95 75 0 · 2016-05-24 · 0 5 25 75 95 100 0 5 25 75 95 100 0 5 25 75 95 100 0 5 25 75 95 100...

of 12/12

Post on 08-Aug-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  EXOFYLLO - 12SEL ELLHNIKO xvris topiko uv

  ÐáñáóêåõÞ, 20 ÌáÀïõ 2016 12:11:22 ìì

 • 2

  • Η συνεχής αναζήτηση τουνέου και η εισαγωγή καινοτο-μιών.

  • Η στήριξη της πρωτοβουλίαςκαι του ταλέντου των εργαζο-μένωνστοπλαίσιοτηςσυλλο-γικήςεργασίας.

  • Ο πελατοκεντρικός προσανα-τολισμός της επιχειρηματικήςμαςπροσφοράς.

  • Η συνεργατική αντίληψη στηνεύρεση και εφαρμογή αποτε-λεσματικώνλύσεωνγιατοπε-ριβάλλονκαιτονάνθρωπο.

  ΑΞΙΕΣ

  Να είμαστε σημείο αναφοράςστη διαχείριση περιβάλλοντοςπροσφέροντας ολοκληρωμένες,βιώσιμες, καινοτόμες λύσεις στοπλαίσιοτηςκυκλικήςοικονομίας.

  ΟΡΑΜΑ

  Με αφετηρία την πολυετή μαςδραστηριότητα και εμπειρία ησυνδημιουργίααξιώνμετηνκοι-νωνία, τους εργαζομένους καιτουςμετόχους.

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 • Προσφέρει καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες στοντομέα του περιβάλλοντος και έχει ως στόχο να ικανο-ποιήσει τις απαιτήσεις και ανάγκες των δημόσιων καιιδιωτικών φορέων, με τη βελτιστοποίηση της αναπτυ-ξιακήςστρατηγικήςτουςδιασφαλίζονταςτηναποτελε-σματικότερηεξυπηρέτησητωνπολιτώνκαιτηβελτίω-σητηςποιότηταςζωήςτους.

  Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώ-σιμων λύσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αξι-οποιώντας τις πλέον αξιόπιστες τεχνολογίες, για ναικανοποιήσει τις σύνθετες ανάγκες από το σημείο τηςσυλλογής,τηςκατασκευήςκαιτηςδιαχείρισηςτηςυπο-δομής,τηςεπεξεργασίαςτωνυλικώνέωςκαιτηνανά-κτησηενέργειαςωςαναπόσπαστοτμήματηςβιώσιμηςανάπτυξης.

  Διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ανάληψηςσύνθετων έργων και παροχής ολοκληρωμένων υπη-ρεσιών για την πλήρη και μόνιμη αποκατάσταση καιδιαχείριση ρυπασμένων εδαφών βιομηχανικών εγκα-ταστάσεων,χώρωνδιάθεσηςαποβλήτωνκαιορυχείωνπροσφέροντας λύσεις για την ανάκτηση των εδαφώνπου είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες και οικονομικάαποδοτικές.

  Προσφέρει καινοτόμες λύσεις ύδρευσης και αποχέ-τευσης στηρίζοντας τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειαςσε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του νερού και τωναποβλήτων επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση των ζωτι-κών στοιχείων λειτουργίας τους όπως: μεγάλων υπο-δομών, δικτύων, αντλιοστασίων, διυλιστηρίων, ΕΕΛ,συστημάτωνδιοίκησηςκαιελέγχου.

  Δραστηριοποιείταισταπεδίατηςανάκτησηςενέργειαςαπό απόβλητα και της βελτιστοποίησης του ενεργεια-κού ίχνους εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρι-σηςυποδομώνπεριβάλλοντος.

  H THALIS E.S. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτο

  μείς

  εξε

  ιδίκ

  ευση

  ς

  3

 • Η THALIS E.S. δραστηριοποιείται σε συ-νεργασία με τη DEVISE E N G I N E E R I N G στηνΠολωνία,τηνΙρλανδία,τηF.Y.R.O.M,τοΜαρόκο,τηΛιβύη,τηνΑίγυπτο,τηνΑι-θιοπία,τοΚατάρκαιτοΙράκ.

  Αυτήτηνπερίοδοεστιάζεισεαγορέςπουχαρακτηρίζονταιαπόυψηλόπεριβαλλο-ντικό στρες, διαθέτει σημαντικές προο-πτικές ανάπτυξης και πρόσβαση σε χρη-ματοδοτικούςπόρουςγιατηνυλοποίησηέργων.

  διεθ

  νείς

  αγο

  ρές

  4

  H THALIS E.S. ΕΙΝΑΙ

  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ

  ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

  Πολωνία

  Ιρλανδία

  F.Y.R.O.M

  Μαρόκο

  Λιβύη

  Αίγυπτο

  Αιθιοπία

  Κατάρ

  Ιράκ

  ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ

  ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ Α’ ΦΑΣΗ

  ΠΗΓΗ: ROLAND BERGER

 • Χαμηλή παραγωγή

  βιοαερίου από απόβλητα

  Φορείς διαχείρισης που

  δέχονται ισχυρές πιέσεις

  προσαρμογής

  Αδύναμο και μεταβαλλό-

  μενο θεσμικό πλαίσιο και

  περιβάλλον ρύθμισης

  Σημαντικά περιθώρια

  βελτίωσης της ενεργειακής

  απόδοσης των υποδομών

  Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα

  ανάκτησης και ανακύκλω-

  σης στα στερεά απόβλητα

  Μεγάλες απώλειες νερού

  στα δίκτυα και αποκλίσεις

  από το κόστος στην

  τιμολόγηση νερού

  Η THALIS E.S. έχει ενισχυμένη πα-ρουσία στην ελληνική αγορά η οποίαπαρουσιάζει σημαντικές προοπτικέςανάπτυξης.

  Ηαγοράπεριβαλλοντικώνυπηρεσιώναναμένεται να διπλασιαστεί την επό-μενη 10ετία εάν ακολουθήσει τις διε-θνείς τάσεις και προσεγγίσει το μέσοόροτηςΕΕ.

  Η πίεση προσαρμογής στο κεκτη-μένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώςκαιησυνέχισητωνχρηματοδοτήσεωναπόταδιαρθρωτικάταμείααποτελούντους βασικούς μηχανισμούς ώθησηςτηνπερίοδο2014-20.

  H THALIS E.S. ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ-

  ΚΤΗΣΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ

  ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

  εσω

  τερι

  κή α

  γορά

  5

  ΠΗΓΗ: EUROSTAT DATA BASE

  3,3%

  3,1%

  2,8%

  2,6%

  2,6%

  2,2%

  2,2%

  2,1%

  2,1%

  2,0%

  2,0%

  2,0%

  2,0%

  1,9%

  1,9%

  1,9%

  1,8%

  1,7%

  1,6%

  1,5%

  1,5%

  1,5%

  1,5%

  1,5%

  1,4%

  0,9%

  0,7%

  0,5%

  0,5%

  Slovenia

  CzechRepublic

  Romania

  Hungary

  Belgium

  Croatia

  Cyprus

  Bulgaria

  Italy

  Portugal

  UnitedKingdom

  Estonia

  Poland

  Germany

  France

  EUAVERAGE

  Denmark

  Austria

  Netherlands

  Slovakia

  Lithuania

  Finland

  Spain

  Latvia

  Sweden

  Greeceestimated

  Ireland

  Greece

  Luxembourg

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ % ΑΕΠ 2012

 • 6και

  Η κυκλική οικονομία προωθείμια συστημική αλλαγή δημι-ουργώντας συνεχείς κύκλουςυλικών, στο πλαίσιο των οποίωνη αξία των προϊόντων και τωνπόρων παραμένει στην οικονο-μία όσο το δυνατόν περισσότε-ρο και η παραγωγή αποβλήτωνπεριορίζεται στο ελάχιστο, μεαποτέλεσμα οι πόροι μετά απόκατάλληληεπεξεργασίαναείναιδιαθέσιμοικαιπάλιγιατηχρήσησε νέα προϊόντα. Η ΕυρωπαϊκήΈνωση έχει από το Δεκέμβριοτου 2015 υιοθετήσει συγκεκρι-μένες κατευθύνσεις και δεσμευ-τικούς στόχους για το κλείσιμοτου κύκλου στο πλαίσιο ενόςολοκληρωμένου σχεδίου για τημετάβαση στην κυκλική οικονο-μία.

  H THALIS E.S. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  - ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

  - ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

  - ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  - ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ

  - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

  ΣΤΕΡΕΑ Α

  ΠΟ

  ΒΛΗ

  ΤΑ

  ΚΑΤΑ

  ΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩ

  Ν

  ΚΑΙ Λ

  ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  ΕΝΕΡ

  ΓΕΙΑ

  ΚΑΤΑ

  ΣΚΕΥ

  Η ΕΡ

  ΓΩΝ

  ΚΑΙ Λ

  ΕΙΤΟ

  ΥΡΓΙ

  Α- ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΧΝΟΥΣ

  - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΔΑ

  - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

  ΠΡΟΣΦΕΡOYN

  ΛΥΣΕΙΣ

  ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

  ΜΕ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΣΤΟΧΟΣ 2 0 3 0

  ΑΝΑΚΥΚ ΛΩΣΗΑΣΤΙΚΩΝ:65%

  ΑΝΑΚΥΚ ΛΩΣΗΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ:75%

  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΤΑΦΗ:10%

  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΣΤΙΚΩΝ:41,8%

  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ:65%

  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΤΑΦΗ:28%

  KATAΣΤΑΣΗ Ε.Ε.

  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΣΤΙΚΩΝ:19,3%

  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ:58,6%

  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΤΑΦΗ:79%

  KATAΣΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

  ΑΝΑΚΥΚ ΛΩΣΗΑΣΤΙΚΩΝ:23,2%ΕΕ-45,7%ΕΛΛΑΔΑ

  ΑΝΑΚΥΚ ΛΩΣΗΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: 10,0%ΕΕ-16,4%ΕΛΛΑΔΑ

  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΤΑΦΗ: 18,0%ΕΕ-69,0%ΕΛΛΑΔΑ

  ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

  Απαγόρευσητηςυγειονομικήςταφήςτωνχωριστάσυλλεγόμενωναποβλήτων Προώθησηοικονομικώνμέσωνγιατηναποθάρρυνσητηςυγειονομικήςταφής ΑπλοποίησηκαιβελτίωσητωνορισμώνκαιεναρμόνισητωνμεθόδωνυπολογισμούτωνποσοστώνανακύκλωσηςσεολόκληρητηνΕΕ Συγκεκριμέναμέτραγιατηνπροώθησητηςεπαναχρησιμοποίησηςκαιτηνενίσχυσητηςβιομηχανικήςσυμβίωσης Οικονομικάκίνητραγιατουςπαραγωγούςπροκειμένουναδιαθέτουνπιοπράσιναπροϊόνταστηναγοράκαιναστηρίζουνταπρογράμματα

  ανάκτησηςκαιανακύκλωσης

  κυκλ

  ική

  οικο

  νομί

  α ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

  ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

  ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • 7

  σύγχ

  ρονο

  ς λε

  ιτου

  ργός

  Σχέδια Υγιεινής και

  Ασφάλειας

  σε όλα τα έργα

  Διοίκηση μέσω

  έξυπνων και

  ευέλικτων μοντέλων

  λειτουργίας

  προσαρμοσμένων

  στις απαιτήσεις του

  πελάτη

  Οργάνωση και

  Λειτουργία σε όλο το

  φάσμα υπηρεσιών

  διαχείρισης και

  διοίκησης

  Διαχείριση παγίων,

  παρακολούθηση

  όλου του κόστους

  κύκλου ζωής και

  επανεπενδύσεων

  (Assetsmanagement)

  Οργάνωση

  και εκτέλεση

  Συντηρήσεων

  και Επισκευών

  Διαχείριση

  Ανθρώπινων

  πόρων

  Περιβαλλοντική

  διαχείριση,

  παρακολούθηση και

  τεκμηρίωση

  Τήρηση όλων

  των προτύπων

  διαχείρισης της

  ποιότητας ISO 9001,

  ISO14001,OHSAS

  18001

  ΗTHALISE.S.μετηναξιοποίησητωνκατάλληλωνεργαλείωνδι-οίκησης προσφέρει υπηρεσίεςλειτουργίας στους δημόσιουςφορείς διαχείρισης περιβαλλο-ντικών υποδομών και δικτύωνγια την επίτευξη των επιχειρη-σιακώντουςστόχωνμεχαμηλόκόστοςκαιυψηλήποιότητα.

  Η THALIS E.S. θεωρεί ότι η οι-κονομικήβιωσιμότητααποτελείπροϋπόθεσητηςπεριβαλλοντι-κήςβιωσιμότητας.

  HTHALISE.S.

  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ

  ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • 89 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ

  α

  β

  γ δ8

  H THALIS E.S. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ

  H THALIS E.S. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  2

  ΔΙΚΤΥΑ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

  12

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ

  7

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ

  22

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  8

  14

  ΧΥΤΑ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ, ΜΒΤ, ΚΔΑΥ

  11

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ

  11

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  2

  καιν

  οτόμ

  α έρ

  γα

  α ΕΡΓΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΚΑΙΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΧΑΔΑΠΕΡΑΓΑΛΗΝΩΝ.Οχώροςτων180στρεμμά-τωνμετατράπηκεαπόΧΑΔΑσεένανσύγχρονοΧΥ ΤΑ.

  β ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ. Αποτελεί το μοναδι-κό έργο στην Ελλάδα όπου έχει κατασκευαστεί μονάδα επεξεργασίας Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΑΣΑ),έχοντας μέγιστη ετήσια δυναμικότητα 75.000 τόνων οικιακών απορριμμάτων και βασίζεται στη μέθοδο μηχανικήςβιολογικήςδιεργασίας.Στημονάδαπαράγεταιάοσμοκαιβιοξηραμένουλικόμέσωκαινοτόμωνδιεργασιών,υψηλού

  ενεργειακούπεριεχομένου.γ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ ΣΤΟ ΖΙΔΑΝΙ

  ΚΟΖΑΝΗΣ. Από τα μεγαλύτερα έργα στην Ευρώπη, αποκατάστασης τοξικάμολυσμένηςτεράστιαςέκτασηςμεβιομηχανικάαπόβλητααμιάντου.

  δ ΕΠΕΚΤΑΣΗΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΓΙΑΤΗΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΤΩΝΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ MBR. Εφαρμογή της μεθόδου των βιολογικών

  αντιδραστήρων μεμβρανώνMBR,ηοποίααποτελείτηνπιοσύγχρονη μέθοδο επεξεργα-σίας αστικών λυμάτων, ώστενα επιτυγχάνεται επεξεργα-σμένη εκροή τριτοβάθμιαςποιότητας, κατάλληλη για άρ-δευση. Αποτελεί ένα από ταλίγα έργα στην Ελλάδα, σταοποία έχει εφαρμοστεί η συ-

  γκεκριμένητεχνολογία.

 • H THALIS E.S. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ αν

  θρώ

  πινο

  δυν

  αμικ

  ό ΟΟΜΙΛΟΣμαςείναιέναςσημαντικόςεργοδότηςμεαυξανόμενηαπασχόλησηακόμακαιστηνπερίοδοτης κρίσης. Το ανθρώπινο δυναμικό μας έχει δια-μορφώσει μια εργασιακή κουλτούρα που διαπνέ-εται από ομαδικότητα, αναγνώριση, αφοσίωση καιαλληλεγγύη. Επενδύουμε στους εργαζομένους,αναδεικνύουμετιςδεξιότητεςτους,υποστηρίζουμεέμπρακτα την επαγγελματική τους σταδιοδρομίακαι εξέλιξη. Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, επι-βραβεύουμετηνκαινοτομία,πρεσβεύουμετηναξι-οκρατία και στηρίζουμε τη διατήρηση ισορροπίαςμεταξύεπαγγελματικήςκαιπροσωπικήςζωής.

  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΕΡΓΩΝ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΕΡΕΥΝΑΣ &

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  NHΣΩΝ

  H THALIS E.S. ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  20%

  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

  20%

  ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΟΙ

  12%

  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

  48%

  Το 60% του προσωπικού

  είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας

  εκπαίδευσης ή διαθέτουν

  και μεταπτυχιακό.

  Το προσωπικό διοίκησης της εταιρίας είναι υψηλού επιπέδου

  με πολυετή εμπειρία διαχείρισης έργων και υπηρεσιών

  Η διοίκηση της εταιρίας ασκείται

  από 17 άτομα με μακρόχρονη

  εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα

  και υπηρεσίες διαχείρισης

  9

 • H THALIS E.S. ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ επ

  ιχει

  ρημα

  τική

  στρ

  ατηγ

  ική

  Επιτάχυνση της

  στροφής στην

  ανάληψη διαχείρισης

  και λειτουργίας

  υποδομών και

  υπηρεσιών.

  Ενίσχυση της

  εξωστρέφειας σε

  επιλεγμένες αγορές

  με σημαντικά

  περιθώρια ανάπτυξης

  (ΑΦΡΙΚΗ/ΜΕΣΗ

  ΑΝΑΤΟΛΗ)

  Νέες

  δραστηριότητες

  Waste to energy

  Δραστηριοποίηση

  στην εισαγωγή συστη-

  μάτων εξοικονόμησης

  ενέργειας ειδικά στις

  υποδομές νερού και

  ανακύκλωσης

  Η THALIS E.S. ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

  10

  Καθοδήγηση και

  διαμόρφωση της

  αγοράς με εισαγωγή

  καινοτόμων

  λύσεων

  διαχείρισης

  Σύναψη διεθνών

  συνεργασιών με

  ισχυρούς Ομίλους

  και τεχνολογικούς

  παρόχους

  Προσέλκυση νέων

  κεφαλαίων για

  ανάπτυξη

  Επένδυση στην

  καινοτομία και στην

  ανάπτυξη νέων προϊ-

  όντων και

  υπηρεσιών

  Παραγωγή

  υπηρεσιών και

  γενικότερα

  συστηματοποίηση

  της παραγωγής

  έργων

 • 11

  H THALIS E.S. ΕΙΝΑΙ

  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ

  ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

  καιν

  οτομ

  ία

  HΔιεύθυνσηΈρευνας&ΑνάπτυξηςτηςTHALISE.S.σεσυνεργασίαμετηDEVISEENGINEERINGκαι Πανεπιστημιακούς-Ερευνητικούς φορείς,παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις των τε-χνολογιώντηςκυκλικήςοικονομίαςκαιεπεν-δύει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμωνπροϊόντων.

  • Η DEVISE ENGINEERING είναι η μοναδικήελληνική εταιρεία που παράγει περιβαλ-λοντικά προϊόντα με ενσωμάτωση νέωντεχνολογιώνμεισχυρόεξαγωγικόπροσα-νατολισμό.

  • Σχεδιάζεικαικατασκευάζει“ Έξυπναπροκα-τασκευασμένασυστήματα”τύπουcompact,γιατηνεπεξεργασίανερούκαιλυμάτων.

  • Αναπτύσσει καινοτόμα συστήματα για τηνεπεξεργασία των λυμάτων των μικρών οι-κισμών και των δήμων, ενώ μπορεί να εί-ναιμιαμοναδικήεναλλακτικήλύσηγιατηνεπεξεργασία των λυμάτων βιομηχανικώναποβλήτων.

  ΗTHALISE.S.συμμετέχεισεερευνητικέςδρά-σειςμεαντικείμενο:

  • ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Χ Υ ΤΑΜΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ: Η διαδικασίατων δειγματοληψιών και αναλύσεων βρί-σκεται σε εξέλιξη και επιβλέπεται από τοΠολυτεχνείοτηςΚρήτης.

  • ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Χ Υ ΤΑΜΕΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:Σκοπόςτηςμεθό-δουείναιηδιάσπασητωνμεγάλωνκαιδύ-σκολα βιοαποικοδομήσιμων μορίων ώστεμέσω της υπάρχουσας βιολογικής επεξερ-γασίαςναβελτιωθούντααποτελέσματατηςεκροής.

  • NEEΣΜΕΘΟΔΟΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕΓΚ ΑΤΑΣΤΑ-ΣΕΩΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΑΣΤΙΚΩΝΛΥΜΑΤΩΝ:Ηπρότασηστηρίζεταιστηχρήσηπροηγμένηςτεχνολογίαςφίλτρανσηςμεσκοπότηνκατα-σκευή και λειτουργία πιλοτικής μονάδας ηοποίασεσχέσημετιςσυμβατικέςμεθόδουςθαέχει:

  2-3φορέςχαμηλότεροκόστος

  κατασκευής.

  70%μικρότερολειτουργικόκόστος.

  Πολύμικρότερουόγκου

  εγκαταστάσεις.

  Σύστημα ΜΒR

  Σύστημα ΜΒΒR

  Μονάδα Υπερδιήθησης

  για συστήματα τριτοβάθμιας

  επεξεργασίας υγρών

  αποβλήτων

  Μονάδα Υπερδιήθησης

  για συστήματα

  επεξεργασίας νερού

  Προκατασκευασμένη

  μονάδα αφυδάτωσης ιλύος

  Επιτάχυνση της

  στροφής στην

  ανάληψη διαχείρισης

  και λειτουργίας

  υποδομών και

  υπηρεσιών.

  Ενίσχυση της

  εξωστρέφειας σε

  επιλεγμένες αγορές

  με σημαντικά

  περιθώρια ανάπτυξης

  (ΑΦΡΙΚΗ/ΜΕΣΗ

  ΑΝΑΤΟΛΗ)

  Νέες

  δραστηριότητες

  Waste to energy

  Δραστηριοποίηση

  στην εισαγωγή συστη-

  μάτων εξοικονόμησης

  ενέργειας ειδικά στις

  υποδομές νερού και

  ανακύκλωσης

 • 0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  0

  5

  25

  75

  95

  100

  EXOFYLLO - 12SEL ELLHNIKO xvris topiko uv

  ÐáñáóêåõÞ, 20 ÌáÀïõ 2016 12:11:22 ìì