9 resetkasti nosaci n n

Click here to load reader

Post on 27-Dec-2015

46 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1Reetkasti nosai

  9. dio

 • 2 Reetkasti nosai su vane inenjerske konstrukcije.

  Prema obliku razlikujemo:a) ravninske reetkaste konstrukcijeb) prostorne reetkaste konstrukcije

 • 3 Reetkasti nosai sastavljeni su od tapova koji tvore geometrijski nepromjenjiv oblike: trokut - ravninska reetka tetraedar - prostorna reetka

 • 4 Statiki: - odreene reetke-ene reetke

  Statiki odreena:

  Labilna

  Statiki neodreena:

 • 5Statika odreena reetka

  n broj vorovas broj tapova 32 = ns

 • 6Veza izmeu broja vorova i tapova

  n broj vorova n = 10 s broj tapova s = 17 32 = ns

 • 7

 • 8Statiki odreene reetke iznutra i izvana

  Nestabilna reetka - mehanizam

 • 9Mehanizam - labilna reetka

  32 < ns

 • 10

  Statiki neodreena reetka(iznutra)

  32 > ns

 • 11

  Pretpostavke kod prorauna reetkastih nosaa:

  1. tapovi reetke su u vorovima zglobno spojeni.

  2. Aktivne sile (optereenje) djeluju u samo vorovima reetke.

  vor se oznaava kruiem

 • 12

  Posljedica ovih pretpostavki prorauna je da se prijenos aktivne sile na oslonce ostvaruje vlanim (+) odnosno tlanim (-) silama.

 • 13

  Odreivanje sila u tapovima reetke:a) analitiki:

  a1) za sve tapove reetke: Metoda vorova a2) presjek reetke kroz tri tapa: Ritterova metoda

  b) grafiki: b1) za sve tapove reetke: Maxwell-Creamonin plan

  (Poligoni sila) b2) presjek reetke kroz tri tapa: Culmannova metoda

 • 14

  Primjer:F1= 5 kN a=2m b=3m h=2mF2= 10 kNF3= 20 kN

 • 15

  Reakcije analitikiNekanonske jednadbe ravnotea:

  + dopunski uvjet:Os projekcija ne smijebiti okomita na spojnicu AB

  0 3.

  0 .2

  0 .1

  =

  =

  =

  y

  B

  A

  F

  M

  M

 • 16

  kN ,003F 0FF F 0 3.

  kN ,006F 03F5F 2F 2F 0 .2kN 55,0 F 05F3F 2F 0 .1

  Ay23Ay

  Ax321Ax

  B23B

  ===

  ==+++=

  ==++=

  y

  B

  A

  F

  M

  M

  kNFFF AyAxA 1,673060 2222 =+=+=

 • 17

  a1) Metoda vorova

  0 .2

  0 .1

  =

  =

  y

  x

  F

  Fvorne sile: Si

 • 18

  1. vor E:

  045 scoSSF- ad.2.045 sinS-F- ad.1.

  F .

  F .

  211

  22

  x

  y

  =++

  =

  =

  =

  0201

  kN , - SkN , S

  14140015

  2

  1

  =

  =

 • 19

  2. vor C:

  0SF- 2. ad. 0SS- 1. ad. F . F .1

  33

  41

  y

  x

  =

  =+

  =

  =

  020

  kN , SkN ,S

  00150020

  4

  3

  =

  =

 • 20

  3. vor D:

  kN ,SkN ,S

  00550854

  6

  5

  =

  =

  073345073345

  652

  532

  =++

  =++

  S,cosSsinS,sinSScosS

  0 .2

  0 .1

  =

  =

  x

  y

  F

  F

  kN , SkN ,S0055

  0854

  6

  5

  =

  =

 • 21

  4. vor A:

  00733

  0201

  7

  75

  =

  =

  =

  =

  S S,sinSF ad.1.

  F .

  F .

  Ay

  x

  y

  Kontrola:

  00 F,cosS-S-

  F 2. ad.

  Ax54

  x

  =

  =+

  =

  07330

 • 22

  5. vor B:

  Kontrola:

  0 .2

  0 .1

  =

  =

  y

  x

  F

  F

 • 23

  a2) Ritterova metoda Odreivanje sila u presjeenim tapovima:

  S2, S3 i S4

  Presjek samo kroz tri tapa

  0 3.

  0 .2

  0 .1

  3

  2

  1

  =

  =

  =

  R

  R

  R

  M

  M

  M

 • 24

  S2=? S3=? S4=?

 • 25

  S

  (tlak) kN , S

  F S

  F SM .

  3

  3

  3

  E

  0202

  2202

  2022

  01

  3

  3

  =

  =

  =

  =+

  =

  Sila S3

 • 26

  Sila S4

  (vlak) kN , S

  FF S

  FFS- M .

  4

  4

  4

  D

  0152

  210252

  220222

  02

  21

  21

  =

  +=

  +=

  =++

  =

 • 27

  Sila S2

  (tlak) kN , Sr

  F S

  Fr SM .

  2

  2

  2

  C

  11422102

  0203

  2

  2

  22

  =

  =

  =

  =+

  =

  22

  2222

  ===

  dr

  r2r2

 • 28

  Grafiko odreivanje sila u tapovima

  b1) Poligoni sila Maxwell-Creamonon plansila

  1. vor E:?S

  ?S

  2

  1

  =

  =

  0SSF F

  : silaRavnotea

  2121 =+++vor)(u tlak Svora)(iz vlak S

  2

  1

 • 29

  2. vor C:

  0SSS F

  : silaRavnotea

  4313 =+++

  ?S

  ?S

  4

  3

  =

  =

  vora)(iz vlak Svor)(u tlak S

  4

  3

 • 30

  3. vor D:

  ?S

  ?S

  6

  5

  =

  =

  0SSS S

  : silaRavnotea

  6523 =+++

  vor)(u tlak Svora)(iz vlak S

  6

  5

 • 31

  5. vor B: Kontrola

  4. vor A:

  0SFS S

  : silaRavnotea

  7A45 =+++0SS F

  : silaRavnotea

  76B =+++

  07 =S

 • 32

  b2) Culmannova metoda Odreivanje sila u presjeenim tapovima:

  S4, S5 i S6 = ???

 • 3365

  4R

  SS L :pravac Culmannov

  0LS F

  : silaRavnotea

  +=

  =++

  R321 FFFF

  : silavanjskih tatanzulRe=++

 • 34

  65

  4 0

  SS L

  :pravac CulmannovLS F

  : silaRavnotea

  R

  +=

  =++

  R321 FFFF

  : silavanjskih tatanzulRe=++

 • 35

  Program

 • 36

  Redoslijed sila u verinom poligonu:

  Tipovi 1 i 3

  Tipovi 2 i 4

  321 VVVH +++

  HVVV 321 +++

 • 37

  Zadatak:

 • 38

  Reakcije

  Mjerilo: 1cm :: 10kN

  Grafiko rjeenje

  Verini poligon (v.p.)

  Zakljuna linijaverinog poligona (s)Prvom zrakom (1) verinog poligona kroz toku ASjecite zadnje zrake (2) verinog poligona s pravcem reakcije RB

 • 39kN5799RkN0099RkN3695RkN6410R

  AAH

  B

  AV

  , ,

  ,

  ,

  ==

  =

  =

 • 40

  Metoda vorova:Rjeenje:

  vor 10 N4 = 99,00 kN (vlak)

  N13 = 0,00 kN

  vor 9 N17 = 68,96 kN (vlak)N8 = - 56,11 kN (tlak)

  vor 7 N7 = - 56,11 kN (tlak)N12 = - 95,36 kN (tlak)

 • 41

 • 42 vor)(u tlak N

  vor)(u tlak N vora)(iz vlak N vor)(u tlak N vora)(iz vlak N

  8

  717

  124

  10

  97

 • 43

  zrakesi3sjecituukN11510511F

  FRHV

  D

  DB3

  )( )( ,

  : sila Rezultanta==

  =++

 • 44

  167 NNK +=

  : pravac Culmannov

 • 45

  : sila Ravnotea

  167

  3D

  NNK

  0NKF

  +=

  =++

 • 46

  Ritterova metoda Presjek D-DRjeenja:

  vora)(iz vlak kN ,Nvor)(u tlak kN ,Nvora)(iz vlak kN ,N

  28950056

  5077

  16

  7

  3

  =

  =

  =