Abraham & Sara – Geroepen tot geloof

Download Abraham & Sara – Geroepen tot geloof

Post on 10-Jul-2015

1.066 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Abraham en Sara geroepen tot geloof</p> <p>Abraham en Sara geroepen tot geloofLeren uit het leven van Abraham Deel 2Waarom zoveel te leren uit het leven van ABRAHAM?Abraham vader van het volk Isral en begin van verbond van God met IsralAbraham vader van nog 8 andere volkerenAbraham vader van alle gelovigen</p> <p>De roots (fysiek en geestelijk) van misschien wel driekwart van de wereldbevolking gaan terug op Abraham.</p> <p>Het leven van geloof in Jezus Christus is te leren uit het leven van Abraham.</p> <p>Dus het geloofsleven kan door het leven van Abraham geleerd en gedeeld worden.Het evangelie uit het leven van abrahamJesaja 41:8God noemde Abraham zijn vriend, want Abraham geloofde God.</p> <p>Johannes 8: 56 57Abrahams geloof richtte zich op de toekomst waarin Jezus deze wereld zou redden en een hoopvolle en duurzame toekomst zou brengen.</p> <p>Romeinen 4: 9b 22Zonde is wat ons scheidt van God en geloof, niet de wet, is wat ons bij Hem terugbrengt.</p> <p>Galaten 3: 1 10Religie en (christelijke) wetten en regels brengen niet het leven dat God ons wil geven; geloof wel.</p> <p>Hebreen 11: 8 16Geloof richt zich op een onzichtbare en tegelijk zekere toekomst; het geloofsleven is een leven van vreemdelingschap op aarde.</p> <p>Jakobus 2: 21 24 Geloof blijkt uit wat je doet en de keuzes die je maakt.</p> <p>Vandaag: De RoepingGenesis 11:27-12:20</p> <p>Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot; hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach, in Ur, een stad van de Chaldeen, in zijn geboorteland. Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nachors vrouw heette Milka; zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeen, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanan. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in Charan. De HEER zei tegen Abram: Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Door [In] jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.Genesis 12:4-13Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kananieten. Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev. Eens brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken: Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden.</p> <p>Genesis 12:13-20Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar. Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. En vanwege haar werd Abram door de farao met geschenken overladen: hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. Toen ontbood de farao Abram. Wat hebt u mij aangedaan! zei hij. Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn! En op bevel van de farao werd Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, onder geleide het land uit gebracht.</p> <p>de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. 38Hij is niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen. Luk. 20:37-38Breek uw tent op, ga op reis</p> <p>Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat Ik u zal wijzen</p> <p>Toen vertrok hij uit het land van de Chaldeen </p> <p>en vestigde zich in Haran12The Lord appears to Abram</p> <p>Daarna leidde God hem naar dit landMap: Haran, Canaan and Egypt</p> <p>Abram worships God</p> <p>Daar verscheen de HEER opnieuw aan Abram en zei: Dit land zal Ik aan uw nageslacht geven. Abram bouwde een altaar op de plaats waar hij God ontmoetteAabram moves south</p> <p>Daarna trok hij naar het gebied tussen Betel en Ai. Hij zette daar zijn tent opGod renews promise to Abram</p> <p>en bouwde een altaar voor de Heer en aanbad HemFamine in the land</p> <p>Er brak echter een zware hongersnood uit in het land Kanan en Abram besloot naar Egypte uit te wijkenSarai To pose as sister</p> <p>Je kunt beter zeggen dat je mn zus bentSarai taken to Pharaoh's house</p> <p>En inderdaad, zo gauw de Egyptenaren de schoonheid van Sarai zagen, brachten zij hun koning, de farao, op de hoogtePharaoh accuses Abram</p> <p>Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is?!21Abram leaves Egypt</p> <p>En Abram trok uit Egypte naar het Zuiderland, hij en zijn vrouw en al wat hij bezatAbram worships in Bethel </p> <p>Zij trokken net zo lang in noordelijke richting tot ze bij hun oude kamp tussen Betel en Ai kwamen. Het altaar dat Abram daar had gebouwd, stond er nog en opnieuw aanbad Abram daar de naam van de HeerMet dank aan de St. Mary, Koptisch Orthodoxe kerk voor de mooie plaatjes!De tijd waarin abraham en sara leefdenEen bewogen recente geschiedenis:De zondvloed, nog maar ruim 230 jaar vr de geboorte van Abram en SaraiDe verdeling van talen, nog maar ruim 130 jaar vr de geboorte van Abram en SaraiUiteengaan van de volkeren die uit de drie zonen van Noach voortkwamenInzet van het proces van het vergeten van God zo snel alGods roeping Uit urTerach of Abram geroepen?Toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotami woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem en zei: Trek weg uit je land, verlaat je familie, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeen en vestigde zich in Charan. (Handelingen 7:2-4)Waarom Abram? Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. (Hebreen 11:8)Waarom in Haran blijven steken?Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land, waar u nu woont. Handelingen 7:4Sara ook geroepen?Ook zij staat in de rij van geloofsgetuigen in Hebreen 11.</p> <p>Uit haar werd de zoon van de belofte geboren! Een soort voorgangster van Maria.</p> <p>Sara deed mee in het geloofsavontuur:Sara; zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem heer 1 Petrus 3:6</p> <p>We zien later in het leven van Abraham, dat hij grote waarde hechtte aan wat Sara zei.</p> <p>Gods roeping uit haranGod herinnert Abram aan Zijn roeping</p> <p>Alleen Lot gaat mee, rest familie blijft achter</p> <p>God bevestigt: dit is het land!Jesaja 30:21 en wanneer u rechts of wanneer u links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.</p> <p>Abram bevestigt door het bouwen van een altaar: ik geloof U, Heer!</p> <p>Abrahams keuze naar egypteEen hongersnood honger in het land van de belofte?!</p> <p>Wij verwachten soms instant vergoeding na tonen van gehoorzaamheid, terwijl God een veel diepere en grotere zegen aan het bereiden is.</p> <p>Want u hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Hebreen 10:36</p> <p>Overgaan op eigen wijsheid dat kan niet goed gaan. </p> <p>Maar God laat het gebeurenGods ingrijpen uit egypteIn eerste instantie leek alles nog koek en ei de farao overlaadde Abram met geschenken maar niet in Gods ogen</p> <p>De HERE sloeg Farao en zijn hele huis met plagenomwille van Sarai! (vgl. plagen 500 jaar later)</p> <p>Wie op de Heer vertrouwen zullen niet beschaamd uitkomen, maar hoe zou Abram zich hier gevoeld hebben?</p> <p>Inpakken en wegwezen maar er was heel wat in te pakken (vgl. zo beroofden zij de Egyptenaren)</p> <p>God geeft Abram en Sarai niet op; in zijn genade keert God zelfs onze zwakheden ten goede.Terug in het beloofde landTerug naar de plek waar God voor het laatst zo duidelijk aanwezig was; het altaar stond er nog en Abram en Sarai moeten zich gevoeld hebben alsof ze thuis kwamen van een dramatische reis.</p> <p>THUIS! Thuis in Gods bestemming.</p> <p>En toch ook niet echt thuis, nog niet:</p> <p>Als zij heimwee gekregen hadden naar het land dat ze verlaten hadden, hadden ze gemakkelijk kunnen terugkeren. Maar ze verlangden naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden; voor hen heeft hij immers een stad gebouwd. (Hebreen 11:15-16)</p> <p>Wat kunnen we leren voor ons leven nu?</p> <p>Waar zijn wij op onze geloofsreis?</p> <p>Wie is de man die de HERE vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. (Ps. 25:12)</p> <p>God roept nog steeds mensenUit UrNog nooit Gods roepstem gehoord om Hem te geloven en gehoor geven aan Zijn uitnodiging. Stel je vertrouwen op Hem en ga Hem zoeken, Hij zal je brengen naar overvloedig leven.</p> <p>Uit HaranAl eerder geroepen, op weg gegaan, maar blijven steken in een halfhartige toewijding. Niet in Ur, maar ook niet in het beloofde land. Maak keuzes en blijf niet steken in lauwe navolging! Anders zul je nooit het overvloedige leven kennen dat God wil geven.</p> <p>God grijpt nog steeds inUit EgypteGeroepen, op weg gegaan, in het beloofde land geweest zijn, maar het weer verlaten en nu verdwaald. Ruim op en ga inpakken op weg, terug naar je bestemming! (overweeg een tijd van bidden en vasten)</p> <p>Neem uw tent op ga op reisDoor de wereld gaat een woordEn het drijft de mensen voort.Neem uw tent op, ga op reisNaar het land dat ik u wijs.</p> <p>Here God wij zijn vervreemdenDoor te luistren naar uw stem.Breng ons saam met uw ontheemdenNaar het nieuw Jeruzalem.Velen, die de moed begaf,Blijven staan, of dwalen af.Hunkrend naar hun oude land;Reisgenoten, grijpt hun hand!</p> <p>Here God wij zijn vervreemdenDoor te luistren naar uw stem.Breng ons saam met uw ontheemdenNaar het nieuw Jeruzalem.</p> <p>Reisgenoten, grijpt hun hand!Naar Het land dat ik u wijsDoor de wereld gaat een woordEn het drijft de mensen voort.Neem uw tent op, ga op reisNaar het land dat Ik u wijs.</p>