53. Euskal Soziometroa - Sociometro Vasco 53

Download 53. Euskal Soziometroa - Sociometro Vasco 53

Post on 18-Jul-2015

94 views

Category:

News & Politics

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>53. EUSKAL SOZIOMETROA </p><p> - Hezkuntza - </p><p>SOCIMETRO VASCO 53 </p><p>- Educacin - </p><p>(2013ko azaroa / Noviembre 2013) </p><p>LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA </p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza (Landa lana: 2013/10/8-11) Socimetro Vasco 53: Educacin (Trabajo de campo: 8-11/10/2013) </p><p>Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospeccin Sociolgica-Presidencia del Gobierno Vasco </p><p>Aurkibidea / ndice </p><p>1 Egoeraren balorazioa / Valoracin de la situacin ....................................................... 11.1 EAEko egoera politikoaren balorazioa / Valoracin de la situacin poltica de la CAPV ............... 11.2 EAEko egoera ekonomikoaren balorazioa / Valoracin de la situacin econmica de la </p><p>CAPV .............................................................................................................................................. 21.3 EAEko eta Espainiako egoera ekonomikoaren bilakaerari buruz espero dena / Expectativas </p><p>de la evolucin econmica de la CAPV y Espaa ......................................................................... 41.4 EAEko arazo nagusiak / Principales problemas de la CAPV ......................................................... 61.5 Norberaren arazo nagusiak / Principales problemas personales .................................................. 91.6 Hizketa-gai ohikoenak / Temas de conversacin ms habituales ............................................... 122 Hezkuntza / Educacin .................................................................................................. 142.1 Balorazio orokorra / Valoracin general ....................................................................................... 14</p><p>2.1.1 Eusko Jaurlaritzaren zenbait arlotako jardueraren balorazioa / Valoracin de la actuacin del Gobierno Vasco en distintos mbitos ......................................................... 14</p><p>2.1.2 EAEn hezkuntzak duen funtzionamenduaren bilakaera / Evolucin del funcionamiento de la educacin en la CAPV .................................................................... 16</p><p>2.1.3 EAEko hezkuntza Estatukoarekin alderatuta / La educacin en la CAPV en comparacin con el Estado ............................................................................................... 16</p><p>2.1.4 EAEko hezkuntza Europarekin alderatuta / La educacin en la CAPV en comparacin con Europa .................................................................................................. 17</p><p>2.1.5 Hezkuntza sistemako zenbait alderdiren funtzionamendua / Funcionamiento de diversos aspectos del sistema educativo ......................................................................... 17</p><p>2.1.6 Eusko Jaurlaritzak hezkuntzara bideratutako baliabideak / Recursos dedicados por el Gobierno Vasco a la educacin .................................................................................... 18</p><p>2.1.7 Hezkuntzara bideratutako baliabideen bilakaera / Evolucin de recursos dedicados a la educacin ...................................................................................................................... 20</p><p>2.1.8 EAEn hezkuntzara bideratutako baliabideak beste Autonomia Erkidego batzuekin alderatuta / Recursos dedicados a educacin en la CAPV en comparacin con otras Comunidades Autnomas ................................................................................................. 21</p><p>2.2 Derrigorrezko hezkuntza / Educacin obligatoria ......................................................................... 212.2.1 Helburuen betetze-maila / Nivel de cumplimiento de objetivos ........................................ 212.2.2 Ikastetxeetan garatu beharreko balioak / Valores a desarrollar en los centros </p><p>educativos ......................................................................................................................... 232.2.3 Geletako ikasleen aniztasuna / Diversidad de alumnado en las clases ........................... 252.2.4 Euskara, gaztelania eta ingelesaren ezagutza / Conocimiento de euskera, castellano </p><p>e ingls .............................................................................................................................. 262.2.5 Nahiago den hizkuntza-eredua / Modelo lingstico preferido .......................................... 27</p><p>2.3 Lanbide Heziketa / Formacin Profesional ................................................................................. 282.3.1 Balorazio orokorra / Valoracin general ............................................................................ 282.3.2 EAE eta Espainiaren arteko balorazio konparatiboa / Valoracin comparativa entre </p><p>CAPV y Espaa ................................................................................................................ 292.3.3 Lanbide Heziketa eta Unibertsitatea / Formacin Profesional y Universidad ................... 30</p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza (Landa lana: 2013/10/8-11) Socimetro Vasco 53: Educacin (Trabajo de campo: 8-11/10/2013) </p><p>Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospeccin Sociolgica Presidencia del Gobierno Vasco </p><p>2.4 Irakasleria / Profesorado .............................................................................................................. 312.4.1 Lanbideen balorazio konparatiboa / Valoracin comparativa de profesiones .................. 312.4.2 Hainbat lanbideren desiragarritasuna / Deseabilidad de diversas profesiones ................ 32</p><p>2.5 LOMCE ......................................................................................................................................... 342.5.1 Erreformari buruzko iritzi orokorra / Opinin general sobre la reforma ............................. 342.5.2 Erreformaren alderdi jakin batzuei buruzko iritzia / Opinin sobre determinados </p><p>aspectos de la reforma ..................................................................................................... 352.5.3 Eusko Jaurlaritzak egin beharrekoa LOMCEren aurrean / Actuacin que debera </p><p>tener el Gobierno Vasco con respecto a la LOMCE ......................................................... 373 Jarrera eta balio politikoak / Actitudes y valores polticos ........................................ 383.1 Politikarekiko interesa / Inters por la poltica .............................................................................. 383.2 Alderdi politikoren batekiko gertutasuna / Proximidad a algn partido poltico ............................ 383.3 Alderdi politikoekiko begikotasuna / Simpatas polticas .............................................................. 393.4 Euskal buruzagi politikoen ezagutza, aprobazioa eta balorazioa / Conocimiento, aprobacin </p><p>y valoracin de lderes polticos vascos ....................................................................................... 423.5 Ezker-eskuin eskala / Escala izquierda-derecha ......................................................................... 463.6 Nazionalismo edo abertzaletasun eskala / Escala nacionalismo ................................................. 473.7 Euskal Herriaren independentziari buruzko jarrera / Actitud sobre la independencia del Pas </p><p>Vasco............................................................................................................................................ 484 Zehaztasun teknikoak / Ficha tcnica .......................................................................... 495 Elkarrizketatutako biztanleriaren ezaugarriak / Caractersticas de la poblacin </p><p>entrevistada ..................................................................................................................... 506 Eranskina: Emaitzak kolektiboka / Anexo: Resultados por colectivos ..................... 52</p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza (Landa lana: 2013/10/8-11) Socimetro Vasco 53: Educacin (Trabajo de campo: 8-11/10/2013) </p><p>Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospeccin Sociolgica Presidencia del Gobierno Vasco </p><p>1</p><p>1 Egoeraren balorazioa / Valoracin de la situacin </p><p>1.1 EAEko egoera politikoaren balorazioa / Valoracin de la situacin poltica de la CAPV </p><p> GUZTIRA / TOTAL </p><p>ZURE USTEZ NOLAKOA DA EGOERA POLITIKOA </p><p>EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOAN? / </p><p>CMO CALIFICARA UD. LA SITUACIN </p><p>POLTICA DE LA COMUNIDAD AUTNOMA </p><p>VASCA: MUY BUENA, BUENA, MALA O MUY </p><p>MALA? </p><p>Oso ona / Muy buena 1 </p><p>Ona / Buena 30 </p><p>Txarra / Mala 48 </p><p>Oso txarra / Muy mala 14 </p><p>Ed-Ee / Ns-Nc 8 </p><p>Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 </p><p> Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Pgina para consultar los resultados por colectivos: 53 </p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza (Landa lana: 2013/10/8-11) Socimetro Vasco 53: Educacin (Trabajo de campo: 8-11/10/2013) </p><p> Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospeccin Sociolgica Presidencia del Gobierno Vasco </p><p>2 </p><p>1.2 EAEko egoera ekonomikoaren balorazioa / Valoracin de la situacin econmica de la CAPV </p><p> GUZTIRA / TOTAL </p><p>ZURE USTEZ NOLAKOA DA EGOERA </p><p>EKONOMIKOA EUSKADIKO KOMUNITATE </p><p>AUTONOMOAN: OSO ONA, ONA, TXARRA EDO </p><p>OSO TXARRA? / CMO CALIFICARA UD. LA SITUACIN ECONMICA DE LA COMUNIDAD </p><p>AUTNOMA VASCA: MUY BUENA, BUENA, </p><p>MALA O MUY MALA? </p><p>Oso ona / Muy buena 0 </p><p>Ona / Buena 17 </p><p>Txarra / Mala 57 </p><p>Oso txarra / Muy mala 24 </p><p>Ed-Ee / Ns-Nc 1 </p><p>Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 </p><p> Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Pgina para consultar los resultados por colectivos: 54 </p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza (Landa lana: 2013/10/8-11) Socimetro Vasco 53: Educacin (Trabajo de campo: 8-11/10/2013) </p><p>Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospeccin Sociolgica Presidencia del Gobierno Vasco </p><p>3</p><p>EGOERA EKONOMIKOA ZURE HERRIALDEAN / SITUACIN ECONMICA EN SU PAS </p><p> * Europako Batzordea, Eurobarometer 79, 2013ko maiatza. (Lagina: 15 urte edo gehiago) </p><p> Comisin Europea, Standard Eurobarometer 79, mayo 2013. (Muestra &gt;=15 aos) </p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza (Landa lana: 2013/10/8-11) Socimetro Vasco 53: Educacin (Trabajo de campo: 8-11/10/2013) </p><p> Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospeccin Sociolgica Presidencia del Gobierno Vasco </p><p>4 </p><p>1.3 EAEko eta Espainiako egoera ekonomikoaren bilakaerari buruz espero dena / Expectativas de la evolucin econmica de la CAPV y Espaa </p><p>ETA ZURE USTEZ URTEBETE BARRU EGOERA EKONOMIKOA ORAIN BAINO HOBEA IZANGO DA, BERDIN JARRAITUKO DU ALA ORAIN BAINO OKERRAGOA IZANGO DA? / CREE QUE LA SITUACIN ECONMICA DENTRO DE UN AO SER MEJOR, IGUAL O PEOR QUE AHORA EN.? </p><p> GUZTIRA / TOTAL </p><p>EAEN / LA CAPV </p><p>Hobea / Mejor 23 </p><p>Berdina / Igual 48 </p><p>Okerragoa / Peor 25 </p><p>Ed-Ee / Ns-Nc 4 </p><p>ESPAINIAN / ESPAA </p><p>Hobea / Mejor 15 </p><p>Berdina / Igual 39 </p><p>Okerragoa / Peor 41 </p><p>Ed-Ee / Ns-Nc 5 </p><p>Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 </p><p> Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Pgina para consultar los resultados por colectivos: 55 </p><p>EAEN / LA CAPV </p><p>ESPAINIAN / ESPAA </p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza (Landa lana: 2013/10/8-11) Socimetro Vasco 53: Educacin (Trabajo de campo: 8-11/10/2013) </p><p>Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospeccin Sociolgica Presidencia del Gobierno Vasco </p><p>5</p><p>EGOERA EKONOMIKOA URTEBETE BARRU / SITUACIN ECONMICA DENTRO DE UN AO </p><p> * Europako Batzordea, Eurobarometer 79, 2013ko maiatza. (Lagina: 15 urte edo gehiago) </p><p> Comisin Europea, Standard Eurobarometer 79, mayo 2013. (Muestra &gt;=15 aos) </p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza (Landa lana: 2013/10/8-11) Socimetro Vasco 53: Educacin (Trabajo de campo: 8-11/10/2013) </p><p> Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospeccin Sociolgica Presidencia del Gobierno Vasco </p><p>6 </p><p>1.4 EAEko arazo nagusiak / Principales problemas de la CAPV </p><p>ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPININ CULES SON LOS TRES PROBLEMAS MS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD AUTNOMA VASCA? </p><p> GUZTIRA / TOTAL </p><p>Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 78 </p><p>Arazo ekonomikoak / Problemas econmicos 39 </p><p>Politikari lotutako arazoak / Problemas ligados a la poltica 26 </p><p>Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 12 </p><p>Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y deshaucios 11 </p><p>Hezkuntza / Educacin 9 </p><p>Pentsioak / Pensiones 5 </p><p>Ustelkeria eta iruzurra / Corrupcin y fraude 5 </p><p>Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / Inmigracin y problemas relacionados con ella (racismo) 5 </p><p>Indarkeria, terrorismoa / Violencia, terrorismo 4 </p><p>Murrizketak / Recortes 3 </p><p>Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 3 </p><p>Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / Funcionamiento y cobertura de los servicios pblicos, ayudas 2 </p><p>Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 2 </p><p>Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / Crisis de valores, egosmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo, 2 </p><p>Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 2 </p><p>Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situacin lingstica 1 </p><p>Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 </p><p>Familia 1 </p><p>Ingurumena / Medio ambiente 1 </p><p>Beste arazo batzuk / Otros problemas 1 </p><p>Ed-Ee / Ns-Nc 3 </p><p>Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificacin posterior de las respuestas dadas espontneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podan dar tres respuestas </p><p> Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Pgina para consultar los resultados por colectivos: 56 </p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza (Landa lana: 2013/10/8-11) Socimetro Vasco 53: Educacin (Trabajo de campo: 8-11/10/2013) </p><p>Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospeccin Sociolgica Presidencia del Gobierno Vasco </p><p>7</p><p>ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPININ CULES SON LOS TRES PROBLEMAS MS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD AUTNOMA VASCA? </p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza (Landa lana: 2013/10/8-11) Socimetro Vasco 53: Educacin (Trabajo de campo: 8-11/10/2013) </p><p> Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospeccin Sociolgica Presidencia del Gobierno Vasco </p><p>8 </p><p> * CIS (Centro de Investigaciones Sociolgicas), 3.001 ikerketa, 2013ko urriko Barometroa / CIS (Centro de Investigaciones Sociolgicas), estudio n 3.001, Barmetro de octubre 2013 </p></li><li><p>53. Euskal Soziometroa: Hezkuntza...</p></li></ul>

Recommended

View more >