achisitii recente 2014

Download Achisitii recente 2014

Post on 24-May-2015

81 views

Category:

Social Media

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cele mai recente achiziţii 2014

TRANSCRIPT

  • 1. BBIIBBLLIIOOTTEECCAA NNAAIIOONNAALL AARREEPPUUBBLLIICCIIII MMOOLLDDOOVVAASSEERRVVIICCIIUULL MMOOLLDDAAVVIISSTTIICC II HHEERRAALLDDIICCEEXXPPOOZZIIIIEEAAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144CChhiiiinnuu 22001144

2. LLiitteerraattuurr 3. AAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144DDoommeenniiuu:: 882211..113355..11(447788)) // BB-5522NNrr.. ddee iinnvveennttaarr:: II 11225588883300BBeelleeaagg,, VVllaaddiimmiirr.. ZZbboorr ffrrnntt //VVllaaddiimmiirr BBeelleeaagg.. EEdd.. aa 88-aa,,ddeeffiinniittiivvaatt.. CChhiiiinnuu ::CCaarrttiieerr,, 22001133.. 227722 pp..LLiinnkkuurrii uuttiillee::hhttttpp::////lliimmbbaarroommaannaa..mmdd//iinnddeexx..pphhpp??ggoo==aarrttiiccoollee&&nn==11558833hhttttpp::////wwwwww..ttiimmppuull..mmdd//aarrttiiccooll//zzbboorr-ffrraanntt-ddee-vvllaaddiimmiirr-bbeesslleeaaggaa-rraassttuurrnnaarrii-ddee-iinntteerrpprreettaarree-2255557711..hhttmmllhhttttpp::////wwwwww..ssccrriittuubb..ccoomm//lliitteerraattuurraa-rroommaannaa//ccaarrttii//VVllaaddiimmiirr-BBeesslleeaaggaa-ZZbboorr-ffrraanntt11442244110022111100..pphhppMM 4. AAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144DDoommeenniiuu:: 882211..113355..11(447788)) // BB-8800NNrr.. ddee iinnvveennttaarr:: II - 11225588882222BBootteezzaattuu,, SSeerrggiiuu.. PPlliimmbbrrii pprriinnlluummiinn // SSeerrggiiuu BBootteezzaattuu.. CChhiiiinnuu :: SS.. nn..,, 22001133.. 226644 pp..LLiinnkkuurrii uuttiillee::hhttttpp::////iissssuuuu..ccoomm//vviioorriiccaabboorrddeeii//ddooccss//pplliimmbbaarrii__pprriinn__lluummiinnaahhttttpp::////bbaassaarraabbiiaalliitteerraarraa..ccoomm..mmdd//??pp==1177883355hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==ppqqddooUUBBDDeeIIAAEE 5. AAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144DDoommeenniiuu:: 882211..113355..11((447788)) // CC--3366NNrr.. ddee iinnvveennttaarr:: II 11225588889955CCaazzaaccuu--IIssttrraattii,, IIaaccoobb.. AAddeevvrruurrii ppeeffrruunnzzee ddee aarraarr :: EEsseezzrruu,, ttaabblleettee,,ccrroonniiccii,, iinntteerrbbvviiuurrii,, ppooeezziiii //IIaaccoobb CCaazzaaccuu--IIssttrraattii.. CChhiiiinnuu ::PPrroommeetteeuu,, 22001133.. 228844 pp..LLiinnkkuurrii uuttiillee::hhttttpp::////wwwwww..ccaarrtteessiiaarrttee..rroo//ppoorrttaalleeuu//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd__aarrttiiccooll==11114400&&nnrr==66&&aann==22001133&&ppaaggiinnaa==44 6. AAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144DDoommeenniiuu:: 882211..113355..11((447788)) // CC--8844NNrr.. ddee iinnvveennttaarr:: II 11225588884488CCoottoovviicchhii,, IIoonn.. FFiirreellee :: VVeerrssuurrii // IIoonnCCoottoovviicchhii.. CChhiiiinnuu :: EEddiittuurraaIIuulliiaann,, 22001133.. 110088 pp.. 7. AAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144DDoommeenniiuu:: 882211..113355..11((447788)) // CC--8844NNrr.. ddee iinnvveennttaarr:: II 11225588882266CCoottoovviicchhii,, IIoonn.. RRoouu nnoouu :: PPooeezziiiippeennttrruu ccooppiiii TTooaattee ccuu--nnttmmppllrriihhaazzlliiii // IIoonn CCoottoovviicchhii.. CChhiiiinnuu:: EEddiittuurraa IIuulliiaann,, 22001133.. 6644 pp..MM 8. AAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144DDoommeenniiuu:: 882211..113355..11((447788)) // CC--9955NNrr.. ddee iinnvveennttaarr:: II -- 11225588887711CCuurrtteessccuu,, MMaarrggaarreettaa.. IIuubbiirreeaa aallttffeell::PPooeemmee // MMaarrggaarreettaa CCuurrtteessccuu.. CChhiiiinnuu CCaarrttiieerr,, 22001133.. 6644 pp.. ((CCoolleecciiaa RRoottoonnddaa))..LLiinnkkuurrii uuttiillee::hhttttpp::////wwwwww..ccoonnttrraaffoorrtt..mmdd//oolldd//22000099//117799--118800//11775544..hhttmmll..hhttttpp::////wwwwww..bbeessttsseelllleerr..mmdd//iiuubbiirreeaa--aallttffeell--ddee--mmaarrggaarreettaa--ccuurrtteessccuu..hhttmmll## 9. AAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144DDoommeenniiuu:: 882211..113355..11 // MM--6699NNrr.. ddee iinnvveennttaarr:: II 11225588883333MMiilliittaarruu,, VVaassiillee.. DDiivviinnaa zziiddiirree ::SSiinntteezz bbiibblliicc nn vveerrssuurrii // VVaassiilleeMMiilliittaarruu.. CChhiiiinnuu :: EEddiittuurraaLLuummiinnaa CCuuvvnnttuulluuii,, 22001133.. 444400 pp.. 10. AAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144DDoommeenniiuu:: 882211..113355..11((447788)) // CC--8844NNrr.. ddee iinnvveennttaarr:: II 11225588884488VVaanngghheellii,, SSppiirriiddoonn.. IIsspprrvviillee lluuiiGGuugguu // SSppiirriiddoonn VVaanngghheellii.. CChhiiiinnuu :: EEddiittuurraa PPeennttrruu CCooppiiii,,22001133.. 114422 pp..LLiinnkkuurrii uuttiillee::hhttttpp::////uunnccooppiillssiioogghhiinnddaa..rroo//??pp==11887700MM 11. CCrriittiicc lliitteerraattuurr 12. AAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144DDoommeenniiuu:: 882211..113355..11((447788))0099 // BB--1188NNrr.. ddee iinnvveennttaarr:: II 112222990099RRiilleeaannuu,, VViittaalliiee.. PPaavveell BBaallmmuu ssaauuFFoorraa iinneeppuuiizzaabbiill aa uunnuuiiiinntteelleeccttuuaall // VViittaalliiee RRiilleeaannuu .. --CChhiiiinnuu :: GGrraaffeemmaa LLiibbrriiss,, 22001133..-- 222255 pp.. :: iill..LLiinnkkuurrii uuttiillee::hhttttpp::////oonniissiiffoorr--gghhiibbuu..bbllooggssppoott..ccoomm//22001133__0088__0011__aarrcchhiivvee..hhttmmll 13. IIssttoorriiee 14. AAcchhiizziiiiii rreecceennttee 22001144DDoommeenniiuull:: 9944((447788)) // UU 8844NNrr.. ddee iinnvveennttaarr:: II 11225588882211UUrrssuu,, VVaalleennttiinnaa.. RRuull ddee ssnnggee //VVaalleennttiinnaa UUrrssuu.. EEdd.. aa 22--aa.. CChhiiiinnuu :: AArrcc,, 22001133.. 116688 pp.. 15. VV aatteeppttmm!!SS rrssffooiimm mmpprreeuunn lliitteerraattuurrddiinn ddoommeenniiiillee pprreezzeennttaattee..EEmmaaiill:: mmoollddaavviissttiiccaa@@bbnnrrmm..mmdd

Recommended

View more >