90 jaar staal

Download 90 jaar staal

Post on 06-Jul-2015

612 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Cs coreAlgemene Berichtgevin gEditor : Roland Leije nFor private use by Corus staff only This bulletin is intended only for the person to whic h it is addressed . Any review, retransmission , dissemination or other use of this information by person s other than the intended recipient, is prohibited an d regarded as copyright infringement .

Corus Research , Development & Technolog y Knowledge & Library Service s Office 3G37 P .O . Box 1000 0 1970 CA IJmuide n The Netherland s T +31 (0)251 49424 2 F +31 (0)251 47008 3 E r oland .leijen@corusgroup .co m

IJmuiden, 22 September 200890JaarStaa l

Liefde al s product vanstaalbedrijf

Even bijkome n in de Coru s personeels9Li s

Hoogove n

veteranen al ssuperhelden

'We

zitten vast me t een gouden ketting 'Wat op zo september 1918 het leven zag in d e vorm van een stet handtekeningen op ee n notarile akte, is negentig jaar later uitgegroei d tot een gentegreerd staalbedrijf dat een terrei n van 750 hectare, verspreid over drie gemeente n bestrijkt . Bijna tienduizend mensen, die wone n van Leiden tot Den Helder, werken bij het huidige Corus . En allemaal zijn ze trots op ht n staalbedrijf.Corus Technology BV, P .O . Box 10000, 1970 CA IJmuiden, the Netherlands, Trade Register 34083341

A

ns Kleijn (55) uit Heemskerk is al meer dan dertig jaar i n dienst en werkt in de automatisering . Natuurlijk ben ik trots , het is geweldig om onderdeel te zij n van een bedrijf dat het al negentig jaar zo goed doet. Die trots kom t doordat iedereen die hier werkt bewust is dat hij of zij een belangrijk e bijdrage levert aan de producten die we maken, en dat zijn mooie producten . Corus is een gentegreerd staalbedrijf, wat betekent dat alle processe n van het staalmaken op het bedrijfsterrein plaatshebben . Uit kooks en erts wordt ruwijzer gemaakt en da t wordt vervolgens, met toevoegin g van onder andere schroot, tot ver schillende soorten staal verwerkt . Staal voor gebouwen, voor auto's , voor blikjes en batterijen en ga z o maar door. Een van de sterke punten van het bedrijf is de enorme onderzoek- en ontwikkelingsafdeling waa r steeds nieuwe typen staal voor nieuwe toepassingen worden ontwikkeld .

mans uit IJmuiden . Dat merk i k ook bij de Gietwalsinstallatie waar i k werk . Er is hier een enorme dynamiek en daardoor werk ik er al 2 7 jaar met plezier. In de eerste jaren van het bestaa n van het hoogovenbedrijf werd er al leen nog maar ruwijzer geproduceerd . In de vorm van een soor t broodjes, gietelingen, werd het ijze r onder meer aan gieterijen verkocht. In IJmuiden zelf werden er buize n van gegoten. Het hoogoven- en late r staalbedrijf was belangrijk, want Nederland was helemaal afhankelij k van staal uit het buitenland. Vandaa r dat ingenieur Henri Wenckebach op dracht kreeg van industrilen e n rijksoverheid om dit project op t e zetten .

RazziaTijdens de Eerste Wereldoorlog, toen omringende landen al hun staal no dig hadden voor wapens, bleek overduidelijk het belang van een eigen staalindustrie . In maart 1939 werd d e eerste staaloven in gebruik genomen . Tijdens de Tweede Wereldoorlo g volgden meer staalovens . Intusse n probeerde Hoogovens zoveel mogelijk werknemers aan de slag te hou den om zo te voorkomen dat ze i n Duitsland te werk werden gesteld . Mijn oom werd er nog eens op uit gestuurd om tijdens een staking zo veel mogelijk stakers terug te halen naar het bedrijf. Er kwam namelij k een razzia aan . Op de Trompstraat i n IJmuiden werd hij zelf aangezie n voor een staker en opgepakt . Hij heeft dagenlang in Amsterdam gevangen gezeten, vertelt Kleijn . Zulke verhalen maken dat mijn familie verweven is met dit staalbedrijf. Mijn vader heeft er trouwen s niet gewerkt. Dat vond mijn moede r soms wel jammer want die zag in andere gezinnen dat Hoogovens er g goed voor het personeel zorgde . Martin Brouwer (49) uit de Wieringermeer noemt dat 'een stapje extra' .

Corus zet een stapje extra voor m e dewerkers en dat krijgt het bedrij f terug met inzet en betrokkenheid . Extra uren of een keer 's avonds doo r je baas gebeld worden vind ik bij voorbeeld niet erg. Brouwer is al driendertig jaar in dienst en werk t op de afdeling platte producten . Na de Tweede Wereldoorlog blee f Hoogovens snel groeien . Werd d e productie aanvankelijk gemeten i n tonnen, al snel ging dat in miljoene n tonnen . In de jaren zeventig werkte n er meer dan twintigduizend mense n Door verregaande automatiserin g werd het personeelsbestand echte r snel teruggebracht, zonder gedwongen ontslagen. In de jaren negenti g gaat het minder goed en is er ee n ontslagronde waar nu nog steed s met ontzag over wordt gesproken . 2300 banen verdwijnen waarvan een deel door gedwongen ontslagen . Hoogovens fuseert met British Steel tot Corus in 1999 . Cultuurverschille n tussen de bedrijven maar ook ee n slechte staalmarkt maken dat het be drijf pas weer in 2004 winst maakt. Daarna gaat het bergopwaarts en d e medewerkers krijgen weer vett e winstuitkeringen. Met de secundaire arbeidsvoorwaarden is helemaal niks mis, zeg t Heemskerker Arnold Koorn (46), di e werkt op Warmbandwalserij z . Ik heb wel eens gekeken naar ande r werk, buiten Corus, maar dan zie j e al snel heel veel nadelen . Conclusie : we hebben het erg luxe hier, het is alsof je aan Corus vastzit met ee n gouden ketting.

VreesOnder personeel ontstaat wel vrees voor het verdwijnen van die luxe secundaire arbeidsvoorwaarden als he t Indiase Tata Steel winnend uit ee n overnamestrijd met het Braziliaans e CSN komt . Het voormalige Hoogovens is opeens in Indiase hande n maar blijft voorlopig Corus heten , verzekert Tata Steeltopman Muthu -

DynamiekTelkens als ik denk : beter wordt he t niet, is er weer een of andere ontwikkeling waardoor we nog beter kunnen presteren, zegt Geert Wage -

raman . De kou die sommige mede j nt langzaa m werkers voelen verdwi uit de lucht want de integratie va n Corus in Tata Steel blijkt langzaa m en zorgvuldig te verlopen . Maar er blijven dreigingen, ook voo r een staalbedrijf dat tot de top tie n van de wereld behoort . De grootste i s misschien wel het vinden van nieu w n personeel . De komende jaren zijn i de IJmond duizenden technische vacatures op te vullen doordat werknemers met pensioen gaan . Wie o p onze bedrijfsschool begint heeft on begrensde mogelijkheden , zegt Wagemans. Je kunt worden wat je wilt

en het bedrijf helpt je daar nog bij ook ." Toch blijkt het steeds moeilijker om de klassen vol te krijgen, uitgebreide wervingscampagnes ten spijt . Misschien komt het doorda t de techniek op jongeren niet zo sexy overkomt, speculeert Leon va n Hulst (55) van de afdeling verpakkingsstaal. Jongeren kiezen graa g voor snelle, commercile banen . Misschien is al die ellende in de bankwereld wel goed voor ons. Komen d e jongeren er nu achter dat die financiele wereld helemaal niet zo sexy is . Het is een luchtbel want ze make n geen producten. FRISO 80S

,:, : I~~ron p het

werk van ee n pionierNa jaren van onderzoek, onderhandelen en heel veel voorbereidingen, staat op zz januari ee n groep genodigden rond de aller eerste Hoogoven van Nederland . De bouw van de oven was al i n september 1919 begonnen, een jaar na de oprichting van he t hoogovenbedrijf in IJmuiden . Mevrouw Wenckebach verrich t de ceremonile ontsteking va n de oven . Haar man, de oprichte r van het bedrijf, is doodziek e n moet het gedenkwaardige moment waarvoor hij jaren keihar d gewerkt heeft missen . Ee n maand later, op 21 februari, over lijdt hij . Wenckebach is dan al zo'n ach t jaar bezig met hoogovens en ru wijzer . Hij had de opdracht voo r de oprichting van een hoogove n en staalbedrijf gekregen van ee n groep industrilen en de rijksoverheid die Nederland onafhankelijk wilde maken van buiten lands staal . Een megaproject en de kroon op Wenckebach's carrire . In 1917 sticht hij een comit ter oprichting van een gentegreerd staalbedrijf. Een bedrij f zoals het er nu nog steeds staat . De op z7 juni 1861 in Den Haag geboren Wenckebach werd aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda opgeleid tot genieingenieur . Hij werkt voor de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, wordt directeur van een nieuw te vormen spoorwegmaatschappij, d e Noord-Ooster Locaal Spoorweg. Vervolgens wordt Wenckebac h directeur-generaal van de staats mijnen in Limburg . Niet allee n bouwt hij het bedrijf uit, sluit hi j het aan op het spoorwegnet, oo k laat hij een sociale kant zien wa t resulteert in een cao voor de mijnindustrie, de mijnschool in Heerlen en de bouw van arbeiders en beambtenwoningen tegenover de mijnen . Uit de wens van Nederlandse industrilen om onafhankelijk t e zijn van buitenlands staal komt zijn laatste en grootste projec t voort . De oprichting van ee n hoogoven- en staalbedrijf in Nederland . Volgens onderzoek van Wenckebach was IJmuiden daarvoor de meest geschikte vestigingsplaats . Er is een stevige ondergrond, de brandstof voor de hoogovens, kolen die tot kooks worden bewerkt, kon per spoor worden aangevoerd . De erts moest uit het buitenland aan wal worden gebracht in een speciaa l daarvoor aan tc leggen buitenhaven .

r 1 op 22 januari,1924 doo Het aansteken van hoogoven echtgenote van de op r mevrouw Wenckebach, de FO AN P ter .

ti, 1' 7 . .j

.

m. . ca AC anc

gc kic. a.aMc g

Y:CGGC31: ;:t`P .7nFla/4F.KJltlptl4dC' CCCL.ChS1 :1 :TI F

ej, r

k Y1~~

,y~.,q,

.,n rI

nnrirhtino

ic roruc ui tg eg roeid tot een staalbedrijf dat een terrein van 750 hectare bestrijkt .

'ERTSSCHEPEN ZIJN MEESTAL HALFLEEG, ZO ZWAAR IS DAT IJZERERTS '

produceert niet allee n Corus staal, maar ook liefd eZe bestaan al lang niet meer , de maagdenhallen van Corus . Maar de vrouwen zijn op het bedrijf gebleven . Soms met gevolgen . Want Coru s produceert niet alleen staal , maar ook liefde.Marco

View more