abl900bre im cl -...

24
ABL900BRE v 221014-08 1000W nom, 220-240V ~ 50/60Hz NL DE Handleiding stofzuiger Gebrauchsanweisung Staubsauger FR Mode d'emploi aspirateur EN Instruction manual vacuum cleaner Geen stofzak nodig Kein Staubbeutel erforderlich Pas de sac à poussière requis No dust bag required

Upload: vocong

Post on 25-Aug-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

ABL900BRE

v 22

1014

-08

1000W nom, 220-240V ~ 50/60Hz

NL

DE

Handleiding stofzuiger

Gebrauchsanweisung Staubsauger

FR Mode d'emploi aspirateur

EN Instruction manual vacuum cleaner

Geen stofzak nodig Kein Staubbeutel erforderlichPas de sac à poussière requisNo dust bag required

Page 2: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de
Page 3: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

Handleiding

3

Ned

erla

nds

VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen

• Leesdegebruiksaanwijzinggoeddoorenbewaardezezorgvuldig.• Gebruikditapparaatalleenzoalsbeschrevenindezegebruiksaanwijzing.• Gebruikuitsluitendtoebehorendiedoordeleverancierwordenaanbevolen.Doorgebruikvanandere

toebehorenkanerschadeoptredenaanhetapparaatwaardoorgevaarvoordegebruikerkanontstaan.• Ditapparaatmagnietgebruiktwordendoorkinderenenpersonendiedooreenlichamelijke,zintuiglijkeof

geestelijkebeperking,ofgebrekaanervaringenkennishetapparaatnietveiligkunnengebruiken,tenzijzeinstructieshebbengehadoverhetgebruikvanhetapparaatdooreenpersoondieverantwoordelijkisvoorhunveiligheid.

• Kinderenmoetenindegatengehoudenwordenomerzekervantezijndatzenietmethetapparaatspelen.

• Laatreparatiesuitvoerendooreengekwalificeerdemonteur.Probeernooitzelfhetapparaatterepareren.

VeiligHeidsVoorscHriften - elektriciteit en warmte

• Controleerofdenetspanningovereenkomtmetdeaangegevennetspanningophettypeplaatjevanhetapparaat,voordatuhetapparaatgebruikt.

• Haalaltijddestekkeruithetstopcontactwanneeruhetapparaatnietgebruikt.• Alsudestekkeruithetstopcontactneemt,trekdanaandestekkerzelf,nietaanhetsnoer.• Controleerregelmatigofhetsnoervanhetapparaatnogintactis.Gebruikhetapparaatnietalshetsnoer

beschadigingenvertoont.Laateenbeschadigdsnoervervangendooreengekwalificeerdeservicedienst.• Zorgerbijgebruikvaneenverlengsnoervoordatditvollediguitgeroldwordt.• Gebruikuitsluitendeengoedgekeurdverlengsnoer.• Voorkomstruikelenoverhet(verleng)snoer.• Zorgervoordatdeluchtopeningenvrijzijn.• Zorgervoordathetapparaatenhetsnoernietinaanrakingkomenmethittebronnen,zoalseenhete

kookplaatofopenvuur.• Zorgervoordatdeschakelaar,hetsnoerendestekkernietinaanrakingkomenmetwater.

VeiligHeidsVoorscHriften - gebruik

• Gebruikhetapparaatnooitbuitenshuis.• Gebruikhetapparaatnooitinvochtigeruimten.• Zorgervoordatuwhandendroogzijnalsuhetapparaat,hetsnoerofdestekkeraanraakt.• Letopbij hetplaatsenvanhet filter.Gebruikhetapparaatnietalshet filterbeschadigdof verkeerd

geplaatstis.Hierdoorkuntuhetapparaatbeschadigen.• Gebruikhetapparaatnietvoorhetopzuigenvandevolgendevoorwerpen: • gloeiendeofbrandendevoorwerpen • glassplintersofanderescherpevoorwerpen • restengips,cement,steen,roetendergelijke • vloeistoffenofvochtigvuil. Dezevoorwerpenkunnenhetapparaatenhetfiltersysteemernstigbeschadigenenhetapparaatonveilig

makeningebruik.• Gebruikdestofzuigernietopnattekledenentapijten.• Steeknooitvoorwerpenindeuitblaasopeningen.• Zorg ervoor dat de zuig- en uitblaasopeningen open zijn en het filter niet verstopt. Verstoppingen

veroorzaken oververhitting van het apparaat. Schakel dan de stofzuiger uit!Als u de storing heeftverholpen,wachtdan20-30minutentotdatdestofzuigerhelemaalisafgekoeld.Daarnakuntuhemweergebruiken.

• Houdzuigmondenenbuizenuitdebuurtvanhetlichaamalsdestofzuigeraanstaat.Ukunternstigeverwondingenveroorzaken,bijvoorbeeldaanogenoforen.

• Rijdnooitmethetapparaatoverhetsnoer.• Schakelhetapparaatuitenverwijderdestekkeruithetstopcontactalsutijdenshetgebruikstoringen

ondervindt,hetapparaatgaatlegen,hetapparaatgaatreinigen,eenaccessoireaanbrengtofverwijdert,ofklaarbentmethetgebruik.

• Pakhetapparaatnietopwanneerhetinhetwaterisgevallen.Trekdirectdestekkeruithetstopcontact.Gebruikhetapparaatnietmeer.

• Dompelapparaat,hetsnoerendestekkernooitonderinwaterofeenanderevloeistof.Laatgereinigdefiltersgoeddrogenvoordatuzeterugplaatstinhetapparaat.

Page 4: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

Handleiding

4

Nederlands

Werking - Algemeen

Hetapparaatisalleenbedoeldvoorhuishoudelijkedoeleinden,nietvoorprofessioneelgebruik.

1. Slangaansluiting2. Snoeroprolknop3. Handgreepvandestofzuiger4. Aan/uit-knopmetzuigkrachtregeling5. Achterwielen6. Stofopvangbak7. Slang8. Handgreepslangmetafsluitbareluchtopening9. Ontgrendelingsknop10.2-in-1Hulpstuk11. Klikbuizen12.Combizuigmond13.Uitblaasfilter14.Stofopvangbakontgrendelingsknop

Werking - gebruik

1. Klik het aansluitstuk van de slang vast in deslangaansluiting op het motorhuis. Als u deslangwiltverwijderen,druktudetweezijknopjesophetaansluitstukinentrektuhetaansluitstukeruit,ziefiguur2A.

2. Hetsnoerheefteengeleeneenrodemarkering,zie figuur 2B. Trek het snoer uit tot de gelemarkering.

Trek het snoer nooit verder uit dan de rodemarkering. Zo kunnen er beschadigingen aanhetsnoerontstaan.

3. Steekdestekkerinhetstopcontactendrukopdeaan/uit-knop.Omhetapparaatuitteschakelen,druktuweeropdeaan/uit-knop,ziefiguur2C.

4. Beginmetstofzuigen.Tijdenshetstofzuigenkuntuhetapparaatvoortbewegenaandehandgreepvandeslang.Ukunthetapparaatoptillenaandehandgreepvandestofzuigerziefiguur2E.

5. U kunt de zuigkracht regelen met de zuigkrachtregelaar, zie figuur 2D. Wanneer u bijvoorbeeldgestoffeerdemeubelsofgordijnenzuigt, ishetraadzaamomdezuigkrachtteverminderen.Hiermeevoorkomtudathettextielindezuigmondwordtgetrokken.

Ukuntdezuigkrachtooksnelverlagendoordeschuifopdehandgreepvandeslangopentezetten.

6. Schuif de klikbuis op de handgreep van deslang,ziefiguur3A.

7. Houd de knop op de klikbuis naar benedengedruktterwijludebuistotdegewenstelengtein-ofuitschuift.Ziefiguur3B.

8. Stel nu de zuigmond in voor het zuigen vanhardeofzachteondergrondendoormetdevoetdeschakelaar in tedrukken,zie figuur3C.Bijeenhardeondergronddruktudeschakelaarin,zodatdeborstelsuitdecombizuigmondsteken.Bijeenzachteondergrondtrektudeschakelaaromhoog.

.

2 14

8

11 7

10

93

4

5

6

1

12

13

B

A

CD

E

A B

C

Page 5: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

Handleiding

5

Ned

erla

nds

Accessoires

Bij deze stofzuiger word een gecombineerdaccessoiregeleverd: • een kierenzuigmond, met smal mondstuk

om radiatoren, raamkozijnen, kieren,gaatjesendergelijketereinigen;

• een kleine borstel, om tere of ongelijkeoppervlakken, meubels, jaloezieën endergelijketereinigen.

Werking - opbergen na gebruik

1. Trekdestekkeruithetstopcontact.2. Houd de oprolknop ingedrukt om het snoer

automatischopterollen.

Geleidhetsnoerterwijluhetoprolt.Anderskanhetsnoerindeknooprakenofkandestekkerhard tegen de achterkant van het apparaatslaan.Neemhetsnoerbijdemarkeringlosjesinuwhanden laathetgecontroleerddooruwvingersheennaarbinnentrekken,ziefiguur5.

3. Aan de achterkant van de stofzuiger en opde onderzijde naast het voorwieltje, zit eenbevestigingsgleufvoordecombizuigmond(ziefiguur 6). Schuif de combinatiezuigmond inde gleuf. Zo kunt u de stofzuiger gemakkelijkopbergenenhemsnelweertevoorschijnhalen,zonderdatudeonderdelenuitelkaarhoefttehalen.

reiniging en onderHoud

1. Trekdestekkeruithetstopcontact.2. Reinigdebuitenkantvanalleonderdelenmeteenvochtigedoekeneenreinigingsmiddeldatgeschiktis

voorkunststof.Zorgervoordatergeenvochtbinneninhetapparaatkomt.3. Bijdewielenkanzichindeloopvandetijdstofenvuilophopen,waardoorzenietmeergoedkunnen

draaien.Reinigdezedusgoed.

• Dompelhetapparaat,destekkerenhetsnoernooitonderinwater. • Gebruikgeenagressieveofschurendeschoonmaakmiddelenofscherpevoorwerpen(zoalsmessen

ofhardeborstels)bijhetreinigen.

reiniging en onderHoud - Verwijderen van afval uit de stofopvangbak

1. Trekdestekkeruithetstopcontact.2. Verwijderdeslang.3. Verwijder de stofopvangbak door de

stofopvangbak ontgrendelingsknop (zie figuur9A) van de stofopvangbak in te drukken endestofopvangbakuit tenemenenhouddezeboveneenafvalzak.

4. Laatdeonderklepopenvallendoorhetknopjeintedrukken(ziefiguur7B+C).

5. Verwijder eventueel vastzittend afval met dehand.

6. Drukdeonderklepdichttotdathijvastklikt.7. Plaatsdestofopvangbakterugophetapparaat

enklikdezevast.

A B C

Page 6: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

Handleiding

6

Nederlands

reiniging en onderHoud - reinigen of vervangen van het filter

Vooreenoptimaalresultaatdientuhetfilternaiedere2à3zuigbeurtentereinigenoftevervangen,ofvakeralsblijktdathetfilterzichtbaardichtzit.

Reinighetfilterregelmatig.Uvoorkomtdandathetfilterverstoptraaktendaardoordemotoroververhit.

1. Verwijder het afval uit de stofopvangbak (zie“Verwijderenvanafvaluitdestofopvangbak”).

2. Openhetfilterdeksel(A).3. Neem het stofscheidingssysteem uit de stof-

opvangbak(B+C).4. Neem de filters uit het stofscheidingssysteem

(D).5. Spoeldefiltersenhetstofscheidingssysteemin

lauwwatergrondigaf.6. Laatdefiltersgoeddrogen.7. Monteerdehoudersendefiltersinomgekeerde

volgordeterug.

Vergrendel de tweede filter (C) niet aan de stofopvangbak. Dit gebeurt automatisch samen metfilterdeksel(A)wanneeruhetterugplaatstenvergrendelt.

• Alshet filternietgoed isgedroogd,kanwater inhetapparaatkomen.Hierdoorkan(elektrische)beschadigingontstaan.

• Reinighetfilternietindewasmachine. • Drooghetfilternietmeteenhaardroger

reiniging en onderHoud - reinigen of vervangen van het uitblaasfilterVervangminstens2xperjaarhetuitblaasfilter,ofvakeralsblijktdathetfilterzichtbaardichtzit.

1. Trekdestekkeruithetstopcontact.2. Open het deksel van het uitblaasfilter door

het wielkapje linksom te draaien. Trek hetuitblaasfilteruithetapparaat,ziefiguur9.

3. Spoelhetschooninhandwarmwater.Laathetgoeddrogen.

4. Plaats het gereinigde filter terug en draai hetdekselnaarrechtstothetvastklikt.

Als de filters niet goed gedroogd zijn, kanwater in het apparaat komen. Hierdoor kan(elektrische)beschadigingontstaan.

Milieu

• Werpverpakkingsmateriaalzoalsplasticendozenindedaarvoorbestemdecontainers. • Ditproductaanheteindvandegebruiksduurnietinleverenalsnormaalhuishoudelijkafval,maarbij

eeninzamelpuntvoorhergebruikvanelektrischeenelektronischeapparatuur.Letophetsymboolophetproduct,degebruiksaanwijzingofdeverpakking.

• De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, deverwerkingvandematerialenofandervormenvandebenuttingvanoudeapparatuurlevertueenbelangrijkebijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.

• Informeerbijdegemeentenaarhetjuisteinzamelpuntbijuindebuurt.

ABCD

Page 7: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

Handleiding

7

Ned

erla

nds

gArAntiebepAlingen

De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op dezeapparatuurtegendefectendiezijnontstaandoorfabricage-en/ofmateriaalfouten.1. Indegenoemdegarantieperiodezullengeenkostenwordenberekendvoorarbeidsloonenmateriaal.

Deondergarantieuitgevoerdereparatieverlengtdegarantietermijnniet.2. Defecteonderdelenofbijremplace(omruiling)dedefecteapparatenzelf,wordenautomatischeigendom

vandeimporteur.3. Elkeaanspraakopgarantiedientvergezeldtegaanvanhetaankoopbewijsvandefirma.4. Aansprakenopgarantiemoetenwordengedaanbijdedealerwaarhetapparaat isgekochtofbijde

importeur.5. Degarantieisuitsluitendgeldigvoordeeerstekoperennietoverdraagbaar.6. Degarantieisnietgeldigvoorschadedieisontstaandoor: a. ongevallen,verkeerdgebruik,slijtageen/ofverwaarlozing; b. foutieveinstallatieen/ofgebruikopeenmanierdieinstrijdismetdegeldendewettelijke,technische

ofveiligheidsnormen; c. aansluitingopeenanderenetspanningdandieophettypeplaatjestaatvermeld; d. eenongeautoriseerdewijziging; e. eenreparatiedieisuitgevoerddoorderden; f. eenonzorgvuldigetransportwijzezondergeschikteverpakkingrespectievelijkbescherming.7. Opdezegarantiebepalingenzalgeenaanspraakgemaaktkunnenwordenbij: a. verliezendiezichtijdenshettransportvoordoen; b. hetverwijderenofwijzigenvanhetserienummervanhetapparaat.8. Uitgezonderdvangarantiezijnsnoeren,lampenenglazenonderdelen.9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging

respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteldwordenvooreventuelevervolgschadeofenigerleiandereconsequentiesdiedoorofinrelatiemetdedoorhemgeleverdeapparatuurzijnontstaan.

10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook demogelijkheidomhetapparaatrechtstreeksterreparatieaantebiedenaandeBestronServiceDienst.Stuurechternooitzomaarietsop.Hetpakketkandannamelijkgeweigerdwordeneneventuelekostenzijnvooruwrekening.NeemcontactopmetdeServiceDienstenzijzullenuvertellenhoeuhetapparaatmoetinpakkenenverzenden.

11. Hetapparaatisnietvoorprofessioneelgebruikgeschikt.

serVice

Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellenmet deBESTRON-servicedienst:www.bestron.com/service

ce-conforMiteitsVerklAring

DitproductvoldoetaandebepalingenindevolgendeEuropeserichtlijnenophetgebiedvanveiligheid:

• EMC-richtlijn 2004/108/EC• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

r. neymanQuality control

Page 8: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

gebrauchsanweisung

8

Deutsch

sicHerHeitsbestiMMungen - Allgemein

• LesenSiedieBedienungsanleitunggutdurchundbewahrenSiediesesorgfältigauf.• VerwendenSiediesesGerätnursowieindieserBedienungsanleitungbeschrieben.• VerwendenSienurvomLieferantenempfohleneZubehörteile.BeiVerwendungandererZubehörteile

könnenamGerätSchädenentstehen.DieskannzueinerGefahrfürdenBenutzerführen.• KinderoderPersonen,denenesanWissenoderErfahrungimUmgangmitdemGerätmangelt,oder

dieinihrenkörperlichen,sensorischenodergeistigenFähigkeiteneingeschränktsind,dürfendasGerätnichtohneAufsichtoderAnleitungdurcheinefürihreSicherheitverantwortlichePersonbenutzen.

• Kindermüssenbeaufsichtigtwerden,damitsienichtmitdemGerätspielen.• LassenSieReparaturenvoneinemqualifiziertenMechanikerausführen.VersuchenSienie,dasGerät

selbstzureparieren.

sicHerHeitsbestiMMungen - elektrizität und Wärme

• BevorSiedasGerätverwenden,prüfenSie,obdieNetzspannungmitderaufdemTypenschilddesGerätsangegebenenStromstärkeübereinstimmt.

• ZiehenSieimmerdenSteckerausderSteckdose,wennSiedasGerätnichtbenutzen.• ZiehenSiebeimEntfernendesSteckersausderSteckdoseamSteckerundnichtamKabel.• ÜberprüfenSieregelmäßig,obdasGerätekabelnoch intakt ist.BenutzenSiedasGerätnicht,wenn

dasKabelbeschädigtist.LassenSieeinbeschädigtesKabelvoneinemqualifiziertenWartungsdienstersetzen.

• SorgenSiebeiderBenutzungeinerVerlängerungskabelrolledafür,dassdiesekomplettausgerolltwird.• VerwendenSieausschließlichzugelasseneVerlängerungskabel.• SorgenSiedafür,dassniemandüberdas(Verlängerungs-)Kabelstolpernkann.• SorgenSiedafür,dassdieLuftöffnungenfreisind.• SorgenSiedafür,dassdasGerätunddasKabelnichtmitHitzequellenwieheißenKochplattenoder

offenemFeuerinBerührungkommen.• SorgenSiedafür,dassderSchalter,dasKabelundderSteckernichtmitWasserinBerührungkommen

sicHerHeitsbestiMMungen - benutzung

• BenutzenSiedasGerätnieimFreien.• BenutzenSiedasGerätnieinfeuchtenRäumen.• SorgenSie dafür, dass IhreHände trocken sind,wennSie dasGerät, dasKabel oder denStecker

berühren.• PassenSiebeimEinsetzenderFilterauf.BenutzenSiedasGerätnicht,wenndieFilterbeschädigtoder

falscheingesetztsind.HierdurchkönnenSiedasGerätbeschädigen.• BenutzenSiedasGerätnichtzumAufsaugenderfolgendenGegenstände: • glühendeoderbrennendeGegenstände • GlassplitteroderanderescharfeGegenstände • RestevonGips,Zement,Steinen,Rußunddergleichen • FlüssigkeitenoderfeuchtemSchmutz. DieseGegenständekönnendasGerätunddasFiltersystemschwerbeschädigenunddazuführen,dass

dasGerätbeiderBenutzungnichtmehrsicherist.• VerwendenSiedenStaubsaugernichtaufnassenTeppichenundTeppichböden.• SteckenSiekeinesfallsGegenständeindieAusblasöffnungen.• SorgenSiedafür,dassdieSaug-undAusblasöffnungenfreiundderFilternichtverstopftist.Verstopfungen

verursacheneineÜberhitzungdesGeräts.SchaltenSieineinemsolchenFalldenStaubsaugeraus!WennSiedieStörungbeseitigthaben,wartenSieerst20–30Minuten,bisderStaubsaugerkomplettabgekühltist.DanachkönnenSieihnwiederbenutzen.

• HaltenSieineingeschaltetemZustanddieSaugdüsenund–rohrevomKörperfern.SiekönnendadurchbeispielsweiseanAugenundOhrenschwereVerletzungenverursachen.

• FahrenSiemitdemGerätkeinesfallsüberdasKabel.• Schalten Sie dasGerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn bei der Benutzung

Störungenauftreten,SiedasGerätausleeren,dasGerätreinigen,ZubehöranbringenoderabnehmenoderSiedasGerätnichtmehrbenutzen.

• NehmenSiedasGerätnichtauf,wennesinsWassergefallenist.ZiehenSiesofortdenSteckerausderSteckdose.BenutzenSiedasGerätnichtmehr.

• TauchenSiedasGerät,dasKabelunddenSteckernieinWasseroderandereFlüssigkeiten.LassenSiegereinigteFilterguttrocknen,bevorSiediesewiederindasGeräteinsetzen.

Page 9: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

gebrauchsanweisung

9

Deutsch

VerWendung - Allgemein

DasGerätistnurfürdenHausgebrauchvorgesehenundnichtfürdieprofessionelleVerwendung.

1. Schlauchanschluss2. Kabelaufrolltaste3. GriffdesStaubsaugers4. Ein/Aus-SchaltermitLeistungsregulierung5. Hinterräder6. Staubauffangbehälter7. Schlauch8. Schlauchgriffmitverschließbarer Luftöffnung9. Entriegelungstaste10.2-in-1Anlage11.AusziehbaresTeleskoprohr12.Kombisaugdüse13.Ausblasfilter14.StaubauffangbehälterEntriegelungstaste

funktion - Verwendung

1. ArretierenSiedasAnschlusstückdesSchlauchsimSchlauchanschlussaufdemMotorgehäuse.Wenn Sie den Schlauch entfernen wollen,dann drücken Sie die zwei seitlichen Knöpfeam Anschlusstück ein und ziehen Sie dasAnschlussstückheraus,sieheAbbildung2A.

2. Das Kabel hat eine gelbe und eine roteMarkierung, Ziehen Sie das Kabel bis zurgelbenMarkierungheraus,sieheAbbildung2B.

ZiehenSieesnieweiteralsbiszurrotenMarkierungheraus.SonstkanndasKabelbeschädigtwerden.

3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. Um das Gerätauszuschalten,drückenSiedenEin-/Aus-Schaltererneut,sieheAbbildung2C.

4. FangenSiemitdemStaubsaugenan.WährenddesSaugenskönnenSiedasGerätamSchlauchgrifffortbewegen.AmGriffdesStaubsaugerskönnenSiedasGeräthocheben.(Abbildung2E)

5. Sie können die Saugkraft mit dem Saugkraftregler einstellen, siehe Abbildung 2D Wenn Sie zumBeispielgepolsterteMöbeloderGardinensaugen,istesratsam,dieSaugkraftzuverringern.DadurchverhindernSie,dassdieTextilienindieSaugdüsegezogenwerden.

SiekönnendieSaugkraftauchschnellreduzieren,indemSiedenSchieberaufdemSchlauchgrifföffnen.

6. SchiebenSiedieTeleskoprohraufdenGriffdesSchlauchs,sieheAbbildung3A.

7. Halten Sie den Knopf auf den Teleskoprohrnachuntengedrückt,währendSiedieRohraufdiegewünschteLängeein-oderausziehen.

8. StellenSiejetztdieSaugdüsefürdasSaugeneines harten oder weichen Untergrunds ein,indem Sie mit dem Fuß auf den Schalterdrücken,sieheAbbildung3C.BeieinemhartenUntergrund drücken Sie den Schalter ein,sodass die Borsten aus der Kombisaugdüseherausstehen.Bei einemweichenUntergrundziehendenSchalterhoch.

2 14

8

11 7

10

93

4

5

6

1

12

13

B

A

CD

E

A B

C

Page 10: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

gebrauchsanweisung

10

Deutsch

ZubeHör

ZumLieferumfangdiesesStaubsaugersgehörteincombinierterZubehörteile: • ein Fugendüse mit schmaler Düse, um

Heizkörper,Fenstergardinen,Fugen,kleineLöcheru.dgl.zureinigen;

• eine kleine bürste, um empfindliche oderungleichmäßigeFlächen,Möbel,Jalousienu.dgl.zureinigen

funktion - Verstauen nach der benutzung

1. ZiehenSiedenSteckerausderSteckdose.2. Halten Sie die Aufrolltaste gedrückt, um das

Kabelautomatischaufzurollen.

FührenSiedasKabelbeimAufrollen.AnsonstenkannsichdasKabelverknotenoderderSteckerkannhartgegendieGeräterückseiteschlagen.Nehmen Sie das Kabel an der MarkierunglockerinIhreHandundlassenSieeskontrolliertdurch Ihre Finger in das Gerät hineinziehen,sieheAbbildung5.

3. An der Rückseite des Staubsaugers,neben dem Vorderrad, befindet sich einBefestigungsschlitz für die Zubehörschiene(sieheAbbildung6).SchiebenSiedieUnterseitederZubehörschieneindenSchlitz.SokönnenSiedenStaubsauger leichtverstauenund ihnschnell wieder hervorholen, ohne die Teileauseinandernehmenzumüssen.

reinigung und WArtung - reinigung des gehäuses

1. ZiehenSiedenSteckerausderSteckdose.2. ReinigenSiedieAußenseiteallerZubehörteilemiteinemfeuchtenTuchundeinemReinigungsmittelfür

Kunststoff.3. AndenRädernkannsichimLaufederZeitStaubundSchmutzablagern,wodurchsichdiesenichtmehr

richtigdrehenkönnen.ReinigenSiesiealsogut.

• TauchenSiedasGerät,denSteckerunddasKabelnieinWasser. • VerwendenSie zurReinigung keine aggressivenReinigungs- oder Scheuermittel oder scharfen

Gegenstände(wieMesseroderharteBürsten).

reinigung und WArtung - entfernen von Abfall aus dem staubauffangbehälter

1. ZiehenSiedenSteckerausderSteckdose.2. NehmenSiedenSchlauchab.3. NehmenSiedenStaubauffangbehälterheraus,

indem Sie die Entriegelungstaste (sieheAbbildung 7A) des Staubauffangbehälterseindrücken und den Behälter herausnehmenundhaltenSieihnübereinenMüllsack.

4. LassenSiedieBodenklappeaufgehen, indemSieaufdiedrücken(sieheAbbildung7B+C).

5. EntfernenSieeventuellfestsitzendenAbfallmitderHand.

6. DrückenSiedenBodendeckelzu,bisereinrastet.7. SetzenSiedenStaubauffangbehälterwiederin

dasGeräteinundlassenSieihneinrasten.

A B C

Page 11: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

gebrauchsanweisung

11

Deutsch

reinigung und WArtung - reinigen oder ersetzen des filters

FüreinoptimalesErgebnismüssenSiedenFilterimmernach2bis3Saugvorgängenreinigenoderersetzen.SolltederFiltersichtbarverstopftsein,müssenSieihnöfterreinigenbzw.ersetzen.

ReinigenSiedenFilterregelmäßigumzuvermeiden,dassderFilterverstopftunddadurchderMotorüberhitzt.

1. Entfernen Sie den Abfall aus demStaubauffangbehälter (siehe “Entfernen vonAbfallausdemStaubauffangbehälter”).

2. ÖffnenSiedasFilterdeckel(A).3. Nehmen Sie das Staubtrennungssystem aus

demStaubauffangbehälter(B+C).4. Entfernen Sie den Filter aus das Staub-

trennungssystem(C).5. SpülenSiealleFilterunddasStaubtrennungs-

systeminlauwarmemWassergründlichab.6. LassenSiealleFilterguttrocknen.7. Montieren Sie den Halter und die Filter in

umgekehrterReihenfolgezurück.

ArretierenSiebeimFiltereinsetzennichtdenzweitenfiler(C).DieArretierungerfolgtzusammenmitdemarretierungdesFilterdeckels(A).

• WennderFilternichtrichtiggetrocknetist,kannWasserindasGerätgelangen.Hierdurchkönnen(elektrische)Schädenentstehen.

• ReinigenSiedenFilternichtinderWaschmaschine. • TrocknenSiedenFilternichtmiteinemFöhn.

reinigung und WArtung - reinigen oder ersetzen des Ausblasfilter

ErsetzenSiedenAusblasfiltermindestens2x jährlichoderöfter,wennsichherausstellt,dassderFiltersichtbarverstopftist.

1. ZiehenSiedenSteckerausderSteckdose.2. Öffnen Sie die Abdeckung des Abluftfilters

durch Drehen nach links. Ziehen Sie denAbluftfilterausdemGerät.,sieheAbbildung9.

3. Spülen sie ihn in lauwarmemWasser sauber.LassenSieihnguttrocknen.

4. Setzen Sie den gereinigten Filter in dasGerät ein. Schließen Sie die Abdeckung desAbluftfiltersdurchDrehennachrechts.

Wenn die Filter nicht richtig getrocknet sind,kannWasserindasGerätgelangen.Hierdurchkönnen(elektrische)Schädenentstehen.

uMWelt

• WerfenSieVerpackungsmaterialwieKunststoffundKartonsindiedafürvorgesehenenContainer. • GebenSie dieses Produkt amEnde derNutzungsdauer nicht als normalenHaushaltsabfall ab,

sondernbeieinemSammelpunktfürdieWiederverwendungelektrischerundelektronischerGeräte.AchtenSieaufdasSymbolaufdemProdukt,derGebrauchsanweisungoderderVerpackung.

• Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei derWiederverwendung, derVerarbeitungderMaterialienoderanderenFormenderBenutzungalterGeräteliefernSieeinenwichtigenBeitragzumSchutzunsererUmwelt.

• ErkundigenSiesichbeidenStadtverwaltungennachdemrichtigenSammelpunktinIhrerNähe.

ABCD

Page 12: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

gebrauchsanweisung

12

Deutsch

gArAntiebestiMMungen

DerImporteurgewährtfürdiesesGerätunterdenfolgendenBedingungen60MonateGarantieabKaufdatumaufSchäden,dieaufgrundvonHerstellungs-und/oderMaterialfehlernentstandensind.1. InnerhalbdergenanntenGarantiefristwerdenkeineKostenfürArbeitslohnundMaterialberechnet.Die

GarantiefristwirddurchdieunterGarantieausgeführteReparaturnichtverlängert.2. SchadhafteTeileoder,imFalleeinesUmtauschs,dieschadhaftenGeräteselbstwerdenautomatisch

EigentumdesImporteurs.3. BeijedemGarantieanspruchmusseinKaufbelegderFirmavorgelegtwerden.4. GarantieansprüchemüssenentwederbeimHändler,beidemdasGerätgekauftwurde,geltendgemacht

werdenoderbeimImporteur.5. DieGarantiegiltnurfürdenerstenKäuferundistnichtübertragbar.6. DieGarantiegiltnichtfürSchäden,dieentstandensinddurch: a. Unfälle,verkehrteBenutzung,Abnutzungund/oderVerwahrlosung b. falscheMontageund/oderBenutzung,diegegendieeinschlägigengesetzlichenundtechnischen

NormenodergegenSicherheitsnormenverstößt c. AnschlussaneineandereNetzspannungalsdieaufdemTypenschildangegebene d. eineungenehmigteVeränderung e. eineReparatur,diedurchDritteausgeführtwurde f. nachlässigenTransportohnegeeigneteVerpackungbzw.ohnegeeignetenSchutz7. AufdieseGarantiebestimmungenkannkeinAnsprucherhobenwerdenimFallevon: a. Verlusten,diewährenddesTransportsauftreten b. EntfernungoderÄnderungderGeräteseriennummer8. AusgenommenvonderGarantiesindKabel,LampenundGlasteile.9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Recht

auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelleFolgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihmgelieferteoderinVerbindungmitdemvonihmgeliefertenGerätentstandensind.

10. UmGarantieleistungeninAnspruchzunehmen,wendenSiesichtdirektanIhrenHändler.BestronbietetauchdieMöglichkeitdirektmitdemWerkskundendienstabzuwickeln.Voraussetzunghierfür ist,dassSiesichzunächst telefonisch,perFaxoderMailandenWerkskundendienstwenden.BitteschickenSie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet werden.SprechenSiedaherzuerstmituns.WirsagenIhnenwieSieIhrGerätanunseinsendensollen.

11. DasGeräteignetsichnichtfürdieprofessionelleVerwendung.

kundendienst

Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst inVerbindungsetzen:www.bestron.com/service

ce-konforMitätserklärung

DiesesProduktentsprichtaufdemGebietderSicherheitdenBestimmungenderfolgendeneuropäischenRichtlinien:

• EMC-Richtlinie 2004/108/EC• Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

r. neymanQualitätskontrolle

Page 13: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

Mode d’emploi

13

Français

consignes de sécurité - généralités

• Lisezsoigneusementlemoded’emploietconservez-leprécieusement.• Utilisezcetappareiluniquementsuivantlesinstructionsdécritesdanslemoded’emploi.• Utilisezuniquementdesaccessoiresquerecommande le fabricantde l’appareil.L’utilisationd’autres

accessoirespeutendommagerl’appareil,cequipeutentraînerundangerpourl’utilisateur.• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques,

mentalesousensorielleslimitées,manquantd’expérienceoudeconnaissance;àmoinsqu’ellesn’aienteudesinstructionsetnesoientencadréespardespersonnesresponsablesdeleursécurité.

• Cetappareiln’estpasunjouet.Enprésenced’enfants,ilestimportantdes’assurerqu’ilsnejouentpasavecl’appareil.

• Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-mêmel’appareil.

consignes de sécurité - électricité et chaleur

• Avantd’utilisercetappareil,assurez-vousquelatensionduréseaucorrespondàlatensionduréseauindiquéesurlaplaquettetypedel’appareil.

• Débrancheztoujoursl’appareillorsquevousnel’utilisezpas.• Lorsquevousdébranchezlafiche,saisissezlaficheelle-même;netirezpassurlecordon.• Vérifiezrégulièrementquelecordondel’appareilestintact.N’utilisezpasl’appareilsivousconstatez

que le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par un service techniquequalifié.

• Sivousutilisezunerallonge,assurez-vousqu’elleestcomplètementdéroulée.• Utilisezuniquementunerallongeagréée.• Évitezdevousprendrelespiedsdanslecordonoularallongeélectrique.• Lesprisesd’airdoiventtoujoursêtredégagées.• Assurez-vousquenil’appareil,nilecordonn’entreencontactavecunesourcedechaleurtellequ’une

plaqueélectriquechaudeouuneflamme.• Assurez-vousquenil’interrupteur,nilecordon,nilafichen’entreencontactavecdel’eau.

consignes de sécurité - pendant l’utilisation

• N’utilisezjamaisl’appareilàl’extérieur.• N’utilisezjamaisl’appareildansunepiècehumide.• Assurez-vousquevosmainssontsèchesavantdetoucherl’appareil,lecordonoulafiche.• Faitesattentionenplaçant le filtre.N’utilisezpas l’appareilsi le filtreestendommagéoumalmisen

place.Vouspourriezendommagerl’appareil.• N’utilisezpasl’appareilpourl’aspirationde: • substancesouobjetsincandescentsouenflammés • brisdeverreouautresobjetsacérés • débrisdeplâtres,ciment,pierre,suieetc. • liquidesetdéchetsmouillés. Cessubstancesouobjetspeuventendommagergravementl’appareiletlesfiltres,etcompromettrela

sécuritéd’utilisation.• N’utilisezpasl’aspirateuràpoussièresurdestapisouvêtementsmouillés.• N’introduisezjamaisd’objetsdanslessortiesd’air.• Nelaissezjamaisobstruerlesprisesd’airetlessortiesd’air,nilefiltre.Lesobstructionspeuvententraîner

lasurchauffede l’appareil.Lecaséchéant,arrêtez l’aspirateur!Une foisquevousavez remédiéauproblème,attendez20-30minutes, jusqu’àcequel’aspirateursoit toutàfait refroidi.Ensuite,vouspouvezl’utiliserdenouveau.

• Tantquel’aspirateurestenmarche,n’approchezpasducorpslesemboutsetlestuyaux.Vouspourriezcauserdesblessuresgraves,parexempleauxyeuxetauxoreilles.

• Nelaissezjamaisl’appareilroulerpar-dessussoncordon.• Éteignezl’appareiletdébranchezlaficheencasdeproblèmedurantl’utilisation,pourlevider,pourle

nettoyage,pourlemontageouledémontaged’unaccessoire,etdèsquevousavezfinidel’utiliser.• Sil’appareilesttombéàl’eau,nelerattrapezpas.Débranchezimmédiatementlafiche.Cessezd’utiliser

l’appareil.• N’immergezjamaisl’appareil,lecordonnilafichedansl’eauoutoutautreliquide.Laissezsécheràfond

lesfiltres,aprèslenettoyage,avantdelesreplacerdansl’appareil.

Page 14: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

Mode d’emploi

14

Français

fonctionneMent - généralités

L’appareil est destiné uniquement à l’utilisationdomestique,etnonàl’usageprofessionnel.

1. Branchementdutuyausouple2. Boutond’enroulementducordon3. Poignéedel’aspirateuràpoussière4. Interrupteurmarche/arrêtavecréglage delapuissanced’aspiration5. Rouesarrière6. Collecteurdepoussière7. Tuyausouple8. Poignéedutuyausoupleavecprise d’airrefermable9. Boutondedéblocage10.2-in-1Attachment11.Tubetélescopique12.Emboutd’aspiration13.Filtredesortie14.Collecteurdepoussièreboutondedéblocage

fonctionneMent

1. Le branchement du tuyau souple sur le blocmoteursefaitavecunpetitdéclic.Pourdétacherle tuyau souple, vous appuyez sur les deuxboutonslatérauxauniveaudubranchementetvousl’attirezàvous,voirlafigure2A.

2. LecordonporteunemarquejauneetunerougeDéroulezlecordonjusqu’àlamarquejaune.

Nedéroulez jamais le cordonplus loinque lamarque rouge. Vous pourriez endommager lecordon.

3. Branchezlafichesurlapriseetappuyezsurleboutonmarche/arrêt.Pouréteindrel’appareil,appuyeznouveausurl’interrupteurmarche/arrêt,voirlafigure2c.

4. Commencez à passer l’aspirateur. Pendant que vous passez l’aspirateur, vous le déplacez par lapoignéedu tuyausouple.Poursoulever l’appareil,saisissez lepar lapoignéede l’aspirateur,voir lafigure2e.

5. Vousréglezlaforced’aspirationaumoyenduboutonderéglage;voirlafigure2d.Lorsquevousnettoyezdesmeubles,parexemple,oudesrideaux,ilestrecommandédediminuerlaforced’aspiration.Ceciévitequelestissusnesoientaspirésàl’intérieurdel’emboutd’aspiration.

Pourdiminuerrapidementlapuissanced’aspiration,ouvrezleclapetpratiquédanslapoignéedutuyausouple.

6. Glissezletubetélescopiquesurlapoignéedutuyausouple;voirlafigure3a.

7. Enfoncezleboutonsurletubetélescopiqueetmaintenez-le,pendantquevousfaitescoulisserles tuyaux jusqu’à la longueur voulue. Voir lafigure3b.

8. Pouradapterlapositiondel’embout’aspirationàlasurfacedureoumolle,faitesjouerduboutdu pied l’interrupteur de position de l’embout;voir la figure 3c. Sur une surface dure, vousenfoncez l’interrupteur,desorteque labrossedépasse de l’embout d’aspiration. Sur unesurfacemolle,relevezl’interrupteur.

2 14

8

11 7

10

93

4

5

6

1

12

13

B

A

CD

E

A B

C

Page 15: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

Mode d’emploi

15

Français

Accessoires

Unaccessoirecombinéestfourniavecl’aspirateur: • unsuceurplat,c’estàdireunemboutétroit

destinéaux radiateurs, cadresde fenêtre,fentes,trousetc.

• un brosse ronde destinée aux surfacesdélicates ou bosselées :meubles, stores,etc.;

fonctionneMent - rangement après l’utilisation

1. Débranchezlafiche.2. Enfoncez le bouton d’enroulement, et

maintenez-le,pourenroulerlecordon.

Guidezlecordonpendantquevousl’enroulez.Sinon, lecordonpeuts’embrouiller,oubien lafichepeutheurterl’arrièredel’appareil.Retenezdonc lecordonauniveaude lamarque,sansserrer;laissezlemécanismel’attireràl’intérieurdel’enroulerdefaçoncontrôlée;voirlafigure5.

3. À l’arrière de l’aspirateur, à côté de la roueavant, se trouve l’encoche de fixation pour lesupportàaccessoire(voirlafigure6).Enfoncezlebasdusupportàaccessoiredansl’encoche.Ceci vouspermetde ranger l’aspirateuretdele ressortir rapidement, sans avoir besoin dedémonterlescomposants.

nettoyAge et entretien - nettoyage du corps de l’appareill

1. Débranchezlaprise.2. Nettoyezl’extérieurdel’appareilavecunchiffonhumideetunproduitconvenantauxmatièresplastiques.

Nelaissezpasl’humiditépénétreràl’intérieurdel’appareil.3. Lapoussièrepeuts’accumulerauniveaudesroues,lesempêchantdetournercommeilfaut. Nettoyez-lesdoncbien.

• N’immergezjamaisl’appareil,lecordonnilafichedansl’eau. • N’utilisezpasdedétergentsagressifsoudécapantsnid’objetstranchants(telsquecouteauxou brossesdures)pourlenettoyage.

nettoyAge et entretien - Vidange du collecteur de poussière

1. Débranchezlaprise.2. Retirezletuyau.3. Démontezlecollecteurdepoussière;pourcela,

vousenfoncezleboutondedéblocage(voirlafigure9A)ducollecteurdepoussière,etvouslesortez,ettenez-leau-dessusd’unepoubelle.

4. Ouvrez le clapet inférieur; pour ce faire,enfoncezle(voirlafigure7B+C).

5. S’il reste des déchets collés à l’intérieur,enlevez-lesàlamain.

6. Refermez le clapet, en l’enfonçant jusqu’audéclic.

7. Remontez le collecteur de poussière surl’appareil,enl’enfonçantjusqu’audéclic.

A B C

Page 16: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

Mode d’emploi

16

Français

nettoyAge et entretien - nettoyage et échange du filtre

Pourobtenirlemeilleurrésulat,nettoyezouremplacezlefiltreaumoinsdeuxfoisparan,ouplusfréquemmentsivousconstatezquelefiltreestbouché.

Nettoyerrégulièrementlefiltrepouréviterquelefiltreseboucheetquelemoteursurchauffe.

1. Videzlecollecteurdepoussière(voir“Vidangeducollecteurdepoussière”).

2. Ouvrezlecouvercledufiltre.(A)3. Prendrelasystèmedeséparationdepoussières

àpartirducollecteurdepoussière(B+C).4. Retirer les filtres à partir du système de

séparationdepoussière(D).5. Rincezlesfiltresetlasystèmedeséparationde

poussièresavecdel’eautièdebienàfond.6. Laissezbiensécherlesfiltres.7. Remontezlesporte-filtresetfiltresdansl’ordre

inversedudémontage.

Attention:Neverrouillezpasledeuxièmefiltre(C)aucollecteurdepoussière.Celasefaitautomatiquementquandvousreplacezetverrouillezlecouvercle(A).

• Silefiltren’estpasbiensec,del’eaupeutpénétrerdansl’appareil.Cecipeutcauserdesdommages

(électriques). • Nenettoyezpaslefiltreaulave-linge. • Neséchezpaslefiltreausèche-cheveux

nettoyAge et entretien - nettoyage ou échange du filtre de sortie

Remplacezlefiltredesortied’airaumoins2foisparan,ouplusfréquemmentsivousconstatezquelefiltreestbouché.

1. Débranchezlafiche.2. Ouvrez le couvercle du filtre sortie d’air en le

tournantvers lagauche.Retirez le filtresortied’airdel’appareil.;voirlafigure9.

3. Rincezàl’eautiède.Laissezsécheràfond.4. Remettez le filtre propre dans l’appareil.

Refermezlecouvercledufiltresortied’airenletournantversladroite.

Silesfiltresnesontpasbiensec,del’eaupeutpénétrerdansl’appareil.Cecipeutcauserdesdommages(électriques).

enVironneMent

• Jetezlematérield’emballage,telqueleplastiqueetlesboîtes,danslesconteneursprévusàceteffet.

• Lorsquel’appareilestusé,nelemettezpasauxorduresménagères,maisportez-ledansuncentredecollecteagréépourlesappareilsélectriquesetélectroniques.Attentionausymbolefigurantsurleproduit,lemoded’emploioul’emballage.

• Lesmatériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage desappareilset/ouauretraitementdesmatériaux,sousquelleformequecesoit,estunecontributionprécieuseàlasauvegardedenotreenvironnement.

• Lesautoritésdevotrecommunevousrenseignerontsurlecentredecollecteleplusproche.

ABCD

Page 17: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

Mode d’emploi

17

Français

conditions de gArAntie

Àcompterde ladated’achatdecetappareil, l’importateurdonne,auxconditionssuivantes,60moisdegarantiecouvranttouslesdéfautsconsécutifsàdesdéfautsdepièceetmaind’œuvre.1. Pendant lapériodedegarantieaucun fraisnesera facturépour lespièceset lamaind’œuvre.Les

réparationseffectuéessousgarantieneprolongentpasledélaidegarantie.2. Encasd’échange,lespiècesdéfectueusesoulesappareilsdéfectueuxdeviennentautomatiquementla

propriétédel’importateur.3. Toutedemandedegarantiedoitêtreassortiedelapreuved’achatdel’entreprise.4. Toutedemandedegarantiedoitêtrefaiteauprèsdurevendeuroùl’appareilaétéachetéouauprèsde

l’importateur.5. Lagarantieestuniquementvalablepourlepremieracheteuretnepeutêtretransférée.6. Lagarantienecouvrepaslesdommagescauséspar: a. lesaccidents,l’utilisationimpropre,l’usureet/oulanégligence; b. l’installationincorrecteet/ouuneutilisationcontraireauxnormesdesécurité,auxnormestechniques

ouauxdispositionslégalesenvigueur; c. lebranchementsurunréseaud’unetensionautrequecellefigurantsurlaplaquettetype; d. toutemodificationnonautorisée; e. touteréparationeffectuéepardestiers; f. letransportsansprécautionssuffisantes,tellesquelaprotectionetl’emballageappropriés.7. Lesprésentesconditionsdegarantienepeuventpasêtreinvoquéesdanslescassuivants: a. pertessurvenuespendantletransport; b. effacementoumodificationdunumérodesériedel’appareil.8. Lescordons,ampoulesetpiècesenverrenesontpascouvertsparlagarantie.9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages éventuels, autres que le

remplacementou la réparationdepiècesdéfectueuses.L’importateurnepeutêtre tenuresponsabled’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant unquelconquerapportavecl’appareilqu’ilafourni.

10. Pourpouvoirfaireappelàlagarantie,vouspouvezvousadresseràvotrerevendeur.Bestronoffreaussilapossibilitéde faire réparer l’appareildirectementpar leserviceaprès-ventedeBestron.Toutefois,n’envoyezjamaisriensansavoirreçud’instructionsaupréalable.Lecolispourraiteneffetêtrerefuséet les frais éventuels seraient à votre charge.Prenez contact avec le service après-vente qui vousexpliqueracommentvousdevezemballeretexpédierl’appareil.

11. L’appareiln’estpasdestinéàl’usageprofessionnel.

MAintenAnce

Si,parmalheur,unepanneseproduisait,veuillezcontacterleservicedemaintenancedeBESTRON:www.bestron.com/service

déclArAtion de conforMité ce

Leprésentproduitrépondauxdispositionsdesdirectiveseuropéennessuivantesenmatièredesécurité.

• DirectiveEMC 2004/108/EC• Directivesurlabassetension 2006/95/EC

r. neymancontrôle de la qualité

Page 18: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

instruction manual

18

English

sAfety instructions - general

• Pleasereadtheseinstructionscarefullyandretainthemforreference.• Usethisappliancesolelyinaccordancewiththeseinstructions.• Usesolelyaccessoriesrecommendedbythesupplier.Theuseofotheraccessoriesmayresultindamage

totheappliance,therebycreatinghazardsfortheuser.• Thisapplianceisnotintendedforusebypersons(includingchildren)withreducedphysical,sensoryor

mentalcapabilities,orlackofexperienceandknowledge,unlesstheyhavebeengivensupervisionorinstructionconcerninguseoftheappliancebyapersonresponsiblefortheirsafety.

• Childrenshouldbesupervisedtoensurethattheydonotplaywiththeappliance.• Haveanyrepairscarriedoutsolelybyaqualifiedelectrician.Nevertrytorepairtheapplianceyourself.

sAfety instructions - electricity and heat

• Before use please verify that themains voltage is the sameas indicated on the rating plate of theappliance.

• Alwaysremovetheplugfromthesocketwhentheapplianceisnotinuse.• Removetheplugfromthewallsocketbypullingtheplug,notthepowercord.• Checktheappliance’spowercordregularlytomakesureitisnotdamaged.Donotusetheapplianceif

thepowercordisdamaged.Haveadamagedpowercordreplacedbyaqualifiedrepairservice.• Whenusinganextensionleadalwaysmakesurethattheentirecableisunwoundfromthereel.• Usesolelyapprovedextensionleads.• Avoidstumblingovertheextensionleadorpowercord.• Makesuretheairventsarenotcoveredorblocked.• Makesurethattheappliance,thepowercordortheplugdonotmakecontactwithheatsources,such

asahothobornakedflame.• Makesurethattheappliance,thepowercordandplugdonotmakecontactwithwater.

sAfety instructions - during use

• Neverusetheapplianceoutdoors.• Neverusetheapplianceinahumidroom.• Makesurethatyourhandsaredrybeforetouchingtheappliance,powercordorplug.• Takecarewhenfittingthefilter.Donotusetheapplianceifthefilterisdamagedorfittedincorrectly;this

coulddamagetheappliance.• Donotusetheappliancetosuckupthefollowingobjects: • glowingorburningobjects • glasssplintersorothersharpobjects • residuesofplaster,cement,stone,soot,andsimilar • liquids,ormoistdirt. Theseobjectscouldcauseseriousdamagetotheapplianceandthefiltersystem,andmakeitunsafeto

use.• Donotusethevacuumcleaneronwetrugsandcarpets.• Neverinsertobjectsintheair-exhaustvents.• Makesurethatthesuctionandexhaustopeningsareopen,andthatthefilterisnotblocked.Blockages

will cause the appliance to overheat. Switch off the vacuum cleaner immediately! Once you haveremediedtheproblem,wait20to30minutestoallowthevacuumcleanertocooldowncompletely.Itwillthenbereadyforuseagain.

• Keepthenozzleand the tubesaway fromthebodywhile thevacuumcleaner is running.Thiscouldcauseseriousinjury,forexampletotheeyesorears.

• Neverrolltheapplianceoverthecord.• Switchofftheapplianceandremovetheplugfromthewallsocketintheeventofamalfunctionduring

use,andbeforeemptying theappliance,cleaning theappliance, fittingor removinganaccessory,orstoringtheapplianceafteruse.

• Donotpickuptheapplianceifitfallsintowater.Removetheplugfromthewallsocketimmediately.Donotusetheapplianceanymore.

• Neverimmersetheappliance,thepowercordorthepluginwaterorotherliquid.Afterwashingthefiltersmakesuretheyarethoroughlydrybeforereturningthemtotheappliance.

Page 19: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

instruction manual

19

English

operAtion - general

Theapplianceisintendedonlyfordomesticuse,notforprofessionaluse.

1. Hoseconnection2. Cablereel-inbutton3. Vacuum-cleanerhandle4. On/offswitchwithsuctionpressurecontrol5. Rearwheels6. Dustreceptacle7. Hose8. Gripwithadjustableairopening9. Dustcontainerlidreleasebutton10.2-in-1Attachment11.Telescopictube12.Combinozzle13.Exhaustfilter14.Dustcontainerreleasebutton

operAtion

1. Pushthehoseintothehoseconnectiononthemotorunit(seefigure2A).Toremovethehose,pushthetwobuttonsandpullitoutofthehoseconnection.

2. Thepowercordhasayellowandredmark(seefigure2B).Pulloutthecordtotheyellowmark.

Neverpullout thepowercordbeyond the redmark.Thiscoulddamagethepowercord.

3. Put theplug in thewall socket,andpress theOn/Offswitch.Toswitchofftheappliance,presstheOn/Offswitchagain(seefigure2C).

4. Theapplianceisnowreadyforuse.Youcanmovethevacuumcleanerwhileyouarecleaningbypullingonthehosegrip.Youcanlifttheappliancewiththevacuumcleaner’shandle(seefigure2E).

5. Youcanadjustthevacuumsuctionwiththevacuumsuctioncontrol(seefigure2D).Itisadvisabletoreducethevacuumsuctionwhencleaningupholsteredfurnitureandcurtains.Thiswillpreventthefabricfrombeingsuckedintothenozzle.

note Ifsorequired,youcanalsoreducethesuctionquicklybymovingtheslideonthehosegrip.

6. Slide thehosehandle into the telescopic tube(seefigure3A).

7. Press the button on the telescopic tube andkeep it pressed in; you can then extend orretract the tube to the required length (seefigure3B).

8. Press the footbuttonon thenozzle toset thecombinozzleforuseonhardorsoftsurfaces,(seefigure3C).Foruseonhardsurfaces,pressthe footbuttonon thecombinozzle toextendthe brushes. Lift the button for use on softsurfaces.

2 14

8

11 7

10

93

4

5

6

1

12

13

B

A

CD

E

A B

C

Page 20: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

instruction manual

20

English

Accessories

Thisvacuumcleanerissuppliedwithonecombinedaccessory: • acrevice toolwithanarrownozzle,which

you can use to clean radiators, windowframes, crevices, small openings, andsimilar;

• adustingbrush,whichyoucanusetocleandelicate or irregular surfaces, furniture,Venetianblinds,andsimilar.

operAtion - storage after use

1. Removetheplugfromthewallsocket.2. Presstherewindbuttonandkeepitpressedin;

the power cord will automatically rewind ontothereel.

Guidethepowercordwhilstitrewindsontothereel, since otherwise the cord could becometangledortheplugcouldstrikethebackoftheappliance.Takeholdofthepowercordnearthemark,andallowittogentlyslidethroughyourfingersbackintotheappliance,seeFigure5.

3. Anattachmentslotfortheaccessorybracketisfitted to the back of the vacuum cleaner nextto the front castor (see Figure 6). Slide thebottomof the accessory bracket into the slot.Thisavoidstheneedtodismantlethevacuumcleanerafteruse;youcanstoretheassembledapplianceandretrieveitagainquicklywhenyouneedit.

cleAning And MAintenAnce - cleaning the housing

1. Removetheplugfromthewallsocket.2. Cleantheoutersurfaceofallpartswithadampclothandacleanersuitableforplastics.3. Overthecourseoftimedustanddirtcanaccumulatearoundthewheelaxles,therebypreventingthe wheelsfromturningeasily.Consequentlytheyshouldbekeptclean.

• Neverimmersetheappliance,plugorpowercordinwater. • Neverusecorrosiveorscouringcleaningagentsorsharpobjects(suchasknivesorhardbrushes) tocleantheappliance.

cleAning And MAintenAnce - removing waste from the dust receptacle

1. Removetheplugfromthewallsocket.2. Removethehose.3. Remove the dust receptacle by pressing the

release button on the dust receptacle (seefigure 7A) and pulling on the receptacle, andholditaboveawaste-bin.

4. Press thebutton toopen thebottom flap (seefigure7B+C).

5. If so required, use your hand to remove anywastestickingtothereceptacle.

6. Close thebottom flap,andpressuntil itclicksintoplace.

7. Fitthedustreceptacleontotheappliance,andclickitintoposition.

A B C

Page 21: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

instruction manual

21

English

cleAning And MAintenAnce - cleaning or replacing the filter

Forbestresultscleanorreplacethefilteraftereverysecondorthirduseofthevacuumcleaner,ormorefrequentlyifthefilterisvisiblyblocked.

Cleanthefilterregularlytoavoidthatthefilterbecomescloggedandtheengineoverheated.

1. Removethewastefromthedustreceptacle(see“Removingwastefromthedustreceptacle”).

2. Openthefilterlid.(A)3. Takethedustseparationsystemfromthedust

container(B+C).4. Takethefiltersfromthedustseparationsystem

(D).5. Rinseallfiltersandthedustseparationsystem

thoroughlyinlukewarmwater.6. Allowthefilterstodrythoroughly.7. Mount the holders and filters in the reverse

sequence.

Pleasenote:Donotlockthesecondfilter(C)tothedustreceptacle.Thishappensautomaticallywhenyouplacebackandlockthelid(A).

• Watercouldpenetrateintotheapplianceifthefilterisnotthoroughlydry.Thiscouldresultin (electrical)damage. • Donotcleanthefilterinawashingmachine. • Donotdrythefilterwithahairdryer.

cleAning And MAintenAnce - cleaning or replacing the exhaust filter

Replacetheexhaustfilteratleasttwiceayear,andmorefrequentlyifthefilterisvisiblyblocked.

1. Removetheplugfromthewallsocket.2. Openthecoveroftheexhaustfilterwheelcap

by turning it to the left. Pull the exhaust filterfromthedevice,seefigure9.

3. Rinsethefilterinlukewarmwater.Allowittodrythoroughly.

4. Returnthecleanedfiltertotheappliance.Closethecover,andturnrightuntilitclicksintoplace.

Watercouldpenetrateintotheapplianceifthefiltersarenotthoroughlydry.Thiscouldresultin(electrical)damage.

tHe enVironMent

• Disposeofpackagingmaterial,suchasplasticandboxes,intheappropriatewastecontainers. • Whenthisproductreachestheendofitsuseful lifedonotdisposeofitbyputtingit inadustbin;

handitinatacollectionpointforthereuseofelectricalandelectronicequipment.Pleaserefertothesymbolsontheproduct,theuser’sinstructionsorthepackaging.

• Thematerialscanbe re-usedas indicated.Yourhelp in the re-use, recyclingorothermeansofmakinguseofoldelectricalequipmentwillmakeanimportantcontributiontotheprotectionoftheenvironment.

• Contactyourmunicipalityfortheaddressoftheappropriatecollectionpointinyourneighbourhood.

ABCD

Page 22: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de

instruction manual

22

English

guArAntee terMs

Theimporterguaranteestheapplianceagainstdefectscausedbymanufacturingand/ormaterialfaultsfor60monthsfromthedateofpurchase,subjecttothefollowingconditions.1. Nochargeswillbemadeforlabourcostsormaterialsduringthewarrantyperiod.Anyrepairscarriedout

duringthewarrantyperioddonotextendthewarrantyperiod.2. Theimporterautomaticallybecomestheownerofanyfaultypartsthathereplacesorafaultyappliance

(intheeventofreplacementoftheappliance).3. Allclaimssubmittedunderwarrantymustbeaccompaniedbytheoriginalbillofsale.4. Claimsunderwarrantymustbesubmittedtothedealerwheretheappliancewaspurchasedortothe

importer.5. Thewarrantyisissuedsolelytothefirstpurchaserandcannotbetransferred.6. Thewarrantydoesnotcoverdamagecausedby: a. Accidents,incorrectuse,wearand/orneglect. b. Faulty installation and/or use in amanner contravening the prevailing legal, technical or safety

regulations. c. Connectiontoamainsvoltageotherthanthevoltagespecifiedonthetypeplate. d. Unauthorizedmodifications. e. Repairscarriedoutbythirdparties. f. Carelesstransport,i.e.withoutsuitablepackagingmaterialsorprotection.7. Noclaimsmaybemadeunderthiswarrantyfor: a. Lossesincurredduringtransport. b. Theremovalorchangingoftheappliance’sserialnumber.8. Theguaranteedoesnotcoverpowercords,lampsorglassparts.9. Noclaimscanbesubmittedunderthiswarrantyfordamageotherthantherepairorreplacementoffaulty

parts.Theimportercanneverbeheldresponsibleforanyconsequentiallossordamageoranyotherconsequences,resultingeitherdirectlyorindirectlyfromtheappliancesuppliedbytheimporter.

10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased.BestronoffersyoualsothepossibilitytosendtheappliancedirectlytoourServiceDepartment.Donotsendyourappliancewithoutconsultingus.Thepackagemayberefusedandanyanycostswillbeforyouraccount.PleasecontacttheServiceDepartmentandtheywilltellyouhowtopackandsendtheappliance.

11. Thisapplianceisnotsuitableforprofessionaluse.

serVice

IfafaultshouldoccurpleasecontacttheBESTRONservicedepartment:www.bestron.com/service

ce declArAtion of conforMity

ThisproductconformstotheessentialrequirementsofthefollowingEUsafetydirectives:

• EMCDirective 2004/108/EC• LowVoltageDirective 2006/95/EC

r. neymanQuality control

Page 23: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de
Page 24: ABL900BRE IM CL - img.billiger.deimg.billiger.de/dynimg/cygNaarqw48X90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAOR… · Handleiding 3 Nederlands VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen • Lees de