Actualització Cv. Jesús Ariza

Download Actualització Cv. Jesús Ariza

Post on 28-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aquesta s l'actualitzaci del currculum d'en Jess Ariza. Professor de cincies de ESO i Batxellerat.

TRANSCRIPT

<ul><li><p> dimarts, 22 / juny / 2010 </p><p>AAccccss aa iinnffoorrmmaaccii ppeerrssoonnaall DDaaddeess </p><p>CCoomm ccoonnttaaccttaarr </p><p>FFoorrmmaaccii aaccaaddmmiiccaa TTccnniiccaa </p><p>PPeeddaaggggiiccaa </p><p>EExxppeerriinncciiaa llaabboorraall IInnddssttrriiaa </p><p>DDooccnncciiaa </p><p>SSiittuuaaccii aaccttuuaall </p><p>PPootteenncciiaalliittaattss ddoocceennttss EESSOO </p><p>BBaattxxiilllleerraatt </p><p>FFoorrmmaaccii PPrrooffeessssiioonnaall </p><p>PPrroojjeecctteess ddee rreecceerrccaa </p><p>2009 </p><p>Jess Ariza Doctor en Cincies Qumiques CURRCULUM VITAE </p><p>2010 </p><p>Jess Ariza Doctor en Cincies Qumiques CURRCULUM VITAE </p></li><li><p>IINNFFOORRMMAACCII PPEERRSSOONNAALL TORNAR A LNDEX </p><p>DADES PERSONALS </p><p>Nom i Cognoms: Jess Ariza Aranda </p><p>Data Naixement: 31 dOctubre del 1.962. </p><p>Localitat i Codi Postal: Sant Adri de Bess 08930. Barcelona. </p><p>COM CONTACTAR </p><p>93 462 25 33 </p><p>657 21 23 01 </p><p>657 21 23 02 </p><p>jesus.ariza.ara@terra.es </p><p>jesus.ariza.ara@gmail.com </p><p>93 462 25 33 </p><p>657 21 23 01 </p><p>657 21 23 02 </p><p> TORNAR A LNDEX </p><p>Llicenciat en Cincies </p><p>Qumiques. </p><p>Doctor en Cincies Qumiques. </p><p>Ttol del CAP. </p><p>Catal nivell C (CNL). </p><p>Dilluns, 6 de Mar del 2000 </p><p>Unitat 1. El moviment. </p><p> Sistema de referencia. </p><p> r = rx + ry rz+</p><p>P </p><p>o </p><p>x </p><p>z </p><p>y </p></li><li><p> TORNAR A LNDEX </p><p>FFOORRMMAACCII AACCAADDMMIICCAA </p><p>FORMACI TCNICA </p><p>Inici dels estudis de Cincies Qumiques. </p><p>Departament de Qumiques de la Universitat </p><p>Autnoma de Barcelona. Bellaterra. Es </p><p>compagina amb la feina a lhostaleria per </p><p>finanar les despeses fins a 2n de carrera. </p><p>Finalitzaci de la carrera. Llicenciat en Cincies </p><p>Qumiques. TORNAR A LNDEX </p><p>Inici dels estudis de 3r cicle de Cincies </p><p>Qumiques (Qumica Orgnica). Departament de </p><p>Qumiques de la Universitat Autnoma de </p><p>Barcelona. Bellaterra. </p><p>Defensa de tesi doctoral Sntesi daminocids no protengens a partir de sucres. Doctor en Cincies Qumiques (Cum Laude). Unitat de Qumica Orgnica. Departament de Qumiques. Universitat Autnoma de Barcelona. </p><p>FORMACI PEDAGGICA </p><p>Inici del Curs dadaptaci pedaggica en la didctica de la fsica i la qumica. ICE Universitat Autnoma de Barcelona. Obtenci del ttol del CAP. ICE Universitat Autnoma de Barcelona. Curs desenvolupament de pgines web de centre. </p><p>Dimecres, 15 d octubre de 1980 . </p><p>Dijous , 25 de juny de 1986. </p><p>Dilluns, 8 de setembre de 1986. </p><p>Dimecres, 20 doctubre de 1993. </p><p>O OH</p><p>Dimarts, 24 doctubre de 2006. </p><p>Dimecres, 25 dabril de 2007. </p><p>Dijous, 1 de Juliol de 2010. </p></li><li><p>EEXXPPEERRIINNCCIIAA LLAABBOORRAALL TORNAR A LNDEX </p><p>INDSTRIA </p><p>Sntesi de noves molcules amb propietats a aromtiques. Conveni UAB-LUCTA SA. Collaborador amb beca. </p><p>Sntesi de noves molcules amb propietats dopaminrgiques. Conveni UAB-Zambon SA. Collaborador amb beca. </p><p>Laboratoris SALVAT SA. Laboratori de sntesi i desenvolupament qumic. Tcnic contractat en prctiques. </p><p>Laboratoris LASA SA. Laboratori de sntesi i desenvolupament qumic. Tcnic contractat. </p><p>Laboratoris IPSEN PHARMA SA. Beaufour-IPSEN </p><p>Group. Departament I+D+i. Unitat dimmunologia. </p><p> TORNAR A LNDEX </p><p>Dilluns, 7 de gener a dijous 2 de </p><p> maig de 1991. </p><p>Dijous , 2 de maig de 1991 a </p><p>dijous 2 de gener de 1992. </p><p>Dijous 2 de gener de 1992. a </p><p>dilluns 2 de gener de 1995. </p><p>Dilluns 1 de gener de 1996 a </p><p>dimecres 1 de gener de 1997. </p><p> Dimecres 1 de gener de 1997 a </p><p>divendres 20 doctubre de 2006. </p><p>+ Informaci </p></li><li><p>EEXXPPEERRIINNCCIIAA LLAABBOORRAALL TORNAR A LNDEX </p><p>DOCNCIA </p><p>Collegi Trbula. Professor de </p><p>Cincies a lESO. </p><p>Substituci per baixa maternal. </p><p>Collegi San Francisco. Professor de </p><p>Cincies a lESO. Substituci per baixa </p><p>maternal. </p><p>Collegi San Esteve (Gabrielistes Ripollet). Professor de </p><p>diverses matries a lESO. Substituci per baixa malaltia </p><p>com. </p><p>TORNAR A LNDEX </p><p>Dilluns 19 de mar a </p><p>dissabte 30 de juny de 2007. </p><p> Biologia i Geologia a 3r dESO. </p><p> Cincies de la Naturalesa a 2n dESO. </p><p> Refor matemtiques a 2n dESO. </p><p>Dimecres 16 de gener a </p><p>diumenge 22 de juny de 2008. </p><p> Fsica i Qumica a 4t dESO. </p><p> Cincies de la Naturalesa a 2n dESO. </p><p> Cincies de la Naturalesa a 1r dESO. </p><p> Refor matemtiques a 2n dESO. </p><p>Dijous 16 doctubre de2008 a </p><p>dijous 22 de gener de 2009. </p><p> Informtica 1r dESO. </p><p> Tecnologia 1r dESO. Informtica 2n dESO. </p><p> Tecnologia 2n dESO. </p><p> Refor Castell 1r dESO </p><p> Refor Castell 2n dESO </p><p>Dimarts 3 a dimarts 7 de febrer de 2009. </p><p> Biologia 3r dESO. </p><p> Fsica i Qumica 4t dESO. Cincies de la Naturalesa 2n dESO. </p><p> Tecnologia 4t dESO. </p><p>Escola Lope de Vega (Hospitalet). Professor </p><p>de diverses matries a lESO. Substituci per </p><p>perms paternitat. </p></li><li><p> TORNAR A LNDEX </p><p>Escola Filles del Bon Salvador (Sant Feliu de </p><p>Llobregat). Professor de diverses matries a lESO. </p><p>Substituci per baixa maternal. </p><p>Escola Filles del Bon Salvador (Sant Feliu de </p><p>Llobregat). Professor de diverses matries a </p><p>lESO. Substituci per baixa maternal </p><p>SITUACI ACTUAL. TORNAR A LNDEX </p><p>En atur. </p><p>Dimecres 11 de mar a </p><p>dijous 6 dagost de 2009. </p><p> Matemtiques 3r dESO. </p><p> Matemtiques 4t dESO. Fsica i Qumica 4t dESO. </p><p> Matemtiques 2n BAT . </p><p>Dimarts 1 de setembre a </p><p>dimecres 6 doctubre de 2009. </p><p> Matemtiques 3r dESO. </p><p> Matemtiques 4t dESO. Fsica i Qumica 4t dESO. </p><p>Octubre 2009. 15 dies </p><p> Matemtiques 3r dESO. </p><p> Matemtiques 4t dESO. Fsica i Qumica 4t dESO. </p><p>Collegi Sant Gabriel (Sant Adri). Professor de </p><p>matemtiques 4t ESO i 2n Bat Tcnic-</p><p>Cientfic. 15 dies de substituci per perms de </p><p>paternitat. </p><p>15 Desembre 2009 a 30 Juny 2010. </p><p> Fsica i Qumica 3r d ESO. </p><p> Fsica 1r Batxillerat.. </p><p>IES Ferran). Professor de fsica i qumica 3r </p><p>ESO i fsica 1r Batxillerat. Substituci 1/3 </p><p>jornada. </p></li><li><p> TORNAR A LNDEX </p><p>PPOOTTEENNCCIIAALLIITTAATTSS DDOOCCEENNTTSS </p><p>EESSOO </p><p>Cincies de la Naturalesa </p><p>Tecnologia </p><p>Biologia </p><p>Fsica i Qumica </p><p>Matemtiques </p><p>Informtica </p><p>BBAATTXXIILLLLEERRAATT </p><p>Fsica </p><p>Qumica </p><p>Matemtiques </p><p>Biologia </p><p>Projecte de recerca </p><p>FFOORRMMAACCII PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL </p><p>Matemtiques </p><p>Qumica bsica </p><p>Anlisi Qumica (MCGS Anlisi i control de qualitat ,LOE) </p><p>Laboratori (cicle mitj LOE) </p><p>Anlisi Instrumental (MCGS Anlisi i control de qualitat ,LOE) </p><p> TORNAR A LNDEX </p></li><li><p> TORNAR A LNDEX </p><p>PPRROOJJEECCTTEESS DDEE RREECCEERRCCAA </p><p>La gesti documental en lalumnat de </p><p>secundria: lexploraci intenta adaptar la </p><p>dinmica del grup classe a la tecnologia que </p><p>existeix i que es troba relacionada amb la presa </p><p>de dades. </p><p>Sistemes davaluaci semi automatitzats a travs </p><p> de les TICs: es tracta de crear exmens de </p><p>forma convencional, per, les dades son bolcades </p><p>directament des del pupitre de lalumne a </p><p>lordinador del professor que processa les dades i </p><p>dna el resultat en segons. Aix obre les portes a </p><p>noves formes davaluar donant noves </p><p>oportunitats als alumnes per detectar i corregir </p><p>respostes incorrectes. </p><p> TORNAR A LNDEX </p><p>Gesti documental. </p><p>- Introducci de noves eines de </p><p>pressa dapunts. </p><p>- Organitzaci de la informaci. </p><p>- Gesti informtica. </p><p>- Cooperaci en xarxa. </p><p>Sistemes davaluaci semi automtics en </p><p>forma escrita. </p><p>- Creaci plantilles per la introducci </p><p>de dades procedimentals. </p><p>- Optimitzaci del sistema de bolcat de </p><p>dades in situ. (en lexamen). </p><p> Noves vies dexaminar lalumnat. </p></li></ul>