a romák oktatási szegregációja magyarországon

of 28 /28
A romák oktatási szegregációja Magyarországon Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány Chance For Children Foundation (CFCF) 2006. szeptember 08. CFCF

Upload: gafna

Post on 16-Jan-2016

25 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány Chance For Children Foundation (CFCF) 2006. szeptember 08. CFCF. A romák oktatási szegregációja Magyarországon. Rom ák az Európai Unióban. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány

Chance For Children Foundation (CFCF)

2006. szeptember 08.

CFCF

Page 2: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Romák az Európai Unióban

• Az Európai Unió határain belül jelenlegi becslések szerint 9 millió roma él. A 2007-es bővítéssel ez a szám 12 millióra emelkedik

• A Rasszizmust és Idegengyűlöletet Megfigyelő Európai Központ 2005. évi jelentése szerint egész Európában a romákat sújtja legjobban a diszkrimináció mind az oktatás, lakhatás, munkavállalás és egészségügy terén.

Page 3: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Ország(NGO becslések

szerint)

A speciális iskolákban tanuló roma

gyermekek aránya

Roma gyermekek aránya a fogyatékosok

számára fenntartott intézményekben

Cseh Köztársaság

75% 90%

Szlovákia 50% 90%

Magyarország 45% 80-90%

Románia 87% 89%

Bulgária 70% 80-90%

Page 4: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Nő a fogyatékos gyerekek száma

SNI gyermekek aránya az összes tanuló arányában2001-2006

4,77%5,25%

5,88%6,351%

7,01%

0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%

800000820000840000860000880000900000920000940000960000

teljes tanulólétszám

SNI tanulók aránya

Page 5: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

A fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek után

járó normatíva változása / 1992-2003 /

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

gyógypedagógiai normatíva normál tantervű normatíva normál gyerek fejkvótájaSNI gyerek fejkvótája

Page 6: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Roma gyermekek iskolai szegregációja Magyarországon

• Óvodáztatás hiánya (a hátrányos helyzetű/roma gyerekek 11%-a 5 éves kora után sem kap óvodai ellátást)

• Szegregált osztályok, iskolák 2004-es kutatás szerint közel 700 általános iskolában oktatják külön osztályokban a roma diákokat, és további 178 homogén cigányiskola működik, a roma gyermekek több mint 30%-a ezekbe jár. A magyar általános iskolák negyede illegálisan működik.

• Roma gyermekek felülreprezentáltsága a speciális iskolákban, osztályokban. Míg az EU országokban a diákok 1-2%-a SNI, nálunk ez a szám 7%

• Alacsony továbbtanulási és magas lemorzsolódási mutatók a roma gyerekek kevesebb mint 10%-a szerez érettségit

▼ ▼ ▼Egy roma gyermeknek 50-szer kisebb az esélye a diploma

megszerzésére

Page 7: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

A hátrányos megkülönböztetés jogi szabályozása

Európai szabályozás: • Az Európai Tanács 2000/43/EC irányelve(egyenlő bánásmód)• Európai Parlament Határozata a Romák helyzetéről az EU-ban

• Magyar Köztársaság Alkotmánya• Közoktatási törvény 4/A §.• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

(Ebktv.)• 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 39/D és 39/E §

– rászorultsági jogcímen ingyenes tankönyvellátás – magántanulóvá nyilvánítás szigorítása– A 32/1997-es MKM rendelet módosítása - nem lehet többé felmenteni a tanulókat a cigány

kisebbségi oktatás indokával az idegen nyelv tanulása alól.– a romani és a beás nyelvek iskolai oktatásban való megjelenése– 2003. szeptemberétől a hátrányos helyzetű gyerekek ingyenesen étkezhetnek az óvodában. – kötelező a hátrányos helyzetű gyerek felvétele az óvodába, iskolai napközibe, illetve

kollégiumba.• Egyenlő Bánásmód Hatóság• Antidiszkriminációs jelzőrendszer

Page 8: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Az OM intézkedései a szegregáció felszámolására

• Hátrányos Helyzetű és Roma Gyerekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztosi Hivatal felállítása

• Országos Oktatási Integrációs Hálózat felállítása – a pedagógusok és a közoktatási intézmények horizontális együttműködésére

épülő szakmai hálózat kiépítése– inkluzív, együttnevelő pedagógiai kultúra terjesztése– 2003-ban - négy kiemelt régióban (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-

Alföld, Közép-Magyarország) 45 általános iskola kiválasztása („bázisintézmény”)– tanácsadók, kistérségi koordinátorok

• Utolsó Padból Program az indokolatlanul fogyatékossá minősítés visszaszorítására – gyermekek felülvizsgálata, visszahelyezése – iskolaérettségi vizsgálatok kultúrafüggetlenné tétele – mérőeszközök standardizálása

• Tanoda módszer elterjesztése (kb. 50 tanoda az országban)• Integrációs Pedagógiai Keretrendszer• képesség-kibontakoztató felkészítés/normatíva• integrációs felkészítés/normatíva

Page 9: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Középfokú oktatás• Arany János tehetséggondozó Program (800 hátrányos

helyzetű tanulót érintett előző tanévben)Út a középiskolába programÚt az érettségihez programÚt a szakmához programÚt a tudományhoz program

• Útravaló Ösztöndíjprogram (A mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesül)

Felsőoktatás• „Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú

tanulmányait elősegítő” program• költségtérítéses ponthatáron államilag finanszírozott

képzés• mentorok biztosítása

Page 10: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

A szegregáció felszámolására felhasznált források

NFT HEFOP 2.1-es intézkedés 2005. évi kiírásai: • 2.1.4.B - tanoda típusú programok támogatása (500 M Ft) • 2.1.5 - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált

nevelése (890 M Ft)• 2.1.6 –SNI tanulók együttnevelése (700 M)• 2.1.7 - iskolai szegregáció csökkentése (500 M Ft)• 2.1.8 - egyiskolás települések, többségében halmozottan

hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése (541 M Ft)

Page 11: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

A normatíva igénylések változásai nem biztatók

2057 2038

403

491

0

500

1000

1500

2000

2500

2003-2004 2004-2005

Iskola fenntartó önkormányzatok száma

Integrációs normatívát igénylőönkormányzatok száma

Page 12: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Normatívák igénybevételének változása 2003-2004 és 2004-2005-ös tanévekben

9935

28307

17539

31936

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

integrációs normatíva (kltsgv tv24. bd) § szerint) fő

képességkibontakoztatónormatíva (kltsgv tv 24. ba) §

szerint) fő

léts

zám

(fő

)

2003/20042004/2005

Page 13: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

A CFCF 2004. január óta folyamatban lévő ügyeink:

1) Kesznyéten - Büntető feljelentés• a gyerekeket a helyi iskola bizonyítványaikat

meghamisítva járatta kisegítő tagozatra• Kiskorú veszélyeztetése és közokirat hamisítás miatt

büntető feljelentés ismeretlen tettesek ellen. • A rendőrség szerint a vád lényegileg megalapozott, ám a

megyei ügyészség a vádemelést elutasította, mivel a tényállás „nem elég súlyos”

• pótmagánvád kereset a BAZ-megyei bírósághoz, melyben Magyar Bálint oktatási miniszter interveniált a legfőbb ügyésznél- az indítványt a BAZ megyei bíróság elutasította,

• az Európa Tanács Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságához írt beadványt befogadták.

Page 14: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

2) Hajdúhadház - közérdekű igényérvényesítési kereset

• két jól felszerelt, modern főépületbe járnak a nem roma diákok, míg a roma diákok a lepusztult, alapkövetelményeknek sem megfelelő melléképületekbe, ahol sokkal gyengébb minőségű szolgáltatásban van részük.

• A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság első tárgyalásán oktatási szakértőt rendelt ki.

3) Budapest, VII. ker. – óvodai szegregáció miatt a kerület intézményeit vizsgálja az OKÉV.

Page 15: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

4) Miskolc - Közérdekű igényérvényesítési kereset – • az önkormányzat összevont 7 általános iskolát 3 intézménnyé,

melyekben külön épületben, rosszabb szolgáltatásokat kapva tanulnak a roma diákok

• keresetben az alapítvány kérte a szegregáció tényének megállapítását, a törvénysértő gyakorlat megszűntetését, valamint hogy a miskolci önkormányzat kérjen bocsánatot az érintettektől

• első fokon BAZ megyei bíróságon a bíró megállapította a szegregáció tényét, ám a keresetet elutasította

• Fellebbezés: a Debreceni Ítélőtábla szerint az Önkormányzat felelős a fenntartásában működő iskolák szegregáló oktatásszervezési munkájáért. A beiskolázási körzethatárok összevonásának elmulasztásával megsértette a Fazola Henrik, a József Attila és a Kuti István tagiskolák roma tanulóinak egyenlő bánásmódhoz való jogát.

• Az elmarasztaló ítélet ellenére a tanévet Miskolc valamennyi iskolájában szinte változatlan feltételek és körülmények mellett nyitották meg.

Page 16: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

5) Miskolc - Egyenlő Bánásmód Hatóság vizsgálat• A fenti perben nem szereplő miskolci általános iskolák jelentős

része szintén szegregációs oktatási gyakorlatot folytat párhuzamos homogén cigányosztály fenntartásával

• Az EBH hivatalbóli vizsgálata, Zolnay János kutatási beszámolója alapján.

6) Miskolc- Szabálysértési eljárás OKÉV• József Attila Tagiskolájába irányított leendő elsős tanulók felvétele

az anyaintézménybe. • A beiratkozás napján megjelent gyerekeket felvették, de azt

megelőző és követő napokban a roma tanulókat elutasították. • Rejtett kamerás felvétel (TV2 Aktív) és az elutasított szülők

elmondása alapján az önkormányzat oktatási főosztályvezetője és az igazgató ellen szabálysértési eljárás az OKÉV-nél.

Page 17: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Tervezett ügyek:

• A szakértői bizottságok ellen eljárás - a roma gyerekek fogyatékossá minősítésének aránytalanul nagy száma és diszkriminatív tesztelési módszerek és eljárás miatt.

• Speciális iskola - roma gyerekek aránytalanul nagy száma miatt• Kétiskolás településen az önkormányzati iskola épületében működő

alapítványi iskola szegregációs gyakorlata, valamint az oktatási színvonal nagymértékű különbözősége miatt

• Megyeszékhely - homogén cigányiskolába szervezik a telepi gyerekeket. Az önkormányzat az ígéretével ellentétben – az alsó tagozatot beintegrálják más iskolákba, és fokozatosan felszámolják az alapkövetelményeknek sem megfelelő iskolát – az idei tanévet változatlanul kezdték el

• Pest megyei kistelepülések, nem veszik fel a roma gyerekeket a környező települések iskoláiba.- Büntető eljárás a polgármester(ek) ellen hivatali visszaélés miatt, és Közigazgatási Hivatal- semmisségi eljárás.

• A roma diákok érdekeit védő pedagógus elleni megtorlás miatt EBH feljelentés, és munkaügyi per

Page 18: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

A miskolci ügyRoma gyermekek aránya a

fogyatékosok számára fenntartott osztályokban, intézményekben (BAZ)

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

tanév

romagyermekekaránya

Page 19: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Tanulók megoszlása a miskolci önkormányzati általános iskolákban a 2004-2005-ös tanévben

IskolaTanuló-

csoportok száma

Tanulók száma

Roma tanulók száma

Roma tanulók aránya

DI átlag

Komlóstetői Általános Iskola 16 361 35 9,7 0,34

Fazola Henrik Á. Iskola 17 303 221 72,9 0,31

Selyemréti Két Tannyelvű Á.I. 23 457 60 13,1 0,64

József Attila Á. Iskola 11 172 172 100  

Bulgárföldi Két Tannyelvű Á.I. 16 329 103 31,3 0,57

Kuti István Általános Iskola 8 115 89 77,4  

Erenyői Általános Iskola 7 131 12 9,2  

II. Rákóczi F Két Tannyelvű Á.I. 16 383 36 9,3 0,53

Győri Kapu Általános Iskola 15 301 126 41,8 0,56

Petőfi Sándor Két Tannyelvű Á.I. 16 360 0 0  

Rónai Ferenc Két Tannyelvű Á.I. 12 197 59 29 0,77

Szilágyi Dezső Általános iskola 16 404 0 0  

Page 20: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Tanulók megoszlása a miskolci önkormányzati általános iskolákban a 2004-2005-ös tanévben

Iskola

Tanuló-csoportok

számaTanulók száma

Roma tanulók száma

Roma tanulók aránya DI átlag

Görömbölyi Általános Iskola 12 230 30 13  

Gárdonyi Géza Két Tannyelvű Á.I. 15 228 60 26,3 0,71

Pattantyús Á.G. Két Tannyelvű Á.I. 23 574 51 8,9 0,54

Széchenyi István Általános Iskola 19 433 61 14 0,39

Hermann Ottó Általános Iskola 23 481 80 16,6 0,38

Munkácsi Mihály Általános Iskola 24 500 160 32 0,24

Kazinczy Ferenc Két Tannyelvű Á.I. 25 683 37 5,4 0,47

Miskolc-Tapolcai Álktalános Iskola 8 131 4 3  

Bársony János Általános Iskola 20 507 66 13 0,21

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 18 417 62 14,8 0,31

Fazekas u. Általános és Zeneiskola 22 546 99 18,3 0,34

Istvánffy Gyula Általános Iskola 22 440 83 18,8 0,67

Page 21: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Iskola

Tanuló-csoportok

számaTanulók száma

Roma tanulók száma

Roma tanulók aránya DI átlag

Könyves Kálmán Általános Iskola 22 554 70 12,6  

Kaffka Margit Általános Iskola 16 450 77 17,1  

Tóth Á. U. Általános Iskola 24 434 24 5,5  0,55

Móra Ferenc Általános Iskola 18 397 14 3,5  

Sas u. Általános Iskola 8 138 6 4,3  

Szabó Lőrinc Általános Iskola 25 632 54 8,5  0,70

Vörösmarty Mihály Általános iskola 25 657 35 5,3  

Bem József Általános Iskola 18 366 17 4,6  

Arany János Általános Iskola 14 293 56 19,1 0,21

Éltes Mátyás Speciális Á.I. 17 225 135 60 0,35

Tüskevár Speciális Á.I. 8 104 73 70,2  

Összesen 599 12933 2267 17,5  

Tanulók megoszlása a miskolci önkormányzati általános iskolákban a 2004-2005-ös tanévben

Page 22: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

A Selyemréti Általános Iskola és a József Attila Tagiskolája

Page 23: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Testnevelés óra a Selyemrétiben és a József Attilában

Page 24: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Roma/nem roma gyerekek

Page 25: A romák oktatási szegregációja Magyarországon
Page 26: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

A József Attila pedagógiai

programjából: • „ diákjaink létszáma 178 fő, melyből a cigánygyerekek száma eléri a

100%-ot.”• „Az iskola felszereltsége, ellátottsága kívánni valót hagy maga után.”• „Nagyobb erőfeszítéssel érhető el a tantervi minimumok teljesítése,

valamint a nevelés során a pozitív attitűdök átadása”• „szociális helyzetük rossz, környezetük primitív”; • „a tanulási folyamatba ezek a tanulók eleve hátránnyal lépnek, amit

csak fokoz a rendetlen család…; Fejleszteni kell igényüket a tiszta környezet, a személyi higiénia… iránt.”

• „Szülőkre jellemző… az igénytelenség, együttműködésre képtelenség… Ezek a tanulók személyisége több negatív jellemvonással rendelkezik. Az iskolában folyó nevelés feladata ezeknek a negatív, személyiséget romboló tulajdonságok csökkentése…”

• „A kisgyermeknek nincsenek játékai, pedig életeleme a játék. A munkához való készségek legtöbbjét játék közben sajátítja el. Munkára nevelésük ezzel már kisgyermekkorban csorbát szenved.”

Page 27: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

A Miskolci Önkormányzat álláspontja:

„értelmezhetetlennek tartjuk azon megállapításukat, miszerint az Önkormányzat jelen időben bármilyen elkülönítést fenntartana, vagy az ítéletből következően bármilyen intézkedési kötelezettség terhelné (rövid és hosszútávú lépések sorozatával) az önkormányzatot, illetve az iskolák pedagógiai munkájáért felelős irányító testületet.”

Káli Sándor polgármester, 2006. június

Page 28: A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Köszönjük a figyelmet!

Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány1093 Budapest, Lónyay u. 34. III. 21.

Tel.: (061)3230882Fax: (061)3230883

e-mail:[email protected] www.cfcf.hu

CFCF