· pdf file...

Click here to load reader

Post on 23-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • –‡ Á˙

  ÂÏ ˚

  274

  ( )

  ( ) 115419, ÃÓÒÍ‚‡, 2-È ¬ÂıÌËÈ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍËÈ Ô., 9, ÒÚ. 1 ÓÙËÒ 419

  ÚÂÎ.: (095) 748-16-48, Ù‡ÍÒ: (095) 777-12-09 e-mail: [email protected]

  http://www.yeint.ru

  —ËθÌÓÚÓ˜Ì˚ ‡Á˙ÂÏ˚ ‰Îˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË

  ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó Ë ÏÓÒÍÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ AMP HTS

  ‡·Ó˜Ë ÚÓÍË ÓÚ 10 ¿ ‰Ó 100 ¿

  ‡·Ó˜Ë ̇ÔˇÊÂÌˡ ÓÚ 12 V ‰Ó 1000 VDC

  χÚÂˇΠÍÓÔÛÒ‡ ÚÂÏÓÔ·ÒÚËÍ, ‡ÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

  ÒÚÂÍÎÓ‚ÓÎÓÍÌÓÏ

  χÚÂˇΠÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ωÌ˚È ÒÔ·‚

  χÚÂˇΠÔÓÍ˚Úˡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ÒÂ·Ó, ÁÓÎÓÚÓ, ÎÛÊÂÌËÂ

  χÚÂˇΠÍÓÊÛı‡ ‡Î˛ÏËÌË‚˚È ÒÔ·‚

   ÓÔÛÒ‡ ‡Á˙ÂÏÓ‚ ÒÂËË HD Iso group 3. ‡·Ó˜ËÈ ÚÓÍ ‰Ó 10 ¿, ̇ÔˇÊÂÌË ‰Ó 250 VDC

  ‡ÁÏÂ ÍÓÔÛÒ‡

  ÍÓÎ-‚Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚

  ‡ÁÏÂ˚ ‚ ÏÏ ÚËÔ ‡Á˙Âχ ÌÓÏÂ Á‡Í‡Á‡

  A B C D E

  1 7 ‚ËÎ͇ 2-1103002-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103003-3

  2 15 22.3 49.5 16 56.5 23 ‚ËÎ͇ 2-1103004-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103005-3

  3 16 19.5 44 27 51 33 ‚ËÎ͇ 2-1103006-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103007-3

  4 24 19.5 57 27 64 33 ‚ËÎ͇ 2-1103008-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103009-3

  5 25 22.3 66 16 73 23 ‚ËÎ͇ 2-1103010-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103011-3

  6 40 19.5 77.5 27 84.5 33 ‚ËÎ͇ 2-1103012-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103013-3

  8 64 19.5 104 27 110 33 ‚ËÎ͇ 2-1103032-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103033-3

  34

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

 • ( )

  –‡ Á˙

  ÂÏ ˚

  275)(http://www.yeint.ru 197342, —.-œÂÚÂ·Û„, ÛÎ. “ÓÊÍÓ‚Ò͇ˇ, 5, ÓÙËÒ 426 ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (812) 324-40-53, 324-40-68, 324-40-08, 324-40-51 e-mail:[email protected]

  Œ·ÊËÏÌ˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÒÂˡ HD.M ̇ 10 ¿

  Œ·ÊËÏÌÓÈ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ

  1-1105501-8 0,14ñ1,5 Í‚ ÏÏ

  1-1105502-8 0,5ñ2,5 Í‚ ÏÏ

  Ò˜ÂÌË ÔÓ‚Ó‰‡ ‚ Í‚.ÏÏ

  ÔÓÍ˚ÚË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÚËÔ ‡Á˙Âχ ÛÔ‡Íӂ͇

  ÌÓÏÂ Á‡Í‡Á‡

  0,3ñ0,56

  ÎÛÊÂÌË ¯Ú˚¸

  50

  1-1105000-3

  ÓÁÂÚ͇ 1-1105001-3

  ÁÓÎÓ˜ÂÌË ¯Ú˚¸ 1-1105000-2

  ÓÁÂÚ͇ 1-1105001-2

  0,5ñ1,5 ÎÛÊÂÌË ¯Ú˚¸

  50 2-1105000-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1105001-3

  0,8ñ1,5 ÁÓÎÓ˜ÂÌË ¯Ú˚¸

  50 3-1105000-2

  ÓÁÂÚ͇ 3-1105001-2

  1,5ñ2,5 ÎÛÊÂÌË ¯Ú˚¸

  50 4-1105000-3

  ÓÁÂÚ͇ 4-1105001-3

   ÓÔÛÒ‡ ‡Á˙ÂÏÓ‚ ÒÂËË HD.N Iso group 3 ‡·Ó˜ËÈ ÚÓÍ ‰Ó 10 ¿, ̇ÔˇÊÂÌË ‰Ó 250 VDC

  ‡ÁÏÂ ÍÓÔÛÒ‡

  ÍÓÎ-‚Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚

  ‡ÁÏÂ˚ ‚ ÏÏ ÚËÔ ‡Á˙Âχ

  ÌÓÏÂ Á‡Í‡Á‡A B C D E

  1 7 ‚ËÎ͇ 2-1103102-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103103-3

  2 15 22.3 49.5 16 56.5 23 ‚ËÎ͇ 2-1103106-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103107-3

  5 25 22.3 66 16 73 23 ‚ËÎ͇ 2-1103108-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103109-3

  6 40 19.5 77.5 27 84.5 33 ‚ËÎ͇ 2-1103110-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103111-3

  8 64 19.5 104 27 110 33 ‚ËÎ͇ 2-1103112-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103113-3

  35

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

 • –‡ Á˙

  ÂÏ ˚

  276

  ( )

  ( ) 115419, ÃÓÒÍ‚‡, 2-È ¬ÂıÌËÈ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍËÈ Ô., 9, ÒÚ. 1 ÓÙËÒ 419

  ÚÂÎ.: (095) 748-16-48, Ù‡ÍÒ: (095) 777-12-09 e-mail: [email protected]

  http://www.yeint.ru

   ÓÔÛÒ‡ ‡Á˙ÂÏÓ‚ ÒÂËË HD.2D Iso group 3 ‡·Ó˜ËÈ ÚÓÍ ‰Ó 10 ¿, ̇ÔˇÊÂÌË ‰Ó 250 VDC

  ‡ÁÏÂ ÍÓÔÛÒ‡

  ÍÓÎ-‚Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚

  ‡ÁÏÂ˚ ‚ ÏÏ ÚËÔ ‡Á˙Âχ ÌÓÏÂ Á‡Í‡Á‡

  A B C D E

  3 24 21 44 27 50 33 ‚ËÎ͇ 2-1103200-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103202-3

  4 42 21 57 27 63 33 ‚ËÎ͇ 2-1103204-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103206-3

  6 72 21 77.5 27 83.5 33 ‚ËÎ͇ 2-1103208-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-11032012-3

  8 108 21 104 27 110 33 ‚ËÎ͇ 2-1103216-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103220-3

  Œ·ÊËÏÌ˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÒÂˡ HN.D ̇ 10 ¿

  Œ·ÊËÏÌÓÈ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ

  539635-1

  1-1105502-8 0,14ñ4,0 Í‚ ÏÏ

  Ò˜ÂÌË ÔÓ‚Ó‰‡ ‚ Í‚.ÏÏ

  ÔÓÍ˚ÚË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÚËÔ ‡Á˙Âχ ÛÔ‡Íӂ͇

  ÌÓÏÂ Á‡Í‡Á‡

  0,14ñ0,37

  ÒÂ·Ó ¯Ú˚¸

  50

  1-1105050-1

  ÓÁÂÚ͇ 1-1105051-1

  ÁÓÎÓ˜ÂÌË ¯Ú˚¸ 1-1105050-2

  ÓÁÂÚ͇ 1-1105051-2

  0.5

  ÒÂ·Ó ¯Ú˚¸

  50

  2-1105050-1

  ÓÁÂÚ͇ 2-1105051-1

  ÁÓÎÓ˜ÂÌË ¯Ú˚¸ 2-1105050-2

  ÓÁÂÚ͇ 2-1105051-2

  0,75ñ1,00

  ÒÂ·Ó ¯Ú˚¸

  50

  3-1105050-1

  ÓÁÂÚ͇ 3-1105051-1

  ÁÓÎÓ˜ÂÌË ¯Ú˚¸ 3-1105050-2

  ÓÁÂÚ͇ 3-1105051-2

  2.5 ÒÂ·Ó ¯Ú˚¸

  50 5-1105050-1

  ÓÁÂÚ͇ 5-1105051-1

  36

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

 • ( )

  –‡ Á˙

  ÂÏ ˚

  277)(http://www.yeint.ru 197342, —.-œÂÚÂ·Û„, ÛÎ. “ÓÊÍÓ‚Ò͇ˇ, 5, ÓÙËÒ 426 ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (812) 324-40-53, 324-40-68, 324-40-08, 324-40-51 e-mail:[email protected]

   ÓÔÛÒ‡ ‡Á˙ÂÏÓ‚ ÒÂËË HTS HE Iso group 3 ‡·Ó˜ËÈ ÚÓÍ ‰Ó 16 ¿, ̇ÔˇÊÂÌË ‰Ó 400 VDC

  ‡ÁÏÂ ÍÓÔÛÒ‡

  ÍÓÎ-‚Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚

  ‡ÁÏÂ˚ ‚ ÏÏ ÚËÔ ‡Á˙Âχ

  ÌÓÏÂ Á‡Í‡Á‡A B C D E

  3 6 21 44 27 51 33 ‚ËÎ͇ 2-1103600-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103601-3

  4 10 21 57 27 64 33 ‚ËÎ͇ 2-1103602-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103603-3

  6 16 21 77.5 27 84.5 33 ‚ËÎ͇ 2-1103604-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103605-3

  8 24 21 104 27 110 33 ‚ËÎ͇ 2-1103610-3

  ÓÁÂÚ͇ 2-1103611-3

  Œ·ÊËÏÌ˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÒÂˡ HTS HE/HA ̇ 16 ¿

  Œ·ÊËÏÌÓÈ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ

  539635-1

  χÚˈ‡

  1-1105502-8 0,14ñ4,0 Í‚ ÏÏ

  Ò˜ÂÌË ÔÓ‚Ó‰‡ ‚ Í‚.ÏÏ

  ÔÓÍ˚ÚË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡

  ÚËÔ ‡Á˙Âχ

  ÛÔ‡Íӂ͇ ÌÓÏÂ Á‡Í‡Á‡

  0.5

  ÒÂ·Ó ¯Ú˚¸

  50

  1-1105100-1

  ÓÁÂÚ͇ 1-1105101-1

  ÁÓÎÓ˜ÂÌË ¯Ú˚¸ 1-1105100-2

  ÓÁÂÚ͇ 1-1105101-2

  0,75-1,00

  ÒÂ·Ó ¯Ú˚¸

  50

  2-1105100-1

  ÓÁÂÚ͇ 2-1105101-1

  ÁÓÎÓ˜ÂÌË ¯Ú˚¸ 2-1105100-2

  ÓÁÂÚ͇ 2-1105101-2

  2.5 ÒÂ·Ó ¯Ú˚¸

  50 4-1105100-1

  ÓÁÂÚ͇ 4-1105101-1

  4 ÁÓÎÓ˜ÂÌË ¯Ú˚¸

  50 5-1105100-2

  ÓÁÂÚ͇ 5-1105101-2

  37

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

 • –‡ Á˙

  ÂÏ ˚

  278

  ( )

  ( ) 115419, ÃÓÒÍ‚‡, 2-È ¬ÂıÌËÈ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍËÈ Ô., 9, ÒÚ. 1 ÓÙËÒ 419

  ÚÂÎ.: (095) 748-16-48, Ù‡ÍÒ: (095) 777-12-09 e-mail: [email protected]

  http://www.yeint.ru

   ÓÔÛÒ‡ ‡Á˙ÂÏÓ‚ ÒÂËË HTS HSB Iso group 3 ‡·Ó˜ËÈ ÚÓÍ ‰Ó 35 ¿, ̇ÔˇÊÂÌË ‰Ó 400 VDC

  Ë ÍÓÔÛÒ‡ ‡Á˙ÂÏÓ‚ ÒÂËË HTS HSS Iso group 3 ‡·Ó˜ËÈ ÚÓÍ ‰Ó 63 ¿, ̇ÔˇÊÂÌË ‰Ó 600 VDC

  —Âˡ HTS HSB

  ‡ÁÏÂ ÍÓÔÛÒ‡

  ÍÓÎ-‚Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚

  ‡ÁÏÂ˚ ‚ ÏÏ ÚËÔ ‡Á˙Âχ

  ÌÓÏÂ Á‡Í‡Á‡A B C D E

  6 6 21 77.5