8-1-hizmet-aşırı düşük sorgulama-yÜ (1)

42
1 KAMU İHALE MEVZUATI KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİM TEMEL EĞİTİM İ İ Hizmet Alımlarında Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmei Değerlendirmei Alattin ÜŞENMEZ Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetleri uzmanı) (Mali Hizmetleri uzmanı) ausenmez24@gmail!"m ausenmez24@gmail!"m

Upload: andy-garcia

Post on 07-Oct-2015

244 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

aşırı düşük sorgulama

TRANSCRIPT

TEMEL ETMTEMEL ETM
Hizmet AlmlarndaHizmet Almlarnda
DeerlendirmeiDeerlendirmei
(Mali Hizmetleri uzman)(Mali Hizmetleri uzman) ausenmez24@gmail!"mausenmez24@gmail!"m
 
'er te#liere veya veya $a#la# mali$ete $a#la# mali$ete g*reg*re
teklif fiyat ar düük olanlar tespitteklif fiyat ar düük olanlar tespit etmelidir.etmelidir.
Genel olarakGenel olarak ar &++# te#li,%ar &++# te#li,% 
 $a#la# mali$et
 
 Ar Düük Teklifr e DeerlendirmesiDeerlendirmesi
(Kar Hari- .a#la# Mali$et)(Kar Hari- .a#la# Mali$et)
hale #"mis$"nu%hale #"mis
&"'ru&an $a#la# mali$eti&"
 
 
 
 
&aha ger-e#-i "la!a#tr&aha
 
hale #"mis$"nu tara,n&an%hale #"mi
 
s$"nu tara,n&an% çilik, malzeme ve dier maliyet kalemleri dikkate alnmakçilik, malzeme ve dier maliyet kalemleri dikkate alnmak
suretiyle,suretiyle,
 
r &++# te#lieri re&&etme&en *n!e%   +- (/) i g+n+n&en az "lmama# +zere+- (/) i g+n+n&en az "lmama# +zere   belirledii süre içinde,belirledii süre içinde,
 te#li, sahi0lerin&ente#li, sahi
 
 
 yal olarak istemelidir. yal olarak istemelidir.
 
 Ar Düük Teklif Ar Düük Teklif DeerlendirmesiDeerlendirmesi (enel i&erler)(enel i&erler)
hale ve sözlemeye ilikinhale ve sözlemeye ilikin dam#a $er#ileri%dam#a $er#ileri% KK pay ve noter masraflar gibiKK pay ve noter masraflar gibi &zleme #iderleri%&zleme #iderleri% Am'rtiman% kdem tazminat% i !eri (ekimliiAm'rtiman% kdem tazminat% i !eri (ekimlii  üreti,üreti, !ryantasyon "ihale konusu ie uyum#!ryantasyon "ihale konusu ie uyum# eitimi #ideri%eitimi #ideri% $aka kart ve bu mahiyetteki giderler,$aka kart ve bu mahiyetteki giderler,
 
 
 
 Ar Düük Teklif Ar Düük Teklif DeerlendirmesiDeerlendirmesi
(enel i&erlerin 3e#li,e .anstlmas)(enel i&erlerin 3e#li,e .anstlmas)
!stekliler tarafndan!stekliler tarafndan genel gi&erleringenel gi&erlerin 1e&eli%1e&eli% teklife yanstlmas "erektii içinteklife yanstlmas "erektii için 1u gi&erleri #arlama$an1u gi&erleri #arlama$an te#lier%te#lier%  s"rgulama $a0lmasna gere#s"rgulama $a0lmasna gere# &u$ulma&an&u$ulma&an &ire# &e'erlen&irme&ire# &e'erlen&irme & 1ra#la!a#tr& 1ra#la!a#tr
 
r er e DeerlendirmesiDeerlendirmesi
(.a0lan A-#lamalara 6a$ana# 3e#il E&en(.a0lan A-#lamalara 6a$ana# 3e#il E&en 5elgeler785elgeler78))
a. Tedarikçi veya üreti$ilerden alnana. Tedarikçi veya üreti$ilerden alnan 0r","rma ,aturalar%0r","rma ,aturalar%
 
lar tara,n&an  sunulan mal ve 'imetlere ilikinsunulan mal ve 'imetlere ilikin ilanilan e&ilmi ,i$at tari,elerie&ilmi ,i$at tari,eleri veya veya 1unlar&an1unlar&an alnm ,i$at te#lieri%alnm ,i$at te#lieri%
 
lar tara,n&an  il"ili mala ilikinil"ili mala ilikin ilan e&ilen asgari ,i$atlar ilan e&ilen asgari ,i$atlar ,,
d.d. :era#en&e sat $a0an:era#en&e
 
 
 
r e DeerlendirmesiDeerlendirmesi
 
 
 
 
 
se1ze 9e me$9e i-in t"0tan!t"0tan! hali i&aresi tara,n&an &+zenlenenhali i&aresi tara,n&an &+zenlenen  il"ili maln fiyatn "österen bel"eler,il"ili maln fiyatn "österen bel"eler,
".". ste#linin +retti'i% al&' 9e$aste#linin +retti
 
 
 
 Ar Düük Teklif Ar Düük Teklif DeerlendirmesiDeerlendirmesi
(.a0lan A-#lamalara 6a$ana# 3e#il E&en(.a0lan A-#lamalara 6a$ana# 3e#il E&en 5elgelerin ;lmamas5elgelerin ;lmamas))
 
 
 
 $ i-in&e &+zenlenen  açklamaya elveriliaçklamaya elverili dier belge vedier belge ve bilgiler kullanlarakbilgiler kullanlarak da açklamada açklama  yaplabilir. yaplabilir.
 
 
10 Alattin ÜENMEZ
3e&ari#-i<Üreti!iler&en Alnan3e&ari#-i<Üreti!iler&en Alnan :r","rma =atura:r","rma =atura le A-#lamale A-#lama
 .a0lmas .a0lmas 5irim ,i$atlar g*steren 0r","rma ,atura5iri
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Alattin ÜENMEZ
Mali$ete 6a$al A-#lama&a7Mali$ete 6a$al A-#lama&a7 :r","rma:r","rma =atura=atura  6+zenlenme e#li 6+zenlenme e#li
Mali!ete da!al a0klama !a"ldndaMali
!ete da!al a0klama !a"ldnda,, mükelleflemükellefle tam tadik &zlemei !a"antam tadik &zlemei !a"an  veyaveya
,e!annamelerini imzalama!a !etkili 'lan,e!annamelerini imzalama!a !etkili 'lan  
 
 
t/tarnn% mükellefin yasal deftermükellefin yasal defter ve belgelerine göre çkartlan ve tarafmdan onaylananve belgelerine göre çkartlan ve tarafmdan onaylanan
&&&&&& mali!et4at t/tar te"it t/tanandakimali
 
 
 
ibaresinin yazlarak imzalanmas ve iletiim bilgileri deibaresinin yazlarak imzalanmas ve iletiim bilgileri de  belirtilmek suretiyle belirtilmek suretiyle kaelenmei4mü(ürlenmeika
 
12 Alattin ÜENMEZ
3e&ari#-i<Üreti!iler&en Alnan3e&ari#-i<Üreti!iler&en Alnan :r","rma =atura:r","rma =atura le A-#lamale A-#lama
 .a0lmas .a0lmas
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Alattin ÜENMEZ
atlar Üzerin&en A-#lama&a7atlar Üzerin&en A-#lama&a7  :r","rma =atura:r","rma =atura  6+zenlenme e#li 6+zenlenme e#li
6atlar üzerinden a0klama !a"ldnda%6at
 
lar üzerinden a0klama !a"ldnda% &&&mükellefle tam tasdik sözlemesi yapan veya&&&mükellefle tam tasdik sözlemesi yapan veya
 beyannamelerini imzalamaya yetkili olan beyannamelerini imzalamaya yetkili olan melek men/,/melek men/,/ tarafndantarafndan 
"r'f'rma fat/ra üzerine1
 
 
 
ibaresinin yazlarak imzalanmas ve iletiim bilgileri deibaresinin yazlarak imzalanmas ve iletiim bilgileri de  belirtilmek suretiyle belirtilmek suretiyle kaelenmei4mü(ürlenmeika
 
Kaeleme ilemiFKa
 
eleme ilemiF )*())(++ tarihli ve +-./0 sayl 1esmi 2azete3de)*())(++ tarihli ve +-./0 sayl 1esmi 2azete3de
yaymlananyaymlanan 6er,et M/(ae,e+i $e 6MMM9lerin6er,et M/(ae,e+i $e 6MMM9lerin Kae K/llanma U/l $e Ealar HakkndaKae K/llanma U/l $e Ealar Hakknda ;&netmelik ;&netmelik  çerçevesindeçerçevesinde
temin edilentemin edilen &zel kaenin k/llanlma&zel kaenin k/llanlma suretiylesuretiyle yaplabileei gibi,yaplabileei gibi,
,/ kae dnda,/ ka
 
 
 
15 Alattin ÜENMEZ
=i$at 3e#lieri le A-#lama=i$at 3e#lieri le A-#lama  .a0lmas .a0lmas
Teklifin bir bölümünü oluturanTeklifin bir bölümünü oluturan i
 
 
 
 
 
 
 
%
 
16 Alattin ÜENMEZ
Mali$ete 6a$al A-#lama&a7Mali$ete 6a$al A-#lama&a7 =i$at=i$at 3e#li,inin3e#li,inin 6+zenlenme e#li6+zenlenme e#li  ((=i$at 3e#lieri le A-#lama .a0lmas)=i$at 3e#lieri le A-#lama .a0lmas)
Mali!ete da!al a0klama !a"ldnda%Mali
 
 beyannamelerini imzalamaya yetkili olan beyannamelerini imzalamaya yetkili olan melek men/,/melek men/,/ tarafndantarafndan fi!at teklifinin üzerine1f 
 
 
!atn% mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çkartlan vemükellefin yasal defter ve belgelerine göre çkartlan ve
tarafmdan 'na!lanantarafmdan 'n
 
 
 
ibaresinin yazlarak imzalanmas ve iletiim bilgileri deibaresinin yazlarak imzalanmas ve iletiim bilgileri de  belirtilmek suretiyle kaelenmesi(mühürlenmesi belirtilmek suretiyle kaelenmesi(mühürlenmesi gerekmektedir gerekmektedir ..
 
17 Alattin ÜENMEZ
=i$at 3e#lieri le A-#lama=i$at 3e#lieri le A-#lama  .a0lmas .a0lmas
((atlar +zerin&en a-#lama)atlar +zerin&en a-#lama)
4eklifin bir bölümünü oluturan4eklifin bir bölümünü oluturan i kalemlerine4#r/"larnai
 
 
kin 'larak   &&&&&& piyasada o alanda faaliyet gösteren kiilerden alnan piyasada o alanda faaliyet gösteren kiilerden alnan
fiyat tekliflerinin sunulmas halinde,fiyat tekliflerinin sunulmas halinde,
fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine görefiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre (ea"lanan ,irim fi!at1(e
 
 
 
 
 
18 Alattin ÜENMEZ
atlar Üzerin&en A-#lama&a7atlar Üzerin&en A-#lama&a7 =i$at=i$at 3e#li,inin3e#li,inin 6+zenlenme e#li6+zenlenme e#li  ((=i$at 3e#lieri le A-#lama .a0lmas)=i$at 3e#lieri le A-#lama .a0lmas)
6atlar üzerinden a0klama !a"ldnda%6atlar üzerinden a0klama !a"ldnda% mükellefle tam tasdik sözlemesi yapan veyamükellefle tam tasdik sözlemesi yapan veya
 beyannamelerini imzalamaya beyannamelerini imzalamaya !etkili 'lan melek men/,/
 
223irim fi!atn%3irim fi
!atn% mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çkartlan vemükellefin yasal defter ve belgelerine göre çkartlan ve
tarafmdan onaylanantarafmdan onaylanan mali!et4at t/tar te"itmali
 
 
ibaresinin yazlarak imzalanmas ve iletiim bilgileri deibaresinin yazlarak imzalanmas ve iletiim bilgileri de  belirtilmek suretiyle kaelenmesi(mühürlenmesi belirtilmek suretiyle kaelenmesi(mühürlenmesi gerekmektedir gerekmektedir ..
 
Kamu Kurum 9e KurulularnnKamu Kurum 9e Kurulularnn =i$atlarnn Kullanlmas=i$atlarnn Kullanlmas
Kamu #urum 9e #urulularKamu #urum 9e #urulular tara,n&antara,n&an 
 
#in  ,i$at te#lierinin #ullanlmas,i$at te#lierinin #ullanlmas halin&ehalin&e sa&e!esa&e!e
 
 
20 Alattin ÜENMEZ
Kamu Kurum 9e KurulularnnKamu Kurum 9e Kurulularnn lanlan E&ilen =i$atlarnnE&ilen =i$atlarnn KullanlmasKullanlmas
 
 
 
 
21 Alattin ÜENMEZ
Kamu Kurum 9e Kurulularn!aKamu Kurum 9e Kurulularn!a 5elirlenen Asgari =i$atlarn5elirlenen Asgari =i$atlarn 
KullanlmasKullanlmas  Açklamas yapla$ak Açklamas yapla$ak gir&inin ,i$atnn%
 
 
ilgili mala ili#in asgari ,i$atlara u$gun   olmas 'alinde sade$eolmas 'alinde sade$e
 
,i$atn 1elgelen&irilmesi suretiylesuretiyle açklama yaplmas yeterlidir.açklama yaplmas yeterlidir.
 
22 Alattin ÜENMEZ
:era#en&e at .a0an Zin!ir Ma'aza:era#en&e at .a0an Zin!ir Ma'aza  9e$a Mar#etlerin =i$atlarnn 9e$a Mar#etlerin =i$atlarnn
KullanlmasKullanlmas  !stekli tarafndan!stekli tarafndan
 
777777ilgili malai
 
 
 
23 Alattin ÜENMEZ
3i!aret 5"rsalarn&a ;luan3i!aret 5"rsalarn&a ;luan =i$atlarn Kullanlmas=i$atlarn Kullanlmas
!stekli tarafndan!stekli tarafndan ti!aret 1"rsalarn&ati!aret 1"rsalarn&a "luan ,i$atlarn #ullanlmas"luan ,i$atlarn #ullanlmas  'alinde,'alinde, 4567 sayl Türkiye /dalar ve 8orsalar 8irlii4567 sayl Türkiye /dalar ve 8orsalar 8irlii ile /dalar ve 8orsalar 3anununun 45 in$iile /dalar ve 8orsalar 3anununun 45 in$i maddesinin *$- bendi uyarn$amaddesinin *$- bendi uyarn$a
 1"rsa i&aresi tara,n&an &+zenlenen1"rsa i&aresi tara,n&an &+zenlenen    ve ve
 
 
24 Alattin ÜENMEZ
3"0tan! Halin&e ;luan =i$atlarn3"0tan! Halin&e ;luan =i$atlarn KullanlmasKullanlmas
ste#li tara,n&anste#li tara,n&an  $a se1ze 9e me$9e i-in% $a se1ze 9e me$9e i-in%  toptan$ 'alinde oluan fiyatlarn kullanlmastoptan$ 'alinde oluan fiyatlarn kullanlmas  'alinde,'alinde,
 )a 9ebe ve 0eyve Ti$aretinin Düenlenmesi ve )a 9ebe ve 0eyve Ti$aretinin Düenlenmesi ve Toptan$ :alleri :akknda 3anun :ükmündeToptan$ :alleri :akknda 3anun :ükmünde 3ararname uyarn$a faaliyet "österen3ararname uyarn$a faaliyet "österen
t"0tan! hali i&aresi tara,n&ant"
 
&+zenlenen&+zenlenen ve ve ilgili maln%il
 
 
 
 
25 Alattin ÜENMEZ
ste#linin Ken&i Mallarnnste#linin Ken&i Mallarnn =i$atlarn Kullanmas=i$atlarn Kullanmas
ste#linin a-#lamalarnste#linin a-#lamalarn #en&i#en&i +retti'i% al&' 9e$a satt' mallara+retti'i% al&' 9e$a satt' mallara  &a$an&rmas &urumun&aF&a$an&rmas &urumun&aF
 
 
 ili#in a'rl#l "rtalama 1irim mali$etina'rl#l "rtalama 1irim mali$etin  
 =eya =eya   arlkl ortalama birim sat tutarnnarlkl ortalama birim sat tutarnn
belirtildiibelirtildii
 
teklinin Kendi Mallarnn i!atlarn K/llanmateklinin Kendi Mallarnn i!atlarn K/llanma
<Mali!et46at T/tar Te"it T/tanann Deerlendirilmei@<Mali!et46at T/tar Te"it T/tanann Deerlendirilmei@   !stekliler$e teklif edilen tutara ilikin birim!stekliler$e teklif edilen tutara ilikin birim
fiyatlar,fiyatlar,
 
 
1) atlar +zerin&en a-#lama1) at
 
 
 $a0l&'n&a,, arlkl ortalama birim sat tutarnn > ?@inin,arlkl ortalama birim sat tutarnn > ?@inin,
altn&a "lamazaltn&a "lamaz
 
teklinin Kendi Mallarnn i!atlarn K/llanmateklinin Kendi Mallarnn i!atlarn K/llanma < 6atlar Bzerinden Ve Mali!ete Da!al A0klama ;a"la,ilme D/r/m/@< 6atlar Bzerinden Ve Mali!ete Da!al A0klama ;a"la,ilme D/r/m/@
!steklinin!steklinin satlar +zerin&en a-#lamasat
 
lar +zerin&en a-#lama   yapabilmesi için yapabilmesi için
 
 
 $ete &a$al a-#lama yapabilmesi için yapabilmesi için ise,ise, s"n ge-i!i 9ergi 1e$annames"n ge-i!i 9ergi 1e$anname &*nemin&e&*nemin&e ihale #"nusu iteihale #"nusu ite #ullanlmasn *ng*r&+'+#ullanlmasn *ng*r&+'+
 
 
teklinin Kendi Mallarnn i!atlarn K/llanmateklinin Kendi Mallarnn i!atlarn K/llanma < 6atlar Bzerinden Ve Mali!ete Da!al A0klama ;a"la,ilme D/r/m/@< 6atlar Bzerinden Ve Mali!ete Da!al A0klama ;a"la,ilme D/r/m/@
 Gmali$et<sat tutar tes0it tutana'nnGmali$et<sat tutar tes0it tutana'nn
sunulmamas halisunulmamas hali  !steklinin!steklinin s"n ge-i!i 9ergi 1e$annames"n
 
 
 
"lmas &urumun&a  maliyet(sat tutar tespit tutanaEmaliyet(sat tutar tespit tutanaE (?rne# 3utana#7/)(?rne# 3utana#7/)  sunulmayabilir.sunulmayabilir.
 
 
29 Alattin ÜENMEZ
;rta'n letmesin&en Mal Ie#ilmesi Je$a;rta'n letmesin&en Mal Ie#ilmesi Je$a atn Alnmas 6urumuatn Alnmas 6urumu
 teklinin 'rta 'ld//teklinin 'r
 
ta 'ld// tüzel kiiye ait iletmedentüzel kiiye ait iletmeden malmal 0ekmei $e!a atn alma0ekmei $e!a atn alma  durumundadurumunda
))) &z k'n// maln))) &z k'n// maln  emal ,edeli ile deerlenmeiemal ,edeli ile deerlenmei  gereklidir%gereklidir%
5u durumda,5u durumda,
 
,e!ann $erilmei,e
 
30 Alattin ÜENMEZ
Mali$et<at 3utar 3es0itMali$et<at 3utar 3es0it 3utana#larnn 6+zenlenme Usul+3utana#larnn 6+zenlenme Usul+
Mali$et<sat tutar tes0itMali$et<sat tutar tes0it tutana#larnn>tutana#larnn> C4F? sayl 9erbestC4F? sayl 9erbest 0u'asebe$i 0ali 0üavirlik ve )eminli 0ali0u'asebe$i 0ali 0üavirlik ve )eminli 0ali 0üavirlik 3anununa "öre çalan meslek0üavirlik 3anununa "öre çalan meslek mensuplarndan,mensuplarndan,
 
 
 
 
Mali$et<at 3utar 3es0itMali$et<at 3utar 3es0it 3utana#larnn3utana#larnn ?zel 6urumlar?zel 6urumlar
 
 
t0 tarafndan% <=rnek T/tanak>?@<=rnek T/tanak>?@ n'l/ t/tanak%n'l/ t/tanak% 
 
 
 
 
!e $erilme!e+ek  ve düzenleyen meslek mensubuve düzenleyen meslek mensubu tarafndantarafndan m/(afaza edile+ektir5m/(afaza edile+ektir5
<=rnek T/tanak>.@<=rnek T/tanak>.@ n'l/ t/tanak%n'l/ t/tanak%  meslek mensubu ile ihaleyemeslek mensubu ile ihaleye
katlan istekli tarafndan imzalanp kaeleneek vekatlan istekli tarafndan imzalanp kaeleneek ve a0klamaa
 
 
(ale K'mi!'n/n/n Mali!et46at T/tar Te"it(ale K'mi!'n/n/n Mali!et46at T/tar Te"it T/tanaklarn n+elemeiT/tanaklarn n+elemei
 
 
% inelenmek üzere muhafaza eden meslek mensubundaninelenmek üzere muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir%istenebilir%
hale komisyonunun,hale komisyonunun, t/tanaklar üzerinde !a"t in+eleme 'n/+/ndat/tanaklar üzerinde
 
 
 
>>>>teklif reddedilerek >>>>teklif reddedilerek  uyumsuzluun niteliine göreuyumsuzluun niteliine göre &z k'n//&z k'n// ,el#eler%,e
 
l#eler%  mükellef ve(veya isteklinin bal olduumükellef ve(veya isteklinin bal olduu $er#i daireine #&nderilir$er#i daireine #&nderilir 
veve
 
 
(ale K'mi!'n/n/n Mali!et46at T/tar Te"it(ale K'mi!'n/n/n Mali!et46at T/tar Te"it T/tanaklarn n+elemeiT/tanaklarn n+elemei
<3il#ilerin Ti+ari Ha!atn laan D/r/m/na A!kr lma@<3il#ilerin Ti+ari Ha!atn laan D/r/m/na A!kr lma@
hale komisyonuna yaplan ineleme sonuunda,hale komisyonuna yaplan ineleme sonuunda,
&&&&&&,el#elerde !er alan ,il#ilerin,el
 
999tiari hayatn olaan durumu,999tiari hayatn olaan durumu,
999 ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle999 ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle
 /!/ml/ 'lmadnn deerlendirilmei
))iteklinin teklifi reddedilme!e+ek ))iteklinin teklifi reddedilme
 
 
 
!et4at t/tar te"it t/tanaklar mükellef ve(veyamükellef ve(veya
 
 
34 Alattin ÜENMEZ
"n e-i!i Jergi 5e$anname 6*nemin&e"n e-i!i Jergi 5e$anname 6*nemin&e 5elgelerin 6+zenlenmesi5elgelerin 6+zenlenmesi
Mali!et4at t/tar te"it t/tanaklarMali!et4at t/tar te"it t/tanaklar  son geçii vergison geçii vergi  beyanname dönemine ilikin olarak düzenlenmelidir% beyanname dönemine ilikin olarak düzenlenmelidir%
 
 
isteklinin kendi ürettii, ald veya satt mallara ilikinisteklinin kendi ürettii, ald veya satt mallara ilikin ;maliyet(sat tutar tespit tutana' hariç;maliyet(sat tutar tespit tutana' hariç <=rnek T/tanak>.@<=rnek T/tanak>.@ ,,
&z k'n// t/tanaklar%&z k'n// t/tanaklar
 
 
 
 
35 Alattin ÜENMEZ
"n e-i!i Jergi 5e$anname 6*neminin"n e-i!i Jergi 5e$anname 6*neminin 3es0iti3es0iti
6'n #e0i+i $er#i ,e!anname d&neminin te"itinde16'n #e0i+i $er#i ,e!anname d&neminin te"itinde1   &&&-0/- sayl Kanunun +) ini maddesinin "a#, "d# ve "e#&&&-0/- sayl Kanunun +) ini maddesinin "a#, "d# ve "e#
 bentlerine göre pazarlk usulü ile yaplan ihalelerde bentlerine göre pazarlk usulü ile yaplan ihalelerde ilk !azlilk !azl fi!at tekliflerinin alnd tari(fi!at tekliflerinin alnd tari( ,,
)))dier i(ale //lleri)))di
 
%
 ea alnmaldr5ea alnmaldr5 <rnein8<rnein8 CC5C5?8C8 tari(indeCC5C5?8C8 tari(inde açk ihale usulü ile yaplanaçk ihale usulü ile yaplan
ihalede son geçii vergi beyanname dönemiihalede son geçii vergi beyanname dönemi
22Ekim>Kam>Aralk ?88F:%Ekim>Kam>Aralk ?88F:% CG55?8C8 tari(indeCG55?8C8 tari(inde açk ihale usulü ile yaplan ihaledeaçk ihale usulü ile yaplan ihalede 'n #e0i+i $er#i ,e!anname d&nemi'n #e0i+i $er#i ,e!anname d&nemi  
 
36 Alattin ÜENMEZ
Jer'nel altrlmana Da!al Hizmet AlmndaJer'nel altrlmana Da!al Hizmet Almnda Malzemelerin 6&zleme *ideriMalzemelerin 6&zleme *ideri
:ers"nel -altrlmasna &a$al:ers"nel
-altrlmasna &a$al   'imet alm i'alelerindeB'imet alm i'alelerindeB
malzeme 9e &i'er mali$etmalzeme 9e &i
 
 
 
 
 
 
 Ar Düük Teklif Deerlendirmesi Ar Düük Teklif Deerlendirmesi "<zel güvenlik hizmetleri #"<zel güvenlik hizmetleri #
=zel #ü$enlik (izmet alm i(alelerinde=zel #ü$enlik (izmet alm i(alelerinde mali 'r/ml/l/kmali 'r/ml/l/k i#'rta #iderii#'rta #ideri%% ar düük teklif sorgulamasndaar düük teklif sorgulamasnda &nemli ,ir&nemli ,ir ,ileen 'larak ka,/l edilmeli%,ileen 'larak ka,/l edilmeli%
ar düük teklif 'r#/lama 0er0e$einde%a
 
 
"r'f'rma fat/ra
 
 
 Ar Düük Teklif Ar Düük Teklif DeerlendirmesiDeerlendirmesi
"<zel güvenlik hizmetleri #"<zel güvenlik hizmetleri # hale konusu ie ilikin her türlü güvenlik sistem vehale konusu ie ilikin her türlü güvenlik sistem ve
ihazlar ileihazlar ile eki"maneki"man <<kelepçe, dedektör, telsiz, düdük gibi#kelepçe, dedektör, telsiz, düdük gibi#
makine $e eki"man mali!etlerinin tamam%makine $e eki"man mali!etlerinin tamam% sözleme ve genel giderler içerisinde yer alansözleme ve genel giderler içerisinde yer alan
am'rtiman 'larak ka,/l edilmeliam'rtiman 'larak ka,/l edilmeli   ve ar düükve ar düük teklif sorgulamasndateklif sorgulamasnda &nemli ,ir ,ileen 'larak&nemli ,ir ,ileen 'larak deerlendirilmemelidir5deerlendirilmemelidir5 
 
 2ersonele,2ersonele, -alma saatleri &n&a
 
-alma saatleri &n&a  i'ale konusu ile il"ili eitim verilmesi,i'ale konusu ile il"ili eitim verilmesi,
içiler açsndan 7?46 sayl 3anununaiçiler açsndan 7?46 sayl 3anununa "öre"öre ,azla -alma$a $"l a-a!a'n&an%,azla
 
1unun te#li, ,i$ata &ahil1unun te#li, ,i
 
 
 
 
 
 r!anta!'n eitimi dnda%r
 
 
 
 
 
 
#iderlerin idari artnamede açkça belirtilmesi,idari artnamede açkça belirtilmesi,
 
 
!at teklif +et$elinde  ayr bir i kalemi olarak öngörülmesiayr bir i kalemi olarak öngörülmesi gerekmektedir%gerekmektedir%
D'la!!la ,/ tür eitim #iderleriD'la!!la ,/ tür eitim #iderleri
 - . 'rannn i0eriinde- . 'rannn
 
i0eriinde bulunan bir genel gider olarak bulunan bir genel gider olarak ka,/lka,/l edilmemeliedilmemeli 
$e$e  teklifin önemli bir bileeni saylarakteklifin önemli bir bileeni saylarak ar düük teklif 'r#/lamanda
 
 
 Asgari içilik maliyeti üzerinden Asgari içilik maliyeti üzerinden % 3 sözleme ve genel% 3 sözleme ve genel  giderleri karlamayan, giderleri karlamayan,  ))))iteklilerin teklifleri))))iteklilerin teklifleri  gerekçesi belirtilmek suretiylegerekçesi belirtilmek suretiyle reddedileektir!reddedileektir!
A#ari i0ilik mali!etiA
 
 
dier mali!et kalemleri <malzeme $,5@di
 
 
Dlattin A@?E=?FDlattin A@?E=?F Kamu hale UzmanKamu hale Uzman
(Mali Hizmetleri uzman)(Mali Hizmetleri uzman)
ausenmez24@gmail!"mausenmez24@gmail!"m