สรุปข้อมูลผู้สร้ำง google scholar citations profile...

of 29 /29
ลำดับ คณะ สำขำวิชำ ชื่อ - สกุล SRU e-mail Scholar Profile Citations หมำยเหตุ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวัชระกร ศรีคา [email protected] ไม่มี - 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการภัยพิบัติ นางกานต์ธิดา บุญมา [email protected] ไม่มี - 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการภัยพิบัติ น.ส.พรทิพย์ วิมลทรง ไม่มี - 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผศ.สุรินทร์ สมณะ [email protected] มี - 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.กันญารัตน์ หนูชุม [email protected] มี - 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดร.ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ [email protected] มี 66 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ [email protected] มี 25 8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ไม่มี - 9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ นายถกล ศรีแก้ว ไม่มี - 10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ นายธนนต์ ก่อเกียรติสกุล [email protected] ไม่มี - 11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ นายศุภชัย ดาคา ไม่มี - 12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด [email protected] ไม่มี - 13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.สุจารี ดาศรี [email protected] ไม่มี - 14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดร.อรรถกร ศักดา [email protected] ไม่มี - 15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง ไม่มี - 16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.เกตุกนก หนูดี ไม่มี - 17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.กันยากร อ่อนรักษ์ [email protected] ไม่มี - 18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.จิราพร เสนจันทร์ ไม่มี - ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

Author: others

Post on 19-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวัชระกร ศรีค า [email protected] ไม่มี -2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการภัยพิบัติ นางกานต์ธิดา บุญมา [email protected] ไม่มี -3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการภัยพิบัติ น.ส.พรทิพย์ วิมลทรง ไม่มี -4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผศ.สุรินทร์ สมณะ [email protected] มี -5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.กันญารัตน์ หนูชุม [email protected] มี -6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดร.ปูริณชญาน์ วิสุทธ์ิสิริ [email protected] มี 667 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ [email protected] มี 258 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ รศ.ประสิทธ์ิ ทองแจ่ม ไม่มี -9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ นายถกล ศรีแก้ว ไม่มี -10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ นายธนนต์ ก่อเกียรติสกุล [email protected] ไม่มี -11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ นายศุภชัย ด าค า ไม่มี -12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด [email protected] ไม่มี -13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.สุจารี ด าศรี [email protected] ไม่มี -14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดร.อรรถกร ศักดา [email protected] ไม่มี -15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.อัญชุลี ณ ตะก่ัวทุ่ง ไม่มี -16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.เกตุกนก หนูดี ไม่มี -17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.กันยากร อ่อนรักษ์ [email protected] ไม่มี -18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.จิราพร เสนจันทร์ ไม่มี -

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น.ส.อรวรรณ สืบเสน ไม่มี -20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี น.ส.นภาพร รัตนาถ [email protected] มี -21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ มี 46022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม [email protected] มี 201 ไม่ได้ยืนยันอีเมล23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล [email protected] มี 10724 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ มี 5225 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ดร.อรภรณ์ บัวหลวง [email protected] มี 2526 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ดร.อรณิช เผือกคง [email protected] มี 1527 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ดร.นิภาภรณ์ มีพันธ์ุ ไม่มี -28 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี นายอานนท์ ชูแก้ว ไม่มี -29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ดร.อุบลทา สมมารถ [email protected] ไม่มี -30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี น.ส.ปณิดา รัตนรังษี ไม่มี -31 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา นางวีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร มีเมล มี -32 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ดร.เบญจมาศ หนูแป้น [email protected] มี 10533 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา นางกนกอร ทองใหญ่ [email protected] มี 3034 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ดร.มิติ เจียรพันธ์ุ [email protected] มี 2635 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ดร.กิตติมา คงทน [email protected] มี 2336 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด [email protected] มี 18

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน [email protected] มี 1638 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์ [email protected] มี 739 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา [email protected] มี 540 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา นายดอกรัก ชัยสาร [email protected] มี 141 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ว่าท่ีร.ต.ปริญญา สุกแก้วมณี ไม่มี -42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา น.ส.ชวนพิศ เรืองจรัส ไม่มี -43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา นายศักด์ิชัย กรรมารางกูร ไม่มี -44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา น.ส.ศิริพร ทวีโรจนการ [email protected] ไม่มี -45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา น.ส.นิสากร สุขหิรัญ ไม่มี -46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ ไม่มี -47 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมผศ.พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด มีเมล มี -48 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมนายนิภาส ลีนะธรรม มีเมล มี -49 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมนายอาดือนา นิโด [email protected] ไม่มี -50 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมน.ส.ณัฐธิดา ศรีราชยา ไม่มี -51 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมน.ส.สุวรรณา พลภักดี ไม่มี -52 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมน.ส.ภัทราวรรณ คหะวงศ์ ไม่มี -53 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมน.ส.สายนที จากถ่ิน ไม่มี -54 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์น.ส.จันทรา บุญวิชัย ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  55 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์น.ส.กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า ไม่มี -56 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นายถนอม ห่อวงศ์สกุล [email protected] ไม่มี -57 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นายศราวุธ มากชิต ไม่มี -58 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ [email protected] ไม่มี -59 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ านายณัฐพล เมฆแดง [email protected] ไม่มี -60 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ านายธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ [email protected] ไม่มี -61 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมนายคมกริษณ์ ศรีพันธ์ [email protected] ไม่มี -62 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมน.ส.ชิโนรส ละอองวรรณ [email protected] ไม่มี -63 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมน.ส.มินตรา ตรงต่อการ ไม่มี -64 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมนายวิมล พรหมแช่ม ไม่มี -65 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมน.ส.วรัญญา ปลอดจินดา ไม่มี -66 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุและการผลิตผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง [email protected] มี 11767 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุและการผลิตน.ส.ณัฐปภัสร์ บุญด า ไม่มี -68 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุและการผลิตนายภวัตภ์ พรมเมือง ไม่มี -69 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์ [email protected] ไม่มี -70 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุกิจ เอ่ียมสะอาด ไม่มี -71 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นางกชกร เพ็งศรี [email protected] ไม่มี -72 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์ ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  73 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นายทรงศักด์ิ พรหมเมตจิต ไม่มี -74 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอโศก ศรีสวัสด์ิ [email protected] ไม่มี -75 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นายกฤษณ์ ศรีพร ไม่มี -76 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.จุฑาพร อินทะสะระ ไม่มี -77 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นายณรงค์ศักด์ิ จายางกูร ไม่มี -78 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.ธิดา บุตรรักษ์ [email protected] ไม่มี -79 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นายเนตินัย จีนสกุล ไม่มี -80 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.กรรณิการ์ แก้วเช้ือ [email protected] ไม่มี -81 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร [email protected] ไม่มี -82 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นายนิธิศ เสาแก้ว ไม่มี -83 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.สุรางคนางค์ เจริญรักษ์ ไม่มี -84 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พืชศาสตร์ ผศ.พรพรหม พรหมเมศร์ ไม่มี -85 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พืชศาสตร์ นายวิโรจน์ เชาว์วิเศษ ไม่มี -86 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พืชศาสตร์ นายวสันต์ สุทธโส [email protected] ไม่มี -87 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พืชศาสตร์ ดร.เกษร เมืองทิพย์ ไม่มี -88 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พืชศาสตร์ ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด ไม่มี -89 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พืชศาสตร์ ผศ.ดร.จิตเกษม หล าสะอาด ไม่มี -90 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ นางสิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  91 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ฯ ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ มีเมล มี -92 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ฯ ผศ.นรินทร์ สุขกรี [email protected] ไม่มี -93 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ฯ ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล [email protected] ไม่มี -94 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ฯ ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ ไม่มี -95 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ฯ นายสมพร ศรีอาภานนท์ [email protected] ไม่มี -96 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ฯ ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล [email protected] ไม่มี -97 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ฯ นางชุติมา วิชัยดิษฐ ไม่มี -98 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ผศ.กาญจนา เผือกคง [email protected] มี -99 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร มีเมล มี -100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช มีเมล มี 2101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย [email protected] ไม่มี -102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ดร.สมพงษ์ ย่ิงเมือง [email protected] ไม่มี -103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์น.ส.จุฑามาศ กระจ่างศรี ไม่มี -104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์นางณาตยาณี พรมเมือง [email protected] ไม่มี -105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์นายปิยะวัฒน์ แสงเพชร [email protected] ไม่มี -106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์น.ส.มณฑา เพ็ชรวรรณ ไม่มี -107 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์น.ส.อมรทิพย์ ประยูรวงค์ ไม่มี -108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์นายเอกลักษณ์ เจ้าแก้ว ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  109 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์นายวิรัตน์ ชูนุ้ย ไม่มี -110 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ [email protected] ไม่มี -111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผศ.ดร.พราวตา จันทโร มี 311112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดร.วรรณพิชญ์ จุลกัลป์ มีเมล มี 64113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารน.ส.รวงนลิน เทพนวล มี 45114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ [email protected] มี 32115 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดร.ชลิดา เล่ือมใสสุข [email protected] มี 15116 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง [email protected] มี 8117 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ [email protected] มี 5118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว [email protected] มี 1119 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผศ.กฤตภาส จินาภาค [email protected] ไม่มี -120 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารน.ส.พัชณิยา เอกเพชร ไม่มี -121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดร.อรุโณทัย เจือมณี [email protected] ไม่มี -122 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมน.ส.นรานันท์ ข ามณี ไม่มี -123 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมดร.พงษ์ศักด์ิ นพรัตน์ [email protected] ไม่มี -124 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมดร.วัชรี รวยร่ืน [email protected] ไม่มี -125 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมน.ส.วิภารัตน์ ชัยเพชร ไม่มี -126 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมนายสุรชัย สังข์งาม ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  127 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมน.ส.อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร ไม่มี -128 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมผศ.ดร.จิตสอางค์ ตรัยพรวรยุตก์ ไม่มี -129 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมนางเนตรนภา เรืองภาณุพันธ์ ไม่มี -130 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ น.ส.ณันญรัตน์ คุ้มครอง [email protected] มี 2131 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ ผศ.โสภณ บุญล้ า [email protected] ไม่มี -132 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ น.ส.กมลพรรณ เจือกโว้น ไม่มี -133 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ ดร.ขวัญตา พูลส าราญ [email protected] ไม่มี -134 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ มาลา [email protected] ไม่มี -135 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง ไม่มี -136 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ นายภูวดล เหมชะรา ไม่มี -137 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดร.กรชุลี คณะนา [email protected] มี 6138 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าน.ส.ปรีดามน ค าวชิรพิทักษ์ ไม่มี -139 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ [email protected] มี -140 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน นางรัชกร ฮ่งกุล มีเมล มี -141 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน น.ส.กามีละห์ ยะโกะ [email protected] มี 20142 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ [email protected] มี 14143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน นายสมชาย สหนิบุตร [email protected] ไม่มี -144 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน ดร.อารยา ปรานประวิตร ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  145 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน นายคณิต หนูพลอย ไม่มี -146 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน น.ส.คันธรส สุขกุล ไม่มี -147 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน น.ส.ทัศนพรรณ เวชศาสตร์ ไม่มี -148 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน น.ส.นิภาพร นบนอบ ไม่มี -149 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน น.ส.บุษยมาศ เหมณี ไม่มี -150 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน น.ส.ปัทมา สมศิลป์ ไม่มี -151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน นายพูนศักด์ิ บุญยัง ไม่มี -152 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน ดร.ภควดี รักษ์ทอง ไม่มี -153 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน น.ส.เนตรนภา ธนพัฒน์ ไม่มี -154 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน น.ส.ชมพูนุท เพชรนิรมล ไม่มี -155 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน น.ส.ศันสนีย์ วงศ์ชนะ [email protected] ไม่มี -156 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล มี 66 ไม่ได้ยืนยันอีเมล157 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา มีเมล มี 39158 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายชาญกฤษฏ์ิ โพธ์ิเพชร [email protected] ไม่มี -159 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.จารีย์ พรหมณะ [email protected] มี -160 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.จิตรี ไทรทอง [email protected] มี -161 วิทยาลัยนานาชาติฯ ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม [email protected] มี 15162 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.ตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์ ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  163 วิทยาลัยนานาชาติฯ นางนุชนันต์ สัจจาเฉลียว ไม่มี -164 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.กนกวรรณ ศรีขวัญ ไม่มี -165 วิทยาลัยนานาชาติฯ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ [email protected] ไม่มี -166 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.จีรติ พูนเอียด [email protected] ไม่มี -167 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ [email protected] ไม่มี -168 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.ณิษา จารุสิริชัย ไม่มี -169 วิทยาลัยนานาชาติฯ นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย ไม่มี -170 วิทยาลัยนานาชาติฯ ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง [email protected] ไม่มี -171 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.มัลลิตา ชูติระกะ ไม่มี -172 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.ยกสมน เจ๊ะเฮง ไม่มี -173 วิทยาลัยนานาชาติฯ นายวิรุฬห์ พิชัยวงศ์ภักดี ไม่มี -174 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.ศันสนีย์ วงศ์สวัสด์ิ ไม่มี -175 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.สุทธิพรรณ ชิตินทร ไม่มี -176 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.อินทรียา หลีกันชะ ไม่มี -177 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.เกสสิณี ตรีพงศ์พันธ์ุ ไม่มี -178 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.เบญญา จริยวิจิตร ไม่มี -179 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.ขวัญณภัทร หิมทอง [email protected] ไม่มี -180 วิทยาลัยนานาชาติฯ น.ส.มัณฑน์นันท์ ขุนฤทธ์ิ ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  181 วิทยาลัยนานาชาติฯ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการระหว่างประเทศดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี ไม่มี -182 วิทยาลัยนานาชาติฯ การท่องเท่ียว ดร.สิญาธร นาคพิน [email protected] มี 12183 วิทยาลัยนานาชาติฯ การท่องเท่ียว น.ส.วิชชุตา ให้เจริญ ไม่มี -184 วิทยาลัยนานาชาติฯ การท่องเท่ียว น.ส.ภรณ์พักตรา ศักดา [email protected] ไม่มี -185 วิทยาลัยนานาชาติฯ นายกวิน อัศวฉัตรโรจน์ ไม่มี -186 วิทยาลัยนานาชาติฯ นายณภัทร นาคสวัสด์ิ ไม่มี -187 วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร นายชาญวิทย์ ทองโชติ [email protected] มี - ไม่ได้ยืนยันอีเมล188 วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร นายไพศาล นาคกราย [email protected] มี -189 วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร น.ส.ภวิษณ์ณัฏฐ์ เวชวิฐาน ไม่มี -190 วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร น.ส.อริสรา ชูมี ไม่มี -191 วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร นายชรินทร์ ฉวาง ไม่มี -192 วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร น.ส.พิจิตรา แก้วพิชัย ไม่มี -193 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป นางสงบ สิงสันจิตร มี - ไม่ได้ยืนยันอีเมล194 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป ผศ.สุมาลี จิระจรัส [email protected] ไม่มี -195 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป ผศ.นินธนา เอ่ียมสะอาด ไม่มี -196 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป ผศ.พงศกร ศยามล ไม่มี -197 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป ผศ.เตชธรรม สังข์คร [email protected] ไม่มี -198 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป น.ส.จุฑารัตน์ ธาราทิศ ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  199 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป น.ส.ดาริน รุ่งกล่ิน ไม่มี -200 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป นายบุญฤกษ์ บุญคง ไม่มี -201 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป ดร.วริศรา สมเกียรติกุล [email protected] ไม่มี -202 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป น.ส.สุกานดา เทพสุวรรณชนะ ไม่มี -203 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป น.ส.อนุรักษ์ บิลนุ้ย ไม่มี -204 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป นางเบญจมาส เปาะทอง ไม่มี -205 วิทยาการจัดการ การจัดการท่ัวไป น.ส.เปรมกมล ปิยะทัต ไม่มี -206 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ น.ส.รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน ไม่มี -207 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ น.ส.ลภัสรดา เนียมนุช ไม่มี -208 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช ไม่มี -209 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ นายศรีวาลี ทองเล่ียมนาค ไม่มี -210 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ น.ส.อัมพวรรณ หนูพระอินทร์ [email protected] ไม่มี -211 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ น.ส.เมธินี ศรีกาญจน์ ไม่มี -212 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ ดร.แสงรวี วิฑูรย์พันธ์ุ ไม่มี -213 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ น.ส.ธีราวรรณ จันทร์แสง ไม่มี -214 วิทยาการจัดการ การตลาด ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ไม่มี -215 วิทยาการจัดการ การตลาด นางกิตติกร ไสยรินทร์ ไม่มี -216 วิทยาการจัดการ การตลาด น.ส.จิตติมา จ้อยเจือ [email protected] ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  217 วิทยาการจัดการ การตลาด นางพรศุลี สุทธโส ไม่มี -218 วิทยาการจัดการ การตลาด ดร.พิมพ์แพร ศรีสวัสด์ิ ไม่มี -219 วิทยาการจัดการ การตลาด นางหรรษา เฉลิมพิพัฒน์ ไม่มี -220 วิทยาการจัดการ การตลาด น.ส.กมลวรรณ เหล่ายัง ไม่มี -221 วิทยาการจัดการ การตลาด น.ส.พัชรินทร์ เพชรช่วย ไม่มี -222 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายศิโรจน์ พิมาน [email protected] ไม่มี -223 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.ทิวาพร กล่ินกล่อม ไม่มี -224 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.ธิติมานันท์ ด ารงศักด์ิเมธี ไม่มี -225 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดร.นนทศักด์ิ จันทร์ชุม [email protected] ไม่มี -226 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.ปิยะบุษ ปลอดอักษร ไม่มี -227 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายมณกันต์ สมเก้ือ ไม่มี -228 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว่าท่ีร.ต.วันเฉลิม พลดี [email protected] ไม่มี -229 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดร.เกวลิน อังคณานนท์ ไม่มี -230 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.เบญจมาภรณ์ คงชนะ ไม่มี -231 วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.เรณุกา ขุนช านาญ ไม่มี -232 วิทยาการจัดการ ธุรกิจอาหาร นายพงศ์พิพัฒน์ มากช่วย [email protected] ไม่มี -233 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ นางจุฑาทิพย์ ฐิติสวัสด์ิ [email protected] มี -234 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ ผศ.บัวผิน โตทรัพย์ ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  235 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท [email protected] ไม่มี -236 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ นายธวัช บุญนวล ไม่มี -237 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ นางนันทิพา บุษปวรรธนะ ไม่มี -238 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ นายนาวิน วงศ์สมบุญ ไม่มี -239 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ นางปิยตา สุนทรปิยะพันธ์ [email protected] ไม่มี -240 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ น.ส.เหมือนมาด หนุมาศ ไม่มี -241 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ น.ส.แพรวพรรณ ปานนุช ไม่มี -242 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ น.ส.สุวิมล เวชวิโรจน์ ไม่มี -243 วิทยาการจัดการ บริหารทรัพย์ฯ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร ไม่มี -244 วิทยาการจัดการ บริหารทรัพย์ฯ นางพรทิพย์ ทวีพงษ์ ไม่มี -245 วิทยาการจัดการ บริหารทรัพย์ฯ น.ส.ปล้ืมใจ ไพจิตร ไม่มี -246 วิทยาการจัดการ บริหารทรัพย์ฯ น.ส.วัชรี พืชผล ไม่มี -247 วิทยาการจัดการ บริหารทรัพย์ฯ นายอรรถพงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ ไม่มี -248 วิทยาการจัดการ บัญชี ผศ.ดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร มี 16 ไม่ได้ยืนยันอีเมล249 วิทยาการจัดการ บัญชี ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี ไม่มี -250 วิทยาการจัดการ บัญชี ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค ไม่มี -251 วิทยาการจัดการ บัญชี ผศ.ภัทรวดี อินทปันตี ไม่มี -252 วิทยาการจัดการ บัญชี น.ส.ธารณา กาญจนรจิต [email protected] ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  253 วิทยาการจัดการ บัญชี ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ ไม่มี -254 วิทยาการจัดการ บัญชี น.ส.กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล ไม่มี -255 วิทยาการจัดการ บัญชี น.ส.จิราภรณ์ จันทรวงศ์ ไม่มี -256 วิทยาการจัดการ บัญชี น.ส.นงลักษณ์ ผุดเผือก ไม่มี -257 วิทยาการจัดการ บัญชี น.ส.พรเพ็ญ สุขหนู ไม่มี -258 วิทยาการจัดการ บัญชี น.ส.มณฑา เอมสวัสด์ิ ไม่มี -259 วิทยาการจัดการ บัญชี น.ส.สารภี ชนะทัพ ไม่มี -260 วิทยาการจัดการ บัญชี น.ส.อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์ ไม่มี -261 วิทยาการจัดการ บัญชี น.ส.เนตรนภา รักษายศ ไม่มี -262 วิทยาการจัดการ บัญชี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม ไม่มี -263 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด [email protected] มี 2 ไม่ได้ยืนยันอีเมล264 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ น.ส.ณัชชา เกิดทรัพย์ ไม่มี -265 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ น.ส.ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ [email protected] ไม่มี -266 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ นายศราวุธ ทองเน้ือห้า ไม่มี -267 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ น.ส.สินีนาท โชคด าเกิง ไม่มี -268 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ดร.เบญจวรรณ คงขน [email protected] ไม่มี -269 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ นางมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ ไม่มี -270 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ [email protected] มี 17

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  271 วิทยาการจัดการ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี ไม่มี -272 วิทยาการจัดการ ดร.ณันทิวร เทียนแป้น ไม่มี -273 วิทยาการจัดการ ดร.พนาน้อย รอดชู ไม่มี -274 มนุษยศาสตร์ฯ ดร.ชยชนน์ โพธ์ิทิพย์ ไม่มี -275 มนุษยศาสตร์ฯ การจัดการวัฒนธรรม ผศ.สมทรง นุ่มนวล [email protected] ไม่มี -276 มนุษยศาสตร์ฯ การจัดการวัฒนธรรม ผศ.ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์ ไม่มี -277 มนุษยศาสตร์ฯ การจัดการวัฒนธรรม นายสรัญ เพชรรักษ์ ไม่มี -278 มนุษยศาสตร์ฯ การจัดการวัฒนธรรม น.ส.วนิษา ติค า ไม่มี -279 มนุษยศาสตร์ฯ การจัดการวัฒนธรรม น.ส.ศิริอร เพชรภิรมย์ ไม่มี -280 มนุษยศาสตร์ฯ การจัดการวัฒนธรรม น.ส.วนิษา ติค า ไม่มี -281 มนุษยศาสตร์ฯ การจัดการวัฒนธรรม นายสันติชัย แย้มใหม่ ไม่มี -282 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน ดร.นรา พงษ์พานิช [email protected] มี 20283 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร ไม่มี -284 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน น.ส.จีรวรรณ ศรีหนูสุด ไม่มี -285 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ ไม่มี -286 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน น.ส.นฤมล ด าอ่อน ไม่มี -287 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน นายพงศ์เทพ แก้วเสถียร ไม่มี -288 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน นายสมมาส เส้งสุย ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  289 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน นายสิทธิพร รอดปังหวาน ไม่มี -290 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน ดร.เสน่ห์ บุญก าเนิด [email protected] ไม่มี -291 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน ดร.จิราพร ไชยเชนทร์ ไม่มี -292 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน นายธิติ พานวัน ไม่มี -293 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม ไม่มี -294 มนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน น.ส.ศิโรนี โต๊ะสัน ไม่มี -295 มนุษยศาสตร์ฯ การเมืองการปกครอง ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง [email protected] มี -296 มนุษยศาสตร์ฯ การเมืองการปกครอง นายกฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ ไม่มี -297 มนุษยศาสตร์ฯ การเมืองการปกครอง นายธาตรี ค าแหง ไม่มี -298 มนุษยศาสตร์ฯ การเมืองการปกครอง นายมาดล จรูญรัตน์ ไม่มี -299 มนุษยศาสตร์ฯ การเมืองการปกครอง น.ส.เพ็ญนภา สวนทอง ไม่มี -300 มนุษยศาสตร์ฯ การเมืองการปกครอง นายณัฐดนัย พยัฆพันธ์ ไม่มี -301 มนุษยศาสตร์ฯ การเมืองการปกครอง นายอมร หวังอัครางกูร ไม่มี -302 มนุษยศาสตร์ฯ จิตรกรรม ผศ.ธีรศักด์ิ ทองนุ้ยพราหมณ์ ไม่มี -303 มนุษยศาสตร์ฯ จิตรกรรม ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณ ไม่มี -304 มนุษยศาสตร์ฯ จิตรกรรม ว่าท่ีร.ท.พงศ์ชาติ อินทชุ่ม ไม่มี -305 มนุษยศาสตร์ฯ จิตรกรรม ดร.พิชัย สุขวุ่น [email protected] ไม่มี -306 มนุษยศาสตร์ฯ จิตรกรรม นายวรรณลพ มีมาก ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  307 มนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล ผศ.เสรี ด้วงค าจันทร์ ไม่มี -308 มนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล นายมนตรี ด้วงชนะ ไม่มี -309 มนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล น.ส.กิติมา ทวนน้อย [email protected] ไม่มี -310 มนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล นายบัญชา อาษากิจ ไม่มี -311 มนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล นายมาโนชญ์ ยกเช้ือ ไม่มี -312 มนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล น.ส.อรอุษา หนองตรุด ไม่มี -313 มนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล น.ส.โสวภา สงขาว ไม่มี -314 มนุษยศาสตร์ฯ ปรัชญาและศาสนา ผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์ [email protected] มี - ไม่ได้ยืนยันอีเมล315 มนุษยศาสตร์ฯ ปรัชญาและศาสนา ผศ.ดีรภรณ์ บัณฑิตชน ไม่มี -316 มนุษยศาสตร์ฯ ปรัชญาและศาสนา ผศ.เกียรติศักด์ิ ดวงจันทร์ [email protected] ไม่มี -317 มนุษยศาสตร์ฯ ปรัชญาและศาสนา นายเอกมันต์ แก้วทองสอน ไม่มี -318 มนุษยศาสตร์ฯ พืนฐาน สุนทรีย์ นางธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย ไม่มี -319 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน น.ส.วัชรีญา ยะวิเชียร มี - ไม่ได้ยืนยันอีเมล320 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล ไม่มี -321 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน น.ส.อภิญญา ศิริวรรณ ไม่มี -322 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน น.ส.อมรา อภัยพงศ์ ไม่มี -323 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน น.ส.อุมา สินธุเศรษฐ ไม่มี -324 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทยธุรกิจ น.ส.อรอ าไพ นับสิบ [email protected] มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  325 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทยธุรกิจ นางอร่ามรัศม์ิ ด้วงชนะ ไม่มี -326 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทยธุรกิจ น.ส.จิรวรรณ พรหมทอง ไม่มี -327 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทยธุรกิจ น.ส.วรรณภา สรรพสิทธ์ิ ไม่มี -328 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทยธุรกิจ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ [email protected] ไม่มี -329 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทยธุรกิจ น.ส.สุทธาทิพย์ อร่ามศักด์ิ ไม่มี -330 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ มีเมล มี -331 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม ไม่มี -332 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ น.ส.กฤษมาศ พันธ์ุมูสิก ไม่มี -333 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ น.ส.จิตราพร มงคลเคหา ไม่มี -334 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ น.ส.ชุตินันท์ หนูบุตร ไม่มี -335 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ น.ส.ณ ฤทัย จันทร์ทัพ ไม่มี -336 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ น.ส.ทิพย์สตรี ทิพย์มนตรี ไม่มี -337 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ นางนภัสส์สินี รอดเกิด ไม่มี -338 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ น.ส.นุชนาฏ อ่ิมใจดี ไม่มี -339 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ นายภูริชญ์ สิทธิกูล ไม่มี -340 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ นายสิทธิชัย ชีวะโรรส ไม่มี -341 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ น.ส.อรรัมภา ทองพุฒ ไม่มี -342 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษธุรกิจ น.ส.ก่ิงกาญจน์ สุพรศิริสิน [email protected] มี 1

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  343 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษธุรกิจ นายอโนเชาว์ เพชรรัตน์ ไม่มี -344 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษธุรกิจ น.ส.เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล ไม่มี -345 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษธุรกิจ นางอรสุธี วัฒนพฤกษ์ สุดวรรณ ไม่มี -346 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ นางพสุวดี จันทร์โกมุท มีเมล มี - เดิม พลวิชัย347 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ ดร.วาสนา จาตุรัตน์ [email protected] มี -348 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ ดร.บรรเจิด เจริญเวช [email protected] ไม่มี -349 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ น.ส.กันยารัตน์ จันทร์สว่าง ไม่มี -350 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ นายบดินทร์ธร บัวรอด ไม่มี -351 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ น.ส.ปุณยวีร์ หนูประกอบ ไม่มี -352 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ [email protected] ไม่มี -353 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ นายวิทวัส ขุนหนู ไม่มี -354 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ นายสิทธิพันธ์ พูนเอียด ไม่มี -355 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ น.ส.สุภาวดี พรหมบุตร ไม่มี -356 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ นายอยับ ซาดัดคาน ไม่มี -357 มนุษยศาสตร์ฯ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์น.ส.ธณิศา สุขขารมย์ ไม่มี -358 มนุษยศาสตร์ฯ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์น.ส.ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว ไม่มี -359 มนุษยศาสตร์ฯ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์นายสุพัฒน์ สีระพัดสะ [email protected] ไม่มี -360 มนุษยศาสตร์ฯ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์น.ส.อมรรัตน์ แซ่กว่ัง ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  361 มนุษยศาสตร์ฯ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์น.ส.เอพร โมฬี ไม่มี -362 มนุษยศาสตร์ฯ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์น.ส.กชพรรณ นุ่นสังข์ ไม่มี -363 มนุษยศาสตร์ฯ น.ส.นูรูลฮูดา เจะเลาะ ไม่มี -364 มนุษยศาสตร์ฯ นายพิสิฐ นิลเอก ไม่มี -365 พยาบาลศาสตร์ น.ส.จิดาภา พลรักษ์ [email protected] มี -366 พยาบาลศาสตร์ น.ส.รุ้งกานต์ พลายแก้ว [email protected] มี -367 พยาบาลศาสตร์ น.ส.เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์ [email protected] มี -368 พยาบาลศาสตร์ ดร.นิตยา ศรีสุข มีเมล มี 26369 พยาบาลศาสตร์ น.ส.นุชนาถ วิชิต [email protected] มี 6370 พยาบาลศาสตร์ น.ส.พิไลพร สุขเจริญ [email protected] มี 3371 พยาบาลศาสตร์ ดร.กชณิภา ผลพฤกษ์ [email protected] ไม่มี -372 พยาบาลศาสตร์ น.ส.กฤษณา สังขมุณีจินดา [email protected] ไม่มี -373 พยาบาลศาสตร์ น.ส.จิรภา เสถียรพงศ์ประภา [email protected] ไม่มี -374 พยาบาลศาสตร์ น.ส.จีรภา กาญจนโกเมศ ไม่มี -375 พยาบาลศาสตร์ นางฐิตารีย์ พันธ์ุวิชาติกุล [email protected] ไม่มี -376 พยาบาลศาสตร์ น.ส.ถิรวรรณ ทองวล ไม่มี -377 พยาบาลศาสตร์ นายธวัชชัย ทีปะปาล ไม่มี -378 พยาบาลศาสตร์ ว่าท่ีร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข์ ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  379 พยาบาลศาสตร์ น.ส.นภมาศ ศรีขวัญ ไม่มี -380 พยาบาลศาสตร์ น.ส.พรสรวง วงศ์สวัสด์ิ ไม่มี -381 พยาบาลศาสตร์ น.ส.วายุรี ล าโป ไม่มี -382 พยาบาลศาสตร์ น.ส.วีณา ล้ิมสกุล ไม่มี -383 พยาบาลศาสตร์ น.ส.ศิมาภรณ์ ห้องล่อง ไม่มี -384 พยาบาลศาสตร์ นางสดากาญจน์ เอ่ียมจันทร์ประทีป ไม่มี -385 พยาบาลศาสตร์ น.ส.สุมณฑา โพธิบุตร ไม่มี -386 พยาบาลศาสตร์ น.ส.อริศรา สุขศรี ไม่มี -387 พยาบาลศาสตร์ น.ส.เกศรา ต้ันเซ่ง ไม่มี -388 พยาบาลศาสตร์ น.ส.จวง เผือกคง [email protected] ไม่มี -389 พยาบาลศาสตร์ น.ส.หงษาวดี โยธาทิพย์ ไม่มี -390 พยาบาลศาสตร์ น.ส.ประภัสสร อักษรพันธ์ [email protected] มี -391 พยาบาลศาสตร์ น.ส.กมลชนก ทองเอียด [email protected] มี 26392 พยาบาลศาสตร์ ดร.ประชุมพร บัวคล่ี มีเมล มี 1393 พยาบาลศาสตร์ น.ส.ชนานันท์ โพธ์ิขวาง ไม่มี -394 พยาบาลศาสตร์ ดร.ทัศนีย์ สุนทร ไม่มี -395 พยาบาลศาสตร์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง ไม่มี -396 พยาบาลศาสตร์ นางรชยา ยิกุสังข์ ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  397 พยาบาลศาสตร์ นางวรรณา กุมารจันทร์ [email protected] ไม่มี -398 พยาบาลศาสตร์ นางวิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ไม่มี -399 พยาบาลศาสตร์ น.ส.สุรีพร ชุมแดง [email protected] ไม่มี -400 พยาบาลศาสตร์ ดร.อรัญญา รักหาบ [email protected] ไม่มี -401 พยาบาลศาสตร์ น.ส.กัญญาภัค เทียนโชติ ไม่มี -402 พยาบาลศาสตร์ น.ส.จุฬาลักษณ์ แก้วสุก ไม่มี -403 พยาบาลศาสตร์ น.ส.สุนันทา ลักษ์ธิติกุล ไม่มี -404 พยาบาลศาสตร์ น.ส.อัญชลี จิตราภิรมย์ ไม่มี -405 บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.นิคม จารุมณี ไม่มี -406 บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ ไม่มี -407 บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ไม่มี -408 บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.สายสวาท เกตุชาติ ไม่มี -409 นิติศาสตร์ ผศ.นิรมล ยินดี มีเมล มี -410 นิติศาสตร์ ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ [email protected] มี -411 นิติศาสตร์ ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล [email protected] มี -412 นิติศาสตร์ น.ส.ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร [email protected] มี -413 นิติศาสตร์ ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ไม่มี -414 นิติศาสตร์ ผศ.จุไรพร ชีพประสพ ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  415 นิติศาสตร์ ผศ.ว่าท่ีร.ต. ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล ไม่มี -416 นิติศาสตร์ ผศ.นนทชัย โมรา [email protected] ไม่มี -417 นิติศาสตร์ ผศ.พรวิไล อุ้ยด ารงธรรม ไม่มี -418 นิติศาสตร์ ผศ.รพี พิกุลงาม ไม่มี -419 นิติศาสตร์ ผศ.ศักด์ิกฤต แจมิตร ไม่มี -420 นิติศาสตร์ ผศ.สิทธิกร ศักด์ิแสง ไม่มี -421 นิติศาสตร์ นายกิตติพิชญ์ โสภา ไม่มี -422 นิติศาสตร์ น.ส.ขวัญทยา บุญเชิด ไม่มี -423 นิติศาสตร์ น.ส.ฉัตตมาศ วิเศษสินธ์ุ ไม่มี -424 นิติศาสตร์ นางฐาณิตา อินทร์ด า ไม่มี -425 นิติศาสตร์ นายทศพร จินดาวรรณ ไม่มี -426 นิติศาสตร์ น.ส.ธัญญาภัส ทองมุสิทธ์ิ ไม่มี -427 นิติศาสตร์ นายพงศกร ถ่ินเขาต่อ ไม่มี -428 นิติศาสตร์ นายพิชยา มณีนาวา ไม่มี -429 นิติศาสตร์ น.ส.รัชนี สุขสวัสด์ิ ไม่มี -430 นิติศาสตร์ น.ส.วราภรณ์ ป่ินแก้ว ไม่มี -431 นิติศาสตร์ นายวัฒนา คณาวิทยา ไม่มี -432 นิติศาสตร์ น.ส.ศุภัทรชญา วีระกูล ไม่มี -

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  433 นิติศาสตร์ น.ส.สุชาดา ศรีใหม่ ไม่มี -434 นิติศาสตร์ น.ส.อชิรญาณ์ กลัดสวัสด์ิ ไม่มี -435 นิติศาสตร์ น.ส.อภิรดี กิตติสิทโธ ไม่มี -436 นิติศาสตร์ นายอภิศักด์ิ พุฒทอง ไม่มี -437 นิติศาสตร์ ดร.นพดล ทัดระเบียบ [email protected] ไม่มี -438 นิติศาสตร์ นายภูภณัช รัตนชัย ไม่มี -439 นิติศาสตร์ นายสมชาย บุญคงมาก ไม่มี -440 นิติศาสตร์ น.ส.สุนิสา หาบสา ไม่มี -441 นิติศาสตร์ นายอภิชาติ โกศล ไม่มี -442 ครุศาสตร์ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ไม่มี -443 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวผศ.นัฎจรี เจริญสุข [email protected] มี -444 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวผศ.ดร.วรรณะ บรรจง [email protected] ไม่มี -445 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวผศ.ภวิกา ภักษา ไม่มี -446 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม ไม่มี -447 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวน.ส.นิรมล จันทร์สุวรรณ ไม่มี -448 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวนางพุทธชาด วูโอริ ไม่มี -449 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวดร.อัญชลี แสงอาวุธ ไม่มี -450 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาผศ.ดร.จิรศักด์ิ แซ่โค้ว [email protected] มี 17

 • ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล SRU e-mailScholar Profile

  Citations หมำยเหตุ

  ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

  สรุปข้อมูลผู้สร้ำง Google Scholar Citations Profile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

  451 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาดร.ชลิตา ชีววิริยะนนท์ ไม่มี -452 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษานางรุ่งทิพย์ แซ่แต้ ไม่มี -453 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษานายชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์ [email protected] ไม่มี -454 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา/บริหารการศึกษาผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง [email protected] ไม่มี -455 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา/บริหารการศึกษาดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ ไม่มี -456 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา/บริหารการศึกษาดร.สมคิด นาคขวัญ ไม่มี -457 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา/บริหารการศึกษาผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข ไม่มี -458 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา/บริหารการศึกษาดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ไม่มี -459 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา/บริหารการศึกษาดร.เสาวนันท์ ขวัญแก้ว ไม่มี -460 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผลผศ.ว่าท่ีร.ต. ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง[email protected] ไม่มี -461 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผลผศ.ทรงศรี ช านาญกิจ ไม่มี -462 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผลดร.จิณัฐตา สอนสังข์ [email protected] ไม่มี -463 ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนดร.วัฒนา รัตนพรหม [email protected] มี 43464 ครุศาสตร์ กลุ่มวิช