&'()!,-!,(!4+;),(+,-/-6'(.4'+./(!;(),-!"#$$8!4/2!<,4+A-!'H!0'F!ER!,(6'6,-,),!4+;),-,(),F!G,!H&,4+,!'H!/4!&:4,-!1A!,+!4;()?,)4H'6&.6+!4+;).,F!P.!?'-!.!5=,<&.77,+!;)4,()+,!.!@?'('8!#'&.!/6!L/&.9.'F!S&&,!"#$$!%&'()4!1-/=,7+,-!H5&6,-!),(!;)9.7&.(641/&.+.47,!)'64/-),(!/6!H.('(4.,-,4!'H!G'(.)'4!,(7,&+<,9.&&.(6F!!

G;!7'(!<&.9,!;)4,()+!2,)!).(!7:-,4+,8!9,(8!<-/-!,&&,-!454+,-F!T:4!2,-,!/2!9.&7A-!H/-!;)4,(),&4,8!/-6'(.4'+./(,(!/6!1-/=,7+,-(,!1A!?++1QUU.200;&'()F)7U/2V;&'()!!

S(456(.(64H-.4+Q!W-,)'6!),(!BXF!'1-.&!BCDBF!7&/77,(!DBFCCF!T:4!2,-,!/2!'(456(.(6,(4!;)H/-2(.(6!?,-Q!?++1QUU.200;&'()F)7U<&.9V;)4,()+!!

"#$!%&!)4>$?)@5'A!)5!$+3?!*+'!B#$+!">)*C0#%).3!DD!EF!EG!HI!.''.$!J33#!J#K(!LE!II!FD!ID!"#$$!%&'()F!O=,22,4.),Q!YYYF.200;&'()F)7!KV2'.&Q!;)+'6Z.200;&'()F)7!

Page 24: ACUTA 1137

24

A C U TA Legat

LÆGE JOHANNES BITSCH OG HUSTRU AGNES BITSCHS MINDELEGAT

Af legater uddeles årligt ca. 40 portioner af kr. 5.000 til medicinske studerende, der har opnået første del af lægevidenskabelig embedseksamen og som efter legatbestyrelsens skøn har dokumenteret et behov for økonomisk bistand.

Skema til ansøgning kan downloades fra www.lundelmersandager.dk (klik firmaet og derefter fonde) eller fås ved henvendelse til legatets administrator:

Advokat Hans Christoffersen, Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Evt. henvendelse kan rettes til Administrationscenter Health, Bente Pedersen, [email protected].

Legatansøgninger skal være indsendt til legatets administrator Advokat Hans Christoffersen, senest den 1. maj 2012

Page 25: ACUTA 1137

25

A C U TA ForskningsårForskningsårsstuderende søges!

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til et forskningsår med startdato ca. 1. september 2012. Projektet handler om antikoagulansbehandling (blodfortyndende medicin), der anvendes til behandling af en lang række sygdomme, herunder dyb venøs trombose, lungeemboli, atrieflimren, kunstige hjerteklapper mv. Den traditionelle behandling består af warfarin styret efter INR-målinger, som normalt varetages af praktiserende læger og sygehusambulatorier, men udvikling af små måleapparater har muliggjort, at patienten selv kan måle INR og dosere sin medicin – ligesom blodsukkermålinger for diabetespatienter.

Den foreløbige projekttitel er: Selvstyret oral antikoagulansbehandling: Kliniske resultater og prognostisk betydning af indikation, køn, alder ko-morbiditet og sociale faktorer.

Formålet med projektet er at opgøre og vurdere kvaliteten af selvstyret antikoagulansbehandling. På AK-centret på Aarhus Universitetshospital og på Trombosecenter Aalborg har man et meget stort patientmateriale, således at brugbare og relevante data kan indhentes ved dataudtræk. Data er således allerede indsamlet, men skal udtrækkes fra de 2 databaser (Aalborg og Aarhus). I kraft af det store patientmateriale vil der være mulighed for at afdække betydningen af køn, alder, ko-morbiditet, sociale faktorer samt indikationen for behandling. Data sammenholdes med kliniske data (død, tromboembolier, blødninger mv.), som udtrækkes fra Landspatientregisteret, hvorfra der også indhentes data på kontrol-patienter i traditionel (ikke-selvstyret) behandling.

Der vil være mulighed for at skrive minimum én artikel til et videnskabeligt tidsskrift, forventeligt flere. Der er skrevet en synopsis og lønmidler er tilvejebragt. Der vil være mulighed for hjælp til trækning af data og behandling af disse. Alle vejlederne er forskningsaktive og har solid erfaring med vejledning af bl.a. forskningsårs- og ph.d. studerende. Forskningserfaring og/eller erfaring med skriftlig formidling på engelsk eller en vis flair for statistik vil være idéelt, men er på ingen måde en nødvendighed.

Med venlig hilsen

Erik Lerkevang Grove, 1.reservelæge, ph.d. Kardiologisk afd. & Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital

Thomas Decker Christensen, Afdelingslæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd. T & Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital

Torben Bjerregaard Larsen, specialeansvarlig overlæge, lektor, ph.d. Trombosecenter Aalborg, Kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus & Thrombosis Research Unit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Hvis ovenstående har interesse, så send senest d. 30. april en kort motiveret ansøgning til: [email protected] , hvor du også kan henvende dig, såfremt du har supplerende spørgsmål.

Page 26: ACUTA 1137

26

A C U TA Forskningsvikariat

Page 27: ACUTA 1137

27

A C U TA Forskningsår

! ! !

"#$%&'(')%*$!+,-!./$+/$-!0,-(1/2!314##25!%,67,89,$!:;<:!

0#7(+,$,75!/&=78,-(1('%&!('7,$,%%,$,7!8,-(1('%7=-,$,'-,!8,-!8#-!6*!=->#$-$('),$!#)!9,'!(!'?%,'5!%@),%!7(2!>#$%&'(')%*$!+,-!./$+/$-!0,-(1/2!314##2!(!A#%7#'5!B3CD!"#$%&'(')%*$,7!>#$,)*$!(!/&=7/>-,2('),'!6*!A,74!E%$/,2!F,/1#',%%!0,-(1/2!G,'7,$5!4+#$!-=!+(2!92(+,!7(2&'H77,7!,'!+,2,7/92,$,7!>#$%&'(')%)$=66,D!I$=66,'!/-8('(%7$,$,$!<;J<:!>#$%&,22(),!%7=-(,$!%(-,2@9,'-,!#)!2,-,%!/>!K/74/'!ED!34/6($#5!-,$!+(2!+?$,!-('!/8,$(&/'%&,!+,L2,-,$D!"#$%&'(')%*$,7!9,%7*$!/>!<;!8*',-,$%!#64#2-!(!A#%7#'!#)!:!8*',-,$!6*!G,'7,$!>#$!C&=7>#$%&'(')5!C/$4=%!B'(+,$%(7,7%4#%6(7/2!='-,$!+,L2,-'(')!/>!6$#>,%%#$!(!/&=78,-(1('5!./'%!M($&,)//$-D!"#$+,'7,7!/>)/')!#8&$(')!<NO!:;<:D!

F,7!)#-,P!

F=!+(2!/$9,L-,!8,-!>$,8$/),'-,!&2('(&,$,!#)!+,$-,'%9,$@87,!>#$%&,$,!(!,7!/'-,$2,-,%!#)!=->#$-$,'-,!/$9,L-%8(2L@D!F=!+(2!4@%7,!-H$,9/$,!,$>/$('),$!#)!$,7=$',$,!7(2!F/'8/$&!8,-!,7!'H7!6,$%6,&7(+!6*!>#$%&'(')!#)!/&=78,-(1('5!-=!+(2!&='',!9$=),!(!$,%7,'!/>!-('!&/$$(,$,D!F,$!,$!-,%=-,'!$(),!8=2()4,-,$!7(2!/7!%7(>7,!9,&,'-7%&/9!8,-!A#%7#'!#)!#8,)'!QK,R!S#$&TD!.+(%!-=!)$(9,$!14/'1,'5!&/'!-,77,!#64#2-!)(+,!-()!('7,$'/7(#'/2,!>#$9('-,2%,$!%#8!/'-$,!92#7!-$@88,$!#8D!

F,7!/'-,7P!

F/!./$+/$-!,$!,7!%7,-!4+#$!,2(7,'!4H2-,%5!>#$+,'7,%!-,$!-,-(&,$,7!#)!8*2$,77,7!/$9,L-,!>$/!-('!%(-,D!U('),',!%,$+,$,%!(&&,!6*!,7!%@2+>/-!#)!-,$!,$!(&&,!7/2,!#8!,'!>,$(,!(!B3CD!F=!%&/2!&='',!%7/$7,!/$9,L-,7!8,-!>='-$/(%(')!#)!6$#7#&#2!/22,$,-,!(!>#$*$,7!:;<:D!

F=!,$P!

0('(8=8!6*!<;D!%,8,%7,$5!('7,$,%%,$,7!(!>#$%&'(')!#)!-,7!/&=78,-(1('%&,!#8$*-,!#)!4/$!8#-!6*!/7!6$@+,!&$?>7,$!8,-!,7!('7,$'/7(#'/27!>#$%&'(')%8(2L@D!V(),2,-,%!>#$+,'7,%!-,7!/7!-(',!,'),2%&&='-%&/9,$!,$!)#-,!#)!/7!-=!,$!(!%7/'-!7(2!/7!%(),!7(2!#)!>$/D!W#$,%!,$>/$(')!,$!/7!-,7!,'!>#$-,2!(&&,!/7!4/+,!>#$!8/'),!>#$62()7(),2%,$!(!F/'8/$&D!

W(!)2?-,$!#%!7(2!/7!4@$,!>$/!-()X!

Y*!+,)',!/>!./'%!M($&,)//$-!#)!K/74/'!34/6($#5!

Z=2(,!0/1&,'4/=,$!#)!K(1#2/L!F==%!

[+,'7=,22,!%6@$)%8*2!&/'!%7(22,%!7(2!K(1#2/L!6*5!'-==%\9(-81D4/$+/$-D,-=!

Page 28: ACUTA 1137

28

A C U TA Orienteringsmøde om forskning

Orienteringsmøde om studenterforskning

Den 26. april 2012, kl. 14.15 – ca. 16.00Jeppe Vontillius Auditoriet, lokale 310, bygning 1252, Søauditorierne

Er du medicin- eller odontologistuderende, og har du mod på at prøve dine forskningsevner af, så er studenterforskning noget for dig. Fakultetet har mange spændende projekter at byde på. På dette orienteringsmøde kommer vi omkring både formalia og dagligdagen.

Orienteringsmøde

14.15 Velkomst og gennemgang af formalia ved forskningsåret og MD/PhD-programmetved Lise Wogensen Bach, Prodekan, Ph.d. skoleleder.

14.30 Orientering om Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) og gennemgang af SMS’ hjemmeside.

14.40 Fra ide til projekt, hvordan kommer man i gang som studerende?

14.50 En nuværende forskningsårsstuderende

15.00 En tidligere forskningsårsstuderende

15.10 At være vejleder

15.30 Gæsteforelæser

15.50 Spørgsmål

Derefter Pause med kaffe/the og kage

Forskerdating

Kl. 16.30 – ca. 20.30

16.30 SMS overtager programmet med forskerdating, hvor der er mulighed for, at komme i kontakt med vejledere.

Den primære målgruppe for orienteringsmødet er medicinerne som afslutter bachelordelen op til start på forskningsåret, eller studerende på kandidatdelen, men alle er velkomne.

Page 29: ACUTA 1137

29

A C U TA Forskerdating

Hardu lyst til at begynde at forske, med ved ikke hvor ellerhvordan du skal starte? Leder du efter et forskningsår eller envejleder? Kunne du godt tænke dig at snuse lidt til hvad der rørersig i forskerverdenen? Så komog bliv inspireret!

Så kom til orienteringsmøde om studenterforskning og denefterfølgende Forskerdating. Begge dele er et samarbejdemellemDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Selskab forMedicinskStudenterforskning. Datingen ligger i umiddelbar forlængelse affakultetets orienteringsmøde.

Vi starter med en præsentation af en bred vifte af de fremmesteforskere fra Aarhus og Aalborg. Derefter vil man i afslappetstemning kunne snakkemed de enkelte forskere og høre omhvad de kan tilbyde!

1

Det er gratis at deltage, derserveres sandwich og detbliver uden tvivl spændendeog lærerigt.

På gensyn d. 26. april

Page 30: ACUTA 1137

30

A C U TA Uniparkløbsgruppen præsenterer

Page 31: ACUTA 1137

31

A C U TA Ashipti fest

Page 32: ACUTA 1137

32

A C U TA Sommertutor

Page 33: ACUTA 1137

33

A C U TA SATS

Page 34: ACUTA 1137

34

A C U TA Er du tosset med psyk?

Page 35: ACUTA 1137

35

A C U TA Skarpe hjerner

Læs mere på www.skarpehjerner.dk om:

- Fornem pris fra Danske Regioner til en skarp hjerne fra Århus

- Medicinstuderende til årsmøde i Dansk Psykiatrisk Selskab

- Mange studerende på psykiatriens kbu-stand den 13. marts

De heldige vindere af HJERNETESTEN blev: - Mads Johansen - Lea B. Licht - Julie Mackenhauer - Kristina Jensen - Line Holdgaard - Anna Odgaard - Andreas N. Glud - Gitte Sørensen - Sidsel Marie Pedersen - Christina Ekenberg

Vinderne modtager et signeret eksemplar af bogen ”Psykiske sygdomme og kroppen” af cheflæge Per Jørgensen.

Mød de skarpe hjerner på Facebook

Page 36: ACUTA 1137

36

A C U TA Psykiatrisk Årsmøde

Page 37: ACUTA 1137

37

A C U TA Psykiatrisk Årsmøde

Page 38: ACUTA 1137

38

A C U TA Psykiatrisk Årsmøde

Page 39: ACUTA 1137

39

A C U TA Studenterkonference

Page 40: ACUTA 1137

40

A C U TA Studiekontoret

I ønskes alle en rigtig god påskeferie.

Page 41: ACUTA 1137

41

A C U TA Perfektionist?

Kender du følelsen…?

..at du aldrig gør det godt nok? At du burde være bedre forberedt, selvom du har læst 10-12 timer dagligt flere uger op til eksamen? At din selvrespekt og omdømme afhænger af, hvordan andre vurderer, det du gør? At dine medstuderende er dygtigere end dig, selvom de bruger mindre tid og kræfter på studierne?

Hvis du kan nikke ja til flere af disse spørgsmål, er du måske én af de mange som stræber efter det perfekte, og kon-

stant sætter dig selv under et enormt pres – både fagligt og personligt.

Perfektionisme kan der gøres noget ved. Følgende er gode råd du selv kan prøve:

Sæt realistiske og opnåelige mål; basér dine mål på dine egne, og ikke andres, ønsker og behov. Når du har op-

nået et mål, så prøv engang imellem at sætte det næste mål lidt lavere end det, du lige har opnået.

Eksperimentér med dine mål for succes; I stedet for at styre efter 100% succes, så prøv at styre efter 90% eller

80%.

Kig bag den perfektionistiske overflade; spørg dig selv, hvad er jeg bange for? Hvad er det værste der kan ske

hvis jeg ikke opnår det perfekte?

Anerkend, at du kan lære en masse gennem fejltagelser; Lav ex. en liste over tidligere fejltagelser og overvej

om det egentlig gik så galt?

Undgå alt-eller-intet tænkning; lær at adskille opgaver med høj prioritet fra mindre vigtige opgaver.

Der er mange steder, man kan få hjælp: Studenterrådgivningen har stor erfaring med perfektionisme. Studenterpræsten

afholder kurset: ’Perfektionstrang og utilstrækkelighedsfølelse ’ og vi i studievejledningen har erfaring fra studerende

med lignende problemer. Du er altid velkommen.

Page 42: ACUTA 1137

42

A C U TA FADLs medlemsfordele

15% rabat hos BEAUTYCOS i April

Få fyldt skabene med super lækre og billige frisørprodukter

fra BEAUTYCOS. Butikken har alt fra mærker som

REDKEN, KERASTASE, PAUL MITCHELL og mange andre mærker.

Personalet står altid parat til at give en super service.

www. BEAUTYCOS. dk Nørregade 36 8000 Aarhus C

Der gives 15% ved forevisning af dit FADL-sticker

(med undtagelse af GHD glattejern og ID Hair voks)

du kan se mere på FADL's hjemmeside: http://www.fadl.dk/fadldk/om-fadl/aarhus-kredsforening/mfu/

Eller vores facebook side ”FADL Århus” og bliv opdateret når der kommer nye spændende tilbud.

Page 43: ACUTA 1137

43

A C U TA MedicinerladenForår i medicinerladen – læs, rejs og overspring.

Forår er jo kendetegnet ved heftig læsning og drømme om sommerferiens rejser. Vi vil gerne bakke op om begge dele i Medicinerladen.

April måneds tilbud til FADL-medlemmer er derfor et samarbejde med FADLs forlag, hvor det bliver lidt sjovere at købe forårets dyre bøger. Hvis du køber to FADL-titler, der minimum koster 500 kr. pr. stk, , får du Klinikbogen gratis.

Gælder det rejsedrømme, kan du som FADLmedlem altid købe Lonely Planets rejsebøger med 25 % rabat. Vi bestiller dog kun bøgerne hjem, hvis du forudbetaler, og der er ikke returret.

Trænger du til en god overspringshandling midt i læsningen, er et godt tip: Gå i Medicinerladen ! Benyt vores forsøgsordning, hvor FADLmedlemmer også får rabat på instrumenter. Navnlig på stetoskoper kan du gøre en god handel.

Page 44: ACUTA 1137

44

A C U TA Mentor

AARHUS UNIVERSITET

Leder du efter et fagligt relevant studiejob til en rigtig god løn? Så bliv faglig mentor for en studerende på 1. semester fra medicin med behov for særlig studiestøtte

I foråret 2012 søger Rådgivnings- og støttecentret en faglig mentor til en studerende på 1. semester fra medicin. Den faglige mentors opgave er at give faglig sparring til den studerende i fagene videnskabsteori og medicinsk filosofi samt anatomi. En medstuderende med gode faglige såvel som pædagogiske evner vil blive foretrukket. Støtteforløbet består i dette semester som udgangspunkt af 20 timers møder mellem den faglige mentor og den studerende og 5 timers forbe-redelse dvs. i alt 25 arbejdstimer. Der kan efterfølgende blive tale om genansættelse over de kommende semestre. Der ydes derudover lønnet supervision til den faglige mentor via Rådgivnings- og støttecentret. Lønnen ydes efter gældende overenskomst med Finansministeriet for studenterundervisere (for studerende 200,82kr pr. time, for færdige kandidater 226,95kr pr. time) Henvendelse: Send en mail med oplysninger om dine erfaringer, kvali-fikationer, motivation samt karakterudskrift til [email protected] og [email protected]. Mærk ansøgningen ”medicinstuderende på 1. seme-ster.”Ansøgere opfordres til at besøge Rådgivnings- og støttecentrets hjemmeside, inden der søges: www.dpu.dk/rsc. Ansøgningsfrist: 2. april kl. 12.00 (ansøgninger vil blive behandlet lø-bende)

Louise Palmgreen Rådgivnings- og Støttecentret

Aarhus Universitet Willemoesgade 15

8200 Århus N Tlf. 87 16 27 03

E-mail: [email protected]

Page 45: ACUTA 1137

45

A C U TA Mentor

AARHUS UNIVERSITET

Leder du efter et fagligt relevant studiejob til en rigtig god løn? Så bliv faglig mentor for en studerende på 4. semester fra medicin med behov for særlig studiestøtte

I foråret 2012 søger Rådgivnings- og støttecentret en faglig mentor til en studerende på 4. semester fra medicin. Den faglige mentors opgave er at give faglig sparring til den studerende i fagene biokemi, fysiologi samt sundhedspsykologi. En medstuderende med gode faglige såvel som pædagogiske evner vil blive foretrukket. Støtteforløbet består i dette semester som udgangspunkt af 20 timers møder mellem den faglige mentor og den studerende og 5 timers forbe-redelse dvs. i alt 25 arbejdstimer. Der kan efterfølgende blive tale om genansættelse over de kommende semestre. Der ydes derudover lønnet supervision til den faglige mentor via Rådgivnings- og støttecentret. Lønnen ydes efter gældende overenskomst med Finansministeriet for studenterundervisere (for studerende 200,82kr pr. time, for færdige kandidater 226,95kr pr. time) Henvendelse: Send en mail med oplysninger om dine erfaringer, kvali-fikationer, motivation samt karakterudskrift til [email protected] og [email protected]. Mærk ansøgningen ”medicinstuderende på 4. seme-ster.”Ansøgere opfordres til at besøge Rådgivnings- og støttecentrets hjemmeside, inden der søges: www.dpu.dk/rsc. Ansøgningsfrist: 2. april kl. 12.00 (ansøgninger vil blive behandlet lø-bende)

Louise Palmgreen Rådgivnings- og Støttecentret

Aarhus Universitet Willemoesgade 15

8200 Århus N Tlf. 87 16 27 03

E-mail: [email protected]

Page 46: ACUTA 1137

46

A C U TA Mentor

AARHUS UNIVERSITET

Leder du efter et fagligt relevant studiejob til en rigtig god løn? Så bliv faglig mentor for en studerende på 8. semester fra medicin med behov for særlig studiestøtte

I foråret 2012 søger Rådgivnings- og støttecentret en faglig mentor til en studerende på 8. semester fra medicin. Den faglige mentors opgave er at give faglig sparring til den studerende og hjælp til, at prioritere og forberede sig hensigtsmæssigt til undervisningen og til eksamen. En medstuderende med gode faglige såvel som pædagogiske evner vil blive foretrukket. Støtteforløbet består i dette semester som udgangspunkt af 20 timers møder mellem den faglige mentor og den studerende og 5 timers forbe-redelse dvs. i alt 25 arbejdstimer. Der kan efterfølgende blive tale om genansættelse over de kommende semestre. Der ydes derudover lønnet supervision til den faglige mentor via Rådgivnings- og støttecentret. Lønnen ydes efter gældende overenskomst med Finansministeriet for studenterundervisere (for studerende 200,82kr pr. time, for færdige kandidater 226,95kr pr. time) Henvendelse: Send en mail med oplysninger om dine erfaringer, kvali-fikationer, motivation samt karakterudskrift til [email protected] og [email protected]. Mærk ansøgningen ”medicinstuderende på 8. seme-ster.”Ansøgere opfordres til at besøge Rådgivnings- og støttecentrets hjemmeside, inden der søges: www.dpu.dk/rsc. Ansøgningsfrist: 2. april kl. 12.00 (ansøgninger vil blive behandlet lø-bende)

Louise Palmgreen Rådgivnings- og Støttecentret

Aarhus Universitet Willemoesgade 15

8200 Århus N Tlf. 87 16 27 03

E-mail: [email protected]

Page 47: ACUTA 1137

47

A C U TA Kontakt FADLKontakt til FADL FADL, Århus Kredsforening 86206229 Nørre Allé 32, 8000 Århus C [email protected] www.fadl.dk Træffetider: Mandag - torsdag: 08.30-16.00 Fredag: 08.30-14.00 Kursuskoordinator træffes efter [email protected] FADLs Vagtbureau, Århus A/S 86197800 Nørre allé 32, 8000 Århus C [email protected] www.fadl-vagt.dk Træffetider: Personligt alle hverdage 8.30-19.30

Telefonisk henvendelse fra vagttagere fortrinsvist mellem 8.30-19.30. Vagttelefonen er dog døgnåbent alle dage.

Direktør, Michael Dahl Kirkegaard 86197933 [email protected]

Lønkontoret 86197800 Træffetider: man-tirs-fre: 8.30-12.30, onsdag 8.30-16.30 Medicinskfaglig konsulent 86197800 [email protected] Sundhedsfaglig konsulent 86197800 [email protected] Medicinerladen 86197111 Nørre allé 32, 8000 Århus C [email protected] Hjemmeside: www.medicinerladen.dk Åbningstider: alle hverdage 9.00-16.30 Faglig sagsbehandler 35327479 Torben Conrad (Hovedforeningen) Panum instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N Mobil: 28757479 [email protected]

Page 48: ACUTA 1137

48

A C U TA