วิธีการลอกลายเส นdigitize ) · 2013-10-22 ·...

of 10 /10
1 ธีการลอกลายเสน ( Digitize ) 1. ใหทําการเปดโปรแกรม TNT mips 6.9 - คลิกเลือก Edit \ Spatial Data ดังรูป คลิก คลิก 2. ปรากฏหนาตาง 2 หนาตาง ดังรูป 3. ใหเลื่อนเมาสมาที่หนาตางที1 หนาตางที2 หนาตางที1

Author: others

Post on 15-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  วิธีการลอกลายเสน ( Digitize ) 1. ใหทําการเปดโปรแกรม TNT mips 6.9 - คลิกเลือก Edit \ Spatial Data ดังรูป

  คลิก

  คลิก

  2. ปรากฏหนาตาง 2 หนาตาง ดังรูป

  3. ใหเล่ือนเมาสมาที่หนาตางที่ 1

  หนาตางที่ 2 หนาตางที่ 1

 • 2

  คลิกที่ปุม Add Reference Layer… (เพื่อเลือกแผนผังบานมะโอโคะที่จะทาํการ Digitize )

  คลิก

  4. ปรากฏหนาตาง ใหไปเลือก Drive ที่เก็บขอมูลแผนผังบานมะโอโคะ ในทีน่ี้เกบ็ไวที่ Drive

  คลิกปุม Ok

 • 3

  5. ปรากฏหนาตาง 2 หนาตาง ดังรูป

  หนาตางที่ 2 - ปรากฏภาพแผนผังบานมะโอโคะ

  หนาตางที่ 1 - ปรากฏชื่อไฟลที่เรียกมาอางอิง

  6. ใหเล่ือนเมาสมาที่หนาตางที่ 1 ดังรูป คลิกเลือก File \ New \ Vector…

 • 4

  7. ปรากฏหนาตาง ดังรูป

  คลิกปุม Ok

  8. ปรากฏหนาตาง ดังรูป

  หนาตางที่ 2 - ปรากฏชื่อไฟลใหม ดังรูปศรชี้

  หนาตางที่ 1 - ปรากฏชื่อไฟลใหม เปนรูปดินสอสีเหลือง

  หนาตางที่ 3 - ปรากฏหนาตางเครื่องมือ

 • 5

  7. ใหมาที่หนาตาง ดังรูป คลิกที่ปุม (Zoom Box) ลากกรอบยังบริเวณที่ตองการ

 • 6

  9. มาที่หนาตาง เครื่องมือ ดังรูป คลิกที่ปุม ( Add Polygon (A) )

  10. ปรากฏหนาตางเพิ่มอีก 1 หนาตาง ดังรูป

 • 7

  11. จากนั้นใหเล่ือนเมาสมาคลิกที่ ผังบานฯ โดยมีวิธีการ ดังนี ้จุดท่ี 1 ใหคลิกเมาสซาย 1 คร้ัง ที่มุมลางซายของกรอบสี่เหล่ียม ซ่ึงจะเห็นวาเปนรูปดนิสอและมีเสนสีเขียว

  ดังรูป

  จุดท่ี 3 ใหเลื่อนเมาสมาคลิกมุม ตามตัวอยาง

  จุดท่ี 2 ใหเลื่อนเมาสมาคลิกมุม ตามตัวอยาง

  คลิกจุดท่ี 1

  จุดท่ี 4 ใหเลื่อนเมาสมาคลิกมุม ตามตัวอยาง

  เมื่อคลิกถึงจุดที่ 4 ใหคลิกเมาสขวา 1 ครั้ง จะปรากฏ กรอบสีเหล่ียมสีแดงทีม่ีเสนบรรจบกนั ดังรูป

 • 8

  12. ใหทําการบันทึกขอมูล โดยเล่ือนเมาสมาที่หนาตาง ดังรูป คลิกที่ File \ Save ปรากฏหนาตางใหเลือก Drive ในการเก็บขอมูล ในที่นี้เก็บไวที่ คลิกที่ปุม New File…

 • 9

  ปรากฏหนาตาง ดังรูป

  ที่ชอง Name : ใหพิมพช่ือ ตามตัวอยาง ที่ชอง Description : ใหพมิพตามตัวอยาง

  คลิกปุม Ok ปรากฏหนาตาง ดังรูป คลิกปุม New Object…

 • 10

  ปรากฏหนาตาง ดงัรูป ที่ชอง Name : ใหคลิกปายใหเปนแถบสีดํา และพิมพตามตัวอยาง

  ที่ชอง Description : ใหคลิกปายใหเปนแถบสีดํา และพิมพตามตัวอยาง

  คลิกปุม Ok

  หมายเหต ุ : การ Digitize ผังบานจุดที่ตอ ๆ ใหปฏิบัติตามตัวอยาง ขอ 11 ทําจนครบทั้งหมด และอยาลืมทําการ Save บอย ๆ เพื่อปองกันโปรแกรม Error หรือเมื่อตองการออกจากโปรแกรม *********************************************************************************