8 razred 7 - stefanovski - matematika

Click here to load reader

Post on 03-Jun-2018

246 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  1/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  2/228

  Dragi u~eni~e!

  Ova }e ti kwiga pomo}i da nau~i{ predvi|ene sadr`aje programa. Nau~i}e{ novezanimqive sadr`aje o vektorima, translaciji i rotaciji. Ste}i }e{ va`na znawao stepenima, korenima i polinomima. Pro{iri}e{ znawa iz geometrije.

  Izra~unava}e{ povr{inu figura. Ste}i}e{ nova znawa o funkciji iproporcionalnosti.

  Kwiga je podeqena na pet tematske celine, a svaka od wih je podeqena na podteme.Tematske celine po~iwu sadr`ajem , a nastavne jedinice su numerisane.U svakoj nastavnoj jedinici ima oznaka u boji i preko wih su ispisane poruke,

  aktivnosti, obaveze i druge preporuke, a to :

  Nastavne jedinice po~iwu ne~im {to ti je ve} poznato.Podseti se i re{i zadate zahteve. To }e ti pomo}i kod

  izu~avawa novog sadr`aja lekcije.

  A B Ovim oznakama je nastavna jedinica podeqena na delove(porcije), koje se odnose na nove pojmove.

  1.

  2. Ovakvim oznakama su ozna~ene aktivnosti, pitawa i zadaci koje

  }e{ samostalno re{avati ili uz pomo} nastavnika. U ovom delu

  u~i{ novinu u lekciji i zato treba da bude{ pa`qiv i aktivan dabi boqe razumeo i nau~io. Najbitnije je obojeno utom bojom.

  Treba da zna{: Ono {to je najbitnije je izdvojeno u obliku pitawa,zadataka ili tvr|ewa. To treba{ upamtiti i primeniti

  u zadacima i prakti~nim primerima.

  Proveri!Ovaj deo sadr`i pitawa i zadatke kojima mo`e{ da

  proveri{ da li si razumeo ve}i deo onog {to se u~i, da bi

  mogao da primeni{ i koristi{ u svakodnevnom `ivotu.

  ZadaciTreba da redovno i samostalno re{ava{ ove zadatke. Time

  }e{ boqe nau~iti i oni }e ti koristiti.

  Kada nai|e{ na pote{ko}e u izu~avawu matematike ne otkazuj se, poku{aj ponovo, aupornost donosi rezultat i zadovoqstvo.

  Zadovoqstvo }e nam biti ako ovom kwigom vi{e zavoli{ matematiku i postigne{

  veliki uspeh. Autori

  PROVERISVOJE ZNAWE

  Na kraju svake teme ima{ test sastavqen od pitawa i

  zadataka. Samostalno re{i test i time }e{

  proveriti svoje znawe iz teme koja je u~ena.

  Poku{aj...Potrudi se da re{ava{ zadatke i probleme u ovom delu (nije

  obavezno). Time }e{ znati vi{e i bi}e{ bogatiji sa idejama.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  3/228

  3Vektor. Operacije nad vektorima

  TEMA 1. VEKTORI. TRANSLACIJA

  VEKTORI I OPERACIJE SA VEKTORIMA

  1. Usmerenost poluprava. Smer2. Vektori

  3. Jednakost vektora4. Sabirawe vektora

  5. Oduzimawe vektora 19

  TRANSLACIJA

  6. Translacija7. Osobine translacije 24

  8. Primena translacije 27 Proveri svoje znawe 30 14

  1174 22

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  4/228

  4 Tema 1. Vektori. Translacija

  Nacrtaj pravu ai na woj ozna~i ta~ku O.

  Ta~ka O deli pravu ana dva dela ilidva skupa.

  Kako se naziva deo prave koji sadr`ita~ku O i jedan od dva dela na kojimaje razdvojena prava asa ta~kom O ?

  Na crte`u je nacrtana poluprava OMsa po~etnom ta~kom O i proizvoqnom

  ta~kom M.

  Nacrtaj poluprave AV i A, tako {tota~ke A, , i ne le`e na istoj pravi.

  Nacrtaj pravu ai na woj ozna~ita~ke M i ?

  1. Na pravi uo~i polupraveOA, O1A, O i

  Koja je poluprava podskup polupraveOA ?

  Koja poluprava je podskup polupraveO

  1?

  Za poluprave OA i O1A ka`emo da su

  isto usmerene. I poluprave O i O1 su

  isto usmerene.

  Za poluprave OA i O1 ka`emo da susuprotnog smera. I poluprave OA i Osu suprotnog smera.

  Poluprave istog smera ozna~avamo

  znakom , a suprotno usmereneznakomPrimer:

  Razgledaj crte`. Uo~i paralelne prave i i nawima ozna~ene poluprave OA, O

  1V i O

  1S.

  Koje poluprave le`e na istoj poluravni sa grani~nompravom OO

  1?

  USMERENOST POLUPRAVA. SMER11111

  VEKTORI. OPERACIJE NAD VEKTORIMA

  A 1.

  V O

  A p

  Uo~io sam da:Sve ta~ke poluprave O1A

  pripadaju polupravi OA, t.j.

  Sve ta~ke poluprave OBpripadaju polupravi O

  1, t.j.

  .

  2.

  O

  M

  Sa pravom na crte`u ravan je

  podeqena na dve poluravni, od kojihje jedna obojena.

  Koje od ozna~enih ta~ki le`e na istojpoluravni ?

  b

  [ta je prava za poluravan ?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

  b

  a

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  5/228

  5Vektor. Operacije nad vektorima

  Za dve poluprave ka`emo da su isto usmerene (ili: imaju isti smer) ako le`e najednoj pravi i jedna je podskup druge ili ako le`e na paralelnim pravama ipripadaju istoj poluravni sa grani~nom pravom kroz wihove po~etne ta~ke.

  Za dve poluprave koje le`e na istoj pravi ili na paralelnim pravama i nisu istousmerene, ka`emo da su suprotno usmerene (ili imaju suprotne smerove).

  Odredi kako su usmerene:

  Va`i i uop{te

  3.

  a)

  b)

  v)

  g)

  a

  bab

  Ovo ti je poznato

  Na crte`u su prikazani saobra}ajni znakovi koji ozna~avaju smer.

  Nacrtaj polupravu OA i zatim:

  Nacrtaj dve poluprave O1A

  1 i O

  2B

  2 isto usmerene sa pravom OA.

  Kako su usmerene poluprave O1A

  1 i O

  2

  2?

  Koliko poluprava u ravni mo`e da se konstrui{e isto usmerenih sa polupravomOA ?

  a) poluprave OA i O1A,

  b) poluprave OA i O1A

  v) poluprave OV i O1A

  g) poluprave OV i O1

  O1 i O

  1 OV i O

  1

  Uo~io sam dapoluprave OA i O

  1

  le`e na istojpoluravni, a gra-ni~na poluprava jeOO

  1.

  Ka`emo da su isto usmerene poluprave OA i O1

  t.j

  Poluprave OA i O1S ne le`e u istoj poluravni sa

  grani~nom polupravom OO1i za wih ka`emo da su

  suprotno usmerene, t.j. OA

  Objasni {ta koji znak pokazuje.

  Re~ smer ~esto upotrebqavamo na primer: ,, vetar duva u severnom smeru,, avion leti usmeru Skopqe-Ohrid itd.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  6/228

  6 Tema 1. Vektori. Translacija

  Smer predstavqamo jednom polupravom Aiz skupa istousmerenih poluprava i ka`emo, poluprava Aima smer .

  Date su poluprave OA, O1A

  1 i O

  2A

  2, tako {to

  . polupravomOA je opredeqen smer , a polupravom O

  2A

  2

  smer

  [ta je ta~no:

  Da objasni{ koje dve polupraveimaju isti smer, odnosno

  suprotni smer.

  Da objasni{ {ta je smer i ~imese smer predstavqa.

  Na crte`u su prave i paralelne.

  Koje poluprave OA, O1S

  i O1:

  Su istog smera,

  Suprotnog smera

  Odre|uju isti smer ?

  Kakvu figuru mo`e da napravipresek:

  dve poluprave istog smera kojele`e na jednoj pravi,

  dve poluprave suprotnog smerakoje lee na jednoj pravi?

  1.

  Na pravi a su date poluprave OA,

  O1A i O2A, tako {to su

  poluprave OA i O2A?

  5.

  Zadaci

  Kakvu figuru mo`e da napravi unija:

  dve poluprave istog smera kojelee na jednoj pravi,

  dve poluprave suprotnog smera

  koje le`e na jednoj pravi?

  Nacrtaj pravougaoniki neka Obude ta~ka preseka wegovihdijagonala. Koje poluprave : i su :

  istog smera,

  suprotnog smera?

  2.

  A O a

  b

  Proveri!

  Zakqu~io sam da u ravni postoje beskona~no mnogo poluprava koje suisto usmerene sa datom polupravom OA

  Skup jedne poluprave i sve isto usmerene poluprave na woj u ravni se naziva smer.

  A. Kako su usmerene

  Treba da zna{:

  a)

  b)

  a)

  b)

  a)

  b)

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  7/228

  7Vektor. Operacije nad vektorima

  Du` Ana kojoj se jedna krajwa ta~ka uzima kao po~etak, druga ta~ka za kraj, se

  naziva usmerena dui ozna~ava se sa

  Ta~ka A se zove po~etak, a ta~ka kraj usmerene du`i

  Na crte`u, poluprave le`e naparalelnim pravama a b ic.

  Kako su usmerene poluprave i

  2.

  Uporedi du`ine du`i i i

  Uo~i usmerene du`i i potrudi se da shvati{

  Usmerena du` na crte`u se predstavqa strelicom odpo~etne ta~ke A prema krajwoj ta~ki .

  o kojima dvema usmerenim du`ima se ka`e da su jednake.

  c

  b

  a

  Neka su A i krajwe ta~kedu`i a.

  [ta je ta~no:

  A 1.

  Uo~io sam da je:

  a) ;

  b)i je ista du`

  v) ;

  g) ?

  Ta~no pod a),b) i v) ,

  a

  Neta~no pod g), jer kod pore|anih parova va`i:

  kada .

  Krajwe ta~ke usmerene dui predstavqaju pore|ani par

  VEKTORI22222

  Zapisom ( ) ozna~ujemo pore|anipar.

  U pore|anom paru se ta~no zna koji jeprvi, a koji drugi elemenat.

  Za pore|ani par ta~aka, (A), ta~kaA je prva komponenta, a ta~ka druga komponenta.

  Neka pore|ani par (5,8) ozna~avapeti red i osmo sedi{te ubioskopskoj Sali. Da li pore|ani par(8,5) ozna~ava isto sedi{te ?

  Podseti se!

  Uo~io sam da su poluprave i Eisto usmerene

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  8/228

  8 Tema 1. Vektori. Translacija

  Usmerene du`i su jednake, ako imaju jednaku du`inu i

  i Zapisujemo .

  Neka se ta~ka O pomeri za 4

  jedinice udesno po pravi gde

  je

  U koju ta~ku }e se pomeriti, t.j. preslikati ta~ka O na pravi

  3.

  Ta~ke O i su krajwe ta~ke na

  usmerenoj du`i Onepredstavqaju pore|ani par (O,).

  Ta~ka O je po~etna, a ta~kakrajwa u ovom pomerawu.[ta predstavqaju ta~ke O i?

  Ovo pomerawe ta~ke u ravni je izvr{eno u odre|enomsmeru i na odre|eno rastojawe. Na crte`u ga

  predstavqamo kao usmerenu du`

  Uo~io sam da }e se ta~ka O pomeriti (preslikati) u ta~ku .

  B

  p

  Smer koji Aopredequje polupravu Ase zove smer usmerene dui

  Prema tome, usmerene du`i su isto usmerene.

  Du`ina dui A se zove duina (intenzitet) usmerene du`i

  ozna~ava se sa Prema tome

  Usmerena du`, ~iji se po~etak podudara sa krajem se zove nultausmerena du. Ona nema odre|eni smer, a wena du`ina je nula

  Neka je predstavqena jedna usmerena du` Koliko usmerenih du`i jednakih postoje?

  Mogu da nacrtam mnogo usmerenih du`i jednakih na

  , a ima beskona~no mnogo koje su jednake woj.

  Skup od jedne usmerene du`i i sve usmerene du`i jednake woj se naziva vektor.

  Skup svih nulti usmerenih du`i se zove nulti vektor.

  Uo~i i upamti!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  9/228

  9Vektor. Operacije nad vektorima

  Ozna~i ~etiri ta~ke A, i . Predstavi vektore:4.

  To {to si nau~io o usmerenim du`ima, mo`e da se iska`e i o vektorima.

  Neka je dat vektor sa usmerenom dui

  Du`ina usmerene du`i se zove du`ina (ili intenzitet) vektora i ozna~ava se

  Nacrtaj dva vektora i tako da su oni:a) isto usmereni, b) suprotno usmereni.

  5.

  Vektori i u zahtevima a)i b) mo`e{ da predstavi{ kao nacrte`u.

  Primetio sam da: smer vektora se odre|uje na isti na~in kao i kod usmerenihdu`i, jer se vektor predstavqa kao usmerena du`.

  Nacrtaj vektor i ozna~i ta~ke i M (kao na crte`u).6.

  Nacrtaj vektor tako {to

  Nacrtaj vektor tako {to

  ili

  b)a)

  a

  Smer usmerene du`i predstavqa smer

  vektora

  Na crte`u }emo vektor predstavqati sa jednom usmerenomdu`i, t.j. jednim predstavnikom iz skupa jednako usmerenihdu`i.Prema tome, usmerena du` }e predstavqati vektor.

  Ovo je va`no !

  b

  a

  c

  Vektor }emo ozna~avati sa ili malim slovom i strelicom

  iznad wega. Na crte`u su dati vektori

  Uo~i i upamti!

  Za vektore koji imaju isti smer ili suprotan smer, ka`emo da su kolinearni.

  t.j. vektori i su kolinearni, ako ili

  Za kolinearne vektore ka`emo da imaju isti pravac.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  10/228

  10 Tema 1. Vektori. Translacija

  Nacrtaj dva kolinearna vektora tako da le`e:

  Da objasni{ {ta je usmerena du` i {taje vektor,

  Da odredi{ (i objasni{ ) vektore:istog smera, suprotnih smerova ikolinearne vektore.

  Treba da zna{:

  Na crte`u prava je paralelna sa pravom . Koji su vektori predstavqeni na crte`u?

  Kakav smer imaju vektori

  Da li su vektori kolinearni ? Za{to ?

  Da li su vektori kolinearni ? Za{to ?

  Zapi{i vektore koji su opredeqenipore|anim parovima ta~aka : (A,),() i (E,).

  1.

  Zadaci

  Poznato je da su vektori ikolinearni . Da li su kolinearnivektori:

  2.

  i ; i ?

  Na crte`u su dati vektori ukvadratnoj mre`i. Kako su usmerenivektori?

  3.

  d

  i; b)i ; v)i ;

  g) i ; d) i ; |) i ?

  c q

  b

  a p

  na paralelnim pravama i

  7.

  na paralelnim pravama i

  na istoj pravi i na istoj pravi i

  Nulta usmerena du` predstavqa nulti vektor koji se ozna~ava sa

  Nulti vektor smatramo za kolinearan sa svakim drugim vektorom i du`inom jednakojnuli.

  Proveri!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  11/228

  11Vektor. Operacije nad vektorima

  U paralelogramuozna~en

  su vektori a bA 1.

  Uo~io sam da:

  Uporedi duine i odredi

  smer vektora odnosno vektore

  Vektori a i imaju istismer i jednake duine.

  Dva vektora a i sujednakaako imaju isti smer i jednake du`ine, t.j.

  Dva vektora ci d su suprotni ako imaju suprotne smerove i jednake du`ine.

  Za vektora d se ka`e da je suprotanvektoru c.

  c d

  Vektori c i d imaju suprotnesmerove i jednake du`ine.

  Suprotan vektor c ozna~ava se -c, t.j. d= -c.

  a

  b

  cdNa pravougaoniku predstavqeni

  su vektoriwihove duine i odredi wihov smer.

  Suprotne strane svakog parale-lograma su paralelne i jednake.

  b

  a

  JEDNAKOST VEKTORA3

  Za koja dva vektora iikaemo da imaju isti smer?

  [ta predstavqa duina vektora

  ?

  Nacrtaj vektor jednak zadanog vektora a .2.

  Kroz ta~ku M }u povu}ipolupravu Mistog smera sapolupravom A . Napolupravi M odredi}u

  ta~ku tako {to

  Prvo }e{ nacrtati vektor iozna~i}e{ proizvoqnu ta~ku M.

  Kako }e{ odrediti ta~ku za

  vektor

  a= b ako 1.a b i 2. a = b .

  Podseti se!

  Uporedi

  Uo~i i upamti!

  b

  b

  a i b

  c i d

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  12/228

  12 Tema 1. Vektori. Translacija

  Nacrtaj vektor ako je dat wegov smer S i du`ina3.

  Uo~i postupak i uporedi svoje re{ewe.

  Na crte`u je dat smer S sa polupravom

  Ai du`inom r= vektora a.

  r

  Od proizvoqne ta~ke M konstrui{emopolupravu M isto usmerenu sa A.

  Na polupravoj MD odre|ujemo ta~ku , tako {to

  Time je opredeqen vektor

  Dat je vektor i ta~ka M. Nacrtaj vektor4.

  Prema crte`u, odredi koji od vektora su jednaki,odnosno suprotni:

  5.

  a) a i b ; g) e i r;

  b) a i c ; d)g i h ;

  v) b i c; |) c i n :

  B 6.

  Razgledaj re{ewe i obrazlo`i postupak.

  Dat je vektor i ta~ka O. konstrui{i vektor jednak vektoru

  Na koji na~in si konstruisao prvo polupravu O?

  Kako si odredio ta~ku na vektoru

  Uo~i i upamti!

  Ako je u ravni dat vektor i proizvoqna ta~ka O, tada postojijedinstveni vektor sa po~etkom u ta~ki O koji je jednak vektoru

  Konstruisawe vektora jednak vektoru zovemo preno{ewe vektora

  u ta~ki O.

  a

  a

  a

  a

  a b

  c

  e r n

  g h

  Uo~i da za dati vektor mo`e{ da nacrta{ bezbroj jednakih vektora na wemu.

  Jedan vektor je opredeqen ako je dat wegov smer S i du`ina rili ako jedat pore|ani par ta~aka (A,)- wegov po~etak A i kraj .

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  13/228

  13Vektor. Operacije nad vektorima

  Izaberi ~etiri ta~ke O,A,i . U ta~ki O prenesi vektore i7.

  Dati su vektori U krajwu ta~ku vektora prenesi vektor8.

  Razgledaj re{ewe i obrazlo`i postupak.

  Da objasni{ koja su dva vektorajednaka, odnosno suprotna;

  Da prenese{ dati vektor u datu ta~ku ida datom vektoru nadove`e{ drugi

  dati vektor.

  Na vektor nadove`i vektor

  Obrazlo`ipostupak.

  Nacrtaj dva kolinearna vektora

  i na vektor nadove`i vektor1.

  Date su dve proizvoqne ta~ke A i .

  Da li vektor je suprotan vektoru

  Obrazlo`i!

  Zadaci

  4.

  Nacrtaj dva suprotna vektora a i b

  i vektor a nadove`i vektor b

  Da li su jednaki vektori kolinearni?Obrazlo`i!

  5. Izaberi dva vektora

  Na vektor a nadove`i vektor b

  2.

  3.

  Prvo konstrui{i polupravu sa smerom

  Kako si odredio ta~ku za vektor da je jednak

  Uo~i i upamti!

  Za vektor i preneseni vektor ka`emo da su nadovezani.

  Dva vektora su nadovezana ako se kraj jednog vektora podudara sa po~etkom drugogvektora.

  6. Dati su vektori i ta~ka O .Prenesi sva tri vektora u ta~ku O.

  ba

  b

  b

  a

  Proveri!

  Treba da zna{:

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  14/228

  14 Tema 1. Vektori. Translacija

  Konstrui{i vektor

  Uporedi svoje re{ewe sa datim i obrazlo`ipostupak.

  Kako si preneo vektor i vektorb ?

  Kako si odredio vektor

  Koja je po~etna, a koja krajwa ta~ka vektora

  [ta predstavqa ta~ka O za vektor i ta~ka za vektor

  Uo~i i zapamti da ovako konstruisan vektor se zove zbirvektora

  Zbir dva nadovezana vektora predstavqaju vektor ~iji se po~etakpodudara sa po~etkom vektora a a kraj se podudara sa krajem vektora tj. ako

  onda

  Ovo je va`no pravilo za sabirawe vektora!

  Uo~i i zakqu~i !

  Vektor

  c

  Zbir dva vektora je jednozna~no odre|en i ne zavisi od izbora po~etne ta~ke O.

  Nacrtaj dva nekolinearni vektori a i b i konstrui{i wihov zbir.2.

  Izaberi drugu ta~ku razli~itu od O i prenesi vektor [ta

  predstavqa vektor za vektore Uporedi vektore i

  b

  a

  c

  b

  a

  Obrazlo`i postupak za preno{ewe

  datog vektora u datu ta~ku O.

  SABIRAWE VEKTORA44444

  Podseti se!

  Na vektor nadove`i vektorObrazlo`i postupak!

  Dati su vektori a bi ta~kaO u ravni.

  Prenesi vektore

  a i b tako{to a i

  b.

  A 1.

  b

  a

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  15/228

  15Vektor. Operacija nad vektorima

  Kako je lak{e izvr{iti

  sabirawe vektora jerwihov zbir ne zavisi od izborapo~etne ta~ke O?

  Prene}u samo vektor

  odnosno na vektor

  nadoveza}u vektor a zatim }u

  odrediti wihov zbir.

  Uporedi svoje re{ewe sa datim.

  Imenuj date vektore sa wihovim po~etnim ikrajwim ta~kama.

  b

  a

  c

  ab

  b

  Kako je konstruisan vektor

  [ta predstavqa vektor za vektore

  Uo~i da odre|ivawe zbira dva vektora se svodi na konstrukcijutrougla AVS. Zato ka`emo, zbir dva vektora je odre|en po pravilutrougla.

  Dati su vektori Konstrui{i zbir:3.a + b; b + c .

  Dati su kolinearni vektori

  Konstrui{i zbir

  4.

  Razgledaj re{ewe pod a) a ; bi a + b .

  Uo~i kako je primeweno pravilo za sabirawe vektora. Obrazlo`i postupak.

  Odredi zbir nultog vektora ivektorB 5.

  Uo~i da za zbir vektora po pravilu za sabirawe vektora va`i:

  Isto tako:

  ac

  b

  ab

  b

  a

  c

  Va`i i op{te

  Za svaki vektor asu ta~ne jedna~ine

  Dati su vektori Konstrui{i vektor6.a

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  16/228

  16 Tema 1. Vektori. Translacija

  Biramo ta~ku A. Vektorprenosimo sa

  po~etkom u ta~ki A i na wega nadovezujemovektor tj

  dobijamo

  Konstrui{emo paralelogram A, tj.odre|ujemo teme .

  Po{to su u paralelogramu suprotne stane paralelne i jednake, dobijamo:

  Onda: b a, pa: a b b a

  Va`i i op{te

  Za koja bilo dva vektora je ta~na jedna~ina

  Prema crte`u, mo`e{li da uo~i{ drugina~in za sabirawe

  vektora i

  Vektore a i b prene}u u zajedni~ki

  po~etak ( a i b ), a zatim

  konstruisati paralelogram A.Vektor koji opredequje dijagonalu

  je zbira + b .

  Ovo pravilo za sabirawe vektora se naziva pravilo paralelograma.

  b

  a

  a+

  bb+

  ab

  a

  b

  a

  Nacrtaj dva suprotna vektora a zatim odredi wihov zbir.7.

  Ako a i - a , onda po pravilu za sabirawe vektora sledi:

  a + (- a ) = . Isto tako: (- a a

  Va`i i op{te

  Za svaki vektorasu ta~ne jedna~ine

  Neka su data dva nekolinearna vektora Konstrui{i zbirove

  . Uporedi vektore a + b i b + a .

  8.

  Uporedi svoje re{ewe sa datim i uo~i postupak.

  t.j.

  sabirawe vektora ima komutativno svojstvo.

  a

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  17/228

  17Vektor. Operacija nad vektorima

  Nacrtaj tri nekolinearna vektora a zatim konstrui{i wihov zbir.

  Nacrtaj dva nekolinearna vektora ikonstrui{i wihov zbir po pravilu paralelograma.

  9.

  Uporedi svoje re{ewe sa datim na crte`u i obrazlo`ipostupak.

  Dat je ~etvorougaonik A. Neka

  c i d.

  10.

  Od mo`e{ da uo~i{ da: , t.j.

  ( a+ b) + c= d.

  Od sledi: , t.j. a+ ( b+ c) = d.

  Prema tome: ( a+ b) + c= a+ ( b+ c).

  a

  b

  c

  d

  a+b

  b+c

  Poku{aj da poka`e{ da

  Uo~i na crte`u da su vektori nadovezani.

  a

  ba+b

  b

  a

  Uo~i i upamti

  Zbir tri ili vi{e nadovezanih vektora je vektor ~iji se po~etak podudara sa po~etkomprvog vektora, a wegov kraj se podudara sa krajem posledweg nadovezanog vektora.

  Na crte`u je konstruisan zbir vektora

  Va`i i op{te

  Za svaka tri vektora je ta~na jedna~ina

  t.j. za sabirawe vektora va`i asocijativno svojstvo. Zbog toga, zbir triju vektora

  mo`e da se zapi{e i bez zagrada

  a

  b

  d c d c

  b

  ae

  a+ b) + c= a+ ( b+ c).

  , t.j.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  18/228

  18 Tema 1. Vektori. Translacija

  Dat je ~etvorougao Ai vektora

  a b ci d Pocrte`u odredi zbir:

  3.

  a) a + b ; v) a + b + c;

  b) d + a ; g) a + b + c + d.

  4. Nacrtaj tri kolinearna vektora tako {to vektor ima suprotni

  smer od vektora Konstrui{izbirove:

  a) a + b ; b) a + c ;

  v) b + c ; g) a + b + c .

  Dati su vektori (kao na crte`u)

  a , bi .

  1.

  Zadaci

  Konstrui{i ih sa po~etkom u datoj ta~kiM, vektore:

  a) -a ; b) -b ; v) a+ b ;

  g) a+ ; d) -b+ ; |) a+ (-a ).

  a) a + b = c; b) a + b = - c ;

  v) a+ c= a ; g) a + b + c = ?

  Dat je trougao A i

  vektorite a , bi c.

  Koje su jedna~ine ta~ne?

  2.

  Da konstrui{e{ zbir dva vektora popravilu trougla i paralelograma;

  Da iska`e{ i primeni{ svojstva

  sabirawa vektora.

  Nacrtaj dva vektora tako {to

  Treba da zna{:

  dati vektor predstavqawihov zbir. c

  Proveri se!

  a

  bc

  a

  b

  c

  d

  a

  b

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  19/228

  19Vektor. Operacija nad vektorima

  ODUZIMAWE VEKTORA55555

  Dati su vektori

  a i = b.

  Konstrui{i vektor

  tako {tob+ x= a .

  A 1.

  Uo~io sam da vektor treba da bude nadovezan na vektor a kraj da mu se

  podudara sa krajem vektora tj

  Razgledaj re{ewe (nacrte`u) i obrazlo`i.Koja je po~etna, a kojakrajwa ta~ka vektora

  x ?

  Ovako konstruisani vektor se zove razlika vektora ozna~ava se sa

  tj

  Razlika vektora a i b pretstavqa vektor x , takav {to b +x= a ,

  t.j. ako b+x= a , tada x= a- b.

  b

  a

  b

  a

  x

  Dati su vektori a i b.2.

  Konstrui{i vektor c= a- b.b

  a

  Razgledaj re{ewe i uo~i postupak.

  Da bi konstruisao razliku a- b treba prethodno da

  vektore ai b dovede{ u proizvoqnu zajedni~ku ta~ku,

  ali je prakti~nije da jedan vektor prenese{ u po~etakdrugog vektora.

  Ako a i b, tada vektor a- b go konstrui{e prema zakqu~ku:

  a- b .

  c=a-b

  a

  b

  Dati su vektori

  Podseti se!

  Nacrtaj vektor tako {to

  a

  b

  Uo~i i upamti!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  20/228

  20 Tema 1. Vektori. Translacija

  Koje su ti veli~ine

  poznate kao vektorskeveli~ine?

  Takve veli~ine su: brzina, snaga,ubrzawe i dr.

  Voda jedne reke te~e brzinom od 4 m u sekundi. Jedan ~amac polazi sa jedne obale,normalnoj drugoj obali, sopstvenom brzinom 3 m u sekundi.

  7.

  Odredi u kom smeru }e se kretati ~amac i kojom brzinom.

  Prirodno je da veli~ine koje imaju karakteristike, osim brojevne vrednosti, jo{ isvoj smer da ih zovemo vektorske veli~ine.

  Dati su kolinearni vektori a , bi c.Konstrui{i vektor:

  a) m= a- b; b) n= b- c.

  3.

  Nacrtaj dva vektora a i b tako {to a= 5 a b 3 i konstrui{i vektor

  c= a- b.

  4.

  Prema crte`u koja od slede}ih jedna~ina ta~na:

  a) b + a = c ; b) c - b = a ;

  v) c = a - b ; g) c - a = b

  5.

  Uo~i re{ewe i obrazlo`i. Po crte`u:

  a) a; b; ma- b;b) c; b; nb- c.

  B Upoznao si se sa vektorima, wihovim svojstvima i operacijama nad wima. Udaqem u~ewu matematike, fizike i drugih nauka uvide}e{ wihovu velikuprimenu.

  Ako zapi{e{ da je du`ina u~ionice 10 m ili je danas temperatura +120S, tada je ovimpodacima potpuno odre|ena du`ina u~ionice i temperatura. Veli~ine kao {to su naprimer du`ina, povr{ina, volumen, masa, temperatura i dr., celosno su brojevimaodre|ene. Takve veli~ine se nazivaju skalarne veli~ine ili skalari

  b

  c

  n

  b m

  a

  a

  b

  c

  Da li je dovoqan podatak ako ka`emo da vetar ima brzinu 20 kmna ~as?6.

  Nije dovoqan podatak. Karakteristika vetra je da on ima svoj smer koji mo`eda bude severan, ju`an, isto~ni i dr.

  b a

  c

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  21/228

  21Vektor. Operacija nad vektorima

  Razmisli o re{ewu, a zatim sagledaj slede}ipostupak.

  Sa vektorom v(v= ) je pretdstavqena sop-stvenata brzina ~amca u mirnoj vodi.

  Vektorom v

  (v

  = ) je pretstavqena brzina

  na reke.

  Smer vektora v je smer kretawa ~amca, a du`ina

  vektora v predstavqa koliko metara u sekundi

  se kre}e ~amac.

  Izmeri koliko metara u sekundi se kre}e ~amac.

  Da iskae{ definiciju i na~inoduzimawa dvaju vektora;

  Da konstrui{e{ razliku dva vektora;Nacrtaj vektor a , a zatim predstavi gkao razliku dva vektora.

  Treba da zna{:

  Da objasni{ koji su skalari, a kojevektorske veli~ine. Nacrtaj dva kolinearna vektora, a

  zatim odredi wihovu razliku.

  Vektor v= v v pretstavqa brzinu kretawa~amca.

  1.

  Zadaci

  Konstrui{i razliku:

  a) a - b ; b) a - ;

  v) - a ; g) ( a+ b) - .

  Dati su vektorite a , bi

  .

  2.

  Konstrui{i razliku:

  a) a - b ; b) b - c ;

  v) a - c ; g) (a - b) - c .

  ba

  b

  c

  a

  v

  reka

  v

  v=v

  +v

  v

  v

  Dati su vektori = a; = bi

  = c .

  Proveri se!

  Dati su vektori a , b i c tako

  {ta a i b su kolinearni vektori.

  3.

  Konstrui{i vektora

  a

  b

  c

  Preko vektora a i b izrazi vektor

  a); b) .

  Nacrtaj pravougaonik i stavi

  a , b.

  4.

  ( a+ b) - c.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  22/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  23/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  24/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  25/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  26/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  27/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  28/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  29/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  30/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  31/228

  31Stepen sa pokazateqem prirodni broj

  TEMA 2. STEPENI. KVADRATNI KOREN

  STEPEN GDE JE POKAZATEQ

  PRIRODNI BROJ

  1. Stepen 32

  2. Pretstavqawe broja u obliku stepena.

  Izra~unavawe brojnog izraza 35

  OPERACIJE SA STEPENIMA

  3. Mno`ewe i deqewe stepena

  jednakih osnova 39

  4. Stepenovawe stepena, proizvod

  i koli~nik 42

  Sre}an

  22 + 3 4- ti

  ro|endan

  KVADRAT I KVADRATNI KORENRACIONALNOG BROJA

  5. Kvadrat broja. Kvadratni koren 45

  6. Izra~unavawe kvadratnog koren -

  na nije obavezno

  REALNI BROJEVI

  7. Iracionalni brojevi 52

  8. Skupovi realnih brojeva 54

  Proveri svoje znaewe 56

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  32/228

  32 Tema 2. Stepeni. Kvadrati koren

  Zbir istih sabiraka se kra}e zapisuje

  kao proizvod.3 + 3 + 3 + 3 = 4 3

  Zapi{i slede}e zbirove kaoproizvode:

  36 + 36 =

  120 + 120 + 120 + 120=

  Jedan obojeni kru`i} nekapredstavqa amebu.

  STEPEN11111

  STEPEN SO POKAZATEL PRIRODEN BROJ

  A

  1.

  Ameba je jedno}elijski

  `ivi organizam. Ona serazmnoava prostomdeobom. Svaka ameba sedeli na dve nove amebe.

  Zna~i, stepen 24 je kratakzapis proizvoda od 4mno`ioca, jednakih na broj 2.

  Proizvod istih mno`ioca zapisuje se

  kra}e kao stepen.6 6 6 = 63

  Zapi{i slede}e proizvode kaostepene:

  2 2 2 2 =

  18 18 =

  Uo~i broj ameba koje se dobijajurazmno`avawem jedne amebe.

  Proizvod 2 2 2 2 kratak zapis 24(se ~ita"dva na ~etvrti#), a negova brojevna vrednostje

  16.

  Zapi{i ~etvrtu deobu amebe kao proizvod jednakih mno`ioca.

  Prva deoba

  Druga deoba

  Tre}a deoba

  2 = 2

  2 2 = 22 = 4

  2 2 2= 23 = 8

  Zapi{i kao stepen ~etvrtu deobu amebe.

  Koliki je broj ameba, posle ~etvrte deobe?

  an

  Stepen

  Eksponent,

  stepenov

  pokazateq

  Osnovastepena

  Zapi{i kao stepen proizvod:

  (- 3,2) (- 3,2) (- 3,2);2. Pro~itaj stepen: 712.

  Proizvodot od n jednakih mno`ioca jed-

  nakih broja ase ozna~ava sa an i zove se

  stepenna a, t.j.

  Po dogovoru: a1 = a.

  Podseti se!

  Uop{te

  ^ita se: ana enti.

  aaa

  a =a

  n

  n-puta

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  33/228

  33Stepen sa pokazateqem prirodni broj

  Stepen 34 zapi{i kao proizvod i izra~unaj wegovu vrednost.

  Uo~i primere gde je izvr{eno stepenovawe.

  B

  3.

  Operacija kojom se izra~unava brojna vrednost stepena nekog broja senaziva stepenovawe.

  Koristi asocijativno svojstvo{to ti je najpogodnije.

  34= 3 3 3 3 = (3 3) (3 3) = 9 9 = 81

  ili 3 (3 3 3)= 3 27 = 81

  (- 4)2= (- 4) (- 4) = 16

  (- 4)3= (- 4) (- 4) (- 4) = 16 (- 4) = - 64

  17= 1 1 1 1 1 1 1 = 1

  (- 1)3= (- 1) (- 1) (- 1) = - 1

  (- 1)6= (- 1) (- 1) (- 1) (- 1) (- 1) (- 1) = 1

  06= 0 0 0 0 0 0 = 0

  Uo~i znak osnove i znakvrednosti stepena, a naro~itoda li je eksponent parni ilineparni broj.

  Kolika je vrednost stepena saosnovicom 1, a koliko stepenasa osnovicom (-1)?

  Da li vrednost stepena saosnovicom 0, zavisi odeksponenta?

  Izra~unaj vrednost svakog stepena:

  (1,2)3= ; (- 5)4= ; (- 3)3= ; = ; 0= ; 16= ; 71= .

  Slede}a tabela }e ti pomo}i da proceni{ kakav broj je vrednost stepena u zavisnostiod osnove stepena i eksponenta stepena.

  Osnovica stepena Eksponent Vrednost stepena

  Pozitivni broj

  10

  Negativni broj

  Koji bilo broj

  Koji biloprirodni broj

  Pozitivni broj

  10

  Parni brojNeparni broj

  Pozitivni broj Negativni broj

  1 Sam taj broj

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  34/228

  34 Tema 2. Stepeni. Kvadrati koren

  [ta je stepen, osnovu (osnovicu) stepena ieksponent (stepenov pokazateq);

  Da odredi{ brojnu vrednost stepena;

  Odredi {ta je ta~no za stepen a.a) a je eksponent, a n je osnova stepena;b) npokazuje koliko je puta broj a uzetkao mno`ilac;v) vrednost a je pozitivni broj ako a

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  35/228

  35Stepen sa pokazateqem prirodni broj

  Odredi osnovicu i eksponent svakogstepena:

  1.

  Zadaci

  pm -x p -p

  Zapi{i kao stepen proizvode:2.

  (- 2,5) (- 2,5) = ;

  xxxxxx = ;

  (a +b) (a +b) (a +b) = ;

  6 6 6 6 6 = ;

  (x + 6) (x + 6) = .

  Zapi{i kao stepen proizvode:3.

  64= ;

  = ;

  4.

  (- 2)5= ;

  Proizvod 10.10.10, zapisan kaostepen je 103.

  Odredi osnovicu i eksponentastepena 103.

  PRETSTAVQAWE BROJA U OBLIKU STEPENA.

  IZRA^UNAVAWE BROJNE VREDNOSTI IZRAZA22222

  Podseti se!

  Zapi{i stepen 106 kao proizvodjednakih dvocifrenih mno`ioca.

  A 1. U tabeli su neke dekadnejedinice zapisane kao proizvod

  Uporedi : broj nula u svakoj dekadnojjedinici, broj mno`ioca u proizvodu ieksponenta u zapisu kao stepen.

  Uo~io sam da je broj nula udekadnoj jedinici jednakpokazatequ u wegovom zapisuu obliku stepena sa osnovicom10.

  (-x + 3)3= ;

  (- 2)4 = ;

  = ; (m3)4= .

  Izra~unaj vrednost svakog stepena

  (- 0,6 )7 = ;

  = ;

  Proveri svoj rezultatkalkulatorom.

  istih mno`ioca i kao stepeni saosnovicom 10.

  Dekadnajedinica

  Proizvod Stepen

  (- 5)2 = ;

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  36/228

  36 Tema 2. Stepeni. Kvadrati koren

  Zapi{i kao proizvod stepene 109,10 11,10 10

  .

  3.

  Brzina svetlosti je 300 000 kilometara u sekundi. Zapi{i brzinu svetlosti kaoproizvod broja i stepena sa osnovicom 10.

  Brojevi koji mogu da se zapi{u kao proizvod broja i dekadne jedinice, moguda se zapi{u i kao proizvod broja i stepena sa osnovicom 10.

  Na primer: 265.000 000= 265.1 000 000= 265.106.

  4.

  Masa Sunca je oko deset miliona puta ve}a od mase Meseca. Zapi{i masu Sunca uobliku stepena.

  Zapi{i dekadnu jedinicu koja jejednaka stepenu 107.

  Put koji prolazi svetlost u toku jedne godine se zove svetlosna godina. Kolikokilometara ima jedna svetlosna godina?

  1 godina = 365 dana; 1 dan = 24 ~asa;

  1 ~as = 60 minuta; 1 minuta =60 sekundi;

  Podseti se!

  1 svetlosnagodina

  Zapi{i svetlosnu godinu kao proizvod

  dva broja od kojih je jedan stepen saosnovicom 10 i pokazateqem 8.

  Do sada si sagledao da veliki brojevi mogu da se zapi{u kao proizvod dvabroja, od kojih je jedan stepen sa osnovicom 10.Na sli~an na~in, mali brojevi mogu da se zapi{u kao stepen sa osnovicom0,1 ili proizvod broja i stepena sa osnovicom 0,1.

  B U tabeli uo~i decimalnebrojeve koji su zapisani kaoproizvod jednakih mnoioca ikao stepeni sa osnovicom 0,1

  5.

  Masa Meseca je oko kilograma.

  Ja imam 107 putave}u masu

  Broj Zapis kao proizvod Stepen

  Zapi{i oblik stepena brojeva koji se sre}u u svakoj re~enici:2.

  = 300 000 365 24 60 60 =

  Masa Neptuna je oko

  nuli

  kilograma.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  37/228

  37Stepen sa pokazateqem prirodni broj

  Svaki decimalni broj moe da se napi{e kao proizvod dva mnoiocatako {to je jedan stepen od o,1.

  Zapi{i kao stepen sa osnovom 0,1 brojeve:0,0000000001 i 0,0000001.6.

  Uporedi broj decimalnih mesta poslezapete u broju, sa eksponentom u zapisubroja kao stepen.

  Uo~io sam da eksponent uzapisu kao stepen je jednakbroju decimalnih mestaposle zapete u broju.

  Stepen sa osnovom 0,1 zapi{i kao decimalni broj.=

  Napi{i slede}e brojeve kao proizvod celog broja i stepena sa osnovicom 0,1:

  7. Uo~i primer: 0,007 = 7 0,001 = 7 (0,1 0,1 0,1) = 7 0,13

  0,3 = ; 0,0008 = ; 0,000362 = ; 1,05 = .

  Potseti se!

  Izra~unaj

  V Operacije stepenovaweje operacija tre}eg reda.

  8. Uo~i preme{tawe brojevne

  vrednosti izraza

  (816 - 6) : (-3)4- (63: 8) 2.

  21

  3

  Ja sam tre}ired, ali naprvom mestu

  Ali prvou zagradi.

  Red operacijaBrojni izraz

  (816 - 6) : (-3)4- (63: 8) 2

  Zagrade 810 : (-3)4- (63: 8) 2 =

  Tre}i red = 810 : 81 - (216 : 8) 2 =

  Drugi red = 10 - 27 2 =

  Prvi red = 10 - 54 =

  Rezultat - 44

  Ta~ke idu

  pre crtice.

  an+ -

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  38/228

  38

  Da napi{e{ velike i male brojeve uvidu stepena;

  Da primeni{ redosled operacija pri-likom izra~unavawa brojevne vred-nosti izraza.

  Povr{inu Zemqe, koja iznosi oko 510000 000 km2, napi{i kao proizvod dvamno`ioca od kojih je jedan stepen sa

  osnovicom 10.Napi{i redosled kojim se vr{e oper-acije sabirawe, oduzimawe, mno`ewe,deqewe i stepenovawe u brojnomizrazu.

  Napi{i brojeve koji se nalaze u svakojre~enici ,kao proizvod dva mno`ioca,

  tako da je jedan stepen broja 10 (iliobratno):

  1.

  Zadaci

  Uo~i brojevnu vrednost izraza6:3+3.32. gde treba da se napi{u za-grade tako da bude ta~na wegova bro-jevna vrednost?

  4.

  Izra~unaj:2.

  Odredi brojevnu vrednost izraza:3.

  Masa Jupitera je oko

  Mars ima masu oko6,4 1020tonaU ~ovekovom telu ima oko 0,1 1015

  }elija.

  435 104= ; 26783 102= ;

  6,9 102= ; 0,45 103= ;

  15 0,13= ; 0,392 0,12= .

  6 : 3 + 3 32

  = 45;6 : 3 + 3 32= 9;

  6 : 3 + 3 32= 29.

  Odredi brojevnu vrednost izraza:

  a) 620 + 3 52- 147 : (- 7)2 = ; b)

  Kod obra~unavawa brojne vrednosti izraza, operacija stepenovawa se vr{i preoperacije drugog reda (mno`ewe i deqewe), a na kraju su operacije prvog reda(sabirawe i oduzimawe). Naravno, treba se obratiti pa`wa na zagrade.

  Proveri!Treba da zna{:

  Tema 2. Stepeni. Kvadrati koren

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  39/228

  39

  Stepen a n u oblikuproizvoda se pi{e

  Predstavi kaoproizvod jednakvemno`iteqe stepena

  73= ; (- 2)2 = .

  [email protected] I DEQEWE STEPENA JEDNAKIH OSNOVICA3

  OPERACIJE SA STEPENIMA

  Lak{e se pamti:

  Uo~i da prilikom mno`ewa dva stepena sa jednakim osnovicama:

  I ovo je lako, osnovicu

  prepisujem, a stepenove po-kazateqe sabiram.

  Odredi proizvode: a4a5; ( - 2)7(- 2)2; (a- 3) (a- 3)6.2.

  Koji stepenovi pokazateq nedostaje u posledwem slu~aju datog u tabeli?

  Predstavi vrstu stepena proiz-voda:

  Osnova rezultata je ista kao i mno`ioca;

  Stepenovi pokazateq rezultata je zbir pokazateqa mno`ioca.

  Proizvod stepena sa jednakim osnovi-cama je stepen sa istom osnovicom kaoosnovice mno`ioca i pokazateqa jed-nakom zbiru pokazateqa mno`ioca.

  aman= am +n

  Zapi{i rezultat mno`ewa stepena:x5x6= ; ( - k)p(- k)m= .

  Uo~i kako je izra~unat proizvod(x2x4) x3(x2x4) x3= (x2 + 4) x3=x6x3 =x6 + 3=x9

  3.

  a ma nap= a m +n + p

  Razgledaj tabelu o mno`ewu stepena.

  Mno`ewestepena

  Pisawe stepena kao proiz-voda

  Proizvodstepena

  23 22 (22 2) (2 2) =22 2 2 2

  23+2= 25

  (-3)2 (-3) ((-3)(-3))(-3) =(-3)(-3)(-3)

  (-3)2+1= (-3)3

  = =

  54 52 (55 5 5) (5 5) =55 5 5 5 5

  54+2= 5

  Potseti se!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  40/228

  40

  Ako a, bi nsu prirodni bro-jevi i n je deliteq brojevima

  a i b, tada

  Skrati razlomke:

  Podseti se!

  Primer:

  ili

  razgledaj tabelu o deqewu stepena jed-

  nakih osnovica.

  Deqewestepena

  Pisawe stepena kao de-qewe proizvoda

  Koli~nikstepena

  25: 22= 2 2 2

  25-2= 23

  (-3)2: (-3)= (-3)

  (-3)2-1= (-3)

  57: 53 = 5 5 5 5 57-3= 54

  96: 9= 9 9 9 9 9

  96-1= 9

  Primeti da prilikom deqewa dva stepena jednakih osnovica va`i slede}e:

  Osnovica koli~nika je ista kao i osnovica deqenika i delioca;

  Stepenovi pokazateq koli~nika je razlika od pokazateqa deqenika i delioca.

  Koji je broj stepenovi pokazateq koji nedostaje u posledwem primeru datog u ta-beli?

  Lak{e se pamti:Koli~nik stepena jednakih osnovica(razli~iti od 0) je stepen sa istom os-novicom i pokazateqem jednakog razli-

  ci pokazateqa mi n, m> n, deqenika idelioca.

  a m:a n= a m -n; m >n

  uo~i izra~unavawe koli~nika(-6)5: (-6)3= .6.

  ili skra}eno:(-6)5: (-6)3= (-6)5 -3= (-6)2.

  Uo~i deqewe stepena jednakih osnovica kada deqenik i delilac imaju isteeksponente.

  7.

  Razlo`i stepen 69na tri mno`ioca. Vide}e{ da ima tri re{ewa, ali tinapi{i samo dva.

  4.

  Proizvod jednog mno`ioca i a7je jednak a97. Koji je taj mno`ilac?

  Koji broj je stepenovi pokazateq koji nedostaje u mno`ewu 636 = 612 ?

  a 0

  izra~unaj:

  Tema 2. Stepeni. Kvadrati koren

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  41/228

  41

  Uo~i deqewe stepena jednakih osnova kada je pokazateq deqenika broj koji jemawi od pokazateqa delioca.

  8.

  Izra~unaj:

  Odredi koli~nik:

  Da ka`e{ i primeni{ pravila:Ka`i pravilo o mno`ewu stepenajednakih osnova.Objasni kako se dele stepeni jednakihosnova.

  Ako0 tada ise, an: an= .jer su brojilac i imenilac jednaki.

  Ako primeni{ pravilo o deqewu stepena jednakih osnova, dobi}e{:: an: a n= an-n= ao

  Uvidi da si u prvom slu~aju dobio 1, a u drugom a0

  Koji broj je koli~nik prilikom deqewdva stepena jednakih osnova (razli~iti

  od nule) i jednakih eksponenata?Koja je brojna vrednost stepena sa kojobilo osnovom a0 , i eksponent 0?

  smatra}emo da ao= 1

  ama n= am+n, m, nN;

  ama n= am-n, a 0 i m> n;

  a 0 i m< n;

  ana n= a 0= 1, a 0 i nN.

  Izra~unaj proizvode stepena:1.

  Izra~unaj brojnu vrednost svakogizraza:4.

  [ta treba da se upi{e u prazne kva-drati}e da jedna~ine budu ta~ne:

  2.

  Izra~unaj koli~nike stepena:3.

  x5 x15

  a6 9 a15

  174: 172= ; 1,14: 1,1 = ;

  y100 y2 615 6100

  x3 x5 x2 (-b) (-b)5 (-b)10

  7 7100= 7135;

  p4 p 4 p10?

  x9:x12= ; 35: 318= ;

  126: 126= ; a3: a3= .

  = ; = ;

  232 - 6 + 5 (75: 72) = .

  Zadaci

  Proveri!

  Treba da zna{:

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  42/228

  42

  broj bakterija se u nekom proizvodu dvaputpove}ava na svakih 6 minuta.

  Koliko bakterija }e imati taj proizvod za1 ~as, ako je na po~etku imao jednu bak-teriju?

  Stepen a3se pi{e kao proizvodovako:

  a3= a a a

  Napi{i stepene kao proizvod:

  STEPENOVAWE STEPENA, PROIZVOD I KOLI^NIKSTEPENOVAWE4

  Napi{i pravilo o mno`ewu stepenajednakih osnova.

  Zapis (23)4 predstavqa stepen.

  [ta je osnova, a {ta eksponentstepena?

  Uo~i da 23predstavqa osnovu stepena, azapis (23)4 -stepenovani stepen.

  Zapi{i stepen (23)4 kao proizvod jed-nakih mno`ioca.

  Stepen zapisan kao proizvod je(23)4= 23 23 23 23

  Lako je!(23)4= 23 23 23 23=

  = 23+3+3+3= 212.

  ili (23)4= 234= 212.

  Mo`e{ li stepen (23)4da napi{e{ kaostepen sa osnovicom 2?Mo`e{ li da uvidi{ skra}eni na~inza stepenovawe stepena(23)4 ?

  Stepen se stepenuje tako {to se os-nova stepena stepenuje sa proizvodomstepenovih pokazateqa.

  Zna~i, osnova se prepisuje, aeksponenti mno`e.

  Uo~i primer:: (x4)2=x4 2=x8.2.

  6.Koliko-bakterijaima

  Izra~unaj koliki je koli~nik

  k= 2 za k= -25.

  (a m)n= a m n

  Stepenuj stepene:

  Tema 2. Stepeni. Kvadrati koren

  Potseti se!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  43/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  44/228

  44

  Razgledaj primere:7.

  v) (c : 2)3= ; g) (x3:y7)2= ; d) (2m: 3n)4= .

  Uo~i upro{}avawe izraza (x4)3:x2 primenom operacija sa stepenima.

  (x4)3:x2=x4 3:x2=x12:x2=x12 - 2=x10.

  8.

  Izra~unaj vrednost brojnih izraza:

  a) (32)3= ; b) (23)4: 33= ; v) ((-4)8: (-4)4) : (-4)2= .

  9.

  Date izraze napi{i kao stepene sa osnovom 2,ali predhodno razgledaj re{eni primer.

  a) 27: 42= ; b) = .

  10.Primer:164: 83= (24)4: (23)3=

  = 24 4: 233= 216: 29=

  216 -9= 27.

  Da ka`e{ pravila o stepenovawu proizvoda, koli~nik i stepen

  Da primeni{ postupke za stepenovawe proizvoda, koli~nika i stepena u zadacima.

  Izvr{i stepenovawe svakog izraza:

  Stepenovawe proizvoda

  (a b)n= an bnStepenovawe koli~nika

  (a b)n= an bn; b0

  Stepenovawe stepena

  (am)n= am n

  = ; = .

  Uprosti izraze:

  b) (y13 y) : (y7)2= ; v) (b4)3: (b4 b3 b2) = ; g) (23)4: 63 = .

  Zna~i, kada stepenujemkoli~nik, stepenujem deqe-nika i delioca (ili brojiocai imenioca) posebno i dobi-jene stepene delim.

  Uop{te, stepen koli~nika jejednak koli~niku stepenova-nog deqenika i delioca sadatim pokazateqem, tj.

  = ; b0.

  (x3y4)5= ;

  b)

  b)

  Stepenuj koli~nike:

  Tema 2. Stepeni. Kvadrati koren

  Treba da zna{:

  Proveri!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  45/228

  45

  Izmeri i napi{idu`inu strane kvadratana crte`u.

  KVADRAT BROJA. KVADRATNI KOREN5

  Napi{i koli~nik kao stepen:3.

  Odredi vrednost izraza:5.

  Napi{i stepen a18, kao stepen saosnovicom:

  a) a2; b) a6; v) a9

  4.

  Date proizvode stepena, napi{i kaostepen proizvoda.

  6.

  a) a2b2= ; b) 36x6= ;

  v)x8y4z12= ; g) 8x9y6= .

  P = aa

  a

  a

  Izra~unaj proizvode:

  Napi{i kao stepen proizvode:

  a) 7 7 7 = ; b) =

  c) 6 6 = ; d) (-0,5) (-0,5) = ;

  e)xx= ; f) abab= .

  Stepenuj proizvode:

  (a3b)2= ; (x4y3)7= ;

  (ay3b5)2= ; (7a6b4)9= .

  1.

  Stepenuj svaki koli~nik

  2.

  Proizvod dva jednaka mno`ioca se zove kvadrat tog mno`ioca.

  a) b)

  v) g)

  d) e)

  Zadaci

  KVADRAT I KVADRATNI KOREN RACIONALNOG BROJA

  Potseti se!

  Izra~unaj povr{inu kvadrata inapi{i je u mm2

  Izra~unaj povr{inu kvadrata sa

  stranom

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  46/228

  46

  Napi{i ga u obliku proizvoda od dva jednaka mno`ioca:2.

  Izra~unaj:62= ; = ; (0,1)2= ; (-0,1)2= .

  Kvadriraj svaki broj: 2; -2; 1; ; 2 ; -10.

  Izra~unaj napisane kvadrate:

  32= ; = ; = ; 02= .

  3.

  Uo~i da je svaki odprimera pozitivan broj Bilo koji racionalni broj x razli~it od

  nule, broj x2je pozitivan broj, a je 0 za x=0.

  Uo~i primere za kvadrirawe digitronom:4.

  a) 72=

  7 = 49

  b)

  Kvadriraj digitronom: a)1232 = ; -462 = ; b) (0,3)2 = ; = .

  Izra~unaj vrednosti brojevnih izraza, a zatim proveri digitronom

  a) 4122- 5 792= . b) 40,42- 10 2,282= .

  Povr{ina jednog kvadrata je81 cm2.

  Odre|ivawe brojevne vrednosti kvadrata broja, se zove kvadrirawe.

  Uop{te, koji bilo racionalni brojx, proizvodx x, kratko se pi{e kao stepen x2.

  xx=x2 (~ita se: iks na kvadrat)

  x2je kvadrat racionalnog brojax.

  Odredi du`inu strane kvadrata.

  1 =-0.2 5 0.04

  Tema 2. Stepeni. Kvadrati koren

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  47/228

  47

  Zna~i, treba da odredim vrednost x, tako da

  x2

  x2

  = 81Zax=9, ta~no je da 9 9 = 81, ali i zax=(-9)ta~no je da (-9)=81.

  Po{to je du`ina uvek pozitivan broj,sledi da je strana kvadrata 9 sm.

  Razgledaj primer:Brojeve 4 i -4 su re{ewa jedna~ine x2= 16, tako {to 42= 4 4=16 i(-4)2=(-4) (-4)=16

  6.

  Proveri da li su brojevi i re{ewa

  Odredi re{ewa:

  a)x2= 1; b)x2= .

  7.

  =a Ja sam pozitivan.Odredi samo pozitivna re{ewa jedna~ina:a)x2= 25; b)x2= 9; c)x2= 144.

  Ne negativno re{ewe jedna~inex2= a; a0, zove se kvadratni

  koren a i pi{e se a

  Znak je znak za kvadratni koren, a

  u zapisu a , broj a je osnova korenaili veli~ina ispod korena.

  Ja imam dva re{ewa.

  2

  Povr{ina kvadrata je

  x2 = 81. Da bi izra~unaostranu kvadrata ,trebada izra~una{ jedna~inu

  x2 = 81.

  Neka je du`ina strane kvadrata x . Povr{ina kvadrata je P =xx iliP =x2 .

  81 cm2

  x

  Koji broj je kvadratni koren od: 49, 25, 16 i9.

  Razgledaj primer:

  zato {to

  Doka`i da su ta~ne jednakosti:10.

  Uo~i

  Uo~i crte`

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  48/228

  48

  Da odredi{ kvadrat racionalnog broja; Izra~unaj:

  32= ; (1,6)2= ; (-0,3)2= .

  Proveri da li je

  re{ewe jedna~ine

  Izra~unaj:a) (16 -13)2: 2 = ;

  b) 82+ (4 8 :4) = ;

  v) = .

  1.

  Proveri da li je ta~no:

  Uo~i i obrazlo`i datu {emu.11.

  Zna~i, da bi izra~unaokvadratni koren od a, trebada odredim ne negativan

  broj b ~iji kvadrat je jednakbroju a.

  Upamti! a = b(a0), akob2= a(b0).

  Izra~unaj brojevnu vrednost izraza:12.

  Razgledaj primere za odre|ivawe kvadratnog korena kalkulatorom.13.

  Izra~unaj kalkulatorom:

  Proveri rezultate sa kvadrirawem.

  Da odredi{ re{ewa jedna~ine tipax2= aDigitronom da izra~una{ kvadrat ikvadratni koren broja.

  Odredixu jedna~inama:

  a)x2= 144; b) 2x2= 72; v) + 2 = 202.

  Izra~unaj du`inu strane kvadratakoji ima povr{inu 324 cm2 .

  3.

  b)

  Tema 2. Stepeni. Kvadrati koren

  Kvadratni koren

  Kvadrat

  Zadaci

  Proveri!

  Treba da zna{:

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  49/228

  49

  Ja znam da izra~unam kvadrat broja na druga~iji na~in!

  Uo~i kako su izra~unati kvadrati:

  22= 3 1 + 1 = 4; 32= 4 2 + 1 = 9; 42= 5 3 + 1 = 16; 52= 6 4 + 1 = 25.

  Otkri koje je pravilo za izra~unavawe.

  Napi{i: 62, 72i 82na ovaj na~in.Izra~unaj 192, 312i992koriste}i dati postupak.

  Proveri svoje rezultate sa kvadrirawem.

  IZRA^UNAVAWE KVADRATNOG KORENA -nije obavezno6

  Sagledaj podatke u tabeli.1.

  Koliko cifara imakvadratni koren broja:

  a) 5625 ; b) 1 000 000 ;

  v) 625108?Izra~unaj digitronom iproveri svoj odgovor bro-jeva a) i b).

  Podseti se!

  Koriste}i vrednosti iz tabele, izra~unaj:

  U tabeli su date vrednosti broja a. Odredi kvadrate tih brojeva.

  a

  a210 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 100

  = ; = ; - = ; = .

  Treba da zna{ da proceni{ koliko }e cifri imati kvadratnikoren datog broja.

  Trocifreni ili

  ~etvorocifreni

  = 11

  = 60dvocifreni

  Broja

  Jednocifreni ili

  dvocifreni= 3

  = 5

  Kvadratnikoren Primer

  Jednocifreni

  Petocifreni[estocifreni

  = 10

  = 80

  Trocifreni

  . . .

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  50/228

  50

  Pa`qivo primeni primer 1. nau~i}e{ da ra~una{ kvadratni korenbroja bez digitrona.

  Primer 1.

  Data veli~ina ispod korena se deli na klase sa desna na levo po

  dve cifre u klasi ( prva klasa u levo mo`e da ima i jednu cifru).

  Prva cifra korena od broja je cifra 3 i dobija se kao broj ~ijikvadrat je najbli`e do 11 i mawi od 11 (prva klasa sa leva). Zatimse od prve klase oduzima kvadrat broja 3, tj. 3 3 = 9

  Do dobijene razlike 2 (11-9=2) s desna se zapisuje naredna klasa(97) i dobija se broj 297 od koga se odvaja posledwa cifra (7).

  Dvocifreni broj 29 se deli sa dvojnim proizvodom prve cifre od

  rezultata, 3 2 = 6.Pritom, 29:6=4 i broj 4 je druga cifra od rezultata.

  Cifra 4 se dopisuje do 6 (dobija se 64) i tako dobijeni broj semno`i sa 4, a dobijeni proizvod se oduzima od 297.

  Do razlike od oduzimawa (297 - 256=41) zapisuje se naredna klasa(16).Dobija se broj 4116 od koga se izdvaja posledwa cifra - cifra 6(dobija se broj 411) i tako dobijeni broj se deli sa dvojnim proiz-vodom broja od prve i druge cifre korena (34 2 = 68).

  Pritom se dobija (411:68=6) tre}a cifra korena. Ona se dopisujedo 68 i tako dobijeni broj se mno`i sa wom; dobija se (686 6 =4116) proizvod koji se oduzima od datog broja. Ostatak od ovogdeqewa je = 0.

  = 3

  - 9

  2

  = 34

  - 9

  297 : 64 4

  -256 41

  = 346

  - 9

  297 : 64 4 -256

  4116 : 686 6 -4116

  0

  Primer 2.Za decimalni broj je sli~an postupak.Jedina razlika je {to deqewe klasa je u dva smera: od deci-

  malnog zareza ulevo po dve cifre i udesno po dve cifre.Ako posledwa klasa sa desna ima samo jednu cifru, dopisuje

  se 0.

  Uo~i da pre nego {to se spusti prva klasa decimala, u rezultatu sestavqa zarez.

  Tema 2. Stepeni. Kvadrati koren

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  51/228

  51

  Ako posle spustawa posledwe klase ima ostatak,postupak mo`e da se produ`i, tako {to dodaje{klasu od dve nule, a u rezultatu stavqa{ zarez.

  Primer 3

  Daqim dodavawem klase od dve nule postupakmo`e da se produ`i.

  Kvadratni koren broja izra~unava{ do odre|enog

  broja decimala.

  = 25,59 25-4

  255 : 45 5-225

  3000 : 505 5 -2525

  47500 : 5109 9 -45981

  1519

  Izra~unaj:

  U slu~aju pod v) zaokru`i rezultat na jednu decimalu.

  Da odredi{ kvadratni koren datog pozitivnog broja.

  Izra~unaj:

  Koliko cifara ima broj koji je kvadratni koren od petocifrenog broja?

  Odredi i proveri rezultat digitronom.

  Odredi brojeve ~iji je kvadrat izme|u:

  a) 4 i 9; b) 9 i 16

  1.

  Obrazlo`i odgovor.

  Napi{i po dva cela broja najbli`a do

  vrednosti slede}ih kvadratnih korena:

  2.

  Proveri da li je ta~no3.

  Proveri koja je jedna~ina ta~na:4.

  Koliko je obim kvadrata ~ija jepovr{ina 25 cm2

  5.

  2.

  Zadaci

  Proveri!

  Treba da zna{:

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  52/228

  52

  Racionalni brojevi su brojevi koji moguda se napi{u u obliku razlomka

  a

  b, gde ai bsu celi brojevi i b.

  Skup racionalnih brojeva se ozna~ava

  i a b b

  IRACIONALNI BROJEVI77777

  REALNI BROJEVI

  Podseti se! Jedan kvadrat je povr{ine od 22. Kolika je du`ina wegovestranice?

  A 1.

  Uo~i re{avawe.Po{to = a2, brojevna vrednost du`inestranice je broj tako {to

  a2 =2 ,tj.

  Svaki racionalni broj mo`e da sepredstavi kao kona~an decimalani brojili periodi~ni decimalni broj.

  Brojevi:

  a) 15; 4,27 su kona~ni decimalnibrojevi;

  Su periodi~ni decimalni brojevi.

  Procenom i proverom mo`e da se odredi:

  Zna~i, du`ina stranice kvadrata je,,broj,, izme|u

  Digitronom mo`e da se izra~una da je

  1,4142135..., t.j. je beskona~no

  neperiodi~ni decimalni broj.

  Svaki decimalni broj koji imabeskona~no decimala ineperiodi~an je, zove seiracionalni broj.

  Tako, je iracionalni broj.

  I brojevi:

  itd prikazuju se kao beskona~nidecimalni brojevi koji suneperiodi~ni, pa su i oniiracionalni brojevi.

  Iracionalne brojeve kao decimalne brojeve zapisujemo kao pribli`ne vrednosti.

  Uz pomo} digitrona odredi pribli`ne vrednosti iracionalnih brojeva u oblikudecimalnih sa dve decimale.

  2.

  Skupovi iracionalnih brojeva se ozna~avaju slovom .

  < 2 zato {to12= 1 i 22= 4.Prema

  tome nije cel broj.

  Ali da li je celi broj

  Po{to se svaki racionalni broj predstavqa kao kona~an decimalni broj ili beskona~ni

  periodi~ni decimalni broj, mo`emo da zakqu~imo da nije racionalni broj.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  53/228

  53Realni brojevi

  Koriste}i vrednosti od proceni vrednost i proveri digitronom da li

  si dobro procenio.3.

  Proveri da li va`i nejedna~ina 4.

  Odredi pribli`nu vrednost:5.

  preciznost sa 1 decimalnim mestom;

  preciznost sa dva decimalna mesta;

  Da li postoji du` ~ija du`ina ima merni broj 6.

  Strana kvadrata ima du`inu 1 , wegovapovr{ina je

  =1 1=1.

  Dijagonala kvadrata je strana kvadrata .

  Mo`e da se vidi da kvadrat ima dvaput ve}u povr{inuod povr{ine kvadrata, tj.

  Podseti se na zadatak 1. Kvadrat

  povr{ine 2 ima stranu duine

  Odredi du`inu strane kvadrata, akoje povr{ina

  Zna~i postoji du duine

  , a ona je.

  Razgledaj crte i vidi obrazloewe.

  Iznad du`i se konstrui{e

  kvadrat. Wegova je povr{ina

  Dijagonala kvadrata (wena du`ina) sprenosi na brojnoj pravi.

  Rastojawe od O do dobijene ta~ke

  pozitivnom smeru je a u

  negativnom smeru je

  Mo`e{ da vidi{ da

  BAko `eli{ da zna{ vi{e....

  Uo~i kako je na brojnoj pravi predstavqen iracionalni broj 7.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  54/228

  54

  SKUPOVI REALNIH BROJEVA88888

  Podseti se!

  je skup racionalnih brojeva:

  = a b b

  Odredi kom skupu brojeva pripada vrednost svakog brojnog izraza.

  vrednosti izraza a), b), d) i ) su elementi

  Vrednosti iz a) do |) i ) su elementi skupa

  Primeti da:

  Vrednosti svih izraza od a) do z) su elementi skupa

  Odredi re{ewe jedna~ineDa li jedna~ina 2=3 ima re{ewe koje je element skupa 2.

  Uo~i da 2=3 ima re{ewe

  je iracionalni broj i nije element skupa

  Kom skupu pripadaju brojevi:

  je skup prirodnih brojeva:

  je skup celih brojeva:

  A Dosada si nau~io da sabira{,oduzima{, mno`i{ i deli{brojeve, da odredi{ stepen ikvadratni koren broja.

  1. Izra~unaj:

  a) 106 - 95 = ; b) 47 102 = ; v) 316 + 316 = ;g) 9 - 15 = ; d) 135 : 5 = ; |) 816 - 816 = ;

  e) 1 : 2 = ; `) 63= ; z) 1 : 3 = .

  Koji se broj naziva iracionalni broj.

  Napi{i 4 broja koji su iracionalni.

  Treba da zna{:

  Zadaci

  Koji su od brojeva

  iracionalni?

  1.

  Predstavi brojeve na brojnoj pravi:2.

  3.

  Proveri re{ewe izra~unavawemkvadratnog korena digitronom.

  Zaokru`i na dva decimalna mestairacionalne brojeve koji su dati ubrojnim izrazima.

  Odredi brojnu vrednost izraza:

  Proveri!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  55/228

  55Realni brojevi

  Prema elementima skupova: -prirodni brojevi, -celi brojevi, -racionalni brojei -iracionalni brojevi, odgovori na pitawa:

  3.

  Da li svaki element skupa pripada i skupu ? Da li svaki element iz skupa pripada skup

  Da li svaki element skupa pripada i skupu ? Da li svaki element iz skupa pripada skupu

  Da li neki elementi skupa pripadaju i skupu ?

  Uo~i venov dijagram:

  Za skupove i va`i: i =

  Skupovi ~iji elementi su svi racionalni iiracionalni brojevi se zove skup realnihbrojevai ozna~ava se sa .

  Odredi kom skupu pripada svaki od slede}ih brojeva:

  4.

  Na brojnoj pravi predstavi brojeve: 6.

  Treba da zna{:

  Koji brojevi su elementi skupa ;

  Da li je ta~no:Ako je broj a element skupa celihbrojeva Z , tada je taj broj element

  skupa Qi . Obrazlo`i!

  Dati su brojevi:1.

  Zadaci

  Koji brojevi su elementi skupa N?

  Od onog {to je navedeno, {ta jeta~no:

  a) je iracionalni broj;

  b) - je realni broj;

  v) je iracionalni i racionalni broj

  g)7 je prirodni broj, a ceo broj jeracionalni broj i realni broj.

  2.

  Da navede{ primere realnih brojeva.

  Koji brojevi su elementi skupa Z?

  Koji brojevi su elementi skupa Q?

  Koji brojevi su elementi skupa R?

  BZa svaki realni broj postoji

  ta~ka na brojnoj pravi.

  Na brojnoj pravi ozna~ene su ta~ke. Kojod wih je pridru`ena racionalnom, koja iracionalnom broju?

  5.

  -1 0

  - -

  3

  -2-3-4-5 1 2 3 4 51,5

  Proveri!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  56/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  57/228

  57Monomi i polinomi

  TEMA 3. POLINOMI

  MONOMI I POLINOMI

  1. Izrazi 58

  2. Monomi 63

  3. Sabirawe i oduzimawe monoma 67

  4. Polinomi 69

  5. Mno`ewe i stepenovawe monoma 73

  6. Sabirawe i oduzimawe polinoma 74

  7. Mno`ewe polinoma sa monomom 76

  8. Mno`ewe polinoma 78

  9. Proizvod zbira i razlike dva

  izraza 81

  10. Kvadrat binoma 83

  11. Deqewe monoma. Deqewe

  polinoma sa monomom 86

  12. Delewe polinoma sa polinomom 88

  13. Racionalni izrazi 90

  RAZLAGAWE POLINOMA NA

  [email protected]

  14. Razla`ewe polinoma izvla~ewemzajedni~kog mno`ioca ispred zagrade i

  grupirawem 93

  15. Razlagawe polinoma tipa

  - na proste mno`ioce 95

  16. Razlagawe polinoma tipa

  + +

  i

  - +

  na proste mno`ioce 97RAD SA PODACIMA17. Prikupqawe podataka 99

  Proveri svoje znawe 102

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  58/228

  58 Tema 3. Polinomi

  Kojim redosledom treba daizvr{i{ operacije u datimbrojevnim izrazima?

  U datim izrazima, prvo treba daizvr{im operacije mnoewe ideqewe, a zatim operacije sabirawe ioduzimawe.

  Uporedi svoje re{ewe sa datim.

  - - - - - , tj. vrednost izraza je 7.

  - -= = =

  + +, tj. vrednost izraza je 3.

  Broj koji se dobija posle vr{ewa svih operacija u datom brojevnom izrazu se zovebrojevna vrednost izraza.

  2. Izra~unaj vrednost izraza

  Koja je vrednost imeniocaizraza ? Da li tim brojemmoe{ da izvr{i{ deqewe?

  Vrednost izraza 10:2-5=0, ne delise sa nulom, tj. deqewe sa nulomnema smisla.

  Za brojni izraz u kome ima deqewe sa nulom, se ka`e da nema brojnu vrednost ilida nema smisla.

  3. Odredi koji od navedenih izraza nema brojevnu vrednost:

  Zapise 3 - 1,75 : 0,5 + 3,8 2 su brojevni izrazi.

  IZRAZI11111

  MONOMI I POLINOMI

  Podseti se! Izra~unaj vrednost izraza:A 1.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  59/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  60/228

  60 Tema 3. Polinomi

  Promenqivaje simbol (naj~e{}e slovo) koji predstavqa zajedni~ku oznaku zaelemente datog skupa..Skup se zove domen promenqive (naj~e{}e se ozna~ava sa , a svaku wegov elementpredstavqa vrednost promenqive.

  Ako nije zadat domen promenqive smatra}emo da je on skup Rrealnih brojeva.

  8. Odredi domen svake promenqive u prethodna dva zadatka.

  Uoo~i i zapamti

  Konstante: 1, 2, 0, , ... su izrazi.

  Promenqive: x, y, z,... , a, b, c, ... su izrazi.

  Zapisi: 3 + 5 2, xy xy- i drugi, sostaveni od konstante i promenqive

  uz pomo} znakova za operacije, su izrazi.

  Ako u izrazu ima promenqive, tada se on zove izraz sa promenqivom.

  9. Koji od slede}ih izraza je sa promenqivom:

  Izraz sa promenqivom 5-2 mo`e da se ozna~i sa A(

  V 10. Izra~unaj vrednost izraza

  Uporedi svoje re{avawe sa zadatim.x -x - -- - - - ,

  t.j. broj 5 je vrednost izraza

  Datom izrazu sa promenqivom odgovara odgovaraju}i brojevni izraz, ako sepromenqiva zameni sa odre|enom vredno{}u; vrednost brojevnog izraza je brojevna

  vrednost izraza sa promenqivom.

  11. Izra~unaj vrednost izraza

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  61/228

  61Monomi i polinomi

  Iz tabele mo`e{ da uo~i{ da je skup vrednosti izraza A( -5 u domenupromenqive , je skup

  Skup vrednosti izraza

  Za koju vrednost x izraz ) nema vrednost?

  13. Neka su dati izrazi:

  Odredi skupove vrednosti A(

  Uporedi skupove vrednosti A( i ( ). [ta prime}uje{?

  Uo~i re{avawe ovog zadatka u tabeli.

  x

  x

  x

  -2 -1 1 2

  0 -1 3 8

  0 -1 3 8

  Prime}ue{ da za svaku vrednost x x x

  Izrazi sa promenqivom koji imaju jednake brojevne vrednosti, za svaku vrednostpromenqive od domena se zovuidenti~ni izrazi.

  14. Dati su izrazi x x-x i x xx-a domenom .

  Proveri dali su izrazixi x identi~ni.

  Ako dva identi~na izraza se ve`u znakom za jednakost (=) dobija se jedna~ina koja sezove identitet.

  15. Napi{i identitet iz zadatka br. 14.

  12. Neka su dati izrazi:

  Odredi vrednosti

  Uo~i u tabeli re{avawe ovogzadatka.

  x

  x

  x

  -2 -1 0 1 2

  7 0 -5 -8 -9

  -1 -2 -5 nemavrednost

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  62/228

  62 Tema 3. Polinomi

  Da izra~una{ vrednost brojevnog izraza;

  Izra~unaj brojevnu vrednost slede}ihizraza:

  Treba da zna{:

  Da razlikuje{ brojevni izraz od izrazasa promenqivom;

  [ta je: konstanta, promenqiva i domenpromenqive.

  Dati su izrazi:x x-x i

  x x(2 -x), so domenom .

  Poka`i da je jedna~ina x x

  identitet.

  Dati su izrazi:x x-

  x x i x x-pri {to

  x 0 .

  Odredi koja jedna~ina:

  x x x x ili x xeidentitet.

  1.

  Zadaci

  Izra~unaj brojevnu vrednostslede}ih izraza:

  2. Odredi koji od slede}ih brojevnihizraza nema vrednost

  3. Koji je od slede}ih izraza sapromenqivom

  4. Izra~unaj brojevnu vrednost izrazax-x za x -.

  5. Za koju vrednost

  xx

  nema

  vrednost?

  6. U skupu dati su izrazi:x x x i

  x xx-.

  Poka`i da su izrazi x i x

  identi~ni.

  7. Poka`i da je jedna~inax- x za x 0 , jeidentitet.

  8.

  Proveri!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  63/228

  63Monomi i polinomi

  su

  izrazi sa promenqivom.

  Podseti se!Dati su izrazi: 5A 1.

  Od kojih je konstanti i promenqivisastavqen svaki izraz?

  Koje su operacije zastupqene udatim izrazima?

  [ta su konstante, a {ta su promenqive uizrazima.

  2x

  Uo~i da su neki izrazi samo konstante, a neki promenqive.

  Neke promenqive su napisane u obliku stepena.

  Dati izrazi predstavqaju monome.

  Monomisu: konstante, promenqive i izrazi koji su proizvod od konstanta i stepenapromenqive.

  Odredi koji od slede}ih izraza su monomi i obrazlo`i odgovor.2.

  Proizvod stepena sa istim osnovama jestepen sa istom osnovom i eksponentomjednakom zbiru eksponenata mno`ioca.

  Podseti se!Dat je monom xyxy.B 3.

  Od kojih mno`ioca je sastavqenmonom?

  Sa kojim mno`iocima u monomumo`e da se izvr{i operacijmno`ewe?

  Odredi slede}e proizvode

  a4a2; x3x5x.

  Pomno`i sa istim osnovama u monom

  aabb

  Uradi mno`ewe sa tim

  mno`iocima.

  Ako primeni{ komutativno i asocijativno svojstvo mno`ioca u datom monomu iuradi{ mno`ewe, dobi}e{ identi~an monom datom.

  MONOMI22222

  U drugim izrazima me|u konstantama i promenqivima ima samo operacija mno`ewe.

  Op{to

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  64/228

  64 Tema 3. Polinomi

  Dat je monom

  -xy.6.Koji mno`ioci u monomu su konstante, akoji promenqive?

  Primeti da u monomu xy mnoilac je konstanta, a promenqiva je

  Uporedi svoje re{avawe sa datim.

  4x xyy= 4(x x yy =4xy

  Uo~i da dobijeni monom 4y5 ima samo jednog brojevnog mno`ioca i nema stepenejednakih osnova.

  Ako je u jednom monomu ura|ena operacija mno`ewe sa wegovim mno`iocima sa

  kojima je mogu}e, ka`emo da je taj monom sveden u standardni oblik.

  Uo~i kako se svodi monom xyxyu standardni oblik.4.

  -3xyxy= (-3 2)(xx(yy -6xy

  Napi{i kao standardni oblik monome:5.

  abab -xyyx xyxyxy

  Brojevni mno`ilac u standardnom obliku monoma ( u slu~aju -6) se zove koeficijentmonoma,a proizvod od promenqivih (u slu~aju y3) se zove glavna vrednost monoma.

  Odredi koeficijent i glavnu vrednost slede}ih monoma:7.

  ab -xy -xyxy

  Dati su monomi -xy i xy. Uo~i koeficijente i glavne vrednosti oba

  monoma.V8.

  Monomi:x; xy; abimaju koeficient jedan. Jedinicu kao koeficijent ne zapisujemo.

  Koja je glavna vrednost ovih monoma?

  Monome: -x; -ab; -xyimaju koeficient -.

  Napi{i glavnu vrednost ovih monoma.

  [ta je zajedni~ko za oba monoma?Oba monoma imaju jednakeglavne vrednosti.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  65/228

  65Monomi i polinomi

  10. Dati su sli~ni monomi: -xy i xy.

  Kakvi su me|u sebom kojeficienti datih monoma?

  Uo~i da kojeficient monoma: -xy i xy su suprotni brojevi.

  Dva sli~na monoma ~iji su koeficijenti suprotni brojevi, nazivaju se suprotnimonomi.

  11. Napi{i suprotan monom monomu axy -ab

  12. Odredi koji od slede}ih monoma su suprotni. -a

  bc

  ab

  c

  a

  bc

  13. Odredi stepen svakoj od promenqivih u slede}im monomima:

  xyz abc

  G U monomu xyzpromenqiva je x tre}egstepena, y je od drugog stepena i z od

  prvog stepena. Zbir stepena svih promenqivih je 3 + 2 + 1 = 6; zato se ka`e da

  monom xyzje od {estog stepena.

  Uo~i i zapamti

  Stepen monomapredstavqa zbir eksponenta promenqivih u monomu. Ako je monomkonstanta, tada se smatra da on ima nulti stepen.

  Na primer, monom abcje od osmog stepena, jer , a monom je od nultog

  stepena.

  Monomi koji imaju jednake glavne vrednosti se zovu sli~ni monomi.

  Odredi koji slede}i monomi su sli~ni:9.

  Dva racionalna broja koji imaju istu apsolutnu vrednost i suprotne znakove, zovu sesuprotni brojevi.

  Podseti se!

  Napi{i suprotni broj svakog slede}eg broja: a)

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  66/228

  66 Tema 3. Polinomi

  14. Odredi stepen svakog monoma:

  -x ab -xyz abc

  Da svede{ monom u standardni oblik;

  Treba da zna{:

  Da odredi{ koeficijent i glavnuvrednost monoma;

  Da defini{e{ sli~ne i suprotnemonome;

  Da odredi{ stepen monoma.

  Napi{i u standardni oblik monom

  -xy -xy i odredi kojeficient iglavnu vrednost monoma;

  Dat je monom -xyz.

  a) napi{i sli~ni monom datom.

  b) napi{i suprotni monom datom monomu.

  v) odredi stepen datog monoma.

  1.

  Zadaci

  Napi{i u standardni oblik:

  -abac

  y xy .

  2. Odredi koeficijente i glavne

  vrednosti slede}im monomima:

  -xy

  3. Napi{i monom sa kojeficient -0,5 iglavne vrednosti a2b3.

  4. Odredi koji su od slede}ih monomasli~ni:

  5. Odredi koji su od slede}ih monomasuprotni.

  6. Napi{i suprotini monom monoma

  7. Odredi stepen svakome od slede}ihmonoma:

  abc -xy -a xyz

  8. Napi{i dva monoma sa kojeficientom-3 i promenlive a i b, tako da jedan

  bude od ~etvrtog stepena, a drugi od

  petog stepena.

  Proveri!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  67/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  68/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  69/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  70/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  71/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  72/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  73/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  74/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  75/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  76/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  77/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  78/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  79/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  80/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  81/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  82/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  83/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  84/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  85/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  86/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  87/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  88/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  89/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  90/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  91/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  92/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  93/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  94/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  95/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  96/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  97/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  98/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  99/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  100/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  101/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  102/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  103/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  104/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  105/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  106/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  107/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  108/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  109/228

  Uvideo si tvr}ewe i treba da upamti

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  110/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  111/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  112/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  113/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  114/228

  To to si uvideo je jedno va`no svojstvo tetivnog ~etvorougla.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  115/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  116/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  117/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  118/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  119/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  120/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  121/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  122/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  123/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  124/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  125/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  126/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  127/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  128/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  129/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  130/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  131/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  132/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  133/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  134/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  135/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  136/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  137/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  138/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  139/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  140/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  141/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  142/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  143/228

  Razgledaj crte` i odgovorina slede}i pitawa

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  144/228

  a) Kako da se podeli zadati romb na

  tri dela, od kojih mo`e da se sasta-

  vi pravougaonik, tako da mu osnova

  bude jedna od dijagonale romba?

  b) Koristei to, izvedi formulu koja

  izra`ava povr{inu romba preko we-

  govih dijagonale.

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  145/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  146/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  147/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  148/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  149/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  150/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  151/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  152/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  153/228

  Uo~i

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  154/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  155/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  156/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  157/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  158/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  159/228

  Uo~i i upamti!

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  160/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  161/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  162/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  163/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  164/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  165/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  166/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  167/228

  Upamti postupak

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  168/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  169/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  170/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  171/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  172/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  173/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  174/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  175/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  176/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  177/228

  Uvidi putawe

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  178/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  179/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  180/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  181/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  182/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  183/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  184/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  185/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  186/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  187/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  188/228

  Uo~i

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  189/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  190/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  191/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  192/228

  Uporedi svoje odgovore sa slede}im

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  193/228

  Uo~i i upamti!

  Uvi}a

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  194/228

  Va`i i uopte

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  195/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  196/228

  Va`i i uop{te

  Neobavezno Uvidi

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  197/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  198/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  199/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  200/228

  Va`i i uop{te

  Va`i i uop{te

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  201/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  202/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  203/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  204/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  205/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  206/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  207/228

  Iz primera uvidi

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  208/228

  Mo`e da uvidi

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  209/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  210/228

  Uo~i

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  211/228

  Preglednije

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  212/228

  Pomo}

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  213/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  214/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  215/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  216/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  217/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  218/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  219/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  220/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  221/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  222/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  223/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  224/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  225/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  226/228

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  227/228

  :- -

  - -

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  : ,

  .10-1621/1 19.06.2009 ,

  227

 • 8/11/2019 8 Razred 7 - Stefanovski - Matematika

  228/228