acta de la sessiÓ identificaciÓ de la sessiÓ ?· l’edifici està format per planta baixa i...

Download ACTA DE LA SESSIÓ IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ?· L’edifici està format per planta baixa i planta…

Post on 25-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ACTA DE LA SESSI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

  IDENTIFICACI DE LA SESSI Carcter: Ordinria Data: 06 dagost de 2018. Horari: de 18,30 a 18,40 hores Lloc: sala de juntes de la casa consistorial ASSISTENTS lex Ters i Cordn, alcalde Eva Alsina i Quer, primer tinent dalcalde Albert Piera i Sanchez, segon tinent dalcalde Assisteix amb veu i sense vot el regidor Jordi Ginabreda i Felip. Lluis Boet Serra, secretari 1.- PROPOSTA DAPROVACI DE LACTA DE DATA 24/07/2018. Saprova per unanimitat sense cap esmena. 2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LALCALDIA No sen formulen 3.- PAGAMENTS I FACTURES ROMANS AUTOMOCI S.L. Fact. nm. 4674 Arranjar vehicle 3297FZX 933,83 DAVID MARTINEZ CARRASCO Fact. nm. 391 Treballs Escola Sant Esteve de Guialbes 1.078,63 JAUME CARBONELL SALA Fact. nm. 18/264 Substituir caixa farola 69,89 GERARD POUS TEIXIDOR Fact. nm. 20181800087 Lampisteria Escola Sant Esteve de Guialbes 2.245,80

 • CONSELL COMARCAL PLA ESTANY Fact. nm. 931180018 Redacci projecte millora xarxa poble Orfes 1.550,00 XAVIER TARRADAS Fact. nm. 120618 Reactiu taylor 47,58 JOSEP NOGUER I MARQUS Fact. nm. 16/2018 Desbrossar mes de maig 770,00 4.-PROPOSTA DATORGAMENT DE LLICNCIES URBANSTIQUES A) Vista la sollicitud del projecte de reforma interior per realitzar un habitatge a la pallissa de Can Vinardell a Galliners de Vilademuls, sol.licitant Sr. Josep Rost Jord, en nom propi, de data 04/07/2018 amb registre dentrada 554, acompanyada per projecte tcnic, expedient OBRA 30/2018. Fets els trmits per a informar la resoluci de la sollicitud de llicncia municipal dobres. Vist linforme favorable de la tcnica municipal de data 30/07/2018:

  I N F O R M E :

  En relaci a la sollicitud del projecte de reforma interior per realitzar un habitatge a la pallissa de Can Vinardell de Galliners, presentada pel Sr. Josep Rost Jord, entrada en aquest ajuntament el dia 4 de juliol de 2018, registre dentrada 554, i documentaci complementria del dia 16 de juliol de 2018, registre dentrada 585. La sol.licitud es presenta acompanyada del projecte tcnic redactat i visat per larquitecte Josep Ma Ros i Vilallonga i el corresponent full dassumeix de direcci i coordinaci de seguretat i salut de larquitecte tcnic Robert Planas i Feliu. 1.- Antecedents: expedient dobra 43/2017, de reforma per realitzar tres habitatges a Can Vinardell de

  Galliners. Sexposa que cal sol.licitar la llicncia de divisi horitzontal.

  2.- Les obres estan situades al nucli de Galliners, sl urb zona 1b1 de nucli compacte, a la finca de Can

  Vinardell. En aquesta mateixa finca hi ha la construcci principal anomenada Can Vinardell, que s

  objecte de les obres corresponents a lexpedient 43/2017, de reforma per realitzar tres habitatges. Les

  obres projectades consisteixen en la reforma interior de la volumetria existent en la construcci de la

  pallisa per tal de dotar-lo dhabitabilitat per un habitatge. Ledifici est format per planta baixa i planta

  pis, duna superfcie til total una vegada reformat de 113,34 m2. Es justifica el compliment del decret

  dhabitabilitat. No hi ha variacions en el volum ni en la superfcie construda existent. Aquestes obres es

  consideren majors.

  3.- En la documentaci complementria presentada es justifica la previsi de les places daparcament (1

  per cada habitatge) i sexposa que sest treballant en la divisi horitzontal.

  4.- La normativa aplicable s larticle 259 del POUM. En la subzona 1b1 sadmet 1 habitatge per cada 90

  m2 de superfcie til. Sadmet que, com a mxim, una unitat de la divisi horitzontal no arribi als 90 2

  tils, sempre i quan, la mitjana de les divisions horitzontals ho compleixi.

 • 5.- El pressupost s de 33.904,07 .

  6.- Linforme urbanstic de les obres s favorable. Es condiciona a lobtenci de la llicncia de divisi

  horitzontal, que ser de la construcci principal de Can Vinardell i de la pallissa.

  7.- Per a lobtenci de la llicncia de divisi horitzontal caldr presentar:

  Projecte tcnic que ha de contenir: a) memria justificativa; b) plnols; i c) fotografies actuals de les faanes.

  Nota simple del Registre de la Propietat o certificaci, on consti la descripci de la finca o edificaci. (original)

  Proforma de l'escriptura pblica de divisi horitzontal simple o complexa. (cpia)

  En el supsit que el projecte tcnic no estigui visat pel corresponent Collegi Professional, cal aportar:

  Declaraci responsable del tcnic (original)

  LAlcaldia-Presidncia en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern Local latorgament de llicncies. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: Primer.- Atorgar llicncia dobres de reforma interior per realitzar un habitatge a la pallissa de Can Vinardell a Galliners de Vilademuls, al Sr. Josep Rost Jord, en nom propi, de data 04/07/2018, amb un pressupost de 33.904,07, de conformitat al projecte bsic i dexecuci amb visat nm. 2018401459 de data 26/06/2018 del Col.legi dArquitectes de Catalunya. Tramitada en lexpedient OBRA 30/2018, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers. Segon.- Condicionar-la en els segents punts: 1.- Es condiciona a lobtenci de la llicncia de divisi horitzontal, que ser de

  la construcci principal de Can Vinardell i de la pallissa.

  - Per a lobtenci de la llicncia de divisi horitzontal caldr presentar:

  Projecte tcnic que ha de contenir: a) memria justificativa; b) plnols; i c) fotografies actuals de les faanes.

  Nota simple del Registre de la Propietat o certificaci, on consti la descripci de la finca o edificaci. (original)

  Proforma de l'escriptura pblica de divisi horitzontal simple o complexa. (cpia)

  En el supsit que el projecte tcnic no estigui visat pel corresponent Collegi Professional, cal aportar:

 • Declaraci responsable del tcnic (original)

  2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a linteressat junt amb la liquidaci dels tributs municipals que corresponguin i al pagament efectiu dels esmentats tributs. 3.- Lempresa que realitzi les obres ha destar al corrent de les obligacions fiscals i en concret de lImpost dActivitats Econmiques. 4.- Les runes que es generin de lobra shauran de lliurar en un abocador controlat, i que estigui destinat a runes. 5.- Shaur de demanar autoritzaci i ser daplicaci lordenana reguladora de la taxa per la utilitzaci privativa o aprofitament especial de terrenys ds pblic local si concorre algun daquests supsits docupaci amb: a) Mercaderies, materials de construcci, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres installacions anlogues. b)Murs de contenci o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives o provisionals, en vies pbliques locals. B) Vista la sollicitud per als treballs durgncia de reparaci i repl dun clot prxim al pou vertical de la galeria a Orfes de Vilademuls, sol.licitant Sra. Ana Maria Escrihuela Lara, en nom i representaci de ENDESA GENERACIN, de data 30/07/2018 amb registre dentrada 620 i 624, acompanyada de memria tcnica, expedient OBRA 34/2018. Fets els trmits per a informar la resoluci de la sollicitud de llicncia municipal dobres. Vist linforme favorable de la tcnica municipal de data 30/07/2018:

  I N F O R M E :

  En relaci a la sollicitud per als treballs durgncia de reparaci i repl dun clot prxim al pou vertical datac de la galeria dOrfes, presentada per la Sra. Ana Maria Escrihuela Lara en representaci de ENDESA GENERACIN, entrada en aquest ajuntament el dia 30 de juliol 2018, registre dentrada 620 i 624. La sol.licitud es presenta acompanyada de la memria tcnica redactada pel tcnic Carlos Quintill Faro, del pressupost i de lacta de nomenament de coordinador de seguretat i salut. 1.- Antecedents: informe 92/2018 de 16 de juliol de 2018. Segons fotografies i documentaci aportada per

  lajuntament, a la parcel.la del polgon 1, parcel.la 45, subparcel.la e del cadastre de rstica, es va

  comprovar que sestaven executant unes obres de moviments de terres i excavacions. Es va de requerir al

  promotor que aturs immediatament les obres, i que sol.licits llicncia municipal dobres per a les obres

  executades i les que es vulguin executar.

  2.- Segons la memria presentada els treballs sn de sanejament i formaci de caixa del clot i repl del

  mateix. Es tracta de treballs considerats urgents perqu poden afectar la seguretat de les persones i que

  consisteixen en lexcavaci de la zona on hi ha lesvoranc, per poder iniciar els treballs de repl amb

 • aportaci de material en capes no superiors a 40 cm, compactades, i capa superior amb terra vegetal per a

  restaurar la zona afectada.

  3.- El pressupost de les obres s de 36.095,16 .

  4.- Linforme s favorable. Observacions: Per a qualsevol altre treball no incls en la memria tcnica

  presentada, shaur de sol.licitar i obtenir prviament la llicncia urbanstica.

  LAlcaldia-Presidncia en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern Local latorgament de llicncies. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: Primer.- Atorgar llicncia dobres per als treballs durgncia de reparaci i repl dun clot prxim al pou vertical datac de la galeria a Orfes de Vilademuls, a ENDESA GENERACIN, en nom propi, de data 30/07/2018, amb un pressupost de 36.095,16, de conformitat a la memria tcnica redactada pel tcnic Carlos Quintill Faro. Tramitada en lexpedient OBRA 34/2018, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers. Segon.- Condicionar-la en els segents punts:

  1.- Observacions: Per a qualsevol altre treball no incls en la memria tcnica presentada, shaur de sol.licitar i obtenir prviament la llicncia urbanstica.

  2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a linteressat junt am