abiotičtí činitelé - vítr

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2016

81 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ochrana lesů a přírodního prostředí. Abiotičtí činitelé - vítr. Abiotičtí činitelé. vítr sníh námraza lijáky , krupobití sucho , vedro mráz. 1. Ochrana lesa a přírodního prostředí Škody větrem. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

1 fungovn trn ekonomiky

Abiotit initel - vtr

Ochrana les a prodnho prosted

Abiotit initel vtr snh nmraza lijky, krupobit sucho, vedro mrz

1Ochrana lesa a prodnho prosted kody vtrem Vroce 2010 celkov tba 6,08 mil. m3 ztoho nahodil 4,1 mil. m3 zpsoben vtrem70%snhem20%V roce 2011 nahodil tba 2,4 mil. m3 zpsoben vtrem70%snhem15%suchem 200 tis. m3nmrazou 84 tis. m3

Ochrana lesa a prodnho prostedVznik vtrupohyb vzduchu, proudn zmst svym tlakem knim, vliv teplot (tepl a studen fronty)

Men vtru: Wildova korouhev, Beafourtova stupnice 12 /17/ stup

Nebezpen jsou od 60 km/hod - tj.od 8. Stupn

Ochrana lesa a prodnho prostedStupnice pro odhad sly (rychlosti) vtru bez uit pstroj, tj. podle inku vtru na rzn objekty. Udv se ve stupnch Beauforta. Rychlosti vtru se tkaj standardn vky 10 m nad zem ve volnm ternuOchrana lesa a prodnho prostedBeaufortovu stupnici sestavil v letech 1805-1808 britsk kontraadmirl sir Francis Beaufort (1774 - 1857). Beaufortova stupnice umouje odhad sly (rychlosti) vtru podle vlnn mosk hladiny. Stupnice je praktick, nevyaduje pouit pstroj. Slovn oznaen sly vtru se pouv tak v meteorologii

Ochrana lesa a prodnho prostedSlab vtry - do 12 km/hodStedn vtry 12 60 km/hod Siln vtry nad 60 km/hod, vtrn boue, smrt pepadav vtry- pi velkch teplotnch rozdlech

Ochrana lesa a prodnho prostedZpsoby kod:boiv vtry nejvt kody / pokozen strom, porost, budov, technickch zazen/

such jihovchodn vtry kod hlavn na jae (zalesovn)

stl vtry lokality sjednm smrem ovtven, praporcovit koruny, tlakov a tahov devo, koenov nbhyOchrana lesa a prodnho prostedinitel ovlivujc kody vtrem

druh a typ vtru smr, rychlost, vichice, smr, pepadav vtr

ron doba a poas - synergismus -spolupsoben vtru, vody, snhu, nmrazy listopad bezen : nejvce kalamit - pdn vlhkost, snh, jinovatkajaro nejmnzima nejvce vichic, zmrzl devo je keh

Ochrana lesa a prodnho prostedinitel ovlivujc kody vtrem

stanovittern, expozice(sklon, nvtrn svahy, dlouh dol, rovinn, lenit) ivn stanovit - vchovapda, podlo, doasn trval zamokenkoenov hniloby

Ochrana lesa a prodnho prostedinitel ovlivujc kody vtremdevinajehlinat BO, MD, JD nejodolnj , VEJ,SM mnlisnat odolnjvkathlostn koeficient (vka vm/ d 1,3 vcm 0,8-1,2 = optimln/ koruna a jej tvar, velikost a hloubka zavtvenkorunov koeficient (d koruny / d 1,3 opt. 10-20)vk svkem ubv odolnosti koenov systm / typ a deformace od mldpokozen - hniloby, trhliny, suky, podl letnho deva

Ochrana lesa a prodnho prostedinitel ovlivujc kody vtrem

vlastnosti porost a zpsob hospodaen

devinn skladba-smen, nesmenstejnovkostzdravotn stav-pokozen loupnm, devokazn houby (vclavka, devomor, pevnk)rozlenn - pibliovac linky, svnice, cestyhospodsk zpsob -holosen, pasen, podrostn, vbrntvar lesa -les vysok, nzk, sdruen, kmenovina, paezinaporostn profil - tvar porostu proti vtruzpsob zaloen -strojem, koutov sadba, smr ad, deformace KS

Ochrana lesa a prodnho prostedinitel ovlivujc kody vtrem

lovk, pstebn a tebn zsahy

patn zaloen porostu/stanovitn/nesprvn vchova /opodn, slab intenzita, porostn okraje atd./patn zdravotn stav hniloby, houby, kody zv-okus, loupn,tba, pibliovn neetrn technologie, druhotn kdci

Ochrana lesa a prodnho prostedDruhy kod vtrempm: m3, ha, K pokozen stojcch strom / kra, stabilita/odlamovn vtv / houby/vvraty, zlomy, snen uitnch vlastnost devapokozen kultur, oplocenek,zazenvznik neproduktivnch holin /st redukovan holiny, jej zalesnn nen eln a efektivn/ skupiny 3-10 vvrat vznik produktivnch holin-zalesnn je efektivnOchrana lesa a prodnho prostedDruhy kod vtremnepm:vznik nezpevnnch plochzamoken pdyrst buen (pasen vegetace)eroze /vodn,vtrn/vskyt hmyzch kdc, houbovch chorobmonost dalch kod vtrem / nezpevnn porosty/snen celospoleenskch f-c lesa /vodohosp, pdoochrann, klimatick, rekrean /Druhy kod vtremEkonomick snen vtnosti a zpenenpedasn vytenzapaen a zbarven devavy nklady na zpracovn, vyklizen a ppravu ploch k zalesnnzpodn zalesnn, zven nklady na zalesnn a ochranuvznik neproduktivnch holin

Ochrana lesa a prodnho prostedZpsoby ochrany proti kodm vtrem:

sprvn zakldn a obnova porost

odpovdajc pstebn / vchovn/ a tebn zsahy, prostorov zpevnn porost.

Ochrana lesa a prodnho prostedzakldn porost: kody vtrem vohroench lokalitch se daj snit vhodnm zaloenm porostuvypracovn plnu zalesnn -grafick zachycen dleitch prvk hlavn u rozshlch holinzakldn ochrannch porostnch pl a zpevovacch eber podle lenitosti ternu, kadch 200 300 m, ka 10-15mvolba deviny -podle stanovit, rozmstn, spon, ady kolmo na smr pevldajcch vtr, pestr druhov skladba, min. podl MZD 40%, minimln poty sazenic na hakvalitn sadebn materil podle stavu holiny zabuenn, podmen, expozice, nejvhodnj je obalovanvhodn zpsob zalesnn sadba jamkov, trbinov, strojn (RZS)dsledn vylepovn zavas doplnit ztrtydoplnn nlet pp. jejich vasn proednochrana proti bueni a zvimeliorace zamokelch pd biologick, technick

rozlenn porost podle ternu st rozdlovacch ,vyklizovacch a pibliovacch linek 20 40 m rozte, 2-4m ka

Ochrana lesa a prodnho prostedobnova porost mus dsledn postupovat proti smru kodlivch vtr, kad porostn stna, kter nen kryta porostnm pltm znamen riziko potek obnovy od zvtrn strany porostuobnovu zat vnejlabilnj sti porostu - pedejt kodmvolba vhodnho hospodskho zpsobu a see vhodnj je podrostn a see clonn, vohroench smrinch zk pruhov see hol (vloen MZD), klnovit rozestupn see Eberhardovy, nevhodn jsou see kulisovvhodn porostn profilobnova pirozen uml pirozen nedeformuje koenov systm, u vhodnch porost (stanovitn, geneticky)dvme pednost pirozenOchrana lesa a prodnho prostedprostorov prava porost /pasen podek/ rozlenn porost pibliovac a vyklizovac linkyvchodiska obnovyzapltn a ochrana sousednch porost /rozluky, odluky, zvory, zpevnn okraje

volba see soubn spevldajcm smrem vtru / vyveden vtru zlesa mrn rozen klnovit se, nvtrn se ponechOchrana lesa a prodnho prostedvchova - vznamnm zpsobem ovlivuje stabilitu porostprostihvky, proezvky, probrky, vchova vranm vku a zavasvolnj zpoj pravideln koruna,dostaten rozvoj nadzemn i koenov sti, upevnn vpodlo, vhodn kmenov a korunov koeficientdsledn zdravotn vbrpodpora pimench a vtruodolnch devin a ke (hlavn vnvtrnm okraji)prava spdnch okraj (porostn profil)zabrnn mechanickho pokozen (ohryz, loupn, tba, pibliovn metoda krtkch vez)zsahy mrn a ast

Ochrana lesa a prodnho prostedVchova zanedbanch porostporosty pehoustl, patn, thlostn koeficient, mal pms odolnch devinpostupn zpevnn porost - SM zanedbanchzsah mrn a astjpostup zpevovn od zvtrn strany vpruzchnvtrnou st a poslednpodpora odolnch devinproedn okraje podsadba stinnch devin a ke neodstraujeme netvrn odoln jedince zokraj

Ochrana lesa a prodnho prostedprostorov zpevnn

V rozshlch, stejnovkch a nesmench jehlinatch porostech (pedevm smrkovch), je nutno provdt opaten pro jejich zpevnn.

Odluky, rozluky, zvory

Porosty se zpevuj pomoc odluk, rozluk a zvor, kter mohou v budoucnu slouit jako vchodiska obnovy.

Ochrana lesa a prodnho prostedOdluky-ochrana mladch porost, kter jsou na zvtrn stran starch porost, po jejich smcen by byly vystaveny nhle boivmu vtru. Odluku tvo pruh vykcen naholo a ihned zalesnn stanovitn odpovdajcmi devinami se zpevujc funkc- ochrann ps. ka pruhu nem pekroit vku mladho porostu. Na nkterch stanovitch (pedevm na vodou ovlivnnch) je vhodnj provst odluku prosvtlenm psu a podsadbou. Prosvtlen se provd stejnomrn nebo skupinovit v zvislosti na stavu porostu, rychlosti postupu a svtelnch nrocch zavdnch devin. S odlukami je nutno zat nejpozdji 20 - 30 let ped dosaenm mtnho vku starho porostuOchrana lesa a prodnho prostedRozluky Slou ke zpevnn a rozlenn velkch stejnovkch SM a BO porost do 40 let vku. Zakldaj se formou zkch holose umstnch kolmo na smr nebezpenho vtru. ka 20 30m, vzdlenost 150 200 m, dlka do 300m. Na vodou ovlivnnch stanovitch je vhodnj provdt pouze prosvtlen pruhu. Pruhy se zalesuj stanovitn odpovdajcmi devinami se zpevujc funkc. Vhodnj ne rozluky jsou vak zvory.

Ochrana lesa a prodnho prostedZvoryVnitn zpevujc pruhy zakldan silnm skupinovitm nebo stejnomrnm prosvtlovnm (snen zakmenn na 7) uvnit rozshlch, mlo odolnch porost. Dlka prosvtlench ps nem pesahovat 300 - 400 m a ka 50 - 60 m. Pruhy vyuvaj skupiny nebo alespo jedince odolnch devin. Vol se v mstech, kter jsou vhodn svou polohou (hbety, vyven msta) kolmo nebo ikmo proti nebezpenmu vtru. Zvory slou zpravidla tak k rozlenn porostu a mohou se vyut jako vchodiska obnovy. Ochrana lesa a prodnho prostedZvoryNejvhodnj je nejdve prosvtlit ve stanovenm smru skupiny stabilnch a odolnch devin a pi dalm prosvtlovn je postupn spojovat v ps nepravideln ky, v nm se podporuje obnova stanovitn odpovdajcch devin se zpevuj funkc

Ochrana lesa a prodnho prostedostatn opaten zabrnit pokozen pi tb a pibliovn /ntr fungicidy/,zabrnit pokozen pi innostech vlese -cesty, svnice, pibl. linky. elektrovodyudrovat pimen ( normovan) stavy zveochrann porostn pltpodsazovn a doplovn edin

Hospodaen blzk prod zvyovn pirozen odolnosti.

Ochrana lesa a prodnho prostedzjiovn kodprojt vechny porosty,zpstupnit komunikace,zjistit rozsah a druh pokozen /vvraty,zlomy,plochy,m3, zkres do mapy,

harmonogram zpracovnpln zalesnn

Ochrana lesa a prodnho prostedDomc kol:Vyhledejte si Beaufortovu stupnici vtru a osvojte si alespo ti slovn hodnocen stup od 6, kter si sami vyberete.Beaufortova stupnice sly vtru - HMBeaufortova stupnice - WikipedieThe Weather Legacy of Admiral Sir Francis Beaufort - Keith C. HeidornTable of the Beaufort Scale - Richard Paul Russell Limited

Nahldnte do Zelench zprv z pedchozch let na vi kod abiotickmi initeli. Nap. tady:http://www.uhul.cz/zelenazprava/2011/zz2011.pdf Ochrana lesa a prodnho prosted Otzky k opakovn