a r n hem 1941 t/m 1960 - welkom | reto arnhem · pdf file de adelaar viert het is-jarig...

Click here to load reader

Post on 18-Aug-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • A R N HEM

  1941 t/m 1960 I

 • ARNHEM - 1948.

  De Adelaar viert het IS-jarig bestaan met een feestavond en met de organisatie van een veldrit in Beekbergen, die wordt beheerst door de Arnhemmers Nol Roelofs en Ad Martin, die respectievelijk als eerste en tweede eindigen.

  ***** In Arnhem-zuid werden ter gelegenheid van de feesten grasbaanwedstrijden gehouden die goed geslaagd zijn.

  De koppelcourse was zeer levendig en Remkes-v.Gelder wonnen na een ronde op Vlietman-Willekes te hebben uitgelopen. De uitslagen waren: Afvalwedstrijd: I.v.Gelder; 2.Willekes; 3.H.Holleeder. Achtervolging finale: 1.Vlietman; 2.Kunst; 3.Remkes. Sprintfinale: I.v.Gelder; 2.Schotman. 90 ronden koppelwedstrijd: 1.v.Gelder-Remkes 4 pnt.; op 1 ronde 2.Vlietman-Willekes 7 pnt.; op 3 ronden 3.Martin-Roelofs; 4.Kunst-Schotman.

  (Sport-Echo van 16 september)

  ***** "Olympia" uit Amsterdam viert het SO-jarig bestaan o.a. met de organisatie van de nationale clubkampioenschappen op de Veluwe bij Arnhem. De Adelaar uit Apeldoorn eindigt op de llde plaats met de Apeldoorner Joop Over- beek en de Arnhemmers Ad Martin en Nol Roelofs.

  *****

 • ARNHEM - 1949.

  Licentiehouders.

  Onafhankelijke.

  A.Lode~jks, Gravenstraat 1.

  Amateurs.

  (

  A.GoRoelofs, Broekstraat 133.

  AoR.Leeuwenhagen, Dennenweg 83.

  PoC.van Duikenraad, Beukenlaan 76.

  Nieuwelingen.

  H.ThoJ.Mutter, StoAntonielaan 217.

  J.Zweers, Arnhemscheweg 20, Rheden.

  F.van Duikenraad, Geitenkamp 82.

  Ch.Gerritsen, Tedingstraat 60.

  H.de Kruijff, St.Antonielaan 2110

 • /

  o

  ARNHEM - 1949.

  Op een door Piet Moens in zaal 'Odéon' in begin april belegde vergaderin

  wordt Reto heropgericht, na in de oorlog van het toneel verdwenen te

  zijn geweest.

  Tijdens deze bijeenkomst gaven zich 31 leden op, waaronder Nol Roelofs,

  Alfons Leeuwenhagen en de gebroeders Dulkenraad als actieve

  renners.

  Het bestuur wordt gevormd door W.Kers, voorzitter, G.Grutters, secretari

  en A.Lodewijks, penningmeester.

  ---0---

  2 Enkele dagen na de heroprichting organiseert Reto de eerste trainingswedstrijd, die bij de amateurs werd gewonnen door Nol Roelof·

  en bij de nieuwelingen door Henk de Kruif, vóór Theo Timmermans.

  ---0---

  Op het voetbalveld van 'Arnhem-zuid' laat Reto grasbaanwedstrijden verrij-

  den, op een met papieren vlaggetjes afgezette baan van ongeveer 230 m.

  Het hoofdnummer, de koppelwedstrijd over 100 ronden, werd gewonnen door

  Willekes-Vlietman uit Amsterdam, vóór Roelofs-Leeuwenhagen uit Arnhem.

  ---0---

  In de loop van dit jaar verkrijgt Reto weer de aansluiting bij de

  (toen nog N\~), 'dank zij de onver~roten ijver van het bestuur'.

  ---0---

  KNwr

  S- Op zondag 18 december wordt ter gelegenheid van het 29-jarig bestaan (?: door Reto een cabaret-avond georganiseerd in het KAB-gebouw, met tevens

  een demonstratie op hometrainers en na afloop bal.

  Toegangsprijs f 1.15.

  ---0---

 • ~ Op 3 september organiseert Reto nationale grasbaanwedstr~den op een

  weiland in Arnhem-zuid.

  Het nadelig saldo bedroeg f 40.62, maar dit wordt gecompenseerd door de

  organisatie van een "Vaardigheidsrit" over de Veluwe op 25 september.

  1'"f-'2·:rW- '4Cj &nek f D e renners van de Tweede Rondevan Nederland zijn twee keer in Arnhem geweest, in de derde en in de vierde etappe. Toen de coureurs op de eerste dag juist voorbij gefietst ~aren kwam een juffrO\J,w nog even kijken. "Zijn ze al weg?", vroeg ze een agent.

  U bent te laat". antwoordde deze. De juffrouw keek teleurgesteld. "Mor- gen komen ze weer door Arnhem". troostte de agent...Gut", zei de juf- frouw l "hadden ze dan niet hicr in Arnhem kunnen blijven:?" .

  6 Uitslag clubkampioenschappen van RETO A-klasse: 1.Alfons Leeuwenhagen; 2.Nol Roelofsj 3.Frans van Dulkenraad.

  B-klasse : 1.J.~weers; 2. Th. Timmermansj 3.C.Willemsen.

  ----0----

  b Alle begin is moeilijk. De jeugdige wielersportvereniging "Reto" onde ~ vindt op 't ogenblik moeil~kheden van formele aard, welke haar leden voo

  lopig van de weg zullen houden.

  De trainingsrit van a.s. Zondag gaat dus ook niet door, Er wordt ech

  naar een oplossing gestreefd. Zodra die er is, hoopt Reto weer naar har

  lust te kunnen fietsen.

  (25 april 1949) ---0---

 • ARijHEH - 1949. --------------------

  Grasbaanwedstr~den in Arnhem-zuid. ~-= voor nieuwelingen, met rechts RETO-:::I- ::i.. cl

  Theo Timmermans met de bloemen, vastge- houden door Nol Roelafs.

 • :;. Cornpetitiewedstrijde~ __~_=="",,= _ i' . R~TO ~j!!!!!è5-------

  I Zondag starten de wlell'ennlr~

  "RETO" in een A- en B-k..:- ..... met competitiewedstrijden over - en 50 km.

  Het parcours ie uitgezet In de .""==============,,,"ge'vlng van de Bchelmseweg.

  I ,De toeschouwers kunnen de ~_ ""'",...",...",...",...",...",...",.......

  nemers te 9.30 uur zien starte~ de Schelmsebrug. , .... . A.' RoeIars, A. Leeuwenhagen_

  van DuIkenraad ~ en Oh. pen'l~ zullen zlch"in de kom~nde maa~

  o,a.. te BU66um, Apeldoorn, Oss. j:

 • . Tralnlng'rit RI':.T.O. I '. De renn·era:. en tOuristenwerentainc R.ETO houdt· morgen een tralntngs- wedstrijd op het parcours. Deelense- . weg, Koningswei, P,acomba.Jaà.ri.: De.: A-klassers rijden 60 k·m,

 • .('

  Van Dulkemaad triomfè~rt .' inTocht d~o1i. de Lijm~~s •.

  ·g.8· 5"-:'1'0 . > Onda:I1l4S de somoel"e weersvoor-',

  ·spell~'n.gen was het Dondeldagmor-: gen ~n de öche.im.ge. Brug VOOr oe .

  .eerste. d~r H..I!.'l 0 uil~15chreven I vaardighelasrit, een (gerellige druk- I te. Het aantal d~lnemers heelt de i 6touts~e verwachan.gen jo overtroffen, I Zo .st~ten om 9.40 uur tWin'tig ren- ners. Tl~n minuten later -waren he~ I 140 touristen, d~ hun st~n ros b6-'1 stegen. .Veertig ta. :a.-isten .hadden v~~k laten gaan. Jammer, want ZIJ, .die v~rschenen ··waren,-··: hebben I een .kranige prestatie geleverd: Dt> I mankementen· zijn tot enkele le~ banden bepErkt· gebleven. "',Het· echrj;~'1 paar Mooij-van. R.eem.st uit Benne-' kam (samen 124- jaar) leverde kra-. Dig werk. door.-.·onda..."1ks een vaJpartlj I te Doe6bW"g, de tocht aanzienlijk b~en de'vastgestelde tijd·te beëin-I ~en. De jUTy keek met spa.nn.mg Ui,t,.·naar de ,ee-rst a.a.nkomende dame Mej: W.. van Ha.eren kan teodala.c1· Mej, W. van· Haeren kon·te ongeveer 15.30 UiUIf aJ.s zodanig gecomplimen- teerd warde!1-. De deelnemers uit Deventer, . Apeldoorn, Zutphen en.

  "andere plaa,: 53, Te Brakeplein 8, Gra.venBtraat.l,~ Hazelaarstraat 33 (Zuid)" 'te... · Arn.;.. hem en voor, Rheden Buurtweg 4.6,: waar men eveneens aHe Inlichtingen; kan krljgen. I ; • ,j

  ..'--- .... _8... ·;'1

  _.._.,!.....' ... ".-......._-...--- . \Lee~l;h~ntw~ede in '

  Ronde "aI;l Enschede De Arnhemmer Leeuwenhagen :werd Zondag. tweede in ·ae Ronde van Enschede. Da Amsterdammer Sieve-- nink. won de ·wedstrijd. in 2 uur 48 l!lin. 35 sec. "A. G, Roelofs· Uit ,Am-'

  .. ~ kwam als negende ,a.a.n.. .'. l~'

  I ~t:~f~:~t:~~:tr~:ekr~:':~n' d~Q~III11"Náa~1kóJerneeiif/ä:~:lJn~l ARNHEM - 1949. Iprestaties van de renners heelt RETO '" .... _ . .., ',.' . ..: '. .,.;;;1

  Zondag een elgen.. ltrachtrace ultge-' §: ••. " .•...... ~ : .... ; ..•. I ••• " ~. : ••• ; •••••: heeft ~ll'" =tI I schreven. . '. . j' §-·.renri~rs-·en toetl~tèz:lverenlglng RETO het best&ah;.ln êerl màànd ...rlmeur van dit jaarlljks evenement te bezorg~n. lil' ii Reto 9.ig~n~s~erde voor haar leden § S.eptember kunnen renners èn toerIsten hun hart ophaler{ In een' iï

  ~ijdrttten (tegen het horloge) ovel"' ~ . cycle-cross in het heuvelig gebied van.Plak-!?el. In r~nnè~skrlngen' .; 44 km voor de A-klassers. en . .over;' ê .neemt men aan, wat Jk overigens wel geloof, dat ook het comité: '.i§ 22 km voor de B-klasserS'!i'..:.~~.. ~*. ~ :(.~.~hhem.Sportstad niet. onbekend Is met:hêt steentje. dat' :RETO' ~~ · D~·harde wind, die gede eliJk at> ~ )bUdraagt om van Arnhem "Sportstad" te maken. Dit in Verband '~~i het parcours stond, verg .e van he I ~,:. :.~et de verSCh1~I~nde uItwisselingen. ..... "'::' '.. ON~.O '." die zonder versnelling reden, het ul~er'" '1:-1 .' fi

  t D nllltlllllUlUlllllltllllllUJJIIIIIlIlUflU1JJlIJlllIll1llllllllllllUllllrlUUmrmtlrlltlillJIIUllIllUIIUlIUIIHlJlIIIIJJI1J1UIllJUJllllllllltll!llUllnl\11lIlWUilllllliillnîl1llfiilse... ,.~. r~nners start~~n .telkenm8:~e met een tussentijd van 2 minuten. p~ ~tan!Î na 3 ri~ten over 188 km Is và9'r de.À-kl~s.sers;· ". : . . ':.

  1. A. Leeuwenhagen; 2. A. G. Roe.. lots; 3. F. v. DuIkenraad; 4. H. de Kruijff; 5. eh. Gerrltsen; 6. ·G. v_ Wiik; 7. P. C, v. ~ D:ulkenraadi &, l. L ~enhag~~; 9. B. B!,ammej ;10.· Ii...- :td "I;"C:I.'i ll. ~. v. d, Werft. · De J3-klas~erTq. Ti,rp.mermans moest ' andermaal met miniem verschil in J. Zweers zijn' ~ee'r~ëre erkennen. Een' kranige prestatie leverde de laatstgë.. stÉ!-rtt: renp.er,·A. Driessen, door 2 m~n achter zich te laten. Hier Is de stand na 3 ritten over 94' km: 1. J. Zweers;

  . 2. Th. Timmermans; 3. e, Wlllemsen; 4. F. ~eter.sj 5. A. Driessen en 6. G, F. Jansen. . :. . .• """ ..' .

  De totaaltijd' voor cie ·A.~klasse over

  l i4 km: '1 uur:S mln. 40 sec. ' · De, totaaltijd voor \dè B-kiasse ove'i ~2 k~: 38 mln. 22 sec~ . . ---.~ ._._~ - -_. -_\

 • .. -rr--

  \ 3..1i.Jo;';' o~rfl.riÏseèrt':'. I - grasbaanwedstrijden . --\,1

  De Wielre

View more