¤â€   ¤µ ¥†...

Download  ¤â€   ¤µ ¥†  ¤â€¢ ¥â€¹  ¤µ ¤µ ¤µ  ¤£ ¤µ ¤“ ¥â€ ¤  ¤¤ ¤¥ ¤¾...¢ 

Post on 21-Feb-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • अनसूुची-१ रु. हजारमा

  आ.व. 2073/७4 को यथाथथ

  आ.व. 2074/७5 को संशोधित अनमुान

  आ.व. 2075/७6 को अनमुान

  १८३१८७ २१३७५२ राजस्वः ७५८८ ६७५०४

  आन्तररक राजस्व १००० ४००० राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम संघीय सरकार ० ४५१०५ राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम प्रदेश सरकार ० २८९ अन्य आय चाल ुआ व नगद मौज्दात ७५०.९५ १८११० साववक स्थानीय धनकायबाट हस्तान्तरण भर्थ प्राप्त ५८३७.०० ०

  अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण १७५५९९ १४१७९८ नपेाल सरकारबाट प्राप्त १७५५९९ १३६९०० प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ० ४८९८ अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त ० ०

  जनसहभाधगताः ० ४४५० नगद सहभाधगता ० ० श्रम तथा वस्तगुत सहायता ० ४४५०

  १८३१२३ २१३७५२ चाल ुखचथ ३७१६१ ५१३४२ पूाँजजगत खचथ ९४७५५ ८५५१० ससथत तफथ को खचथ ५१२०७ ७६९००

  ६४ ० ० ०

  खदु ऋण लगानी ० ० ऋण लगानी (-) ० ० ऋण लगानीको सावााँ वफताथ प्राप्ती (+) ० ०

  खदु शयेर लगानी ० ० शयेर लगानी (-) ० ० शयेर धबक्रीबाट लगानी वफताथ प्राप्ती (+) ० ०

  खदु ऋण प्राप्ती ० ० ऋणको सााँवा भकु्तानी (-) ० ० ऋण प्राप्ती (+) ० ०

  ६३.९५ ०

  आय व्ययको वववरण आ.व.२०७5/७6

  शीर्थक

  अजन्तम बजेट बचत (+)/न्यून (-)

  आयः

  व्ययः

  बजेट बचत (+)/न्यून (-) ववत्तीय व्यवस्था

 • अनसूुची-२ रु. हजारमा

  आ.व. 2073/७4 को यथाथथ

  आ.व. 2074/७5 को संशोधित अनमुान

  आ.व. 2075/७6 को लक्ष्य

  ० ७५८८ २१३७५२ आन्तररक राजस्वः १००० ४०००

  सम्पत्ती कर २१५ २५० घरबहाल कर २० ५० घरजग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क २० ० सवारी सािन कर १० ५० सेवा शलु्क (स्थानीय पूवाथिार तथा सेवा उपयोगमा) १५० ० दस्तरु (स्थानीय तहबाट हनु ेधसफाररस लगायतमा) १५० ४८० पयथटन शलु्क ० ० ववज्ञापन कर ० ० व्यवसाय कर १०० ४०० भधूमकर (मालपोत) २०० ४०० दण्ड जररवाना २० २० मनोरञ्जन कर ० ० मालपोत संकलन ५ ० बहाल ववटौरी घर जग्गा कर ० ३०० मतृ वा माररएका जीव जन्तकुो हाड, धसंग, पवााँख, छालामा कर ० ० प्राकृधतक स्रोत सािन व्यवसावयक कर ११० ५० शयेर लगानीबाट प्राप्त लाभांश तथा पूाँजजगत लाभ आय ० ० ऋण लगानीबाट प्राप्त व्याज आय ० ० अन्य ० २०००

  राजस्व बााँडफााँडः ० ४५३९४ राजस्व बााँडफााँड प्राधप्त ( +) ० ४५३९४ राजस्व बााँडफााँड हस्तान्तरण (-) ० ०

  अन्य आयः ६५८८ १८११०.०० साववक स्थानीय धनकायबाट हस्तान्तरण भई प्राप्त रकम ७५०.९५ 0.00 बेरुज ुअसलुी 0 ० गत वर्थको नगद मौज्दात 5837 १८११०

  १७५५९९ १४१७९८ नपेाल सरकारबाट प्राप्त अनदुानः

  ववत्तीय समानीकरण अनदुान 124392 ६०००० सशतथ अनदुान 51207 ७६९०० समपूरक अनदुान 0 ०

  अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरणः

  राजस्व तथा अनदुान प्राधप्तको अनमुान आ.व.२०७5/७6

  शीर्थक

  राजस्वः

 • ववशरे् अनदुान 0 ० प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानः

  ववत्तीय समानीकरण अनदुान 0 ४८९८ सशतथ अनदुान 0 ० समपूरक अनदुान 0 ० ववशरे् अनदुान 0 ०

  अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुानः ० सशतथ अनदुान 0 ० समपूरक अनदुान 0 ० ववशरे् अनदुान 0 ०

  ० ४४५० नगद सहभाधगता ० ० श्रम तथा वस्तगुत सहायता ० ४४५०

  नोट- राजस्वका जशर्थकहरु नपेाल सरकारले तोके बमोजजम हनुछे । स्थानीय तहका राजस्व जशर्थकहरु नतोवकए सम्म यसै वमोजजम गने ।

  जनसहभाधगताः

 • अनसूुची-३

  रु. हजारमा

  नपेाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

  ३७१६१ ५१३४२ १९०० ४७४४२ २०००

  २११११ पाररश्रधमक कमथचारी (तलब) 3800 ७००० ० ६००० 1000

  २१११२ पाररश्रधमक पदाधिकारी 4200 ३४२६ ० 2426 1000

  २११२१ पोशाक कमथचारी 180 ३२० ० 320 0

  २११२३ और्िी उपचार खचथ 400 १०० ० 100 0

  २११३१ स्थानीय भत्ता 856 ७०० ० 700 0

  २११३२ महंगी भत्ता 288 ४३२ ० 432 0

  २११३३ वफल्ड भत्ता 0 ० ० 0 0

  कमथचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार 20 ५० ० 50 0

  मवहला स्वयम सेववका 250 ३२४ ० 324 0

  कमथचारी प्रोत्साहन भत्ता ३०० ० ० 0 0

  २११३९ अन्य भत्ता ३०० ४०० ० 400 0

  २११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता २१०० २१०० ३०० 1800 ०

  २११४२ पदाधिकारी अन्य सवुविा (पोसाक तथा अन्य सवुविा) ४८० ४५० ० 450 0

  २१२१४ कमथचारी कल्याण कोर् ५० १०० ० 100 0

  २२१११ पानी तथा ववजलुी महसलु १५० ५० ० 50 0

  २२११२ संचार महसलु ८०० ६०० ० 600 0

  र्न्िन पदाधिकारी ० ४०० ० 400 0

  २२११२ र्न्िन (कायाथलय प्रयोजन) ६०० ७०० ० 700 0

  २२२१४ धबमा तथा नववकरण खचथ १२५ ४०० ० 400 0

  २२२१३ सवारी सािन ममथत खचथ २०० ५०० ० 500 0

  २२२३१ धनधमथत सावथजधनक सम्पतीको ममथत सम्भार ६०० ४०० ० 400 0

  मसलन्द तथा कायाथलय सामाग्री १५०० १८०० ० 1800 0

  महेन्र आदशथ मा वव स्टेस्नरी १०० ५० ० 50 0

  २२३१३ पसु्तक तथा सामाग्री खचथ २७ १०० ० 100 0

  २२३१४ र्न्िन अन्य प्रयोजन २५ ४० ० 40 0

  २२३१५ पत्रपधत्रका छपाई तथा सूचना प्रकाशन ३०० २०० ० 200 0

  २२३१९ अन्य कायाथलय संचालन

View more