75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor · paşabahçe cam, kriz sonrası genişleme...

of 127 /127
2010 Yıllık Rapor T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A . Ş . 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor

Author: others

Post on 06-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2010 Yıllık Rapor

  T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A . Ş .

  75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor

 • İçindekilerÖzetle Faaliyetler 02 l Finansal Göstergeler 05 l Ortaklarımıza 06 l Yönetim Kurulu 08 l Üst Yönetim 10 l Düzcam Grubu 12Cam Ev Eşyası Grubu 18 l Cam Ambalaj Grubu 24 l Kimyasallar Grubu 30 l Araştırma-Teknoloji 36 l İnsan Kaynakları 38İş Sağlığı ve Güvenliği 40 l Çevre 41 l Bilgisayar ve İletişim 42 l Konsolide Finansal Tablolar 43 l 2010 Yılı Kârının Dağıtımı 110 2010 Yılı Denetleme Kurulu Raporu 111 l Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 112 l Olağan Genel Kurul Gündemi 120 İletişim Bilgileri 121

  Kısaca TopluluK

  Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi topluluğudur. Topluluk düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan işkollarında lider konumdadır.

  Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Şişecam, 2010 yılında 75. yaşını geride bırakmıştır. Kuruluşunun ardından geçen ilk dönemde önceliği ülkenin temel cam ürünleri gereksinimini karşılamaya veren Şişecam, 1960’lardan itibaren “pazarımız dünyadır” ilkesi doğrultusunda dünya pazarlarına güçlü ve iddialı bir şekilde giriş yapmış, 1970’ten sonra faaliyetlerini çeşitlendirerek hızlı büyüme sürecine girmiştir.

  Farklı sıralama kriterlerine göre dünyadaki yeri üçüncülük ile yedincilik arasında değişen Şişecam, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle işkolunda dünyanın en seçkin üreticileri arasında değerlendirilmektedir.

  Şişecam’ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye odaklılık gibi hususlardır ve geleceğin daha da güçlü Şişecam’ının temellerini oluşturmaktadır.

  Topluluğun vizyonu faaliyet alanlarında çevre ülkeleri kapsayan yaşamsal coğrafyasının lider üreticisi olmaktır. Son yıllarda yurtdışında gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımların yanı sıra diğer bazı ülkelerde planladığı ve uygulama aşamasında bulunduğu girişimleri, Şişecam’ın vizyonuna doğru yolculuğunda en önemli adımları oluşturmaktadır. Küreselleşen günümüz dünyasında, faaliyet alanındaki diğer şirketlerle gerçekleştirilecek olan ortak girişim ve stratejik işbirlikleri de Şişecam’ın parlak geleceğinde kilit rol oynayacaktır.

  Faaliyetlerini sekiz ülkede kurulu tesisler ve 17.850 çalışanı ile sürdürmekte olan Topluluğun ana şirketi Şişecam’ın yanı sıra, Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam ve Soda Sanayii şirketlerinin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. Topluluk, zaman içinde tüm ana işkollarını halka açmayı ve sermaye tabanını genişletmeyi hedeflemektedir.

 • 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor2010’da 75. yılını kutlayan Şişecam, küresel düzeyde nadiren yaşanan bir resesyon döneminden ana önceliklerini değiştirmeden başarıyla geçmiş, koşulların en olumsuz olduğu dönemde geleceğe yönelik adımlarına kararlılık ve güvenle devam etmiştir. Bu tutum sayesinde 2010 yılında Şişecam, fiziki büyüklükler kadar, mali performansını da hızla ekonomik krizin daraltıcı etki sahasından çıkararak tarihi düzeylere taşımıştır.

  Satış gelirleri %15 oranında artarak 4,2 milyar TL ile kriz öncesi düzeyi aşmıştır. Küresel daraltıcı etkilerin geçici ve istisnai bir durum oluşturduğunun ayırdında olan Şişecam’ın bu başarısının ardında, faaliyet alanındaki uzmanlığı, kararlı kurumsal yönetimi, doğru sanayi politikaları, nitelikli ve üretken insan gücü, uzun vadeli bakış açısı gibi yapısında barındırdığı özellikler kadar, büyüklüğünün çok üzerinde hızlı ve esnek olabilme becerisi yatmaktadır.

  Bu beceri ve karar alma gücü sayesinde Topluluğun kârlılık düzeyi 2010 yılında dört katına çıkarılmıştır. 484 milyon TL olan net dönem kârının oluşumunda satış hasılatının artırılması için pazar potansiyellerini değerlendirmek kadar, maliyetleri düşürme ve kontrol etme konusundaki ısrarlı tutum da önemli rol oynamıştır. Topluluk, kısa vadedeki bu kazanımların yanı sıra uzun vadeli varlığını güvenceye kavuşturacak projelere de öncelik tanımaktadır.

  Şişecam Topluluğu’nun bugün olduğu gibi yarın da önemle gözeteceği maliyet düşürme, yüksek katma değere yönelme, rasyonelleşme, kaynakların etkin kullanımı ve verimlilik gibi süreklilik gösteren özelliklerinin yanı sıra “bölgesinin lider cam üreticisi” olma vizyonu, 2010’da elde edilen başarının tekrarlanmasının, hatta daha da geliştirilmesinin en büyük güvencesini oluşturmaktadır.

 • 2 2010 YILLIK RAPOR

  ÖZETLE FAALİYETLER

  Bölgesel Üretim,Küresel Etkinlik

  Şişecam, uzun vadeli geleceğini tüm dünyada etkin ve bölgesinde lider bir sanayi kurumu olarak tasarlamaktadır. Bu vizyonun gereği olarak yaşam alanındaki bütün fırsatları yakından izleme ve değerlendirme çabalarını başarıyla sürdürmektedir.

  Böylelikle varlığının güvencesini oluşturan “sürdürülebilir büyüme” sağlanırken, riskleri azaltan önemli esneklikler elde edilmekte ve ölçek ekonomilerinin maliyet/verimlilik avantajları kazanca dönüştürülmektedir. Halen 8 ülkede 101 tesis ana faaliyet sahalarında üretim yapmakta ve cam üretiminin yurtdışında gerçekleştirilen kısmı %35’e ulaşmaktadır.

  Giderek daha yüksek oranda yurtdışı üretimden beslenen uluslararası satışlar 2010 yılında %15 oranında artışla 2,0 milyar TL seviyesine ulaşmış ve toplam satışların %47’sini oluşturmuştur. Şişecam, uluslararasılaşmanın öneminin bilincinde olarak büyümesini yurtiçi ve yurtdışında genişleyen bir coğrafyada planlamaktadır.

  Pazarını “tüm dünya” olarak gören rekabetçi yaklaşım, ihracatta bugüne kadar 140 ülkeye ulaşılmasını sağlamıştır.

  KimyasallarCam AmbalajCam Ev EşyasıDüzcam

  Satışların Yurtiçi-Uluslararası Dağılımı

  UluslararasıYurtiçi

  Uluslararası Satışların Bölgesel Dağılımı

  AmerikaAsya+OkyanusyaAfrika+OrtadoğuAvrupa

  %53 %47 %65

  %20

  %10

  %5

 • 2010 YILLIK RAPOR 3

  Trakya Cam, önceki dönemde küre-sel krize koşut daralan geleneksel pa-zarlarındaki genişlemeye tam kapasite üretimle cevap vermiş, yeni yatırımlar, ürünler, tanıtım-tutundurma, Ar-Ge ve ortak girişim faaliyetleriyle sektöründe-ki konumunu pekiştirmiştir.

  Yurtiçi ve yurtdışında başta otomotiv ve inşaat olmak üzere girdi sağlanan pazarlardaki genişleme tam kapasite kullanımı ile karşılanmıştır. Çevre ve maliyet tasarrufu bağlamında enerji kullanımının rasyonelleştirilmesi ve verimlilik artışları önemli maliyet avantajları oluşturmuştur. Trakya I. Float Hattı soğuk onarımı, Mersin Enerji Camları, Bulgaristan Otomotiv Camları tesisi, Mısır düzcam yatırımları tamamlanarak devreye alınmış-tır. St. Gobain ortak girişim çerçevesinde Rusya düzcam, ayna ve lamine fabrikasının temeli atılmış, otomotiv camı yatırımı için Niyet Anlaşması imzalanmıştır. Grup bir yandan yüksek katma değere, bir yandan da coğrafi hâkimiyete dayalı iddia-sını, uygun projelerle hayata geçirmektedir.

  DÜZCAM GRUBU

  Paşabahçe Cam, kriz sonrası genişleme konjonktürüne tüm üretim yeteneklerini devreye alarak başarıyla ve hızla uyum göstermiş, pazarlarındaki konumunu geliştirmiş, verimlilik ve maliyet optimi-zasyonuna yönelik geleneksel tutumunu tavizsiz sürdürmüştür.

  Ağırlıkla gelişmekte olan ekonomilerle orta-alt tüketici grubuna dayalı cam ev eşyası talep büyümesi Paşabahçe Cam’ın iç ve dış satışlarda önemli ve anlamlı artışlar sağlamasına olanak tanımıştır. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yaşanan gelişmelere paralel olarak kriz sırasında durdurulan kapasiteler hızla dev-reye alınmış ve performans, tüketici talebini canlandırma pro-jeleri, yüksek kapasite kullanımı ve verimlilik artışlarıyla des-teklenmiştir. İşletme sermayesinin etkin yönetimi ile başarılı sonuçlar ek kaynak ihtiyacı yaratılmadan elde edilmiştir. Mali performansı artırmaya yönelik projelerin yanı sıra, lojistik, yeni ürün ve bilgi teknolojileri yatırımları Grubun elde ettiği olumlu sonuçların sürekliliğine ciddi katkı sağlamaktadır. Ambalaj, El İmalatı ve Mağazacılık’taki etkinlikler ana faaliyet alanını des-teklemektedir.

  CAM EV EŞYASI GRUBU

  Anadolu Cam, Türkiye ve Rusya’daki toparlanmanın cam ambalaj talebine olumlu etkilerini üretim kısıtlamalarını sonlandırıp, tüm tesislerde tam kapasite üretime geçerek değerlendirmiş, bu ara-da büyüme projelerinde de “bölgesinde lider cam ambalaj üreticisi” olmanın ge-reklerini başarıyla gerçekleştirmiştir.

  Grup, bölgesinin en büyük ve dünyanın önde gelen cam amba-laj üreticilerinden biri olma iddiasını sürdürmüş ve krizden çıkı-şın talepte yarattığı olumluluklar başarıyla değerlendirilmiştir. Fırın soğuk onarımları ve modernizasyonlarının yanı sıra, yeni ürün geliştirme, verimlilik, maliyet tasarrufu ve çevre yatırım-larıyla bölgedeki cam ambalaj liderliğinin devamlılığı sağlan-mıştır. 2011 yılı başında Ukrayna’da mevcut bir cam tesisinin bünyeye katılmasıyla Grup, dört ülkedeki 10 tesisle 2 milyon tonluk bir kapasiteye sahip hale gelmiştir. Böylelikle Türkiye ve Rusya cam ambalaj pazarının liderliğini sürdürürken, 2011 ve sonrasındaki büyüme projeleriyle uluslararası alanda daha güçlü bir konuma yönelmiştir.

  CAM AMBALAJ GRUBU

  Soda Sanayii, ekonomik canlanma fırsatını hem soda, hem krom bileşik-lerinde artan üretim kapasitesi, yeni ürünler, tam kapasite kullanımı ve pa-zarlama etkinlikleriyle değerlendirerek başarılı sonuçlar elde etmiştir.

  Mersin Soda fabrikası ve Bulgaristan’daki soda tesisin-deki kapasite artışları kullanılarak, beklentilerin üzerinde bir büyüme gösteren soda pazarlarında hedeflenen satışlar ger-çekleştirilmiş, gelişen pazarlarda ise etkinlik artırılmıştır. Krom III ürününü portföyüne katan Kromsan Krom Bileşikleri fabri-kası dünya lideri konumunu sürdürmüş, her iki ürün grubunda başarının temel anahtarlarından Ar-Ge faaliyetleri yoğun ola-rak devam ettirilmiştir. Kriz koşullarında durdurulan II. Fırın’ını yeniden devreye alan ve otomasyon/direkt kırpma yatırımla-rıyla verimlilik ve maliyet bazını geliştiren Cam Elyaf’ta mali performans hızla gelişmektedir. Madencilik şirketleri, bölge-sel büyüme hedefini desteklemek amacıyla faaliyetlerini daha geniş bir coğrafyaya yaymıştır. Halen Türkiye’nin önemli elekt-rik üreticilerinden biri olan Camiş Elektrik, var olan avantajla-rını sürdürmenin yanı sıra enerji piyasasında oluşan yeni fırsat-lara odaklanmıştır.

  KİMYASALLAR GRUBU

  2010 YILLIK RAPOR 3

  Gruplar Bazında Sonuçlar

  Satış Gelirleri4,2 milyar TL

  Uluslararası Satışlar*2,0 milyar TL

  Yatırımlar381 milyon TL

  FAVÖK**1,0 milyar TL

  %23 %26

  %26 %25

  %16

  %33

  %25

  %26

  %24

  %25

  %24

  %27

  %31 %27

  %26%16

  * İhracat ve yurtdışı üretimden satışları kapsar ** Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr

 • 4 2010 YILLIK RAPOR

  Finansal Oranlar (%)

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  Satış Gelirleri (m TL)

  4.206

  3.656

  3.743

  3.228

  2.761

  Uluslararası Satışlar (m TL)

  1.981

  1.717

  1.862

  1.409

  1.403

  Yatırımlar (m TL)

  381

  428

  741

  655

  719

  Ana Ortaklık Kârı/(Zararı) (m TL)

  412

  112

  159

  278

  199

  FAVÖK (m TL)

  1.016

  689

  862

  731

  585

  Net Finansal Borçlar (m TL)

  392

  913

  1.319

  777

  738

  Özkaynaklar (m TL)

  4.147

  3.711

  3.571

  3.343

  3.091

  Çalışan Sayısı

  17.850

  16.837

  17.983

  17.028

  16.922

  Cam Üretimi (000 Ton)

  3.437

  2.693

  3.483

  3.018

  2.518

  Soda Üretimi (000 Ton)

  1.696

  1.347

  1.460

  1.400

  1.204

  Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler

  3,1

  2,5

  2,0

  1,9

  1,8

  Net Finansal Borçlar/Toplam Kaynaklar

  5,8

  13,7

  20,8

  15,0

  15,0

  Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar

  61,3

  55,5

  56,4

  64,3

  62,6

  FAVÖK/Satış Gelirleri

  24,2

  18,8

  23,0

  22,6

  21,2

 • 2010 YILLIK RAPOR 5

  FiNANSAl GÖSTerGeler

  2010 2009 2008Finansal Oranlar (%)

  Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,1 2,5 2,0Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar 61,3 55,5 56,4Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar 63,3 80,2 77,4Net Finansal Borçlar/Toplam Kaynaklar 5,8 13,7 20,8Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar 9,5 24,6 36,9Brüt Kâr/Satış Gelirleri 29,4 24,4 29,4FAVÖK(*)/Satış Gelirleri 24,2 18,8 23,0FVÖK(*)/Satış Gelirleri 13,5 6,7 12,1Net Finansal Borçlar/FAVÖK(*) 0,4 1,3 1,5

  2009 2008Özet Gelir Tablosu 2010

  m TL m USD m TL m USD m TL m USD

  Satış Gelirleri 4.206 2.806 3.656 2.364 3.743 2.885Satışların Maliyeti (2.971) (1.982) (2.764) (1.787) (2.642) (2.037)Brüt Kâr/(Zarar) 1.235 824 892 577 1.101 848Faaliyet Giderleri (669) (446) (646) (418) (649) (500)Faaliyet Kârı/(Zararı) 566 378 246 159 452 348Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen YatırımlarınKâr/(Zararlarındaki) Payları 7 4 1 1 4 3Finansal Gelirler/(Giderler)(Net) 13 9 (92) (60) (199) (153)Vergi Öncesi Kâr/(Zarar) 586 391 155 100 257 198Vergi Gelir/(Gideri) (102) (68) (36) (23) (68) (52) Dönem Vergi Gelir/(Gideri) (120) (80) (67) (43) (83) (64) Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 18 12 31 20 15 12Dönem Kârı/(Zararı) 484 323 119 77 189 146Dönem Kârı/(Zararının) Dağılımı Azınlık Payları 72 48 7 5 30 23 Ana Ortaklık Payları 412 275 112 72 159 123 Faiz, Vergi Öncesi Kâr (FVÖK)(*) 566 378 246 159 452 348Amortismanlar 450 300 443 287 410 316Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK)(*) 1.016 678 689 446 862 664İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 506 338 773 500 248 191Net Finansal Borçlar 392 254 913 606 1.319 872

  (*) FVÖK ve FAVÖK hesaplanmasında faaliyet kârı dikkate alınmıştır.

  2009 2008Özet Bilanço m TL m USD m TL m USD m TL m USD

  Dönen Varlıklar 3.157 2.042 2.914 1.935 2.526 1.670Duran Varlıklar 3.613 2.337 3.774 2.507 3.809 2.519Toplam Varlıklar 6.770 4.379 6.688 4.442 6.335 4.189Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.026 664 1.174 780 1.254 829Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.597 1.033 1.803 1.197 1.510 999Özkaynaklar 4.147 2.682 3.711 2.465 3.571 2.361 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.338 2.159 2.858 1.898 2.740 1.812 Azınlık Payları 809 523 853 567 831 549Toplam Kaynaklar 6.770 4.379 6.688 4.442 6.335 4.189

  2010

 • 6 2010 YILLIK RAPOR

  Değerli Ortaklarımız,

  Şişecam Topluluğu’nun 75. faaliyet dö-neminin heyecan verici sonuçlarıyla hu-zurunuzdayız. Olağan Genel Kurul ve-silesiyle sizlerle yeniden bir arada ol-maktan büyük memnuniyet duyarken, tüm Şişecamlılar olarak hepinizi en iç-ten duygularla, sevgi ve saygıyla selam-lıyoruz.

  Cumhuriyet döneminin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Topluluğumu-zun 75. faaliyet dönemi, bir yandan güç-lü kurum kültürünün ve doğru sanayicili-ğin artık gelenekselleşmiş ve Şişecam’la iş yapanların kanıksadığını düşündüğü-müz yansımalarını taşırken, bir yandan da önemli bir yaş dönemini geride bırak-mış olmak, küresel kriz döneminin ar-dından hızla ve kararlı bir şekilde büyü-me temposunu hemen hayata geçirmek ve koşulların tam bir krizden çıkış görü-nümü vermediği bir dönemde tarihi mali sonuçlara imza atmak gibi sıra dışılıklar da taşımaktadır.

  Şirketimizin ilk yapı taşının konulduğu 1935’ten bugüne aldığı mesafe, baş-langıç değerlerinin bin misli olarak ifade edilebilir. Bu, büyümenin sürekli olarak gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Ama asıl önemlisi gelişmenin ‘niteliksel’ boyutu ve bunun itici gücü olan felse-femizdir. Bulunduğu nokta ile hiçbir za-man yetinmeyen ve sürekli olarak daha yüksek değer içeren hedeflere yönelen Şişecam bu vizyoner tutumunun karşı-lığını, dünyanın önde gelen cam kurulu-şu ve giderek genişlettiği coğrafyasında camın kendisinden sorulduğu bir üretici olmakla almış, almaya da devam etmek-tedir. Geride kalan 75 yılda gerçekleşti-rilenler, bu tutumun kişisel becerilerden öte güçlü bir kurumsal yapıdan beslen-diğinin ve gelecekte de daha büyük he-defleri gerçekleştirmeyi olanaklı kılaca-

  ğının en önemli kanıtıdır. Dördüncü çey-rek asra dair beklentilerimizin artırılma-sında, hayallerimizin büyütülmesinde ve çok daha geniş coğrafyalarda sadece ürünlerini pazarlayan değil gerektiğinde üreten bir Şişecam düşünmemizde, bu-güne kadar kazanılan deneyimler ve siz-lerden aldığımız desteğin payı büyüktür. Dahası geçmişte başarılanlar bizleri ne kadar gururlandırıyorsa, gelecekte ya-pabileceklerimizi de o kadar onur konu-su olarak görüyor, her zaman geleceğin ürünü olma özelliğini taşıyan camın üre-ticisi olmanın dayanılmaz hafifliğini his-sediyoruz.

  Faaliyetlerin değerlendirmesine geçme-den önce, içinde bulunduğumuz ekono-mik ortamı ve koşulların gelişimini kısa-ca hatırlatmak istiyoruz. 2000’li yıllar bir ekonomik büyüme, genişleme ve refah dönemi olarak başlamış, küresel meka-nizmalar sayesinde hemen bütün eko-nomiler böylesi bir konjonktürde olum-lu sonuçlar kaydetmiştir. Ancak bu du-rum özellikle varlık fiyatlarında ve finan-sal piyasalarda bazı dengesizlikler yarat-mış, nihayet 2008 sonbaharında küresel ekonomik kriz net bir şekilde oluşmuş-tur. Kamu otoriteleri krizin en tipik gös-tergesi olan ‘talep daralmasını’ gider-mek amacıyla gevşek bütçe ve para po-litikalarını devreye sokmuş ve fiyat istik-rarı yerine büyümeye odaklanmıştır. En ciddi tahribatın yaşandığı istihdam ala-nında işsizlik ciddi boyutlara ulaşmış, beklentiler hızla kötüleşmiştir. Bu ara-da ekonomiler arası ayrışma gözlenmiş, küresel büyümede öncülük görevi geliş-mekte olan ülkelere geçmiştir. Daralma üretim ve satış faaliyetlerimizin yoğun-laştığı bazı coğrafyalarda sınırlayıcı dü-zeylere gelmiştir.

  Krizin uluslararası bir eşgüdümle yöne-tilmesi gerekliliğinin tartışıldığı 2010 yı-lında ise yoğunca krizden çıkış strateji-

  ORTAKLARIMIZA 75 yıllık tarihi boyunca Topluluğumuzun çok değerli deneyimleri ve buna bağlı kazanımları olmuştur. Topluluğumuz faaliyetlerini ölçek ekonomileri düzeyine çıkarmış, küreselleşen dünyada küresel kurallarla çalışmış, teknolojiye hâkimiyet konusu da dâhil olmak üzere her alanda en yüksek standartlara yönelmiştir.

 • 2010 YILLIK RAPOR 7

  tecek bir kurum kültürü yaratmış; bu-nun sayesinde doğru yerde, doğru za-manda, doğru şekilde konumlanmıştır. Topluluğumuz faaliyetlerini ölçek eko-nomileri düzeyine çıkartmış, küresel-leşen dünyada küresel kurallarla çalış-mıştır. Teknolojiye hâkimiyet konusu da dâhil olmak üzere her alanda en yük-sek standartlara yönelmiş, sadece ken-di ulusal pazarında var olmak yerine po-tansiyellerinin bir gereği olarak uluslara-rası alanda iddia sahibi olmuş ve uzun vadeli stratejilerinin gereğini ısrarla sür-dürmüştür.

  Bütün memnuniyetimize rağmen bu-gün gelinen noktayı yeterli görmüyoruz. Şişecam Topluluğu’nun potansiyelleri-nin başta ortakları ve çalışanları olmak üzere, birikimleri, donanımları ve kurum-sal varlığıyla çok daha yüksek değer-ler üreteceğine inanıyoruz. Bu inanç ne-deniyledir ki, gelecekte bugünkünden daha yüksek düzeyde memnuniyet sağ-layacak projeler için şevkle çalışıyor, fır-satları Topluluğumuzu büyütmek ve ba-şarılı kılmak adına en verimli biçimde de-ğerlendirmeyi amaçlıyoruz.

  Kuşkusuz, paylaştığımız olumlu sonuç-ların yaratılmasında Şişecamlıların gay-retli, ilkeli ve özverili çalışma özelliğinin rolü büyüktür. Büyüyen, gelişen ve ge-leceği cesaretle kucaklayan Şişecam’ın temel gücü çalışanın bu ayırt edici özel-likleridir. Bu vesileyle tüm çalışanlarımı-za şükranlarımızı sunarken, onların var-lığını ve üretme azmini, hedeflerimizin gerçekleştirilmesindeki en büyük şans olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek isteriz.

  Topluluğumuzun bu anlamlı yaş dönü-münde birlikte oluşturduğumuz sonuç-lar nedeniyle duyduğumuz memnuniyeti ifade eder ve geleceğimizi 75 yılın verdi-ği güçle şekillendirerek çok daha parlak sonuçlar elde edeceğimize olan inan-cımızı yenilerken, bize duydukları gü-ven ve verdikleri destek için ortaklarımı-za, üstün bir enerji ve adanmışlıkla üre-ten çalışanlarımıza, hayallerimizde bize eşlik eden iş ortaklarımıza içtenlikle te-şekkür ediyor, sevgi ve saygıyla selam-lıyoruz.

  Prof. Dr. Ahmet KırmanYönetim Kurulu Başkanı veMurahhas Üye

  leri ve krizin formu tartışılmış, ekonomiler arası bir uzlaşma oluşturulamamış, buna karşın sıra dışı bir büyüme veya daral-ma da gözlenmemiştir. Bu açıdan bakıl-dığında 2010, tam bir krizden çıkış ve sü-rekli büyüme dönemine girilmediği, yük-sek mali borçluluk, borç çevirme, işsiz-lik gibi parametreler açısından ekonomi-ler özelinde duyarlılıkların devam ettiği, buna karşın kriz sonrası politikaların da hazırda bekletildiği bir yıl olarak tamam-lanmıştır.

  Türkiye ekonomisi ise, gerçekleştirilen mali iyileştirme, makroekonomik ve siya-si istikrar, kamu maliyesindeki disiplinli duruş ve uluslararası fon akışları açısın-dan olumlu konjonktürün kazançları sa-yesinde diğer ekonomilere kıyasla daha avantajlı bir pozisyonda krizi göğüsle-miştir. Öte yandan krizle birlikte ihra-cat pazarlarında yaşanan keskin düşüş-ler, kötüleşen beklentiler nedeniyle yur-tiçi tüketim ve yatırım talebinin ertelen-mesi, düşük yurtiçi tasarruf nedeniyle dış kaynak daralmasına karşı artan hassasi-yetin yarattığı olumsuzluklarla başlangıç-ta ortaya çıkan daralma, uygulanan eko-nomik önlemler sonucunda beklentileri olumluya çevirmiş, ekonomik gösterge-ler iyileşmiştir. Topluluk olarak hem Tür-kiye ekonomisinde, hem de ilgili oldu-ğumuz coğrafyalarda bu iyileşmeyi göz-lemlemekten dolayı mutluyuz. Toplulu-ğumuz açısından, performans artışı, için-de yaşanılan ekonomik ortamlardan çok daha yüksek düzeylerde oluşmuştur.

  Değerli Ortaklarımız,

  Topluluğumuzun 75.yılında tüm dönem-lerin en iyi sonuçları elde edilmiştir.

  Satış gelirlerimiz %15 artarak toplamda 4,2 milyar TL’ye ulaşmış, iddiamızın te-mel alanı olan uluslararası satışlar, topla-mın %47’sini oluşturmuştur.

  Cam üretimimiz %28 artışla 3,4 milyon tonu aşmış, bu miktarın %35’i yurtdışın-da gerçekleştirilmiştir. Soda kapasitele-rimizden yapılan üretim 1,7 milyon tona yükselmiş, kum, kalker ve feldspat gibi maden üretimimiz ise 2,8 milyon ton ola-rak gerçekleşmiştir.

  Uluslararası faaliyetlerimize paralel ola-rak daha çok yurtdışı şirketlerimizde ar-tan istihdamla çalışan sayımız toplamda 18 bine yaklaşmıştır.

  2010 yılı için planlanan yatırımlarımızın zorunlu ve stratejik öneme sahip olanla-

  rı tamamlanmış; şirket satın alma ve or-tak girişimler de dâhil olmak üzere 381 milyon TL tutarında yatırım gerçekleşti-rilmiştir. Yılbaşında Topluluk gündemin-deki yatırımların bir kısmı pazar beklenti-leri, kısmen devam eden kriz ortamı gö-zetilerek ve kısmen de projelerin netleş-tirilmesi ihtiyacı nedeniyle ötelenmiştir.

  Net finansal borcumuz %57 düzeyin-de gerileyerek 392 milyon TL olmuş, li-kit değerlerimiz özellikle kriz fırsatları-nı değerlendirmek ve olağanüstü koşul-larda hızla hareket edebilmek politikası doğrultusunda 1,5 milyar TL boyutlarına ulaşmıştır.

  Öz varlığımız %12 oranında artışla 4,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Öz varlıklarımızın hızla büyümesinde geçen yılın %307 üze-rinde oluşan 484 milyon TL düzeyindeki net dönem kârının payı büyüktür. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârımız 1,0 milyar TL’ye ulaşmış, ana ortaklık itiba-riyle net kârımız ise 412 milyon TL gibi yüksek düzeylerde gerçekleşmiştir. Ar-tan üretim ve iş hacmine bağlı olarak or-taya çıkan işletme sermayesi ihtiyacının dengelenmesinde öngörülü yönetimle işletme faaliyetlerinden elde edilen na-kit akımımız 506 milyon TL ile katkı ya-ratmıştır.

  Değerli Ortaklarımız,

  Son birkaç dönemdir ve yoğun bir şe-kilde kriz konuşmak zorunda kaldık ve ekonomik krize karşı yapılması gereken-ler göreceli olarak diğer konuların önü-ne geçti. Bununla birlikte bu dönemde kriz etkilerine karşı alınan tedbir ve ya-pılan uygulamaların yanı sıra bu tecrü-belerden de yararlanarak geleceğe yö-nelik yapıları oluşturduk, planlamaların değişimleri izleyecek bir anlayışta oluş-turulması suretiyle zor ekonomik koşul-lara rağmen gerekli önlemleri zamanın-da uygulamaya koyduk, doyurucu per-formans düzeyini devam ettirerek varlı-ğımızı geliştirerek koruduk. Bu görünür gerçeğin ötesinde daha önemli olan hu-sus ise kriz sonrası atağın gereklerini de bu dönemde oluşturma yönündeki çalış-malarımız olmuştur.

  Faaliyetlerimizin bugün sizlerle paylaş-maktan büyük memnuniyet duyduğu-muz olumlu yapısı artarak devam ede-cektir. Çünkü 75 yıllık tarihi boyunca Topluluğumuzun çok değerli deneyim-leri ve buna bağlı kazanımları olmuştur. Her şeyden önce Topluluğumuz, bu tür-den başarıları sürekli yeşertecek, büyü-

 • 8 2010 YILLIK RAPOR

  Alev YaramanBaşkan Vekili

  (63) ODTÜ Kimya Bölümü, İngiltere Sheffield Üniversitesi Cam Teknolojisi Bölümü yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yaraman,1970 yılında Şişecam Topluluğu’nda iş hayatına başlamış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1998- 2007 yılları arasında Düzcam Grup Başkanlığı görevinde bulunmuş, 25 Nisan 2008 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne seçilmiştir.

  Prof. Dr. Ahmet Kırman *Başkan ve Murahhas Üye

  (52) Ankara’da doğan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, Türkiye İş Bankası A.Ş. bünyesinde 1982 yılında başlayan çalışmaları ile bankacılık, sigortacılık ve sınai faaliyet alanlarında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. başta olmak üzere çok sayıdaki kuruluşta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mart 2008 tarihinden itibaren ise Murahhas Üye olarak da görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Kırman, AB Rekabet Hukuku alanında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında doçent ve profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi İİBF öğretim üyeliği yapmış, TCMB, TBB, TSRŞB, Vergi Konseyi, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu gibi kuruluşlarda görevlerde bulunmuştur. TEPAV Mütevelli Heyeti, BTHE, İAV Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır.

  YÖNETİM KURULU

  Köksal BurkanÜye

  (60) Erzurum Eğitim Enstitüsü’nden mezun olan Burkan, 1973-1980 yılları arasında öğretmenlik yapmış, 1980 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de memur olarak göreve başlamış, çeşitli birim ve yönetim kademelerinde bulunmuştur. 2005-2008 arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

 • 2010 YILLIK RAPOR 9

  Z. Hansu UçarÜye

  (39) ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Uçar, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü’nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007 yılından bu yana İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

  Yılmaz Ertürk **Üye

  (46) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Ertürk, 1987 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürlüğü’nde Stajyer İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. 1990’da Fon Yönetimi Müdürlüğü’ne Fon Yönetimi Uzman Yardımcısı olarak atanmış, aynı müdürlükte yönetim kademelerinde çalışmış, 2003’te İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürü, 2006’da Dış İşler Müdürü olmuştur. 2008’den bu yana Uluslararası Bankacılık Bölüm Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

  Murat Bilgiç *Üye

  (42) 1990 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Murat Bilgiç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlamıştır. 1999 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2002-2008 yılları arasında Kurumsal Krediler Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü olarak görev alan Bilgiç, 2006-2007 yılları arasında Birmingham Üniversitesi’nde “Para, Bankacılık, Finans” konusunda yüksek lisans yapmıştır. Bilgiç, 30 Nisan 2008 tarihinden bu yana Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

  * Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ** 16 Şubat 2011’de ayrılmış, yerine Dr. Ateş Kut seçilmiştir.

  Yönetim Kurulu Üyeleri 27.04.2010-27.04.2013 dönemi için görevlendirilmiş olup yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir.

  Kadir Akgöz *Üye

  (60) ODTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Akgöz, 1978 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Organizasyon Müdürlüğü’nde Sistem Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamış, 1986 yılında aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı, 1988 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü Grup Müdürü, 1990 yılında da Müdür, 2002-2010 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

 • 10 2010 YILLIK RAPOR

  ÜST YÖNETİM

  Prof. Dr. Ahmet KırmanBaşkan ve Murahhas Üye

  (52) Ankara’da doğan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, Türkiye İş Bankası A.Ş. bünyesinde 1982 yılında başlayan çalışmaları ile bankacılık, sigortacılık ve sınai faaliyet alanlarında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. başta olmak üzere çok sayıdaki kuruluşta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mart 2008 tarihinden itibaren ise Murahhas Üye olarak da görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Kırman, AB Rekabet Hukuku alanında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında doçent ve profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi İİBF öğretim üyeliği yapmış, TCMB, TBB, TSRŞB, Vergi Konseyi, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu gibi kuruluşlarda görevlerde bulunmuştur. TEPAV Mütevelli Heyeti, BTHE, İAV Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır.

  Teoman Yenigün **Cam Ambalaj Grup Başkanı

  (58) Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğiti-mini tamamlayan Yenigün, 1975 yılında Şişecam Topluluğu’nda göreve başlamıştır. Çeşitli yönetim kademelerinde görev alan Yenigün, 1998 yılından 2011 Şubat ayına kadar Cam Ambalaj Grup Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

  Dr. Ateş Kut ***Kimyasallar Grup Başkanı

  (61) Ankara Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölü-mü’nden mezun olan Kut, aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlamış, iş hayatına Atom Enerji Komisyonu’nda başlamıştır. 1980 yılında Şişecam Topluluğu’na katılan Kut, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1998 yılından itibaren Kimyasallar Grup Başkanlığı görevini sürdürmüş, 2011 Şubat ayında emekli olmuştur.

  Gülsüm Azeri *Düzcam Grup Başkanı

  (59) Boğaziçi Üniversitesi KimyaMühendisliği Bölümü’nü tamam-layan Azeri, aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği Bölü-mü’nden yüksek lisans derecesi almıştır. 1978 yılında Çukurova Holding’de iş hayatına başlayan Azeri, 1981 yılında Şişecam Topluluğu’na katılmış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1998-2007 yılları arasında Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2007 yılından 2011 Şubat ayına kadar Düzcam Grup Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

  A. Taner UzCam Ev Eşyası Grup Başkanı

  (57) ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve Mühendis-lik Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Uz, 1976 yılında Ankara Erg İnş. Tic. ve San. A.Ş.’de iş hayatına başlamıştır. 1980 yılında Şişecam Topluluğu’na katılan Uz, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 2007 Eylül ayından bu yana Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

 • 2010 YILLIK RAPOR 11

  Mehmet Kara ****Planlama Genel Müdür Yardımcısı

  (60) Boğaziçi Üniversitesi Eko-nomi Bölümü’nde lisans, ABD Cleveland State Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1976 yılında Şişecam Topluluğu’nda Planlamacı olarak iş hayatına başlayan Kara, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1994 yılından itibaren Planlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş, 2010 Ağustos ayında emekli olmuştur.

  Dr. Yıldırım TeomanAraştırma ve TeknolojiGenel Müdür Yardımcısı

  (56) İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nde lisans, BirminghamÜniversitesi’nde doktora eğiti-mini tamamlayan Teoman, 1979 yılında Birmingham Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. İTÜ Temel İşlemler ve Termodinamik Ana Bilim dalında doçent unvanını alan Teoman, 1983 yılında Şişecam Topluluğu’na katılmış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1999 yılından bu yana Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

  Ali Nafiz Konukİnsan KaynaklarıGenel Müdür Yardımcısı

  (63) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Konuk, 1973-1976 yılları arasın-da serbest Avukatlık, 1976-1991 yılları arasında Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası’nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. 1991 yılında Şişecam Topluluğu’na Endüstri İlişkileri Müdürü olarak katılan Konuk, Temmuz 2007’de Şişecam Genel Sekreterliği’ne atanmıştır. Aralık 2007’den itibaren İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş olan Konuk, Kasım 2010’dan bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

  Dr. Atilla GültekinBilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

  (45) İTÜ Elektronik ve HaberleşmeMühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimini tamamlayarak aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Daha sonra sırasıyla Siemens Nixdorf’ta Sistem Yazılım Mühendisi, Yapı ve Kredi Bankası’nda Sistem ve Network Yöneticisi, Grup Lideri, Proje Müdürü, Grup Müdürü ve Bölüm Başkanı, TradeSoft’ta Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Gültekin, Şubat 2009-Temmuz 2010 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Proje Koordinatörü ve Başdanışman olarak görev yaptıktan sonra, Ağustos 2010’da Şişecam Topluluğu’nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.

  Özgün ÇınarRisk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı

  (41) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölü-mü’nden mezun olan Çınar, University of Southampton’dan Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1990 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü’nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Çınar, aynı müdürlükte yönetim kademelerinde çalıştıktan sonra Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerinde görev almıştır. Çınar, Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini ve 2006-2010 Temmuz ayına kadar Şişecam Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmüştür. Temmuz 2010 tarihinden bu yana Şişecam Risk Yönetimi ve Denetim Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

  * 16 Şubat 2011’de Genel Müdür Danışmanlığı görevine atanmıştır. ** 15 Şubat 2011’de Düzcam Grup Başkanlığı görevine getirilmiş, yerine (Cam Ambalaj Grup Başkanlığı) Ekrem Barlas atanmıştır.*** 15 Şubat 2011’de emekli olmuş, 16 Şubat 2011’de Şişecam Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş, yerine (Kimyasallar Grup Başkanlığı) Sabahattin Günceler atanmıştır.**** 30 Ağustos 2010’da emekli olmuş, yerine (Planlama Genel Müdür Yardımcılığı) 1 Şubat 2011’de Gizep Sayın atanmıştır.

  İbrahim BabayiğitFinansal İşlemler Grup Başkanı (CFO)

  (51) ODTÜ İşletme Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Babayiğit, Türkiye İş Bankası A.Ş.’de 1984-1991 yılları arasında Müfettiş olarak görev yapmış, 1992-2000 yılları arasında bankanın Genel Müdürlük birimlerinde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2001-2005 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü görevini yürüten Babayiğit, 2005-2007 yılları arasında Sultanhamam Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır. 2007 Temmuz ayında Şişecam Topluluğu’na katılan Babayiğit, Finansal İşlemler Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

 • 12 2010 YILLIK RAPOR

  Trakya Cam

 • 2010 YILLIK RAPOR 13

  DÜZCAM GRUBU

  Türkiye’de üç farklı lokasyonda ve Bulgaristan’da kurulu düzcam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, buzlu cam, otomotiv camı, enerji camı ve beyaz eşya camı tesislerinde gerçekleştirdiği üretimle bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu olan Trakya Cam, 2010 yılında satış gelirlerini %17 oranında artırmıştır.

  PAZARLARDAKİ GÖRÜNÜM VE SATIŞLAR

  Küresel ekonomik kriz nedeniyle 2008 ve 2009 yıllarında küçülen dünya düzcam talebi, ekonomik ve sektörel gelişmeler doğrultu-sunda 2010 yılından itibaren özellikle gelişmekte olan ülkelerde ar-tış eğilimine girmiştir. Trakya Cam’ın ana pazarlarını oluşturan böl-ge ve ülkelerde de girdi verilen sektörler 2010 yılında çoğunlukla bü-yümüştür.

  İnşaat sektörüTürkiye’de inşaat sektörü 2008 ve 2009 yıllarında toplamda %23’e varan küçülmenin ardından 2010 yılında %17,1 büyümüştür. Düzcam tüketiminden en fazla pay alan inşaat sektöründe gerçekleşen bu çarpıcı büyüme, yenileme pazarı ağırlıklı olmak üzere, cam talebi-ne de yansımıştır. Trakya Cam, yükselen pazardaki rekabete bölge-sel faaliyetleri ve yüksek hizmet kalitesi ile cevap vermiş ve tüm ürün gruplarında satışlarını artırmıştır.

  İnşaat faaliyetleri ve buna bağlı olarak düzcam talebi, Trakya Cam’ın faaliyet gösterdiği bölgelerden Orta Doğu ve Rusya’da da önemli bir artış göstermiştir. Düzcam pazarı Orta Avrupa’da yatay bir seyir iz-lerken, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da ekonomik faaliyetlerdeki daral-malar doğrultusunda gerilemiştir.

  Trakya Cam, uluslararası pazarlarda 2009 yılında yoğunlaştırdığı pe-netrasyon çalışmalarını 2010 yılında da sürdürerek müşteri portfö-yünü genişletmiş, tüm bölgelerde satışlarını ve özellikle yerel üretici olduğu Bulgaristan ve komşu piyasalardaki pazar payını yükseltmiş ve bu çabalarının bir sonucu olarak uluslararası pazarlardaki top-lam düzcam satışlarını miktar bazında bir önceki yıla göre %27 ar-tırmıştır.

  Binalarda yalıtım camları bünyesinde kullanılarak enerji verimlili-ğine katkı sağlayan Low-E kaplamalı camlar, Türkiye’de ve ulus-lararası pazarlarda talebi en fazla artan ürün gruplarından biri ol-muştur.

 • 14 2010 YILLIK RAPOR

  Otomotiv sektörü2010 yılında Türkiye’de otomotiv üretimi %26 gibi yüksek bir oranda büyürken, krizin olumsuzluklarını telafi etmeye çalışan Avrupa’daki otomotiv üretiminde %9 artış gerçekleşmiştir.

  Trakya Cam, pazardaki büyümeye paralel olarak 2010 yılında otomotiv camı satışla-rını yaklaşık %20 düzeyinde artırmış ve önümüzdeki dönemde Renault, Dacia, Ford, Daimler ve Honda firmalarının yeni projelerinde yer almak üzere anlaşmalar yapmıştır.

  Enerji sektörüGüneş enerjisi alanında, Avrupa’da elektrik üreten güneş pillerinin (fotovoltaik-PV) kurulumları 2009 yılına göre önemli oranda artmıştır. Kurulumlardaki bu artış, Uzakdoğu menşeli ürünlerin payının yükselmesi ve geçen yıldan kalan stokların tüketilmesi nedeniyle Avrupa’daki PV üretimine aynı oranda yansımamıştır. Türki-ye pazarında ise Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliğin ancak 2010’un son günlerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle yıl içinde yapılması beklenen PV modül yatırımları hayata geçmemiştir. Güneş enerjisinden yararlana-rak sıcak su üreten güneş kolektörleri alanında ise Avrupa ve Türkiye pazarlarında %5 düzeyinde küçülme yaşanmış ve bu gelişmeler doğrultusunda Trakya Cam’ın enerji camı satışlarında kısmi bir daralma meydana gelmiştir.

  Sürdürülebilirlik bağlamında büyük önem taşıyan yenilenebilir güneş enerjisi alanı, önümüzdeki dönemde yüksek büyüme potansiyeli vaat etmekte, Trakya Cam da bu doğrultuda güneş enerjisi sistemlerinin verimini artırmaya katkı sağlayan cam ürünlerini geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam etmektedir.

  Beyaz eşya sektörü2010 yılında Avrupa’da beyaz eşya üretimi 2009 yılı düzeyinde gerçekleşirken, Türkiye’de Trakya Cam’ın girdi verdiği buzdolabı ve fırın segmentlerinde üretim 2009 yılına göre %14 artmıştır. Trakya Cam, fırın ve buzdolabı alanlarına yönelik beyaz eşya camı satışlarını pazardaki büyümenin çok üzerine çıkarmayı başarmış ve bir önceki yıla göre miktar bazında %30’ları aşan satış artışı gerçekleştirmiştir.

  Trakya Cam Konsolide Göstergeleri*

  m TL 2010 2009 2008

  Satış Gelirleri 1.047 892 968

  Uluslararası Satışlar 323 277 301

  Brüt Kâr 327 193 316

  Faaliyet Kârı 182 74 185

  Ana Ortaklık Kârı/(Zararı) 211 62 121

  FAVÖK 306 191 304

  Net Finansal Borçlar (190) 86 235

  Özkaynaklar 1.550 1.367 1.279

  Varlıklar Toplamı 2.047 1.942 1.799

  Yatırımlar 88 66 133

  Çalışan Sayısı 2.701 2.688 2.886

  * Trakya Cam, Trakya Cam Investment, Trakya Glass Bulgaria, Trakya Yenişehir, Trakya Polatlı Cam, Trakya Glass Kuban, Trakya Glass Logistics ve Trakya Investment’ı kapsamaktadır.

  Duracam®

  Lameks®

  Toflex®

  Toglas®

 • 2010 YILLIK RAPOR 15

  ÜRETİM VE YATIRIMLAR

  Tam kapasite üretimTrakya Cam, 2010 yılında gerek Türkiye’deki talep artışı, gerekse uluslararası pa-zarlara yönelik satış hamlesi doğrultusunda mevcut düzcam üretim kapasitesini maksimum düzeyde kullanmıştır.

  Maliyet tasarrufuŞirketimiz, planlanan maliyet düşürme ve geliştirme projelerinin hayata geçirilme-si ve proseslerde verimlilik artışı sağlanması paralelinde 2010 yılında tüm faaliyet alanlarında önemli maliyet tasarrufları sağlamıştır. Çevre duyarlılığı ve maliyet ta-sarrufu bağlamında cam üretim prosesinin daha az enerji kullanılarak gerçekleşti-rilmesine büyük önem veren Trakya Cam, 2010 yılında bu yönde aldığı başarılı so-nuçları önümüzdeki yıllarda da geliştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir.

  Yurtiçi yatırımlarTrakya Cam, 2010 yılında bazı önemli yatırım projelerini hayata geçirmiştir. Lüleburgaz’daki tesislerden TR 1 Float Hattı, soğuk onarım yatırımı tamamlana-rak Ekim ayında devreye alınmıştır. Yenilenen hattın hizmete girmesiyle, inşaat ve otomotive yönelik renkli camların her çeşidini yüksek verimle üretme imkânı ka-zanılmıştır.

  Mersin’de aşamalı olarak devreye alınan Enerji Camı İşleme yatırımı, Temmuz 2010’da tamamlanmıştır. Tesiste, güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan yüksek performanslı camlar işlenmektedir. İnşaat ve enerji camı alanlarına yönelik buzlu cam ihtiyacını karşılamak üzere Mersin’de devam etmekte olan iki hatlı buzlu cam yatırımı ise 2011 yılında aşamalı olarak devreye alınacaktır.

  Trakya Cam, Lüleburgaz’daki otomotiv camı tesisine ek olarak, Balkanlar ve Avrupa’ya yönelik üretimlerini gerçekleştirmeyi planladığı ikinci tesisini Temmuz 2010’da Bulgaristan’da devreye almıştır.

  Rusya ve Mısır yatırımlarıSaint-Gobain firmasıyla Mısır ve Rusya’da düzcam faaliyetlerinin ortaklaşa geliş-tirilmesi kararı çerçevesinde 2010 yılında yoğun çalışmalar yapılmış ve bir dizi ge-lişme sağlanmıştır.

  Bu doğrultuda Rusya’daki düzcam, ayna ve kaplamalı cam fabrikalarının temeli4 Mayıs 2010’da Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnikhanov’un da katıldığı bir törenle atılmış ve söz konusu yatırımların %70 Trakya Cam - %30 Saint-Gobain ortaklığında gerçekleştirilmesine yönelik Ortak Girişim Sözleşmesi (JV) 12 Ekim 2010 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca Rusya’da otomotiv camı üretimi ve satışı yap-mak üzere eşit paylı bir ortaklık kurulmasına ilişkin Niyet Anlaşması 26 Nisan 2010 tarihinde imzalanmış olup, bu yönde bir Ortak Girişim Sözleşmesi (JV) yapılması için çalışmalar devam etmektedir.

  Trakya Cam’ın Mısır’da %14,87 oranında iştirak ettiği Saint-Gobain Glass Egypt fabrikası ise Temmuz ayında devreye girmiştir.

  Isıcam®

  Isıcam Klasik®

  Isıcam Sinerji®

  Isıcam Konfor®

  TRC EcothermTRC EcosolTRC Helio clearTRC Helio extra clearTRC Helio®

  TRC Tentesol®

  TRC Tentesol T®

  TRC Aura ReflektaTRC Lameks®

  TRC Acoustic LameksTRC Duracam®

  TRC Elit GlassTRC Deco classicTRC Deco wiredTRC Flotal®

  TRC Flotal S®

  TRC Gökkuşağı®

  TRC Durasolar® P+TRC Solar P+

  Tataristan Mısır

 • 16 2010 YILLIK RAPOR

  GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

  Sürdürülebilirlik için Ar-GeTrakya Cam, sürdürülebilirlik bağlamında önem arz eden ürünlerine yönelik Ar-Ge çalışmalarında önemli ilerlemeler sağlamakta ve başarılı sonuçlar elde etmekte-dir. 2010 yılı, Trakya Cam için yenilenebilir enerji alanına yönelik ürünler ile daha az enerji tüketen, çok fonksiyonlu ve çevreye duyarlı cam sistemleri konularındaki araştırmaların ağırlıkla ele alındığı bir yıl olmuştur. Bu kapsamda sürdürülen araş-tırma projelerinde mimari uygulamalar için laboratuvar boyutunda çok fonksiyonlu, ısıl işleme dayanıklı yeni ürünler geliştirilmiş ve bazıları için başarılı üretim deneme-leri gerçekleştirilmiştir. İki proje için yurtdışı Ar-Ge kurumlarından hizmet alınmış, iki proje de TÜBİTAK - TEYDEB bünyesindeki “Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”nca desteklenmiştir.

  Avrupa’da otomotiv sektörüne yönelik teşviklerde öncelik çevreci teknolojilere ve-rildiğinden, CO2 emisyonlarının düşürülmesi ve bu amaçla araçların hafifletilmesi, soğutma yükünün azaltılması, yakıt tasarrufu ve kurşunsuz malzeme kullanılması gibi konular giderek önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda Trakya Cam, 2010 yılın-da otomotiv camları alanında da çeşitli Ar-Ge projelerine devam etmiş ve ısı yan-sıtma özelliğine sahip özgün bir otomobil ön camı geliştirerek ilk üretim deneme-lerini başarıyla tamamlamıştır.

  Tedarik zincirinin etkinliğini artırma çalışmalarıTrakya Cam, operasyonlarını ve sistemlerini daha müşteri odaklı kılmak, değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamak ve maliyet optimizasyonu yoluyla rekabet gücünü artırmak amacıyla başlattığı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Projesi’ni 2011 yılının 2. çeyreğinde devreye alacak şekilde planlamış ve bu yöndeki çalış-malarına devam etmiştir.

  Tedarik zincirinin etkinliğini artırmak amacıyla bazı yeni projeler de planlanmış-tır. Bu kapsamda, Şirketin ulaştığı büyüklüğe ve büyüme vizyonuna paralel ola-rak, maliyet optimizasyonu yoluyla rekabet gücünü artırmak amacıyla tedarik zin-ciri için İleri Planlama ve Optimizasyon projesinin başlatılmasına karar verilmiş-tir. Ayrıca 2010 yılında mevcut Üretim Planlama/Satış/Stok sistematiği yenilenmiş olup, 2011 yılında sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

  Artan rekabet ortamında satış hedeflerinin desteklenmesi için 2010 yılında opti-mal maliyetlerle lojistik alternatiflerin yaratılmasına önem verilmiştir. Bu kapsamda yurtiçinde bölge depolarının ikmali gerçekleştirilmiş, yurtdışında ise intermodal taşıma denemeleri hayata geçirilmiştir.

  TANITIM TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE SEKTÖREL ETKİNLİKLER

  Trakya Cam, yapı, otomotiv, beyaz eşya ve enerji sektörlerine yönelik ürünlerini 2010 yılında Ortadoğu, Balkanlar, Batı Avrupa, Rusya ve Türkiye’de katıldığı çe-şitli sektör fuarlarında sergilemiş ve özellikle sektör profesyonellerine yönelik ürün tanıtımları yapmıştır. Söz konusu fuar etkinlikleri Trakya Cam’ın pazardaki imajını güçlendirmiş ve yeni ticari bağlantılar kurulmasını sağlamıştır. Fuarlar dışında ürün tanıtımına yönelik olarak müşterilere, alt müşterilere ve sektör ilgililerine çeşitli eği-tim ve seminerler verilmiştir.

 • 2010 YILLIK RAPOR 17

  Trakya Cam’ın ana pazarlarından biri olan Balkanlar’da enerji verimliliğine katkı sağlayan kaplamalı cam ürünlerinin tanıtımına ağırlık verilmiş, yürütülen pazarlama faaliyetleri dergi ilanları ve web sitesi banner çalışmalarıyla desteklenmiştir.

  Marka çalışmalarıArtan rekabet ortamında Trakya Cam, ürünlerinin benzer ürünlerden ayırt edilme-sini sağlamak, bilinirliğini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, tüm ürün portföyünü içerecek şekilde ve tüm pazarlarda ortak kullanılmak üzere mar-kalandırma çalışmalarını tamamlamıştır.

  Lobi faaliyetleriTrakya Cam, düzcam ürünlerinin ekonomiye ve enerji tasarrufuna katkısını ortaya koymak amacıyla 2010 yılı boyunca Europe’s Manufacturers of Building, Automo-tive and Transport Glass (Glass for Europe), İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derne-ği (İMSAD) ve Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) bünyesinde ak-tif üye olarak çeşitli çalışmalarda bulunmuştur.

  Lamine cam kullanma zorunluluğuBinalarda ve güvenlik ihtiyacı olan alanlarda güvenlik camı kullanımının zorunlu hale getirilmesi amacıyla Trakya Cam’ın 2009’dan bu yana Türk Standartları Ens-titüsü (TSE) ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (BİB) ile ortak sürdürdüğü çalışma-lar 2010 yılında tamamlanmış ve hazırlanan “TS 13433 Cam - Yapılarda Kullanı-lan - İnsan Çarpmasıyla İlgili Güvenlik için Uygulama Kuralları” standardı Ağustos 2010’da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin revize edilerek yeni hazırlanan güvenlik camı standardına atıfta bulunmasını sağlamak amacıyla BİB ve İnşaat Malzemesi Sa-nayicileri Derneği nezdinde çalışmalar sürdürülmektedir. Yönetmeliğin TS 13433 standardını referans göstermesi ile güvenlik ihtiyacı olan alanlarda lamine cam kul-lanımı zorunlu hale gelecektir.

  BEKLENTİLER VE BÜYÜME HEDEFLERİ

  Avrupa’nın 4’üncü ve dünyanın 7’nci büyük düzcam üreticisi olan Trakya Cam, yüksek büyüme potansiyeli sunan ve rekabetin her geçen gün arttığı bir bölgede faaliyet göstermekte ve bölgesinde lider üretici olma vizyonu çerçevesinde yatı-rımlarını sürdürmektedir.

  Rusya-Tataristan Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek ortaklık yatırımına ilişkin ola-rak Saint-Gobain firmasıyla birlikte çalışmalar sürdürülmektedir. 2012 yılının ikinci yarısından itibaren aşamalı olarak devreye alınması planlanan düzcam, ayna, kap-lamalı cam ve otomotiv camı yatırımları, büyüyen Rusya pazarından yerel üretim ve satışlarla kısa zamanda pay alma iddiası taşımaktadır.

  Trakya Cam, Balkanlar ve Orta Avrupa pazarlarındaki faaliyetlerini genişlet-mek ve özellikle katma değeri yüksek ürünlerle penetrasyon sağlamak amacıyla Bulgaristan’daki mevcut tesislerine ilaveten bölgede yeni yatırımlar yapmayı plan-lamaktadır.

  Trakya Cam’ın son üç yılda önemli bir büyüme hamlesi gerçekleştirdiği Ortadoğu bölgesi, özellikle inşaat alanında sahip olduğu gelişme potansiyeli itibariyle şirke-tin büyüme planları içinde değerlendirilmektedir.

  Trakya Cam, en büyük pazarı olan Türkiye’de de, sektörel büyümelerin ivme ka-zanmasıyla birlikte kısa vadede yeni yatırım projelerini hayata geçirmeyi planla-maktadır.

  Trakya Cam, ürün gamına eklemeyi planladığı yeni ürünler, yerel üretim/satış ya-pılanması ve teknik pazarlama faaliyetleriyle müşterilerine en yüksek kalitede ürün ve etkin hizmet sunarak, özellikle katma değeri yüksek ürünlerde rekabet gücünü geliştirmeyi, maliyet düşürme ve geliştirme projelerini kararlılıkla sürdürmeyi ve bu doğrultuda kârlılığını artırmayı hedeflemektedir.

 • 18 2010 YILLIK RAPOR

  Paşabahçe Cam

 • 2010 YILLIK RAPOR 19

  CAM EV EŞYASIGRUBU

  Dünya ekonomisinde resesyon sonrası toparlanma süreci 2010 yılında Cam Ev Eşyası Grubu’nun tüm iş alanlarına olumlu yansımış ve 2010 yılı, Paşabahçe Cam’ın bütün kârlılık performans göstergelerini yukarı çektiği bir yıl olmuştur.

  GENEL GÖRÜNÜM

  Dünyada cam ev eşyası pazarı2009 yılında yaşanan keskin ekonomik daralmanın ardından 2010 yılında genel olarak cam ev eşyası pazarında ve özellik-le günlük kullanım ürünlerinde önemli bir toparlanma yaşanmış ve resesyonun en fazla hissedildiği 2009 yılının ilk yarısına göre 2010 yılının ilk yarısında dünya pazarı hem değer, hem de mik-tar olarak artış göstermiştir. Pazar talebinde görülen artış sonu-cu 2008 yılı düzeyine yaklaşılmış, kimi pazarlarda da 2008 düze-yi aşılmıştır.

  Cam ev eşyası pazarındaki toparlanmanın, Avrupa ve ABD’ye göre gelişen ekonomilerde daha yüksek ve alt-orta gelir gruplarında daha güçlü olduğu görülmektedir. 2010 yılında Avrupa’daki toparlanma, büyük oranda baz etkisi ve stok yenileme talebi ile gerçekleşmiştir. Bu nedenle 2011’de pazar talebindeki büyümenin oldukça yavaşlayacağı düşünülmektedir. ABD cam ev eşyası pa-zarında ise ürün talebinde güçlü bir toparlanma görülmüştür. Tüketici harcamalarındaki zayıflığa rağmen bu güçlü toparlanma, 2011’de pazarda ılımlı ama istikrarlı büyüme beklentilerini artırmaktadır.

  Pazar talebinin henüz doygunluğa ulaşmadığı Rusya, Ortadoğu, Asya ve diğer gelişmekte olan pazarlar ise, istikrarlı küresel ekonomi ortamında güçlü büyüme potansiyeli taşımaya devametmektedir.

  Türkiye’de cam ev eşyası pazarıDünyadaki ekonomik toparlanmaya paralel olarak Türkiye cam ev eşyası pazarında da 2010 yılında olumlu gelişmeler yaşanmış-tır. Cam eşya tüketimi 2010’da %13 artış göstermiş, diğer yan-dan artan kriz ortamı riskleri nedeniyle 2009 yılında azalan itha-lat büyük bir patlamayla 2008 seviyesinin üzerine çıkmıştır. 2010 yılının Ocak-Ağustos döneminde 2009’un aynı dönemine göre miktarda iki katına ulaşan ithalat artışı ağırlıklı olarak Çin ve En-donezya kaynaklı olarak gerçekleşmiştir.

 • 20 2010 YILLIK RAPOR

  Türkiye ekonomisi, 2010 yılının ikinci çeyreğinde elde edilen yüksek büyümeyle kriz öncesi seviyesine ulaşmıştır. Ekonomide daralma dört çeyrek, toparlanma ise beş çeyrek sürmüştür. Ekonomide;

  • Tüketime dayalı toparlanma,• Faz farkıyla yatırımlarda toparlanma,• Önemli faktör olarak stok değişimi

  etkili olmuştur.

  2010 YILINDA PAŞABAHÇE

  Paşabahçe Cam, 2010 yılında iç ve dış satışlarda anlamlı artışlar elde etmiştir. Üretim faaliyetlerini Türkiye’de Kırklareli, Eskişehir ve Mersin’deki fabrikaların-da; yurtdışında ise Bulgaristan ve Rusya Federasyonu’ndaki tesislerinde sürdü-ren Paşabahçe Cam, uluslararası pazarlara yönelik satışlarını olumsuz parite et-kisine rağmen 2009’a göre %7 oranında artırmayı başarmıştır. Bu artışın loko-motifleri BDT, Doğu Avrupa dışındaki Avrupa pazarları ve promosyon kesimi ol-muştur.

  2010 yılında, dünyanın en büyük perakendecilik zincirlerinden Walmart ve Metro ile merkezi projeler başlatılmış ve her iki şirkette de tercihli tedarikçi kategorisine girilmiştir. Ayrıca yıl boyunca sürdürülen çalışmalarla McDonald’s, Kraft ve Ferrero gibi B2B müşterilerimizle tedarikçi konumumuz güçlendirilmiştir.

  Paşabahçe Cam’da yükselişe devamPaşabahçe Cam, 2010 yılında iç piyasaya yönelik satışlarını %20 artırarak hâkim gücünü 2010 yılında daha da pekiştirmiştir. Yurtiçi piyasada sağlanan büyüme-ye en fazla otomatik ve f&d ürün gruplarındaki olumlu performans katkı sağlamış-tır. Ürün fiyat karışımında hedeflere ulaşılmış ve 2009 fiyat karışımının %6,5 üze-rine çıkılmıştır.

  2010 yılında pazarı geliştirmek ve tüketici talebini canlandırmak amacıyla;

  • Mevcut ürün portföyü, Aqua fincan takımı, Diamond ve Linea bardak serileri, Splash, Paella ve Patisserie gibi ayaklı ve ayaksız servis ürünleri, masa üstün-deki tüm ihtiyaçları karşılayan Habitat serisi, Lock&Store kilitli kapaklı saklama kabı ve saklama amaçlı kullanımı kolaylaştıran Borcam plastik kapaklı tencere gibi yeni ürünlerle zenginleştirilmiştir.

  • Sektörün profesyonelleri ve son kullanıcılarla buluşmak üzere Paşabahçe, f&d, Denizli ve Borcam markalarımızla 14’ü yurtdışında, 3’ü yurtiçinde, toplam 17 fuara katılım sağlanmıştır.

  Cam ev eşyası Grubu Kombine Göstergeleri*

  m TL 2010 2009 2008

  Satış Gelirleri 1.147 1.029 920

  Uluslararası Satışlar 670 621 568

  Brüt Kâr 415 300 312

  Faaliyet Kârı 168 54 60

  Dönem Kârı/(Zararı) 137 24 (11)

  FAVÖK 269 154 141

  Net Finansal Borçlar 124 278 317

  Özkaynaklar 1.143 1.022 988

  Varlıklar Toplamı 1.528 1.569 1.949

  Yatırımlar 89 87 172

  Çalışan Sayısı 6.043 5.744 5.874

  * Paşabahçe Cam dışında Denizli Cam, Camiş Ambalaj ve Paşabahçe Mağazaları’nı kapsamaktadır.

 • 2010 YILLIK RAPOR 21

  • www.pasabahce.com internet sitemizin tasarımı ve içeriği tümüyle yenilenmiş ve ayrıca toptancı, perakendeci ve restoran sahibi gibi profesyonel müşterileri-mizle son kullanıcılarımızın Paşabahçe ile doğrudan iletişim kurabilmeleri ve her türlü konuda sorularına en kısa zamanda cevap alabilmeleri için [email protected] e-posta adresi oluşturulmuştur. Ayrıca Facebook sosyal paylaşım si-tesinde Paşabahçe ve Borcam markalarımız için hayran sayfaları kurulmuş ve kısa sürede 1.800 kayıtlı takipçiye ulaşılmıştır.

  Üretimde artışArtan siparişler ve hızla azalan stoklar nedeniyle 2010 yılında, önce kapalı olan hatlar, Ağustos ayından itibaren de kapalı olan bir fırın, planlanandan çok daha er-ken devreye alınmış ve üretimde %20’ye yakın bir artış sağlanmıştır. Bu artışa pa-ralel olarak, 2009’da gerileyen kapasite kullanım oranları ve hat verimlilikleri de 2010 yılında yeniden yükselmiştir. Üretim ve satışlardaki artışa karşın stok yeterli-lik süresi sabit kalmıştır.

  Mali performansŞirketin mali performansını artırmaya yönelik çabalar 2010 yılında da öncelikle ele alınmış ve kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bu çerçevede;

  • Faaliyet sürecinin bütününde maliyet düşürme ve kaynak kullanım verimliliğini artırma yönünde çeşitli önlemler sürdürülmüştür.

  • Kalite kontrol ve paketlemede otomasyona yönelik projelere ağırlık verilmiştir.• Katma değerli ürün arzını artırmaya yönelik olarak tezyinat yatırımları gerçekleş-

  tirilmiş ve çeşitli sanatçı ve tasarımcılarla projeler oluşturulmuştur.• Ambalaj yönetimi konusunda oldukça olumlu adımlar atılmıştır.• Yapılan iyileştirmelerle lojistik performansımız yükseltilmiştir.

  Yatırımlar2010 yılında Türkiye’deki Kırklareli ve Rusya’daki Posuda fabrikalarında dağıtım ambarı yatırımları gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan Eskişehir fabrikasında çamaşır makinesi gözetleme camı test hattı devreye alınmış, Mersin fabrikasında ise B2B pazarından pay almak amacıyla gıda kabı hattı kurulmuştur.

  Yıl boyunca tüm operasyonlarda maliyeti düşürme hedefi doğrultusunda paket-leme sistemlerine, enerji tasarrufuna, çevreye ve müşteriye yönelik geliştirme ve modernizasyon yatırımlarına, süreç iyileştirme (SAP-ERP) çalışmalarına ve etkin stok yönetimine ağırlık verilmiştir.

  2011 yılında…Cam eşya talebindeki büyümenin 2011 yılında özellikle tüketici talebine bağlı ola-rak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

  Paşabahçe Cam Konsolide Göstergeleri*

  m TL 2010 2009 2008

  Satış Gelirleri 984 884 784

  Uluslararası Satışlar 637 595 534

  Brüt Kâr 331 243 239

  Faaliyet Kârı 148 61 58

  Ana Ortaklık Kârı/(Zararı) 108 27 (11)

  FAVÖK 236 149 128

  Net Finansal Borçlar 126 297 361

  Özkaynaklar 719 600 571

  Varlıklar Toplamı 1.248 1.294 1.436

  Yatırımlar 80 79 155

  Çalışan Sayısı 4.331 4.176 4.386

  * Paşabahçe Cam, Paşabahçe Eskişehir, Paşabahçe Cam Investment, Posuda Limited, Trakya Glass Bulgaria, Trakya Glass Logistics ve Trakya Cam Investment’ı kapsamaktadır.

 • 22 2010 YILLIK RAPOR

  Bununla birlikte, ekonomilerde toparlanma sürecinin tamamlanması ve büyüme-nin kalıcı hale gelmesiyle, hükümetlerin gevşetilmiş mali politikalarını yeniden sıkı-laştırması beklenmektedir. Bu durum, özellikle 2011 yılının ikinci yarısından sonra talepte yavaşlama riskini de beraberinde getirmektedir.

  Bu varsayımlar doğrultusunda 2011 yılında dünya cam ev eşyası talebinde 2010 yılına göre ılımlı bir artış beklenmekte, artışın hem bölge/ülke bazında, hem de sos-yoekonomik statü gruplarına göre değişkenlik göstereceği öngörülmektedir.

  2011 yılında talebi yüksek ürünlerde fiyat rekabeti sürdürülecek; katma değerli, farklılık yaratan, tasarım bazlı ve yüksek fiyatlı ürünlerin toplam satış içerisindeki payı artırılacak ve yeterli pazar payı elde edilmemiş ürün pazarlarına yoğunlaşıla-caktır. 2011 yılı hedefleri arasında ayrıca;

  • Marka imajının ve marka mimarisinin yerleştirilmesi,• Kurumsal kimliklendirmenin kurgulanması ve uygulanması, • Son kullanıcı ile sürekli iletişimin sağlanması, • Satış noktalarının birer tanıtım mecrası olarak kullanılması, • “Masa Üstü” ve “Mutfak Ürünleri” ürün gruplarının pazar payının artırılması

  yer almaktadır.

  DENİZLİ CAM

  2009 yılına damgasını vuran küresel kriz öncelikle lüks tüketim malı talebini etkile-miş, cam ev eşyası sektöründe de krizden en hızlı ve en şiddetli darbeyi el üreti-mi ve kristal ürünler almıştır. Bu olumsuz tabloya rağmen Denizli Cam, 2009 yılın-da kapadığı fırınını pazardan gelen toparlanma sinyalleri doğrultusunda 2010 ba-şında yeniden devreye almış ve başarılı bir yılı geride bırakmıştır. 2010 yılında yur-tiçi satışlarda %17 artış sağlanmış, yurtdışı satışlarda ise %36 artışla kriz öncesin-deki 2008 satış düzeyi aşılmıştır.

  Yurtiçi pazarda en önemli artış, perakende uçlara ve ortalama fiyatı yukarı çeke-cek ürün karışımına yönelik satışlarda sağlanmıştır. Yurtdışı satışlarda ise pazar ve müşteri portföyünü genişletmeye yönelik stratejiler izlenerek, mevcut kilit pazarla-rın yanı sıra gelişmekte olan ülkelere ağırlık verilmiştir. Yurtdışı satışlarda, yüksek kontribüsyonlu ürünlerle üst seviye perakende ve ikram sektörlerine yönelik ürün-lerde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

  Üretimde ise 2010 yılında pazar talepleri ve trendlerine uygun yeni ürün tasarım-larına ağırlık verilmiştir. Yıl içinde özellikle harman ve yakıt verimlilikleri ile camın kimyasal dayanımını artırmaya yönelik projeler hayata geçirilmiştir. Bunların yanı sıra şekillendirme kalite ve becerisinin sürekli yukarı çekilmesi, verimliliğe ve mali-yet kontrolüne yönelik randımanı artırmıştır.

 • 2010 YILLIK RAPOR 23

  Paşabahçe Mağazaları, kurumsal marka ve imajını destekleyecek yeni mağazalarıyla Türkiye’nin sektöründeki lider perakendecisi olmaya devam edecektir.

  PAŞABAHÇE MAĞAZALARI

  Paşabahçe Mağazaları, Cam Ev Eşyası Grubu’nun zincir ihtisas mağazacılığı iş alanını oluşturmaktadır ve konusunda Türkiye’nin lider perakendecisidir.

  Paşabahçe Mağazaları, 2010 yılında satış ve operasyonel hedeflerinin üzerinde bir performans sergilemiştir. Ürün geliştirme çalışmalarının ağırlık kazandığı 2010 yı-lında Tarih-Kültür-Sanat temalı çalışmalar kapsamında Kubad-Abad Koleksiyonu (Kristalin Çiniler) müşterilerin beğenisine sunulmuş ve aydınlatma ürünlerinde yeni tasarım ve seriler geliştirilmiştir.

  Yıl içinde İstanbul’da Capitol, Capacity ve Suadiye mağazaları ile Denizli Forum mağazası hizmete girmiş, konumu uygun olmayan 4 mağaza ise kapatılmıştır.

  CAMİŞ AMBALAJ

  Şişecam Topluluğu’nun kaliteli kâğıt-karton ambalaj ihtiyacını karşılayan Camiş Ambalaj, tasarımdan üretime, satış sonrası hizmetlerden ambalaj mühendisliğine kadar sahip olduğu uzmanlığı grup şirketleri dışında –başta gıda ve içecek sektörleri olmak üzere– Türkiye’nin önde gelen diğer kuruluşlarıyla da paylaşmaktadır. Camiş Ambalaj, ofset baskılı lamine ve karton tüketici ambalajları, yüksek kalite-li flekso baskılı oluklu tüketici ve taşıma ambalajları, otomatik dolum hatları için ta-valar, çoklu ambalajlar, teşhir amaçlı displayler ve promosyon ambalajları üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.

  Şirket, 2010 yılında;

  • Yüksek kaliteli flekso baskılı ürünlerle Türkiye’deki yaş sebze ve meyve sektö-rüne yönelik ürün pazarından pay almaya devam etmiş,

  • Tamamlanan yatırımlar sonucu laminasyon tutkalı üretimine başlamış, kutu kat-laması işlemi için dışarıdan hizmet almaya son vermiş ve düşük gramajlı kâğıt kullanımıyla maliyet avantajı sağlamıştır.

  Türkiye imalat sanayiindeki hızlı toparlanma ve Paşabahçe ambalaj talebindeki artışa bağlı olarak Camiş Ambalaj’ın oluklu ambalaj satışları 2010 yılında %20 artmış, topluluk dışı oluklu ambalaj satışlarında da %24 artış sağlanmıştır. Ofset ambalajda ise sel nedeniyle yaşanan kayıplar ve bir aylık duraklama nedeniyle satışlarda 2009 seviyesi korunmuştur.

  TSE İzmir Ambalaj Laboratuvarı tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Altın Ambalaj Yarışması’nda dereceye girerek Dünya Ambalaj Teşkilatı’nın (WPO) “2010 WorldStar for Packaging Awards” yarışmasına katılma hakkını kazanan Camiş Ambalaj, “Efes Pilsen Dark 4 pc Cans Packaging with Handle” kutu tasarımıyla WorldStar ödülüne layık görülmüştür.

  Türkiye imalat sanayiindeki büyümeye bağlı olarak ambalaj talebindeki artışın 2011 yılında da sürmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Camiş Ambalaj, 2011 yı-lında toplam satışlarda %3,5 artış hedeflemektedir.

  Camiş Ambalaj, 2010 yılında TSE’nin düzen-lediği 23. Altın Ambalaj yarışmasına 3 tasarımı ile katılarak 57 tasarım arasından 2 ödül almayı başarmış ve böylece Efes Pilsen 5 Şişe + 1 Bardak ve Efes Pilsen Dark 4’lü Taşıma Saplı Teneke Kutu ambalajları ile World Packaging Organisation’ın (WPO) düzenlediği Uluslararası Ambalaj yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır. Yarışmada iki tasarımdan Efes Pilsen Dark 4’lü Taşıma Saplı Teneke Kutu ambalajı ödüle layık görülmüştür.

 • 24 2010 YILLIK RAPOR

  Anadolu Cam

 • 2010 YILLIK RAPOR 25

  CAM AMBALAJGRUBU

  Faaliyet gösterdiği coğrafyanın lider cam ambalaj tedarikçisi olma hedefiyle hareket eden Anadolu Cam, bu hedef doğrultusunda faaliyetlerini Türkiye dışında Rusya, Gürcistan ve Ukrayna’da sürdürmekte ve gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla istikrarlı büyümesini devam ettirmektedir.

  GENEL GÖRÜNÜM

  Büyüme stratejisini, “Geleceğini garanti altına almak üze-re ölçeğini sürekli büyütme ve bölgesinde lider konuma gel-me” hedefi doğrultusunda oluşturan Anadolu Cam, günümüz-de üretimini Türkiye dışında üç ana merkezde sürdürmekte ve yeni yatırımlarla bölgesel gücünü sürekli artırmaktadır. İlk yurtdışı üretim tesisini 1998 yılında Gürcistan’da faaliyete ge-çiren Anadolu Cam, 2002 yılında Rusya Federasyonu’ndaki ilk yatırımını gerçekleştirmiş ve son olarak 2011 yılı başında Ukrayna’da mevcut bir cam ambalaj tesisini bünyesine kat-mıştır.

  Günümüzde toplam 2 milyon ton/yıl üretim kapasitesiyle dünya cam ambalaj üretiminde 5’inci, Avrupa’da ise 4’üncü büyük şirket konumunda olan Anadolu Cam, yurtiçi ve yurtdışındaki tesislerinde yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır.

  2010’A BAKIŞ

  2000-2008 yılları arasında kesintisiz bir şekilde büyüyen, an-cak 2008’in son çeyreğinden itibaren küresel krizin etkisiy-le duraklayan cam ambalaj pazarı, 2010 yılında olumsuz ko-şulların büyük ölçüde etkisini kaybetmesiyle yeniden büyüme eğilimine girmiştir. Yıl boyunca özellikle Türkiye ve Rusya’da yaşanan toparlanma talebe de olumlu yansımış ve talepte-ki hızlı artışa cevap verebilmek amacıyla üretim kısıtlamaları-na öngörülen takvimden daha önce son verilmiştir. Yılın ikinci çeyreği itibariyle Türkiye ve Rusya Federasyonu’ndaki tüm te-sisler tam kapasiteyle yeniden üretime geçmiştir.

  Böylece Anadolu Cam’ın yıllık cirosu 2010 yılında bir önceki yıla göre %22 büyüme ile 1,1 milyar TL değerine ulaşmıştır. Grubun satış gelirlerinin yaklaşık %44’ü uluslararası faaliyet-lerden sağlanmıştır.

 • 26 2010 YILLIK RAPOR

  ÜRETİM, YENİ YATIRIMLAR VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

  Üretim faaliyetlerini 4 ülkede sürdüren Anadolu Cam,

  • Türkiye’deki 3 tesiste 800 bin ton/yıl,• Rusya Federasyonu’ndaki 5 tesiste 1,1 milyon ton/yıl,• Gürcistan’daki 1 tesiste 30 bin ton/yıl,• Ukrayna’daki 1 tesiste 85 bin ton/yıl,

  olmak üzere toplamda 2 milyon ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir. Söz konusu tesisler ek kapasite yatırımlarıyla sürekli olarak geliştirilmekte ve günün gereklilik-lerine göre yenilenmektedir. 2010 yılında Türkiye’de ve Rusya’da devam eden bü-yüme yatırımlarının yanı sıra modernizasyon ve iyileştirme yatırımlarına da devam edilmiş, Türkiye, Rusya ve diğer coğrafyalarda toplamda 102 milyon TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir

  TürkiyeGrup, Türkiye’deki faaliyetlerini “Anadolu Cam” olarak İstanbul, Mersin ve Bursa-Yenişehir’de kurulu 3 tesisteki 9 fırınla yürütmektedir. Gelişen nitelikli cam amba-laj talebini karşılamaya yönelik olarak Bursa-Yenişehir’de başlayan yatırım ham-lesi 2010 yılı boyunca da sürdürülmüştür. Yenişehir tesisinde her biri 120 bin ton/yıl kapasiteli 3 fırınla ulaşılan toplam 360 bin ton/yıl üretim kapasitesi, yine 120 bin ton/yıl kapasiteli 4. fırının 2011 yılı sonunda devreye girmesiyle 480 bin ton/yıl’a yükselecektir.

  Mersin fabrikasında ekonomik ömrünü dolduran 10 ve 20 no’lu fırınlar yıl içinde soğuk tamir edilerek yeniden üretime alınmıştır.

  Cam ürünlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar 2010 boyunca önce-likli konulardan biri olarak ele alınmıştır. Bu amaçla cam ambalajların hafifletilmesi, dayanımının artırılması, üretimdeki proses girdilerinin ve atıkların azaltılması, yeni-lenebilir enerji kullanımı ve cam geri dönüşümünün artırılması konularında yıl için-de yeni proje çalışmaları başlatılmıştır. Bütün fabrikalarda enerji tasarrufu başta ol-mak üzere çeşitli geliştirme ve maliyet düşürme çalışmalarına hız verilmiş, böylece 2010 yılında Rusya faaliyetlerinde 14 milyon TL, Türkiye faaliyetlerinde ise 11 mil-yon TL tasarruf gerçekleştirilmiştir.

  Hammadde girişinden mamûl sevkiyatına kadar tüm üretim sürecini entegre eden ve daha sağlıklı raporlama imkânı sağlayan SAP-ERP sistemine Türkiye’de 2009 yılı Kasım ayında geçilmiş ve 2010 yılı boyunca tüm fabrikalarda başarıyla uygu-lanmıştır.

  Anadolu Cam Konsolide Göstergeleri*

  m TL 2010 2009 2008

  Satış Gelirleri 1.117 915 1.054

  Uluslararası Satışlar 495 405 563

  Brüt Kâr 280 192 281

  Faaliyet Kârı 128 36 130

  Ana Ortaklık Kârı/(Zararı) 102 16 11

  FAVÖK 263 186 263

  Net Finansal Borçlar 402 506 671

  Özkaynaklar 899 737 693

  Varlıklar Toplamı 1.744 1.585 1.633

  Yatırımlar 102 88 293

  Çalışan Sayısı 5.208 4.815 5.365

  * Anadolu Cam, Anadolu Cam Yenişehir, JSC Mina, Ruscam Gorokhovets, Ruscam Pokrovsky, Ruscam Ufa, Rus-cam Kirishi, Ruscam Kuban, Ruscam Sibir, Anadolu Cam Investment, Balsand, Omco-İstanbul, Balkum, FormMat, AC Glass Investment ve Brewery Pivdenna’yı kapsamaktadır.

 • 2010 YILLIK RAPOR 27

  Tesisler arasında ortak kalıp kullanımını artırmak amacıyla tüm hatlarda Verti Flow soğutma sistemine geçiş çalışmaları 2010 yılında tamamlanmıştır.

  Rusya FederasyonuCam ambalaj alanındaki temel stratejisini “ölçeğini sürekli büyütmek ve yakın coğ-rafyasında lider üretici konumuna gelmek” olarak tanımlayan Anadolu Cam, Rusya Federesyonu’nda başlattığı büyüme hareketini 2002 yılından bu yana “Ruscam” adı altında yürütmektedir.

  Grubun Rusya’daki ilk yatırımı, Vladimir bölgesindeki Ruscam Gorokhovets tesisi-dir. Bunu, 2004 yılında Vologda bölgesinde satın alınan Ruscam Pokrovsky tesi-si ile Ural bölgesindeki Ruscam Ufa tesisi izlemiştir. 2008 yılı başında Leningrads-kaya bölgesindeki Ruscam Kirishi tesisi satın alınarak bünyeye katılmıştır. 100 bin ton/yıl kapasiteyle 2011 yılında devreye alınması planlanan Ruscam Kirishi fab-rikasının ikinci fırın yatırımına yönelik ihale 2010 yılında sonuçlandırılmış ve Eylül ayında inşasına başlanmıştır. Krasnodar bölgesinde gelişen şarap ve şampanya pazarının yanı sıra çevredeki bira üreticilerinin kaliteli cam ambalaj ihtiyacını karşı-lamak amacıyla yatırımına başlanan 120 bin ton/yıl kapasiteli Ruscam Kuban tesi-si ise Mayıs 2009’da devreye alınmıştır.

  Ruscam, günümüzde 5 ayrı tesiste sahip olduğu 1,1 milyon ton/yıl üretim kapasi-tesiyle tek başına Rusya bira pazarının şişe ihtiyacının %42’sini karşılamaktadır. Şirket, yeni devreye aldığı tesislerle birlikte ürün çeşitliliğini de artırarak yüksek al-kollü içki, şarap, alkolsüz içecekler ve gıda sektörlerine de hizmet vermeye baş-lamıştır. Yüksek alkollü içkiler başta olmak üzere yeni girdiği diğer sektörlerde de pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Ruscam, baskı ve dekorlama ka-biliyetlerini geliştirme çalışmalarına ağırlık vermektedir.

  Üretim sürecini entegre eden ve daha sağlıklı raporlama imkânı sağlayan SAP-ERP sistemine yönelik çalışmalar Türkiye ile paralel bir şekilde Rusya’daki tesis-lerde de yürütülmüş ve Ağustos başında Kirishi ve Kuban fabrikalarında, Aralık ayı başında ise Ufa, Pokrovsky ve Gorokhovets fabrikalarında kullanılmaya başlamış-tır. Ayrıca 2010 yılında gerçekleştirilen yatırımlarla tüm tesislere NNPB hafif şişe üretim kabiliyeti kazandırılmıştır. Kirishi tesisinde A fırınının ara tamiri gerçekleştiri-lerek yılın ilk çeyreğinde yeniden devreye alınmıştır.

  Anadolu Cam, Rusya Federasyonu’nda giderek artan cam ambalaj kapasitesi doğrultusunda, kaliteli ve ekonomik kum tedarikini de öncelikli bir konu olarak ele almaktadır. Grup, 350 bin tonu cam ambalaj kumu olmak üzere toplam 800 bin ton/yıl kapasiteye sahip bir kum tesisinin de ortağıdır.

  GürcistanAnadolu Cam’ın ilk yurtdışı yatırımı olarak Gürcistan’da özelleştirme kapsamında satın aldığı Mina fabrikası, 30 bin ton/yıl kapasiteli fırınıyla üretim faaliyetlerini sür-dürmektedir.

  UkraynaAnadolu Cam, uluslararası faaliyetlerini güçlendirme ve yakın coğrafyasında lider üretici olma hedefleri doğrultusunda Ukrayna’da mevcut bir cam ambalaj tesisi-ni satın almak üzere 2010’da anlaşma sağlamış ve tesisi 2011 yılı başında bünye-sine katmıştır. Ülkenin kuzeydoğusundaki Merefa kentinde yer alan Merefa Cam Ambalaj fabrikası, modern teknolojiyle donatılmış tek fırınıyla 85 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir.

  GorokhovetsPokrovskyUfaKirishiKuban

 • 28 2010 YILLIK RAPOR

  Omco-İstanbulAnadolu Cam ve Belçikalı Omco International NV’nin %50’şer iştirakiyle 2001 yılında kurulan Omco-İstanbul, cam ambalaj ve cam ev eşyası kalıbı üreten bir kuruluştur. Şirket, 2010 yılında 37 milyon TL satış gerçekleştirerek bütçe hedeflerine ulaşmıştır. Ürün ve hizmet kalitesiyle pazarda büyüyen ve uluslararası pazarda yüksek kalitesiyle talep gören Omco-İstanbul, önümüzdeki dönemde ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarına ağırlık verecektir.

  ÜRÜNLERE YÖNELİK FAALİYETLER

  Yeni ürün çalışmalarıAnadolu Cam, tüketici ve markaların farklı cam ambalaj taleplerini esnek ve yeni-likçi tasarımlarla desteklemeyi amaçlamakta ve bu yöndeki çabalarını kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. 2010 yılında Türkiye, Rusya ve Gürcistan’daki üretim te-sislerine yönelik olarak 405 ürün için kalıp tasarımı yapılmış, bunlar arasından 84’ü Türkiye’de, 83’ü ise Rusya ve Gürcistan’da kullanılmak üzere toplam 167 adet ka-lıbın fiilen üretimi gerçekleştirilmiştir.

  Ayrıca ilk üretimine 2009 yılında başlanan bebek maması kavanozu üretimine yö-nelik geliştirme çalışmaları 2010 yılında başarıyla sonuçlandırılmıştır.

  Ürün hafifletme projesiÜrün hafifletme çalışmaları kapsamında sürdürülmekte olan NFS hafif şişe projesi uyarınca son 5 yıllık dönemde meşrubat ve meyve suyu şişelerinde %10, süt şişe-lerinde %20 ve şarap şişelerinde %20-25 düzeyinde hafifleme sağlanmıştır.

  TANITIM-TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI

  Uluslararası Ambalaj Endüstrisi FuarıAnadolu Cam, 2010 yılında 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Ambalaj Endüstri-si Fuarı’nda her yıl olduğu gibi güçlü bir şekilde yer almıştır. Fuara “Cam Amba-laj... Artısı Çok” temasını vurgulayan bir stantla katılan Anadolu Cam, etkinlik kap-samında cam ambalajın sağlık ve çevre ile ilgili özelliklerini vurgulayan faaliyetler gerçekleştirmiştir.

  Madensuyu tüketim bilincinin artırılmasıMadensuyunun “bir yaşam biçimi içeceği” olarak konumlandırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarına 2010 yılında da devam edilmiş ve bu alanda farkın-dalık yaratmaya yönelik olarak “Doğal içeceğin sağlıklı ambalajı” temalı tanıtım-tutundurma kampanyaları düzenlenmiştir.

  23. Altın Ambalaj YarışmasıAnadolu Cam, TSE İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından 23’üncüsü düzenlenen Altın Ambalaj Yarışması’nda bu yıl da Found Organic meyve suyu şişesi ile ödüle layık görülmüş ve aynı ambalajla WorldStar Uluslararası Ambalaj Yarışması’nda yakla-şık 300 ürün arasından “Dünya Yıldızı” ödülünü almaya hak kazanan 10 Türk fir-masından biri olmuştur.

 • 2010 YILLIK RAPOR 29

  ÇEVRE DOSTU BİR KURULUŞ

  Doğa dostu cam ambalajAnadolu Cam, çevre dostu bir ambalaj malzemesi üreticisi olmanın bilinciyle ha-reket etmekte ve mevzuat çerçevesinde atıkların çevreye zarar vermesini önleyici yatırımları tüm tesislerinde hayata geçirmektedir.

  Tesislerin atık yönetimine yönelik iyileştirme çalışmalarının yanı sıra üretimin daha az hammadde ve daha az enerjiyle sürdürülebilmesini mümkün kılmak üzere cam kırığı kullanma miktarının artırılması da hedefler arasındadır. Bu kapsamda Anadolu Cam, mevcut cam kırığı geri dönüşüm tesislerinin daha verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere ÇEVKO ile ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Anadolu Cam, 2010 yılında yurtiçi faaliyetlerinde toplam 70 bin ton cam geri dönüşümü gerçekleştirmiştir.

  Uluslararası standartlara uyumAnadolu Cam, üretim faaliyetlerini yurtiçi ve yurtdışındaki tüm tesislerinde uluslararası kalite standartları uyarınca gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede 2010 yılında sürdürülen çalışmalar sonucunda Rusya Federasyonu’ndaki Pokrovsky ve Kuban tesislerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile OHSAS 18001 İş ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi sertifikaları alınmıştır.

  GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ

  Yetişmiş insan gücüyle desteklenen gelecekCam Ambalaj Grubu, faaliyet gösterdiği geniş coğrafyada ulaştığı kapasite büyük-lüğünü ve teknolojik gücünü yenilikçilik, yaratıcılık, uzmanlık ve yetişmiş insan gücü gibi özellikleriyle pekiştirmekte ve değişen pazar koşullarına uygun ürün ve hizmet kalitesiyle geleceğe güvenle bakmaktadır. Cam ambalaj konusunda sahip olduğu köklü bilgi birikimini çağdaş yaklaşım, teknoloji ve uygulamalarla destekleyen Ana-dolu Cam, Avrupa’nın önde gelen cam ambalaj üreticileri arasına girmesini sağla-yan istikrarlı büyümesini önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedeflemektedir.

  Gelişen pazarlarda büyümekRusya pazarındaki büyüme stratejisini “Cam ambalaj pazarının tüm kesimlerinde var olmak, toplam cam ambalaj pazarında %30 pazar payına ulaşmak, bira sektö-rünün yanı sıra diğer sektörlerde de büyümek ve optimum maliyet-maksimum hiz-met kalitesi ilkesiyle lider cam ambalaj tedarikçisi olmak” şeklinde tanımlayan Ana-dolu Cam, gelişen pazarlarda gerek doğrudan yatırım, gerekse satın almalar yoluy-la kapasite yaratmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

  Türkiye ve Rusya cam ambalaj pazarının lider kuruluşu Anadolu Cam, 2011 yılı ve sonrasına yönelik büyüme hedefleri çerçevesinde uluslararası konumunu güçlen-dirmeyi planlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, Grubun yurtdışında büyüme ve bölgesel güç oluşturma stratejisinin bir uzantısı olarak gerek faaliyet gösterdiği gerekse ilgi alanındaki coğrafyalarda yürüttüğü proje çalışmaları önümüzdeki dö-nemlerde de hız kesmeden devam edecektir.

 • 30 2010 YILLIK RAPOR

  Soda Sanayii

 • 2010 YILLIK RAPOR 31

  KİMYASALLARGRUBU

  Camdan deterjana, kimya sanayiinden deri ve ilaç sanayiine kadar 100’den fazla üründe ana girdi olarak kullanılan kimyasalları üreten Grup, 2010 yılında ekonomide sağlanan toparlanma paralelinde verimli bir yılı geride bırakmış ve hem ürün yelpazesini, hem de pazarını genişleterek gelirlerini artırmıştır.

  YILA GENEL BİR BAKIŞ

  Şişecam Topluluğu’nun dört ana işkolundan birini temsil eden Kimyasallar Grubu, soda, krom kimyasalları, cam elyafı ve pol-yester, endüstriyel hammaddeler, elektrik, buhar, Vitamin K3 ve türevleri, sodyum metabisülfit, sintan ürünleri ile ağır sanayi ma-kineleri konularında üretim ve satış faaliyetleri gerçekleştirmek-tedir. Halen faaliyetlerini 7 ülkede ve 20’nin üzerinde tesiste sür-düren Grup, sektörünün küresel ölçekte önde gelen kuruluşla-rından biridir.

  Kimyasallar Grubu, küresel ekonomik gelişmelere paralel ola-rak 2010 yılını istikrarlı ve verimli bir şekilde tamamlamıştır