73387154 2276 sociologija moral i obicaji srb 15str

Download 73387154 2276 Sociologija Moral i Obicaji SRB 15str

Post on 22-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 73387154 2276 Sociologija Moral i Obicaji SRB 15str

  1/17

  BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI IMATURSKI RAD.

  RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGIEDUKATIVNI MATERIJALI.

  WWW.SEMINARSKI-RAD.COM

  WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM

  WWW.MATURSKI-

  RAD.COM

  NA NAIM SAJTOVIMA MOETE PRONACI SVE BILO DA JE TOSEMINARSKI,DIPLOMSKIILI MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGIEDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUAMO DAPOGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DAMOETE TACNO DA ODABERETE ONO STO VAM U POTPUNOSTI

  ODGOVARA. U NAOJ BAZI SE NALAZE GOTOVISEMINARSKI,DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJI MOETE SKINUTI

  http://www.seminarski-rad.com/http://www.seminarski-rad.com/http://www.diplomski-rad.com/http://www.diplomski-rad.com/http://www.maturski-rad.com/http://www.maturski-rad.com/http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:seminarski-baza-radova&catid=34http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:seminarski-baza-radova&catid=34http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:seminarski-baza-radova&catid=34http://www.diplomski-rad.com/http://www.diplomski-rad.com/http://www.maturski-rad.com/http://www.maturski-rad.com/http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:seminarski-baza-radova&catid=34http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:seminarski-baza-radova&catid=34http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:seminarski-baza-radova&catid=34http://www.seminarski-rad.com/http://www.seminarski-rad.com/http://www.seminarski-rad.com/http://www.seminarski-rad.com/
 • 7/24/2019 73387154 2276 Sociologija Moral i Obicaji SRB 15str

  2/17

  I UZ NJIHOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN RAD. AKO UBAZI NE NADJETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTUMOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKIDRUGI RAD NA LINKUNOVI RADOVI. SVA PITANJA I ODGOVORE MOETE

  DOBITI NA NAEM FORUMU. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILIREKLAMIRANJA MOZETE NAS KONTAKTIRATI NAOFFICE@SEMINARSKI-RAD.COM

  2

  http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:seminarski-baza-radova&catid=34http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_rsform&Itemid=171http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_agora&Itemid=185mailto:office@seminarski-rad.commailto:office@seminarski-rad.comhttp://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:seminarski-baza-radova&catid=34http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_rsform&Itemid=171http://www.seminarski-rad.com/index.php?option=com_agora&Itemid=185mailto:office@seminarski-rad.commailto:office@seminarski-rad.com
 • 7/24/2019 73387154 2276 Sociologija Moral i Obicaji SRB 15str

  3/17

  SADRAJ

  Uvod1. Pojam drutva2. Moral3.Obiaj4. Uticaj obiaja i morala5. Razlika izmedju morala i obiaja6. akljuak

  3

 • 7/24/2019 73387154 2276 Sociologija Moral i Obicaji SRB 15str

  4/17

  UVOD

  Sociologija prouava pojam drutva i njegov sastav iz raznih elemenata drutvenih pojava, i to je ono to bi se moglo nazvati drutvenom statikom,

  jer se ovde drutvo prouava, uglavnom, u stanju mirovanja, daje se presek

  drutva bez obzira na njegovo kretanje. Drugi deo sociologije prouava

  drutveno kretanje, dinamiku drutva, tj. on prouava odnose, veze,

  medjuuticaj, s jedne, drutva i vandrutvenih pojava (priroda, pojedinac), a, s

  druge strane, drutva kao celine i njegovih sastavnih elemenata i, najzad,

  samih tih elemenata medjusobno. na prouava kako se i zato drutvo kre!e,

  menja.

  Sociologija se mo"e de#inisati kao najoptija teorijska disciplina u

  drutvu, koja istra"uje pojave u njemu, proces i odnose, zakonitosti, strukturu,

  razvoj i celovitost.

  4

 • 7/24/2019 73387154 2276 Sociologija Moral i Obicaji SRB 15str

  5/17

  1. PO!"M #RU$%&"

  U 'ociolokoj literaturi 'e 're(emo ' u)otrebom rei drutvo koje imavie z*ae*ja. +aj)re 'e u)otrebljava da bi oz*ailo 'ku)*i ,ivot koji i*e vie jedi*ki- imaja(i u vidu razlike ljud'ko od ,ivoti*j'ko - zatim izrazom drutvo )odrazumeva 'e 'vaka )o'eb*a zajed*ica koja je u 'a'tavu ljud'ko drutva/ e*e- )leme- *arod- *acija itd.0- kao i )ro e'io*al*e or a*izacije /drutvo'ociolo a- eko*omi'ta- )rav*ika- lekara- i*,e*jera itd.0. %akodje 'e )ridajurazliita z*ae*ja izrazu drutve*e )ojave. !ed*om 'e mi'li *a )ojavu )roizvod*je- dru i )ut *a )ojavu rat*e o)eracije- tre(i )ut *a )ojavu krimi*ala.

  ato 'e ovi termi*i koji 'e kori'te u 'ociolo iji moraju bli,e odrediti kako bi'e mo ao do*eti zakljuak *a koje 'e z*ae*je od*o'i izraz drutv

  5

 • 7/24/2019 73387154 2276 Sociologija Moral i Obicaji SRB 15str

  6/17

  2. MORAL

  Moral je 'ku) *e)i'a*i )ravila i obiaja koji utvr uju me uljud'ke od*o'e i )ro'u uju ta je dobro- a ta zlo. Moral je *eto objektiv*o kao oblik drutve*e 've'ti- 'i'tem obiaja- *avika- *ormi. %o za tev drutva zaodre e*im )o*aa*jem- od*o'*o- )ri*ci)ima koji odre uju kako *eto trebada bude. O* je relativa*- *ije i'ti u 'vim drutve*im ru)ama i i'torij'kim )eriodima. e*tral*e vred*o'ti morala 'u dobro- i')rav*o i )raved*o.

  vi moral*i )ojmovi kre(u ce oko dobra celi*e. Moral*o't )oi*je kad ce ljudiree *a udru,iva*je i uzajam*u zavi'*o't i or a*izaciju7 ,ivot 8 drutvuza teva da jedi*ka *eki deo 'voje 'amo'tal*o'ti ,rtvuje zajed*ikom )oretku-i *a)o'letku dobro celi*e )o'taje *orma ljud'ko a dr,a*ja. 9ad ce jed*a ru)a*adme(e 8 zara iva*ju ' drutom ru)om ili ce )rotiv *je bori- o*da o*a )obe uje 'vojim jedi*'tvom- i mo(i- i ')o'ob*o(u 'voji la*ova da 8 te,*jiza zajed*ikim ciljevima ode zdru,e*o. %o je cilj or a*izacije za kojim 'vakodrutvo ima da te,i- dokle od ,eli da 8 ,ivotu o'ta*e.

  ve drutve*e zajed*ice )o'eduju odredje*e moral*e *orme.Moral 'eu lav*om odredjuje kao oblik drutve*e )rak'e-delat*o ovekovood*oe*ja )rema 'vetu-dru im ljudima : )rema 'ebi 'amom.%ime 'e izra,ava'tav da 'u jedi*o o*i )o'tu)ci moral*i koji izdr,e vred*o'*u )roce*u.O*adolazi od drutve*e 'redi*e : jav*o'ti-to )red'tavlja objektiv*u 'tra*umorala-a ukoliko izraze vred*o'*o odobrava*je 'amo oveka koji takav )o'tu)ak vri-to o*da daje 'ubjektiv*u 'tra*u morala.

  +u,a* u'lov da bi jed*a rad*ja bila moral*a je da o*a treba da 'e izvri u'kladu 'a o'eca*jem 'ave'ti : du,*o'ti a *e zbo li*e kori'ti ili 'ebi*oi*tere'a.+eka rad*ja )o'taje moral*a tek o*da kada je ovek obavlja zato totako treba a *e zato 'to mora.Uraditi-izvriti jeda* moral*i i*-)red'tavljadobro-)a 'e : oce*juje kao dobro-valja*o. o*e 'tra*e dobra je zlo.#obro : zlo'u o'*ov*i vred*o'*i )ojmovi morala-etike kao to 'u recimo u umet*o'ti tole)o : ru,*o.Razlikuju 'e )rav*e-moral*e : obiaj*e *orme u )o*aa*ju.

  6

 • 7/24/2019 73387154 2276 Sociologija Moral i Obicaji SRB 15str

  7/17

  a razvoj moral*o'ti *eo) od*i 'u odredje*i )redu'lovi.%o 'u odredje*e )'i ike u*kcije-koje *aj)re treba da 'e razviju kod jedi*ke-da bi kao kru*a've a dola moral*o't. vaka od ti )'i iki u*kcija ima ')eci ia* uticaj *arazvoj moral*o'ti.U te )'i ike u*kcije ')adaju

  &; %

 • 7/24/2019 73387154 2276 Sociologija Moral i Obicaji SRB 15str

  8/17

  Mo,e 'e ovoriti o razliitim ti)ovima moral*o'ti kao to 'mo u i'toriji imali'red*jovekov*i moral-a*tiki moralAMedjutim-: u jed*om i'tom drutvumo,e 'e za)aziti )o'toja*je vie ti)ova moral*o'ti.Razlikujemo 'ledeceo'*ov*e ti)ove morala

  1.tradicio*al*i< za'*iva 'e *a autoritetu obiaja tj. tradiciji. bo to a 'eu ovom 'luaju obiaj : moral )okla)aju.

  2.utilitari'tiki.Ovaj ti) morala je ce'to o)i'iva*kroz razliita k*ji,ev*a dela.

  3.moral vrli*a

 • 7/24/2019 73387154 2276 Sociologija Moral i Obicaji SRB 15str

  9/17

  #a bi jedi*ka razvila moral*u 've't od *ajra*ije doba je 'uoe*a 'a ve( )o'toje(im moral*im *aelima koji tokom ,ivota u)ravljaju : iz radjujui'tu.Poz*ati *au*ici 9olber : Pijaze *avode kao lav*e razlo e za iz rad*ju

  morala zabra*e : dileme koje iz radjuju razliitu *ormativ*u 've't koja jei*dividual*a od o'obe do o'obe.+a o'*ovu 'azreva*ja : ko *itiv*i 'az*a*jakao : uzajam*i od*o'a 'a vr*jacima dolazi do )ojave auto*om*emoral*o'ti.Odlika joj je uzajam*o )otova*je : reci)ro*o't.O'*ovu 'uda otome da je *e'to moral*o ili *e-i*i zami'ao da biti dobar z*ai biti )raveda*-a*e jedi*o )o'lua* kao *a )red od*om 'tu)*ju razvoja. tvara 'e 'ud o'o)'tve*om : tudjem )o*aa*ju : 've't o dobrom : loem. ve vie 'e vodirau*a o motivima : *amerama dru i .Objektiv*a od ovor*o't u'tu)a me'to'ubjektiv*oj. vaka jedi*ka od rodje*ja )a do zrelo'ti )rolazi kroz razliite'tadijume u kojima 'e ormiraju razliiti 'tavovi : )o ledi *amoral*o't.Odra'la o'oba koja ima ve( iz radje*u moral*u 've't : )ri*ci)e *emora uvek da )o'tu)a u 'kladu 'a *jima vec 'e to odra,ava u od*o'u *a'ituaciju a 'vaka moze biti dru aija-'ebi 'voj'tve*a : od to a zavi'i moral*aodluka. &eza izmedju moral*i ubedje*ja : moral*o )o*aa*ja je-dakle-vrlo 'labaili 'lo,e*a-)o'to-iz leda-m*o i dru i eleme*ti utiu *a )o*aa*je o'im 'amimoral*i 'tavova.%a veza je jaa kod o'oba koje 'u do'ti le vii 'tu)a*jmoral*o ra'udjiva*ja.+a *i,em *ivou deca 'u vie oku)ira*a time da li (e :kada-: koliko *ji ovo )o*aa*je izazvati kaz*u ili kritiku od 'tra*e o'tali -)aotud : varijabil*o't u )o'tu)cima. O moralu z*amo 'amo toliko da je moral*o o*o )o'le e a 'e dobroo'e(ate-a *emoral*o o*o )o'le e a 'e o'e(ate loe.%rebalo bi uvek razmiljatio 'vemu )raved*o : tako deliti : 'ebi : dru ima-truditi 'e da 'e ')oz*aju 'vemale : velike kriv*je )a o*da iz raditi u 'vojoj dui bedem.:za *je a mo,ete'e bra*iti )rotiv 'la