54265498 ujian-mac-geografi-tingkatan-2

Click here to load reader

Post on 18-Aug-2015

251 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. 1 SMK SEKSYEN 9, SHAH ALAM. UJIAN BULAN MAC 2011 GEOGRAFI TINGKATAN 2 MASA: 1 JAM NAMA: TINGKATAN: BAHAGIAN A Arahan: Pilih jawapan yang tepat bagi soalan-soalan berikut. 1. Apakah garisan yang bertanda X dalam rajah 1? Rajah 1 A. Garisan Jadi C. Garisan Sartan B. Garisan Artik D. Garisan Antartik 2. Garisan latitud yang terpanjang ialah ....................... A. Garisan Antartik C. Garisan Meridian Pangkal B. Garisan Khatulistiwa D. Garisan Tarikh Antarabangsa 3. Garisan Sartan merujuk kepada . A. 23 1 2 0U C. 23 1 2 0S B. 66 1 2 0U D. 66 1 2 0S 4. Garisan yang manakah dapat menentukan zok iklim dunia? A. Latitud C. Garisan Meridian Pangkal B. Longitud D. Garisan Tarikh Antarabangsa Soalan 5 dan 6 berdasarkan rajah 2. Rajah 2 5. Apakah kedudukan R? A. 65 0U 15 0B C. 450S 150B B. 650U 300T D. 450S 300T 6. Berapakah kedudukan titik S? A. 65 0U 15 0B C. 450S 150B X
  2. 2. 2 B. 650U 300T D. 450S 300T 7. Pernyataan berikut merujuk kepada A. zon waktu C. zon iklim dunia B. waktu tempatan D. zon waktu piawai 8. Berapakah waktu tempatan di New York (740B), jika waktu di Meridian Greenwich ( 00 ) ialah 12.00 tengah hari? A. 7.04 pagi C. 7.04 malam B. 9.56 pagi D. 9.56 malam 9. Rajah 3 merujuk kepada arah mata angin. Apakah arah bertanda X? U X Rajah 3 A. Barat C. Tenggara B. Timur D. Timur Laut 10. Apakah arah mata angin antara barat dengan selatan? A. Tenggara C. Barat Daya B. Barat Laut D. Timur Laut 11. Alat yang paling sesuai digunakan untuk mengukur bearing sudutan ialah A. Jangka sudut C. Jangka lukis B. Jangka tolak D. Pembaris 12. Antara berikut, yang manakah menunjukkan bearing sudutan bernilai 1350 ? A. U C. U B. U D. U Soalan 13 hingga 16 berdasarkan peta topo di bawah. Waktu yang dikira berdasarkan perbezaan longitud antara dua tempat.
  3. 3. 3 Rajah 3 13. Bearing sudutan rumah David dari rumah Wong ialah . A. 300 C. 2250 B. 1200 D. 3000 14. Bearing sudutan rumah Aman dari rumah Arun ialah A. 150 C. 1650 B. 750 D. 2550 15. Apakah kedudukan rumah Wong dari rumah Arun? A. Barat C. Timur Laut B. Timur D. Barat Daya 16. Bearing sudutan rumah Aman dari sekolah ialah A. 350 C. 2300 B. 1450 D. 3150 17. Maklumat berikut dapat dikaitkan dengan skala penyata A. 1 cm mewakili 0.5 km C. 1 cm mewakili 2 km B. 1 cm mewakili 1 km D. 1 cm mewakili 5 km 18. Apakah jenis skala berikut? 0 1 2 3 4 5 km A. Skala penyata C. Skala lurus mudah B. Skala lurus penuh D. Skala pecahan pengimbang 19. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur jarak melengkung? l. Benang lll. Jangka lukis ll. Pembaris lV. Jalur kertas A. l dan ll C. ll dan lll B. l dan lV D. lll dan lV 20. Skala lurus berikut menunjukkan .. 0 2 4 6 8 km 1 sentimeter bersamaan 1000 meter
  4. 4. 4 A. 1 cm mewakili 1 km C. 1 cm mewakili 4 km B. 1 cm mewakili 2 km D. 1 cm mewakili 8 km Soalan 21 hingga 24 berdasarkan peta topo berikut. Rajah 4 21. Kira jarak lurus antara Bukit Jambu dengan Pulau Kambing. A. 1.5 km C. 6.5 km B. 3.25 km D. 10 km 22. Berapakah jarak lurus antara simpang empat Pekan Jambu dari kilang? A. 2.75 km C. 4.25 km B. 3.50 km D. 5.75 km 23. Panjang benteng dalam peta ialah . A. 1.45 km C. 3.50 km B. 2.25 km D. 4.25 km 24. Kira jarak mengikut jalan raya antara Pantai Indah dengan Pekan Jambu. A. 1.8 km C. 5.8 km B. 2.8 km D. 6.0 km 25. Graf yang mengandungi lebih daripada satu bar dalam setiap komponen ialah .. A. Graf bar mudah C. Graf garisan mudah B. Graf bar berganda D. Graf garisan berganda Soalan 26 dan 27 berdasarkan Jadual 1. Jenis Tanaman Keluasan (hektar) Kelapa sawit 3 100 000 Getah 1 301 000 Padi 611 000 Kelapa 201 000 Koko 105 000 JUMLAH 5 318 500 Jadual 1: Keluasan tanah pertanian (hektar) mengikut jenis tanaman di Malaysia 2010.
  5. 5. 5 26. Tanaman yang paling luas di tanam di Malaysia ialah A. Kelapa sawit C. Koko B. Getah D. Padi 27. Berapakah perbezaan keluasan antara tanaman kelapa sawit dengan koko di Malaysia? A. 1 798 500 C. 2 995 000 B. 2 218 500 D. 5 213 500 Soalan 28 hingga 30 berdasarkan Graf 1. Graf 1 28. Negara Peru mengeksport arang batu yang paling banyak ke negara A. Jepun C. Taiwan B. China D. Singapura 29. Berapakah nilai eksport gas asli negara Peru ke Taiwan? A. 500 tan metrik C. 1500 tan metrik B. 1000 tan metrik D. 200 tan metrik 30. Berapakah jumlah eksport petroleum dari negara Peru? A. 3600 tan metrik C. 7200 tan metrik B. 5400 tan metrik D. 8700 tan metrik Soalan 31 dan 32 berdasarkan Graf 2.
  6. 6. 6 Z Bentuk muka bumi Tanih Jentera Iklim Baja Graf 2 33. Rajah 5 menunjukkan proses penghasilan hasil pertanian. Rajah 5 Proses penghasilan tersebut ialah .. A. Kelapa C. Koko B. Kelapa sawit D. Getah 34. Apakah jenis rajah bergambar? l. Kitaran lll. Peta lakar ll. Proses lV. Peta minda A. l dan ll C. ll dan lll B. l dan lV D. lll dan lV Soalan 35 dan 36 berdasarkan Rajah 6. Rajah 6 37. Label Z dalam Rajah 7 ialah . Membasmi hama dan kulat Melurut Mengupas Memerah A. usaha kerajaan untuk meningkatkan hasil pertanian B. faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian C. faktor-faktor yang menggalakkan pertanian sara diri 31. Suhu maksimum di London ialah pada bulan .. A. Julai dan Ogos B. Januari dan Februari C. Januari dan Disember D. Februari dan Disember 32. Berapakah suhu minimum di London? A. 30 C B. 40 C C. 50 C D. 70 C Sisa buangan Kertas buangan dikumpul Memproses semula kertas Kilang kertas Surat khabar, majalah dan buku 35. Rajah 6 di atas menunjukkan proses . A. membuat kertas B. kitar semula kertas C. guna semula kertas D. menerbitkan buku 36. Kertas yang telah diproses digunakan untuk membuat . l. buku lll. majalah ll. kotak lV. surat khabar A. l dan ll C. ll dan lll B. l dan lV D. lll dan lV
  7. 7. 7 P Setumpu Reranting Jejala Sepunca Bersirat Sejajar Ciri Penduduk Penduduk berlebihan X Kurang penduduk Jenis hutan di Malaysia Hutan hujan tropika Y Hutan gunungHutan pantai X Rajah 7 38. Berdasarkan Rajah 8, P merujuk kepada ...... Rajah 8 Rajah 9 Rajah 10 BAHAGIAN B Arahan: Isi tempat kosong yang berikut dengan jawapan yang tepat. 1. Berdasarkan Peta 1, isikan tempat kosong yang berikut. A. Pola saliran B. Struktur bangunan C. Pola petempatan D. Profil sungai 39. X dalam Rajah 9 ialah A. Penduduk optimum B. Penduduk sederhana C. Penduduk jarang D. Penduduk sekata 40. Antara yang berikut, manakah X dan Y dalam rajah 10? X Y A Hutan paya bakau Hutan paya nipah B Hutan paya air tawar Hutan paya air masin C Hutan monsoon tropika Hutan pokok tirus D Hutan bangkut Hutan dipterokarp
  8. 8. 8 KEDUDUKAN BANDAR 10 U 111.40 T a) b) Tawau c) Bintulu 4.20 U 114.10 T d) e) Sibu [5 markah]
  9. 9. 9 2. Baca maklumat berikut, kemudian lengkapkan peta minda untuk menggambarkan maklumat tersebut. [5 markah] Langkah-langkah mengurangkan kesesakan lalu lintas Kebanyakan bandar besar di Asia mengalami masalah kesesakan lalu lintas. Antara langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas adalah dengan membina lebuh raya, melebarkan jalan raya, membina jejambat, membina jalan raya bertingkat dan meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam.
  10. 10. 10 SKEMAJAWAPAN UJIAN BULAN MAC 2011 GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAHAGIAN A SOALAN JAWAPAN SOALAN JAWAPAN 1 A 21 B 2 B 22 A 3 A 23 A 4 A 24 B 5 A 25 B 6 D 26 A 7 B 27 C 8 A 28 A 9 D 29 C 10 C 30 C 11 A 31 A 12 C 32 B 13 B 33 B 14 B 34 B 15 C 35 B 16 B 36 C 17 B 37 B 18 C 38 A 19 B 39 A 20 B 40 B BAHAGIAN B 1. a) Sri Aman b) 4.20 U 1180 T c) 30 U 1130 T d) Miri e) 2.20 U 1120 T 2. i) membina lebuh raya ii) membina jejambat iii) meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam iv) melebarkan jalan raya v) membina jalan raya bertingkat