5411 sayÕ lÕ bankacÕ lÕ k kanunu - tbb.org.tr · krediler ve risk grubu madde 48 krediler 50...

of 224 /224
5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu YayÕn No: 273 Nisan 2011, østanbul

Author: tranhanh

Post on 20-Feb-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

5411 Say l Bankac l k Kanunu

Yay n No: 273

Nisan 2011, stanbul

ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273

Trkiye Bankalar Birli iNispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 13Etiler 34340 istanbulTel: 212-282 09 73Faks:212-282 09 46nternet sitesi: www.tbb.org.tr

Bask -Yap mPasi k OfsetCihangir Mah. Gvercin Cad. No: 3Baha Merkezi A-Blok Avc lar-Haramidere / stanbulTel: 212-412 17 77Faks:212-422 11 51

3

indekiler

B R NC KISIMGenel Hkmler

Madde 1 Ama 13Madde 2 Kapsam 13Madde 3 Tan mlar ve k saltmalar 14Madde 4 Faaliyet konular 18Madde 5 Dolayl pay sahipli i 20

K NC KISIMzne Tabi lemler

B R NC BLMKurulu ve Faaliyet zinleri

Madde 6 Kurulu veya Trkiyede ube ve temsilcilik ama izni 21Madde 7 Kurulu artlar 22Madde 8 Kurucularda aranan artlar 23Madde 9 Merkezi yurtd nda bulunan bankalar n

Trkiyede ube ama artlar 25Madde 10 Faaliyet izni 26Madde 11 Kurulu izninin iptali 27Madde 12 Faaliyet izninin iptali veya s n rland r lmas 28Madde 13 Yurtiinde ube ama 29Madde 14 S n r tesi faaliyetler 29Madde 15 Ba ms z denetim, de erleme, derecelendirme ve

destek hizmeti kurulu lar n n yetkilendirme izni 29

K NC BLMAna Szle meye li kin Hkmler

Madde 16 Ana szle me de i iklikleri 30Madde 17 Sermaye art r mlar 30Madde 18 Pay edinim ve devirleri 31

NC BLMBirle me, Blnme, Hisse De i imi ve radi Tasfiye

Madde 19 Birle me, blnme ve hisse de i imi 32Madde 20 radi tasfiye 33

4

DRDNC BLMzin Ba vurular n n Reddi

Madde 21 zin ba vurular n n reddi 34

NC KISIMKurumsal Ynetim lkeleri

B R NC BLMYnetim

Madde 22 Kurumsal ynetim ilkeleri 35Madde 23 Ynetim kurulu 35Madde 24 Denetim komitesi 36Madde 25 Genel mdr ve yard mc lar 38Madde 26 al ma ve imza yetkisi yasa 39Madde 27 Yemin ve mal beyan 39Madde 28 Karar defteri 40

K NC BLM Sistemler

Madde 29 sistemlere ili kin ykmllkler 40Madde 30 kontrol sistemi 41Madde 31 Risk ynetimi sistemi 41Madde 32 denetim sistemi 42

NC BLMYetkili Kurulu lar

Madde 33 Ba ms z denetim kurulu lar 42Madde 34 De erleme ve derecelendirme kurulu lar 43Madde 35 Destek hizmeti kurulu lar 43Madde 36 Sorumluluk sigortas 44

DRDNC BLMFinansal Raporlama

Madde 37 Muhasebe ve raporlama sistemi 44Madde 38 Konsolide finansal raporlar 45Madde 39 Finansal raporlar n imzalanmas , sunulmas , ilan

ve denetimi 45Madde 40 Y ll k faaliyet raporu 46Madde 41 Sorumluluk 46Madde 42 Belgelerin saklanmas 46

5

DRDNC KISIMKoruyucu Hkmler

B R NC BLMzkaynaklar ve Standart Oranlar

Madde 43 Koruyucu dzenlemeler 47Madde 44 denmi sermaye, yedek akeler ve zkaynak 48Madde 45 Sermaye yeterlili i 48Madde 46 Likidite yeterlili i 49Madde 47 A mlar n giderilmesi 49

K NC BLMKrediler ve Risk Grubu

Madde 48 Krediler 50Madde 49 Risk grubu 50Madde 50 Dahil olunan risk grubu ve mensuplara kredi

kulland rma ko ullar 52Madde 51 Kredi ama 53Madde 52 Kredilerin izlenmesi 54Madde 53 Kar l klar ve teminatlar 55

NC BLMS n rlamalar

Madde 54 Kredi s n rlar 56Madde 55 Kredi s n rlamalar na tabi olmayan i lemler 57Madde 56 Ortakl k paylar na ili kin s n rlamalar 58Madde 57 Gayrimenkul ve emita zerine i lemler 59Madde 58 Sand k ve vak flara ili kin i lemler 60Madde 59 Ba s n rlar 60

BE NC KISIMMevduata ve Kat l m Fonu Toplamaya li kin Hkmler

Madde 60 Mevduat ve kat l m fonu kabul 61Madde 61 Mevduat n ve kat l m fonunun ekilmesi 62Madde 62 Zamana m 63Madde 63 Mevduat n ve kat l m fonunun sigortalanmas 63Madde 64 Sigorta kapsam d nda kalan mevduat ve

kat l m fonu 64

6

ALTINCI KISIMDenetim ve Al nacak nlemler

Madde 65 Denetim 65Madde 66 Konsolide denetim 65Madde 67 nlem al nmas n gerektiren haller 66Madde 68 Dzeltici nlemler 67Madde 69 yile tirici nlemler 68Madde 70 K s tlay c nlemler 69Madde 71 Faaliyet izninin kald r lmas veya Fona devir 70Madde 72 Sistemik riske kar al nacak nlemler 71

YED NC KISIMKanuni Ykmllkler

Madde 73 S rlar n saklanmas 72Madde 74 tibar n korunmas 74Madde 75 Etik ilkeler 74Madde 76 M teri haklar 74

SEK Z NC KISIMKalk nma ve Yat r m Bankalar ve Finansal Holding irketi

Madde 77 Kalk nma ve yat r m bankalar na ili kin hkmler 76Madde 78 Finansal holding irketi 76

DOKUZUNCU KISIMKurulu Birlikleri

Madde 79 Trkiye Bankalar Birli i ve Trkiye Kat l m Bankalar Birli i 77

Madde 80 Birliklerin grev ve yetkileri 77Madde 81 Organlar ve stat 78

ONUNCU KISIMBankac l k Dzenleme ve Denetleme Kurumuna

li kin Hkmler

B R NC BLMBankac l k Dzenleme ve Denetleme Kurumu

Madde 82 Kurulu ve ba ms zl k 80

75

7

K NC BLMBankac l k Dzenleme ve Denetleme Kurulu

Madde 83 Bankac l k Dzenleme ve Denetleme Kurulu 81Madde 84 yelerin atanmas 81Madde 85 Ba kan ve yelerin grev sreleri 82Madde 86 Yasaklar 83Madde 87 Kurulun al ma esaslar 84Madde 88 Kurulun grev ve yetkileri 86

NC BLMBa kanl k Te kilat

Madde 89 Ba kan 87Madde 90 Ba kan yard mc lar 89Madde 91 Kurumun hizmet birimleri 89Madde 92 Kurum personeli 90

DRDNC BLMGrev, Yetki ve Sorumluluk

Madde 93 Kurumun grev ve yetkileri 92Madde 94 Sektrn geli tirilmesi 94Madde 95 Yerinde denetim ve gzetim 95Madde 96 Bilgi ve belge isteme 98Madde 97 effafl k ve hesap verebilirlik 99Madde 98 Kurumlararas i birli i 99Madde 99 Finansal Sektr Komisyonu 101Madde 100 E gdm Komitesi 101

BE NC BLMe itli Hkmler

Madde 101 Kurumun btesi, hesap ve harcamalar n denetimi 102Madde 102 cretler, mali ve di er sosyal haklar 103Madde 103 Kurul yelerinin grevden ayr lmas 105Madde 104 Kurul yeleri ile Kurum personelinin cezai ve

hukuki sorumlulu u 106Madde 105 Kurul kararlar na kar yarg yolu 108

ONB R NC KISIMFaaliyet zni Kald r lan ve Fona Devredilen Bankalara

li kin HkmlerMadde 106 Faaliyet izninin kald r lmas 109Madde 107 Fona devredilen bankalar ile ilgili hkmler 111

8

Madde 108 Banka kaynaklar n n istismar 114Madde 109 Faaliyet izni kald r lan veya Fona devredilen

bankalara ili kin ortak hkmler 116Madde 110 ahsi sorumluluk 118

ON K NC KISIMTasarruf Mevduat Sigorta Fonuna li kin Hkmler

B R NC BLMTasarruf Mevduat Sigorta Fonu

Madde 111 Fonun kurulu ve ba ms zl 119

K NC BLMTasarruf Mevduat Sigorta Fonu Kurulu

Madde 112 Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Kurulu 120Madde 113 Fon Kurulu yelerinin atanmas 120Madde 114 Fon Kurulu Ba kan ve yelerinin grev sreleri 121Madde 115 Fon Kurulu Ba kan ve yeleri ile Fon personeli-

ne ili kin yasaklar 122Madde 116 Fon Kurulunun al ma esaslar 123Madde 117 Fon Kurulunun grev ve yetkileri 126

NC BLMBa kanl k Te kilat

Madde 118 Fon Ba kan 126Madde 119 Fon ba kan yard mc lar 128Madde 120 Fonun hizmet birimleri 128Madde 121 Fon personeli 129

DRDNC BLMGrev, Yetki ve Sorumluluk

Madde 122 Fonun grev ve yetkileri 131Madde 123 Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi 132

BE NC BLMe itli Hkmler

Madde 124 Fonun hesap ve harcamalar n n denetimi 132Madde 125 Fon Kurulu Ba kan ve yeleri ile Fon personeli-

nin cretleri, mali ve di er sosyal haklar 133Madde 126 Fon Kurulu yelerinin grevden ayr lmas 136

cretleri, mali ve di er sosyal haklar

yili kin yasaklar

ne

nin

9

istisnalar

Madde 127 Fon Kurulu yeleri, Fon personeli, Fonun atad veya Fonu temsilen seilen yneticilerin, iflas idare memurlar n n ve Fon personelinin sorumluluklar

136

Madde 128 Fon Kurulu kararlar na kar yarg yolu 140Madde 129 Fonun btesi 140Madde 130 Fonun gelirleri 141Madde 131 Fonun borlanma ve avans yetkisi 141

ALTINCI BLMTakip ve Tahsil Usulleri

Madde 132 Fon alacaklar n n takip ve tahsiline ili kin yetki ve usller 142

Madde 133 Sorumluluk davalar na ili kin istisnai yetkiler 145Madde 134 Fonun alacaklar n n tahsilini ili kin di er yetkiler 146Madde 135 Sigortaya tabi mevduat ve kat l m fonu tutar n n eksik

beyan halinde uygulanacak takip ve tahsil uslleri 156Madde 136 Fon alacaklar n n yasal teminat 160Madde 137 spat klfeti 160Madde 138 Fon alacaklar n n takip ve tahsiline ili kin 160Madde 138 160Madde 139 Fonun i tirakleri ile ilgili yetkileri 161Madde 140 Fon ve faaliyet izni kald r lan bankalara ili kin

mali istisnalar 162Madde 141 Zamana m 164Madde 142 Grevli ve yetkili mahkeme 164Madde 143 Varl k ynetim irketi 165

ONNC KISIMDi er Hkmler

Madde 144 Faiz oranlar ile di er menfaatler 167Madde 145 Parasal tutarlar 167

ONDRDNC KISIMYapt r mlar, Soru turma ve Kovu turma Hkmleri

B R NC BLMdari Para Cezalar

Madde 146 Kurulu lara ili kin idari para cezalar 168Madde 147 lgili ki ilere ili kin idari para cezalar 171

10

Madde 148 S n rlamalara, kararlara ve dzenlemelere ayk r hareketler dolay s yla idari para cezalar 171

Madde 149 Savunma hakk ve kapatma karar 172

K NC BLMSular

Madde 150 zinsiz faaliyette bulunmak 172Madde 151 Mevduat ve kat l m fonu sahiplerinin haklar n

engellemek 173

Madde 152 Dzeltici, iyile tirici ve k s tlat c nlemleri 173

Ek Madde 1 - Risk Merkezi 187

Madde 152 173almamakMadde 153 Yetkili merciler ile denetim grevlilerince istenen

bilgi ve belgeleri vermemek ve grevlerini yap-malar n engellemek

174

Madde 154 Belgelerin saklanmas ykmll ne ayk r davranmak 174

Madde 155 Gere e ayk r beyanda bulunmak 174Madde 156 lemlerin kay t d b rak lmas ve gere e

ayk r muhasebele tirme 175Madde 157 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme

veya de i tirme 175Madde 158 tibar n zedelenmesi 176Madde 159 S rlar n a klanmas 176Madde 160 Zimmet 176Madde 161 Di er kanunlara ayk r l klar 178

NC BLMKovu turma Usul

Madde 162 Yaz l ba vuru ve mdahale 178Madde 163 tiraz ve bildirim 179Madde 164 zel grev 179Madde 165 Bilirki i incelemesi 180Madde 166 zel soru turma ve kovu turma 181Madde 167 nfaz 182

ONBE NC KISIMSon Hkmler

Madde 168 Kald r lan ve de i tirilen hkmler 183Madde 169 Mlga kanunlara yap lan at flar 187

malar n engellemekyap

11

Madde 170 Yrrlk 201Madde 171 Yrtme 201

(I) SAYILI CETVEL 203Kurumu: Bankac l k Dzenleme ve Denetleme Kurumu(II) SAYILI CETVEL 207Kurumu: Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu(III) SAYILI CETVEL 208Kurumu: Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu

Geici Madde 1 188Geici Madde 2 188Geici Madde 3 188Geici Madde 4 189Geici Madde 5 189Geici Madde 6 189Geici Madde 7 190Geici Madde 8 190Geici Madde 9 191Geici Madde 10 192Geici Madde 11 192Geici Madde 12 193Geici Madde 13 193Geici Madde 14 194Geici Madde 15 194Geici Madde 16 195Geici Madde 17 195Geici Madde 18 195Geici Madde 19 195Geici Madde 20 195Geici Madde 21 197Geici Madde 22 197Geici Madde 23 197Geici Madde 24 198Geici Madde 25 198Geici Madde 26 199Geici Madde 27 200

Geici Madde 1 190Geici Madde 2 190Geici Madde 3 190Geici Madde 4 191 Geici Madde 5 191Geici Madde 6 191Geici Madde 7 192Geici Madde 8 192 Geici Madde 9 193Geici Madde 10 194Geici Madde 11 194Geici Madde 12 195 Geici Madde 13 195Geici Madde 14 196Geici Madde 15 196Geici Madde 16 197 Geici Madde 17 197Geici Madde 18 197Geici Madde 19 197Geici Madde 20 197 Geici Madde 21 199Geici Madde 22 199Geici Madde 23 199Geici Madde 24 200 Geici Madde 25 200Geici Madde 26 201Geici Madde 27 202Geici Madde 28 202Geici Madde 29 203

203203

205

209

210

5411 Say l Bankac l k Kanununda De i iklikYapan Kanunlar

KanunNo.

Resmi GazeteTarihi

Resmi GazeteSay s

5472 14.03.2006 26108

5667 30.05.2007 26537

5754 08.05.2008 26870

5766 06.06.2008 26898

6111 25.02.2011 27857 I.Mkerrer

13

Madde: 1, 2

BANKACILIK KANUNU*

Kanun No : 5411

Kabul Tarihi : 19 Ekim 2005

Resmi Gazete : 1 Kas m 2005 tarih ve 25983 mkerrer say l

B R NC KISIM Genel Hkmler

AmaMadde 1.- Bu Kanunun amac , finansal piyasalarda gven

ve istikrar n sa lanmas na, kredi sisteminin etkin bir ekilde al mas na, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin ko-runmas na ili kin usl ve esaslar dzenlemektir.

KapsamMadde 2.- Trkiyede kurulu mevduat bankalar , kat l m

bankalar , kalk nma ve yat r m bankalar , yurt d nda kurulu bu nitelikteki kurulu lar n Trkiyedeki ubeleri, finansal hol-ding irketleri, Trkiye Bankalar Birli i, Trkiye Kat l m Ban-kalar Birli i, Bankac l k Dzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ve bunlar n faaliyetleri bu Kanun hkmlerine tbidir.

* 5472, 5667, 5754, 5766 ve 6111 say l Kanunlar ile de i tirilmi tir.

14

Madde: 2, 3

zel kanunlarla kurulmu olan bankalar hakk nda da ka-nunlar nda yer alan hkmler sakl kalmak kayd yla bu Ka-nun hkmleri uygulan r.

Bu Kanunda hkm bulunmayan hallerde genel hkmler tatbik olunur.

Tan mlar ve k saltmalar

Madde 3.- Bu Kanunun uygulanmas nda;

li kili Bakan: Ba bakan veya grevlendirece i Devlet Bakan n ,

Kurul: Bankac l k Dzenleme ve Denetleme Kurulunu,

Kurum: Bankac l k Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

Ba kan: Bankac l k Dzenleme ve Denetleme Kurulu Ba kan n ,

Merkez Bankas : Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Anonim irketini,

Fon: Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunu,

Fon Kurulu: Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Kurulunu,

Fon Ba kan : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Kurulu Ba kan n ,

Kredi kurulu u: Mevduat bankalar n ve kat l m banka-lar n ,

Kurulu birlikleri: Trkiye Bankalar Birli i ve Trkiye Ka-t l m Bankalar Birli ini,

Banka: Mevduat bankalar ve kat l m bankalar ile kalk n-ma ve yat r m bankalar n ,

15

Madde: 3

Mevduat bankas : Bu Kanuna gre kendi nam ve hesa-b na mevduat kabul etmek ve kredi kulland rmak esas olmak zere faaliyet gsteren kurulu lar ile yurt d nda kurulu bu nitelikteki kurulu lar n Trkiyedeki ubelerini,

Kat l m bankas : Bu Kanuna gre zel cari ve kat lma he-saplar yoluyla fon toplamak ve kredi kulland rmak esas ol-mak zere faaliyet gsteren kurulu lar ile yurt d nda kurulu bu nitelikteki kurulu lar n Trkiyedeki ubelerini,

Kalk nma ve yat r m bankas : Bu Kanuna gre mevdu-at veya kat l m fonu kabul etme d nda; kredi kulland rmak esas olmak zere faaliyet gsteren ve/veya zel kanunlarla kendilerine verilen grevleri yerine getiren kurulu lar ile yurt d nda kurulu bu nitelikteki kurulu lar n Trkiyedeki ube-lerini,

Finansal holding irketi: lerinden en az bir tanesi bir kredi kurulu u olmak art yla ba l ortakl klar n n tm veya o unlu u kredi kurulu u veya finansal kurulu olan irketi,

ube: Elektronik i lem cihazlar ndan ibaret birimler ha-ri olmak zere, bankalar n ba ml bir paras n olu turan ve bu kurulu lar n faaliyetlerinin tamam n veya bir k sm n kendi ba na yapan, sabit ya da seyyar brolar gibi her trl i yerini,

Merkez ube: Yurt d nda kurulu bir bankan n Trkiyede at ubeyi, birden fazla ubenin olmas hlinde ise Kuru-ma bildirilecek ve Kurulca onaylanacak ubeyi,

Fon bankas : Mlga 3182 say l Bankalar Kanunu, bu Ka-nunla yrrlkten kald r lan 4389 say l Bankalar Kanunu ve bu Kanun uyar nca temett hari ortakl k haklar ile ynetimi

16

Madde: 3

ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun o unluk hissesine sahip oldu u bankalar ,

Finansal kurulu : Kredi kurulu lar d nda kalan ve si-gortac l k, bireysel emeklilik veya sermaye piyasas faaliyet-lerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konu-lar ndan en az birini yrtmek zere kurulan kurulu lar ile kalk nma ve yat r m bankalar ve finansal holding irketlerini,

Kontrol: Bir tzel ki inin; sermayesinin, asgar yzde elli-birine sahip olma art aranmaks z n, o unlu una do rudan veya dolayl olarak sahip olunmas veya bu o unlu a sahip olunmamakla birlikte imtiyazl hisselerin elde bulundurulma-s veya di er hissedarlarla yap lan anla malara istinaden oy hakk n n o unlu u zerinde tasarrufta bulunulmas suretiy-le veya herhangi bir suretle ynetim kurulu yelerinin karara esas o unlu unu atayabilme ya da grevden alma gcnn elde bulundurulmas n ,

Ana ortakl k: Kontrolndeki ortakl klar ile Kurul taraf ndan belirlenen usl ve esaslarla tan mlanan ortakl klar n finansal tablolar n kendi nezdinde konsolide eden banka veya finan-sal holding irketini,

Ba l ortakl k: Ana ortakl n kontrol alt nda faaliyet gs-teren ortakl klar ,

Nitelikli pay: Bir ortakl n sermayesinin veya oy haklar -n n do rudan veya dolayl olarak yzde on veya daha fazla-s n te kil eden paylar ile bu oran n alt nda olsa dahi ynetim kurullar na ye belirleme imtiyaz veren paylar ,

Hkim ortak: Bir ortakl do rudan ya da dolayl ola-rak, tek ba na veya birlikte kontrol eden gerek veya tzel ki iyi,

17

Madde: 3

Yneticiler: Bankan n ynetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi ba kan ve yeleri ile genel mdr, genel mdr yard mc lar ve imza yetkisine sahip mensuplar ndan; blge mdrleri, ube mdrleri ve genel mdrlk merkez te kilat nda yer alan blm, k s m, grup ve bunlara e de er isimler alt nda faaliyet gsteren birimlerin yneticilerini,

Mevduat: Yaz l ya da szl olarak veya herhangi bir ekil-de halka duyurulmak suretiyle ivazs z veya bir ivaz kar l n-da, istendi inde ya da belli bir vadede geri denmek zere kabul edilen paray ,

Tasarruf mevduat : Mevduat bankalar nezdinde at r -lan, gerek ki ilere ait ve mnhas ran ek ke ide edilmesi d nda ticari i lemlere konu olmayan mevduat hesaplar n ,

zel cari hesap: Kat l m bankalar nda a labilen ve is-tenildi inde k smen veya tamamen her an geri ekilebilme zelli i ta yan ve kar l nda hesap sahibine herhangi bir getiri denmeyen fonlar n olu turdu u hesaplar ,

Kat lma hesab : Kat l m bankalar na yat r lan fonlar n bu kurumlarca kulland r lmas ndan do acak kr veya zarara kat lma sonucunu veren, kar l nda hesap sahibine nce-den belirlenmi herhangi bir getiri denmeyen ve anaparan n aynen geri denmesi garanti edilmeyen fonlar n olu turdu u hesaplar ,

Kat l m fonu: Kat l m bankalar nezdinde at r lan gerek ve tzel ki ilere ait zel cari hesap ve kat lma hesaplar nda yer alan paray ,

Destek hizmeti kurulu u: Bankalar n, mevduat veya ka-t l m fonu kabul, nakd, gayrinakd her cins ve surette kredi verme ve bu Kanunun uygulamas nda kredi olarak say lan

18

Madde: 3, 4

i lemler d nda kalan faaliyetlerini banka ad na gerekle ti-ren; ya da reklam n n yap lmas hari olmak zere mevduat veya kat l m fonu kabul d ndaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanmas da dhil gerekle tirilmesinde bankaya yard mc nitelikte hizmet veren kurulu lar ,1

K y bankac l : Bankac l k faaliyetleri, kurulu bulunulan lke harici ile s n rl tutulan veya lke genelinde uygulanan ekonomik ve mal mevzuata tbi olmayan ya da kurulu bulu-nulan lkede yerle ik olanlardan mevduat ve fon kabulnn yasakland bankac l , ifade eder.

Faaliyet konularMadde 4.- Bankalar, di er kanunlarda ngrlen hkmler

sakl kalmak kayd yla a a da belirtilen faaliyetleri gerek-le tirebilirler:

a) Mevduat kabul.b) Kat l m fonu kabul.c) Nakd, gayrinakd her cins ve surette kredi verme i -

lemleri.

d) Nakd ve kayd deme ve fon transferi i lemleri, muha-bir bankac l k veya ek hesaplar n n kullan lmas dahil her trl deme ve tahsilat i lemleri.

e) ek ve di er kambiyo senetlerinin i tiras i lemleri.f) Saklama hizmetleri.g) Kredi kartlar , banka kartlar ve seyahat ekleri gibi de-

me vas talar n n ihrac ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yrtl-mesi i lemleri.1 6111 say l Kanun ile de i tirilmi tir.

19

Madde: 4

h) Efektif dahil kambiyo i lemleri; para piyasas aralar n n al m ve sat m ; k ymetli maden ve ta lar n al m , sat m veya bunlar n emanete al nmas i lemleri.

i) Ekonomik ve finansal gstergelere, sermaye piyasas aralar na, mala, k ymetli madenlere ve dvize dayal ; va-deli i lem szle melerinin, opsiyon szle melerinin, birden fazla trev arac ieren basit veya karma k yap daki finansal aralar n al m , sat m ve arac l k i lemleri.

j) Sermaye piyasas aralar n n al m ve sat m ile geri al m veya tekrar sat m taahhd i lemleri.

k) Sermaye piyasas aralar n n ihra veya halka arz yo-luyla sat na arac l k i lemleri.

l) Daha nce ihra edilmi olan sermaye piyasas aralar -n n arac l k maksad yla al m sat m n n yrtlmesi i lemleri.

m) Ba kalar lehine teminat, garanti ve sair ykmllkle-rin stlenilmesi i lemleri gibi garanti i leri.

n) Yat r m dan manl i lemleri.o) Portfy i letmecili i ve ynetimi.p) Hazine Mste arl ve/veya Merkez Bankas ve kuru-

lu birlikleri nezdinde olu turulan bir szle me kapsam nda stlenilen ykmllkler erevesinde al m sat m i lemlerine ili kin piyasa yap c l .

r) Faktring ve forfaiting i lemleri.s) Bankalararas piyasada para al m sat m i lemlerine

arac l k.

t) Finansal kiralama i lemleri.u) Sigorta acenteli i ve bireysel emeklilik arac l k hizmet-

leri.

20

Madde: 4, 5

v) Kurulca belirlenecek di er faaliyetler.Mevduat bankalar birinci f kran n (b) ve (t), kat l m banka-

lar (a), kalk nma ve yat r m bankalar (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerekle tiremezler.

Dolayl pay sahipli iMadde 5.- Bu Kanunun uygulanmas nda, gerek ki ilere

ait dolayl pay sahipli inin belirlenmesinde, bir gerek ki i ile e ve ocuklar na ve bunlar n s n rs z sorumlulukla kat ld k-lar ortakl klara veya bu ki i veya ortakl klar n ayr ayr veya birlikte kontrol ettikleri ortakl klara ait paylar birlikte dikkate al n r. Tzel ki ilere ait dolayl pay sahipli inin belirlenmesin-de, bunlara ait paylar ile bunlar n kontrol ettikleri ortakl klara ait paylar birlikte hesaplan r.

Bu maddenin uygulanmas na ili kin usl ve esaslar Kurul taraf ndan belirlenir.

21

Madde: 6

K NC KISIM zne Tbi lemler

B R NC BLM Kurulu ve Faaliyet zinleri

Kurulu veya Trkiyede ube ve temsilcilik ama izniMadde 6.- Trkiyede bir bankan n kurulmas na veya yurt

d nda kurulmu bir bankan n Trkiyedeki ilk ubesinin a l-mas na, bu Kanunda ngrlen artlar n yerine getirilmesi kayd yla Kurulun en az be yesinin ayn yndeki oyuyla al -nacak kararla izin verilir.

zin iin yap lacak ba vurulara ve iznin verilmesine ili kin usl ve esaslar Kurulca kar lacak ynetmelikle belirlenir. zne ili kin karar, ba vurunun yap ld ya da ba vuruda ek-siklik bulunmas hlinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamam-land tarihten itibaren ay iinde ilgiliye bildirilir. Eksiklik-lerin alt ay iinde giderilmemesi hlinde ba vuru geersiz hale gelir.

Trkiyede mnhas ran k y bankac l faaliyetinde bulun-mak zere banka kurulmas veya yurt d nda kurulu ban-kalarca bu amala ube a lmas , bunlar n faaliyet alanlar ile finansal raporlama ve denetim uslleri ve faaliyetlerinin geici veya srekli olarak durdurulmas hususlar Kurul ka-rar yla belirlenir.

Yurt d nda kurulu bankalar, mevduat veya kat l m fonu kabul etmemek ve Kurulca belirlenecek esaslara gre faali-yet gstermek kayd yla, Kurulun izni ile Trkiyede temsilcilik aabilirler.

22

Madde: 7

Kurulu artlar Madde 7.- Trkiyede kurulacak bir bankan n;a) Anonim irket eklinde kurulmas ,b) Hisse senetlerinin nakit kar l kar lmas ve tamam -

n n nama yaz l olmas ,

c) Kurucular n n bu Kanunda belirtilen artlar haiz ol-mas ,

d) Ynetim kurulu yelerinin bu Kanunun kurumsal yne-tim hkmlerinde belirtilen nitelikleri ve plnlanan faaliyetleri gerekle tirebilecek meslek tecrbeyi haiz olmas ,

e) ngrlen faaliyet konular n n plnlanan mal, ynetim ve organizasyon yap s ile uyumlu olmas ,

f) Nakden ve her trl muvazaadan ri olarak denmi sermayesinin en az otuzmilyon Yeni Trk Liras olmas ,

g) Ana szle mesinin bu Kanun hkmlerine uygun olmas ,

h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek effaf ve a k bir ortakl k yap s ve organizasyon emas na sahip ol-mas ,

i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmamas ,

j) ngrlen faaliyet konular na ait i plnlar n , kurulu un mal yap s ile ilgili projeksiyonlar n sermaye yeterlili ini de ierecek ekilde, ilk y l iin bte pln n ve yap sal r-gtlenmesini gsteren bir faaliyet program n i kontrol, risk ynetimi ve i denetim sistemi de dahil olmak zere ibraz etmesi,

artt r.

23

Madde: 7, 8

Kalk nma ve yat r m bankalar iin denmi sermaye, bi-rinci f kran n (f) bendinde belirtilen tutar n te ikisinden az olamaz.

Bu maddenin uygulamas na ili kin usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Kurucularda aranan artlar Madde 8.- Bankalar n kurucu ortaklar n n;a) 2004 say l cra ve flas Kanunu hkmlerine gre mflis

olmamas , konkordato iln etmi olmamas , uzla ma sure-tiyle yeniden yap land rma ba vurusunun tasdik edilmi ol-mamas ya da hakk nda iflas n ertelenmesi karar verilmi olmamas ,

b) Bu Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yrrl e girmesinden nce Fona devre-dilmi olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamas veya kontrol elinde bulundurmamas ,

c) Tasfiyeye tbi tutulan bankerler ile irad tasfiye haricinde tasfiyeye tbi tutulan finansal kurulu larda, faaliyet izni kal-d r lan kalk nma ve yat r m bankalar nda, ortaklar n n temet-t hari ortakl k haklar ile ynetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankac l k yapma ve mevduat ve kat l m fonu ka-bul etme izin ve yetkileri kald r lan kredi kurulu lar nda, Fona intikalinden veya bankac l k yapma ve mevduat ve kat l m fonu kabul etme izin ve yetkileri kald r lmadan nce nitelikli paya sahip olmamas veya kontrol elinde bulundurmamas ,

d) Taksirli sular hari olmak zere affa u ram olsalar bile mlga 765 say l Trk Ceza Kanunu ve di er kanunlar uyar nca a r hapis veya be y ldan fazla hapis, 5237 say l

24

Madde: 8

Trk Ceza Kanunu ve di er kanunlar uyar nca y ldan fazla hapis cezas yla cezaland r lmam olmas veya mlga 3182 say l Bankalar Kanununun, bu Kanunla yrrlkten kald r -lan 4389 say l Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 say l Sermaye Piyasas Kanununun ve dn para verme i -leri hakk nda mevzuat n hapis cezas gerektiren hkmlerine muhalefet yahut mlga 765 say l Trk Ceza Kanunu, 5237 say l Trk Ceza Kanunu veya di er kanunlar uyar nca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikp, r vet, h rs zl k, dolan-d r c l k, sahtecilik, inanc ktye kullanma, dolanl iflas gibi yz k zart c sular ile istimal ve istihlk kaak l d nda kalan kaak l k sular , resm ihale ve al m sat mlara fesat kar t rma, karapara aklama veya Devletin ahsiyetine kar i lenen sular ile Devlet s rlar n a a vurma, Devletin ege-menlik alametlerine ve organlar n n sayg nl na kar sular, Devletin gvenli ine kar sular, Anayasal dzene ve bu dzenin i leyi ine kar sular, milli savunmaya kar sular, Devlet s rlar na kar sular ve casusluk, yabanc devletlerle olan ili kilere kar sular, vergi kaak l sular ndan veya bu sulara i tirakten hkml bulunmamas ,

e) Gerekli mal g ve itibara sahip bulunmas ,f) in gerektirdi i drstlk ve yeterlili e sahip olmas ,g) Tzel ki i olmas hlinde, risk grubu ile birlikte ortakl k

yap s n n effaf ve a k olmas ,

artt r.

Bankalar n tzel ki i kurucu ortaklar n n do rudan veya dolayl olarak nitelikli paya sahip gerek ki i ortaklar n n bu maddenin birinci f kras n n (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentle-rinde yer alan artlar ta mas gerekir.

25

Madde: 8, 9

Trkiyenin taraf oldu u uluslararas anla malarla ku-rulmu ok tarafl kredi kurulu lar ve finansal kurulu lar hakk nda bu maddenin birinci f kras n n (b) ve (c) bentleri uygulanmaz.

Merkezi yurt d nda bulunan bankalar n Trkiyede ube ama artlarMadde 9.- Kurulca belirlenen usl ve esaslar erevesin-

de gerekli izni alarak Trkiyede ube amak suretiyle faaliyet gsterecek yurt d nda kurulu bir bankan n;

a) Merkezinin bulundu u lkede esas faaliyetlerinde ya-saklaman n bulunmam olmas ,

b) Merkezinin bulundu u lkenin yetkili denetim merciinin Trkiyede faaliyet gstermesine ili kin olumsuz gr nn bulunmamas ,

c) denmi sermayesinin Trkiyeye tahsis edilen k sm -n n 7 nci maddede belirtilen miktardan az olmamas ,

d) Mdrler kurulu yelerinin, kurumsal ynetim hkmle-rinde belirtilen artlar ve plnlanan faaliyetleri gerekle tire-bilecek meslek tecrbeyi haiz olmalar ,

e) zin kapsam ndaki faaliyet konular na ait i plnlar n , ilk y l iin bte pln n ve yap sal rgtlenmesini gsteren bir faaliyet program n ibraz etmesi,

f) Dahil oldu u grubun ortakl k yap s n n effaf ve a k ol-mas ,

artt r.

Merkezinin bulundu u lkedeki yerel dzenlemelere ayk -r l klar nedeniyle faaliyeti yasaklanan konularda faaliyet izni verilmez.

26

Madde: 10

Faaliyet izniMadde 10.- Bu Kanunun 6 nc maddesi erevesinde ku-

rulu veya Trkiyede ube ama izni alan bankalar n, Kurul-dan ayr ca faaliyet izni almas artt r. Bir beyanname ile ya-p lacak ba vuru zerine verilecek izin, Kurul taraf ndan aksi kararla t r lm olmad ka, 4 nc maddede belirtilen btn faaliyetleri ayn maddenin son f kras ndaki s n rlamalar er-evesinde kapsar. Verilen faaliyet izinleri Resm Gazetede yay mlan r. Karar n, ilk izin ba vurusunun yap ld tarihten itibaren en ge ay iinde verilmesi gerekir.

Kurum, bu Kanun ve bu Kanuna dayan larak yap lan d-zenlemelerdeki artlar ta mayanlara gerekli dzeltmeleri yapmalar ve eksiklikleri tamamlamalar iin alt ay geme-mek zere sre verir. Bu sre iinde yeniden ba vuranlar hakk nda yap lan inceleme sonucunda durumlar uygun bu-lunmayanlara verilmi olan kurulu izni geersiz olur ve so-nu yaz l olarak bildirilir. Kurulu izni alm olan bankalar n faaliyete geebilmesi iin;

a) Sermayesinin nakit olarak denmi ve plnlanan faali-yetleri gerekle tirebilecek dzeyde olmas ,

b) Kurucular taraf ndan 7 nci maddede belirtilen asgar sermayenin yzde onu tutar ndaki sisteme giri pay n n en az drtte birinin Fon hesab na yat r ld na dair belgenin ib-raz edilmesi,

c) Faaliyetlerinin kurumsal ynetim hkmlerine uygunlu-unu sa lamas ve yeterli personel ve teknik donan ma sahip

olmas ,

d) Yneticilerinin, kurumsal ynetim hkmlerinde belirti-len nitelikleri haiz olmas ,

27

Madde: 10, 11

e) Kurulca faaliyet konular n yrtebilecek yeterlili e sa-hip olundu u kanaatine var lmas ,

gerekir.

Sisteme giri pay n n denmeyen k sm n n, faaliyete gei tarihinden itibaren Kurulca belirlenecek deme pln erevesinde Fon hesab na yat r laca na ili kin taahht-namenin Kuruma ibraz zorunludur. Sisteme giri pay bir defaya mahsus olmak zere al n r. Banka hissedarlar sis-teme giri pay n n denmesinden mteselsilen sorumlu-durlar.

Bu maddenin uygulanmas na ili kin usl ve esaslar belir-lemeye Kurul yetkilidir.

Kurulu izninin iptali Madde 11.- Bir bankan n kurulu izni;a) znin gere e ayk r beyanlarla al nm olmas ,b) Kurulu izninin verildi i tarihten itibaren dokuz ay ieri-

sinde faaliyet izni iin ba vurulmamas ,

c) Kurulu izninden vazgeildi inin beyan edilmesi,d) znin verilmesinde aranan artlar n, faaliyete geilince-

ye kadar kaybedilmesi,

e) Faaliyet izni al namam olmas ,f) iradi olarak bu Kanunun 4 nc maddesinde belirtilen

faaliyetlerin tmnden vazgeilmesi ve iradi tasfiyenin ta-mamlanmas ,

g) Devrolunan bankan n birle me veya blnme i lemleri-nin tamamlanmas ,

28

Madde: 11, 12

h) Bu Kanunun 106 nc maddesi kapsam nda tasfiye veya iflas takibat n n tamamlanmas ,

hllerinden herhangi birinin gerekle mesi durumunda, Ku-rulun en az be yesinin ayn yndeki oyuyla al nan kararla iptal edilir.

Faaliyet izninin iptali veya s n rland r lmasMadde 12.- Bir bankan n, faaliyet izninin gere e ayk r

beyanlarla al nm olmas veya faaliyet izninin al nmas ndan itibaren alt ay iinde faaliyete geilmemesi ya da bir y l iin-de kesintisiz alt ay sre ile faaliyette bulunulmam olmas hlinde faaliyet izni iptal edilir. Faaliyet izninin al nd tarih-ten itibaren bir ay ierisinde ilgili kurulu birli ine ye olun-mamas veya sisteme giri pay n n kalan taksitlerinin Fon hesab na yat r lmam olmas ve bu ykmllklerin Kurum taraf ndan yap lan uyar ya ra men yerine getirilmemesi du-rumunda, bu Kanunun 4 nc maddesinin birinci f kras n n (a) ve (b) bentleri d nda kalan faaliyet konular Kurulca tek tek s n rlanabilir.

Bu kararlar ilgililere yaz l olarak bildirilir ve Resm Gaze-tede yay mlan r.

Trkiyede ubesi bulunan yurt d nda kurulu bankala-r n, kurulu bulunduklar lkede herhangi bir nedenle faaliyet izninin kald r lmas , faaliyetlerinin durdurulmas , iflas veya tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato iln etmeleri hlinde, bunlar n Trkiyedeki ubelerinin faaliyet izinleri Ku-rul taraf ndan kald r l r.

Bu Kanunun 4 nc maddesinin birinci f kras n n (a) veya (b) bentleri kapsam nda bir kredi kurulu una verilen yetkinin

29

Madde: 12, 13, 14, 15

Kurul taraf ndan kald r lmas , faaliyet izninin kald r lmas hk-mndedir.

Yurt iinde ube amaMadde 13.2- Bu Kanunda yer alan kurumsal ynetim h-

kmleri ile koruyucu hkmler dikkate al narak, Kurulca be-lirlenecek esaslara uyulmas ve Kuruma bildirilmesi kayd yla yurt iinde ube a lmas serbesttir.

S n r tesi faaliyetlerMadde 14.- Trkiyede kurulan bankalar n, k y bankac l

blgeleri de dahil olmak zere yurt d nda ube veya tem-silcilik amalar , ortakl k kurmalar veya kurulmu ortakl klara kat lmalar , bu Kanunda yer alan kurumsal ynetim hkm-leri ile koruyucu hkmlere ve Kurulca belirlenecek esaslara uyulmas kayd yla Kurulun iznine tbidir.

Ba ms z denetim, de erleme ve derecelendirme kuru-lu lar n n yetkilendirme izni

Madde 15.3- Bankalar n ba ms z denetim faaliyetleri ile Kurul taraf ndan zorunlu tutulmas halinde, bankalar n varl k-lar n n, hak ve ykmllklerinin ya da kredi m terilerinden al nacak teminatlar n de erlemesi ve kendilerinin ya da kredi m terilerinin derecelendirilmesi faaliyetlerini gerekle tire-cek olan kurulu lar n yetkilendirilmesine, yetkilerinin geici veya srekli olarak kald r lmas na Kurulca karar verilir. Bu maddenin uygulanmas na ili kin usl ve esaslar ilgili meslek birliklerinin gr al narak Kurulca belirlenir.2 5472 say l Kanun ile de i tirilmi tir.3 6111 say l Kanun ile de i tirilmi tir.

30

Madde: 16, 17

K NC BLM Ana Szle meye li kin Hkmler

Ana szle me de i iklikleriMadde 16.- Bankalar n ana szle me de i ikliklerinde

Kurumun uygun gr aran r. Kurumca uygun grlmeyen de i iklikler genel kurulda karara ba lanamaz. Kurumun uy-gun gr al nmaks z n yap lan ana szle me de i iklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez. Ana szle me de i ikli i iin bu Kanun ve ilgili di er mevzuatta ngrlen izin, onay veya olumlu gr ba vurular , yetkili mercilerce onbe i gn iinde cevapland r l r.

Bankalar ana szle melerini gncel olarak internet sayfa-lar nda yay nlar. Ana szle melerin gncelle tirilmesi, de i-ikliklerin gerekle ti i tarihten itibaren on i gn ierisinde

yap lmak zorundad r.

Sermaye art r mlarMadde 17.- Sermaye art r mlar n n, her trl muvazaadan

ri olarak, ilgili mevzuatla ilve edilmesine izin verilen kay-naklar hari, i kaynaklara ba vurulmadan nakden denmesi artt r. Sermaye art r m n n Ticaret Siciline tescil edilmesinde

Kurumun uygun gr aran r.

Sermayenin mevzuata ayk r olarak art r ld tespit edilen k sm , zkaynak hesab nda dikkate al nmaz.

Bu madde kapsam nda sermaye art r m na ili kin usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

31

Madde: 18

Pay edinim ve devirleriMadde 18.- Bir ki inin, bir bankada do rudan veya dolayl

pay sahipli i yoluyla sermayenin yzde onunu ve daha faz-las n temsil eden paylar edinmesi veya bir orta a ait do ru-dan veya dolayl paylar n sermayenin yzde on, yzde yirmi, yzde otuz veya yzde ellisini a mas sonucunu veren pay edinimleri ile bir orta a ait paylar n, bu oranlar n alt na d -mesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tbidir.

Ynetim kuruluna veya denetim komitesine ye belirleme imtiyaz veren paylar n tesisi, devri veya yeni imtiyazl pay ihrac yukar daki oransal s n rlara bak lmaks z n Kurulun iz-nine tbidir.

Bu izinlerin verilmesinde, bankan n devral nan hisselerinin nominal de erinin yzde biri oran nda devir pay n n devralan taraf ndan Fona yat r lmas zorunludur.

Ortak say s n n be ten a a d mesine yol aan i lemler ile izin al nmadan yap lan pay devirleri pay defterine kaydo-lunmaz. Bu hkme ayk r olarak pay defterine yap lan kay tlar hkmszdr. Oy hakk edinilmesi ve hisseler zerinde intifa hakk tesisinde de bu hkm uygulan r.

Nitelikli paya sahip olan ortaklar n kurucularda aranan nitelikleri ta mas artt r. Kurucularda aranan nitelikleri kay-beden nitelikli paya sahip ortaklar temett d ndaki ortakl k haklar ndan yararlanamaz. Bu halde, di er ortakl k haklar Kurumun bildirimi zerine Fon taraf ndan kullan l r. Bu or-taklar sermayedeki do rudan ve dolayl paylar yzde onun alt na d ene kadar rhan haklar n kullanamazlar.

Bir bankan n sermayesinin yzde on veya daha fazlas -na sahip olan tzel ki ilerin paylar n n do rudan veya dolayl

32

Madde: 18, 19

olarak birinci f krada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el de i tirmesi, devralacak orta n kurucularda aranan nite-likleri ta mas art yla Kurulun iznine tbidir.

Kurulun izni olmadan paylar n devredilmesi hlinde, bu paylara ait temett hari ortakl k haklar Fon taraf ndan kul-lan l r.

Hisseleri borsada i lem gren bankalar n hisselerinin borsadan al nmas ve bir bankan n hisselerinin 2004 say -l cra ve flas Kanunu hkmlerine gre icra dairesinden sat n al nmas durumunda gerekle tirilecek i lemlere ve bu maddenin uygulanmas na dair usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

NC BLM Birle me, Blnme, Hisse De i imi ve

radi Tasfiye

Birle me, blnme ve hisse de i imiMadde 19.- Trkiyede faaliyette bulunan bankalardan bi-

rinin; di er bir veya birka banka veya finansal kurulu ile birle mesi veya btn aktif ve pasifi ile di er hak ve ykm-llklerini Trkiyede faaliyette bulunan di er bir bankaya devretmesi, btn aktif ve pasifleri ile di er hak ve ykm-llklerini devir almas veya blnmesi ya da hisse de i imi Kurulun iznine ba l d r. zin tarihinden itibaren ay iinde ilgili bankalar n yetkili organlar nca karar al narak gerekli i -lemlere geilmedi i takdirde, verilen izin geersiz olur. Ban-kalar n bu Kanun hkmlerine gre birle me, blnme ve devirlerinde 6762 say l Trk Ticaret Kanunu ile devir veya

33

Madde: 19, 20

birle meye konu bankalar n toplam aktiflerinin sektr iindeki paylar n n yzde yirmiyi gememesi kayd yla 4054 say l Re-kabetin Korunmas Hakk nda Kanunun 7, 10 ve 11 inci mad-deleri hkmleri uygulanmaz. Birle me veya devir i leminin kesinle mesini mteakip, devredilen kurulu un btn aktif ve pasifleri ile di er hak ve ykmllkleri devralan bankaya geer ve devredilen kurulu un tzel ki ili i sona ererek kayd Ticaret Sicilinden silinir.

Bu madde hkmnn uygulanmas na ili kin usl ve esaslar Kurum taraf ndan kar lacak ynetmelik ile belir-lenir.

radi tasfiyeMadde 20.- Bankalar n faaliyetlerine son vermeleri ve tas-

fiyeleri Kurulun iznine ve Kurumun denetimine tbidir.

Trkiyede faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son vermek ve bunlar tasfiye etmek istedikleri takdirde, du-rumu Trkiye ap nda bas m ve da t m yap lan en az iki gazete ile iln ve mevduat sahipleri veya kat l m fonu sahipleri ile alacakl lar na veya bu durumda say labilecek ki i ve kurumlara tebli ederek ellerinde bulunan ayn ve nakd her trl mevduat veya kat l m fonu ile emanet ve cari hesap bakiyelerini ve sair borlar n , vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki ay iinde iadeye ve bu sre ierisinde sahibi ba vurmayan ayn ve nakd her trl mevduat, kat l m fonu, emanet ve alacaklar Kuruma tevdi etmeye mecburdurlar. Kurum, bu suretle verilen de erleri, takip eden y l ba ndan ba lamak zere on y l sre ile her y l ba nda uslne gre ilan etmek suretiyle saklar. Son

34

Madde: 20, 21

iln tarihinden itibaren alt ay iinde aranmayan bu de er-ler Fona gelir kaydolunur.

Bu madde hkmnn uygulanmas na ili kin usl ve esas-lar Kurum taraf ndan kar lacak ynetmelik ile belirlenir.

DRDNC BLM zin Ba vurular n n Reddi

zin ba vurular n n reddiMadde 21.- Bu Kanun hkmleri uyar nca Kuruma yap -

lan izin ba vurular ; denetimin etkin bir ekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte do rudan veya dolayl herhangi bir ili kinin varl veya izne tbi i lem iin ngrlen ko ulla-r n, niteliklerin, yeterliliklerin izin ba vurusu esnas nda ya da de erlendirme srecinde sa lanamamas veya kaybedilme-si hlinde Kurulca reddedilir. Ret kararlar ilgililere gerekeli olarak bildirilir.

35

Madde: 22, 23

NC KISIM Kurumsal Ynetim

B R NC BLM Ynetim

Kurumsal ynetim ilkeleriMadde 22.- Kurumsal ynetime ili kin yap ve sreler

ve bunlara ili kin ilkeler Sermaye Piyasas Kurulu ile ku-rulu birliklerinin de gr al narak Kurul taraf ndan be-lirlenir.

Ynetim kuruluMadde 23.- Bankalar n ynetim kurullar genel mdr

dahil be ki iden az olamaz. Genel mdr, bulunmad hallerde vekili, ynetim kurulunun do al yesidir. Bu Ka-nunda genel mdr iin ngrlen artlar, ynetim kurulu yelerinin yar dan bir fazlas iin de aran r. Murahhas ye-lerin genel mdrde aranan artlar ta malar zorunludur. Ynetim kurulu yeli ine seilenler ve herhangi bir neden-le bo alma hlinde grevlendirilenler, bu maddede aranan artlar ta d klar n gsteren belgelerle birlikte yedi i gn

ierisinde Kuruma bildirilir. Genel mdrlk ve ynetim ku-rulu ba kanl grevleri ayn ki i taraf ndan icra edilemez. Ynetim kurulu yelerinin bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci f kras n n (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen art-lar ta mas gerekir.

Trkiyede ube amak suretiyle faaliyette bulunan yurt d nda kurulu bankalar n Trkiyedeki ynetim merkez-

36

Madde: 23, 24

lerinde, ynetim kurulu yetki ve sorumluluklar n ta yan, merkez ube mdrnn de dahil oldu u en az ki ilik bir mdrler kurulu olu turmalar zorunludur. Bu Kanunun uygulanmas nda mdrler kurulu ynetim kurulu hkmnde olup, birinci f krada belirtilen artlar mdrler kurulu yeleri iin de aran r.

kontrol, risk ynetimi ve i denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, i lerli inin, uygunlu-

unun ve yeterlili inin sa lanmas , finansal raporlama sis-temlerinin gvence alt na al nmas , banka iindeki yetki ve sorumluluklar n belirlenmesi ynetim kurulunun sorumlulu-

undad r.

Denetim komitesiMadde 24.- Bankalar n, ynetim kurullar nca ynetim

kurulunun denetim ve gzetim faaliyetlerinin yerine getiril-mesine yard mc olmak zere denetim komitesi olu turulur. Denetim komitesi en az iki yeden olu ur. Denetim komi-tesi yeleri icra grevi bulunmayan ynetim kurulu yeleri aras ndan seilir. Trkiyede ube olarak faaliyet gsteren bankalarda ise kendisine ba l icra mahiyette faaliyet gs-teren bir birim bulunmayan mdrler kurulu yelerinden biri grevlendirilir.

Denetim komitesi yelerinin, Kurulca belirlenen niteliklere sahip olmalar artt r. Buna ili kin bilgi ve belgeler ataman n yap lmas n mteakiben en ge yedi i gn iinde Kuruma bildirilir.

Denetim komitesi, ynetim kurulu ad na bankan n i kont-rol, risk ynetimi ve i denetim sistemlerinin etkinli ini ve ye-terlili ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemleri-

37

Madde: 24

nin bu Kanun ve ilgili dzenlemeler erevesinde i leyi ini ve retilen bilgilerin btnl n gzetmek, ba ms z denetim kurulu lar n n ynetim kurulu taraf ndan seilmesinde gerekli n de erlendirmeleri yapmak, ynetim kurulu taraf ndan sei-len ba ms z denetim kurulu lar n n faaliyetlerini dzenli ola-rak izlemek, bu Kanun kapsam nda ana ortakl k niteli indeki kurulu larda, konsolide denetime tbi kurulu lar n i denetim i levlerinin konsolide olarak srdrlmesini ve e gdmn sa lamakla grevli ve sorumludur.

Denetim komitesi, i kontrol, i denetim ve risk ynetimi sistemleri kapsam nda olu turulan birimlerden ve ba ms z denetim kurulu lar ndan; grevlerinin ifas yla ilgili olarak dzenli raporlar almak ve bankan n faaliyetlerinin sreklili i ve gven iinde yrtlmesini olumsuz etkileyebilecek hu-suslar veya mevzuata ve i dzenlemelere ayk r l klar bu-lunmas hlinde bu hususlar ynetim kuruluna bildirmekle ykmldr.

Denetim komitesi, alt ayl k dnemleri a mamak kayd yla icra etti i faaliyetlerin sonular ile bankada al nmas gere-ken nlemlere, yap lmas na ihtiya duyulan uygulamalara ve bankan n faaliyetlerinin gven iinde srdrlmesi bak m n-dan nemli grd di er hususlara ili kin gr lerini yne-tim kuruluna bildirmekle ykmldr.

Denetim komitesi, bankan n tm birimlerinden, anla -mal destek hizmeti kurulu lar ve ba ms z denetim kuru-lu lar ndan bilgi ve belge almaya, bedeli banka taraf ndan kar lanmak suretiyle konular nda ihtisas sahibi ki ilerden ynetim kurulunun onay na ba l olarak dan manl k hizme-ti sa lamaya yetkilidir. Denetim komitesinin grev, yetki ve

38

Madde: 25

sorumluluklar ile al ma usl ve esaslar ynetim kurulu taraf ndan dzenlenir.

Genel mdr ve yard mc larMadde 25.4- Banka genel mdrlerinin hukuk, iktisat,

maliye, bankac l k, i letme, kamu ynetimi ve dengi dal-larda en az lisans dzeyinde, mhendislik alan nda lisans dzeyinde renim grm olanlar n ise belirtilen alanlarda lisansst renim grm olmalar ve bankac l k veya i -letmecilik alan nda en az on y ll k meslek deneyime sahip olmalar artt r.

Genel mdr yard mc lar n n en az yedi y ll k meslek de-neyime sahip ve asgar te ikisinin birinci f krada belirtilen alanlarda en az lisans dzeyinde renim grm olmas artt r. Ba ka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve g-

revleri itibar yla genel mdr yard mc s na denk veya daha st konumlarda icra nitelikte grev yapan di er yneticiler de bu Kanunun genel mdr yard mc lar na ili kin hkm-lerine tbidir.

Genel mdrl e ve yard mc l klar na atanacaklar n, bu maddede aranan artlar ta d klar n gsteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi artt r. Bildirimden itibaren yedi i gn iinde Kurumca olumsuz gr bildirilmemesi duru-munda ilgili ki ilerin atamalar yap labilir.

Herhangi bir nedenle grevden ayr lan genel mdr ve yard mc lar n n grevden ayr lma nedenleri, ilgili banka ve grevden ayr lan taraf ndan yedi i gn iinde Kuruma bildirilir.4 6111 say l Kanun ile son f kras yrrlkten kald r lm t r.

39

Madde: 25, 26, 27

Bu madde uygulamas nda, genel mdrn sahip olmas gereken nitelikler ve atanmalar na veya grevden ayr lma-lar na ili kin ykmllkler bak m ndan, yurt d nda kurulu bankalar n Trkiyedeki merkez ubesi mdr, genel mdr gibi de erlendirilir.

al ma ve imza yetkisi yasaMadde 26.- Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci f kra-

s n n (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen artlar ta ma-yan ki iler, bankalarda genel mdr, genel mdr yard mc s veya imza yetkisini haiz grevli olarak al t r lamazlar. Ban-kalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kald rmak zorun-dad rlar.

Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili di-er mevzuat hkmlerini ihll ettikleri ve bankan n emin

bir ekilde al mas n tehlikeye d rdkleri tespit edi-len ve haklar nda kanun kovu turma talep edilen banka mensuplar n n, imza yetkileri Kurul karar ile geici ola-rak kald r l r. Bu kimseler, Kurulun izni olmad ka imza yetkisini haiz personel olarak hibir bankada al t r la-mazlar.

Yemin ve mal beyanMadde 27.- Bankalar n ynetim kurulu yeleri ile mdrler

kurulu ba kan ve yeleri, seilmeleri veya atanmalar ndan sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedike greve ba layamazlar. Bu ki iler ile genel mdr ve yard m-c lar ve imza yetkisine sahip mensuplar ndan blge mdr-leri, ube mdrleri ve genel mdrlk merkez te kilat nda yer alan blm, k s m, grup ve bunlara e de er isimler al-

40

Madde: 27, 28, 29

t nda faaliyet gsteren birimlerin yneticileri 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas , R vet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu hkmlerine tbidirler.

Yemin ve mal beyan na ili kin usl ve esaslar Kurulca be-lirlenir.

Karar defteriMadde 28.- Ynetim kurulu, denetim komitesi ve kredi

komitesi ile mdrler kurulu kararlar , aralar nda a kl k b -rak lmamak ve sat r aralar nda k nt olmamak art yla ta-rih ve numara s ras yla 6762 say l Trk Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hkmleri gere ince onaylanm mteselsil sayfa numaral ayr birer deftere metnin do rulu undan hi-bir ekilde pheyi davet etmeyecek ekilde gn gnne kaydedilir ve her karar n alt , yeler taraf ndan karar tari-hinden itibaren en ge bir ay iinde imza olunur. Kurulca belirlenecek usl ve esaslar erevesinde, y l sonlar nda ciltlettirilmeleri kayd yla karar defterleri yerine yapraklar noterce tasdikli ve mteselsil s ra numaral ayr kalamoza kullan labilir.

K NC BLM Sistemler

sistemlere ili kin ykmllklerMadde 29.- Bankalar, maruz kald klar risklerin izlenmesi,

kontrolnn sa lanmas , faaliyetlerinin kapsam ve yap s yla uyumlu ve de i en ko ullara uygun, tm ube ve konsolidas-yona tbi ortakl klar n kapsayan yeterli ve etkin bir i kontrol,

41

Madde: 29, 30, 31

risk ynetimi ve i denetim sistemi kurmak ve i letmekle y-kmldrler.

kontrol, risk ynetimi ve i denetim sistemlerinin kuru-lu una, i leyi ine, yeterlili ine, olu turulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, st ynetimin grev ve sorumluluklar ile Kuruma yap lacak raporlamalara ili kin usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

kontrol sistemiMadde 30.- Bankalar, i kontrol sistemi kapsam nda, faali-

yetlerinin mevzuata, i dzenlemelerine ve bankac l k teaml-lerine uygun olarak yrtlmesini, muhasebe ve raporlama sisteminin btnl n, gvenilirli ini ve bilgilerin zaman nda elde edilebilirli ini her seviyedeki personeli taraf ndan uyula-cak ve uygulanacak srekli kontrol faaliyetleri ile sa lamak, grevlerin fonksiyonel ayr mlar n , yetki ve sorumluluklar n payla m n , fon demelerini, banka i lemlerinin mutabakat -n , varl klar n korunmas n ve ykmllklerin kontrol alt nda tutulmas n temin etmek, maruz kal nan her trl riskin ta-n nmas , de erlendirilmesi ve ynetimi iin gerekli alt yap y haz rlamak ve yeterli ileti im a n olu turmak zorundad r. kontrol faaliyetleri ynetim kuruluna ba l olarak al acak i kontrol birimi ve personeli taraf ndan yrtlr.

Risk ynetimi sistemiMadde 31.- Bankalar risk ynetimi sistemi kapsam nda,

risk politikalar n Kurulca belirlenen esaslar erevesinde olu turmak, uygulamak ve raporlamak zorundad r. Risk y-netimi faaliyetleri ynetim kuruluna ba l olarak al acak risk ynetimi birimi ve personeli taraf ndan yrtlr.

42

Madde: 32, 33

denetim sistemiMadde 32.- Bankalar btn birim, ube ve konsolidas-

yona tbi ortakl klar n kapsayan bir i denetim sistemi kurmak zorundad r. Bu erevede, faaliyetlerin mevzuata, ana szle meye, i dzenlemelere ve bankac l k ilkelerine uygunlu u, banka mfetti leri taraf ndan denetlenir.

denetim faaliyetleri, tarafs z ve ba ms z bir ekilde, gerekli meslek zen gsterilerek, yeterli say da mfetti ta-raf ndan yerine getirilir. Ana ortakl k niteli indeki bankan n i denetiminde grev alanlar konsolidasyona tbi ortakl klarda i denetim grevini ifa edebilir. denetimle grevli birimce veya yetkili mfetti lerce bu Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci f kras kapsam nda dzenlenecek i denetim raporu-nun, en az er ayl k dnemler itibar yla ve denetim komitesi arac l yla ynetim kuruluna tevdii zorunludur.

NC BLM Yetkili Kurulu lar

Ba ms z denetim kurulu larMadde 33.- Bu Kanunun 15 inci maddesine gre yetki-

lendirilecek ba ms z denetim kurulu lar n n al malar na ili kin esaslar Trkiye Serbest Muhasebeci Mal M avirler ve Yeminli Mal M avirler Odalar Birli i,Trkiye Muhasebe Standartlar Kurulu, Merkez Bankas ve kurulu birliklerinin gr al narak Kurulca dzenlenir. Ba ms z denetim ku-rulu lar , bu Kanun uyar nca yapt klar faaliyetler dolay s yla nc ki ilere verdikleri zararlardan sorumludurlar.

Ba ms z denetim kurulu lar denetim esnas nda, bankan n varl n tehlikeye sokabilecek veya yneticilerin Kanun veya

43

Madde: 33, 34, 35

esas szle meyi ihll etmi olduklar n gsteren hususlar tes-pit ederse, durumu derhal Kuruma bildirir. Bu bildirim, meslek gizlilik prensiplerinin ve anla malar n n veya bankac l k s rlar -na ili kin ykmllklerin ihll edildi i anlam na gelmez.

De erleme ve derecelendirme kurulu larMadde 34.- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden kar lan

dzenlemelerde ngrlen de erlemeler ve derecelendirme-ler, Kurulca belirlenecek usl ve esaslar erevesinde, de-

erleme ve derecelendirme kurulu lar na yapt r l r.

Destek hizmeti kurulu larMadde 35.5- Bankalar destek hizmeti almadan nce, ala-

caklar destek hizmetinden do abilecek riskler ile bunlar n ynetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin de erlendirilme-sine ili kin, gerekti inde Kuruma ibraz edilmek zere, yaz l bir rapor haz rlar. Mnhas ran bankalar n ynetim kurulla-r nca veya i sistemlerinde yer alan birimlerce icra edilmesi gereken faaliyetler ile i lemlerinin muhasebele tirilmesi ve finansal raporlar n n dzenlenmesi faaliyetleri destek hiz-metine konu edilemez. Al nacak destek hizmeti, bankalar n yasal ykmllklerini yerine getirmelerini, ilgili dzenleme-lere uymalar n ve etkin biimde denetlenmelerini engelle-yici nitelikte olamaz. Kurul, gerekti inde bankalar n destek hizmeti alabilecekleri konular belirlemeye veya banka ya da banka gruplar itibar yla destek hizmeti al nabilecek konula-r s n rland rmaya, yasaklamaya ya da sorumluluk sigortas yapt r lmas n zorunlu tutmaya veya destek hizmetinin niteli-ine gre bu hizmetlerin al nmas n izin ko uluna ba lamaya

yetkilidir.5 6111 say l Kanun ile de i tirilmi tir.

44

Madde: 35, 36, 37

Merkez Bankas taraf ndan kurulmu ya da Merkez Ban-kas bnyesinde faaliyet gsterenler ile Sermaye Piyasas Kurulunun denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kay t hizmeti kurulu lar bu Kanunun uygulamas nda destek hizmeti kurulu u olarak de erlendirilmez.

Sorumluluk sigortasMadde 36.6- Ba ms z denetim kurulu lar , verdikleri hiz-

metlerden do abilecek zararlar kar lamak amac yla yurt iinde veya yurt d nda kurulu sigorta irketlerine, Hazine Mste arl taraf ndan genel artlar belirlenecek ya da bu artlara uygunlu u teyit edilecek sorumluluk sigortas yap-

t rmakla ykmldrler. De erleme, derecelendirme ve des-tek hizmeti kurulu lar , hizmet verdikleri bankalarca talep edilmesi ya da Kurulca gerekli grlmesi halinde sorumluluk sigortas yapt r rlar.

DRDNC BLM Finansal Raporlama

Muhasebe ve raporlama sistemiMadde 37.- Bankalar, kurulu birliklerinin ve Trkiye Muha-

sebe Standartlar Kurulunun gr al nmak suretiyle Kurul taraf ndan uluslararas standartlar esas al narak belirlenecek usl ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekd-zeni uygulamak; tm i lemlerini gerek mahiyetlerine uygun surette muhasebele tirmek; finansal raporlar n bilgi edinme ihtiyac n kar layabilecek biim ve ierikte, anla l r, gvenilir ve kar la t rabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elveri li, zaman nda ve do ru ekilde dzenlemek zorundad r.6 6111 say l Kanun ile de i tirilmi tir.

45

Madde: 37, 38, 39

Bankalar, kanun ve yard mc defter ve kay tlar n , ubele-ri, yurt ii ve yurt d ndaki muhabirleri ile hesap mutabakat sa lamadan bilanolar n kapatamazlar.

Yay mlanan finansal tablolar n gere e ayk r oldu unun tespiti hlinde Kurul gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Konsolide finansal raporlarMadde 38.- Ana ortakl k, finansal durum ve faaliyet sonu-

lar hakk nda bir btn olarak bilgi vermek amac yla 37 nci maddeye istinaden Kurulca dzenlenen usl ve esaslar er-evesinde konsolide finansal raporlar dzenlemek zorunda-d r. Konsolide finansal rapor kapsam nda bulunan kurulu lar, kendilerinden konsolide finansal raporlar n dzenlenmesine ili kin olarak istenecek her trl bilgi ve belgeyi ilgili ana or-takl a vermekle ykmldr.

Finansal raporlar n imzalanmas , sunulmas , iln ve denetimi

Madde 39.- Bankalar taraf ndan haz rlanan finansal rapor-lardan Kurulca belirlenecek olanlar n, ynetim kurulu ba ka-n , denetim komitesi yeleri, genel mdr ile finansal raporla-madan sorumlu genel mdr yard mc s ve ilgili birim mdr veya bu unvanlara e de er ki iler taraf ndan ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle finansal raporlamaya ili kin d-zenlemelere ve muhasebe kay tlar na uygun oldu u belirti-lerek imzalanmas zorunludur. mza ykmll , Trkiyede ube amak suretiyle faaliyette bulunan bankalarda mdrler

kurulu yelerince yerine getirilir.Bankalar n genel kurullar na sunaca y ll k finansal rapor-

lar n ba ms z denetim kurulu lar nca onaylanmas artt r.

46

Madde: 39, 40, 41, 42

Bankalar, dzenleyecekleri finansal raporlar n , Kurulun belirleyece i usl ve esaslar erevesinde ilgili mercilere sunmak ve iln etmek zorundad rlar.

Y ll k faaliyet raporuMadde 40.- Bankalar, statlerine, ynetim ve organizas-

yon yap lar na, insan kaynaklar na, faaliyetlerine, finansal durumlar na, ynetimin de erlendirmeleri ve gelece e ynelik beklentilerine ili kin bilgileri, finansal tablolar n , zet ynetim kurulu raporunu ve ba ms z denetim raporunu da ieren y ll k faaliyet raporu haz rlamak zorundad rlar. Faaliyet raporunun haz rlanmas na, ilgili mercilere bildirilmesine ve kamuya a k-lanmas na ili kin usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

SorumlulukMadde 41.- Ynetim kurulu, bu Kanunun 37 nci maddesi

uyar nca faaliyetlerin muhasebele tirilmesi, finansal tablolar n haz rlanmas , onaylanmas , denetlenmesi, yetkili mercilere sunulmas ve yay mlanmas dhil finansal raporlama sistemi-ni, grev, yetki ve sorumluluklar belirlemek, bilgi sistemlerini yeterli hale getirmek ve uygulamay gzetmekle ykmldr.

Belgelerin saklanmasMadde 42.- Al nan yaz lar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin

as llar veya bunun mmkn olmad hllerde s hhatlerinden pheye mahal vermeyecek kopyalar ve yaz lan yaz lar n

makine ile al nm , tarih ve numara s ras verilerek dzenle-necek suretleri, uslleri erevesinde ilgili banka nezdinde on y l sreyle saklan r. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofi eklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklan-malar mmkndr. Bu maddenin uygulanmas na ili kin usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

47

Madde: 43

DRDNC KISIM Koruyucu Hkmler

B R NC BLM zkaynaklar ve Standart Oranlar

Koruyucu dzenlemelerMadde 43.- Kurul; bankalar n varl klar , alacaklar , z-

kaynaklar , bor, ykmllk ve taahhtleri, gelir ve gi-derleri aras ndaki ilgi ve dengelerin ve mal bnyeyi et-kileyen di er tm unsurlar n ve maruz kal nan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, llmesi ve de erlendirilmesi amac yla s n rlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle gerekli dzenlemeleri yapmaya ve bunlar hak-k nda her trl tedbiri almaya yetkilidir. Bu hkm, 38 inci madde gere ince konsolide mal tablo haz rlama ykm-ll bulunan ana ortakl k iin Kurulca belirlenecek usl ve esaslar erevesinde konsolide ve konsolide olmayan bazda uygulan r. Bankalar, yap lan dzenlemelere uymak, belirlenen s n rlamalar ve standart oranlar konsolide baz da dahil olmak zere hesaplamak, tutturmak ve idame et-tirmek ve bunlara ili kin olarak Kurum taraf ndan istenen tedbirleri belirlenen sreler iinde almak ve uygulamakla ykmldr.

Kurul, kurumsal ynetim hkmleri ile koruyucu hkm-lerin uygulanmas n da dikkate alarak, her bir banka ya da banka grubu iin belirlenen asgar veya azam standart oran-lar ve s n rlardan farkl daha ihtiyatl bir oran veya s n r tesis etmeye veya hesaplama ve bildirim dnemlerini farkl la t r-

48

Madde: 43, 44, 45

maya veya genel olarak belirlenmemi oran ve s n rlar tespit etmeye yetkilidir.

Bu Kanun kapsam nda ngrlen s n rlamalara ve stan-dart oranlara ili kin e iklere eri ilmesi veya a mlar n olu -mas hlinde, ilgili banka durumu derhal Kuruma bildirmek zorundad r.

denmi sermaye, yedek akeler ve zkaynakMadde 44.- denmi sermaye, bankalar n fiilen ve her

trl muvazaadan ar olarak denmi veya Trkiyeye ayr l-m ve denmi sermayelerinden, bilanoda grlen zarar n yedek akelerle kar lanamayan k sm d ldkten sonra kalan tutard r.

Yedek akeler, bankalar n 6762 say l Trk Ticaret Kanu-nu ve ilgili kanunlar ile ana szle melerine gre ay rd klar yedek akelerinden varsa bilano zarar n n d lmesinden sonra elde edilen tutard r.

zkaynak, ana sermaye ve katk sermaye toplam ile bu toplamdan sermayeden indirilecek de erlerin d lmesi so-nucu bulunacak tutar ifade eder.

Konsolide zkaynak, konsolide esasa gre uygulanacak kredi s n rlar ile standart oranlar n hesaplanmas nda bu maddenin nc f kras hkmne gre hesaplanarak dik-kate al n r.

Bu maddeye ili kin usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Sermaye yeterlili iMadde 45.- Bu Kanunun uygulanmas nda maruz kal -

nan riskler nedeniyle olu abilecek zararlara kar yeterli

49

Madde: 45, 46, 47

zkaynak bulundurulmas sermaye yeterlili ini ifade eder. Bankalar, Kurum taraf ndan dzenlenecek ynetmelikte ngrlen usl ve esaslara gre yzde sekiz oran ndan az olmamak zere belirlenecek sermaye yeterlili i oran -n hesaplamak, tutturmak, idame ettirmek ve raporlamak zorundad r.

Bankalar n i sistemleri, aktif ve mal yap lar dikkate al -narak asgar sermaye yeterlili i oran n art rmaya, bankalar baz nda farkl la t rmaya, kayna kat lma hesab olan aktif-lerin risk a rl klar n n belirlenmesinde bu hesaplar n zel-liklerini dikkate almak suretiyle dzenleme yapmaya Kurul yetkilidir.

Likidite yeterlili iMadde 46.- Bankalar, Merkez Bankas n n uygun gr

al nmak suretiyle Kurulca belirlenecek usl ve esaslara gre asgar likidite dzeyini hesaplamak, tutturmak, idame ettir-mek ve raporlamak zorundad r.

A mlar n giderilmesiMadde 47.- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden kar lan

dzenlemelerde yer alan s n rlama ve oranlara ili kin a m-lar n Kurulca belirlenecek usl ve esaslar erevesinde gide-rilmesi zorunludur.

zkaynaklarda meydana gelebilecek d ler nedeniy-le zkayna n belirli bir oran ile ili kilendirilen s n rlama ve oranlarda a mlar n olu mas ve artlar n gerektirmesi hlinde, bu a mlar Kurumca belirlenecek bir sre iinde giderilir. A mlar n giderilmesi iin belirlenen sre iinde bu Kanunun idar para cezalar na ili kin hkmleri uygulanmaz.

50

Madde: 48, 49

K NC BLM Krediler ve Risk Grubu

KredilerMadde 48.- Bankalarca verilen nakd krediler ile teminat

mektuplar , kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakd krediler ve bu niteli i haiz taahhtler, sat n al -nan tahvil ve benzeri sermaye piyasas aralar , tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir ekil ve surette ve-rilen dnler, varl klar n vadeli sat ndan do an alacaklar, vadesi gemi nakd krediler, tahakkuk etmekle birlikte tah-sil edilmemi faizler, gayrinakd kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo i lemlerinden alacaklar, vadeli i lem ve opsiyon szle meleri ile benzeri di er szle meler nedeniy-le stlenilen riskler, ortakl k paylar ve Kurulca kredi olarak kabul edilen i lemler izlendikleri hesaba bak lmaks z n bu Kanun uygulamas nda kredi say l r.

Birinci f krada belirtilenlere ilve olarak, kalk nma ve ya-t r m bankalar n n finansal kiralama yntemiyle sa lad fi-nansmanlar ile kat l m bankalar n n ta n r ve ta nmaz mal ve hizmet bedellerinin denmesi suretiyle veya kr ve zarar ortakl yat r mlar , ta nmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal kar l vesaikin finansman , ortak yat r mlar veya benzer yntemlerle sa lad klar finans-manlar da bu Kanun uygulamas nda kredi say l r.

Risk grubuMadde 49.- Bir gerek ki i ile e i ve ocuklar , bunlar n

ynetim kurulu yesi veya genel mdr olduklar veya bunlar n ya da bir tzel ki inin birlikte veya tek ba lar na,

51

Madde: 49

do rudan ya da dolayl olarak kontrol ettikleri ya da s -n rs z sorumlulukla kat ld klar ortakl klar bir risk grubunu olu turur.

Bir banka ile bu bankan n nitelikli pay sahipleri, ynetim kurulu yeleri ve genel mdr, bunlar n birlikte veya tek ba na, do rudan ya da dolayl olarak kontrol ettikleri ya da bunlar n s n rs z sorumlulukla kat ld klar veya ynetim kuru-lu yesi ya da genel mdr olduklar ortakl klar bankan n dahil oldu u risk grubunu olu turur.

Yukar da belirtilen risk gruplar n n belirlenmesinde birlikte kontrol edilen ortakl klar, bu ortakl klar n kontroln birlikte sa layan her bir hissedar n risk grubuna dahil edilir.

Bu maddenin uygulanmas nda aralar nda birinin deme gl ne d mesinin di er bir veya birka n n deme g-l ne d mesi sonucunu do uracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ili kiler bulunan gerek ve tzel ki iler ilgili risk gruplar na dahil edilir.

Sermayesinin o unlu u ayr ayr veya birlikte Hazineye, zelle tirme idaresi Ba kanl na, genel veya katma bteli dairelere ait bankalar; do rudan veya dolayl olarak kontrol ettikleri ortakl klar ile birlikte bir risk grubu olu turur.

Bankalar d ndaki kamu iktisadi te ebbslerinin veya his-selerinin o unlu u zelle tirme idaresi Ba kanl n n elinde bulunan di er kamu kurum ve kurulu lar , sermaye, ynetim ve denetimlerine hkim olduklar ba l ortakl k, i tirak ve m-esseseler ile birlikte bir risk grubu olu turur.

Bu maddenin uygulanmas na, banka ve ortakl klarda y-netim kurulu yesi ve genel mdr olarak grev yapanlar ve velyet alt nda olmayan ocuklar bak m ndan ayn risk gru-

52

Madde: 50

buna dahil edilecek gerek ve tzel ki ilerin tespitine ili kin usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Dhil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kulland rma ko ullar

Madde 50.- Bankalar;Ynetim kurulu yelerine, genel mdre, genel mdr a)

yard mc lar na ve kredi amaya yetkili mensuplar na; bunla-r n e ve velyet alt ndaki ocuklar na; tek ba lar na ya da birlikte sermayesinin yzde yirmibe veya fazlas na sahip olduklar ortakl klara,

(a) bendinde say lanlar d nda kalan mensuplar ile b) bunlar n e ve velayeti alt ndaki ocuklar na,

Mensuplar n n kurdu u veya bunlar iin kurulan sand k, c) dernek, sendika veya vak flara,

Her ne ekil ve surette olursa olsun nakd ve gayrinakd kredi veremez, tahvil ya da benzeri menkul k ymetlerini sat n alamazlar.

Birinci f kra hkmleri, ynetim kurulu yeliklerinde aslen bulunan veya temsilci bulunduran ve banka sermayesinde do rudan veya dolayl olarak nitelikli paya sahip olan gerek ki i ortaklar ile tzel ki i ortaklar hakk nda uygulanmaz.

Bir bankan n ortakl klar n n ynetim ve denetim kurullar n-da bulunan kimselerin ayn zamanda ilgili bankan n mensubu olmas , bu ortakl klar n ilgili banka ile i lem yapmas na engel de ildir.

Bankan n dhil oldu u risk grubunda bulunan gerek ve tzel ki ilere kredi kulland r lmas hlinde, gerekli kararlar n ynetim kurulunun ye tam say s n n te iki o unlu u ile

53

Madde: 50, 51

al nmas ve bunlara sa lanan kredi ko ullar n n kredi kulla-nan n lehine di er ki i ve gruplara kulland r lanlardan ve pi-yasa ko ullar ndan farkl l k arz etmemesi artt r.

Bir bankan n ynetim kurulu yelerine, mensuplar ile bunlar n e lerine ve velyet alt ndaki ocuklar na, ayl k net cretleri toplam n n be kat n a mamak zere verilecek kre-diler, kat n a mamak zere ek karnesi veya kredi kart verilmesi suretiyle kulland r lacak krediler ile bu Kanunun 55 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menkul k y-metler kar l kulland r lan krediler birinci ve drdnc f kra hkmlerine tbi de ildir.

Banka, bankan n risk grubunda yer alan ki ilere at kre-dileri Kuruma dzenli olarak raporlar.

Sonradan bu madde hkmlerine ayk r hale gelen kredi-lerin en ge alt ay iinde tasfiye edilmesi zorunludur.

Kredi amaMadde 51.- Kredi ama yetkisi ynetim kuruluna aittir.

Ynetim kurulu; kredi ama, onay verme ve di er idar esaslara ili kin politikalar olu turmak, bunlar n uygulanma-s n ve izlenmesini sa lamak ve gerekli tedbirleri almakla ykmldr.

Ynetim kurulu kredi ama yetkisini Kurulca belirlene-cek usl ve esaslar erevesinde kredi komitesine veya genel mdrl e devredebilir. Genel mdrlk kendisine devredilen kredi ama yetkisini di er birimleri, blge m-drlkleri veya ubeleri arac l yla da kullanabilir. Kredi komitesinin olu umu ile al ma ve karar alma esaslar Kurulca belirlenir. Bu Kanunun kredi s n rlar na ili kin h-kmlerine tbi olmayan krediler iin kredi ama yetkisi y-

54

Madde: 51, 52

netim kurulunca belirlenecek usl ve esaslar erevesinde devredilebilir.

Kredi ama yetkisini haiz olanlar, kendileri ile e ve velyeti alt ndaki ocuklar n n veya bunlarla risk grubu olu turan di-

er gerek ve tzel ki ilerin taraf oldu u kredi i lemlerine ili -kin de erlendirme ve karar verme a amalar nda yer alamaz ve bu hususu yaz l olarak yetkililere bildirir.

Kurul, bu madde ve 50 nci madde hkmlerine ayk r ola-rak kulland r ld tespit edilen kredilerin, ilgili bankan n z-kaynak hesab nda indirim kalemi olarak dikkate al nmas na karar vermeye veya bu krediler tutar nda ilave zkaynak te-min edilmesini zorunlu tutmaya yetkilidir.

Kredilerin izlenmesiMadde 52.- Bankalar, kredileri nedeniyle maruz kal na-

cak riskleri lmek, kar taraf n mal gcn dzenli olarak analiz etmek ve izlemek, gerekli bilgi ve belgeleri temin et-mek ve bunlara ili kin esaslar belirlemek zorundad r. Kredi m terileri bu erevede konsolide ve konsolide olmayan bazda istenilen bilgi ve belgeleri bankalara vermekle y-kmldr.

Sermayesinin yar s ndan fazlas na genel ve katma bte-li dairelerin, kamu iktisadi te ebbslerinin, 28.5.1986 tarihli ve 3291 say l Kanun kapsam na al nan kurulu lar n sahip oldu u kurum ve ortakl klara ve bankalar d nda kalan m -terilere a lacak kredi ve verilecek kefalet ya da teminatlar n Kurumca belirlenecek tutar gemesi hlinde al nacak hesap durumu belgesi ile eki bilano ve kr ve zarar cetvellerinin genel kabul grm muhasebe ilkelerine uygunlu unun Ku-rumca belirlenecek esaslar dahilinde 1.6.1989 tarihli ve 3568

55

Madde: 52, 53

say l Kanuna gre ruhsat alm , denetim yetkisine sahip meslek mensuplar taraf ndan onaylanmas artt r.

Bu maddenin uygulanmas yla ilgili usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Kar l klar ve teminatlarMadde 53.- Bankalar, krediler ve di er alacaklarla ilgili

olarak, do mu veya do mas muhtemel zararlar n kar lan-mas ve bunlar d nda kalan varl klar n de er azal lar iin yeterli dzeyde kar l k ayr lmas na, aktiflerin kalitesine ve s n fland r lmas na, garantilerin ve teminatlar n al nmas na, bunlar n de erinin ve gvenilirli inin llmesine, takibe al -nan kredilerin izlenmesine ve vadesi dolmu kredilerin geri denmesine ili kin politikalar olu turmak ve uygulamak, bunlar dzenli olarak gzden geirmek, tm bu hususlar icra edebilecek gerekli yap lar tesis etmek ve i letmek zo-rundad r. Bu f kra hkmnn uygulanmas na ili kin usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Bu madde uyar nca krediler ve di er alacaklarla ilgili ola-rak ayr lan zel kar l klar n tamam , ayr ld klar y lda kurum-lar vergisi matrah n n tespitinde gider olarak kabul edilir.

56

Madde: 54

NC BLM S n rlamalar

Kredi s n rlarMadde 54.- Bankalarca bir gerek ya da tzel ki iye veya

bir risk grubuna kulland r labilecek kredilerin toplam zkay-naklar n yzde yirmibe ini a amaz. Bu oran, 49 uncu madde-nin ikinci f kras nda tan mlanan risk grubu bak m ndan yzde yirmi olarak uygulan r. Kurul, bu oran yzde yirmibe e kadar ykseltmeye veya kanun haddine kadar indirmeye yetkilidir. Bir adi ortakl a verilen krediler, sorumluluklar oran nda or-taklara kulland r lm say l r.

Bankalarca hkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup ol-mad klar na bak lmaks z n bankalar n sermayesinin yzde bir ve daha fazla pay na sahip olup pay defterine kay tl olan tm ortaklar na ve bunlarla risk grubu olu turan ki ilere kul-land r lacak kredilerin toplam zkaynaklar n n yzde ellisini a amaz.

Birlikte kontrol edilen ortakl klara kulland r lan krediler, bu ortakl klar birlikte kontrol eden hissedarlar n her birinin ortakl k sermayesinde sahip oldu u paylar n, birlikte kontrol ettikleri toplam paya oran lsnde ortakl birlikte kontrol eden her bir hissedar n dhil oldu u risk grubuna kulland r l-m say l r.

Bir gerek ya da tzel ki iye veya bir risk grubuna zkay-naklar n yzde onu veya daha fazlas oran nda kulland r lan krediler byk kredi say l r ve bunlar n toplam zkaynaklar n sekiz kat n a amaz.

Bir risk grubuna kulland r lan kredilerin teminat n olu tur-mak zere ayn risk grubuna dhil gerek veya tzel ki iler-

57

Madde: 54, 55

den kabul edilen aval, garanti ve kefaletler risk grubuna ait kredi s n rlar n n hesab nda dikkate al nmaz.

Gayrinakd krediler, vadeli i lem ve opsiyon szle meleri ile benzeri di er szle meler, kabul edilen aval, garanti ve kefaletler, kredi kurulu lar ve finansal kurulu larla gerek-le tirilen i lemler, Kurulca kabul edilecek lkelerin merkez ynetimleri, merkez bankalar ve bankalar ile yap lan i lem-ler veya bunlarca kar lan ya da denmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri sermaye piyasas aralar , verilen di er garantiler kar l yap lan i lemler kredi s n rlar n n hesab nda Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dhilinde dikkate al n r.

Bu madde hkmleri, ana ortakl k bak m ndan konsolide esasa gre uygulan r.

Kredi s n rlamalar na tbi olmayan i lemlerMadde 55.- A a daki kredi i lemleri 54 nc maddedeki

s n rlamalara tbi de ildir:

a) Kar l nakit, nakit benzeri k ymet ve hesaplar ile k y-metli maden olan i lemler.

b) Hazine Mste arl , Merkez Bankas , zelle tirme ida-resi Ba kanl ve Toplu Konut idaresi Ba kanl yla yap lan i lemler ile bu kurumlarca kar lan ya da denmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri menkul k ymetler kar l ya-p lan i lemler.

c) Merkez Bankas nezdindeki piyasalarda veya kanunla te kilatlanm di er para piyasalar nda yap lan i lemler.

d) Ayn ki iye ya da ayn risk grubuna yeni kredi tahsi-si hlinde daha nce yabanc para cinsinden veya yabanc

58

Madde: 55, 56

para ls ile verilen kredilerin, mteakiben tahsis edilen kredinin kulland r lmaya ba land tarihteki cari kurdan dik-kate al nmas kayd yla ek ve kredi kart kulland r mlar hari, kredilerde kur de i ikliklerinin do urdu u art lar ile vadesi gemi kredilere tahakkuk ettirilen faiz, kr pay ve di er un-surlar.

e) Her trl sermaye art r mlar dolay s yla bedelsiz edi-nilen ortakl k paylar ile ortakl k paylar n n herhangi bir fon k gerektirmeyen de er art lar .

f) Kurulca belirlenecek esaslar dhilinde bankalar n kendi aralar ndaki i lemler.

g) Kurulca belirlenecek esas ve sreler erevesinde el-den kar lmas kayd yla halka arza arac l k yklenimleri kap-sam nda edinilen ortakl k paylar .

h) zkaynak hesab nda indirilecek de er olarak dikkate al nan i lemler.

i) Kurulca belirlenecek di er i lemler.

Ortakl k paylar na ili kin s n rlamalarMadde 56.- Bankalar n; kredi kurulu lar ve finansal ku-

rulu lar d ndaki bir ortakl ktaki pay kendi zkaynaklar n n yzde onbe ini, bu ortakl klardaki paylar n n toplam tutar ise kendi zkaynaklar n n yzde altm n a amaz.

Bu Kanunun 55 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen i -lemler, birinci f krada belirtilen s n rlar n hesab nda dikkate al nmaz.

Birinci f krada zikredilen s n rlar n a lmas hlinde, a m tutar zkaynak hesaplamas nda ana sermayeden indirim kalemi olarak dikkate al n r.

59

Madde: 56, 57

Bankalar, kendilerinde do rudan veya dolayl olarak pay sahibi olan ortakl k ve kurulu larda do rudan veya dolay-l olarak pay sahibi olamazlar, bunlar n hisse senetlerini rehin olarak kabul edemezler ve kar l nda avans vere-mezler.

Gayrimenkul ve emtia zerine i lemlerMadde 57.- Bankalar n gayrimenkullerinin net defter de-

erleri toplam zkaynaklar n n yzde ellisini a amaz. Bu hesaplamada, de erleme veya enflasyon dzeltmesine ba l olarak olu an ve gayrimenkul hesab na eklenen de er art -lar yzde elli oran nda dikkate al n r.

Bankalar, 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu kapsa-m nda gayrimenkul ve emtiay esas alan szle meler ile Kurulca uygun grlecek k ymetli madenlerin al m ve sat m hari olmak zere ticaret amac yla gayrimenkul ve emtian n al m ve sat m ile u ra amaz, ipotekli konut finansman ku-rulu u ve gayrimenkul yat r m ortakl klar hari olmak zere ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortakl klara ka-t lamazlar.

Kat l m bankalar taraf ndan gayrimenkul, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, kr ve zarar ortakl , ortak yat r mlar yoluyla finansman sa lanmas ve benzer faaliyetler nedeniyle stlenilen ykmllklerden dolay gay-rimenkul ve emtia zerine yap lan i lemler, bu madde ile yasaklanan ve s n rlanan faaliyetler kapsam nda de erlen-dirilmez.

Alacaklardan dolay edinilmek zorunda kal nan emtia ve gayrimenkullerin elden kar lmas na ili kin usl ve esaslar Kurul taraf ndan belirlenir.

60

Madde: 58, 59

Sand k ve vak flara ili kin i lemlerMadde 58.7- Bankalarca mnhas ran al anlar na ait ol-

mak zere sa l k ve sosyal yard m, emeklilik, ihtiyat ve tasar-ruf sa lama amalar yla kurulan sand k ve vak flara a klar -n n kapat lmas iin kaynak aktar lamaz.

Ba s n rlarMadde 59.- Bankalar ve konsolide denetime tbi kurulu -

larca bir mal y lda yap labilecek ba miktar , banka zkay-naklar n n binde drdn a amaz. Ancak, yap lan ba ve yard mlar n en az yar s n n, kurumlar vergisi matrah n n tes-pitinde gider veya indirim olarak dikkate al nabilecek ba ve yard mlardan olu mas zorunludur. Bu hkmn uygulan-mas na ili kin usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

7 5754 say l Kanunun 73 ve 74nc maddeleri ile, 5510 say l Kanuna eklenen geici 20nci maddenin son f kras hkm uyar nca yap lacak devir ve di er i lemler hakk nda, bu madde hkmlerinin 1/1/2008 tari-hinden itibaren uygulanmayaca hkm getirilmi tir.

61

Madde: 60

BE NC KISIMMevduata ve Kat l m Fonu Toplamaya

li kin Hkmler

Mevduat ve kat l m fonu kabulMadde 60.- Kredi kurulu lar ile zel kanunlar na gre yet-

kili olanlar d nda hibir gerek veya tzel ki i, aslen veya feran meslek edinerek mevduat veya kat l m fonu kabul ede-mez, ticaret unvanlar ve kamuya yapacaklar a klamalar ile iln ve reklamlar nda bu izlenimi yaratacak ifade ve deyimleri kullanamaz.

Kar l nda hesap czdan yerine makbuz, kat lma bel-gesi, senet ve benzeri belgelerin verilmesi, al nan paralar n mevduat veya kat l m fonu kabul say lmas na engel de-

ildir.

Resm ve zel kurulu lar ile ortakl klarda, yaln z al -anlar na ait olmak zere sa l k ve sosyal yard m, emekli-

lik, ihtiyat ve tasarruf sa lama amalar yla kurulan sand k ve vak flar n mnhas ran kendi yelerinden bu amalar iin toplad klar paralar ile sigorta irketlerinin i lemleri bu Kanun uygulamas nda mevduat ve kat l m fonu kabul sa-y lmaz.

Kalk nma ve yat r m bankalar n n kendi mstakrizlerinden, ortak ve ortakl klar ndan genel esaslar dhilinde sa lad klar fonlar ile bankalardan, para piyasalar , sermaye piyasalar ve organize piyasalardan sa layacaklar fonlar bu Kanun uygu-lamas nda mevduat say lmaz.

Trkiyede kurulan kredi kurulu lar n n yurt d ndaki ubeleri ve ortakl klar , mevduat czdan ve fon toplamaya

62

Madde: 60, 61

ili kin evrak n dzenlenmesi i lemlerini faaliyette bulun-duklar lkede yapmak zorundad r. Bu ube veya ortakl k-lar ad na hibir ekil ve surette yurt iinde mevduat cz-dan ve fon toplamaya ili kin evrak dzenlenemez veya verilemez.

Trkiyede kurulu kredi kurulu lar , yurt d nda kurulu ortakl klar veya ba ka banka veya finansal kurulu lar ad -na yurt iinde yerle ik ki ilerden mevduat veya kat l m fonu kabul etmek amac yla; evrak ya da czdan bulundurmalar , personel istihdam etmeleri, bu ortakl klar veya ba ka kredi kurulu u veya finansal kurulu lar ad na toplanacak mevduat ve kat l m fonu zerinden personele cret, komisyon, prim ve benzeri adlar alt nda para demek veya personele bu ku-rulu lar n reklam n yapt rmak suretiyle m terilerini an lan kurulu lara ynlendirmeleri, bu ve benzeri yntemler kullana-rak yurt d nda kurulu kurulu lar ad na mevduat ve kat l m fonu kabul etmeleri, bu madde kapsam nda izinsiz mevduat ve kat l m fonu kabul say l r.

Kredi kurulu lar , mevduat hesaplar ile kat l m fonu hesap-lar n Kurulun gr al nmak suretiyle Merkez Bankas nca tespit edilecek vade ve trlerine gre tasnif etmek, tasarruf mevduat ve gerek ki ilere ait kat l m fonunu di er hesap-lardan ay rmak zorundad rlar. 2499 say l Sermaye Piyasa-s Kanunu hkmlerine gre ihra edilen sermaye piyasas aralar hakk nda bu madde hkmleri uygulanmaz.

Mevduat n ve kat l m fonunun ekilmesiMadde 61.- 4721 say l Trk Meden Kanununun rehinle-

re ve hapis hakk na, 818 say l Borlar Kanununun alaca n devir ve temlikine, takasa dair hkmleri ile di er kanunlar n

63

Madde: 61, 62, 63

verdi i yetkiler ve koydu u ykmllkler sakl kalmak ar-t yla mevduat ve kat l m fonu sahiplerine denmesi gereken tutarlar geri alma haklar hibir suretle s n rland r lamaz. Mevduat veya kat lma hesab sahipleri ile kredi kurulu lar aras nda vade ve ihbar sresi hakk nda kararla t r lan artlar sakl d r.

Bu maddenin uygulanmas na ili kin usl ve esaslar Ku-rulca belirlenir.

Zamana mMadde 62.- Bankalar nezdlerindeki mevduat, kat l m fonu,

emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, i lemi, herhangi bir yaz l talimat tarihinden ba layarak on y l iinde aranmayanlar zamana m na tbidir.

Zamana m na u rayan her trl mevduat, kat l m fonu, emanet ve alacaklar banka taraf ndan hak sahibine ula la-mamas hlinde, yap lacak iln mteakiben Fona gelir kay-dedilir.

Bu maddenin uygulanmas ile ilgili usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Mevduat n ve kat l m fonunun sigortalanmasMadde 63.- Kredi kurulu lar nezdlerindeki tasarruf mev-

duat ve gerek ki ilere ait kat l m fonlar , Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu taraf ndan sigorta edilir.

Kredi kurulu lar , nezdlerindeki tasarruf mevduat ve ger-ek ki ilere ait kat l m fonlar n , sigortaya tbi k s m ze-rinden sigorta ettirmek ve bunun zerinden prim demek zorundad r.

64

Madde: 63, 64

Sigortaya tbi olacak tasarruf mevduat ve gerek ki i-lere ait kat l m fonlar n n kapsam ve tutar , Merkez Ban-kas , Kurul ve Hazine Mste arl n n olumlu gr al n-mak suretiyle Fon Kurulu taraf ndan belirlenir. Risk esasl sigorta priminin oran , y ll k bazda sigortaya tbi tasarruf mevduat ve kat l m fonunun binde yirmisini a amaz. Risk esasl sigorta priminin tarifesi, tahsil zaman , ekli ve di er hususlar Kurulun gr al nmak suretiyle Fon Kurulu ta-raf ndan belirlenir.

Kredi kurulu lar n n iflas hlinde mevduat ve kat l m fonu sahipleri, Fonun imtiyazl alacaklar ndan ve Devlet ile sosyal gvenlik kurulu lar n n 6183 say l Kanun kap-sam ndaki alacaklar ndan sonra gelmek zere sigortaya tbi olmayan k s m iin 2004 say l cra ve flas Kanunu-nun 206 nc maddesindeki nc s ra anlam nda imtiyazl alacakl d rlar.

Kredi kurulu lar nca Fona denen sigorta primleri ku-rumlar vergisi matrah n n tespitinde gider olarak kabul edilir.

Faaliyet izni kald r lan kredi kurulu lar nezdinde bulu-nan ve do rulu u hibir pheye yer vermeyecek ekilde kan tlanan mevduat ve kat l m fonunun sigorta kapsam n-daki k sm , Fon kaynaklar ndan denir.

Sigorta kapsam d nda kalan mevduat ve kat l m fonuMadde 64.- A a da say lan tasarruf mevduat ve kat -

l m fonu hesaplar sigortaya tbi de ildir:a) lgili kredi kurulu unun hkim ortaklar ile bunlar n

ana, baba, e ve velyet alt ndaki ocuklar na ait mevdu-at ve kat l m fonu ile di er hesaplar.

65

Madde: 64, 65, 66

b) lgili kredi kurulu unun ynetim veya mdrler kurulu ba kan ve yeleri, genel mdr ve yard mc lar ile bunlar n ana, baba, e ve velyet alt ndaki ocuklar na ait mevduat ve kat l m fonu ile di er hesaplar.

c) 26.9.2004 tarihli ve 5237 say l Trk Ceza Kanunu-nun 282 nci maddesindeki sutan kaynaklanan malvarl de erleri kapsam na giren mevduat ve kat l m fonu ile di-

er hesaplar.

d) Kurul taraf ndan belirlenen di er mevduat, kat l m fonu ve hesaplar.

ALTINCI KISIM Denetim ve Al nacak nlemler

Denetim

Madde 65.- Bu Kanun kapsam ndaki kurulu lar ve bun-lar n faaliyetleri, Kurumun denetim ve gzetimine tbidir.

Kurum, bankalar n genel kurul toplant lar na gzlemci s fat yla temsilci gnderebilir.

Konsolide denetim

Madde 66.- Bu Kanunun 43 nc maddesinin birinci f k-ras hkm gere ince, konsolide bazda s n rlama ve oran-lara tbi olan ana ortakl k bankalar ve bunlar n yurt ii ve yurt d ba l ortakl klar , birlikte kontrol edilen ortakl klar , ube ve temsilcilikleri konsolide denetime tbidir.

66

Madde: 66, 67

Birinci f krada belirtilen kurulu lar, ncelikle i kontrol, risk ynetimi ve i denetim sistemleri, muhasebe ve finan-sal raporlama birimi, finansal tablolar ve raporlar ile risk grubuna kulland r lan kredilere ili kin bilgi ve belgeler ol-mak zere her trl kay t, bilgi, belge, yap ve sistemlerini konsolide denetime uygun ve haz r hale getirmek zorun-dad rlar.

Ba l ortakl k ve birlikte kontrol edilen ortakl klar n bu Ka-nun uyar nca yap lacak konsolide denetimi, gerek duyulma-s hlinde, Kurum ve konsolide denetime tbi kurulu lar n denetimi ve gzetimi ile yetkili mercilerle birlikte gerekle -tirilir. Denetim sonular ile denetime esas bilgi ve belgeler an lan yetkili mercilerin gr al narak Kurulca belirlene-cek usl ve esaslara gre payla l r ve kullan l r.

nlem al nmas n gerektiren hllerMadde 67.- Konsolide veya konsolide olmayan bazda ya-

p lan denetimler sonucunda bir bankan n;

a) Aktiflerinin vade itibar yla ykmllklerini kar laya-mama tehlikesiyle kar kar ya gelmesi ya da likiditeye ili -kin dzenlemelere uymamas ,

b) Gelir ve giderleri aras ndaki ilgi ve dengelerin bozulma-s nedeniyle krl l n faaliyetleri emin bir ekilde yrtecek yeterlilikte olmamas ,

c) zkaynaklar n n sermaye yeterlili ine ili kin dzenle-melere gre yetersiz olmas veya bu durumun gerekle mek zere bulunmas ,

d) Aktif kalitesinin mal bnyeyi zay flatabilecek ekilde bozulmas ,

67

Madde: 67, 68

e) Bu Kanuna ve ilgili dzenlemelere veya Kurulca al nan kararlara ayk r nitelikte karar, i lem ve uygulamalar n n bu-lunmas ,

f) i denetim, i kontrol ve risk ynetim sistemlerini kur-mamas veya bu sistemleri etkin ve yeterli bir ekilde i let-memesi veya denetimi engelleyici herhangi bir hususun bu-lunmas ,

g) Ynetiminin basiretsizli i nedeniyle bu Kanun ve ilgili mevzuat ile tan mlanm risklerin nemli lde artmas veya mal bnyeyi zay flatabilecek ekilde yo unla mas ,

hllerinden herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, bu Kanunun 68 inci, 69 uncu ve 70 inci maddelerinde ngrlen tedbirler derhal al n r.

Dzeltici nlemler Madde 68.- Kurum, 67 nci maddede dzenlenen;a) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki hllerden birinin veya

birka n n tespiti hlinde, bankan n zkayna n n art r lmas veya kr da t m n n geici bir sreyle durdurularak ihtiyatlara aktar lmas veya ayr lan kar l klar n art r lmas , hissedarlara kredi verilmesinin durdurulmas veya aktiflerin elden kar l-mas suretiyle likidite temin edilmesi veya yeni yat r mlar n s -n rland r lmas veya durdurulmas , cret ve di er demelerin s n rland r lmas , uzun vadeli yat r mlar n durdurulmas ,

b) (e), (f) ve (g) bentlerindeki hllerden birinin veya birka -n n varl hlinde bu ayk r l klar n giderilmesi, kredi politika-s n n gzden geirilerek riskli i lemlerin durdurulmas , maruz kal nan vade, kur veya faiz riskinin azalt lmas iin gerekli nlemlerin al nmas ,

68

Madde: 68, 69

Tedbirlerinden bir veya birka n n ya da tamam n n ve Ku-rumca uygun grlecek di er tedbirlerin, Kurumun uygun g-rece i bir sre ve onaylayaca bir pln dahilinde al nmas n ve uygulanmas n bankan n ynetim kurulundan ister.

yile tirici nlemlerMadde 69.- Banka taraf ndan 68 inci maddede yer alan

nlemlerin al nmamas veya al nan nlemlere ra men so-runlar n giderilememesi ya da bu tedbirlerin al nmas duru-munda dahi sonu al namayaca n n Kurumca belirlenmesi hlinde Kurul;

a) 67 nci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde say -lan hallerden herhangi birinin veya birka n n gerekle mesi durumunda, mal bnyenin dzeltilmesi, sermaye yeterlili i veya likidite dzeylerinden birinin ya da her ikisinin yksel-tilmesi, uygun bir sre vererek uzun vadeli veya duran var-l klar n elden kar lmas , i letme ve ynetim giderlerinde k s nt ya gidilmesini veya mensuplar na her ne ad alt nda olursa olsun dzenli olarak denenler d ndaki demelerin durdurulmas , belirli ki i, kurum, risk grubu veya sektrlere nakd ve gayrinakd kredi kulland -r m n n s n rland r lmas veya yasaklanmas ,

b) 67 nci maddenin (e), (f) ve (g) bentleri ile ilgili olarak ayk r l klar n giderilmesi, karar, i lem ve uygulamalarda y-netim kurulu yelerinin sorumlulu u bulunmas hlinde genel kurulun en k sa srede ola anst toplant ya a r larak y-netim kurulu yelerinden bir veya birka n n veya tamam n n de i tirilmesi veya ye say s n art rarak ye atanmas veya karar ve i lemlerde sorumlulu u bulunan mensuplar n n g-revden al nmas , (g) bendi ile ilgili olarak maruz kal nan risk-

69

Madde: 69, 70

lerin azalt lmas iin k sa, orta ve uzun vadeli olmak zere Kurulca uygun grlecek bir pln olu turulmas ve ynetim kurulu yeleri ile nitelikli paya sahip ortaklar ndan, bu pln n yaz l olarak taahht edilmesi ve belirledi